SKRIFHIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF

Ud1des afcensor
SØFARTSSTYRELSEN
AntalfejZ’
ALM
Certilikat udstedes
Ja
Nej
Oplyst resultat
Ja
Nej
SKRIFHIG PRØVE
Certifikat til betjening af
Maritime VHF-radioanlæg
(SR
Sted:
Dato:
Virksund
24-02-2015
Navn:
Personnummer:
Tifiadte hjælpemidler:
DSCMS
DSC-AIM
Radiostationer i skibe tillæg.
-
I
Certifikatprøve: Virksund
-
SVAR SKE
MAI
Side laf 2
den 24-02-2015
Skriv det valgte bogstav i feltet udfor spørgsmålsnummeret.
Spørgsmål
i
[
]
Spørgsmål
2
[
]
Spørgsmål
3
[
I
Spørgsmål
4
[
]
Spørgsmål
5
[
I
Spørgsmål
6
[
]
Spørgsmål
7
[
i
Spørgsmål
$
[
]
Spørgsmål
9
[
]
Spørgsmål
10
[
]
Spørgsmål
11
[
]
Spørgsmål
12
[
I
Spørgsmål
13
[
]
Spørgsmål
14
[
j
Spørgsmål
15
Spørgsmål
16
Spørgsmål
17
Spørgsmål
18
Spørgsmål
19
Spørgsmål
20
Spørgsmål
21
Spørgsmål
22
Spørgsmål
23
Spørgsmål
24
Spørgsmål
25
Spørgsmål
26
Spørgsmål
27
Spørgsmål
2$
1
I
]
]
]
I
I
I
I
I
I
I
J
J
Spørgsmål
29
Spørgsmål
30
Spørgsmål
31
Spørgsmål
32
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Bestiller: LBH-SFS
j
]
]
J
Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen.
Bestitlingsdato: 2f)-02-2015
________
SVARSKEMA
Certifikatprøve: Virksund
-
Side 2af 2
den 24-02-2015
Skriv det valgte bogstav i feltet udfor spørgsmålsnummeret.
Spørgsmål 33
[ ]
Spørgsmål
34
Spørgsmål
35
Spørgsmål
36
Spørgsmål
37
Spørgsmål
3$
Spørgsmål
39
Spørgsmål
40
Spørgsmål
41
Spørgsmål
42
Spørgsmål
43
Spørgsmål
44
Spørgsmål
45
Spørgsmål
46
Spørgsmål
47
Bestiller: I.BH-SfS
[ I
[ I
[ I
[ J
[ I
[ I
[ ]
[1
[ ]
[ ]
[1
[ ]
[ ]
[1
Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen.
Bestillingsdato: 20-02-2015
Søfartsstyrelsen
Vejledning om SRC-prøve
Der er afsat 75 minutter til prøven. I)eltageren får udleveret et opgavesæt med tilhørende
svarskema. I)e valgte svar fra opgavesættet overføres til svarskemaet. I)et er tilladt at aflevere for
tiden. I)eltagercn beholder selv opgavesættet og afleverer kun svarskemaet. I)ei- skal påføres
tydelig navn og fødselsdag på svarskemaet.
Det er kun besvarelserne i svarskemaet, der er gældende.
Det er tilladt at foretage rettelser i svarskemaet, Det skal blot sikres, at dcr kun er en svarmulig
hed ved hvert spørgsmål. Kan der opstå tvivl om den valgte svarmulighed, vil opgaven ved be
dømmelsen blive betragtet som forkert besvaret.
Prøven omfatter 47 spørgsmål fordelt således:
(1-12)
12 spørgsmål (uden DSC) vedrørende nød, -il og sikkerhed, hvoraf 10 skal være
rigtigt besvaret.
(13-32)
20 spørgsmål vedrørende reglement og \‘IIF-radioanlæg, hvoraf 15 skal være rigtigt
besvaret.
(33-39)
7 spørgsmål vedrørende brug af DSC-udstyr i nød, -il og sikkerhedssituationer,
hvoraf 6 skal være rigtigt besvaret.
(40-47)
8 spørgsmål vedrørende brug af DSC-udstyr under almindelige forhold samt
EPIRB, SART, NAVTEX og opbygningen af GMDSS-systemet i almindelighed,
hvoraf 5 skal være rigtigt besvaret.
