Bilag 8 - Egedal Kommune

Miljønotat
DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
Miljøundersøgelse
- Orienterende
Dam Holme 101,
3660 Stenløse
1.
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
Sag nr. B24449
Baggrund:
DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet om, at udføre en
orienterende miljøundersøgelse på en del af matriklen 4h Ølstykke By, Ølstykke. Den orienterende miljøundersøgelse er udført med henblik på, at skabe
overblik over det generelle forureningsniveau på grunden.
Matriklen er delvist kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Matriklen er ligeledes delvist omfattet af kommunens områdeklassificering. Jf. figur 1.
Figur 1.
Områdeklassificering
Kortlægning
2.
Prøvetagning:
Ved undersøgelsen har DJ Miljø & Geoteknik P/S d. 18. maj 2015 udtaget 6
jordprøver på en del af matriklen. Prøverne benævnes E1-E6 og blev udtaget
som blandeprøver af overjorden i dybdeintervallet 0-0,33 meter under terræn
(m u.t.).
1
Miljønotat
DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
Alle jordprøver er pakket i plastposer samt red-cap glas og fremsendt til kemisk analyse ved akkrediteret miljølaboratorium – Højvang Miljølaboratorium.
Prøverne benævnes E1-E6 efterfulgt af dybdefraktionen i m u.t.
Placeringen af de 6 jordprøver, fremgår af vedlagte situationsplan i bilag 1.
3.
Jordanalyse:
De 6 fremsendte jordprøver er i henhold til Miljøstyrelsens ”Bekendtgørelse
2007-12-12 nr. 1479 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”, blevet analyseret for indhold af komponenterne: Totalkulbrinter,
Benz(a)pyren, PAH’er samt metallerne bly, cadmium, kobber, zink samt nikkel
og chrom og kan således anvendes ved bortskaffelse af jord.
4.
Analyseresultater:
Analyseresultaterne fra den orienterende miljøundersøgelse er gengivet i nedenstående tabel 1 og fremgår endvidere af vedlagte analyserapport i bilag 2.
2
Miljønotat
DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
Prøve ID
E2
E3
E4
E5
E6
0-0,33
0-0,33
0-0,33
0-0,33
0-0,33
0-0,33
Kulbrinter >C5-C10
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
25/-
Kulbrinter >C10-C15
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
40/-
Kulbrinter >C15-C20
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
55/-
Kulbrinter >C20-C35
<20
<20
<20
<20
<20
<20
100/3004
#
#
#
#
#
#
0,010
0,0067
0,0068
0,0059
0,0062
0,0059
0,3/3
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
0,3/3
0,057
0,051
0,049
0,043
0,047
0,046
4/40
40/400
Kulbrinter
Totalkulbrinter >C5-C35
PAH’er
Miljøstyrelsens
Kvalitets-/
Afskæringkriterie1
(mg/kg)
E1
Dybde
Benz(a)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Sum PAH (7 stk)
Metaller
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
100/3004
Bly
9,6
8,6
9,1
9,9
9,8
8,4
Cadmium
0,22
0,15
0,15
0,16
0,16
0,11
0,5/5
Chrom, total
12
8,1
8,2
8,7
11
8,3
500/1000
Kobber
11
8,4
7,5
7,7
8,5
6,4
500/1000
Nikkel
9,5
4,4
4,9
5,5
7,7
5,3
30/30
Zink
36
1
0
33
1
0
32
1
0
31
1
0
32
1
0
28
1
0
500/1000
Kategori2
Klasse3
Tabel 1. Analyseresultater for orienterende jordprøver udtaget på Dam Holme 101, 3660 Stenløse.
#: Koncentrationen er mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse
-: Der er intet kvalitets eller afskæringskriterium
1
) Miljøstyrelsens ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord” opdateret 2010
2
) Miljøstyrelsens ”Bekendtgørelse nr. 1479 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af
jord” (12-12-2007)
3
) Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001.
4
) Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord”, Bekendtgørelse nr. 554, (2010).
Som det fremgår af tabel 1 viser analyseresultaterne, at alle jordprøver overholder Miljøstyrelsens Kvalitetskriterier for ren jord, svarende til jord i kategori 1, klasse 0.
