Research Danmark: Moderat vækst trods ekstremt

Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
25. marts 2015
Research Danmark
Moderat vækst trods ekstremt lave renter



At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i
januar og februar, hvor der var et stærkt opadgående pres på
kronen. Nationalbanken imødekom presset ved en kombination af
rentenedsættelser og interventionsopkøb. Den danske indskudsbevisrente er nu nede på -0,75 %, det laveste nogensinde.
Lavere renter stimulerer væksten – men da renten har været
faldende gennem mange år, så er der ikke tale om en radikal ændring
af vækstbetingelserne. Låntagerne står med få undtagelser fortsat
over for positive renter. De lave renter har ikke givet anledning til
større ændringer i låne- eller opsparingsadfærden – men det er
vigtigt at følge udviklingen tæt, da renteniveauet er usædvanligt.
Dansk økonomi bliver ikke blot understøttet af den lave rente, men
også af den lave oliepris og en markant svækkelse af den effektive
kronekurs. De øgede stimuli af dansk økonomi fra udefrakommende
faktorer understøtter vores moderat optimistiske syn på væksten,
men ændringerne har ikke givet anledning til en større opjustering af
vækstudsigterne siden vores januar-prognose. Vores forventning om
fremgang har dog fået mere fast grund under fødderne.
Dansk økonomi kom i uvant fokus i begyndelsen af 2015 som følge af det
stærke opadgående pres på kronen i kølvandet på Den Schweiziske
Nationalbanks (SNB) beslutning om at opgive sit loft over schweizerfrancen
og Den Europæiske Centralbanks (ECB) beslutning om at lancere et storstilet
opkøbsprogram. Som konsekvens nedsatte Danmarks Nationalbank indskudsbevisrenten ad fire omgange med sammenlagt 0,7 procentpoint til minus
0,75 % og intervenerede også for sammenlagt 275 mia. kr., således at valutareserven nu udgør 38,5 % af BNP. De mange rentenedsættelser og store
interventionsopkøb er usædvanlige, men er en del af Nationalbankens
almindelige modsvar på et opadgående pres. Det er væsentligt at understrege,
at fastkurspolitikken er et vigtigt fundament for dansk økonomi, og at
Nationalbanken vil gøre, hvad der er nødvendigt, for at forsvare sit mandat.
Vender vi blikket mod den generelle makroøkonomi, så går det den rigtige
vej for dansk økonomi. Vi har nu haft positiv vækst seks kvartaler i træk,
beskæftigelsen er stigende, og boligmarkedet er i bedring. Selvom væksten
stadig er lidt lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med, er der
altså noget at glæde sig over på vegne af dansk økonomi. De største
ændringer i vækstforudsætningerne for dansk økonomi siden vores seneste
prognose i januar kommer fra, at de utroligt lave renter er blevet endnu
lavere, og at den effektive kronekrus er blevet svækket markant. Den lave
oliepris stimulerer fortsat dansk økonomi. Trods at dansk økonomi nu bliver
stimuleret af flere udefrakommende faktorer, har vi ikke opjusteret vores
vækstprognose siden sidst. Vi forventer en vækst på 1,7 % stigende til 2,1 %
næste år.
