Du kan se udkast til afgørelse med - Ringkøbing

Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Returadresse
Land og Vand, Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
I/S Lundhøj/Jacob Fruerlund Jensen
Borrisvej 23, Borris
6900 Skjern
Sagsbehandler
Inga-Merethe Plauborg
Larsen
Direkte telefon
9974 1543
E-post
[email protected]
Dato
14. oktober 2015
Udkast til
Ikke-godkendelsespligtig
ændring af
Sagsnummer
15-016642
husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern
Til flytning af tidligere godkendte minkhaller
Virksomhedens art:
Svine- og minkavl
Matrikel nr.:
2e m.fl., Borris Nørreland, Sdr. Borris
Betegnelse:
Ejendommen er omfattet af § 10 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Tilsynsmyndighed:
Ringkøbing-Skjern Kommune
1
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Stamblad:
Bedriftens ejer:
Karl Valdemar Jensen, Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern
Driftsansvarlig:
Jakob Fruerlund Jensen og Karl Valdemar Jensen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern
Kopenhagen Fur, Agro Food Park 15, Skejby,
8200 Aarhus N.
Att.: Konsulent Elna Mortersen
Fastnet telefon: 72 13 28 06
Mobil: 41 86 13 06
E-mail: [email protected]
Bedriftens adresse
Bedriftens miljøkonsulent
Bedriftens matrikelnumre
2n
Borris Nørreland, Sdr. Borris
2e
Borris Nørreland, Sdr. Borris
1at
Borris Nørreland, Sdr. Borris
85ao
Borris Nørreland, Sdr. Borris
Kommune
Ringkøbing–Skjern Kommune
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.
32046371 / 1015239359 / 54128
Ejendomsnummer
7600026440
Husdyrbruget er omfattet af § 10, stk. 3 i Bekendtgørelse
af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
77977, version 1, downloadet 20. maj 2015
Bedriftens betegnelse
Fiktiv ansøgningsskema
2
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Oplysninger om husdyrbruget:
Ændringer i forhold til tidligere miljøtilladelse, er vist med rød skrift
Dyrehold
Smågrise (7,3-32 kg)
Mink (årstæver)
Miljøtilladelse
af
24. januar 2014
Antal
DE
Antal
DE
7.780
38,9*
7.780
37,25
850
25*
850
29,31
I alt (ny dyreenhedsberegning
gældende fra 1. august 2014)
Arealer
Udbringningsarealer i alt
Bygningsmæssige forhold
Ansøgt
ændring til den
eksisterende
miljøtilladelse
Kapacitet
m3
66,56
66,56
Ha
Ha
60,57
60,57
Areal (m2)
Eksisterende driftsbygninger
2000
Tidligere godkendte 2-rk. åbne minkhaller á 40 fag. Se bilag 1 Kort-1A.
1.992
Kapacitet
m3
Areal (m2)
2000
ændres til 2-rk. åbne minkhaller á
26 fag. Se bilag 1 Kort-1B og bilag 2
1.980
I alt
3.992
3.980
Opbevaringslager
1.610
1.610
1.610
I alt
De bygningsmæssige forhold refererer til bilag 1
*Gl. dyreenhedsberegning.
1.610
Eksisterende opbevaringslager
Ændring til den eksisterende miljøtilladelse af 24. januar 2014
Der er udelukkende søgt om ændring af den godkendte bygningsmasse således, at placering af de godkendte minkhaller med i alt 40 fag, som vist på bilag 1 Kort-1A, ændres til en
placering med 26 fag, som vist på samme bilag, Kort-1B.
Som det fremgår af bilag 2 (nederste kort), er 6 haller opført, dog med en mindre længde,
end de oprindelige godkendte i tilladelsen af 24. januar 2014 og ansøgte bygningsændring
består af flytning af tidligere godkendte haller på i alt 3 stk. (hal nr. 7, 8 og 9), som placeres, som vist på bilag 1 Kort-1B, samt på bilag 2 (øverst).
Der opføres således ikke flere fag, end der er meddelt i den oprindelige miljøtilladelse, men
byggefeltet bliver lidt anderledes. I forbindelse med ansøgte bygningsændring forbliver dyreholdet uændret.
3
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Indholdsfortegnelse:
STAMBLAD: ..............................................................................................................................................................2
OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:.........................................................................................................................3
ÆNDRING TIL DEN EKSISTERENDE MILJØTILLADELSE AF 24. JANUAR 2014 ..............................................................3
1. AFGØRELSE OM IKKE-GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING..............................................................5
1.1 BAGGRUND OG KORT RESUMÉ ............................................................................................................................5
