Hent Hospitalsenheden Horsens` storyboard

Hospitalsenheden
Horsens
Sikkert Patientflow
Storyboard LS4
9. – 10. september 2015
Teamet fra Hospitalsenheden
Horsens, som er med på LS4
Vores forbedringsteam fra
Akutafdelingen:
Vores forbedringsteam fra
Medicinsk Afdeling:
• Oversygeplejerske
Lone Fredensborg
• Oversygeplejerske
Hanne Gyldenløve
• Afdelingssygeplejeske
• Afdelingssygeplejeske
Mette Ringtved
• Susanne Buch Vinther
• Flowkoordinator
Ole Andreassen
• Flowkoordinator
Gina Rasmussen
• Udviklingssygeplejerske
Gitte Boier Thygesen
• Klinisk koordinator
Mette Erlander Kristensen
• Klinisk koordinator
Marie Brinch Christiansen
• Klinisk koordinator
Stine Louise Bisgaard Jensen
Teamet fra Hospitalsenheden
Horsens, som er med på LS4
Vores forbedringsteam fra
Kirurgisk Afdeling:
Vores øvrige forbedringsteam:
• Hospitals direktør Lisbeth Holsteen Jessen
• Afdelingssygeplejeske
Nanna Thomsen
• Sygefaglig direktør Inge Pia Christensen
• Afdelingssygeplejerske
Caroline Mågård
• Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen
• Klinisk koordinator
Camilla Mortensen
• Dataansvarlig Lise Viskum Hansen
• Kommunikationsansvarlig Mette Vestergaard
• Projektleder Christina Egelund Antonsen
Samt de øvrige afdelinger på Hospitalsenheden
Horsens.
Kontakt:
Christina Egelund Antonsen, [email protected]
eller mobil 21620654
Vores patienthistorie #1
• Hjemmeplejen ringer til klinisk koordinator, fordi denne står med
en rigtig dårlig patient i hjemmet.
• Klinisk koordinator modtager information om patientens tilstand,
og aftaler, at hjemmesygeplejerske skal ringe 112
• I mellemtiden ringer klinisk koordinator til flowkoordinator i huset,
og til kirurgisk bagvagt.
• Falck ringer til sygehuset og meddeler at patienten er rigtig dårlig
• Inden patienten ankommer til huset, har flowkoordinator
kontaktet intensiv og varslet at der formentlig er en sepsispatient
på vej, og intensiv gør klar til modtagelse.
• Patienten ankommer i akutafdelingen og overflyttes direkte til
intensiv hvor behandling i værksættes.
• 3 dage senere overflyttes patienten til sengeafdelingen, og
udskrives senere velbefindende efter endt antibiotikabehandling
Vores patienthistorie #2
• En geriatrisk patient har i Akutafdelingen fået optaget journal og
lavet gennemgang i akutafdelingen og vurderes til at være
indlagt mere end 48 timer.
• Patienten skal overflyttes til medicinsk afsnit P6 med speciale i
geriatri.
• På afdeling P6 er der overbelægning mens der er ledige
kapacitet på det andet medicinske afsnit P7.
• Der besluttes at overflytte en intern medicinsk patient fra afsnit
P6 til afsnit P7 for at frigøre en plads til den geriatriske patient,
således denne kommer i en specialeseng - specialeafdeling.
• Man kan diskuterer om dette er et godt patient – og flow forløb:
• Man sikrer at den geriatriske får den bedste
behandlingstilbud mod at den ukomplicerede intern
medicinske patient får et ekstra flyt men dog uden det
betyder dårligere behandling.
Patient information om indsatsen –
udkast lavet i samarbejde med hospitalets patientkonsulenter
Hvilke historie fortæller vores data
Ift. brugen af lånesenge er det velovervejet, hvem vi
lægger i lånesenge ud fra specialisering og
behandling – end før projektstart.
Opstart
kapacitetskonf
Handlingssk
ema v.
overbelægning
.
Opstart
koord
Opstart
tavle
møder
Aftale
Flyt når
pt er
Aftale klar
udlån af
persona
le
Lukket 5
medicinske
senge
Hvilke historie fortæller vores data
• Oplever RO I HUSET fremfor før indsatsen – trods
uændret belægningsprocent på HEH kl. 14
Opstart
kapacitetskonf
.