Andre hjælpemidler end de på forsiden anførte må ikke anvendes, og konstateret forsøg på snyd
ved prøven medfører øjeblikkelig bortvisning.
Censor bedømmer de afleverede svarskernaer umiddelbart efter prøvens ophør. 1)eltagere, der
ønsker at kende prøvens udfald, vil derfor ved at vente, kunne få oplyst resultatet af bedømmel
sen. I Ivis prøven bedømmes bestået, bliver SRC-certifikatet fremsendt pt. post.
Tavshedspligt
I)er gøres opmærksom på bestemmelsen om tavshedspligt § 21 i TT- og Telestyrelsens
bekendtgørelse om anvendelse af radioafrekvenser, hvorefter radiokorrespondance som
udgangspunkt skal hemmeligholdes for alle uvedkommende.
Betjening af radioudstyr
Sofartsstyrelsen skal i overensstemmelse med cirkulære MSC/Circ.803 om Participation of non
SOLAS ships in GJVII)SS fra International Maritime Organization (IMO), opfordre
prøvedeltagerne til at tage kurser i praktisk anvendelse forud for brugen af udstyret.
[RC Certifikatprove i Virksund, den 24-02 2015
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
i
I)u hører nodkald og nodmelding på kanal 16 fra skibet 501 IES1’EN/0YAK2 et par gange.
Skibet er afgjort langt borte, men ingen har kvitteret.
I Ivad gør du?
At
jeg kvitterer for nødmeldingen, hvorefter jeg sender en MAYDAY RELAY
B:
jeg vil kalde SOl IESTEN og anbefale, at han prøver en anden kanal
C:
Da jeg er afgjort langt borte, undlader jeg at kvittere
Opgave nummer:
2
Skal der kvitteres for en nodmelding (MAYDAY RELAY), udsendt fra en kystradiostation?
At
Nej, der kvitteres aldrig for en nødmelding (MAYDAY RELAY) udsendt fra
en kystradiostation
B:
Ja, der skal altid kvitteres for en nodmelding
C:
Ja, hvis man kan yde assistance
D:
Kystradiostationer udsender aldrig nodmeldinger (MAYDAY RELAY)
Opgave nummer:
3
I Ivad betyder ordene SEEJ ONCE MAY1)AY?
A:
Nodsituationen er afsluttet.
B:
Der kræves tavshed på kanal 16, idet der foregår nodkommunikation.
C:
jeg har modtaget en mayday
Opgave nummer:
4
I Ivilke(t) ord indledes al nodtrafik med?
A:
MAYI)AY
B:
SEELONCE DISTRESS
C:
SEELONCE MAYDAY
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
I
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
5
I)u hører følgende på kanal 16:
MAYDAY AlLE STATIONER ALLE STATIONER
Radio I yngby Radio I yngby Radio
-
datotidsgi-uppe
-
ALLE STATIONER her er Lyngby
I XYFI’E/XPC4241 SEEIX)NCE FEENEE
I tvad betyder det?
A:
Lyngby Radio anmoder om tavshed på kanal 16
B:
Tavsheden på kanal 16 er ophævet.
C:
Arbejdet på kanal 16 kan genoptages i begrænset omfang
D:
Dette er indledningen til et MAYDAY RELAY signal
Opgave nummer:
6
Nodtrafikken på kanal 16 forstyres.
I Ivilke 2 ord kan en ledene, station anvende for at få radiotavshed?
A:
Seelonce Mayday
B:
Seelonce Feenec
C:
Mayday modtaget
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
2
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
7
1)u befinder dig i det Sydfynske øhav om bord på skibet I)YKKFRLN
/ XPC6969.
Om bord har du et besætningsmedlem, der har fået en alvorlig flænge i den ene hånd.
Du ønsker hurtigt at få kontakt med en læge.
Lyngby Radio svarer ikke på arbejdskanalerne i området.
I lvilkcn af nedennævnte kald vil du benytte på kanal 16 ?