1.2 AFGØRELSEN ......................................................................................................................................................7
1.3 VURDERING ........................................................................................................................................................7
2. FORMALIA............................................................................................................................................................9
2.1 LOVGRUNDLAG ..................................................................................................................................................9
2.2 OFFENTLIGHED ...................................................................................................................................................9
2.3 KLAGEVEJLEDNING ............................................................................................................................................9
2.4 UNDERRETNING OM ANMELDTE PROJEKTÆNDRING PÅ HUSDYRBRUGET ...........................................................11
BILAG 1. SITUATIONSPLAN, SAMLEDE ANLÆG.........................................................................................12
BILAG 2. OVERSIGTSKORT – § 3 NATUR, SAMT FREDEDE FORTIDSMINDER ..................................13
BILAG 3. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET – BEREGNINGER PÅ ANLÆG ..................................14
Copyright
Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.
Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse
fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.
4
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
1. Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring
1.1 Baggrund og kort resumé
Ringkøbing-Skjern Kommune har, den 19 maj 2015, modtaget en ansøgning om ændring til
den eksisterende miljøtilladelse af 24. januar 2014, gældende for husdyrbruget beliggende
på adressen Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
På ansøgte husdyrbrug, er der tidligere, i januar 2011, meddelt miljøtilladelse til 7.780
smågrise i eksisterende stalde, svarende til ca. 38,9 DE. Efterfølgende er der i januar 2014,
udover den bestående smågriseproduktion, meddelt en miljøtilladelse til en lovliggørelse af
en delvis udvidelse af mink og bygninger og denne miljøtilladelse erstatter tidligere meddelte § 10 tilladelse.
Den eksisterende miljøtilladelse af 24. januar 2014, er gældende frem til den 24. januar
2016 og omfatter således et dyrehold bestående af smågrise og minkårstæver, i alt svarende til ca. 67 DE, samt en tilladelse til et byggeri, bestående af 6 stk. 2-rk. åbne minkhaller
á 40 fag med hver en længde på ca. 83 meter og en brede på ca. 4 meter, i alt et samlet
areal på ca. 1.992 m2.
Projekt ændring og beskrivelse heraf
Ansøger har nu søgt om en projektændring, som udelukkende omfatter en ændring af det
tidligere godkendte byggefelt til minkhaller.
Bygningsændringen består af flytning af tidligere godkendte haller, i alt 3 stk. (hal nr. 7, 8
og 9), som placeres parallel med de eksisterende haller mod nordøst, som vist på bilag 1,
Kort-B, samt på bilag 2 (øverst). Der opføres således ikke flere fag, end i miljøtilladelsen,
men byggefeltet bliver lidt anderledes. Det samlede bygningsareal vil stort set være uændret i forhold til tidligere tilladelse, dog reduceres arealet fra 3.992m2 til 3.980m2.
Derudover ændres der ikke i produktionsstørrelsen, samt i staldsystemet i forhold til den
gældende miljøtilladelse af 24. januar 2014.
De godkendte åbne 2 rk. minkhaller som flyttes, vil få samme længde og brede, som de eksisterende haller, som har en længde på 55 meter og en brede på 4 meter. Den samlede
bygningsmasse vil herefter udgør ca. 1.980 m2.
Afstanden mellem hallerne vil blive 2 meter og der er etableret en brandmur langs med den
eksisterende maskinhus.
I forhold til tidligere tilladelse, sker der ingen ændringer mht. til de generelle afstandskrav
(jvnf. Pelsdyrbekendtgørelsen), samt ammoniakemission i forhold til lugt og sårbar natur.
Ansøger og dennes konsulent har foretaget nye ammoniakberegninger til nærmeste sårbare naturområde, som ligger ca. 375 meter NØ fra ansøgte byggefelt, samt nye lugtgeneberegninger, i forhold til nærmeste naboer og omkringboende. Se bilag 3.
Det er en forudsætning for denne afgørelse

