Receptionist - Uddannelser

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
1
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
Indholdsfortegnelse
Side 3
Den afsluttende eksamen (Svendeprøven)
Projektopgaven
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Side 4
Bedømmelsesplan af projektrapport
Bedømmelse af skriftlig prøve
Bedømmelse af skriftlig prøve
Side 5
Karaktergivning og uddannelsesbevis (Svendebrev)
7-trinsskalaen
Uddannelsesbevis
Side 9 - 10
Eksamensreglement
2
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
Den afsluttende eksamen (Svendeprøven)
Receptionistuddannelsen afsluttes med eksamen, som også kaldes svendeprøve. Den afsluttende
eksamen foregår på Hotel- og Restaurantskolen i slutningen af sidste skoleperiode.
Den afsluttende eksamen består af én projektopgave og én skriftlig prøve samt én mundtlig prøve. Den
mundtlige prøve består af en skriftlig besvarelse og en mundtlig eksamination.
Der gives tre karakterer efter 7-trinsskalaen, der vægter ligeligt i den samlede bedømmelse. Én karakter
for eksaminandens projektopgave, én karakter for eksaminandens skriftlige prøve og én karakter for
eksaminandens mundtlige prøve.
Projektopgaven
I sidste skoleperiodens uge 3 introducerer eksaminator projektopgaven til eksaminanderne. Herpå
trækker hver eksaminand deres individuelle projektopgave.
Når projektopgaven er læst og forstået, skal den besvares individuelt på computer. projektopgaven
udarbejdes sideløbende med øvrig undervisning, og afleveres til eksaminator i skoleperiodens uge 8.
Eksaminanden har ret til at få vejledning af eksaminator i besvarelsesperioden. Projektopgaven danner
grundlag for den mundtlige eksamen og skal fylde mellem 15 og 20 A4 sider.
Den skriftlige prøve
Den skriftlige prøve afholdes i skoleperiodens uge 9.
Den skriftlige prøve består af tre opgaver, der alle skal besvares. Den skriftlige prøve har en varighed på
2 timer og 30 minutter og består af:
- En dansk case
- En korrespondance på engelsk
- Paratviden (3 spørgsmål)
Eksaminanderne skal selv medbringe skriveredskaber og lommeregner, men skolen stiller ordbog,
formelsamling og rejsebureauoverenskomst til rådighed.
Den mundtlige prøve
Den mundtlige prøve afholdes torsdag (om fornødent inddrages onsdag) i skoleperiodens uge 10. Den
mundtlige prøve består af fem dele:
- Forberedelse. 10 minutter.
- En faglig opgave. 10 minutter.
- En sproglig opgave. 5 minutter.
- Præsentation af projektopgaven samt eksamination i projektopgaven. 10 minutter.
- Votering. 5 minutter.
Eksaminanden tilrettelægger selv i hvilken rækkefølge hun/han ønsker, at fremføre den faglige og
sproglige opgave samt præsentation af projektopgave.
Opgaverne er således stillet og tilrettelagt, så eksaminator og censorer kan vurdere, i hvilken grad
eksaminanden har opnået og forstået uddannelsens læringsmål.
Med det menes at eksaminanden kan bedømmes i forhold til, at have opnået viden og færdigheder i
kompetenceområderne Branchejura og forsikring, receptionsarbejde og teknik, brancheøkonomi,
sikkerhed, konferencelære, turistlære, branchekommunikation, dansk og engelsk, service og
gæstebetjening samt helhedsforståelse.
I projektopgaven vurderer og bedømmer eksaminator og censorer i hvilken grad, eksaminanderne evner
at:
3
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
Bedømmelse af projektopgaven
●
●
Koordinere praktisk erfaring med relevant teori.
Dokumentere via beskrivelsen at have opnået kompetencer på relevante
områder, der er tidsvarende og fremtidsorienterede.
Skriftlig bedømmelse
●
●
Opgavens tekstniveau i forhold til graden af opnåelse af mål og krav i
uddannelsen og enkelte fag.