Ændringer i forhold til seneste prognose
Nuværende prognose Tidligere prognose
% å/å
2015
2016
2015
2016
BNP
1,7
2,1
1,6
2,0
Privatforbrug
1,6
2,0
1,9
2,0
Offentligt forbrug
0,7
0,2
0,9
0,6
Faste bruttoinvesteringer
2,5
3,9
2,2
4,0
Eksport
3,3
4,9
2,3
4,2
Import
2,8
4,6
2,9
4,6
122,7
Bruttoledighed (1000 personer)
128,1
122,4
130,5
Inflation
0,7
1,7
0,6
1,5
Offentlig saldo, % af BNP
-2,4
-2,5
-2,4
-2,4
Betalingsbalance, % af BNP
5,9
5,4
6,4
5,9
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Det går den rigtige vej for dansk økonomi
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Cheføkonom
Steen Bocian
+45 45 12 85 31
[email protected]
Privatøkonom
Las Olsen
+45 45 12 85 36
[email protected]
Analytiker
Mikael Olai Milhøj
+45 45 12 76 07
[email protected]
Assisterende analytiker
Mikkel Rud Bjørndal
[email protected]
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Fastkurspolitikken er ufravigelig
Siden vores seneste prognose har der været stor fokus på Danmarks
fastkurspolitik som følge af det stærke opadgående pres på kronen. Det
opadgående pres førte til fire nedsættelser og store interventionsopkøb,
således at indskudsbevisrenten nu er -0,75 % og valutareserven udgør 38,5 %
af BNP mod 23,2 % i slutningen af 2014. Da det opadgående pres på kronen
var på sit højeste, var Nationalbanken ad flere gange ude at gentage, at
fastkurspolitikken ikke ville blive fraveget, og at der ikke var noget øvre loft
for valutareserven. Presset på kronen og spekulationerne om yderligere
rentenedsættelser er aftaget siden den 20. februar. At presset er aftaget,
understreges også af, at Nationalbanken har forøget foliorammerne ad to
omgange fra 37 mia. kr. til 173 mia. kr. for at lette indtjeningspresset hos
bankerne. Bankerne kan inden for foliorammerne placere likviditet hos
Nationalbanken som folioindskud til 0 % mod -0,75 % på indskudsbeviser. At
presset er aftaget, betyder ikke, at det ikke kan blusse op igen. Vi venter
derfor stadig, at indskudsbevisrenten vil blive holdt uændret de næste 12
måneder. Kronen støttes fortsat af en generelt stærk dansk økonomi, herunder
ikke mindst det meget store overskud på betalingsbalancen, mens euroen
tynges af ECB’s obligationsopkøb og bekymringerne over den græske
statsgæld. Begge dele taler for, at der fortsat vil være et opadgående pres på
kronekursen.
De ekstremt lave renter har dog også konsekvenser. For det første er det med
til at presse banksystemet, idet bankerne, som nævnt tidligere, hovedsagelig
skal placere deres penge til negativ rente hos Nationalbanken. Det betyder, at
bankerne har et incitament til at få ”pengene ud at arbejde”, hvilket kan øge
risikoen for, at bankerne tager for meget risiko. Der vil derfor være øget fokus
på kreditvæksten de kommende år. For det andet betyder den lave rente, at
der er øget risiko for aktivbobler på bl.a. aktie- og boligmarkedet. Især
boligmarkedet er kommet i fokus på det seneste. Det er mindre end ti år siden,
at dansk økonomi sidst oplevede et boligkrak, og de rekordlave renter har
øget frygten for dannelsen af en ny boligboble, især på det københavnske
ejerlejlighedsmarked.
Ekstremt lave pengepolitiske renter i Danmark
Kilde: Danmarks Nationalbank
Meget stor forøgelse af valutareserven
Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik
Lave renter understøtter boligmarkedet – endnu ingen bobler
Der har de senere år været fremgang på boligmarkedet. Hus- og
ejerlejlighedspriserne steg med henholdsvis 3,4 % og 8,5 % fra 2013 til 2014,
når man måler gennemsnittet over året, hvilket er det højeste, siden
boligboblen bristede. Fremgangen på boligmarkedet har været drevet af to
faktorer: For det første var renterne i forvejen meget lave – også før det
opadgående pres mod kronen tog fat i begyndelsen af 2015 – hvilket har
været med til at gøre boligfinansiering utrolig billig. For det andet har der
været fremgang på arbejdsmarkedet. Begge faktorer trækker i retning af øget
efterspørgsel og dermed højere huspriser. Vi forventer, at huspriserne vil
fortsætte med at stige de kommende år. Således forventer vi, at huspriserne
vil stige 3,7 % i år og 4,4 % næste år, hvilket er en mindre opjustering siden
vores seneste prognose. Opjusteringen sker især på baggrund af det yderligere
rentefald, men vi vurderer ikke, at rentefaldet får priserne til at stige markant.
Der til er boligmarkedet er stadig for svagt i store dele af landet.
2|
25. marts 2015
Huspriserne vil fortsætte med at stige
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Huspriser falder i fem ud af 11 landsdele
I de seneste tal fra Realkreditforeningen m.fl., som dækker udviklingen frem
til 4. kvartal sidste år, ses det, at huspriserne på landsplan stiger over det
seneste år, men fremgangen er ikke bredt funderet. Således var der prisfald i
fem ud af 11 landsdele, når man måler udviklingen over det seneste år. Når
det er sagt, så er prisfaldene ikke dramatiske, og der er da også bedring at
spore mange steder i landet. De største prisstigninger er koncentreret omkring
Hovedstadsområdet, men vi ser også en pæn stigning i Nordjylland.