at flytning af de tidligere godkendte minkhaller (hal 7, 8 og 9), vil foregå, som vist
på bilag 1 Kort-B, samt på bilag 2 (øverst).

at det samlede bygningsmasse ikke vil overstige det tidligere godkendte i henhold
til miljøtilladelsen af 24. januar 2014.
5
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.

at der ingen ændringer sker i dyreholdet og staldsystemet i forhold til den oprindelige miljøtilladelse af 24. januar 2014.

at der, senest 31. december året efter ændringen af den godkendte bygningsmase,
skal være etableret et nyt læhegn, bestående af mindst 3 rækker træer, som vist på
bilag 1 Kort-1B og således at mindstekravet på 100 meter beskyttelseszone til nærmeste gravhøje (Mangehøje), overholdes, se bilag 2.
Ved tvivl, er det nøjagtig opmåling, der gælder og ikke optegningen i bilag 1 Kort 1B og som vist på bilag 2.

at læhegnet skal harmonere med de eksisterende læhegn og skal vedligeholdes i
fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

at den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bibeholdes og
vedligeholdes.
6
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
1.2 Afgørelsen
Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed afgørelse om, at anmeldte projektændring,
som udelukkende omfatter ændring af tidligere godkendte byggefelt til minkhaller på husdyrbruget på ejendommen matr. 2e m.fl., Borris Nørreland, Sdr. Borris, beliggende på adressen Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern, ikke er godkendelsespligtig efter § 10, stk. 3 i
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 868 af 3. juli 2015.
Afgørelsen træffes i medfør af § 10, stk. 3 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug, nr. 868 af 3. juli 2015.
At flytning af de tidligere godkendte minkhaller, skal placeres i ansøgte byggefelt som angivet på bilag 1, Kort-1B og som vist på bilag 2(øverst), hvor 6 tidligere godkendte minkhaller er opført, dog med en mindre længde, end de oprindelige godkendte i tilladelsen af 24.
januar 2014.
Denne afgørelse omfatter alene, en ændring af bygningsmassen således, at der i stedet for
placering af tidligere godkendte 6 stk. 2-rk. åbne minkhaller, á 40 fag og med en længde
på ca. 83 meter, svarende til et samlet areal på ca. 3.992 m2, placeres i alt 9 stk. 2-rk. åbne minkhaller á 26 fag og med en længde på ca. 55 meter, svarende til et samlet areal på
ca. 3.980 m2.
Afgørelsen om ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget, meddeles på baggrund
af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøgte projektændring er en ikke-væsentlig markant bygningsændring af husdyrbruget, der ikke vil påvirke omgivelserne på en
måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.
Forhold til anden lovgivning
Der gøres hermed opmærksom på, at denne afgørelse ikke fritager fra krav om tilladelse,
godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning (herunder Museumsloven).
Endvidere gøres opmærksom på, at ansøgte bygningsmæssige ændringer, ikke må påbegyndes, før der ligger en særskilt byggetilladelse til projektet. Ansøgning om byggetilladelse
skal ske til Byg og Miljø i Ringkøbing-Skjern Kommune.
1.3 Vurdering
Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at den anmeldte projektændring, som udelukkende
omfatter en bygningsændring af det tidligere godkendte byggefelt, er en ikke-væsentlig
markant bygningsmæssigændring på husdyrbruget, idet anmeldte projekt:

overholder alle lovpligtige afstandskrav.

ikke har indflydelse på størrelsen og sammensætningen af husdyrbrugets dyrehold.

ikke har indflydelse på husdyrbrugets staldanlæg og gødningsopbevaringskapacitet.

kan betragtes som en ikke-væsentlig markant bygningsmæssig ændring, idet der
kun er tale om flytning af tidligere godkendte haller, som det fremgår af bilag 1 og
2, således at det samlede bygningsareal, stort set vil være uændret, i forhold til
tidligere godkendte.

ikke vil forringe de landskabelige værdier væsentligt, idet ansøgte bygningsændring
etableres i tilknytning til eksisterende haller, som vist på bilag 1 og bilag 2 (øverst).

ikke vil medføre væsentlige påvirkninger for naboer og andre omkringboende, idet
kommunen vurderer, at ansøgte bygningsændring, som udelukkende består af flyt-
7
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
ning af tidligere godkendte haller, vil være uden væsentlig betydning for lys- og
støjgener fra ejendommen, spredningen af lugt, risikoen for fluegener og lignende, i
henhold til beregninger, som vist i bilag 3.

