nova-fix aktivator sds

NOVA-FIX AKTIVATOR
Side 1 af 13
SIKKERHEDSDATABLAD
NOVA-FIX AKTIVATOR
SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Udgivet dato
Revisionsdato
06.04.2005
08.04.2015
1.1. Produktidentifikator
Kemikaliets navn
Artikel nr.
NOVA-FIX AKTIVATOR
501101000
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarådes
Anvendelse af stoffet eller
præparatet
Lim.
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Downstream-bruger
Firmanavn
Kontoradresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
E-mail
Web-adresse
Nowex Aps
Industrivej 2
6690
Gørding
Danmark
+45 76134747
[email protected]
http://www.protex.dk
1.4. Nødtelefon
Nødtelefon
Giftlinjen:82 12 12 12
PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC
Klassificering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Stoffets/blandingens farlige
egenskaber
F+; R12
Xi; R36
R66,R67
Aerosol 1;H222;
Aerosol 1;H229;
Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE3;H336;
Aerosoldåser med yderst brandfarlige indhold. Beholder under tryk. Kan
sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Dampe kan give
sløvhed og svimmelhed.
2.2. Mærkningselementer
Farepiktogrammer (CLP)
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Sammensætning på etiketten
Signalord
Faresætninger
Sikkerhedssætninger
Supplerende etiket information
Side 2 af 13
Acetone:25 - 50 %
Fare
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P280 Bær ansigtsbeskyttelse/øjenbeskyttelse.
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og
sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur,
som overstiger 50 °C/122°F.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
2.3. Andre farer
PBT / vPvB
Generel risikobeskrivelse
Fysisk effekt
Kemikaliet indeholder ingen PBT-eller vPvB-stoffer.
Trykbeholdere kan eksplodere i tilfælde brand.
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs med gulvet.
Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Komponentnavn
Acetone
Identifikation
CAS-nr.: 67-64-1
EF-nr.: 200-662-2
Indeksnr.: 606-001-00-8
Synonymer: Acetone
Klassificering
F; R11
Xi; R36
R66
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
Indhold
25 - 50 %
N,N-Dimethyl-p-toluidin
CAS-nr.: 99-97-8
EF-nr.: 202-805-4
Indeksnr.: 612-056-00-9
T; R23/24/25
R33
R52/53
Acute tox. 3; H331
Acute tox. 3; H311
Acute tox. 3; H301
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 3; H412
Anmærkninger: C
0,1 < 1 %
CAS-nr.: 115-10-6
EF-nr.: 204-065-8
F+; R12
Flam gas 1; H220;
Press. Gas; H280;
50 - 100 %
Drivmiddel bestående af:
Dimethylether
Bemærkning, komponent
Komponentkommentarer
REACH-registreringsnummer:
CAS 115-10-6: 01-2119472128-37
Se punkt 16 for forklaring af H- og R-sætninger brugt ovenfor.
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Side 3 af 13
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse
Nødtelefon: se punkt 1.4. Hvis bevidstløs eller alvorlige hændelser, så ring
112.
Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Frisk luft, varme
og hvile. Søg læge ved vedvarende gener.
Tag alt snavset tøj af. Vask umiddelbart med vand og sæbe. Søg læge ved
fortsatte gener.
Fjern kontaktlinser og spil øjet godt op. Skyl straks med rigeligt vand
(temperatur 20-30 °C) i mindst 15 min. Ved vedvarende irritation, kontakt
læge.
Usandsynlig på grund af kemikaliets tilstandsform. Ved indtagelse af kemikaliet
i væskeform: Giv fløde eller madolie. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og virkninger
Dampe kan virke sløvende og kan medføre svimmelhed.
Høje koncentrationer: Narkotisk virkning ved indånding. Indånding af
opløsningsmiddeldampe er sundhedsskadeligt. Symptomer på påvirkning er
beruselse, hovedpine, kvalme og opkastning.
Irriterer øjnene og kan forårsage rødme og svie.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Anden information
Ingen specifik information fra producenten.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Uegnet som brandslukningsmiddel
Pulver. Carbondioxid (CO2). Alkoholbestandigt skum.
Brug ikke fuld vandstråle.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand- og eksplosionsfare
Farlige forbrændingsprodukter
Produktet er yderst brandfarlig. Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som
kan føre til eksplosionsagtig sprængning af aerosoldåsen.
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve til
antændelseskilder.
Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
Kan indbefatte, men er ikke begrænset til: Carbondioxid (CO2).
