28. årgang - marts 2015 • basunen

28. årgang - marts 2015 • basunen
1
2
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • [email protected] • www.basunen.dk
Check stregkoder
i Basunen med din
smartphone
Forside
Who Killed Bambi
Pressefoto
Generalforsamling i Aarhus
Bestyrelsens beretning
DMF-Upcoming - Who Killed Bambi
Kurser i foråret
Hvorfor DIT og hvorfor DAT
Domkantor Carsten Seyer-Hansen
CD-udgivelser
Siden Sidst
Unge Spiller Klassisk
Nashville - Here I Come
Markant gaffelprismodtager
Et liv med musikken
Til Monda med Bus
Coaching for musikere
Gearkassen
Mindre snak - mere musik
Aarhus Sangskriverværksted
Stadig med på noderne
Fotos fra året der gik
Beretning fortsat
Regnskab og budget
Temaaften på Ny V58
Berlin lejligheden
04
05
06
09
09
10
12
14
15
16
17
18
20
22
23
24
27
28
29
30
33
34
35
06
10
24
UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • [email protected] • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn
(ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonce- og infografik • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og
annoncer til næste nummer er 20. maj 2015. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Who Killed BAmbi
28. årgang - marts 2015 • basunen
3
DMF - MIDTJYLLAND
DMF-Aarhus
Lars Kiehn
Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C
Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778
[email protected]
DMF-Randers
Vibeke Bonde Persson
Dronningborg Boulevard 76
8930 Randers NØ
Tlf: 2872 9527
[email protected]
DMF-Silkeborg
Ole Kock Sørensen
Asklevvej 2 - 8653 Them
Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720
[email protected]
DMF-Djursland
Bo Jacobsen
Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå
Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701
[email protected]
DMF-Herning
Jann Guldhammer
Søndergade 19 B - 7480 Vildbjerg
Tlf: 9721 2875 - Mobil: 2297 5449
[email protected]
DMF-Holstebro
Henrik Højbjerg Petersen
Gammel Struervej 36
7500 Holstebro
Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355
[email protected]
DMF - Viborg
Jeanette Hougesen
Østervangsvej 95
8830 Tjele
Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282
[email protected]
Har du brug for at kontakte
DMF vedr. faglige spørgsmål !
Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid
velkommen på DMF-regionskontoret i
Vestergade.
Du kan også kontakte os pr. telefon, fax
eller email.
DMF Aarhus kontor har åbent:
Mandag: 10 - 18
Tirsdag - fredag: 10 - 14
DMF-Regionskontor
Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C
Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778
4
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Århus Orkesterforenings Stiftelse
Århus Orkesterforenings Stiftelse afholder ordinær generalforsamling
lørdag, den 25. april 2015 - kl. 10:30 i stiftelsens kælderlokaler i
Langelandsgade 39, 8000 Aarhus C.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Alle DMF medlemmer i Aarhus afdelingen kan deltage.
På bestyrelsens vegne - Lars Kiehn formand
Generalforsamling
Beretning for 2014
Af Lars Kiehn
2014 blev endnu et travlt år med mange
medlemsaktiviteter og møder. Som
noget nyt har vi fået etableret regionsmøde med de andre DMF afdelinger i
regionen. Vi holder nogenlunde medlemstallet og budgetterne, og bestyrelse og personalegruppe er velfungerende. Vi har nogle gode samarbejdspartnere rundt i miljøet. På den vis er
der et fint flow i afdelingen. Vi prøver
dog hele tiden at forbedre funktionerne
og finde på nye initiativer til glæde for
medlemmerne. Men i visse tilfælde er vi
i konkurrence med andre aktører. Medlemsskaren og de lønsikringsordninger
der udbydes til dem i dag, er skruet
sådan sammen, at vores medlemmer
er på konstant jagt for at tjene til dem
selv og deres familiers hverdag. Ofte
har de flere forskellige arbejdsgivere
og arbejdstyper, hvor man har sit faste
job og spillejobbene ved siden af. For
dagpengene er ikke et særligt skarpt
redskab længere, og mange melder i
øvrigt bevidst A-kassen fra. Det betyder
at tilmeldingen til flere af de udbudte
aktiviteter ind imellem ikke er som vi
drømmer om. Det ødelægger dog ikke
glæden for dem, der møder frem.
Aarhus Teater
Teateret fortsætter med at spille forestillinger med masser af musik og med levende
musikere – altså DMF- medlemmer i orkestergraven. Den nye producent på teateret
Ebba Bethelsen kommer fra en stilling i
Aalborg Symfoniorkester. Hun startede på
teateret i slutningen af 2013, og har taget
fat der, hvor hendes forgænger slap. Hun
er i kraft af sin erfaring fra den symfoniske
verden en fornuftig og seriøs samarbejdspartner. Det er vi glade for. I 2014 har der
været musikkontrakter på forestillingerne
Les Miserables, Chess, Kim Larsen teaterkoncert, Cabaret og Lizzie.
Forbunds udvalg
Afdelingen sidder som en naturlig del af
DMF fællesskabet med i de forskellige
bestyrelser og udvalg. Bl.a. varetager vi
poster i forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen ved undertegnede og Mads
Bærentzen. I år har der yderligere været
ekstra opgaver med ansættelsessamtaler
for at finde en ny regnskabschef, da den
tidligere gik på pension. Samtidig sidder
jeg i udvalg vedr. Rytmisk musik i Danmark og i kursusudvalg. På den måde kan
vi så være med til at påvirke beslutningerne og udviklingen.
Musikskolen Laura
Musikskolen Laura kunne i foråret 2014
fejre 25 års jubilæum. Det skete bl.a. ved
et stort arrangement på Godsbanen med
en masse koncerter med musikskolens
mange elever. Det var en festlig dag og en
smuk fejring og markering af en af byens
store musikskoler. Jeg blev spurgt, om jeg
ville holde en fødselsdagstale for musikskolen. Dette kunne jeg af gode grunde
ikke afslå og benyttede lejligheden til at
rose skolen og lærere for deres indsats.
Jeg fik sat spot på Musikskolens mange
gode kvaliteter og roste deres plads og
indsats for byens mange børn. Jeg fik her
lejlighed til at skose Aarhus Kommune,
at de ikke kan/vil finde flere midler til
musikskolerne. Det har den konsekvens
for de private musikskoler – som er alle
musikskoler undtagen den kommunaldrevne Aarhus Musikskole – at de ikke kan
give musiklærerne tryghed i ansættelsen i
form af en overenskomst. Derfor arbejder
musiklærerne bl.a. uden pensionsordning
og til en mindre timeløn end den, der for
eksempel udbetales på Aarhus Musikskole, der har en overenskomst.
Aarhus Musikskole
I 2013 oplevede vi en afklaring på voldgiftssagen som DMF og DMpF i fællesskab anlagde i forbindelse med ophævelserne af timereduktionerne på forskellige
undervisningsformer. Her i 2014 har vi
ikke været ude i konfliktfyldte sager på det
niveau. I dagligdagen har vi et fint samarbejde med ledelsen, hvilket vi selvfølgelig
kun kan være tilfredse med. Det betyder,
at vi fortsat samarbejder og støtter med
økonomisk opbakning til forskellige projekter og initiativer bl.a. på MGK linjen. Samtidig støtter vi fortsat Unge spiller Klassisk med finansiering af 2 af de priser,
som de dygtige elever konkurrerer om.
Temaaften arrangementer
Igen har vi afviklet 4 temaaftenarrangementer siden sidste generalforsamling.
3 af de 4 arrangementer blev afviklet på
Låsby Kro. De 3 arrangementer der er tale
om er: Bedre lyd i hjemmestudiet v. Nils
Harbo, Anlægsaften med Carsten Jensen
fra Thisted, Carsten Bo og Jon Kjærran
fra Vejle og Rie Damgaard fra Vejle og
Tekster der rammer plet v. Lars Borup.
Som noget nyt prøvede vi i samarbejde
med 4Sound at afvikle et Temaaften arrangement på Ny V 58. Det var denne gang
med overskriften: Digital mixer og Ipad.
Det blev meget vellykket.
Chili & Chill Out
Vi holdt i 2014 endnu et Chili & Chill
Out arrangementet på Promus i Vester
Alle – nærmere bestemt den 9. april.
Beretningen fortsætter på side 30:
28. årgang - marts 2015 • basunen
5
>
Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Fotos: Pressefotos.
Pop og Rock får stryg
Rod Stewart, Oh Land, Teitur og Dúné ved det.
Skal musikken løftes af en strygergruppe, ringer de til seks piger fra Aarhus.
”Da vi skulle finde navnet, ville vi
gerne adskille os fra en ”almindelig”
strygekvartet. Vi talte frem og tilbage
og var helt ude omkring ”lejenkvartet.
dk”. Det holdt vi os fra, heldigvis. Der
var en, der foreslog Who Killed Bambi
- og så forelskede vi os i navnet. Vi
syntes, det var både
feminint og råt på en
gang. Sidenhen har
navnet dog fået en
mere konkret betydning, efter en af vores
musikere havde et
uheld på en biltur i
en sen nattetime”,
smiler Mette Dahl
Kristensen, der spiller bratsch og laver
strygerarrangementer
i Who Killed Bambi.
Et sammensat “Girl-band”
Mette Dahl Kristensen har en klassisk
bachelor og en rytmisk kandidatuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium, hvor pigerne mødte
hinanden og dannede Who Killed
Bambi i 2009. “Vi blev af konservato-
Musikalsk
nysgerrighed
Who Killed Bambi
består i dag af i
alt seks rutinerede
strygere, der sammen Who Killed Bambi på scenen med Oh Land
har specialiseret sig
som studiemusikere
og live backing inden for de rytmiske
riet sat sammen i forbindelse med en
genrer. Karakteristisk for gruppen er
koncert på SPOT det år med bandet
en musikalsk nysgerrighed og trangen
When Saints Go Machine. Herefter
til at afprøve nyt og nedbryde grænarbejdede vi med bandet We Invented
ser. Alle har de rødder i den klassiske
The Night omkring tilblivelsen af deres
musik, hvilket kommer til udtryk i en
debutalbum”. Følgende sommer tog
veludviklet fælles klang. De er alle
bandet Dúné Who Killed Bambi med
sammen velbevandrede inden for folk, på turné - og siden har tingene taget
jazz og improvisation, og de ser det
fart.
som en fordel at kunne integrere den
klassiske musiks klangidealer i andre
genrer.
6
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Rosende ord fra kollegaer
Om samarbejdet med Who Killed
Bambi siger Dúné: ”Da vi i Dúné satte
os ned og begyndte at overveje vores
festival-set, snakkede vi meget om,
hvad vi kunne gøre af forskellige ting
hen over sommeren, for at vi ikke
skulle kede os,
men specielt for
at kunne præsentere nogle mere
eller mindre unikke
koncerter hver
gang. Ét element,
der gik igen, var
en strygekvartet.
Vi kontaktede
Who Killed Bambi
- og det er vi i dag
meget glade for!
Vi havde utroligt
travlt op til touren
og havde kun tid til
én øvegang med
pigerne, og det var
endda uden vores
fulde live set-up,
men kun med
akustiske trommer,
et klaver, en bas og
de fire skønne piger. Men mere skulle
der ikke til. De havde modtaget arrangementet et par dage tidligere, og
med enkelte rettelser sad det hurtigt
i skabet. De har virkelig styr på deres
tekniske kunnen og kan samtidig
være kreative - de er ikke låst af deres
noder, hvilket hjalp os et par gange
hen over sommeren, hvor vi ”on-stage” improviserede lidt formmæssige
ændringer.
WHO KILLED BAMBI
KLASSISKE STRYGERE OG RYTMISK MUSIK
Når det så er sagt, skal det også nævnes, at de er nogle rigtig søde piger,
og de har været et friskt pust og dejligt
selskab hen over sommeren. De har i
hvert fald formået at pushe vores lille
Dúnéverden et hak opad - på scenen
såvel som bag!”.
Mere end bare lange toner
”Ofte oplever jeg, at rytmiske og
klassiske musikere kan tale helt forbi
hinanden, men jeg synes altså ikke,
at forskellen er så stor! Det er jo bare
musik”, siger Mette. “Strygere er klassiske instrumenter. Men det handler
også om for eksempel at kunne arbejde kreativt og udnytte, hvad de faktisk
kan. Vi vil gerne vise, at strygere kan
meget mere end bare at være den
pæne gruppe i baggrunden, der spiller
lange toner. Noget, vi i Who Killed
Bambi især også har oparbejdet, er
en forståelse for “time” og “perioder”.
I den klassiske musik arbejder man
med time på en anden måde, og med
en anden fleksibilitet, hvor vi i de mere
rytmiske genrer har lært meget om,
for eksempel
om man ligger fremme
eller tilbage
på slaget”,
siger Mette.
Who Killed
Bambi hyres
både til at
spille strygearrangementer
skrevet i
forvejen, men
tilbyder også
både at skrive
og spille dem.
Man kan få
Who Killed Bambi med Dúné i Skive
hele pakken,
og de er også tit ude for eksempel
i Østrig, og én er for tiden violinunsom trio.
derviser i en flygtningelejr i Ramallah,
Palæstina.
Fra backing til hovednavn
Who Killed Bambi har allerede et flot
Mette bor i Aarhus og fungerer som
CV både mht. studieindspilninger og
gruppens orkesterleder og administralive erfaring. (se faktaboks). Og så har
tive omdrejningspunkt. I øjeblikket er
de netop udgivet deres debutalbum,
pigerne blevet geografisk spredt ud,
ikke som backing – men i front i eget
da én studerer i Malmö, én er i Graz
navn.
Strygevenlige stof covers
“Vi har bestilt 30 broderede special-LP
covers, som er håndlavet af kvinderne
nede i flygtningelejren i Ramallah. Fra
hver af disse solgte albums går 150
kr. derfor tilbage som hjælp til disse
flygtninge i Ramallah”.
