instruction manual chest freezer

INSTRUCTION MANUAL
CHEST FREEZER
MCF98WAE / M145CF12E
CHEST FREEZER
INSTRUCTION MANUAL
GB
FRYSEBOKS
INSTRUKSJONSMANUAL
NO
FRYSBOX
INSTRUKTIONSBOK
SE
ARKKUPAKASTIN
KÄYTTÖOPAS
FI
KUMMEFRYSER
BRUGERVEJLEDNING
DK
Contents
GB
Safety Warnings................................................................................................................................................................................................5
Introducing Your New Freezer...................................................................................................................................................................... 10
Before use.................................................................................................................................................................................................................................................. 10
Location..................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Free Space Requirements.................................................................................................................................................................................................................... 10
Moving the Freezer................................................................................................................................................................................................................................ 10
Cleaning before Use.............................................................................................................................................................................................................................. 10
Before plugging in YOU MUST........................................................................................................................................................................................................... 11
Before switching on! ............................................................................................................................................................................................................................. 11
Getting Started.............................................................................................................................................................................................. 11
Switching on your Freezer................................................................................................................................................................................................................... 11
Adjusting the Temperature................................................................................................................................................................................................................. 11
Fast Freezing............................................................................................................................................................................................................................................. 11
Noises inside the Freezer!.................................................................................................................................................................................................................... 11
Is the Freezer cold enough?................................................................................................................................................................................................................ 12
Shopping for frozen foods.................................................................................................................................................................................................................. 12
In Use.............................................................................................................................................................................................................. 13
Tips for keeping food perfect in the Freezer................................................................................................................................................................................ 13
Freezing fresh foods.............................................................................................................................................................................................................................. 13
Preparations for freezing..................................................................................................................................................................................................................... 13
Label everything..................................................................................................................................................................................................................................... 13
Recommended storage periods....................................................................................................................................................................................................... 14
Cleaning......................................................................................................................................................................................................... 15
Defrosting................................................................................................................................................................................................................................................. 15
Troubleshooting............................................................................................................................................................................................ 16
Moving your Freezer.............................................................................................................................................................................................................................. 16
Specifications................................................................................................................................................................................................. 17
Innhold
NO
Sikkerhetsadvarsler.........................................................................................................................................................................................6
Om din nye fryser.......................................................................................................................................................................................... 18
Før bruk...................................................................................................................................................................................................................................................... 18
Plassering.................................................................................................................................................................................................................................................. 18
Plassbehov................................................................................................................................................................................................................................................ 18
Flytte fryseren.......................................................................................................................................................................................................................................... 18
Rengjøring før bruk............................................................................................................................................................................................................................... 18
Før du kobler til MÅ DU........................................................................................................................................................................................................................ 19
Før du slår på!........................................................................................................................................................................................................................................... 19
Komme i gang................................................................................................................................................................................................ 19
Slå på fryseren......................................................................................................................................................................................................................................... 19
Justere temperaturen........................................................................................................................................................................................................................... 19
Rask frysing............................................................................................................................................................................................................................................... 19
Lyder inni fryseren.................................................................................................................................................................................................................................. 19
Er fryseren kald nok?............................................................................................................................................................................................................................. 20
Handle frosenvarer................................................................................................................................................................................................................................. 20
I bruk............................................................................................................................................................................................................... 21
Tips for å holde mat perfekt i fryseren............................................................................................................................................................................................ 21
Fryse fersk mat......................................................................................................................................................................................................................................... 21
Før frysing................................................................................................................................................................................................................................................. 21
Merk alt...................................................................................................................................................................................................................................................... 21
Anbefalte lagringsperioder................................................................................................................................................................................................................. 22