Carbonmonoxid (CO).
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Personlige værnemidler
Anden information
Brug trykflaskeforsynet åndedrætsværn når produktet er involveret i brand. Ved
flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt punkt 8.
Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Brug vand til at
afkøle udsatte beholdere fra et beskyttet sted.
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og
nødprocedurer
Generelle tiltag
Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr som givet i
punkt 8.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Metoder til oprensning
Side 4 af 13
Spraydåsens indhold: Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og
anbringes i beholdere. Brug ikke savsmuld eller andet antændeligt materiale.
Skyl forurenet område med rigelige mængder vand. Spraydåser opsamles
mekanisk.
Spild samles op i egnede beholdere og leveres til destruktion som farligt
affald i henhold til punkt 13.
6.4. Henvisning til andre punkter
Andre anvisninger
Fare for eksplosiv damp-/luftblanding over bakken. Se også punkt 8 og 13.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sprøjt ikke på åben ild eller hvidglødende
materiale. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Undgå kontakt med hud
og øjne.
Brug angivet værneudstyr som givet i punkt 8.
Beskyttelsesforanstaltninger
Foranstaltninger til at forhindre
brand
Råd om generel arbejdshygiene
Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes
væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Tag forholdsregler mod statisk
elektricitet.
Brug elektrisk/ventilations-/lys udstyr, der er eksplosionssikkert.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Vask hænder efter
hvert skift, og før spisning, rygning eller brug af toilettet. Vask forurenet tøj,
før det bruges igen.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring
Specielle egenskaber og farer
Forhold der skal undgås
Opbevares på et køligt og godt ventileret sted.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for
temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når
den er tømt.
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs med gulvet.
Dampene kan udvikle eksplosive blandinger med luft.
Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.
Betingelser for sikker opbevaring
Egnet emballage
Samlagringshenvisninger
Opbevares i den originale beholder.
Lagres adskilt fra: Oxidationsmidler.
7.3. Særlige anvendelser
Specifik(ke) anvendelse(r)
Se punkt 1.2.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier
Komponentnavn
Acetone
Identifikation
CAS-nr.: 67-64-1
EF-nr.: 200-662-2
Værdi
8 t.: 250 ppm
8 t.: 600 mg/m³
E
Dimethylether
CAS-nr.: 115-10-6
EF-nr.: 204-065-8
8 t.: 1000 ppm
8 t.: 1920 mg/m³
Norm år
DNEL / PNEC fra komponenter
Komponent
DNEL
Acetone
Gruppe: Arbejdstager
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
Anden information om
grænseværdier
Side 5 af 13
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Kort sigt (akut)
Type effekt: Lokal effekt
Værdi: 2420 mg/m³
Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Dermal
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 186 mg/kg bw/d
Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 1210 mg/m³
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Dermal
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 62 mg/kg bw/d
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 200 mg/m³
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Oral
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 62 mg/kg bw/d
Eksponeringsvej: Vand
Værdi: 10,6 mg/l
Bemærkninger: Ferskvand
Eksponeringsvej: Vand
Værdi: 1,06 mg/l
Bemærkninger: Saltvand
Eksponeringsvej: Vand
Værdi: 21 mg/l
Bemærkninger: Intermittent
Eksponeringsvej: Sediment
Værdi: 30,4 mg/kg
Bemærkninger: Ferskvand
Eksponeringsvej: Sediment
Værdi: 3,04 mg/kg
Bemærkninger: Saltvand
Eksponeringsvej: Jord
Værdi: 29,5 mg/kg
Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP
Værdi: 100 mg/l
Henvisninger (love/forskrifter): BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtgørelse om
grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.
DNEL / PNEC
Testmetode
DNEL
Indhold
Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
Side 6 af 13
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 1,3523 mg/m³
Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Dermal
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 1,1862 mg/kg bw/d
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 0,3364 mg/m³
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Dermal
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 0,2925 mg/kg bw/d
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Oral
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Type effekt: Systemisk virkning
Værdi: 2,3725 mg/kg bw/d
Eksponeringsvej: Ferskvand
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Værdi: 0,15259 mg/l
Eksponeringsvej: Saltvand
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Værdi: 0,015259 mg/l
Eksponeringsvej: Vand
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Værdi: 0,15259 mg/l
Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Værdi: 4,2863 mg/l
Eksponeringsvej: Ferskvandssedimenter
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Værdi: 45,37770249 mg/kg dw
Eksponeringsvej: Saltvandssedimenter
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Værdi: 45,37770249 mg/kg dw
Eksponeringsvej: Jord
Kritisk komponent: (CAS 99-97-8)
Værdi: 18,67677186 mg/kg dw
8.2. Eksponeringskontrol
Foranstaltning til kontrol af
eksponering på arbejdspladsen
Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så
de fastsatte grænseværdier ikke overstiges. Personlig værnemidler skal være
CE-mærket og vælges i samråd med leverandøren af sådant udstyr. De
anbefalede værnemidler og angivne standarder er vejledende. Standarder skal
være af nyeste version.