Who Killed Bambi’s debutalbum “Who
Killed Bambi +” udkom den 26. januar
2015 som streaming, download og
vinyl. Ideen til det noget anderledes
koncept opstod i efteråret 2013.
“Vi lavede en liste over musikere,
som vi gerne ville arbejde
sammen med på pladen.
Ideen er, at vi har taget
kunstnernes egne sange
og fremført dem i arrangementer skrevet og spillet
Who Killed Bambi i studiet - indspilning med Alice Boman 2014
28. årgang - marts 2015 • basunen
7
WHO KILLED BAMBI
KLASSISKE STRYGERE OG RYTMISK MUSIK
ved hjælp af vores instrumenter. Ingen
trommer, tangenter eller elektriske
instrumenter som hjælpemidler”.
Benedikte Borum
Louise Drengsgaard
Musikerne Pernille Rosendahl, Ane
Brun, Turboweekend, Nanome,
Hanne Hukkelberg, Jonas H. Petersen, Alice Boman, Hannah Schneider
kan sammen med Who Killed Bambi
opleves på pladen i et lydbillede, der
altså udelukkende er bygget op af vokal og strygere. I fællesskab har musikerne skabt et unikt lydunivers, der
får pladen til at fremstå som et helt nyt
eksempel på en sammensmeltning af
stryger- og populærmusik. Derudover
findes også tre instrumentale numre
komponeret af Who Killed Bambi selv.
FAKTA
Louise Gorm
Maria Isabel Edlund
Mette Dahl Kristensen
Sofie Thorsbro
Who Killed Bambi er:
Louise Gorm, violin.
Louise Drengsgaard, violin.
Sofie Thorsbro, violin.
Mette Dahl Kristensen, bratsch og
arrangement.
Maria Isabel Edlund, cello.
Benedikte Borum, cello.
FAKTA:
Who Killed Bambi har bl.a. arbejdet
sammen med navne som:
Rod Stewart, Oh Land, Teitur,
Dúné, Ane Brun, Søren Huss, Mikael Simpson, Hannah Schneider,
Asbjørn, Mariam Wallentin (Wildbirds & Peacedrums), Siri Nilsen,
Alice Bomann, Nanome, Islets Of
Dust, Ukendt Kunstner, NovemberDecember, Green Lives, Ulvetimen,
Flødeklinikken og mange flere.
www.whokilledbambi.dk
8
basunen • marts 2015 - 28. årgang
28. årgang - marts 2015 • basunen
9
Musikken folder sig ud
under domkirkens hvælvinger
Aarhus Domkirke er ikke udelukkende rammen om gudstjenester og kirkelige højtider, bryllupper og
begravelser. Kirken er også hjemsted for et rigt musikliv, arrangør af en lang række forskelligartede
koncerter. Vi har besøgt Carsten Seyer-Hansen, der siden 2003 har været ansat som domkantor med
ansvaret for en stor del af disse musikalske aktiviteter.
Af: Thorkild Dalsgaard
Domkantoren.
Carsten, hvad vil det egentlig sige at være
”domkantor” - hvad gemmer der sag bag
en sådan titel?
Min hovedfunktion er at levere musik til
højmesserne om søndagen – jeg leder
Domkirkens Kantori, som er et professionelt kor med 16 sangere. Derudover
ligger der i stillingen en forpligtelse til at
arrangere et levende koncertliv i Domkirken. Den forpligtelse deler jeg med
Domorganist Kristian Krogsøe og David
Schmidt, der er 2. organist.
I 2014 arrangerede vi 41 koncerter,
og i 2015 kommer vi op på mindst det
samme antal. Vores koncertsæson
falder i tre perioder, forår – (nytår,
faste- og påsketiden) – sommer (med
hovedvægt på besøg af internationale
orgelsolister), og efteråret (Allehelgen,
advent og jul).
oprette Skt. Clemens Drengekor, men du
er ikke selv vokset op i et drengekor, som
f.eks. i Herning?
Jeg er vokset op i Givskud, tæt på Jelling –
og er faktisk lidt misundelig på dem, der har
I arrangerer også instrumentalkoncerter?
Ja. De fleste instrumentalkoncerter i
Domkirken er naturligvis orgelkoncerter
med ”husets egne” organister og med
gæstesolister, gerne lokale, men også
koncerter med internationale orgelsolister.
Skal man have en særlig teologisk
indsigt, eller ballast, for at være Domkantor?
Carsten Seyer-Hansen - foto: Thorkild Dalsgaard
Man skal i hvert fald have en levende
interesse for det ”årets hjul”, som udspiller sig gennem kirkeåret, vide hvordan
haft den mulighed. Alle burde have chanmusikken understøtter højtiderne, men
cen, synes jeg, så da jeg kom til Aarhus for
også udfylde de perioder, hvor der ikke
at studere ved universitetet, kastede jeg
sker så meget. Musikken, vi laver i Dommig ud i en meget aktiv tilværelse som korkirken, har for det meste kirkeligt indhold
sanger: i Vokalensemblet Gaia, som Søren
Det er musik, som spiller i den ramme, som
K. dirigerer og Det jyske Kammerkor med
gives af den ”teologiske retorik”. Efter min
Mogens Dahl. De to dirigenter har betydet
opfattelse giver passionsfortællingen ikke
rigtig meget for mig. Det blev til 10 år som
mindre mening i 2015, end den gjorde på
aktiv korsanger, inden jeg i 1995 stiftede
Bachs tid i 1700-tallet.
Aarhus Universitetskor. To år senere, i
1997, stiftede jeg Vokalensemblet Concert
Korinitiativer.
Clemens, som jeg stadig dirigerer.
Du er mest kendt som ”kormenneske”
korleder, kordirigent. Hvorfra stammer den
Drengekoret.
interesse? Du har fx taget initiativ til at
Og så var du klar til at stifte et drengekor?
10
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Ja, det var umiddelbart efter min tiltrædelse
som Domkantor i 2003 – og i dag tæller det
58 medlemmer – og 11 aspiranter. Efter de
12 år går vi nu ind i en stabiliseringsfase
– de første år sang drengenes fædre med
i koret som tenorer og basser – dem
har vi nu sagt farvel til – og koret består
nu af drenge og unge mænd, der er
”vokset op” i koret, drenge af egen avl,
så at sige.
Der er jo optagelsesprøve til drengekoret – hvilke forudsætninger skal drengene have for at bestå denne prøve?
Jeg undersøger naturligvis deres naturlige musikalitet generelt – og finder ud
af, hvilken stemmetype de tilhører – vi
optager kun sopraner. Men så ser jeg
også i deres øjne, om der kan skabes
kontakt, og om de reagerer på mine
inputs – den personlige kontakt, synes
jeg, er meget vigtig i korarbejdet.
Hvordan rekrutterer I drengene – hvad
gør I for at få nye medlemmer til koret?
Vi har mange initiativer i gang: en gang
om året afholder vi ”Drengekorets
dag” - åbent hus, hvor alle kan opleve
hvordan koret arbejder – vi er på Facebook – i det hele taget er korets drenge
de bedste ambassadører for koret - vi
udsender information via Aarhus Musikskole, som er en meget vigtig samarbejdspartner omkring korarbejdet. – Og
så er der naturligvis koncerterne, den
”udadvendte virksomhed”. Vi skal i
foråret samarbejde med Aarhus Symfoniorkester i Carl Nielsen ”Fynsk Forår” og
”Hymnus Amoris”. Vi opfører selv Mozarts
Requiem i Domkirken til juni, og optræder
vel i alt 20 gange årligt i forskellige sammenhænge.
Hvad er det specielle ved drengekor – klangen, lyden?
Jeg vil pege på den pædagogiske oplevelse og opgave at åbne deres ører for
de mesterværker, vores kultur har at byde
på. Som 10-årige lærer de værker som
Bachs Juleoratorium, Matthæuspassion og
Händels ”Messias” at kende helt indefra.
De samarbejder med højt kvalificerede
Der findes så svimlende stor og vigtig
musik inden for det, vi kalder ”klassisk
musik”. Hvis den var det, hvilket jeg slet
ikke mener, så er det vel fordi den klassiske musiks udøvere ikke har argumenteret
overbevisende for dens eksistensberettigelse og så må det være op til dem at gøre
noget ved det!
M-e-e-n... der kommer jo stadigvæk masser af tilhørere til koncerterne, og på Det
jyske Musikkonservatorium er antallet af
ansøgere til den klassiske afdeling større
end nogensinde. Så præmissen om at den
klassiske musik skulle have udlevet sig
som musikform, køber jeg ikke. Men det
er vigtigt at udvikle både den udøvende og
den lyttende side af sagen.
Carsten Seyer-Hansen - dirigent
professionelle musikere og solister, og
stifter bekendtskab med deres arbejdsform
”indefra”.
Men noget der adskiller arbejdet med drengekoret fra alt andet korarbejde er kapløbet
med tiden. Fra det øjeblik man starter i
koret som 8-9-årig i 2. klasse til stemmen
går i overgang omkring 7. klasse, skal
man lære som én af de ”gamle” sopraner,
at kunne styre en hel stemmegruppe og
være ”koncertmester” – det er altså en helt
særlig form for ”bjergbestigning”, vi der er
på sammen!
Visioner og ønsker.
Hvordan ser du på fremtidsudsigterne for
musiklivet i Domkirken – ønsker, visioner?
Vi skal fortsætte koncertvirksomheden: 1/3
af sæsonen med orgelkoncerter, 1/3 med
kor og 1/3 ”andet”, d.v.s. samarbejder med
andre ensembler. Vokalt har vi f.eks. dette
halvår besøg af bl.a. Ars Nova, Musica
Ficta og DRVokalensemblet, men vi har
også et godt samarbejde med Aarhus
Bach-Orkester, Baroque Aros, Ensemble
MidtVest, Esbjerg Ensemble og Aarhus
Jazz Orchestra, der typisk alle optræder op
til flere gange i kirken hvert år.
Desuden kunne jeg ønske mig, at drengekoret udbygges - gerne i samarbejde med
flere skoler i Aarhus - at vi får etableret et
professionelt, lønnet vokalensemble, og at
vi evt. får tilknyttet et lille instrumentalensemble fast til Aarhus Domkirke. Endelig
skal vi arbejde for, at Domkirken er et sted,
der kan tiltrække de ypperste solister.
Domkirken er en stor, central kulturinstitution, som skal samarbejde bredt i Aarhus –
også i forhold til f.eks. Musikkonservatoriet
– hvor Domorganisten og jeg selv i øvrigt
virker som lærere.
Sangkraft.
Udover at være Domkantor har du også
været med til at oprette ”Sangkraft Aarhus”
hvor du er kunstnerisk leder?
Sangkraftcentrene i hele landet blev oprettet takket være en milliondonation fra Det
Obelske Familiefond. Bevillingen er netop
blevet forlænget yderligere i tre år. Sangkraft Aarhus har som opgave ”at sørge for
mere og bedre sang blandt børn i Aarhus”
at udvikle og koordinere sanglige aktiviteter
for børn i Aarhus og omegn - vi ønsker at
1) Alle børn i Aarhus skal synge hver dag
2) at flere børn i Aarhus skal synge i kor
3) at flere børn i Aarhus skal synge i elitekor.
Vi arbejder med at fremme sangen for både
bredde og elite og arrangerer forskellige
aktiviteter i skoler og kor. Dertil kommer,
at vi i sommeren 2014 arrangerede en
kæmpe kor koncert i Aarhus Domkirke –
hvor 300 korsangere medvirkede sammen
med Aarhus Jazz Orchestra. I foråret 2015
arrangerer vi lærerkurser for de sanglærere på folkeskolerne, der har kor på deres
skole.
Klassisk – rytmisk?
Sangkraft handler mest om klassisk musik,
klassisk korsang?
Det er til dels rigtigt, og skyldes bl.a. at den
klassiske musik er blevet noget stedmoderligt behandlet i folkeskolen de sidste 30-40
år. Og så det faktum, at den klassiske
musik kræver, at der nødvendigvis etableres nogle tekniske forudsætninger: - du kan
ikke gå lige ind fra gaden og synge med i
”Messias”. Men der ligger ikke i dette fokus
nogen form for ringeagt over andre genrer.
For mit eget vedkommende er jeg meget
glad for rytmisk musik. Hjemme på anlægget lytter jeg mindst lige så meget til jazz
og rock.
Når den klassiske musik bliver stedmoderligt behandlet, som du formulerer det, er
det så fordi den er udlevet som musikform?
Fakta om:
Carsten Seyer-Hansen (f. 1971) er
uddannet cand.mag. i musikvidenskab
og filosofi ved Aarhus Universitet. Han
underviser i dag i kor- og ensembleledelse samt musikhistorie ved Det
Jyske Musikkonservartorium i Århus.
Siden januar 2003 har han været kantor i Århus Domkirke.
Carsten Seyer-Hansens primære virke
er korledelse, og han har selv stiftet
flere kor i Århus. Først Aarhus Universitetskor i 1995, siden Vokalgruppen
Concert Clemens i 1997 og senest
Skt. Clemens Drengekor i 2003. Han
er koncertaktiv både med egne ensembler og som gæstedirigent for en
række ensembler, f.eks. Aarhus Bachorkester, Ensemble MidtVest, Esbjerg
Ensemble og Aarhus Strygerensemble.