6.
Bortskaffelse af jord:
Da ejendommen indgår i kommunens områdeklassificering, er der krav om
anmeldelse af overskudsjorden til Egedal Kommune inden bortskaffelse.
Analyseresultaterne for den rene jord, kategori 1, klasse 0, som overholder miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord, udgør et dokumentationsgrundlag for
bortskaffelse af 180 tons overskudsjord – 1 prøve pr. 30 tons.
De anførte jordmængder til bortskaffelse, er i tråd med gældende regler, jf.
Miljøministeriets ”Bekendtgørelse 2007-12-12 nr. 1479 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”.
7.
Sammenfatning:
DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal Kommune anmodet om, at udføre en
orienterende miljøundersøgelse på en del af matriklen 4h Ølstykke By, Ølstykke. Den orienterende miljøundersøgelse er udført med henblik på, at skabe
overblik over det generelle forureningsniveau på grunden.
I forbindelse med undersøgelsen er der udført 6 orienterende jordprøver i dybdeintervallet 0-0,33 m u.t. Prøverne er analyseret for indhold af totalkulbrinter,
PAH’er og 6 metaller.
3
Miljønotat
DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
Alle 6 prøver overholder Miljøstyrelsens Kvalitetskriterier for ren jord, kategori 1, klasse 0.
Såfremt der skal bortskaffes overskudsjord fra arealerne kan ovennævnte jordanalyser med fordel anvendes.
På baggrund heraf kan der som udgangspunkt bortskaffes i alt 180 tons ren jord
Hillerød d. 29.5.2015
Sagsbehandler: Anja Jørgensen
Kvalitetssikring: Søren Bomholt
4
Bilag 1
Dan Holme, Stenløse
Situationsplan
SAG NR.
BILAG
24449
1
DATO:
SAGSBEH:
21.05.2015
AK/AJ
N
9,
00m
4h
E1
19.03
E2
17.68
E6
17.45
E3
17.79
E5
17.40
E4
17.68
4fk
Indeholder data fra Geodatastyrelsen.
Matrikelkortet og Kort WMS-tjeneste.
Skitse
UTM32-EUREF89
4fm
DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI
FALKEVEJ 12
ENERGIVEJ 3
INTERNET :
3400 HILLERØD
4180 SORØ
www.dj-mg.dk
TLF.
25 94 06 66
TLF.
57 86 06 66
[email protected]
Bilag 2
Analyserapport
Rekvirent
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Identifikation
Sagsnavn: Dam Holme 101 Stenløse
Falkevej 12
Sagsnr.: 24449
3400 Hillerød
Sagsbeh.: ADJ
Udt.dato: 18-05-2015
Prøvetager: KQ
Prøver modtaget den:
18-05-2015
Rapport dato:
26-05-2015
Analyse påbegyndt den:
20-05-2015
Rapport nr.:
1521062
Opbevaring før analyse
På køl
Bilag:
0 stk.
Lab. nr.