A:
PAN PAN PAN PAN PAN PAN Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby
Radio her er I)YKKEREN I)YKKEREN DYKKIiREN kaldesignal
XPC6969
-
-
-
-
ønsker lægeråd
B:
SECURITJi SECURITl SECURITE
Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio
her er I)YKKI JU N I)YKKI RI N I)YKKE1UN
-
-
-
-
ønsker lægeråd
C:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio
her er I)YKKI REN DYKKEREN DYKKI R1 N
-
-
ønsker tægeråd
Opgave nummer:
8
I hvilken af nedenfor nævnte situationer adresseres en ilmelding til en kystradiostation?
At
Ilmeldinger adresseres aldrig til en kystradiostation
B:
Mand overbord
C:
Ved observation af en mine
D:
Ønsker lægcråd
Opgave nummer:
9
I Ivilket signal kan benyttes i forbindelse med rorskade, motorstop eller lignende, hvor der ikke er
overhængende fare, men hurtig hjælp dog er nødvendig?
At
Sikkerhedssignalct
B:
Nødsignalet
C:
Ilsignalet
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side
3
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
10
I Ivor længe vil du lytte til en sikkerhcdsmelding ?
A:
Jeg har ingen interesse i at hitte til en sikkerhedsmelding
B:
Indtil jeg har fået vished for, at indholdet ikke har interesse for mig
C:
Jeg vil kun lytte, hvis den udsendes af en kyStradic)StatlOn
Opgave nummer:
11
I Ivilken melding vil du hurtigst muligt udsende, hvis du observeret en drivende mine?
A:
Sikkerhedsmelding til alle stationer
B:
Sikkerhcdsmelding til Lyngby Radio
C:
Ilmelding til alle stationer
Opgave nummer:
12
I hvilket af ncdenfornævnte signaler benyttes ikke adressen “A1JE STATIONER” ?
A:
MAYI) ÀY MAYL)AY MAYDAY
B:
SECURITE SECURITE SECURITE
C:
MAYDAY RELAY MAYI)AY RELW MAYI)AY RELAY
-
-
-
Opgave nummer:
-
13
1-Ivad er den danske afregningskode?
At
SF02
B:
DK01
C:
NLO3
Opgave nummer:
14
Er der krav om certifikat for at betjene en bærbar VI-IF?
A:
Nej
B:
Ja
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
4
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
15
I Ivad er sendeeffekten for en bærbar \1f IF?
A:
12-15 WATI’
B:
8-10 W1Vfl’
C:
2-5 WAYF
Opgave nummer:
16
I Ivis du benytter dual-watch, hvilken kanal er så altid den ene?
A:
16
B:
6
C:
70
D:
12
Opgave nummer:
17
Kan man altid række Lyngby Radio med en bærbar VI IF?
A:
Ja
B:
Nej
Opgave nummer:
1$
Hvilken kanal anvender Rømø havn?
A:
8
B:
6
C:
12
D:
71
Opgave nummer:
19
Hvilke kanaler benytter Egå Marina?
A:
12
B:
26
C:
6
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
5
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
20
I Ivad skal man sikre sig, inden man laver et opkald ?
A:
At det kaldte skib er indenfor rækkevidde
B:
Man skat ikke sikre sig noget
C:
At kanalen man ønsker at anvende, er fri
Opgave nummer:
21
I Ivor mange cifre indeholder et MMSI-nummcr ?
A:
7 cifre
B:
15 cifre
C:
9 cifre
Opgave nummer:
22
Ivad er forbudt at sende på dit VI IF-radioanlæg?
A:
Udsendelser, der har karakter af radiospredning
B:
Opkald af andet skib på kanal 16
C:
Sikkerhedsmeldinger
Opgave nummer:
23
I Ivad er forbudt at sende på dit VI IF-radioanlæg?
A:
Ilmeldinger
B:
Signaler eller opkald uden identifikafion
C:
Vejledning i madlavning til et andet skib på kanal I L
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
6
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
24
I Ivad indebærer tavshedspligten blandt andet?
A:
At man aldrig bringer oplysninger om nærliggende skibe i sit område
B;
I)ct er forbudt at gengive kommunikation, der ikke er bestemt for
radiostafionen eller på nogen som helst måde at udnytte oplysninger, der er
opnået ved aflytning af sådan kommunikac)n
C:
Under en tclcfonsamtale, må man f. eks. aldrig oplyse en persons
personncimmer
Opgave nummer:
25
I Ivor placeres Vf IF-antennen normalt og hvorfor ?