28. årgang - marts 2015 • basunen
11
CD UDGIVELSER
SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE
The Boy That Got Away: The Boy That
Got Away
Århusianske The Boy That Got Away har
rumsteret på rockscenen i nogle år. I 2012
vandt de Student Music
Award, og de har været
landet rundt på spillesteder og festivaler
som SmukFest, Jelling
Musikfestival og Nibe
Festival. Trioens lyd har
visse lighedspunkter
med en anden kendt
rock trio, Dizzy Mizz Lizzy, og dennes Tim
Christensen har også udtalt: ”Jeg glæder
mig meget til at høre mere til The Boy That
Got Away. Der er en sound, en attitude, en
suveræn melodisk sans og ikke mindst en
masse energi”. Så er man til Dizzy Mizz
Lizzy, Soundgarden og Foo Fighters, så kan
dette debutalbum trygt erhverves også.
Medvirkende: Tim Alvin Boström, Matias
Bager, Casper Simonsen.
Mere info: www.theboythatgotaway.com.
Admiral Awesome:
Makeout music for moderne lovers
Inde i superhelten fra Aarhus – Admiral
Awesome - befinder der sig en jazz trio, som
udgav deres debutalbum for tre år siden
med gæsteoptræden
af den svenske saxofonist Fredrik Ljungkvist.
Denne gang hedder det
skandinaviske gæsteindslag Mikko Innanen
- finsk saxofonist, som
vi herhjemme kender bl.a. fra samarbejdet
med Stefan Pasborg og Delirium. Admiral
Awesome spiller den selvopfundne genre
”kapowjazz”. Hårdtslående, humoristisk,
vidtfavnende, swingende, oprørsk, rent fra
hjertet, eventyrligt, smukt og sentimentalt,
præcis som en godt fortalt tegneserie. Pladen er indspillet live på turne og med et glimt
i øjet og noget på spil, afleveres det hele
med stålsat dedikation.
Medvirkende: Christian Windfeld, Thomas
Sejthen, Jacob Danielsen. Samt Mikko Innanen og Bo Jacobsen.
Mere info: www.admiralawesome.dk.
Maskinvåd: SOS
Maskinvåd spiller moderne, dansksproget
rock. De to sangskrivere har lommerne fulde
af nye sange, der vidner om et sangskriverpar, som ikke frygter at give sig hen til
popmusikkens hensynsløse saxofonsoli og
12
basunen • marts 2015 - 28. årgang
vrikkende hofter, mens de lægger an på tør
punk uden distortion. Lyrikken flirter med
lydløs deroute og uforløst verdenslede ala
80’ernes litterære koryfæer. Debut- pladen
blev udgivet på Nikolaj
Nørlunds pladeselskab
Auditorium og blev
flittigt spillet på P6
og på Det Elektriske
Barometer. Maskinvåd
er oprindeligt dannet i
Aarhus, men nu bosiddende i Kbh. Trods det har de alligevel været
hjemme og hente assistance fra bysbarnet
Steffen Brandt, som medvirker på nummeret
”Det synger”.
Medvirkende: Mathias Winther Kjeldsen,
Peter Skibsted, Lars Bech Pilgaard, Asker
Bjørk, Henrik Melbye.
Mere info: www.maskinvaad.tumblr.com
Ghost of Belle Starr: Ghost of Belle Starr
Ghost of Belle Starr er inspireret af navne
som The Walkmen, Wolf Parade og Grizzly
Bear. Med de fire sange på denne deres
selvbetitlede EP søger de deres egen niche
inden for indie-rocken.
De klassiske rockinstrumenter finder sammen
med omnichord, glockenspiel og diskrete
synths i et udtryk, som
er vidtfavnende, men
stadig organisk. Ghost
of Belle Starr har på
indspilningerne fået assistance fra blandt
andre Troels Abrahamsen fra Veto.
Medvirkende: Mikkel Drejer Bertelsen,
Martin Mygind, Julius Stefan Nielsen, Jakob
Mygind Andersen, Anders Bloch Bruus, Kenneth Nielsen.
Mere info: www.facebook.com/ghostbellestarr.
Søren Bendixen: Lykkelig
Søren Bendixen udgiver nu sit bud på Povl
Dissing’s “Lykkelig”, en sang hvis originalversion er at finde på albummet ”Lykkeland” fra
1977. Nummeret, der
oprindelig var en akustisk sag tilsat Dissing’s
karakteristiske vokal,
fremtræder nu som en
let funky, langsom ode,
smukt formidlet af Ulla
Bendixen. Ulla Bendixen er Søren Bendixens
søster, men er nok mest kendt som sangerinde i Sorten Muld. Søren Bendixen, der har
en lang og broget karriere i musikkens tjeneste, arbejder i dag primært som komponist
og lyddesigner. Cover og video til musikken
er lavet af Anette Krag. Det forlyder i øvrigt,
at Povl Dissing fik forelagt versionen og
vældig godt kunne lide den.
Mere info: www.soerenbendixen.com.
Bebe Buchanan Tagel: Gone
Jazztrioen Bebe Buchanan Tagel, også
kaldet BeBuTa, fandt sammen med den
engelske saxofonist Julian Arguelles og
trommeslageren Helge Andreas Norbakken
fra Norge og spillede en
række danske koncerter
i 2013. Siden har de
fem musikere ledsaget
af elektronisk sound
design af Jacob Schjødt
Worm været i studiet
og indspille kompositioner skrevet af de
tre danskere. Samarbejdet tager form af et
kooperativ uden decideret musikalsk ledelse,
men hvor hver musiker har plads og rum til
at træde ind og ud af rampelyset. Udgivelsen
er af Jazznyt blevet betegnet som ” dansk
jazz i international klasse”.
Medvirkende: Søren Bebe, Jakob Buchanan,
Kasper Tagel, Julian Arguelles, Helge Andreas Norbakken, Jacob Schjødt Worm.
Jakob Elvstrøm: Play it back!
På Play It Back! har altsaxofonist Jakob
Elvstrøm komponeret og indspillet 12 numre,
der er inspireret af 1960ernes og 1970ernes funky og udadvendte dansejazz og i
særdeleshed saxofon
legenden Lou Donaldson. Donaldson har
altid været en stor
inspiration for Elvstrøm,
og ønskedrømmen gik
i opfyldelse, da han
indvilligede i at spille
med på nummeret Go,
Go, Go, der indleder albummet. Play It Back!
er et konceptalbum, hvor alle numre er programmeret af Jakob
Elvstrøm. Ud over sax medvirker der en
solist på hvert nummer. Fra det danske
jazzmiljø er det Hammondorganisten Kjeld
Lauritsen, guitaristen Per Gade og basunisten Steen Hansen begge DR Big Band,
sangerinden Veronika Mortensen, keyboardentusiasten Lasse Storgaard og den aarhusianske trommeslager Lars Daugaard.
Mere info: www.elvstroem.com
Who Killed Bambi: Who Killed Bambi +
Den kvindelige sekstet med speciale i studie
og live strygerarrangementer albumdebuterer nu i eget navn med en række sange
skrevet af albummets
medvirkende kunstnere.
Sangene er således
fortolket og spillet
udelukkende på og ved
hjælp af strygerinstrumenter, som får pladen
til at fremstå som et helt
nyt eksempel på en sammensmeltning af
stryger- og populærmusik. Derudover findes
også tre instrumentale numre komponeret af
Who Killed Bambi selv. Albummet gæstes af:
Pernille Rosendahl, Ane Brun, Turboweekend, Nanome, Hanne Hukkelberg, Jonas H.
Petersen, Alice Boman og Hannah Schneider.
Medvirkende: Louise Gorm, Louise Drengsgaard, Sofie Thorsbro, Mette Dahl Kristensen, Maria Isabel Edlund, Benedikte Borum.
Jakob Sørensen: Bagland
Bagland er en kvintet bestående af fem musikere, som alle har deres rødder stærkt forankret i den skandinaviske lyd. Musikken er
komponeret i et afsides
sommerhus midt i det
øde og bakkede vinterlandskab. Langt væk fra
alting. Det bærer musikken præg af. Lyriske og
melankolske melodier
kendetegner kompositionerne, og lyden er
ren og skrøbelig med klare referencer til den
nordiske klang. Med orkesterets originale
udtryk blender genrerne sammen og danner
lyden af Bagland. Bagland har bl.a. optrådt i
Musikhuset Aarhus og til Aarhus Jazzfestival
samt fået airplay på DR P8 Jazz. Flere af orkesterets medlemmer har, foruden tilknytning
til Det Jyske Musikkonservatorium, studeret
i udlandet i henholdsvis Berlin, Paris og
Göteborg og er blevet hædret bl.a. i form af
nominering ved Danish Music Award Jazz.
Medvirkende: Jakob Sørensen, Alex Jønsson, Mathias Jæger, Frederik Sakham, Frej
Lesner.
Mere info: www.baglandquintet.com
The Embla: The Embla
The Embla vil ind til benet. Skrælle alle
unødvendige lag af og finde det oprindelige.
Det inderste. Det rå udtryk. I deres søgen
efter essensen lader duoen sig inspirere af
trommesang fra forskellige folkeslag: inuit-
ter, siuox-indianere, afrikanere, samere og
mange andre shamankulturer. De tager den
nøgne konstellation i trommesangen op og
tolker den ind i en nutidig sammenhæng.
Nana Cecilie og Frej
Lesner har derfor fjernet
alt overflødigt og står
tilbage med én tromme
og én stemme. Der er
kun essensen tilbage kun det rå udtryk. Med
ærlighed og inderlighed
fremmaner duoen et på én gang primitivt og
moderne lydbillede. De kalder selv denne
genre Savage Pop; en enkel og nøgen
musik, der taler til urmennesket i os med et
nutidig sprog.
Medvirkende: Nana Cecilie, Frej Lesner, Jacinta McQueen, Eliza Boye Mouritsen, Rose
Risager, Tobias Dalager, André Hansen og
Alexander Bak Sagmo.
Mere info: www.theembla.com
Soundtrack: At fortælle menneskene
Forfatter Svend Åge Madsens roman ”At
fortælle menneskene” fra 1989 har nu fået sit
eget soundtrack, skabt af guitarist og komponist Ask Kjærgaard. Pladen, der udgives
på dobbelt vinyl samt
til stream/download, er
en abstrakt fortolkning
af Svend Åge Madsens
roman. I rollen som
fortæller blander Jens
Albinus tekstlige uddrag
fra bogen sig med Ask
Kjærgaards instrumentale musik som én stor kunstnerisk collage.
Igennem denne fortolkning får romanen et
nyt liv, og pladen står som et selvstændigt
værk. Som Svend Åge Madsen på bedste
postmoderne vis væver forskellige litterære
genrer sammen til en sammenhængende
enhed, spænder soundtracket også over så
forskellige genrer som bl.a. jazz, surf, blues,
stemningsfuld ambient og apokalyptisk doom
metal.
Mere info: www.targetgroup.dk
Duo Classics: Brahms, Schumann og
Kodaly for cello og klaver
Cellisten Mihalyka Telmanyi og Pianisten
Jørgen Thomsen – har udgivet en ny cd
med tre værker for cello og klaver: Johannes Brahms’ (1833-97) sonate i e-mol opus
88, Robert Schumanns (1810-1856) Fatasiestücke og ungareren Zoltan Kodalys
(1882-1967) sonate opus 4. Brahms og
Schumann repræsenterer den romantiske
musik – Zoltan Kodaly var, som landsmanden Bela Bartok, inspireret af folkemusikken.
Cellosonaten op. 4 (fra 1910) beskrives som
Ӿgte nationalromantik, fuld af af lidenskab
og livsglæde”.
Med sin dybe, sonore klang kan celloen
udtrykke inderlighed,
vemod og skønhed.
Disse muligheder udnyttes i rigt mål af alle tre
komponister.
Mihalyka Telmanyi var
ansat i Aarhus Symfoniorkester fra 1969 –
fra 1975 som 2. solocellist. Hun har desuden
medvirket i mange kammermusikalske sammenhænge med bl.a. Telmanyi Kvintetten.
Jørgen Thomsen er uddannet hos Georg
Vasarhelyi og Claudio Arrau. Han har virket
som docent ved Det jyske Musikkonservatorium i 38 år – frem til 2001 – og har sideløbende med undervisningen haft en omfattende koncertvirksomhed.
Trio Sono: J.S. Bachs Goldberg-Variationer arrangeret for strygetrio
Musikeren og Musikproduceren Jesper
Jørgensen har arrangeret Bachs berømte
Goldberg-Variationer
for strygetrio. Dette
arrangement er indspillet på cd af Trio Sono,
hvis medlemmer er
Julie Meile, violin, Astrid
Christensen, bratsch og
Karin Dalsgaard, cello.
Trio Sono mødte hinanden i DR symfoniorkestret og besluttede
efter en uformel kammerkoncert i 2010 at
fortsætte samarbejdet i en ny strygetrio.
Goldberg-Variationerne fra 1741 er musiklitteraturens største cembaloværk og et af
barokkens hovedværker. Det er skrevet som
øvelsesstykker – vistnok til sønnen Wilhelm
Friedemann Bach – men har senere fået sit
navn efter den unge cembalovirtuos Johann
Gottlieb Goldberg (1727-56), der var elev af
Wilhelm Friedemann.
Jesper Jørgensens arrangement for strygetrio er skrevet til og uropført af Trio Sono.
28. årgang - marts 2015 • basunen
13
SIDEN SIDST
NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER
Ny rektor for Det Jyske
Musikkonservatorium
skiftet til 2015 passeredes de 10 mio. kroner
i udbetalinger til musikerne for salg af udgivelser i fysisk form, streaming og downloads.
Gateway Music er det musikselskab i Danmark
med absolut flest danske udgivelser. Selskabet
har i skrivende stund godt 10.000 tracks ude
på de forskellige digitale musikportaler.
Rockshoppen har taget imod betaling for varer
uden at levere dem til kunderne. LisbjergMøller erkendte sig skyldig i de fleste forhold,
men blev dømt i yderligere fem forhold, hvor
han nægtede.
