Referat af - Strandkirken

Referat af
Årsmøde i Strandkirkefællesskabet
Søndag, den 1. marts 2015 i Karlslunde Strandkirke
1
Valg af dirigent
Ib Alstrup blev valgt. Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.
2
Valg af referent
Jette Kjær Bach blev valgt.
3
Bestyrelsens beretning
Kristian Øhrstrøm takkede for støtte og engagement i relation til SKF’s arbejde.
I 2014 har SKF arbejdet med at udvide giverkulturen, herunder etableret mobilePay som er en nem
og tilgængelig betalingsmulighed.
SKF har arbejdet for et tættere samarbejde med menighedsrådet, hvor overtagelse af Lisbeths
Genbrug er et godt eksempel herpå.
Mediacellen har fortsat god aktivitet med udgivelse af flere bøger i 2014.
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i 2014. SKF forsøgt at synliggøre projekterne ved at
invitere Drujski, Alpha Danmark, SAT-7, mfl. til at deltage i Gudstjenesten med mulighed for at høre
lidt mere om arbejdet efterfølgende.
SKF har forsat det diakonale arbejde, hvor Astrid Pedersen er delvist projekt ansat. Kristian Øhrstrøm
pointerede vigtigheden af dette arbejder og SKF er stolt over alle de projekter, som er igangsat og
som er synlige i lokalområdet.
Herudover er støtte til Kirke på vej blevet opprioriteret, hvorved det er muliggjort at tidligere
sognemedhjælper Nina Leinum Nørgård har fået mulighed for at støtte op herom.
En satsning for 2015 bliver at støtte op om giv et år medarbejder til ungdomsarbejdet i Kirken.
Per Haahr repræsenterede SKF ved en lederkonference for kirkelige ledere i Nigeria i efteråret 2014.
Her blev bogen ”leder i vækst” oversat til det lokale sprog lanceret. Oversættelsen er sket i
samarbejde med SKF.
I efteråret støttede SKF ca. 20 frivillige fra Strandkirken fik mulighed for at deltage i Global
Leadership Summit (Willow creek konference) hvor i alt ca. 35 fra strandkirken deltog.
Der er etableret en forening omkring genbrugsbutikken som organisatorisk hører ind under SKF. Der
forventes et overskud på kr. 50.000 det første år.
Antallet af givere var i 2014 steget til 132 (en stigning på 23% i forhold til 2013).Det gennemsnitlige
gavebeløb var 6.400 kr. i 2014, hvilket er lidt mindre end tidligere.
Herefter sås et web-tv klip med Kasper og Simon Grønne, som opfordrede til at dele et vidnesbyrd
foran kammeret med henblik på at vise det på de sociale medier. Et projekt udviklet i 2014.
SKF har fokuseret på forsat udvikling af givertjenesten kombineret med forvaltning af indsamlede
midler, hvor SKF fortsætter at støtte eksisterende projekter samtidig med udvikling af nye projekter.
Initiativer til nye projekter imødekommes gerne.
Kristian Øhrstrøm afsluttede med at takke bestyrelsen, og teamet bag projekt auktion og alle der
medvirker til at gøre disse aktiviteter mulige.
Beretning blev taget til efterretning.
4
Orientering om revideret regnskab for 2014
Henrik Wessing gennemgik regnskabet for 2014 for både for SKF og for Mediacellen. Der er overført
100 tkr. fra Mediacellen til SKF. Året resultat i SKF udgjorde herefter et overskud på 29 tkr. og en
egenkapital på 1.022 tkr.
Ole Kønig nævnte, at der er et meget stabilt overskud på 40.000 kr. fra bogsalget, som hvert år
bidrager til projekter i SKF.
Likvide beholdninger udgør 1.050 tkr. Kristian Øhrstrøm redegjorde for, at det muliggør at skabe
likviditet til projekter primo året og at SKF gennem flere år i midlertidig periode har stillet likviditet til
rådighed for Dansk Oase, hvorved pengene arbejdet til fordel for Guds riges arbejde.
Ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål.
5
Valg af bestyrelsesmedlem
Henning Thise udtrådte af bestyrelsen og Søren Hartig blev indvalgt.
Ingen andre bestyrelsesmedlemmer var på valg.
6
Valg af revisor
MerRevision blev genvalgt.
7
Budget 2015
Budgettet for 2015 blev fremlagt og gennemgået af Kristian Øhrstrøm.
Indtægter budgetteres med 1.140 tkr. som er på niveau med 2014 med 1.140 tkr. Hertil kommer
overskud fra genbrugsbutikken, som ikke er indregnet.
Udgifter til projekter; Tro, Håb, Kærlighed og andet er budgetteret til 1.129 tkr. Opmærksomheden
henledes på, at der er reserveret 40 tkr. til nye projekter, som ikke er navngivet, men som SKF håber
der kommer initiativer fra menigheden til i løbet af 2015.
Andreas opfordrede til at overveje støtte af Kristelig Lytterforening. Kristian Øhrstrøm redegjorde for
støtte til medieprojekter SAT-7 og Web tv, men var enig i, at det kunne være en overvejelse.
Budgettet blev godkendt.
8
Eventuelt
Ib Alstrup kom med en hilsen fra Drujski og gennemgik highlights fra deres arbejde i 2014.
Jesper Oehlenschlager takkede på vegne af Arrow og fortalte, at han var stolt af, at Strandkirken
kunne være med til at hjælpe pionermenigheder med lederuddannelse og at det gør en forskel.
Afslutningsvis takkede Ingrid Dam Larsen Henning Thise for hans store indsats i bestyrelsen.