A:
Søfartsstyrclsen skriver i tilladelsen, hvor man ønsker din antenne placeret for
at undgå forstyrrelser
B:
Så højt som muligt for at øge rækkevidden
C:
Kan placeres hvor man ønsker, da placeringen ingen indflydelse har på
udbredelses forholdene
Opgave nummer:
26
IIvornr udsender Torshavn Radio på Færøerne trafikliste på VHF?
A:
Torshavn Radio har ingen VI IF-kanaler
B:
0035, 0235, 0435 osv
UTC
C:
0105, 0305, 0505 osv
UTC
Opgave nummer:
27
I Ivornår må et VHF-radioanlæg benyttes med kanalerne i f, 2F og 3F?
A:
Når båden benyttes til fiskeri
B:
Når båden er et registreret fiskefartoj med havnekendingsnummer
C:
Ffter eget valg
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet I
Side.
7
Certiflkatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
28
Opkrævcr Søfartsstyrelsen cn årlig afgift for et kaldesignaisbevis ?
A:
Nej
B:
Kun hvis \Jl IF-anlægget benyttes til offentlig korrespondance
C:
Ja
Opgave nummer:
29
I Iver mange cifre er der i en datotidsgruppc?
A:
10
B:
6
C:
8
Opgave nummer:
30
I Ivilken kanal benytter ifolge tillægget Stockholm Radio i Sverige, hvis du ligger ved Malmo?
A:
27
B:
24
C:
65
Opgave nummer:
31
Hvor meget effekt (watt taler man cm, når man på et VI IF-radioanlæg taler om nedsat effekt?
A:
15
B:
10
C:
1
Opgave nummer:
32
Hvad er fordelen ved, at nyere EPIRBs har indbygget GPS?
A:
De kan pejles af andre skibe.
B:
De kan vise ens position hvis skibets GPS går ned.
C:
I)e kan sende positionen for hvor den er.
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
8
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
33
I Ivad vil det sige at udsende 1)ISTR[SS RIiLAY ALIRT ?
At
At udsende 1)SC-nødalarm for et andet sldb
B:
In udsendelse man kan foretage, hvis eget skib ikke synker hurtigt
C:
At udsende DSC-nødalarm
D:
At man har akveret sin liPIRB
Opgave nummer:
34
hvorfor skal skibe, der har modtaget en DSC-nodalarm som hovedregel ikke kvittere med DSC ?
At
Fordi en kvittering vil standse det nødstedte skibs automatiske udsendelse af
DSC-nodalarm, hvorfor det forbeholdes kystradiostadoner at kvittere på DSC
B:
Fordi redningsskibe så ikke kan finde nødstedte med radarudstyr
C:
Fordi det ikke bliver muligt at sende en DISTRESS RELAY ALERT
D:
Fordi det kun er det nodstedte skib, der opfatter kvitte;-ingen
Opgave nummer:
35
I Ivilken af nedennævnte muligheder kan vælges i forbindelse med udsendelse af en DISTRIiSS
A1JW1’ ?
At
I Ivilken hjælp der ønskes
B:
Antal personer om bord
C:
Vejr og vindforhold
D:
Nodsituationens art
Opgave nummer:
36
Skal der kvitteres på I)SC for et modtaget I)SC-kald, der annoncerer en ilmelding?
At
Ja, hvis man kan hjælpe vedkommende
B:
Nej
C:
En kystradiostation kvitterer ald for et DSC-kald
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
9
Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
37
DSC-urgcncy kaldet sendes på kanal 70. Må selve ilmeldingen sendes på kanal 16?
A:
Ja
B:
Findes der ingen regler om
C:
Nej
Opgave nummer:
3$
Du har sendt et DSC kald til et andet skib. Radioens display viser nu meldingen tti\wat
ing
acknowlcdgc”. I Ivad betyder det.?
A:
Den kaldte er ikke ombord på sin båd.
B:
Radioen venter på en I)SC kvittering fra den du har kaldt.
C:
Du kan ikke række til den kaldte Stahc)n.
Opgave nummer:
39
I Ivilken af nedenfor nævnte kanaler vil man normalt vælge til udsendelse af selve
sikkerhedsmeldingen?
A:
12
B:
70
C:
6
D:
5
Opgave nummer:
40
I Ivad er en AiS-SART?