I den europæiske top
Den gode galskab
Kulturminister Marianne Jelved har udnævnt
Claus Olesen til rektor for Det Jyske Musikkonservatorium.
Han afløser rektor Thomas Winther, der
fratrådte stillingen d. 1. februar 2015. Claus
Olesen er 38 år og solistuddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og Conservatorium
van Amsterdam. Han har været saxofonlærer
og studielektor ved Det Jyske Musikkonservatorium siden 2000 og fra 2008 studieleder
ved konservatoriet. Claus Olesen har desuden
virket ved Det Jyske Musikkonservatorium og
givet master-classes ved konservatorier i Danmark og i udlandet. Han har også en karriere
som udøvende kunstner med CD-udgivelser
og koncerter. Claus Olesen er i bestyrelsen for
orkesterefterskolen i Holstebro og medlem af
Aalborg Symfoniorkesters repræsentantskab.
(Fotograf: Veronica Stubberud).
10 mio. kroner til Gateways musikere
DMF etablerede musikselskabet Gateway
Music for otte år siden for at hjælpe danske
musikere og bands med en god adgang til at
få distribueret musikudgivelser. Lige inden års-
Sammen med Peter Sabroe Seminariet og
Aarhus kommunes socialforvaltning har
musiker Jacob Hogrebe udviklet projektet ’Den
gode galskab’, som arbejder med at inddrage
og få hjemløse, psykisk sårbare,
flygtninge, indvandrere og skæve eksistenser
til at bidrage til kulturlivet. Projektgruppen
arbejder på at få midler fra Kulturby 2017, så
den kan sætte sit skæve præg på kulturhovedstad 2017. Jacob Hogrebe, som fyldte 60
år den 18. januar 2015, har siden 1990 været
leder af gruppen ”De Splittergale”. En musik- og teatertrup som i musikkens tegn siden
da har været forkæmpere for musikken som
samværsform for psykisk belastede personer
samt mellemfolkeligt kultursamarbejde med
sigøjnere.
Rockshoppen dømt skyldig
Instrument netbutikken Rockshoppen ved Bo
Bruno Lisbjerg-Møller og med fysisk beliggenhed i Gl. Rye blev i februar måned dømt
skyldig i 15 tilfælde af bedrageri. Dommen
lød på seks måneders betinget fængsel mod
udførelse af 120 timers samfundstjeneste, og
at der ikke begås ny kriminalitet i to år. Dommen faldt på baggrund af en række sager, hvor
Sidste år vandt de guldmedaljer ved World
Choir Games i Riga. Aarhus Pigekor med
dirigent Helle Høyer i spidsen hører under
Aarhus Musikskole og har 35 medlemmer i
alderen 15-25 år. I år har de kvalificeret sig til
finalen i den prestigefyldte korkonkurrence, Let
The People Sing, som afholdes 11. oktober
2015 i München. Aarhus Pigekor rejser meget
over hele verden og blev på baggrund af en
CD indspilning hos Danmarks Radio sidste år
valgt af en international jury til at dyste mod to
andre børne- og ungdomskor i München.
Dagpenge i de første 14 sygedage
Fremover vil du fortsætte på dagpenge, hvis
du er syg i mindre end to uger. Reglerne er
dog anderledes, hvis du får supplerende
dagpenge. Fra 2015 gælder der nye regler
for sygedagpenge til ledige. Hidtil har du fået
sygedagpenge fra kommunen, hvis du har
været syg. Men nu er reglerne blevet forenklet,
så du fortsætter på dagpenge, hvis du er syg
i mindre end 14 dage. Først derefter får du
sygedagpenge fra kommunen. De nye regler
gælder for fuldtidsledige, som får almindelige
dagpenge. Har du derimod deltidsarbejde og
modtager supplerende dagpenge, vil du fortsat
få sygedagpenge fra kommunen fra din første
sygedag.
Betænkelige miner
Der var fuldt hus i DMF’s lokaler i Vestergade i Aarhus d. 12. febr. 2015, da forbundsformand Anders Laursen og chefjurist fra FTF-A Lars Toft Simonsen lagde vejen
forbi. Det er altid dejligt med stort fremmøde, men det er nu unægtelig på en alvorlig
baggrund. De ny ændringer i tolkningen af a-kasse reglerne har meget alvorlige konsekvenser for mange af vore medlemmer, og det bar mødet også præg af. Det er på
nuværende tidspunkt svært at danne sig et generelt billede af situationen, og konklusionen på mødet var derfor at medlemmerne henvender sig til FTF-A og DMF og får
en individuel vurdering af deres situation.
14
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Unge Spiller Klassisk
Af: Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole - fotos: Aarhus Musikskole
Den 13årige violinist Aoi Tomioka blev
tildelt Dansk Musiker Forbunds Talentpris, og den 18årige pianist Kristian
Riisager blev tildelt Sydbanks Talentpris. Begge priser er på 5000 kr.
Finalen i Unge spiller Klassisk 2014 blev
afholdt i november i Lille sal i Musikhuset.
Forud var gået to indledende runder i
henholdsvis Viborg for den vestlige og
i Randers for den østlige del af Region
Midtjylland.
Kammermusikprisen blev vundet af Aarhus Klaverkvintet bestående af Cassandra
Juul, violin, Rebecca Nyengaard, violin,
Johannes Bærentzen Pihl, bratsch, Anna
Rebekka Ross, cello og Emma Rasmussen, klaver.
Desuden blev der uddelt to opmuntringspriser fra Sydbank til pianisten Johannes
Stenberg Olsen og sangerinden Sofia
Frandsen Warden.
Ligeledes blev der delt to opmuntringspriser fra Dansk Musiker Forbund ud til
violinisten Kirse Westerberg og basunisten
Sune Pedersen.
Dommernes talsmand, pianisten Emil
Gryesten Jensen, udtalte, at niveauet
havde været meget flot, og at alene det at
deltage i finalen var en triumf. Det vigtigste
er den forberedelse, der er gået forud for
konkurrencen samt det at møde op og yde
sit bedste under pres. Det er nødvendigt
for at klare sig i det game, der hedder
klassisk musik på verdensplan.
Ud over Emil var dommerne violinisten
Therese Andersen og klarinettisten Bue
Skov Thomassen.
muligt at præsentere så flot en finale. Det
er det største samlede antal unge musikere, der har deltaget i de to indledende
runder. Næsten 100 stillede op med deres
musik, både solistisk og med kammerensembler. Det er skønt at mærke, at
interessen er stigende for det at gøre sig
umage og spille flot musik. Det lover godt
for fremtiden.
En særlig tak til Sydbank og til Dansk
Musiker Forbund som via deres
donationer gør arrangementet muligt.
Aarhus Musikskole
takker igen både
deltagere, forældre,
lærere og sponsorer for endnu en
gang at gøre det
Kirse Westerberg.
Aoi Tomioka
28. årgang - marts 2015 • basunen
15
Nashville - here I come
Siden Henrik Bank i en alder af bare tre år kunne spille melodier på sit lille legetøjsklaver,
har det ligget i kortene, at musikken skulle være mere end blot en hobby.
Af Jann Guldhammer - DMF Herning
Henrik Bank har spillet i adskillige orkestre gennem tiden og mange spillesteder
i Danmark kender ham som den ene
halvdel af den populære duo ”Bank og
Røverne”. På trods af mange år på landevejene i forskellige bands har tanken om
en solo karrierer altid luret i baghovedet.
På spørgsmålet om hvorfor det så ikke
er blevet til noget endnu, siger Henrik:
”Vejen dertil har bare været brolagt med
dårlige undskyldninger”. Som så mange
andre musikere har Henrik Bank også
prøvet kræfter med at indspille selv. Lyden
er bare aldrig blevet som den lyd, han
gerne vil høre fra sin radio. Andre dygtige
producere har været ind over nogle demo
indspilninger, men Henrik har dog altid
følt, at han ikke hørte meget af sig selv i
de færdige miks. Det var deres projekt og
ambitioner og ikke hans eget udtryk, der
kom ud af projekterne.
Hen ad vejen har Henrik Bank erkendt, at
meningen nok er, at han skal skrive sine
sange, men lade andre komme med gode
bud på arrangementerne. Han rettede
derfor henvendelse til forskellige danske
producere, dog uden det helt perfekte
tilbud kom ind gennem brevsprækken.
Google fandt Nashville
En aften sad han og surfede lidt på nettet
efter inspiration og prøvede nærmest for
sjov at søge på studier i Nashville. Ud af
cyberspace kom Larry Beaird Studie frem
på skærmen.
Inspirationen til de tekster, Henrik Bank skriver, kommer fra livet på godt og ondt. Musikken
komponeres på det flotte Yamaha flygel, som familien har stående i stuen.
Sammen med sin hustru Gitte regnede de
lidt på budgettet, og det viste sig, at det
ikke var økonomien, der skulle afgør om
albummet skulle indspilles i Danmark eller
i Nashville.
Studiet i Nashville blev booket, og en prøveindspilning blev sat i værk via en online
forbindelse. Hjemme i stuen i Aulum sad
Gitte og Henrik og fulgte med i, at seks
studiemusikere i løbet af kun tre takes
havde fået testnummeret i kassen med
q-vokal og det hele. Henrik
Bank siger, at han gladeligt
godkendte første take, som
bare lød helt fantastisk.
Nu var der ingen tvivl; hans
musik skulle produceres i
Nashville.
Henrik Bank pakkede kufferten,
kyssede hustruen og ungerne
farvel og fløj til countrymusikkens hovedstad i USA.
Studiet er nærmest en almindelig villa med en masse
rum, som hver tjener sit eget formål. Her er Dave
Buchanan ved at mikse. Rummets belysning ændres i
forhold til den stemning, musikken skal have.
16
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Da han steg ud af udlejningsbilen udenfor
det lille studie kl. 10:00 en tirsdag morgen,
var det med en vis ærefrygt.
Den blev ikke mindre, da han i entreen så
guldplader for det ene store country ikon
efter det andet, som havde arbejdet med
Larry Beaird og solgt millioner af albums.
Han syntes lige pludselig, at Henrik Bank
fra Danmark var meget lille.
Han blev dog glædeligt overrasket, for
han blev selv behandlet med stor respekt.
Der var ikke noget krukkeri fra nogen side.
Som på en helt almindelig arbejdsplads
var der mødt seks musikere frem for at
indspille grundsporet til Henrik Banks
numre. Det hele var bare så perfekt og
tjekket, og musikerne så dybt professionelle, at det var svært at være kritisk.
Han prøvede at være cool og komme med
forslag til ændringer, og alt blev modtaget positivt. Så stak de seks musikere
hovederne sammen, fiflede med nogle
akkorder og skrev lidt ind i deres Nashville
Charts. På få øjeblikke var tanker og
ønsker forvandlet til musik. Da klokken var
13:00, stemplede de seks musikere ud.
På bare tre timer var grundsporet færdigt.
>
De følgende dage blev der lagt lead vokal
og kor, mens familien hjemme i Danmark
kunne følge med online på computeren.
til den lyriske side. Man mærker tydeligt,
at teksterne kommer fra Henriks egen
erfaringsbank.
Det var en stor oplevelse at se de dybt
professionelle korsangere arbejde. I løbet
af 5-10 minutter, havde de lært sig melodien og teksten, de aldrig havde hørt før.
Alle stemmer sad lige i skabet. En enkelt
gang ”glippede” det dog, så korsangeren
bad om at måtte synge første halvdel af
ordet ”the” om. Det var ligegodt noget der
imponerede Henrik Bank, ikke mindst fordi
teknikeren fik det til at lykkes. Efter ti dage
i USA, hvor der også var rigeligt med tid til
at være turist, vendte Henrik Bank hjemad
med seks færdige miks, som blot skulle
have the final touch af Jan Eliasson.
Hustruen Gitte fik for seks år siden konstateret sclerose, og de har begge oplevet
at stå uden arbejde i samme periode.
Dagligdagen har af og til været noget af
en udfordring. I 2009 deltog han i et foredrag, hvor især én sætning har sat sig fast
i bevidstheden. Hold op med at sige ”det
er så synd for mig”, når man kan vælge at
kikke fremad og bygge noget nyt op sammen. Det var præcis den inspiration, der
skulle til for at sætte skub i drømmen om
en solokarriere.
Tekster med mening
Den sprøde og luftige vokal fra Henrik
Bank passer perfekt til de fantastiske
country-rock arrangementer. Vokalen og
harmonierne passer også ”som fod i hose”
Fremtiden er på landevejen
På mange måder er Henrik Bank glad for,
at projektet har modnet nogle år. Hans
stemme og sangteknik har udviklet sig
enormt, ikke mindst pga. et fire dages
sangcoach kursus, som DMF arrangerede
med Renee Grant Williams for nogle år
siden. Han har også gået til talepædagog
for at lære at bruge vejrtrækning og mavemuskler ordentligt. Det har alt sammen
givet stemmens formåen et gevaldigt løft.
Henrik Bank, der til dagligt er direktør i
reklamebureauet Boogii i Aulum, er nu
helt klar til at samle et hold af dygtige
musikere. Gerne et hold med god countryfeeling, som vil med på tour til de danske
spillesteder.
FAKTABOKS
Navn: Henrik Bank
Alder: 41 år
Instrument: Piano / keys.
Hjemmeside:
www.bankmusic.net
facebook.com/HenrikBank.dk
Markant prismodtager
Af Lars Borup - Foto: Poul Nyholm
Gaffelprisen, som uddeles af Jazzselskabet i Århus, blev lørdag uddelt
i Caféen i Musikhuset Aarhus. Årets
prismodtager blev pianisten, komponisten, arrangøren og underviseren
Butch Lacy, der er bosat i det østjyske
og arbejder på Det Jyske musikkonservatorium.
”Butch Lacy favner utrolig bredt. Han kan
sine standards, kender symfonisk musik
og har gospel/soul feeling. Han kan få
klaveret til at vokse til en hel symfoni.
