SkoleNyt nr. 30 - Dansk Friskoleforening

Nr. 30
08.04.2015
INDHOLD
1. Specialundervisning - se lovforslaget - der efter planen vil være vedtaget inden sommerferien
2. Ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og ændret bedømmelsesordning - lovforslag
om prøver
3. Bedømmelse af selvrettende prøver - nyt stk. 4 i bekendtgørelse om folkeskolens prøver
4. Ny løntabel pr. 1. april 2015 - foreløbig gældende - kan bruges til budgetlægning og eventuel
a’conto lønanvisninger
5. Frie grundskoler skal inddrage børn ved bortvisning
6. Fyraftensmøder - invitation til 15. og 21. april i henholdsvis Århus og Valby
7. Digitalt projektdidaktik
8. OK15 økonomi og lokal løndannelse
9. Friskolefonden
10.Vil du være med til at udvikle kurser for Friskoleforeningens medlemmer?
Navnenyt
Kalender
1. Specialundervisning
– se lovforslaget
Som tidligere omtalt er lovforslaget om den nye tilskudsordning for
specialundervisning lagt frem i folketinget og vil efter planen være
vedtaget inden sommerferien, således at det kan træde i kraft 1.
august i år. Den nye ordning vil dog først have fuld virkning på tilskudstildelingen i skoleåret 2016-17. I det kommende skoleår, 201516, vil den hidtidige tilskudsordning blive videreført.
Med lovforslaget forlænges ordningen vedrørende inklusionstilskud
frem til udgangen af 2016. Det betyder, at skolerne, i perioden 1.
august 2015 til 31. december 2016, på årsbasis vil modtage et inklusionstilskud på 70.000 kr. samt et elevtilskud på 300 kr. pr. årselev.
I den nye ordning vil tilskudsbevillingen til skolen ikke, som hidtil,
blive opdelt i tilskud til undervisning og tilskud til pædagogisk medhjælp. Det betyder imidlertid ikke, at den ”pædagogiske medhjælp”
bliver afskaffet som en mulighed, skolen kan benytte. Tværtimod får
skolen mulighed for selv at bestemme, om elevens behov bedst mødes med lærerarbejde eller med pædagogisk medhjælp eller med en
kombination heraf. Det fremgår af bemærkningerne til de foreslåede
ændringer af § 11:
SkoleNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.
Skriv til os på [email protected] og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.
Nr. 30
Side 2
“Efter de gældende regler skelnes der mellem henholdsvis tilskud til specialundervisning, tilskud til
lærertimer til elever med svære handicap samt tilskud til pædagogisk medhjælp til elever med svære
handicap, idet der har været forskellige takster for henholdsvis specialundervisning, lærertimer og
pædagogisk medhjælp. Tilsvarende er der tidligere blevet ydet et større tilskud til elever med svære
handicaps sammenlignet med tilskud til specialundervisning. Med den foreslåede model indføres der
en taxametermodel for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte, hvorved det
ikke længere er relevant at skelne mellem de forskellige former for støtte. Derfor samles de tre støtteformer i begrebet specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, der svarer til den gældende terminologi på folkeskoleområdet.
Skolerne bestemmer fortsat selv, hvorvidt en elevs behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand bedst mødes ved specialundervisning forstået som lærerarbejde eller via pædagogisk
medhjælp m.v. eller kombinationer heraf.”
Hent lovforslaget her eller
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L180/20141_L180_som_fremsat.pdf
2. Ny fælles prøve
i fysik/kemi, biologi og geografi,
og ændret bedømmelsesordning
Lovforslag om prøver – fælles prøve fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordningen ved skriftlige prøver
Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal indføre en ny praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene
fysik/kemi, biologi og geografi. Der er tale om en bunden prøve i 9. klasse, som skal erstatte den nuværende bundne praktiske-mundtlige prøve i fysik/kemi.
Den nye prøve træder i kraft i skoleåret 2016/17, men skolen har dog mulighed for at beslutte at anvende den nye prøve ved prøveterminen i maj-juni 2016; men som udgangspunkt gælder den nuværende prøveordning for de nævnte fag også i skoleåret 2015/16.
Samtidigt skal der etableres en ny skriftlig prøve i fysik/kemi. Denne prøve skal indgå i gruppen af
udtræksfag i fagblokken naturfag på linje med de nuværende skriftlige udtræksprøver i biologi og geografi.
Endvidere indeholder lovforslaget en ændring af bedømmelsesordningen for de skriftlige prøver.