A:
En VFIF nodsender, der kombineret med en GPS
B:
En EPTRB kombineret med en VHF iiødsender
C:
En Radar-SART kombineret med en EPIRB
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
10
Certifrkatprøve til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
41
t Ivad skal AIS-SM{T være forsynet med ?
A
VI IF kanal 16
B:
Frekvensen 406 MI Iz.
C:
GPS
Opgave nummer:
42
Du har købt DSC-udstyr. I Ivem skal du henvende dig til for at få et MMSI-nummer?
At
II’- og Felestyrelsen
B:
Søfartsstyrelsen
C:
Lyngby Radio
Opgave nummer:
43
På hvilken kanal sender man et DSC-rutinekald til et andet skib ?
At
70
B:
16
C:
6
D:
12
Opgave nummer:
44
I)u har modtaget et I)SC-rutinekald, men har travlt.
10 minutter efter det egentlige opkald, har du igen tid.
Hvad vil du gøre?
A
Jeg vil sende en DSC-kvittering
B:
jeg vil foretage et almindeligt DSC-opkald til den kaldende station
Opgave nummer:
45
Kan man i Danmark ved selvvalg på DSC-udstyr ringe direkte til et telefonnummer?
A:
Nej
B:
Ja
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
11
Certifikatprove til VHF & SRC certifikat
Opgave nummer:
46
Kan man få en nøjagtig position fra en EPIRB ?
A:
)a hvis epfrbcn har en (PS indbygget
B:
I ordi satellitterne selv er i stand til den nøjagtige beregning.
C:
Man får aldrig en nøjagtig positionsangivelse fra en EPIRB
Opgave nummer:
47
I Ivilket nødradiopejlesender system er globalt dækkende ?
A:
INMARSAI’
B:
COSPS-SARSA’I’
C:
IRIDIUM
Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet!
Side.
12
FACITLISTE
Certifikatprøve: Virksund
-
Side laf2
den 24-02-2015
Det korrekte svar er vist nedenfor
Spørgsmål
1
(120)
A
Spørgsmål
2
(122)
C
Spørgsmål
3
(14)
B
Spørgsmål
4
(121)
A
Spørgsmål
5
(107)
B
Spørgsmål
6
(327)
A
Spørgsmål
7
(25)
A
Spørgsmål
8
(29)
D
Spørgsmål
9
(114)
C
Spørgsmål
10
(37)
B
Spørgsmål
11
(117)
A
Spørgsmål
12
(237)
A
Spørgsmål
13
(74)
B
Spørgsmål
14
(332)
B
Spørgsmål
15
(330)
Spørgsmål
16
(291)
A
Spørgsmål
17
(331)
B
Spørgsmål
18
(95)
C
Spørgsmål
19
(153)
A
Spørgsmål
20
(254)
Spørgsmål
21
(57)
C
C
Spørgsmål
22
(72)
A
Spørgsmål
23
(73)
Spørgsmål
24
($8)
B
Spørgsmål
25
(90)
B
Spørgsmål
26
(92)
B
Spørgsmål
27
(100)
Spørgsmål
28
(104)
B
A
Spørgsmål
29
(116)
B
Spørgsmål
30
(132)
A
Spørgsmål
31
(138)
Spørgsmål
32
(150)
C
C
-
—-
C
B
Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen.
Bestiller: LBH-SfS
Besüllingsdato: 20-02-2015
fACITLI$TE
Certifikatprøve: Virksund
-
I
Side
2
af 2
den 24-02-2015
Det korrekte svar er vist nedenfor
Spørgsmål
33
( 60)
A
Spørgsmål
34
(162)
A
Spørgsmål
35
(164)
Spørgsmål
36
(24)
D
B
Spørgsmål
37
(276)
A
Spørgsmål
38
(185)
B
Spørgsmål
39
(183)
C
Spørgsmål
40
(216)
A
Spørgsmål
41
(215)
C
Spørgsmål
42
(279)
B
Spørgsmål
43
(1 $9)
A
Spørgsmål
44
(195)
B
Spørgsmål
45
(196)
A
Spørgsmål
46
(204)
A
Spørgsmål
47
(205)
B
Bestiller: LBH-SFS
Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen.
Bestillingsdato: 20-02-2015