Han har et cv, der kan tage pusten fra de
fleste. Han er en ener”. Dette nævnte formanden for Jazzselskabet, Jes Halding,
i sin tale, hvor han begrundede valget af
Butch Lacy som modtager af Gaffelprisen.
sammen med saxofonisten Jesper Løvdal
og Marius Ungureanu på viola.
Butch Lacy er den 35. modtager af
Gaffelprisen, som er Danmark ældste
jazzpris. Med prisen følger et beløb på
10.000 kr. som er sponseret af Nordea.
Butch Lacy er født i Virginia, USA i 1947
og var allerede som 12 årig kapelmester og akkompagnerede i en
årrække en perlerække af de
bedste jazznavne. Han kom
til Danmark i 1982 som arrangør og komponist for DR’s Big
Band. Det førte ham videre til
Klüvers Big band i Århus, hvor
han bl.a. i 2001 komponerede
et stort værk, som blev opført
ved Domkirkens 800 års jubilæum. Fra 1980’erne har han
været klaverunderviser på Det
Jyske Musikkonservatorium,
hvor han har været fastansat
siden 2002.
I forbindelse med prisuddelingen gav Butch Lacy koncert
Butch Lacy med saxofonisten Jesper Løvdal og Marius
Ungureanu på viola.
28. årgang - marts 2015 • basunen
17
Bjarne Brodtkorb
- et liv med musikken
Af: Bjarne Brodtkorb - mangeårigt medlem af DMF
Kort tid før jul fik jeg uventet besøg
som glædede mig meget. Det var vores
formand, Lars Kiehn, der ville aflægge
mig et besøg. Under vores hyggelige
samtale foreslog Lars, at jeg skulle lave
et indlæg til Basunen. Så nu gør jeg det.
Min musikalske karriere begyndte
i slutningen af 30’erne, hvor jeg
begyndte at gå til klaverundervisning hos Chr. Filtenborg, Skovfaldet 13 på Trøjborg. Da begge
mine forældre spillede violin og
klaver, ja så skulle jeg i gang med
klaverspillet. Jeg terpede skalaer,
etuder og mange kedelige ting.
Min interesse for jazz var blevet
vakt i restaurant Aarhus Hallen
af Svend Asmussens kvintet, der
spillede der i 1938.
den. Jeg var klar, da han lukkede bogen og
så, at den hed ”Swingpianisten” af Vilfred
Kjær. Dagen efter havde jeg købt bogen i
en musikforretning i Nørregade. Jeg gik i
gang med ”studierne”, men det voldte mig
problemer at finde ud af det. På den tid gik
jeg til dans hos Nedergaards danseskole,
spille i et koldt forsamlingshus på et klaver
der ikke stemte ret godt.
Ilddåb med Ramsing
En del år senere hvor jeg ikke var aktiv, gik
jeg nede i Asylgade, som den hed dengang, nu hedder den Hans Hartvig Seedorffstræde og luftede min
hund, da min gamle ven
fra mit band, Uffe Jensen, kom og spurgte mig:
”Hvad laver du her, for du
skal ned for at spille med
Poul Ramsing i Aarhus
Hallen”. Jeg fik min ilddåb
i Ramsings kvintet, og det
må åbenbart have været
tilfredsstillende, for bortset
fra pauser, når Poul spillede på restauranter, var
jeg med igennem godt 50
år.
”Bjarne, gå ned og dans”
Efter at have gået til klaverundervisning i flere år kom jeg en dag
Optagelse i
for tidligt til undervisning, så jeg
Aarhus Orkesterforening
fik lov til at sidde i et hjørne af unPå et tidspunkt blev jeg
dervisningslokalet og lyttede med Bjarne Brodtkorb, Jørgen Lumbye, Frede Lyngfeldt og Alex Hartmann
klar over, at det nok var
store ører til eleven før mig. Han
bedst at blive medlem af
hed Kurt Ibsen og blev senere
Aarhus Orkesterforening,
i livet min advokat. Kurt spillede lige min
og her i restaurant Otiums lokaler sad en
så jeg meldte mig til optagelsesprøve med
musik efter en node og et tegn under nogod pianist, nemlig Poul Kaae. Jeg sad
et ”Pick-up band”. Betingelserne var ikke
nærmest oppe i nakken af ham for at lure
så krævende som tidligere, så man kunne
Bjarne Brodtkorb
den ædle kunst at tyde becifringstegn. Til
gå til optagelsesprøve som orkester. Vi spilsidst sagde Poul Kaae: ”Bjarne, gå ned og
lede en engelsk vals og en tango. Vi troede
dans, så kan du i stedet komme ud til mig
i første omgang, at det var nok. Men nej.
i Læssøesgade og få noget undervisning”.
En af dommerne, en hr. Kannegaard, ville
Sådan kom jeg godt i gang, og de mange,
høre en rheinlænderpolka. Da vi kun havde
jeg senere har spillet med, har kunnet give
en klaverstemme, spillede trompetisten
mig mere ballast i ryggen, blandt dem især
efter denne, men det kunne de herrer godt
Viggo Bjerregaard.
høre, så jeg redegjorde for, hvilke tonearter
vi suste rundt i, og så var den hjemme.
På job på trehjulet budcykel
I Fru Laursens Realskole hvor jeg gik, fik
Folkevognsrugbrød til almindelig
jeg stablet et lille band sammen, violin,
kilometertakst
trompet, trommer og klaver. Og vi var ikke
Poul Ramsing havde nu sammensat et
alene, der blev lavet et band mere af Max
show- og danseorkester, der havde 60 jobs
Mich. Vores trommeslager havde kun en
fra september til ind i maj i 1957-58; i påtromme fra spejderkorpset, så når der
sken havde vi fem jobs i rap. Vi havde lejet
endelig var job, lejede vi et trommesæt i en
et folkevognsrugbrød hos en taxavognslikbutik i Frederiksgade. Transporten foremand i Viby, og da en af musikerne, Poul
gik på en trehjulet budcykel, som vi lånte
Erik Jørgensen, (ikke ham fra symfonien)
fra min fars forretning. Jeg husker især et
havde erhvervskørekort, var det til almindejob, vi skulle til Hjortshøj for at spille i det
lig kilometertakst. Det mellemste sæde var
lokale forsamlingshus. Det var i vinterhalvpillet ud, så der stod alle instrumenterne
året, så velankommet med tog, måtte vi
inklusiv lysanlæg.
18
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Poul Erik Jørgensen, Bjarne Brodtkorb og Poul Ramsing
I grøften på vej til Skjern
På en tur til Skjern var det blevet et kraftigt
snevejr, så lige før Skjern kørte vi i grøften.
To mand ind på en gård i små tynde sko og
ringe efter Falck. Da de kom og trak os op,
sagde de, at de var de sidste på stationen,
så vi var heldige. Da vi skulle starte, var
batteriet helt fladt, så de trak os ind til hotellet, hvor vi skulle spille. Vi fik nogle værelser, for bilen skulle til opladning næste
morgen. Da der grundet vejret ikke kom ret
mange gæster, prøvede bestyrelsen at få
prisen ned, men den gik ikke. Vi havde jo
endda fået flere udgifter end i budgettet.
Pallis Tivoli
Men vi havde mange andre, og heldigvis
gode oplevelser på denne turne. Engang
fandt vi ud af, at den på den tid meget
kendte tyske sangerinde Lise Lotte Malkowski skulle synge i Pallis Tivoli i Carl
Blochs Gade. Poul Ramsing ringede til
Palle Sørensen, der var direktør for Pallis
Tivoli og opfordrede ham til at engagere
os i stedet for en solopianist. Palle sagde
OK, vi hentede noder på Hotel Royal, hvor
fruen og hendes mand boede. Senere ankom fruen i sin nye, lysegule Mercedes op
i Asylgade til den gamle bygning, Mejlen.
Vi prøvede nogle numre, men da vi kom på
jobbet, sang hun kun tre af disse.
Først malkes køer, så spilles
I 1961 kom jeg med Alex Hartmanns rekordshow, hvor vi ligeledes lavede underholdning med dans bagefter. Den første
besætning var Preben Vang på trommer
(senere Odense Byorkester – og død alt for
tidlig), Jørgen Johansen på bas, undertegnede på piano og Hartmann på alverdens
instrumenter. Engang på et job på Malling
kro, hvor vi var ved at pakke sammen,
udbryder Jørgen Johansen: ”Jeg gider ikke
at pakke din gamle bas sammen”. Til det
svarer Hartmann på sin typiske måde at
sige tingene på: ”Jørgen, Jeg synes, at du
skal søge din afsked”. Senere kørte vi uden
trommer, men med guitar i stedet og så mig
på vibrafon. Engang var vi oppe
i Himmerland i
noget, der hed
Skivum Krat ikke
langt fra Års, men
til gengæld langt
fra en transformator. Vi fik besked
på at vente med at
starte, til bønderne
var færdige med
at malke, før var
der ikke strøm
nok til anlæg og
vibrafonen. Ja, det
var dengang.
Stadig aktiv
Jeg har så senere spillet på flere dansesteder lørdag, nemlig Ørnereden, Skovbakken
i Odder og på Sabro kro. De sidste job har
været suppe, steg og is arrangementer
med Poul Ramsing trio.
Jeg stoppede lige før julen 2001, men
fandt hurtigt frem til Skt. Pauls Band i Pauls
Gade i Frivillighuset, hvor jeg sammen med
25 dejlige gutter og en ”gutinde” inklusiv dirigent, sangerinde og lydmand spiller dejlig
swingmusik. Jeg håber, at jeg kan fortsætte
i nogle år endnu.
28. årgang - marts 2015 • basunen
19
TIL MONDA
MED BUS
Af: Lars Knudsen, DMF Aarhus. Foto: Bent Højsholt.
Igennem 10 år har vi med stor fornøjelse oplevet glade musikere vende hjem
fra Monda i Spanien, hvor feriehuset
Citronhuset ligger. Dette alternativ til
den formstøbte charterferie er stadig
meget populært, og flere af DMF Aarhus
afdelingens medlemmer bliver ved med
at vende tilbage, da feriestedet kan
afstedkomme en regulær forelskelse i
den andalusiske kultur og livsstil.
At rejse ned og bebo vores eget hus i Spanien i en periode er med andre ord noget,
vi kan bruge – hvad enten vi ferierer og
slikker sol med familien eller rejser ud for
at finde tid til fordybelse og arbejdsro.
Fin ferie uden bil
Flere har spurgt, om man behøver at
investere i mere end flybilletten tur/retur
og huslejen, som udgør i alt kr. 1100 for en
hel uge? Svaret er - nej, det
behøver man ikke. En ferie
i Citronhuset kan sagtens
lade sig gøre, uden at man
behøver at bekoste leje af
en bil.
Bussen kører
Nærmeste spanske lufthavn
er i Málaga, som de fleste
DMF’ere plejer at flyve til fra
Billund. Fra busstationerne
i Málaga og Marbella findes
der et utal af forbindelser til
andre byer både i og uden
for Andalusien. Granada,
Sevilla, Gibraltar, Madrid etc.
”Bussen mod Marbella afgår fra pladsen
med springvandet. Bussen til Málaga by
afgår fra stoppestedet i Calle Málaga. De
gældende køreplaner ligger i huset og
kan tjekkes i nedenstående link”, fortæller
vores lokale husvært, Bent Højsholt.
Málaga-Marbella-Monda
Moderne busser forbinder Monda rimelig
godt og billigt med omverdenen. Mellem
Málaga Airport og Marbella busstation er
der en hurtig og billig lufthavnsbus.
Køretiden er 50 minutter og billetprisen ca.
€7 (kr. 55). Fra Marbella er der flere daglige afgange med bussen til Monda.
Billetpris ca. €2 (kr. 15)
Hvis du fravælger udlejningsbilen, kan du
fint tage bussen via Marbella til Monda.
Men kun hvis dit fly lander senest kl. 18.
Den sidste bus fra Marbella afgår kl. 21.
Herefter er det taxi, pris ca. €25 (kr. 190).
Retur
Vejen tilbage til lufthavnen kan klares med
bus, hvis dit fly afgår efter kl. 12. I Monda
arrangerer Bent alternativt en taxi, som
koster €55 (kr. 413) for turen til lufthavnen.
Bustider
Nedenfor et link til bustider til og fra
Marbella og Monda. De første tider er
for lufthavnsbussen mellem Marbella og
Aeropuerto de Malaga. Lidt længere nede
finder du rute L-80 til endestation Coín.
Denne bus stopper i Monda efter ca. 40
min. kørsel. Bussen fra Monda til Marbella
afgår fra Coín og passerer Monda ca. 20
min. efter køreplanens afgangstid i Coín.
Venligst bemærk de indskrænkede tider
lørdage samt søn- og helligdage.
https://www.avanzabus.com/web/archivos/
base/File/Horarios/Portillo/Horario-deautobuses-de-Marbella.pdf
Vil du vide mere om Citronhuset, er du
mere end velkommen til at kontakte Lars
Knudsen på afdelingens kontor,
tlf. 86184599, email [email protected]
Buen viaje + hasta la vista!
www.citronhuset.dk
20
basunen • marts 2015 - 28. årgang
DMF Holstebro
generalforsamling
Lokalafdelingen i Holstebro afholder
generalforsamling
torsdag den 12. marts kl. 19.00.
Det sker på Rådhuskælderen,
Kirkestræde 3
7500 Holstebro.
Bo Jacobsen, formand i DMF Djursland,
deltager som repræsentant fra
hovedbestyrelsen.
28. årgang - marts 2015 • basunen
21
Rabat på formstøbte
høreværn
Husk, at du som medlem af DMF får 15%
rabat på formstøbte høreværn og in-ears
hos Audiovox.