Bedringen på tværs af landet forventes at fortsætte i 2015 set i lyset af de
rekordlave renter. Det er dog værd at understrege, at de rekordlave renter
primært stimulerer de i forvejen dyre områder.
I løbet af de seneste måneder er der kommet stor fokus på risikoen for
bobledannelse på boligmarkedet. Baggrunden er de ekstremt lave renter –
samt udsigten til, at renterne vil blive ved med at være ekstremt lave længe.
Boblediskussionen er særligt relateret til markedet for ejerlejligheder i
Københavns By, hvor priserne er steget med 42 % siden bunden i 1. kvartal
2009. I forhold til toppen, som blev nået i tiden inden krisen, så er
ejerlejlighedspriser 11,1 % under. At priserne nærmer sig den tidligere top,
siger imidlertid ikke noget om, hvorvidt der er tale om en boble.
Efterspørgslen efter boliger i København kan også være drevet af
fundamentale forhold – eksempelvis tilflytning og stærk indkomstvækst.
En måde at sætte prisudviklingen på lejligheder ind i en økonomisk kontekst
for at vurdere risikoen for bobledannelse er at kigge på priserne sat i forhold
til den regionale BNP-udvikling. Gør man det, så ser markedet for
ejerlejligheder ikke helt så faretruende ud, som hvis vi alene fokuserer på de
nominelle priser. Set siden bunden er priserne på ejerlejligheder i København
by steget med 21,7 % korrigeret for lokalt BNP. Men der er fortsat et stykke
til prisniveauet fra inden krisen ramte, og det er endda til trods for, at renterne
i dag er meget lavere, end de var før krisen. For København by er vi således
29,8 % under toppen i 2. kvartal 2006. Samlet set ser udviklingen altså ikke
faretruende ud, når man korrigerer for udviklingen i lokalt BNP.
Når man skal vurdere, hvorvidt der er tale om en boligboble eller ej, er det
også væsentligt at se på udlånsvæksten. En forventningsdrevet boligboble går
hånd-i-hånd med for høj udlånsvækst. Betragter man udviklingen i udlån til
husholdningerne, så har det samlede udlån til husholdningerne ligget stort set
uændret siden 2011. Med andre ord er den nuværende fremgang på boligmarkedet ikke drevet af større gældsætning hos husholdningerne.
At der ikke er tale om en boble, ændrer ikke ved, at man som privatperson
skal passe på med ikke at lade sig forblænde af udsigterne til fortsat lave
renter og troen på evigt stigende priser.
Kilde: Realkreditforeningen m.fl. og Danske Bank
Store prisstigninger på københavnske
ejerlejligheder
Kilde: Realkreditforeningen m.fl.
Udvikling knap så faretruende, når man korrigerer
for løn- og prisudviklingen
Anm.: Regionalt BNP går kun frem til 2013. 2014-tallet er
fremskrevet ved at korrigere den nominelle BNP-væskt på
landsplan med en mervækst på 0,8 procentpoint.
Kilde: Realkreditforeningen m.fl.., Danmarks Statistik, Danske Bank
Husprisstigninger skyldes ikke øget nettoudlån
Anm: Databrud september 2013
Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank
3|
25. marts 2015
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Medvind til eksporten fra svækket krone
Voldsom svækkelse af den effektive kronekurs
En af årsagerne til det opadgående pres på kronen var, at ECB annoncerede
sit opkøbsprogram, hvilket har været med til at svække euroen markant. Da
Danmark jo fører fastkurspolitik, er den danske krone blevet svækket
tilsvarende. Det ses af den effektive kronekurs, der er en handelsvægtet
sammenvejning af udviklingen i danske kroner i forhold til valutaerne i de
lande, vi handler med. Et fald i den effektive valutakurs betyder, at kronen er
blevet mindre værd. I øjeblikket ligger den effektive kronekurs 4,3 % under
niveauet i december sidste år. Det store fald i den effektive kronekurs betyder,
at danske eksportvirksomheder har fået et stort løft i konkurrenceevnen, da
danske varer er blevet relativt billigere i forhold til kinesiske, amerikanske og
engelske varer. Danske eksportvirksomheder får dermed ikke blot lettere ved
at afsætte sine varer i Kina, USA og Storbritannien, men får også lettere ved
at konkurrere mod kinesiske, amerikanske og britiske virksomheder på andre
markeder. Det er opløftende for en eksporttung økonomi som den danske.