Elevens paratviden i forbindelse med uddybende spørgsmål.
Mundtlig bedømmelse
Mundtlig fremlæggelse og dialog
● At besvare spørgsmålene stillet i den faglige og sproglige opgave
● At fremlægge væsentlige elementer, der uddyber eller supplere
●
●
projektopgaven.
At reflektere over sin projektopgavebesvarelse.
Elevens paratviden i forbindelse med uddybende spørgsmål.
4
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
Karaktergivning
Den afsluttende eksamen bedømmes af eksaminator og 2 censorer og der afgives 1 samlet karakter for
projektrapporten ud fra 7-trinsskalaen, 1 samlet karakter for den skriftlige prøve samt 1 samlet karakter
for den mundtlige prøve.
Hertil skal eksaminanden have opnået beståkarakter i alle grundfag, områdefag og specialefag i løbet af
hovedforløbene.
Eksaminandens beståelseskrav er karakteren 02 i både projektrapport, skriftlig prøve samt den
mundtlige prøve.
7-trinsskalaen
Karakter
Betegnelse
Beskrivelse
12
Den fremragende
præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer
udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
10
Den fortrinlige præstation
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer
omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
7
Den gode præstation
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af
fagets mål, med en del mangler.
4
Den jævne præstation
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad
af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
02
Den tilstrækkelige
præstation
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den
minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
00
Den utilstrækkelige
præstation
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer
en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3
Den ringe præstation
Karakteren - 3 gives for den helt uacceptable præstation.
5
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
Uddannelsesbevis (Svendebrevet)
Umiddelbart efter afholdelse af den afsluttende eksamen orienterer Hotel- og Restaurantskolen til Det
Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen om den enkelte eksaminands eksamenskarakterer med
henblik på udvalgets udstedelse af uddannelsesbeviset (svendebrevet).
Ud fra en udregning af summen af de tre karakterer benævnes svendebrevet med udmærkelser. Hvis
eksaminanden opnår en karaktersum på:
6 – 23 anføres på svendebrevet Bestået.
24 – 31 anføres på svendebrevet Bronze.
32 – 34 anføres på svendebrevet Sølv.
36 anføres på svendebrevet Guld
6
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
Eksamensreglement
1. Mål.
Den afsluttende eksamen (Svendeprøve) for receptionistuddannelsen.
2. Krav til aflevering af projektrapport.
Projektrapporten udarbejdes sideløbende med øvrig undervisning, og afleveres torsdag kl. 12:00 i uge 8 af sidste
skoleperiode til eksaminator.
3. Indstilling til den afsluttende eksamen (svendeprøven).
Alle elever på receptionistuddannelsen er tilmeldt den afsluttende eksamen med mindre andet er aftalt.
4. Den afsluttende eksamen.
Eksamen består af en skriftlig del og en mundtlig del. Er en delprøve ikke bestået er eksaminanden fortsat
tilmeldt prøven.
Den skriftlige prøve består af 3 opgaver inden for områdefag og bundne specialefag.
1. Dansk case.
2. Korrespondance på engelsk
3. Paratviden (3 spørgsmål).
Den mundtlige prøve består af 5 dele, med udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag.
1. Forberedelse.
2. Sproglig opgave.
3. Faglig opgave.
4. Præsentation af og eksamination i projektopgaven.
5. votering.
4a. Den afsluttende eksamen på særlige vilkår.
Hotel- og Restaurantskolen kan i visse tilfælde vurdere, at en elev har behov for et særligt tilrettelagt
afsluttende eksamensforløb. Det kan eksempelvis forekomme hvis en elev har dokumenteret fysisk eller psykisk
handicap, er ordblind eller har væsentlige læse- og skrivevanskeligheder.
Hvis en elev mener, ikke at kunne gennemføre den afsluttende eksamen under normale forhold, skal
vedkommendes kontaktlærer kende til det, når 2. skoleperiode påbegyndes således, at kontaktlærer i samspil
med uddannelsesledelsen kan tage stilling til, om vedkommende skal gennemføre en afsluttende eksamen på
særlige vilkår.