Prøvetype
Antal prøver:
6
152106201
152106202
152106203
152106204
152106205
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Emballage
m/p
m/p
m/p
m/p
m/p
Prøvetager
Rekvirent
Rekvirent
Rekvirent
Rekvirent
Rekvirent
Prøve ID
Enhed
Metode
Detektionsgrænse
Usikkerhed☼
% (w/w)
DS204 mod
0,002
+/- 10 %
E1
E2
E3
E4
E5
0-0,33
0-0,33
0-0,33
0-0,33
0-0,33
86
87
88
91
89
Kulbrinter >C5-C10
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
2,5
+/- 10 %
Kulbrinter >C10-C15
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
5,0
+/- 10 %
Kulbrinter >C15-C20
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
5,0
+/- 10 %
Kulbrinter >C20-C35
<20
<20
<20
<20
<20
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
20
+/- 10 %
#
#
#
#
#
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
Dybde
Parameter
Tørstof, TS
Totalkulbrinter >C5-C35
Benz(a)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Sum PAH (7 stk)
0,010
0,0067
0,0068
0,0059
0,0062
mg/kg TS
Reflab4(2),GC-MSD
0,0050
+/- 15 %
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
mg/kg TS
Reflab4(2),GC-MSD
0,0050
+/- 15 %
0,057
0,051
0,049
0,043
0,047
mg/kg TS
Reflab4(2),GC-MSD
+/- 15 %
Bly
9,6
8,6
9,1
9,9
9,8
mg/kg TS
DS259-ICP
1,0
+/- 14 %
Cadmium
0,22
0,15
0,15
0,16
0,16
mg/kg TS
DS259-ICP
0,020
+/- 14 %
Chrom, total
12
8,1
8,2
8,7
11
mg/kg TS
DS259-ICP
1,0
+/- 14 %
Kobber
11
8,4
7,5
7,7
8,5
mg/kg TS
DS259-ICP
1,0
+/- 14 %
Nikkel
9,5
4,4
4,9
5,5
7,7
mg/kg TS
DS259-ICP
0,50
+/- 14 %
Zink
36
33
32
31
32
mg/kg TS
DS259-ICP
1,5
+/- 14 %
Betegnelser:
☼ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen.
(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.)
Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.
E1:
Ikke påvist totalkulbrinter.
E2:
Ikke påvist totalkulbrinter.
E3:
Ikke påvist totalkulbrinter.
E4:
Ikke påvist totalkulbrinter.
E5:
Ikke påvist totalkulbrinter.
Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Godkendt af
Udarbejdet af
Sjannie Madsen
Helle Rasmussen
Laboratorieleder
Laborant
Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlab.dk
Side 1 af 2
Analyserapport
Rekvirent
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Identifikation
Sagsnavn: Dam Holme 101 Stenløse
Falkevej 12
Sagsnr.: 24449
3400 Hillerød
Sagsbeh.: ADJ
Udt.dato: 18-05-2015
Prøvetager: KQ
Prøver modtaget den:
18-05-2015
Rapport dato:
26-05-2015
Analyse påbegyndt den:
20-05-2015
Rapport nr.:
1521062
Opbevaring før analyse
På køl
Bilag:
0 stk.
Lab. nr.
Prøvetype
Antal prøver:
152106206
Jord
Emballage
m/p
Prøvetager
Rekvirent
Prøve ID
Dybde
6
Enhed
Metode
Detektionsgrænse
Usikkerhed☼
% (w/w)
DS204 mod
0,002
+/- 10 %
E6
0-0,33
Parameter
Tørstof, TS
89
Kulbrinter >C5-C10
<2,5
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
2,5
+/- 10 %
Kulbrinter >C10-C15
<5,0
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
5,0
+/- 10 %
Kulbrinter >C15-C20
<5,0
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
5,0
+/- 10 %
Kulbrinter >C20-C35
<20
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
20
+/- 10 %
#
mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID
Totalkulbrinter >C5-C35
Benz(a)pyren
0,0059
mg/kg TS
Reflab4(2),GC-MSD
0,0050
+/- 15 %
<0,0050
mg/kg TS
Reflab4(2),GC-MSD
0,0050
+/- 15 %
0,046
mg/kg TS
Reflab4(2),GC-MSD
Bly
8,4
mg/kg TS
DS259-ICP
1,0
+/- 14 %
Cadmium
0,11
mg/kg TS
DS259-ICP
0,020
+/- 14 %
Chrom, total
8,3
mg/kg TS
DS259-ICP
1,0
+/- 14 %
Kobber
6,4
mg/kg TS
DS259-ICP
1,0
+/- 14 %
Nikkel
5,3
mg/kg TS
DS259-ICP
0,50
+/- 14 %
Zink
28
mg/kg TS
DS259-ICP
1,5
+/- 14 %
Dibenz(a,h)anthracen
Sum PAH (7 stk)
+/- 15 %
Betegnelser:
☼ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen.
(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.)
Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.
E6:
Ikke påvist totalkulbrinter.
Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Godkendt af
Udarbejdet af
Sjannie Madsen
Helle Rasmussen
Laboratorieleder
Laborant
Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlab.dk
Side 2 af 2