Kilde: Danmarks Nationalbank
Eksporten vil bidrage til væksten de kommende år
Vi har på baggrund af det store fald i den effektive valutakurs og de lysere
vækstudsigter for Europa opjusteret vores forventninger til eksportvæksten de
kommende år. Vi venter nu en eksportvækst på 3,3 % i år stigende til 4,9 %
næste år. Det er positivt, efter at eksporten var en af de helt store skuffelser i
dansk økonomi sidste år. Den samlede eksport steg godt nok med 2,9 % fra
2013 til 2014, men det skyldes især en stor stigning i tjenesteeksporten i 1.
kvartal 2014. Vareeksporten faldt faktisk med 0,1 % fra 2013 til 2014.
Gæld holder forbruget nede
Heller ikke 2014 bød på nogen imponerende fremgang i privatforbruget, der
blot steg 0,4 %. Det var overraskende lidt for et år, der bød på en pæn
stigning i realindkomsten, stigende beskæftigelse, meget høj forbrugertillid og
i hvert fald stabilisering på boligmarkedet. En del af forklaringen var et fald
på 12,6 % i forbruget af el og varme. Også bilsalget har været fremhævet som
forklaring, men for året som helhed steg bilforbruget med 1,8 % og var
dermed faktisk med til at trække det samlede forbrug op. Man kan alt i alt
godt argumentere for, at den underliggende vækst i privatforbruget er
stærkere, end de samlede tal viser, men der er under alle omstændigheder
fortsat tale om en vækst til den lave side af, hvad der kan betegnes som
normalt.
Forklaringen på den forholdsvis lave forbrugsvækst er givetvis
husholdningernes gæld. Stagnerende forbrug og stigende realindkomst har
godt nok betydet, at forbrugernes behov for løbende at øge gælden er blevet
mindre. 2014 blev det første år, hvor gælden målt i kroner og øre stort set
ikke voksede. Husholdningerne kunne med andre ord før første gang
finansiere hele deres forbrug, deres pensionsopsparing og opsparing i øvrigt
ved deres løbende indkomst. Men selv om gælden ikke længere vokser, er den
stadig betydeligt større end før krisen, også hvis man tager højde for, at
indtægterne er steget. Og det er jo altså selvom huspriserne er lavere, og
dermed er belåningsgraden af boligerne også større.
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Varmeforbrug trak privatforbruget ned i 2014
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Tillid peger mod langt højere forbrugsvækst
Vores prognose er baseret på, at stigningen i husholdningernes indkomst over
de kommende år vil slå igennem som stigning i forbruget, så vi når op på en
årlig vækst omkring to procent. Det betyder, at gælden vil forblive næsten
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
4|
25. marts 2015
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Husholdningernes gæld vokser ikke længere
uændret målt i kroner og øre, men falde i procent af indkomsten. Vi tror altså
umiddelbart ikke, at de rekordlave renter vil bidrage til øget privatforbrug
trukket af øget gældsætning. Men som udviklingen i 2014 understreger, er det
en prognose med betydelig usikkerhed. Det er bestemt også muligt, at
stigende indkomst vil blive omsat i stigende opsparing, så den store gæld kan
nedbringes – eller omvendt, at forbrugerne atter vil øge gældsætningen og
lade forbruget stige mere end indkomsten.
Inflationen vender tilbage
Januar blev den første måned siden 1954, hvor forbrugerprisindekset ikke var
højere end på samme tidspunkt året før, idet priserne faktisk faldt 0,1 %. Men
allerede i februar var der atter inflation på 0,2 %, og det tegner til, at
inflationen kommer til at stige ganske meget i løbet af året. I januar var det
især den lavere oliepris, der trak ned, men den udvikling, regner vi med, vil
vende igen. Den kraftige svækkelse af euroen og dermed kronen over de
seneste måneder vil betyde højere importpriser og dermed højere inflation,
der gradvist slår igennem. År-til-år inflationen bliver også lige nu trukket ned
af, at fødevarepriserne faldt de første fire måneder af 2014, og den effekt vil
gradvis aftage. Afgiftslettelser er også med til at trække inflationen ned i
2015, men i mindre grad i andet halvår, og effekten forsvinder helt i 2016.
Lønvæksten på det private arbejdsmarked ser ud til at være tiltaget en anelse i
sidste halvdel af 2014, og vi regner med, at den kommer yderligere lidt højere
op over de kommende år. Sammen med stigende beskæftigelse og rentefald
giver det en stigning i realindkomsten på 2 % i 2015 og knap 1,5 % i 2016.
