Referat 13.11.15

Blåbjergskolen
Blåbjergskolen
Skolebestyrelsen
13. november 2015 kl.16.00 – 18.00 i Nr. Nebel afdelingen
Deltagere (udsendt til)
Dorthe M. Poulsen, Steen Ove Sørensen, Bente
Hansen, Pauli Pedersen, John Hansen, Ove S.
Nielsen, Mette S. Zwinge, Jan Larsen, Lene Høj,
Mette Alsaker, Morten Møller Jensen, Simon
Henningsen og Karoline Holm Pedersen.
Fraværende:
John Nielsen, Bente Hansen, Ove S. Nielsen
Andre deltagere:
John Nielsen
Mødeleder:
Morten
Nr.
1.
2.
3.
Dagsorden
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Skolepatruljen
Med udgangspunkt i henvendelse fra
forælder drøftes procedurer i
forbindelse med skolepatruljen.
Tovholder John Nielsen inviteres til
dette punkt.
4.
Siden sidst
Referat
Godkendt
Godkendt
Der er faste rutiner omkring skolepatruljen,
men ændringer i skoledagen kan medfører, at
der ikke kommer en skolepatrulje ud. Det
opleves, at der er hverdagssløvhed, hvor
skolepatruljen ikke passer tiderne.
Skolen vil gerne vide hvornår det går galt. Vi
forsøger at dække skolepatruljen ved fravær.
Punktet tages op igen på kommende møde,
hvor John deltager.
John:
 Godt foredrag ved Rasmus Alenkær.
God aften hele vejen igennem.
Mette:
 Etablering af tarzanbane
/forhindringsbane ved multibane.
Morten:
 Forældrehenvendelse omkring
forældrebetaling.
 Besøg på en skole i Silkeborg mht. fap
lap tanken. Vi har indkøbt en 3d printer
5.
Nyt fra elevrådet
6.
Vi i naturen
Status på arbejdet med udeskole og
projektet på Tranemosevej.
Samarbejdet mellem forældrene
om hele klassens trivsel
Opfølgning på dialogmødet med
klasseforældrerådene.
7.
8.
9.
10.
8.
Budget 2016
Orientering
Aftalestyring
Orientering og drøftelse af
aftalestyring for Blåbjergskolen 2016
(bilag).
Stillinger og ansættelser
Herunder sammensætningen af
ansættelsesudvalget.
Evt.
og en folieskærer.
 Startet med digitale agenter.
 Hjemmesiden er uden indhold pt. Bliver
udbygget.
I elevrådet har vi fået retningslinjerne på plads.
Vi har deltaget ved demokratidag ved Varde
kommune.
Simon og Karoline har været til møde i Varde
omkring elevrådsarbejde.
Endags elevrådstur til København.
Handleplan for de projekter vi gerne vil arbejde
med.
Vi har bl.a. et ønske om en vandautomat i
overbygningen. Gode sunde argumenter. Det
kommer til at koste 10.000kr. Har haft møde
med Jens om optimal placering.
Resten af bestyrelsen synes det er en god ide.
Intet nyt.
Rigtig godt foredrag ved Rasmus Alenkær.
Fint engagement ved forældrerådsmøde.
Omdrejningspunkt at styrke fællesskabet i
klassen. Enighed om at arrangementer i
klasseregi er vigtige for klassens trivsel.
Gentage lignende arrangement til næste år.
Morten orienterede om budgettet.
Formen på aftalestyring er ændret. Indeholder
målinger for skolen. Vi har på skolen arbejdet
med handleplaner.
2 stillingsopslag. Vi mangler en lærer til
udskolingen og en AKT-medarbejder. Frist
20.11.2015. Ansættelsessamtaler umiddelbart
herefter.
Orientering om elevsag.
Juniorklub. Opfølgning på Juniorklub. Planlægger
rundvisning i juniorklub på kommende møde.