5. Mødetid.
Eksaminanden skal møde senest 20 minutter før den skriftlige prøve påbegyndes og 45 minutter før den
mundtlige prøve påbegyndes.
6. Bedømmelse/karakter.
Den afsluttende eksamen bedømmes af eksaminator og 2 censorer og der afgives 1 samlet karakter for
projektrapporten ud fra 7-trinsskalaen, 1 samlet karakter for den skriftlige prøve samt 1 samlet karakter for den
mundtlige prøve.
Hertil skal eksaminanden have opnået beståkarakter i alle grundfag, områdefag og specialefag i løbet af
hovedforløbene.
Eksaminandens beståelseskrav er karakteren 02 i både projektrapport, skriftlig prøve samt den mundtlige prøve.
7. Ved for sent fremmøde.
Ved for sent fremmøde til den afsluttende eksamen, vurderer kontaktlærer i samspil med uddannelsesledelsen
om forsinkelsen er rimelig på baggrund af eksaminandens dokumentation.
Hvis det vurderes, at forsinkelsen er rimeligt begrundet kan en ny svendeprøve tilbydes på et senere tidspunkt.
9. Regler for syge- og reeksamen.
Ved sygdom skal eksaminander ringe til Hotel- og Restaurantskolens reception på 3386 2200 og opgive navn,
cpr-nr. , fraværsårsag samt hvilken afsluttende eksamen og eksaminator der forestår pågældende afsluttende
7
Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.
2015
eksamen.
Hertil skal Hotel- og Restaurantskolen have en lægeerklæring i hænde senest 8 dage efter afviklingen af den
afsluttende eksamen og eksaminanden vil hermed få tilbudt en ny afsluttende eksamen ved næstkommende
afvikling af afsluttende eksamener for ernæringsuddannelsen.
Hvis eksaminander forlader den afsluttende eksamen på grund af sygdom, tilbydes eksaminanden en ny
afsluttende eksamen ved næstkommende afvikling af afsluttende eksamenen for
ernæringsassistentuddannelsen.
Hvis eksaminander af andre årsager ikke deltager i den afsluttende eksamen, skal det skriftligt meddeles hvorfor
eksaminanden ikke kan deltage til uddannelsesledelsen. Herpå vurderer Hotel- og Restaurantskolen om der er
grundlag for, at eksaminanden kan få tilbudt en reeksamen.
9. Antal eksamensgange.
Man kan gå til den afsluttende eksamen 2 gange.
I særlige tilfælde kan i særlige tilfælde gives tilladelse til en tredje prøvegang. Tilladelsen gives i samråd med det
faglige udvalg.
10. Udeblivelse.
Såfremt eksaminander udebliver fra den afsluttende eksamen uden en gyldig grund, skal det skriftligt meddeles
til uddannelsesledelsen, hvorfor eksaminanden ikke kan deltage. Udeblivelsen tæller som en eksamensgang.
Herpå vurderer Hotel- og Restaurantskolen om der er grundlag for, at eksaminanden kan få tilbudt en
reeksamen.
11. Klager.
Hvis eksaminander ønsker at klage over sin afsluttende eksamen, skal det skriftligt begrundes med følgende
indhold:
Dato for den afsluttende eksamen, eksaminandens navn, adresse og cpr-nr. Det der konkret klages over er
klager over eksaminationsgrundlag, prøveforløb og bedømmelsen.
Klagen skal være Hotel- og Restaurantskolens uddannelsesledelse i hænde senest 2 uger efter den afsluttende
eksamens afvikling. Studievejledningen kan hjælpe med selve klagen og ved spørgsmål til ovenstående kan
uddannelsesledelsen på uddannelsesafdeling 2 kontaktes. Er eksaminanden under 18 år, skal vedkommendes
forældre udføre klagen.
8