Risikovurdering af det nuværende arbejde/drift (faktisk risiko) kan føre til andre
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Side 7 af 13
sikkerhedsforanstaltninger. Beskyttelsesudstyrets egnethed og holdbarhed
afhænger af anvendelsen.
Åndedrætsværn
Åndedrætsværn
Henvisning til den relevante
standard
Brug kombinationsfilter A/P2 ved aerosoldannelse.
DS/EN 14387 (Åndedrætsværn - Gasfiltre og kombinerede filtre - Krav,
prøvning, mærkning).
DS/EN 143 (Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning).
Beskyttelse af hænder
Beskyttelse af hænder
Egnede handsker
Henvisning til den relevante
standard
Gennembrudstid
Tykkelse af handskemateriale
Brug handsker af modstandsdygtig materiale.
Butylgummi.
DS-EN 374 (Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer).
DS-EN 420 (Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prøvningsmetoder).
> 240min
0,5mm
Beskyttelse af øjne / ansigt
Øjenværn
Henvisning til den relevante
standard
Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.
DS/EN 166 (Øjenværn - Almene krav).
Beskyttelse af hud
Hudværn (andet end handsker)
Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå længerevarende hudkontakt.
Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol
Begrænsning af eksponering af
miljøet
Forhindre udslip til kloak, vand eller jord. Se også afsnit 12.
Anden information
Anden information
Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på arbejdspladsen.
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform
Farve
Lugt
Kommentarer, Lugtgrænse
Kommentarer, pH (som det leveres)
Kommentarer, pH (vandig
opløsning)
Kommentarer, Smeltepunkt /
smeltepunktsinterval
Kommentarer, Kogepunkt /
kogepunktsinterval
Kommentarer, Flammepunkt
Kommentarer,
Fordampningshastighed
Antændelighed (fast stof, gas)
Damptryk
Dampmassefylde
Relativ massefylde
Kommentarer, Relativ massefylde
Vandopløselighed
Kommentarer, Fordelingskoefficient:
Aerosol.
Farveløst.
Karakteristisk.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke relevant.
Værdi: 2500 hPa
Test temperatur: 20 °C
Værdi: > 1
Værdi: 0,7
Test temperatur: 20 °C
Absolut densitet: 703 kg/m³ (20°C).
Uopløselig.
Ikke relevant for en blanding.
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
n-octanol / vand
Kommentarer,
Selvantændelsestemperatur
Kommentarer,
Nedbrydelsestemperatur
Kommentarer, Viskositet
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber
Side 8 af 13
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke angivet af fabrikanten.
Ikke eksplosiv.
Ikke oxiderende
9.2. Andre oplysninger
Fysisk farer
Opløsningsmiddelindhold
Kommentarer,
Opløsningsmiddelindhold
Værdi: 99,8 % (VOC)
701,8 g/l (VOC)
Andre fysiske og kemiske egenskaber
Kommentarer
Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige.
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet
Kan antændes af varme, gnister eller flammer.
Reagerer med materialer, der er anført i afsnit 10.5.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
Ustabil ved opvarming eller påvirkning af sollys.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Risiko for farlige reaktioner
Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
Kan forekomme ved uegnede forhold (se punkt 10.4).
10.4. Forhold, der skal undgås
Forhold som skal undgås
Undgå varme, flammer og antændelseskilder.
Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.
10.5. Materialer, der skal undgås
Materialer som skal undgås
Oxidationsmidler.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved normale forhold. Se også punkt 5.2.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Toksikologisk information
Toksikologiske oplysninger
Andre toksikologiske data
Det er angivet flere testresultater af producenten. Resultaterne er negative
med undtagelse af for de testresultater, der understøtter den allerede
angivede klassificering af stofferne (se afsnit 3).
Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Komponent
LD50 oral
LD50 dermal
LC50 indånding
Acetone
Værdi: 5800 mg/kg
Forsøgsdyrsart: Rotte
Test henvisning: ~ OECD 401
Værdi: 20000 mg/kg
Forsøgsdyrsart: Kanin
Test henvisning: ~ OECD 402
Værdi: 76 mg/l
Forsøgsdyrsart: Rotte
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
LCLo indånding
Komponent
LD50 oral
LD50 dermal
Side 9 af 13
Varighed: 4h
Test henvisning: ~ OECD 402
Værdi: 16000 ppm
Forsøgsdyrsart: Rotte
Varighed: 4h
N, N-dimethyl-p-toluidin
Værdi: 980 mg/kg
Forsøgsdyrsart: Rotte
Værdi: > 2000 mg/kg
Forsøgsdyrsart: Kanin
Test henvisning: OECD 402
Akut toksicitet, vurdering af blanding
Vurdering af akut toksicitet
klassifikation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt.
Potentielle akutte virkninger
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse
Irriterende virkning
Ætsende virkning
Aspirationsfare
Dampe kan forårsage sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer:
Narkotisk virkning ved indånding. Indånding af opløsningsmiddeldampe er
sundhedsskadeligt. Symptomer på påvirkning er beruselse, hovedpine, kvalme
og opkastning.
Kan forårsage let irritation. Kan virke affedtende ved hyppig kontakt.
Forårsager alvorlig øjenirritation. Symptomer som rindende øjne, og smerter
kan forekomme.
Ret usandsynlig på grund af kemikaliets tilstandsform. Indtagelse vil dog
kunne medføre irritation og ubehag. Kan give lignende symptomer som ved
indånding.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt.
Kriterierne for klassificering er på grundlag af de foreliggende data ikke ansett
for at være opfyldt.
Forsinkede virkninger / gentagen eksponering
Indånding
Hudkontakt
Sensibilisering
Enkel STOT-eksponering
Gentagne STOT-eksponeringer
Langvarig og gentagen kontakt med opløsningsmidler kan føre til permanent
sundhedsskade.
Langvarig eller gentagen kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt.
Dampe kan virke sløvende og kan medføre svimmelhed.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt.
Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske
Kræftfremkaldende egenskaber
Mutagenitet
Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt.
PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Økotoksicitet
Kemikaliet er ikke klassificeret som miljøskadeligt.
Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Komponent
Akut akvatisk, fisk
Akut akvatisk, alge
Akut akvatisk, dafnie
Biologisk nedbrydelighed
Bioakkumulering
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Komponent
Akut akvatisk, fisk
Akut akvatisk, alge
Akut akvatisk, dafnie
Mobilitetsbeskrivelse
Biologisk nedbrydelighed
Bioakkumulering
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Side 10 af 13
Acetone
Værdi: 5540 mg/l
Testmetode: LC50
Art: Oncorhynchus mykiss
Varighed: 96h
Test henvisning: EU Method C.1.
Værdi: > 7000 mg/l
Testmetode: EC50
Art: Selenastrum capricornutum
Varighed: 96h
Værdi: 12600 mg/l
Testmetode: LC50
Art: Daphnia magna
Varighed: 48h
Værdi: 90,9
Testperiode: 28d
Testmetode: OECD 301B: CO2 Evolution Test (vand)
Log Kow: -0,24
Værdi: 3
Testmetode: BCFWIN
N, N-dimethyl-p-toluidin
Værdi: 46 mg/l
Testmetode: LC50
Art: Pimephales promelas
Varighed: 96h
Bemærkning: LC50 (14d): 24,89 mg/l (ECOSAR)
Værdi: 24,3 mg/l
Testmetode: EC50
Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Varighed: 72h
Værdi: 15,26 mg/l
Testmetode: LC50
Art: Daphnia magna
Varighed: 48h
Test henvisning: ECOSAR
Mobilitetsbeskrivelse: Log Koc: 2,1 (SRC PCKOCWIN v2.0)
Værdi: 50
Testperiode: 38d
Testmetode: EPA OPPTS 835.3210
Log Kow: 1,729 (35°C)
Værdi: 33
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed
Produktet indeholder persistente (tungtnedbrydelige) stoffer.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulationspotentiale
Stofferne i produktet vurderes ikke at være bioakkumulerbare.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
Uopløselig i vand. Produktet absorberes hurtigt til jord.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT-vurdering resultater
vPvB evalueringsresultater
Kemikaliet indeholder ingen PBT-stoffer.
Kemikaliet indeholder ingen vPvB-stoffer.
12.6. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger /
Bemærkninger
Produktet indeholder ingen stoffer, som vides at bidrage til drivhuseffekten.