Fremover skal skriftlige prøver i 9. og 10. klasse alene bedømmes af en statslig beskikket censor. Det
betyder, at faglærerens bedømmelse afskaffes.
Baggrunden for lovforslaget er de politiske aftaler om ”folkeskolereformen”, som medfører en omfattende udvikling af folkeskolen, herunder en modernisering af folkeskolens prøver. Folkeskoleforligskredsen har drøftet lovforslaget og bakker det op. Ambitionen er, at prøverne i højere grad skal afspejle den virkelighed, som eleverne vil møde efter skoletiden.
Hent lovforslaget her eller
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L181/20141_L181_som_fremsat.pdf
3. Bedømmelse af selvrettende prøver
I bekendtgørelsen om folkeskolens prøver er der indsat et nyt stk. 4, som bestemmer, at bedømmelsen
af prøver, der kan gennemføres som selvrettende prøver, fremover sker automatisk i systemet til prø-
Nr. 30
Side 3
veafholdelse.
Hvis besvarelsen af prøven afleveres på papir, skal bedømmelsen foretages af en
udpeget kvalificeret lærer, som dog ikke må være elevens/holdets faglærer. Det er
skolelederen, der skal udpege den lærer, der skal bedømme prøven.
Denne nye bestemmelser træder i kraft 1. april 2015.
4. Ny løntabel pr. 1. april 2015
Sekretariatet har udsendt en foreløbig løntabel gældende fra 1. april 2015. Løntabellen kan bruges til budgetlægning og eventuelt til a’conto lønanvisninger.
Årsagen til, at der er tale om en foreløbig udgave er, at overenskomsterne ikke er
endeligt godkendt endnu.
På lærerområdet kender vi den nye overenskomst og vi ved, at lærerne på de
frie skolers område har stemt ja – men vi mangler det endelige resultat for hele
CFU-området.
På BUPL-området er forhandlingerne fortsat i gang. Det betyder, at der kan ske
ændringer i lønforløb, pension og lignende i forhold til de nuværende bestemmelser.
På 3 F området er forhandlingerne heller ikke afsluttet endnu.
På HK-området, hvor Lilleskolerne har en aftale, er forhandlingerne afsluttet (se
omtale andet sted i dette SkoleNyt) og resultatet af forhandlingerne skal til afstemning i løbet af april måned.
Hent foreløbig løntabel her og klik herefter på Vejledende løntabel for at hente
5. Frie grundskoler skal inddrage børn
ved bortvisning
FN´s børnekonvention kræver, at børn inddrages i sager, der vedrører dem selv.
Derfor retter Undervisningsministeriet nu et fokus på frie grundskoler for at sikre
sig, at børn bliver hørt, før skolen træffer beslutning om at udskrive eller bortvise
en elev.
Undervisningsministeriet ønsker at skærpe opmærksomheden på, at dialog kan
være med til at forebygge en udskrivning eller bortvisning og desuden sikre, at
overvejelserne ikke kommer som en overraskelse for eleven og forældrene. De
frie grundskoleforeninger har deltaget i en møderække om at sætte fokus på området og bakker op om at sætte det på dagsordenen – også i forhold til sekretariaternes rådgivning.
Børn skal inddrages
Den enkelte frie grundskole beslutter selv, hvem de vil optage som elever. Derfor
kan en fri grundskole også beslutte at udskrive eller bortvise en elev, selvom forældrene og eleven ikke ønsker det. Den danske lovgivning om de frie skoler byg-
Nr. 30
Side 4
ger på et rummeligt skolesyn, så de frie skoler har vide rammer for at håndtere denne frihed.
Danmark tiltrådte i 1991 FN-konventionen om Barnets Rettigheder. I børnekonventionen står der, at et
barn, altså en person under 18 år, har ret til at give udtryk for sine egne synspunkter. Barnet har krav
på, at dets synspunkter indgår i grundlaget for beslutninger, der vedrører barnet.
Børnekonventionens krav om inddragelse betyder, at eleven skal inddrages, og dennes synspunkter
skal indgå i grundlaget for skoleledelsens beslutning om at udskrive eller bortvise eleven.
Dialog og inddragelse skal skabe forståelse for sagen
Undervisningsministeriet har udgivet en pjece med fokus på at hjælpe skoleledelsen til at håndtere
forløbet professionelt, når man overvejer at afbryde samarbejdet med en elev og dennes familie. Desuden en pjece, der skal hjælpe eleverne til at kende deres rettigheder i forhold til at blive hørt og inddraget i processen. Ministeriet foreslår, at skolerne udarbejder en guide til inddragelse af elever.