Audiovox har fire butikker i København, men
ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men
de har en konsulent herovre, som du kan ringe
til og aftale tid for at få lavet et aftryk.
Han hedder Keld Navntoft - tlf. 31410533 [email protected] og kan træffes efter aftale på
DMF Aarhus kontoret.
Se også mere på www.audiovox.dk.
22
basunen • marts 2015 - 28. årgang
GEARKASSEN
10 SPØRGSMÅL OM GEAR
Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Koncertfotoaarhus.dk
Musiker, producer og komponist Kim
Sagilds meritter er alenlange. Igennem
de sidste årtier har han spillet, produceret og arbejdet med et hav af de største
navne inden for dansk pop og rock. Sidste år albumdebuterede han i eget navn
med pladen ”Gå”. I øjeblikket arbejder
han på en album opfølger. Og desuden
er han koncertaktuel med bandet Sand,
som også barsler med en kommende
udgivelse.
1. Hvad er dit yndlingsinstrument/-gear
for tiden?
Nummer et er min Gibson ES 345 TD guitar
fra 1970. Den købte jeg som 20-årig i ´72.
Den har mest været brugt til studiearbejde
siden ´79, men er hovedinstrument i mit nye
soloprojekt. Nummer to: Blueridge BG 180
RW, som er den fedeste akustiske guitar, jeg
har kunnet finde.
2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt
dig af med?
En Les Paul goldtop fra 1952. Jeg byttede
den væk for to andre fede guitarer, som jeg
ikke engang har mere. Og jeg kunne nævne
en del andre guitarer, som jeg har ejet –
men det er prisen for at være glad for at
finde nyt gear uden at have råd.
3. Hvad har du købt for nylig?
En Boss Loopstation 300. Den er vældig
inspirerende og praktisk som øve- og demoværktøj.
4. Hvilket instrument/gear henter du ud
af det brændende øvelokale/studie?
Helt sikkert min Fender Stratocaster 65
(eller 62?) som jeg har haft siden ´79. Min
Gibson ES 345 TD og så min akkustiske
Levin guitar fra 1973.
Kim Sagild
7. Den bedste handel?
Fender Stratocaster’en fra 65 (eller 62?)
som jeg købte i New York for 5000 kr.
Wurlitzer 200a som jeg byttede med en bas,
jeg ikke havde brug for. Og min Fender Jazz
bas 1965, byttet for en Stingray bas og et
mindre beløb. De tre instrumenter er jeg
meget glad for at have i mit studie.
8. Har du et tip til et godt køb?
Ja, en Blueridge guitar. Man får rigtig meget
for pengene.
9. Seneste musik gadget?
Det er nok Boss Loopstation 300’eren. Det
er det mest inspirerende gadget, jeg har
arbejdet med i lang tid.
10. Det urealistiske ønske?
En meget dygtig tekniker/musiklytter/up-todate kammerat der bor i min inderlomme,
og som altid er villig til at arbejde på de
mærkeligste tidspunkter – når jeg ligesom
har lysten og den hellige inspiration.
5. Hvad er næste instrument/gear på
listen?
Det skal være en luksus vintage ¾ guitar til
rejsebrug. Sådan en skal man ha’, når man
er blevet ældre.
6. Den dårligste investering?
To Akai DR 16 harddiscrecordere i slut
90’erne. Uforholdsmæssigt dyre i forhold til
deres korte levetid.
28. årgang - marts 2015 • basunen
23
Mindre
snak - mere musik
En snak om musik, grej og processer med Flemming Bloch, Mindless Studio
Tekst og foto af Svend Seegert
Det er ikke til at se det, hvis man ikke
lige ved det - Flemming Blochs Mindless
Studio ligger godt gemt i udkanten af
Århus’ øgadekvarter. Igennem en baggård, ind ad en dør man først ser, når man
er der og så op ad en trappe der hverken
er glamourøs eller handicapvenlig. Bag
den næste dør begynder tingene dog at
falde på plads, og man står
pludselig i studiets største
indspilningslokale. Der er
reoler med bøger, vintage
trommesæt, klaver, würlitzer piano, orgler og meget
andet godt. Igennem et
hyggeligt lille køkken og et
diminutivt mellemlokale så
er man i kommandocentralen i Mindless Studio.
Og her finder jeg chefen
selv, klar til en snak om ham,
studiet og om kreativitet og
processer. Der er musikgrej
og instrumenter alle vegne,
men mangfoldigheden er
garneret af noget, der ligner
sans for stemning, hygge og
en vis form for orden, selv
om Flemming betoner, at det
med orden mere er af nød
end lyst.
Flemming Bloch i studiet
Hvordan kom du ind i musik - var det et ”hjem
med klaver”?
”Nej – det var et hjem med et trommesæt.
Min far var trommeslager, og da jeg kom til
verden i slutningen af 60’erne, var han ude at
spille pigtråd hver weekend, og ofte var både
jeg, min mor og min lillebror med ude. Med
tiden fik jeg lov til både at stille trommerne
op og til at spille på dem. Jeg begyndte også
at spille el-orgel og gik til undervisning i flere
år. Da jeg blev ældre, kom jeg med i forskellige skolebands og begyndte også at købe
keyboards, selv om det kun var brugte ting,
der var råd til.”
Fusionsjazz, hvidt læderslips og
computere.
Flemming fortsatte med at spille keys og fusionsjazz i nogle bands,”med hvidt læderslips
og hele molevitten”. Desuden havde hans far
en Fona-forretning, og det betød, at Flemming
og hans lillebror som nogle af de første fik en
Commodore 64 og et primitivt midi interface.
Midi var det sidste nye, og Flemming fik sin
første synthesizer med midi og indspillede og
afspillede via midi på computeren. Siden gik
det slag i slag. Flemming købte flere dimser
og lidt senere en Atari computer og kørte
24
Steinbergs pro 16 og 24 på den. Alt sammen
stadig på hobbybasis. ”I 90’erne fik jeg en
Mac med Yamaha-lydkort, hvilket betød at jeg
pludselig kunne optage lyd og afspille det synkront med mine synthesizere og rytmebokse.
Og så var det, at jeg fik stedet her. I starten
var det bare det her rum til at stille grejet op i
og et lille hjemmestudie, og så boede jeg med
min daværende kæreste ovre på den anden
side af gaden.”
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Bitter musikskolelærer eller Feedback?
Sideløbende med alt dette havde udsigten
til, hvad han med et smil kalder, ”en lang og
lovende fremtid som bitter musikskolelærer”
fået Flemming til at tage en kandidatgrad i
idehistorie på universitetet. Men om vejen
frem skulle være akademisk, eller om det
skulle handle om at lave musik var usikkert,
også selv om det at lave musik var drengedrømmen.
”Så skete der dét, at jeg gennem Turid Nørlund fik kontakt til Feedback studiet ude i Viby.
Hun havde gjort rent hos dem, fået studietid
i betaling og var endt med at lave en del korting og andet for dem, og hun sagde, at jeg
”da bare skulle derud og arbejde”. Jeg kendte
ikke nogen derude, men hun tog mig med til
et morgenmøde med Jakob Riis og sagde ”Du
skal ansætte ham her, han er pissegod!” Jakob Riis, et utroligt venligt menneske sagde:
”Nå hmm, jamen det lyder da spændende.
Kan du starte i morgen? Vi har lige et projekt…” Dagen efter sad jeg med min hjemmestudieerfaring ved en 44 kanalers SSL-pult,
som jeg ikke kendte, to båndoptagere, som
jeg heller ikke kendte samt en utrolig masse
grej og et krydsfelt, som jeg slet heller ikke
kendte noget til.”
Livlinen var reparationsteknikeren Jakob Erland, som hjalp Flemming til at få styr på det,
og det gik faktisk så fint, at han sad der de
næste 4-5 år. Ikke fastansat men så fast, at
han kunne leve af det og desuden kunne fortsætte med at købe udstyr og grej til sin egen
lille biks. Omkring 2002-3 havde teknologien
dog efterhånden gjort mindre studier i stand til
at levere næsten alt det, der før skulle et stort
studie til, så mange store studier fik økonomiske problemer. Således også Feedback der af
samme grund fik svært ved at vedligeholde og
udvikle tingene og grejet.
London og international
pendling
I takt med denne udvikling
blev Flemming Blochs eget
lille studie langsomt udvidet
med flere rum og faciliteter. Desuden kom han via
internettet ind i et netværk af
studieteknikere, producere
og filmkomponister, mv., som
udvekslede erfaringer og
brugte hinanden til forskellige
produktioner.
”Vi var en 25-30 stykker,
der dagligt loggede på den
samme server. Det udviklede
sig til, at vi mødtes en to-tre
gange om året, typisk i London, og på den måde fik jeg
ret hurtigt en erfaring, som
man normalt skulle arbejde
i mange år for at få. Jeg kom desuden til at
arbejde med musik og med grupper f.eks.
Massive Attack, som jeg ellers aldrig ville
være kommet i kontakt med. Jeg fik også arbejde i et studie i London og levede de næste
3-4 år en pendlertilværelse mellem Århus og
London.”
Hjemme bedst
Pendlertilværelsen havde dog sin pris, og på
et tidspunkt besluttede Flemming sig for at
rykke hjem og denne gang ”helt hjem” og bare
være sig selv med eget studie. Den beslutning
blev kun lettere af, at det også i England var
blevet sværere for de store studier at overleve
og lettere for studier som hans eget at levere
professionelle produktioner.
”Jeg fandt ud af, at det, jeg gerne ville lave
i mit eget studie, var musik, jeg godt kunne
lide. Musik jeg kunne se udfordringer i, noget
der var interessant, og noget jeg gerne selv
ville høre. Det er ikke noget, jeg bliver rig af,
men det løber rundt, og alt i alt er det jo en
privilegeret situation at sidde her som 46 årig
og leve af det, jeg drømte om som barn. Det
er der nok i virkeligheden ikke så mange, der
gør. Så jeg har været heldig med netværket
og heldig med urimeligt uerfaren at træde ind i
et stort professionelt studie som Feedback og
så have et arbejde dagen efter.
Musikalsk altmuligmand og medspiller
Du er musikalsk altmuligmand og byder gerne
ind med ideer i løbet af processen. Er det et
kendetegn for dig?
”Ja – der er ikke mange projekter, som jeg
har lavet de sidste ti år, jeg ikke selv spiller
på. Så hvis man gerne vil et sted hen, hvor
der bare sidder en tavs mand og optager helt
uden at komme med input, er det nok ikke
mig, man skal have fat i. Jeg har en holdning
til, hvordan ting skal lyde. Det kan selvfølgelig
føles intimiderende, at andre blander sig i ens
guldkorn, men sjovt nok er der en ret tydelig
tendens til, at jo mere studieerfaring folk har,
desto mere hilser de mine inputs velkommen.
Det ER selvfølgelig sket, at tingene går i retning af hårknude, men så er det jo mit arbejde
at få det hele tilbage på rette spor igen.
I øvrigt er det for mange musikere svært
at forholde sig til, at de ikke skal spille så
meget, som de kan, og at de skal ikke lave
det sværeste, de kan, når de laver plade. Hellere spille to toner med overskud, der sidder
lige der, hvor de skal, end to tusind der hele
tiden halter en anelse. Hvis der spilles med
underskud, eller man bruger al sin energi på
det tekniske, og der ikke er noget overskud
tilbage til at lave musik, kommer lytteren på
arbejde, og i længden taber man sin lytter på
gulvet.
Desuden glemmer mange, at det for langt de
fleste lyttere handler om sangen og melodien.
Den almindelige lytter hører en der synger, og
så er der ”noget musik” bagved. Og jeg ser
det som min opgavet at repræsentere lytteren,
når jeg optager og producerer. Det bør handle
om, hvordan sangen bliver leveret bedst muligt, om at give plads til hinanden, om helhed
og ikke så meget om det enkelte instrument.
I hvert fald ikke, hvis det enkelte instrument
kommer til at stå i vejen for sangen, altså
vokalen, teksten og melodien. Tydelighed er
et vigtigt begreb her. Jeg kan godt lide tydelighed i udtrykket.”
Øjeblikkets magi
Hvordan er det med improvisation i forbindelse med producerrollen? Jeg ved, at du lægger
vægt på det beslægtede begreb ”leg” og på,
hvad du selv har kaldt ”øjeblikkets magi”.
”Det er lidt dobbelt. I det øjeblik jeg går i
gang med et nummer med et band, og de
har spillet det for mig i øvelokalet, har jeg
allerede en relativ klar ide om, hvor det i
store træk skal hen, men vejen derhen kan
byde på mange uforudsete oplevelser. Og
hvert nyt lag, ja hver ny detalje føjer noget
til helheden, som igen gør, at man skal lytte
med friske ører og vurdere, hvad det næste
naturlige skridt er. Det
sker jo alt sammen i
fælles ping pong, og
det er nok det, jeg
holder allermest af
i mit job – at spille
arrangementsmæssig
bold med et band og
at realisere det, de
gerne vil opnå, også
selvom de måske
ikke engang er klar
over, at det er der, de
eller deres musik vil
hen. Man kaster sig i
fællesskab ud på dybt
vand, men kommer i
land og laver noget i
øjeblikket, som opstår
i en vekselvirkning
af ideer og inputs, og noget som i sig selv er
større end delene, musikerne og mig, tilsammen. Og det ER virkelig øjeblikkets magi, og
det er vildt fedt.