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Kommentar,
ozonnedbrydningspotentiale
Side 11 af 13
Produktet indeholder ingen stoffer klassificeret som farlige for ozonlaget.
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Foreskriv passende metoder til
bortskaffelse
Produkt klassificeret som farligt
affald
Emballage klassificeret som farligt
affald
EAK-kode nr.
Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er
vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger.
Ja
Ja
EAK: 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske
opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
EAK: 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende
farlige stoffer
EAK: 15 01 10 Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med
farlige stoffer
PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
1950
1950
1950
1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
AEROSOLER
AEROSOLER
AEROSOLS
AEROSOLS, FLAMMABLE
14.3. Transportfareklasse(r)
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
2.1
2.1
2.1
2.1
14.4. Emballagegruppe
Bemærkning
Ikke relevant.
14.5. Miljøfarer
IMDG Marine pollutant
Nej
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
EmS
F-D, S-U
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
ADR/RID Andre oplysninger
ARD Andre oplysninger
Begrænset mængde
Transport kategori
SP: 190, 327, 344, 625
1L
(D)
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Henvisninger (love / forskrifter)
Kommentarer
PR-nummer
Side 12 af 13
Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering,
mærkning og emballering af stoffer og blandinger med senere ændringer.
BEK nr 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering,
mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier (REACH) BEK Nr 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om affald.
Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
(ADR) gældende fra 1. januar 2015.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 Bekendtgørelse om
indretning m.v. af aerosoler *).
Kemikaliet indeholder ingredienser, der er begrænset i henhold til bilag XVII 3
og 40 til REACH-forordningen. Begrænsninger gælder ikke for dette
kemikaliets anvendelse.
1881410
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering er
gennemført
Nej
PUNKT 16: Andre oplysninger
Leverandørens anmærkninger
Klassificering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Liste over relevante R-sætninger
(punkt 2 og 3).
Liste over relevante H-sætninger
(afsnit 2 og 3).
Anbefalede
anvendelsesbegrænsninger
Anvendte forkortelser og akronymer
Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer
produktet.
Aerosol 1; H222;
Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H336;
Aerosol 1; H229;
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R11 Meget brandfarlig.
R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.
R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R36 Irriterer øjnene.
R12 Yderst brandfarlig.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H301 Giftig ved indtagelse.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen
eksponering
ANVENDELSESBEGRÆNSNING: Må ikke anvendes af unge under 18 år jvfr.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 239 af 6. april 2005.
EAK-kode: kode fra EUs fælles klassificeringssystem for affald (EWC =
European Waste Code)
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget
bioakkumulerende).
Revisionsdato 08.04.2015
NOVA-FIX AKTIVATOR
Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af
sikkerhedsdatabladet
Informationer der er tilføjet, slettet
eller ændret
Kontrollerer informationernes kvalitet
Version
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad
Udarbejdet af
Side 13 af 13
LD50: Letal dosis, beregnet dosis af stoffet, som forårsager, at 50% af en
gruppe forsøgsdyr dør
LC50: Den koncentration af et stof, der dræber 50% af en population på et
bestemt tidspunkt
EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal
respons
IC50: Den koncentration af et stof, der inhiberer den biologiske eller
biokemiske funktionen hos 50% av populationen.
NOEC: Nuleffektkoncentration (no observed effect concentration)
NOEL: No Observed Effect Level er den højeste afprøvede dosis eller det
højeste afprøvede eksponeringsniveau, hvor der i den eksponerede population
ikke er observeret en statistisk signifikant virkning sammenholdt med en
passende kontrolgruppe.
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development.
DNEL: Det afledte nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
PNEC: Den højeste koncentration, der ikke forventes at medføre effekter i
vandmiljøet (Predicted No Effect Concentration)
Koc: Adsorptionskoefficient normaliseret til indholdet af organisk kulstof i
jorden. Indikator på et kemikalies bindingskapacitet på organisk materiale i
jord og kloakslam.
VOC: Flygtige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds)
ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road
RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail
IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code
ICAO: The International Civil Aviation Organisation
IATA: The International Air Transport Association
Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent dateret: 06.06.2014
Ændrede punkter fra forrige version: 1-16
Dette sikkerhedsdatablad er kvalitetskontrolleret af Teknologisk Institutt as,
Norge som er certificeret iht. ISO 9001:2008.
6
Nowex Aps
Teknologisk Institutt as, Norge v/ Tonje D. Rongved
Revisionsdato 08.04.2015