Det er vigtigt – ikke mindst for eleven – at forløbet varetages på en respektfuld måde. Derfor lægges
der i Undervisningsministeriets materiale op til, at skolen vægter dialogen så tidligt som muligt med
den berørte familie, inden udskrivning kommer på tale. En elev, der oplever at blive hørt, vil måske
have større forståelse for løsningen.
Hvis bortvisning kommer på tale, er det vigtigt, at skolens ledelse kan redegøre for, hvorfor eleven skal
bortvises eller udskrives, og at skolens ledelse prøver at forudse, hvordan eleven vil reagere. Også i
den situation har eleven krav på at blive hørt og inddraget – gerne med en bisidder.
6. Fyraftensmøder om OK2015
Nåede du ikke at deltage i Dansk Friskoleforenings fyraftensmøde
om arbejdstidsplanlægning og OK 2015?
Så har du nu chancen for at høre om arbejdstid og OK 15
Lilleskolerne afholder 2 fyraftensmøder med nye værktøjer og
fokus på ledelse og arbejdstid. Møderne er henvendt både til medlemsskoler i Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.
Møderne afholdes
15. april 2015 på Børnenes Friskole, Århus
21. april 2015 på Trekronergade Freinetskole, Valby
Hent invitation
Det er gratis at deltage i møderne - men tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægning af traktement m.v.
Nr. 30
Side 5
7. Digitalt projektdidaktik
for de frie skoler
Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har besluttet at deltage i projektet »Digital projektdidaktik for de frie skoler«, som er et omfattende forsknings- og skoleudviklingsprojekt, der søsættes i et samarbejde mellem Det Nationale Videncenter for Frie Skoler (NVFS) og Læremiddel.dk.
I projektet sættes fokus på differentieret, projektorienteret undervisning i digitale læringsmiljøer – fortolket i sammenhæng med de frie skolers værdigrundlag.
Projektet Digital projektdidaktik for de frie skoler rammesætter en integreret
udvikling af lærernes kompetencer, undervisningen og den enkelte skoles udviklingskapacitet over to år.
Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værktøjer
til både lærere, elever og ledelse. Projektet bygger videre på en række større
forsknings- og udviklingsprojekter under Undervisningsministeriet, særligt projektet Inklusion og differentiering i digitale læringsmiljøer (aauc.demonstrationsskoler.dk/uvd). Indsatsen fokuserer på mellemtrin og overbygning.
Der er ansøgningsfrist 1. maj 2015 kl. 12.00.
Vi søger derfor nu mindst 10 frie skoler til at deltage i projektet med start august
2015.Meld gerne tilbage til Friskolernes Hus, hvis det er noget for jeres skole –
62613013.
Se mere om ansøgningsprocedure, projektbeskrivelse m.v.: http://laeremiddel.
dk/digital-projektdidaktik-for-de-frie-skoler/
8. OK 15 økonomi og lokal løndannelse
Hvad betyder overenskomstfornyelsen for den lokale løndannelse? Som udgangspunkt ingenting! Men hvad så med den såkaldte ”reststigning”, der er omtalt flere gange? Dette tema har sekretariatet modtaget en del spørgsmål om.
Den orientering om overenskomstresultatet, som Moderniseringsstyrelsen har
lagt ud på sin hjemmeside, besvarer spørgsmålene:
“Parterne blev enige om en treårig overenskomst, som løber indtil 1. april 2018.
Statens samlede lønudvikling forventes at blive 6,6 pct. i overenskomstperioden.
Heraf udgør 2,1 pct.-point et skøn for den såkaldte reststigning. Reststigningen
udgør den decentrale lønudvikling, herunder bl.a. den lokale løndannelse og
ændringer i medarbejdersammensætningen.
Reststigningen i overenskomstperioden er ikke aftalt ved overenskomstforhandlingerne, men indgår med et skøn, der blandt andet er baseret på den historisk
konstaterede reststigning. Det forventes, at der foregår en vis løndannelse lokalt. Men det er ikke fastlagt fra centralt hold, hvor mange midler der for staten
samlet skal anvendes på lokal løndannelse, og heller ikke, hvor meget der skal
anvendes på den enkelte arbejdsplads. Det er således ledelsen på skolerne, der
fastlægger og beslutter, hvor mange penge, der skal anvendes ved lokale lønforhandlinger.”