Det er en proces, der både kræver et element
af styring og en stor portion åbenhed både af
producer og musiker. Åbenhed overfor processen. Det kan lyde, som om jeg er enormt
procesorienteret, men det ved folk, der har
været her, at jeg faktisk ikke er, og det er der
jo heller ikke råd til! Man har et begrænset
antal timer til at lave et nummer…”
Men det er godt at holde af processen, at
kende den og dens ressourcer…
”Præcis, den er superfed, men samtidig er
resultatet dét der er vigtigst. At arbejde på
den måde kræver som sagt stor åbenhed fra
musikerens eller bandets side. Hvis jeg beder
et band om at spille lige i stedet for shuffle, og
de på trods af indledende protester gør det,
så skal der selvfølgelig mod til at træde ud på
den tynde is. Det fede ved det er, at så skal
alle lige pludselig til at slå ørerne ud. Hvis det
er gode musikere, sker der ofte noget mere
interessant, end hvis de bare spiller det, de
har øvet sig på og altid gør.”
Mindre snak - mere musik
Har professionelle studier en fremtid? Eller
vil det ende med, at alle laver deres ting
hjemme?
”Jeg tror, at studier, der er trimmet til forholdene, har en fremtid. Den grundtekniske erfaring
gør en stor forskel, som især bliver tydelig,
når man f. eks. får ting ind til mix udefra, som
ikke er i orden optageteknisk. Optagelse af
trommer og akustiske instrumenter kan være
svært, med mindre man som mig har gjort det
nærmest hver dag de sidste 20 år. Så selvom
man vil producere selv, kan der stadig være
rigtigt gode grunde til at gå ind i et studie og
få optaget i hvert fald nogle af de mere komplicerede dele. Også fordi det at starte et mix
med ting, der rent teknisk er i orden, er så meget bedre end at starte med noget, der hele
tiden skal ”reddes” eller er optaget dårligt.”
Det er på tide for intervieweren at slutte af.
Flemming Bloch er, som andre der brænder
for det de laver, velformuleret og reflekteret
omkring sin metier, og han spørger: ”Må jeg
sige en sidste ting?” ( Yes… )
”I situationen er det så meget lettere at prøve
noget af i stedet for at snakke om det. Uanset
om det er i studiet eller i øvelokalet. Diskussioner kræver energi og ender i diskussioner.
Og det bør jo handle om, hvad der lyder bedst
og ikke, hvem der har de bedste argumenter.
Så derfor er et af mine mottoer:”
”Mindre snak – mere musik.”
Flemming Bloch omkring grej.
Flemming Bloch har et par hjemmelavede tommelfingerregler mht grej. En
af dem er, at man ALDRIG skal sælge
grej, med mindre man er sikker på
aldrig at skulle bruge det senere, og
selv der bør man nok lade være. For
eksempel er studiets trommesæt, som
næsten alle spiller på, hans fars gamle.
Og så er det Flemmings øjne smart at
købe gammelt og utrendy grej og passe
på det, for på et eller andet tidspunkt er
det lige det, man mangler.
”Jeg kom fra en computerbaggrund,
fik så en 6-7 år med analoge pulte og
bånd og tilbage igen, så jeg har prøvet
begge verdener og føler mig ikke
”gearsnobbet”. Hvilket grej, man har,
er i sig selv ikke vigtigt, det er, hvordan
man bruger det, der betyder noget. Hvis
noget virker, virker det. Uanset mærke
eller pris. Det handler om at bruge sine
ører og det imellem dem.”
28. årgang - marts 2015 • basunen
25
GATEWAY
I AARHUS
Mette Ellebye-Larsen fra
DMF’s egen musikdistribution
Gateway Music vil i 2015
fortsat være at træffe
regelmæssigt i Aarhus
afdelingen.
FINK REVISION & RÅDGIVNING
Går du/I med planer om at udgive på
eget label, eller ønsker du / I blot
at afdække udgivelsesmulighederne
i det hele taget, så kom og få en snak
med Mette Ellebye-Larsen.
Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18
for en aftale.
www.gateway.dmf.dk
26
basunen • marts 2015 - 28. årgang
www.finkrevision.dk
Gør det du er bedst til og lad mig
gøre resten. Jeg har specialiseret
mig i skatteregler og regnskab for
musikere.
Fink Revision
Borggade 1, 2.th
8000 Aarhus C
tlf.: 61 60 62 67
[email protected]
Skal du have hjælp til selvangivelsen
så ring for en uforpligtende samtale.
Mvh
Uffe Fink Isaksen
Aarhus Sangskriver Værksted
uddeler årlige Åse-priser
Af Lars Kiehn - DMF Aarhus
Onsdag d. 21. januar uddelte Aarhus
Sangskriver Værksted deres Åse-priser
til sangskrivere m.m. ved et festligt
arrangement på Gyngen i Mejlgade.
Arrangementet forkælede publikum
med optrædener og med uddeling af
forskellige priser, foruden en fælles
sangskrivningsopgave lavet af det
fremmødte publikum, der indeholdt en
del sangskrivere og musikere tilknyttet
værkstedet.
Aftenens vært var Sangskriver Værkstedets tidligere formand Svend Seegert, der
kædede aftenen sammen med snak og
sange igennem de forskellige indslag, og
som akkompagnatør og musikalsk hjælper
havde han Søren Sonny Jensen på klaver.
Priser der blev uddelt: Bedste co-write
blev Kasper Lapp. Årets sang vandt Søren
Lyhne. Årets sangskriver og Vandreguitaren gik til Viktoria Lundberg. Dansk
Musiker Forbund Aarhus modtog årets
Ærespris.
Undervejs i aftenens program underholdt
Svend Seegert, Daniel Rasmussen, Søren
Lyhne, Kristian Mikkelsen, Misha Hoekstra
og Klara Molitva, og til slut spillede vinderen af årets sangskriverpris 2014 Viktoria
Lundberg. Hun sluttede en fin aften af
med tre af sine egne sange og beviste det
seriøse og rigtige i valget af hende som
årets sangskriver.
28. årgang - marts 2015 • basunen
27
DMF HERNING
Stadig med på noderne
Af Jann Guldhammer - DMF Herning
Poul Lützhøft på 77 år har samlet noder hele livet og
har i dag en samling på mindst 1.000 orkesternoder og
nok fem gange så mange noder for enkeltinstrumenter.
Interessen stammer helt fra barndommen
hvor faderen, Walther Lützhøft, var en
kendt janitshar og sanger i det aarhusianske musikmiljø.
Faderen, der var medlem af DMF Aarhus i
mere end 50 år, prægede sin søn musikalsk. Nodelæsning var lige så naturligt
som at læse Aarhus Stiftstidende i det lille
hjem.
For Lützhøft er det blevet en hel mani at
samle noder, som i mange tilfælde er rene
klenodier. Senest har han modtaget en hel
kasse med 500 komplette orkesternoder
fra USA.
Mening med galskaben
Poul Lützhøft, der bor i Lind ved Herning,
drømmer om at samle otte medlemmer
til sit orkester, som skal spille “melodiøst
dansemusik“, som han udtrykker det.
Det er svært for ham at sætte præcise ord
på begrebet ”melodiøst dansemusik”, men
han peger i retning af, at det er swingmusik krydret med Viwex toner og smukke
fejende wienervalse.
Han vil gerne samle et ensemble,
som kan underholde det modne
publikum med musik i den uddøende Palmehavestil. Det skal
være musikere, der som han selv
brænder for at gøre en musikalsk
forskel for de mange mennesker
på hans egen alder. Alle de som
vil få tårer i øjnene, når vi spiller
”Glemmer du” eller ”Lille sommerfugl”. Musikelskende modne
danseglade som vil nyde fortidens
nostalgiske toner og slippe fri af
nutidens ”gadagung musik”, som
han betegner de mere moderne
rytmer. De, som ikke længere har
fysik til at danse, kan nyde toner
fra deres ungdom i et par timer og
måske synge og nynne lidt med.
Ældredans genopstår
Poul Lützhøft er meget inspireret
af Birkums fra Næstved, som i
starten af 90’erne opfandt begrebet ”ældredans”. Det er et fantastisk koncept, som vi også skal
kunne tilbyde det modne publikum
i det midtjyske, siger han.
Poul Lützhøft har netop modtaget 500 komplette
orkesternoder, som han har købt hjem fra USA. Det
er bl.a. nogle af disse noder, der skal danne grundlag for musikken til ældredans.
Dette segment er
helt overset, mener
han, og det skal
vi gøre noget ved.
Han er udmærket
klar over, at det honorar, man kan få
for 2 x 45 min, skal
afspejle målgruppens økonomiske
formåen, men lad
os se på den side
af sagen, når der
er noget konkret
at byde ind med,
understreger han.
28
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Musikere søges
Drømmeholdet til dette projekt, er et
orkester bestående af otte mand: Trompet, saxofon, klarinet, trombone, klaver,
trommer og bas. Den ottende musiker er i
drømmescenariet en sangerinde.
Skulle det lykkes for Poul Lützhøft at
samle nodekyndige musikere til sit ældredansprojekt, så vil øve sessions komme til
at foregå i Herning.
Han kan kontaktes på telefon: 97121221
eller via mail på:
[email protected]
FOTOS fra året der gik
Chili&ChillOut, kurser, demonstrationer, julestue, temaaftener
28. årgang - marts 2015 • basunen
29
sieband primært fra Øst, Midt og Nordjylland. Og der er forskellige fine præmier
man kan vinde, hvor DMF bl.a. finansier et
betalt spillejob på et århusiansk spillested.
Vi har Lars Knudsen siddende i dommerpanelet Vi her efterhånden deltaget i en 6
- 7 år, og kvaliteten af bands er mærkbart
stigende. I år vandt orkesteret Rapture
Plains fra Thisted.
>
Fortsat fra side 5
Igen var der stor søgning til de forskellige
workshops og foredrag m.m. Denne gang
havde vi dog i fællesskab eller i samarbejde med Jesper Mardahl lavet en paneldiskussion der skulle slutte hele arrangementet af under overskriften: Fremtiden for
musikken. I panelet havde vi valgt nogen
tunge drenge fra branchen – Jacob Sørensen tidl. direktør i Copenhagen Records,
Jesper Bay tidl. direktør fra IFPI, Kim Kix
Jeppesen musiker, Ole Dreyer formand
for Dansk Musikforlæggerforening, Bo
Andersen Sandinavian Booking Management og Rasmus Hamann direktør og ejer
KnowTheirName til at komme med deres
syn på emnet. Og det afstedkom nogen
meget rabiate og interessant synspunkter
om bl.a. spillestedslovgivningen.
Dagen indeholdt kurser, foredrag og
workshops. Desuden var der mulighed
for at frekventere forskellige musikorganisationer og firmaer med spørgsmål.
Der var bl.a. Musikken i reklamerne m.
Kim Kixx Jeppesen, Klik pressefoto,
Sangskriverworkshop med Søren Sko og
Palle Torp, Lav din egen hjemmeside med
Wordpress, D.I.Y Anno 1976, Hvad laver
en publisher?, Musik på bestilling, Speed
Coaching, Lyn-skat, Pas på hørelsen.
Aarhus Musik Messe
Der er ved at være tradition for at den
århusianske musikbranche mødes på
Aarhus Musik Messe, der afholdes på
30
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Godsbanen midt i januar hvert år. Det
er et meget fint initiativ, som ligger sammen med de mange gratis koncerter på
de regionale spillesteder. Det er interessant arrangement og giver os mulighed
for at snakke med de andre århusianske
aktører, foruden den menige borger og
musiker kan gå i dialog med os. I år var
vi repræsenteret med 3 fra afdelingens bestyrelse/ansatte og en faglig medarbejder
fra forbundet. Sammen med branchemessen havde man inviteret til plademesse,
som denne gang blev afviklet inde i
teatersalen.
Aarhus Sangskriver Værksted
Sangskriver værkstedet har eksisteret
siden 1998, og sangskriver klubben har
i alle årene brugt DMF’s lokaler som
værksted på deres klubaftner. I dag er der
godt 50 betalende medlemmer i klubben,
der er fantastisk gode til at lave aktiviteter
for deres medlemmer. Bl.a. har de haft
deres månedlige præsentationsaften på
Gyngen, hvor der hver gang præsenteres
3 sangskrivere. Den aktivitet på Gyngen,
klubaftnerne på værkstedet sammen
med deres sommer- og vintercamp har
været det, der i alle årene har været med
til at klubben har kunnet overleve, og så
selvfølgelig igennem alle årene nogle
engagerede bestyrelsesmedlemmer og
formænd. DMF har altid haft en fint forhold
til sangskriverne og vi har ofte støttet
deres aktiviteter. Det blev DMF Aarhus
afdeling belønnet for her i januar måned,
da vi til deres Award 2014 arrangement fik
tildelt Aarhus Sangskriver Værksteds æres
pris (Aase-prisen 2014).
GymnasieSpot 2014
Igen i år deltog afdelingen i det arrangement, der for anden gang blev afviklet en
hel lørdag nede i Atlas. GymnasieSpot er
en musikkonkurrence for de unge gymna-
Loppemarked
Vi afviklede igen i 2014 afdelingens loppemarked i samarbejde med Trykkeriet
og DC Rental ude i Trykkeriet i Viby. I år
havde vi som noget ekstra rejst et telt ude
i baggården af Trykkeriet, så vi på den
måde fik udvidet plads at boltre os på. Det
var rigtig mange sælgere og de kom fra
hele landet med deres instrumenter og en
masse grej af forskellig fabrikat og kvalitet.
Det var som om interessen lige havde fået
et hak opad. Til at underholde gæsterne
havde vi engageret Michael Vestbo Trio,
der leverede nogle meget delikate musikindslag. En sjov og anderledes dag, der
er ved at udvikle sig til en årlig tilbagevendende begivenhed.
Regionsmøde
Vi har nu afholdt 3 møder i regionsregi.
Regionen er DMF afdelingerne i Silkeborg,
Djursland, Randers, Holstebro, Viborg,
Herning, Nordvestjylland og Aarhus. Det
er næsten den samme kreds der deles
eller samarbejder om Basunudgivelsen.