ikke vil medføre væsentlige ændringer i ammoniakfordampningen fra husdyrbruget,
idet der ikke ændres i dyrehold, eller stald- og gødningsopbevaringsanlæg, i henhold
til beregninger, som vist i bilag 3.
Beplantning omkring minkhallerne
I henhold til Pelsdyrbekendtgørelsen, er der krav om, at der omkring minkhaller, skal etableres og stedse vedligeholdes et læhegn, bestående af mindst 3 rækker træer.
Der skal, senest 31. december året efter ændringen, af den godkendte bygningsmasse,
være etableret et nyt læhegn, bestående af mindst 3 rækker træer, som vist på bilag 1
Kort-1B, samt vist på bilag 2 (øverst) og således, at mindstekravet på 100 meter beskyttelseszone til nærmeste gravhøje (Mangehøje), overholdes, se bilag 2 (øverst).
Ved tvivl, er det nøjagtig opmåling, der gælder og ikke optegningen i 1 og 2.
Læhegnet skal harmonere med de eksisterende læhegn og skal vedligeholdes i fornødent
omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.
Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bibeholdes og vedligeholdes
Samlede vurdering
Med henvisning til og udgangspunkt i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (MKN-13000161), som finder, at for at en bygningsmæssig ændring ikke medfører, at være godkendelsespligtig, skal følgende forhold være opfyldt:
Dels skal ændringen være, uden betydning for de landskabelige værdier. Ændringen må således alene have en ubetydelig påvirkning af omgivelserne i forhold til landskabelige værdier.
Dernæst skal ændringen være, uden betydning i forhold til forureningsmæssige forhold.
Den må ikke være til skade for miljøet og må ikke kunne påvirke naboer væsentlig. Det betyder, at ændringen skal være uden betydning i forhold til ammoniakfordampning, lugt,
støj, lys, fluegener og lignende.
Samtidigt, må ændringen ikke have indflydelse på husdyrproduktionens størrelse og sammensætning, herunder husdyrproduktionens staldsystem, samt på husdyrbrugets gødningsopbevaringskapacitet.
Det hviler herefter på en konkret vurdering, om en ansøgte ændring, kan falde ind under
en såkaldt bagatelgrænse for, hvornår godkendelsespligt indtræder.
På baggrund af ovennævnte og Miljøklagenævnets afgørelse, er det således RingkøbingSkjern Kommunes samlede vurdering, at ansøgte bygningsændring kan falde ind under en
såkaldt bagatelgrænse og ikke kan betragtes som en væsentlig markant bygningsmæssig
ændring for husdyrbruget, eller at ændringen vil have betydning for miljøbeskyttelsen, herunder i forhold til landskabsværdier, naboer, miljø og natur.
Den ansøgte ændring af bygningsmassen, er derfor vurderet, som ikke-godkendelsespligtig
efter husdyrlovens § 10, stk. 3.
8
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
2. Formalia
2.1 Lovgrundlag
Afgørelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle
ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på afgørelsestidspunktet).
Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 868 af 3. juli
2015 (Husdyrloven).

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1283 af 8. december 2014 (Husdyrbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. af husdyrbrug nr. 1428 af 13. december 2006
(Pelsdyrbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr.
594 af 4. maj 2015 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 951 af 3. juli 2013 (Naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007.
2.2 Offentlighed
Udkastet til afgørelsen er sendt i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 16.
oktober 2015 til og med den 30. oktober 2015, hvor der …..er/ikke er indkommet
bemærkninger til det ansøgte.
Hvis indkommet bemærkninger: beskrivelse + kommunens kommentarer hertil!!!!
Afgørelsen om, at anmeldte ændring på ejendommen beliggende på adressen Borrisvej 23,
Borris, 6900 Skjern, ikke er godkendelsespligtig efter husdyrlovens § 10, stk. 3, vil blive offentliggjort den xx.xx. 2015 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på
www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.
2.3 Klagevejledning
I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan
der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af
de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.
Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning
på udnyttelsen. Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage
behandles sker på eget ansvar.
Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får
helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves,
9
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi
klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er
offentliggjort.
Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den xx.xx.xxxx.
Indsendelse af klage
Det er obligatorisk for klager at bruge Natur-og Miljøklagenævnets digitale klageportal,
med mindre du har fået en tilladelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der fritager dig for at
anvende den digitale klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge
den digitale klageportal.
Digital Klageportal
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk,
eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen.
Anmodning om fritagelse for indsendelse via klageportal
Natur- og Miljøklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt
via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens
Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen
til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hjælp til klage
Natur-og Miljøklagenævnet stiller i et vist omfang en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7254 1101, eller på mail:
[email protected] De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre.
10.00-14.00.
På vegne af Teknik- og Miljøudvalget
___________________
Ivan Thesbjerg
Fagleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune
___________________
Inga-Merethe Plauborg Larsen
Miljømedarbejder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune
10
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
2.4 Underretning om anmeldte projektændring på husdyrbruget
Kopi af udkast til denne anmeldelse er sendt i partshøring hos:
Bedriftens ejer:

Karl Valdemar Jensen, Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern
Ansøgers konsulent:

Kopenhagen Fur, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N
Att.: Konsulent Elna Mortensen, e-mail: [email protected]
og følgende er skriftligt blevet orienteret herom, via digital post:
Ejere af nærmeste naboejendomme indenfor en vejledende konsekvensradius på ca. 264 meter fra
husdyrbrugets anlæg på Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern

Ingen beboelser/naboejendommen er beliggende indenfor en konsekvensradius af ca. 264
meter
Ejer af tilgrænsende jorde til ansøgte projekt på husdyrbrugets anlæg på Borrisvej 23, Borris, 6900
Skjern.




Jeppe Fjord Ørskov, Grøndal 13, Borris, 6900 Skjern
Ole Fjord Ørskov, Borrisvej 29, Borris, 6900 Skjern
Flemming Holk Nielsen, Højbyvej 3, Borris, 6900 Skjern
Jørgen Holk Nielsen, Flodgårdsvej 36, Borris, 6900 Skjern
Når den afgørelse foreligger, fremsendes kopi af denne til:
Bedriftens ejer:

Karl Valdemar Jensen, Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern
Ansøgers konsulent:

Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing.
Att.: Natur- og Miljørådgiver Kristian Andreassen, e-mail: [email protected]
samt til følgende interesseorganisationer:










Ringkøbing-Skjern Museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg,
e-mail: [email protected]
Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [email protected], [email protected]
Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Høbjerg, e-mail: [email protected]
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup,
e-mail: [email protected]
Danmarks Naturfredning, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: [email protected]
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune,
e-mail: [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,
e-mail: [email protected]
Danmarks Sportfiskerforbund, e-mail: [email protected],
Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: [email protected]
11
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Bilag 1
Bilag 1. Situationsplan, samlede anlæg
Godkendt i den oprindelige miljøtilladelse af 24. januar 2014
Kort-1A
Godkendt med denne anmeldelse
Kort-1B
12
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Bilag 2
Bilag 2. Oversigtskort – § 3 natur, samt fredede
fortidsminder
13
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Bilag 3
Bilag 3. Oplysninger om husdyrbruget –
beregninger på anlæg
Ammoniak på natur
Beregning til nærmeste naturpunkt (Mangehøje Mose), beliggende nordøst for det ansøgte
byggefelt
14
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Påvirkning af natur, i henhold til miljøtilladelsen af 24. januar 2014 (fiktiv skema
57002)
Påvirkning af natur med denne afgørelse (fiktiv skema 77977)
I forhold til den oprindelige miljøtilladelse, var afstanden fra det godkendte byggefelt til ovennævnte naturområde ca. 382 meter. Den ansøgte bygningsændring, placeres i en afstand af ca. 375 meter fra det nærmeste naturareal og beregningerne viser, en uændret
ammoniakfordampning til naturarealet.
Lugt
Lugtgeneberegning
På baggrund af de ansøgte bygningsmæssige ændringer og placering heraf, i forhold til
tidligere godkendte, har ansøger og dennes konsulent foretaget nye lugtgeneberegninger
og resultat fremgår af nedenstående tabel.
15
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
De indsendte beregninger af lugtemissionen fra den ansøgte bygningsændring, er foretaget
efter den nye lugtvejledning samt FMK-modellen og lugtgeneafstandene (afstande, hvor der
kan forventes væsentlig lugtgener), er ifølge den fiktive tillægsansøgning som følgende:
Byzone (Faster By)
Samlet bebyggelse (Faster)
Enkeltbolig, uden landbrugspligt (Borrisvej 16)
Mindstekrav til afstand
(lugtgeneafstand)
ca. 222 meter
ca. 125 meter
ca. 70 meter
Faktuel afstand fra
centrum af projektet
ca. 2,7 km
ca. 2,7 km
ca. 684 meter
Ifølge den fiktive beregning, er genekriterierne for byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig overholdt, idet de ligger længere væk end ”1,2 gange geneafstanden”.
16
Ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget beliggende på adressen
Borrisvej 23, Borris, 6900 Skjern.
Oktober 2015.
Beregningerne af lugtemissionen viser altså, at geneafstandene fra ansøgte projektændring, er mindre end de faktuelle afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig
(uden landbrugspligt).
Der ligger endvidere ikke fremtidig byzone-, eller sommerhusområder inden for geneafstanden fra ansøgte projektændring.
17