Kilde: Moderniseringsstyrelsens hjemmeside
Nr. 30
Side 6
9. Friskolefonden
Skoler, der modtager støtte fra Friskolefonden skal indsende Årsrapport og revisionsprotokollat til fondes
administration – Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup.
10. Vil du være med til at udvikle kurser
for Friskoleforeningens medlemmer?
Er du ansat ved en af vores medlemsskoler? Har du lyst til at være i arbejdet med at udvikle foreningens
kurser? Og kan du afsætte tid 3- 4 eftermiddage om året, så har vi brug for dig! Dit bidrag er med til at sikre, at foreningens kurser matcher behovet på vores medlemsskoler – og som ansat
ved du bedst, hvad der rører sig. Du har kontakten til dine kolleger, og er derfor den bedste repræsentant for
foreningens arbejde.
Formålet med udvalgenes arbejde er, at sikre medlemmerne tilbud om efter- og videreuddannelse, der udvikler og styrker deres professionelle og personlige virke på skolerne. Se oversigten over
foreningens mange udvalg her. Lige nu mangler vi nye kræfter til specielt to af foreningens mange kursusudvalg: Fagligt planlægningsudvalg og Pædagogisk planlægningsudvalg.
Fagligt planlægningsudvalg Udvalget tager sig af kurser for lærere, som udover de mere fagligt orienterede kurser som fx matematik- og
læsevejleder, består af tilbud, der i tråd med foreningens overordnede virke, afspejler aktuelle behov og tendenser i tiden og som samtidig styrker de frie skolers traditioner, ånd og pædagogiske grundlag. Kurser målrettet lærere udgør langt den største del af foreningens tilbud.
Pædagogisk planlægningsudvalg
Dette udvalg tager sig af kurser målrettet det pædagogiske personale og ansatte i specielt sfo, børnehave og
vuggestue. Denne personalegruppe er en voksende gruppe i foreningen, så behovet for relevante tilbud vil
øges over de næste år.
Det praktiske
Udvalgene arbejder grundlæggende udfra foreningens overordnede kursuspolitik, og mødes ca. 3-4 gange
om året, hvor bl.a. indkomne forslag og ideer til nye kurser behandles. Udvalgene mødes oftest mellem kl. 1318, og vi forsøger at mødes så centralt som muligt, ofte i Friskolernes Hus ved Middelfart.
Arbejdet er ulønnet, men du modtager kørselsgodtgørelse for din kørsel til og fra møder. Der er altid plads til
flere medlemmer i de mange udvalg, og vi hører meget gerne - helt uforpligtende - fra dig.
Yderligere information fås hos kursuskoordinator Mette Marie Møller på tlf. 62613013
eller [email protected] Dansk Friskoleforening tilbyder omkring 40 kurser årligt for ansatte på foreningens medlemsskoler.
Navnenyt
Skriv til os på [email protected], hvis du har nyt til navnenyt-rubrikken eller til
Nr. 30
Side 7
Kalender
»Instruktionsmøder:
Arbejdstidsplanlægning og OK15«
15. og 21. april
Riskov og Valby
»Udeskole«
13.-14. april 2015
Den frie Lærerskole, Ollerup
»Skoleårets planlægning«
27.-29. april 2015
Brogården, Middelfart
»Læsevejleder modul II«
4.-6. maj 2015
Thaisen Hus, Ringe
»Matematik vejleder modul I«
18.-20. maj 2015
Brogården, Middelfart
»Introduktion til bestyrelsen«
19. maj - 25. august 2015
Hele landet
Tre faste
nyhedsbreve
• SkoleNyt udkommer
hver anden onsdag
• BestyrelsesNyt
udkommer 1. onsdag i
hver måned.
• Den frie Skole
udkommer hver
anden måned.
Redaktøren denne uge
Peter Højgaard Pedersen/
Jeanette Ebenhardt Veggerby
Maren Skotte
[email protected]
Redaktion
Maren Skotte
Søren Stein Brinck
Peter Højgaard Pedersen
Jeanette Ebenhardt Veggerby
Kontakt vedrørende
nyhedsbreve
[email protected]
Friskolernes Hus
- et samarbejde mellem Dansk
Friskoleforening og
Lilleskolerne
Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13
eller
Ny Kongens Gade 10, 1,
1472 København K
www.lilleskolerne.dk
44 22 79 20
Landsmøde 18 - 19. april
Comwell Kolding