Rengjøring..................................................................................................................................................................................................... 23
Avtining...................................................................................................................................................................................................................................................... 23
Feilsøking....................................................................................................................................................................................................... 24
Flytte fryseren ......................................................................................................................................................................................................................................... 24
Spesifikasjoner.............................................................................................................................................................................................. 25
Innehållsförteckning
SE
Säkerhetsföreskrifter.......................................................................................................................................................................................7
Introduktiuon av din nya frys....................................................................................................................................................................... 26
Innan användning.................................................................................................................................................................................................................................. 26
Plats............................................................................................................................................................................................................................................................. 26
Luftcirkulationsbehov........................................................................................................................................................................................................................... 26
Flytta frysen ............................................................................................................................................................................................................................................. 26
Rengöring före användning............................................................................................................................................................................................................... 26
Innan inkoppling MÅSTE DU ............................................................................................................................................................................................................. 27
Innan enheten slås på! ......................................................................................................................................................................................................................... 27
Komma igång................................................................................................................................................................................................. 27
Slå på frysen............................................................................................................................................................................................................................................. 27
Justera temperaturen............................................................................................................................................................................................................................ 27
Snabb infrysning..................................................................................................................................................................................................................................... 27
Oljud inuti frysen!................................................................................................................................................................................................................................... 27
Är frysen tillräckligt kall?...................................................................................................................................................................................................................... 28
Handla frysta livsmedel........................................................................................................................................................................................................................ 28
Under användning........................................................................................................................................................................................ 29
Tips för att behålla livsmedlen perfekta i frysen......................................................................................................................................................................... 29
Infrysning av färska livsmedel............................................................................................................................................................................................................ 29
Förberedelse för infrysning................................................................................................................................................................................................................. 29
Märk allting............................................................................................................................................................................................................................................... 29
Rekommenderade förvaringstider................................................................................................................................................................................................... 30
Rengöring...................................................................................................................................................................................................... 31
Upptining.................................................................................................................................................................................................................................................. 31
Felsökning...................................................................................................................................................................................................... 32
Flytta frysen ............................................................................................................................................................................................................................................. 32
Specifikationer.............................................................................................................................................................................................. 33
Sisältö
FI
Turvavaroitukset..............................................................................................................................................................................................8
Uuden pakastimesi esittely.......................................................................................................................................................................... 34
Ennen käyttöä.......................................................................................................................................................................................................................................... 34
Sijainti......................................................................................................................................................................................................................................................... 34
Tyhjän tilan jättäminen........................................................................................................................................................................................................................ 34
Pakastimen siirtäminen ....................................................................................................................................................................................................................... 34
Puhdistaminen ennen käyttöä.......................................................................................................................................................................................................... 34
Ennen pistokkeen pistämistä rasiaan SINUN TÄYTYY................................................................................................................................................................ 35
Ennen päällekytkentää! ....................................................................................................................................................................................................................... 35
Aloittaminen.................................................................................................................................................................................................. 35
Pakastimen päällekytkentä................................................................................................................................................................................................................. 35
Lämpötilan säätäminen....................................................................................................................................................................................................................... 35
Nopea pakastus....................................................................................................................................................................................................................................... 35
Äänet pakastaminen sisällä!............................................................................................................................................................................................................... 35
Onko pakastin tarpeeksi kylmä?....................................................................................................................................................................................................... 36
Pakastettujen ruokien ostaminen.................................................................................................................................................................................................... 36
Käytössä......................................................................................................................................................................................................... 37
Vinkkejä ruoan pitämiseksi täydellisenä pakastimessa............................................................................................................................................................ 37
Tuoreiden ruokien pakastus............................................................................................................................................................................................................... 37