Fremgangen på arbejdsmarkedet vil fortsætte
Arbejdsmarkedet er fortsat et af lyspunkterne i dansk økonomi. Således steg
beskæftigelsen med yderligere 4.900 personer fra 3. kvartal til 4. kvartal
sidste år, og målt siden bunden i 1. kvartal 2013 er beskæftigelsen nu 31.800
højere. Fremgangen i beskæftigelsen siden bunden skyldes en stigning i den
private beskæftigelse på 36.600 personer, mens den offentlige beskæftigelse
er faldet med 4.800 personer. At den private beskæftigelse har klaret sig så
godt trods moderat BNP-vækst skyldes bl.a., at BNP-væksten er blevet holdt
nede af knap så arbejdskraftintensive erhverv. Således har bruttoværditilvæksten i private byerhverv (dvs. bruttoværditilvæksten ekskl. det
offentlige, landbrug, olie og boligbenyttelse) faktisk været positiv hvert år
siden 2010 og viste en robust vækst på 2,0 % i 2014, markant over BNPvæksten på 1 %.
Anm.: Databrug september 2013
Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank
Deflation i januar var et engangstilfælde
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Stadig lav lønvækst
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Væksten i private byerhverv har været pæn –
forklarer beskæftigelsesfremgangen de senere år
Vi har opjusteret vores syn på beskæftigelsesudviklingen siden vores seneste
prognose i januar. Det skyldes primært, at vi er blevet mere optimistiske på
vegne af dansk økonomi. Vi forventer nu, at beskæftigelsen vil stige med godt
37.000 personer fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016. Den samlede
beskæftigelse vil dermed komme op på knap 2.814.000 personer. Vi
forudsætter, at fremgangen hovedsagelig finder sted inden for det private,
men regner også med, at den offentlige beskæftigelse vil begynde at stige
svagt, da det er forudsat i den økonomiske politik.
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
5|
25. marts 2015
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Den gennemsnitlige bruttoledighed faldt med 18.300 personer fra 2013 til
2014 og i januar i år var bruttoledigheden 130.000 svarende til 4,9 % af
arbejdsstyrken. Selvom bruttoledigheden er faldet, er det sket i et noget lavere
tempo end fremgangen i beskæftigelsen. Det er ikke en dårlig ting, da det er
et tegn på, at arbejdsstyrken er voksende. Da vi som nævnt forventer, at
beskæftigelsen vil stige over de kommende år, så forventer vi også, at
bruttoledigheden vil falde yderligere. Det vil dog fortsat ikke være i samme
tempo som beskæftigelsen, da vi forventer, at der vil komme flere personer
ind på arbejdsmarkedet i takt med, at jobudsigterne forbedres. Vi venter, at
bruttoledigheden vil falde med knap 10.500 personer hen over prognoseperioden, således at den er på godt 119.500 personer ved udgangen af 2016.
Hvis vi får ret, så betyder det, at bruttoledigheden kun har været lavere, da
dansk økonomi var under overophedning. Selvom den lave bruttoledighed
også er et udtryk for, at den strukturelle ledighed i økonomien er lav, så vil
det ikke være godt for dansk økonomi, hvis bruttoledigheden falder for
kraftigt, da vi risikerer at få en overophedning på arbejdsmarkedet igen,
allerede inden et nyt opsving for alvor har bidt sig fast.
Øget vækst vil være med til at øge beskæftigelsen
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Vi kan snart løbe tør for arbejdskraft igen
Den offentlige saldo udgør ikke et økonomisk problem
Der har været stor fokus på udviklingen i de offentlige finanser gennem de
seneste år. Inden krisen satte ind, havde Danmark solide overskud på den
offentlige sektors saldo – et overskud der i både 2006 og 2007 nåede op på 5
% af BNP. Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise har dog gjort,
at vi siden har haft underskud på den offentlige sektors saldo, bortset fra i
2014, hvor fremrykket beskatning af pensionsopsparing sikrede et kunstigt og
midlertidigt overskud. I både 2015 og 2016 er der udsigt til betydelige
underskud på den offentlige sektors saldo. Vi venter ikke, at den offentlige
saldo vil overskride grænsen på 3 % af BNP, men de store underskud betyder,
at der ikke er råderum til finanspolitiske lempelser i de kommende år.