Møderne er skabt for at udvikle en bedre
dialog afdelingerne imellem, og for at
inspirere og lave forskellige samarbejder
bl.a. på kursus-, workshop- og clinicområdet.
Festivaler m.m.
Afdelingen er hvert år repræsenteret på
Spot Festivalen, og det var vi også i 2014.
Det er en branchefestival og derfor er det
noget både afdeling og forbund prioriterer
at være en del af. Danmarks Smukkeste
Festival og North Side er to andre væsentlige festivaler, hvor vi også i år var
forbi. Også Aarhus Jazz Festival har høj
prioritet, og vi støtter forskellige aktiviteter
og koncerter i den uge. Vi var repræsenteret ved Lars Knudsen på metalfestivalen
Copenhell. Lars Knudsen holdte senere
på året et oplæg på et MetalDanmark seminar i København. Vi var med på DG14
Guitar Messen. Vi deltog også som dommere og støttede Fatter Eskils to konkurrencer i 2014, nemlig Fatter Eskil prisen
og Fatter Eskil prisen metal.
Aarhus Jazz Orchestra
Aarhus Jazz Orchestra var igennem et
turbulent år, der takket være en række
indgåede kommunale delaftaler, sikrede
orkestrets overlevelse og et økonomisk
fundament til det fremtidige virke. I starten
af året tiltrådte Peder Udengaard en
stilling som administrativ leder, og takket
være hans netværk og indsigt i de lokalpolitiske forhold, lykkedes det at få Århus
Kommune til at bevilge de kr. 500.000,
der manglede for at kunne indgå en 3-årig
aftale med Statens Musikudvalg. De
ekstra penge blev hentet via aftaler med
magistraten for Sundhed og Omsorg og
magistraten for Børn og Unge. Det forpligter orkestret fremadrettet til i endnu højere
grad at tilgodese børn og ældre i Århus
Kommune.
Kunstnerisk var 2014 et godt år. Det blev
til en lang række spændende projekter, af
højdepunkter kan bl.a. nævnes en turné
med dansk jazz’ Grand old man, Jesper
Thilo, i samarbejde med den amerikanske trommeslager Dennis Mackrel, en
indspilning af Jakob Buchanans Requiem
i samarbejde med Århus Domkirkes Kor,
guitaristen Jakob Bro, percussionisten
Marilyn Mazur og en lang række andre
navne. Den tyske technogruppe Kraftwerk
og deres musik blev taget under kærlig
behandling i forbindelse med Spot Festivalen, foruden big bandet spillede på en
stor festival i Bremen og i Bruxelles. I Århus Festuge fik orkestret æren af at spille
i Mindeparken foran 20.000 feststemte
publikummer som et led i den folkelige
åbning. Det foregik med solisterne Per
Vers og Dicte og blev til en perlerække af
århusianske hits i big band-forklædning.
Så trods lidt finansielle startvanskeligheder endte året rigtig godt, og der er nu lagt
en økonomisk handlingsplan for orkestret.
Aarhus Symfoniorkester
2014 vil især blive husket for valget af den
franske dirigent Marc Soustrot, der her fra
Den 6. oktober 2014 var hele det aarhusianske musikliv på gaderne i en fælles protest
mod Danmarks Radios lukning af RadioUnderholdningsOrkesteret. Initiativtager var
Henrik Larsen fra Det Jyske Musikkonservatorium. Musikere fra Aarhus Symfoniorkester
og studenter fra konservatoriet deltog i protesten.
august måned 2015 tiltræder som orkesterets 9. chefdirigent. Det dirigentvalg har
udløst en masse positive tilkendegivelser,
så det kunne ligne endnu et pletskud i valget af chefdirigenten. Ellers har året været
beriget med en del polemik i pressen, der
har handlet om Aarhus Symfoniorkesters
økonomiske besværligheder og eventuelle
fyringer m.m.. Mange syntes at kommunens økonomiske prioritering af dette
flagskib er helt galt, og det kan vi kun tilslutte os. Orkesteret er her i begyndelsen
af 2015 stort set på samme tilskudsniveau
som i 2001. Det fortæller desværre en del
om den prioritering og opbakning, som de
lokale politikere
giver ASO. Alle
med en kærlighed til orkesteret
og den klassiske
musik gør hvad
de kan for at
hjælpe, men det
virker som om
at politikerne
helt har låst
sig fast i deres
standpunkt og
holdning til orkesteret. Orkesteret holder fanen
højt og overgår
sig selv år efter
år i repertoire
og præstation.
Men det er nok
noget, man skal overveje nøjere. Det er
nok ikke en farbar vej at følge, da det
slider voldsomt på de ansatte i de forskellige personalegrupper. Måske tiden er inde
til at man overvejer en anden strategi og
nogle andre muligheder. Men det er forståeligt meget svært at løse dette ulykkelige
problem, der er blevet til en gordisk knude.
Vi har igen her i 2014 støttet musikerne
med et økonomisk tilskud til deres fortsatte arbejde med Mindfullnes og yoga
ved coach Birgitte Due. I de her spare- og
stress tider er det et fint tilbud, som kan
hjælpe de interesserede i deres hverdag.
DR Underholdningsorkester
I 2014 rasede kampen om Danmarks Radios Underholdningsorkester, som ledelsen i DR besluttede at spare væk. Beslutningen udløste et ramaskrig og en bølge
af protester over det ganske land, hvor
DMF og forbundet spillede en væsentlig
rolle. Situationen og beslutningen afstedkom at Peter Larsen, der er perkussionistunderviser på Det Jyske Musikkonservatorium, tog initiativ til en støttekoncert her
i Aarhus, hvor en del af byens symfoniske
musikere og elever fra konservatoriet
deltog i musikaktionen / demonstrationen
mod lukningen af orkesteret. Man spillede på aktionsdagen koncerter i Bruuns
Galleri og på flere af byens store torve,
mens man uddelte støtteerklæring til DRunderholdningsorkesteret. Smukt initiativ
af Peter og musikerne, som DMF støttede
med arrangementshjælp og økonomi.
Kommende chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester - Marc Soustrot
28. årgang - marts 2015 • basunen
31
Basunen
Som i alle de tidligere 27 år udkommer
Basunen 4 gange årligt. Vi har igennem
en proces over et år opdateret layoutet,
foruden vi har fokuseret og prioriteret artiklerne endnu mere. Det er som om at den
opgradering bladet har fået med det nye
layout og ved at blive et 100 % farve magasin har højnet artiklernes niveau. Bladet
skrives dog stadig af frivillige medlemmer
uden journalistisk erfaring eller baggrund
og af afdelingens ansatte. Men ved fælles
hjælp får vi udgivet et blad med forskellige
artikler fra vores egen lille verden, som
mange medlemmer er glade for og læser.
Det ved vi ud fra en spørgeundersøgelse
vi lavede i 2013.
Berlin lejlighed og Citronhuset
Udlejningen af de 2 boliger i henholdsvis
Berlin og Monda Sydspanien går godt.
Der er stadig fin efterspørgsel på de to
boliger. Dog har vi her i den nye kontrakt
for Citronhuset fået justeret lejeperioden,
så de 3 koldeste måneder nu er pillet ud
aftalen, og vi har ikke længere ansvaret
for at leje dem ud. Der er dog stadig muligt
at komme i Citronhuset i de måneder, hvis
man som medlem ønsker det. Det var klart
i de kolde vintermåneder, vi har sværest
ved at leje Citronhuset ud. Medlemmerne
forbinder en tur til Spanien med solskin,
og det er der ingen garanti for i vinterperioden.
Kurser
Vi afholder hvert år en del kurser i afdelingen. Nogen i samarbejde med Artlab
og nogen laver vi alene. I 2014 afholdt vi
i foråret og i efteråret Grundtræning for
musikere v/Jesper Daus, Mindfullnes v/
Birgitte Due og dette blev ligeledes afholdt
over en del gange i både forår og efterår,
Brænd igennem som sanger v/Majbritt
Sørensen også dette blev afholdt forår
og efterår, Wordpress v/Anders Larsson,
Mix v/Dennis Ahlgren i Åbyroad studiet,
Logic Pro X v/Thomas Qvist, Logic Pro X
del 1 & 2 v/Thomas Qvist, Sibelius v/Ole
Visby forår og efterår, Indspilning v/Asger
Christensen i Århus Lydstudie forår og efterår, Mastering v/ Rene Damsbak forår og
efterår, Publishing v/Ole Dryer, Branding v/
Søren Gaden og Tekster der fænger 1 & 2
v/Lars Borup.
Gramex
Hvert år får vi en blokbevilling fra Forbundet og dets Gramexpulje. Disse midler
kan afdelingen bruge til musikfremmende
formål i lokalmiljøet. Der er pres på spillestederne, og derfor er der stor søgning
på midlerne. Men vi prøver at komme lidt
rundt med støtten, så pengene ikke ryger
ned til den samme smalle genre eller går
til de samme arrangører. Pengene må
32
basunen • marts 2015 - 28. årgang
Fin musik til julestuen i Vestergade blev leveret af Kim Sagild Trio, der bestod af Kim
Sagild: sang og guitar, Lene Nørgaard: sang og percussion og Hans Esbjerg: piano.
gerne skabe spillejobs og betyde starten
på noget nyt og forhåbentlig vedvarende.
Men midlerne skaber altid stor glæde,
der hvor de bliver delt ud. Modtagerne
af midlerne var i år Pop-revo, Jazzteltet
i jazzfestivalen, Musik i Sallings Bistro,
Aarhus Sommerfestival, GymnasieSpot
2014, Foredrag / Temaaften for selskabsmusikere, Aarhus Sangskriverværksted,
Phonognom, Metal Royal, Ny V. 58, Ambassaden og Unge spiller Klassisk.
kulturhus/kultursted, som er åben for
gæster. Efter at have beset fængslet og
dets faciliteter gik turen tilbage til Aarhus
og ”Kohalen”, hvor frokosten blev indtaget.
Julefrokosten, der dog først blev afholdt i
starten af februar måned, blev for første
gang afholdt på ”Ny V. 58”, som havde
faciliteterne så de deltagende musikere
kunne musicere og underholde hinanden.
Begge arrangementer havde fin tilslutning
og tilfredse deltagere.
Julestue
Afdelings økonomi
Vi har i 2014 fået ny revisor i afdelingen.
Vi har nu Knud Bendtsen fra Kulturrevision til at revidere regnskaberne. Vi
har et underskud på 37.610 kroner, som
fremkommer hovedsagelig ved øget arrangementsaktivitet og ved stigninger i
administrationsomkostningerne. Vi har
siden 2011 kørt med samme kontingentbeløb/kontingentsats, og da de fleste
andre omkostninger stiger årligt, ender
det med at blive svært at få enderne til at
nå sammen. Vi har dog mulighed for at
anbefale generalforsamlingen en mindre
kontingentstigning, eller vi kan beskære
aktivitetsniveauet som en anden mulighed
etc. etc.
Vi har i nogen år i december måned og
lige op til juleferien afholdt julestue for
interesserede medlemmer. I år havde vi
Kim Sagild Trio til at stå for underholdningen af de fremmødte medlemmer. Udover
det musikalske indslag serverede vi gløgg,
øl og vand, æbleskiver og godter. Et rigtigt
hyggeligt arrangement, som der er en del,
der deltager i.
Seniorarrangementer
Vi har i 2014 afholdt de sædvanlige to
medlemsaktiviteter. Julefrokost og sommerudflugt. Sommerudflugten gik til
Horsens Statsfængsel, der i dag er et
Ø KON O M I E N RES ULTATO PGØ REL SE
Ø KONO MIEN - B U DGET
28. årgang - marts 2015 • basunen
33
Temaaften for selskabsmusikere
mandag den 2. februar 2015
Tekst og foto - Flemming Både DMF, Aarhus
Denne aften på NyV58 i Vestergade,
Aarhus lavede DMF i samarbejde med
4sound, Aarhus City. Emnet for denne aften var digitale mixere samt iPad styring
af mixere. Ca. 30 havde trodset vintervejret og fundet vejen ind til det spændende
spillested V58, der til lejligheden var
fyldt op med en masse digitale mixere og
andet nyt spændende musikudstyr.
Poul Ibsen, der er daglig leder i 4sound,
Aarhus City fortalte om de digitale mixeres
historie, og viste eksempler på nogle af de
sidste nye på markedet. En spændende
udvikling på kun ganske få år. Derefter viste
William Dion fra EM Nordic deres nye spændende QSC digitale mixer til 13.500 kr. frem.
QSC har tænkt i brugervenlighed, der er
således både en skærm og en del knapper
til betjeningen, ligesom alt kan fjernbetjenes
fra iPad.
Vi skulle have set en ligeledes ny spændende mixer fra uMix, men den blev desværre
taget af markedet sidst i januar. I stedet
viste Bose deres L1 mrkII søjler med B2
basbunde frem, tilkoblet den lille Bose mixer
Tone Match. Desuden
stillede Yamaha op og
viste deres sidste nye
aktive højtalersystemer
frem.
For at kunne høre
hvordan alt dette
lød, var der levende
musik fra både Bjarne
Langhoff, der spiller klaver og synger
formidabelt. Desuden
spillede og sang duoen
TM/Friborg, der består
af Thorsten og Mathias
både nye og gamle
hits.
Der var rig mulighed
for at stille spørgsmål
om instrumenterne, og
det benyttede mange
sig af. De fremmødte
fik en hyggelig aften
og masser af opdateret
viden om markedet for
digitale mixere.
Bjarne Langhoff
Thorsten og Mathias - som du også kan møde til generalforsamlingen
i Aarhus afdeling d. 23. marts
34
basunen • marts 2015 - 28. årgang
28. årgang - marts 2015 • basunen
35
DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599
36
basunen • marts 2015 - 28. årgang
www.dmf-aarhus.dk