Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen

Teknik- og Miljøudvalget d. 05-02-2015
Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej
Åben sag
Sagsnr.:
14/21947
Sagsansvarlig: aba.tf
Fraværende:
Afbud:
Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin)
RESUMÉ
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 14. august 2014, at en analyse af
trafikanternes adfærd i rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej udføres. Denne opgave
er nu afsluttet, og Teknisk Forvaltning fremlægger hermed rapporten/resultaterne.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Trafik- og adfærdsanalysen belyser, hvilke konkrete situationer, der opstår i rundkørslen,
samt hvordan den generelle adfærd er.
Følgende er observeret:




Generelt ulovlig kørsel blandt cyklister. De anvender ikke cykelbanen/-stien i
rundkørslen, men i stedet kørebanen eller fortovet.
Konflikter mellem indkørende lastbil/bil, der kører ud foran cirkulerende bil, som
må bremse op.
Rundkørslen er asymmetrisk dvs. midterøens centrum er ikke placeret i
centerlinjernes skæringspunkter.
o Udformningen ses som en medvirkende årsag til, lastbiler fra nord har
svært ved at passere rundkørslen mod Oliefabriksvej uden at foretage
bakning i cirkulationsarealet.
De primære trafikstrømme for biler er mellem Kongelundsvej Nord og
Kongelundsvej Syd. Afviklingen af trafikken sker generelt med dynamisk kørsel og
for høj hastighed. Disse to faktorer betyder tilsammen, at mange trafikanter på
Kongelundsvej i begge retninger ikke er opmærksomme på cirkulerende
trafikanter, idet de forventes at køre til og fra Kongelundsvej og ikke
Oliefabriksvej.
Analysen giver en indikation af, at trafikanternes adfærd er en del af årsagen til de
problemer og utryghed, der opleves ved rundkørslen.
Der er til undersøgelsen udarbejdet 4- løsningsforslag ud af bl.a. mange til at forbedre
forholdene i rundkørslen. Teknisk Forvaltning har i det følgende vurderet disse forslag og
beskrevet dem med fordele og ulemper.
Løsningsforslag 1: Den trafiksikre rundkørsel
Fordele:
Øget trafiksikkerhed og opmærksomhed særligt for cyklister.
Ved korrekt udformning af rundkørslen forventes en hastighedsdæmpende
effekt samt at lastbiler kan komme rundt.
1
Teknik- og Miljøudvalget d. 05-02-2015
Indkørende trafikanter vil skærpe fokus på cirkulerende trafik.
Ulemper:
Generelt opfattes rundkørsler ikke som trygge at færdes i for lette
trafikanter. Ved fjernelse af alle faciliteter for cyklister vil det opfattes
endnu mere utrygt.
Der vil stadig være risiko for uheld.
Løsningsforslag 2: Den tilpassede rundkørsel
Fordele:
Hastighedsdæmpende effekt.
Lastbiler kan komme rundt uden at bakke.
Indkørende trafikanter vil skærpe fokus på cirkulerende trafik. Dette vil
forbedre trafiksikkerheden.
Ulemper:
Generelt opfattes rundkørsler ikke som trygge at færdes i for lette
trafikanter.
Der skal erhvervsareal fra Bryrupvej 85 og Oliefabriksvej 247.
Der vil stadig være risiko for uheld.
Løsningsforslag 3: Den trygge løsning
Fordele:
Hastighedsdæmpende effekt.
Signalreguleret kryds giver de lette trafikanter en oplevelse af tryghed.
Antallet af uheld og personskader forventes mindre ved signalregulerede
kryds.
Ulemper:
Signalreguleret kryds giver de lette trafikanter en oplevelse af tryghed,
som blot er en falsk tryghed. Grundet dette vil trafiksikkerheden forringes.
Der vil stadig være risiko for uheld.
Alvorlighedsgraden af uheld forventes at være større.
Løsningsforslag 4: Den simplificerede løsning
Fordele:
Hastighedsdæmpende effekt.
Større tryghed.
Materielskadeuheld kan forventes at falde.
Ulemper:
Der forventes flere personskader.
Det kan konkluderes at så længe trafikanterne ikke kører efter færdselsreglerne og har
en adfærd, der skaber uhensigtsmæssige og farlige situationer, så vil der altid være en
risiko for uheld. Det er uden betydning, om man vælger et af de overnævnte
løsningsforslag eller andre.
LOVGRUNDLAG
Lov om Offentlige Veje § 10, stk. 2.
ØKONOMI
Anlægsoverslaget for de udpegede løsningsforslag bør betragtes som vejledende, da der
ikke er lavet en egentlig projektering.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
2
Teknik- og Miljøudvalget d. 05-02-2015
1. at trafik– og adfærdsanalysen drøftes.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Trafik- og adfærdsanalyse- Rapport.pdf
2 Åben Løsningsforslag 1 - Den trafiksikre rundkørsel.pdf
3 Åben Løsningsforslag 2 - Den tilpassede rundkørsel.pdf
4 Åben Løsningsforslag 3 - Den trygge løsning.pdf
5 Åben Løsningsforslag 4 - Den simplificerede løsning.pdf
6 Åben Opsummering af løsningsforslag.pdf
7 Åben Indstilling om rundkørslen, som tidligere har været forelagt T&M
4021/15
4024/15
4023/15
4027/15
4029/15
4032/15
8984/15
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2015
Sagen blev drøftet.
Til næste møde fremlægger forvaltningen et konkret forslag, hvori der indgår
hastighedsnedsættelse.
Rådgiveren inviteres til mødet.
3