Der skal afholdes valg til folketinget inden midten af september i år. I
Danmark giver folketingsvalg som oftest ikke store ændringer i den
kortsigtede økonomiske politik. Det er heller ikke vores vurdering, at det
bliver tilfældet denne gang. Der er naturligvis forskelle på den økonomiske
politik mellem de to regeringsalternativer, men budgetloven og
underskuddene på de offentlige finanser lægger begrænsninger på politikernes
handlemuligheder på det korte sigt. Vores prognose for de kommende år
afhænger derfor ikke af valgresultatet. Kigger man på den planlagte
finanspolitik, så er der udsigt til, at det offentlige forbrug kommer til at stige
svagt over de kommende år. Det betyder også, at tendensen til faldende
offentlig beskæftigelse kan forventes at vende, men det er dog ikke givet, at
det kommer til at ske. Vi har de seneste år set faldende offentlig
beskæftigelse, selvom den har været planlagt til at stige, og selvom det
offentlige forbrug i faste priser har været stigende. Den samlede økonomiske
politik vurderes at være stort set aktivitetsneutral, hvilket på nuværende
tidspunkt er fornuftigt afstemt med konjunkturerne.
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Offentlig saldo tæt på grænsen – men uden at bryde
den
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Regeringen har konsekvent overvurderet antallet
af offentligt ansatte
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse og Danske Bank
6|
25. marts 2015
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Danmark: Prognosen i tal
Prognose
Forsyningsbalance
2013
2013
2014
mia. kroner (årets priser)
2015
2016
% å/å
Privatforbrug
890,2
0,0
0,4
1,6
2,0
Offentligt forbrug
504,0
-0,5
1,4
0,7
0,2
Faste bruttoinvesteringer
345,7
1,0
2,9
2,5
3,9
- Erhvervsinvesteringer
205,6
3,4
1,9
5,0
6,4
- Boliginvesteringer
70,7
-5,0
4,5
-2,2
3,3
- Offentlige investeringer
69,3
0,3
4,5
-0,1
-3,2
-0,2
-0,2
0,3
0,0
0,0
1023,8
0,8
2,9
3,3
4,9
Væksbidrag fra lagerændringer
Eksport
- Vareeksport
627,0
1,8
-0,1
2,2
4,7
- Tjenesteeksport
396,9
-0,8
7,8
5,1
5,1
915,5
1,5
4,0
2,8
4,6
- Vareimport
574,9
3,6
2,4
2,2
4,3
- Tjenesteimport
340,6
-2,0
6,7
3,9
5,1
-0,3
-0,3
-0,3
0,4
0,4
1886,4
-0,5
1,0
1,7
2,1
Økonomiske nøgletal
2013
2014
2015
2016
Betalingsbalancen, mia. kr.
136,0
118,6
115,0
110,0
7,2
6,2
5,9
5,4
-14,0
31,0
-46,3
-50,0
-0,7
1,6
-2,4
-2,5
851,1
864,8
764,1
803,0
45,1
45,1
38,9
39,4
2748,8
2768,4
2786,7
2805,6
152,9
134,6
128,1
122,4
- % af arbejdsstyrken (DST definition)
5,8
5,1
4,8
4,6
Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit)
109
99
66
78
Huspriser, % å/å
2,7
3,4
3,7
4,4
Lønniveau i den private sektor, % å/å
1,2
1,3
1,8
2,2
Forbrugerpriser, % å/å
0,8
0,6
0,7
1,7
Import
Vækstbidrag fra nettoeksporten
BNP
- % af BNP
Offentlig sektors saldo, mia. kr.
- % af BNP
Offentlig bruttogæld, mia. kr.
- % af BNP
Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.)
Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.)
Finansielle nøgletal
24-03-2015
+3 mdr.
+6 mdr. +12 mdr.
Udlånsrente
0,05
0,05
0,05
0,05
Indskudsbevisrente
-0,75
-0,75
-0,75
-0,75
2-årig swap-rente
0,13
0,10
0,10
0,10
10-årig swap-rente
0,78
0,85
0,95
1,10
EUR/DKK
7,459
7,449
7,449
7,449
USD/DKK
6,79
7,38
7,52
6,90
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank
7|
25. marts 2015
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank.
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige
vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning
har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre
jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig
analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret
uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske
Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate
finance- eller kredittransaktioner.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer,
udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i
analysen.
Planlagte opdateringer af analysen
Analysen opdateres kvartalsvis.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens
anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter.
Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom
Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt
medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have
interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer,
som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien
eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler
fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske
finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright
© Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
8|
25. marts 2015
www.danskeresearch.com