Opstart
tavle
møder
Opstart
koord
Aftale
udlån af
persona
le
Aftale
Flyt når
pt er
klar
Lukket 5
medicinske
senge
Handlingssk
ema v.
overbelægning
Hvilke historie fortæller vores data
• Vi har ikke ændret i vores udskrivelsespraksis
Lilla: 2014
Brun: 2015
Hvilke historie fortæller vores data
• Vi er stort set i mål med vores procesindikator
Vores vigtigste afprøvninger
Tavlemøde i alle afsnit
Kapacitetskonference
på hospitalsniveau
Flow og kliniske koordinatorer
Sammenhængskraft
Fælles koordinering
Vores vigtigste afprøvninger
Fælles aftaler på hospitalet
 Boarding tid – aftale af der fra godkendt behandlingsplan må gå 45
min indtil overflytning fra akutafdelingen til sengeafsnit
 Overflytninger foregår primært mellem 07 – 22 (måler på aktuelle
overflytninger mellem 22-07)
Der foretages daglig opfølgning
Der ses, at kirurgiske patienter
kan gå på COP inden kl. 22 og
efterfølgende overflyttes til
kir.afd om natten
Vores vigtigste afprøvninger
Fælles aftaler på hospitalet
Udlån af personale mellem
afsnittene
Handlingsskema ved forskellige
belægningsgrader
Hvad har vi lært af afprøvningerne /
forbedringerne
1.
2.
Metoden hvormed vi lykkes indtil nu
Ændring af mindset – ikke èn afdeling - men hele akuthospitalet
• Gøre alle personaler bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør - hvor forudsigelse
i patientbehandlingen er redskabet til kvalitet og det gode patientforløb
• Dataunderstøttelse – flytter mere end ord
Udviklingen går fra egen fortælling til fælles fortælling
• Fælles møder på tværs, supervision, netværksmøder, ledermøder
3.
Ledelsesfokus og –forankring!!!!
• Det kræver konstant fokus, involvering, prioritering og opbakning
4.
Efterspørgsel fra topledelsen
• En del af hospitalets overordnet strategi
5.
Teamwork
• Relationel koordinering på tværs af hospitalet
Det gør vi anderledes nu end for
18. måneder siden
 Patienter fordeles til ”den rigtige seng”
• Ved almindelig belægning
• Ved overbelægning sikres at kvaliteten bevares ved at prioritere den
rigtige patient til rette behandling og plads
 Sikre højere patientsikkerhed og kvalitet ved at overflytninger primært
foregår i tidsrummet kl. 07-22
 Overbelægning er huset problem og ikke den enkelte afdelings problem
 Bedre koordinering i afdelingen, mellem afdelinger og på hospitalsniveau
 Vurdering af de patienter, der kommer ind i hospitalet - sikre rette
indlæggelse.
Andre tilbud tilbydes:
• Akut dagklinik
• Sub-akut tid i ambulatoriet
• Second opinion ved geriatrisk team (telefonisk)
• Følg hjem team
Hvis vi da bare havde vidst …..
Hvor svært det er at:
Ændre udskrivelsestidspunktet for indlagte
patienter således disse udskrives tidligere på
dagen
Sikre tydelige planer til hvert tavlemøde for
patienten
Sikre tydelige planer til hver
kapacitetskonference ift. Hvordan den enkelte
afdeling har planlagt dagen.
Have en større opmærksomhed på:
Udarbejde driverdiagram tidligere i processen
Bruge PDSA-modellen mere systematisk
Råd til andre der skal arbejde
med flowpakken
Brug PDSA-modellen systematisk
Mål på out-come
Data fremvisning, dagligt, ugentligt og
månedligt
Ledelses vedholdenhed
Sikkert Patientflow #2
Mulige nye initiativer på Hospitalsenheden
Horsens
Tavlemøder #2 – være mere systematisk og ”skarpe
på” Patientens plan for i dag og hvornår denne skal
udskrives
Muligt fokusområde: 2 patienter i hvert afsnit
udskrives dagligt inden kl. 12
Kapacitetskonference #2 – bringe nye
patientsikkerheds elementer ind i mødet fx hvor ligger
de dårligste patienter
Tavlemøde om aftenen ift. Opfølgning på patientens
plan og kommende udskrivelse – er vi klar til fx
udskrivelse i morgen kl. 9.00