Valmistelut pakastamista varten....................................................................................................................................................................................................... 37
Merkitse kaikki......................................................................................................................................................................................................................................... 37
Suositellut säilytysajat.......................................................................................................................................................................................................................... 38
Puhdistus....................................................................................................................................................................................................... 39
Sulatus.................................................................................................................................................................................................... 39
Vianetsintä..................................................................................................................................................................................................... 40
Pakastimen siirtäminen........................................................................................................................................................................................................................ 40
Tekniset tiedot............................................................................................................................................................................................... 41
Indholdsfortegnelse
DK
Sikkerhedsforanstaltninger............................................................................................................................................................................9
Introduktion til din ny fryser........................................................................................................................................................................ 42
Før brug...................................................................................................................................................................................................................................................... 42
Placering.................................................................................................................................................................................................................................................... 42
Krav til fri plads........................................................................................................................................................................................................................................ 42
Flytning af fryseren ............................................................................................................................................................................................................................... 42
Rengøring før brug................................................................................................................................................................................................................................ 42
Før du tilslutter den SKAL DU ............................................................................................................................................................................................................ 43
Før du tænder! ........................................................................................................................................................................................................................................ 43
Kom i gang..................................................................................................................................................................................................... 43
Tænd for din fryser................................................................................................................................................................................................................................. 43
Juster temperaturen.............................................................................................................................................................................................................................. 43
Hurtig indfrysning.................................................................................................................................................................................................................................. 43
Støj indeni fryseren!............................................................................................................................................................................................................................... 43
Er fryseren kold nok?............................................................................................................................................................................................................................. 44
Indkøb af frossent mad........................................................................................................................................................................................................................ 44
I brug.............................................................................................................................................................................................................. 45
Tips for at holde mad perfekt i fryseren......................................................................................................................................................................................... 45
Fryse frisk mad......................................................................................................................................................................................................................................... 45
Forberedelse for frysning.................................................................................................................................................................................................................... 45
Sæt label på al ting................................................................................................................................................................................................................................ 45
Anbefalet holdbarhed.......................................................................................................................................................................................................................... 46
Rengøring...................................................................................................................................................................................................... 47
Afrimning.................................................................................................................................................................................................................................................. 47
Fejlfinding...................................................................................................................................................................................................... 48
Flytning af fryseren................................................................................................................................................................................................................................ 48
Specifikationer.............................................................................................................................................................................................. 49
Safety Warnings
GB
For your continued safety and to reduce the risk of injury or electric shock, please follow all the safety
precautions listed below.
• Read all instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
• Retain the manual. If you pass the unit onto a third party, make sure to include this manual.
• This appliance is intended for indoor household use and similar applications such as:
-- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-- bed and breakfast type environments;
-- catering and similar non-retail applications.
• Ensure that the plug is easily accessible to enable disconnection from the mains supply.
• Keep ventilation openings in the unit enclosure clear of obstructions.
• Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the unit, unless they are
of the type recommended by the manufacturer.
• If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a
qualified technician in order to avoid a hazard.
• Choose a location for your unit away from heat sources such as radiators or fires as refrigerant and
vesicant are burnable.
• Do not damage the refrigerant circuit (The refrigerant is a very environmentally friendly gas but is
also combustible. Take care when transporting or moving the unit to ensure that the refrigeration
circuit is not damaged. In the event of damage avoid naked flames or ignition sources and
ventilate the room in which the unit is placed for a few minutes.)
• The unit must be manoeuvred by a minimum of 2 persons.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
• If your unit is fitted with a lock to prevent children being trapped inside, keep the key out of reach
and not in the vicinity of the unit.
• Do not store volatile or flammable substances, such as aerosol cans with a flammable propellant,
in the unit.
• Do not store bottles or glass containers in the freezer compartment. Contents can expand when
frozen (fizzy drinks) which may break the bottle and damage your freezer compartment.
WARNING
IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY
OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.
TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.
5
Sikkerhetsadvarsler
NO
For din fortsatte sikkerhet, samt for å redusere risikoen for elektrisk støt, vennligst følg alle
sikkerhetsinstruksene som er listet opp under.
• Les alle instrukser nøye for du bruker enheten og behold dem for fremtidig oppslag.
• Behold instruksjonsboken. Dersom du overleverer den til en tredjepart, husk å legge ved denne
håndboken.
• Apparatet er kun beregnet på vanlig innendørs husholdningsbruk og lignende bruksområder som:
-- bondegårder og i kjøkken som er tilgjengelige for hotellgjester, moteller og lignende
overnattingssteder;
-- typiske bed & breakfast-etablissementer;
-- catering og steder som ikke har en butikkfunksjon.
• Forsikre deg om at kontakten er lett tilgjengelig slik at du kommer raskt til for frakobling til strøm.
• Hold enhetens ventilasjonsåpninger unna hindringer.
• Ikke bruk mekaniske enheter eller andre gjenstander til å fremskynde avisingsprosessen, andre
enn de som er anbefalt av produsenten.
• Ikke bruk elektriske apparater på innsiden av enhetens inndelinger for oppbevaring av mat, andre
enn de som er anbefalt av produsenten.
• Dersom strømkabelen er ødelagt, må den repareres av produsenten, en servicerepresentant eller
en autorisert tekniker slik at man unngår farlige situasjoner.
• Velg en plassering for enheten som er vekk fra varmekilder som radiatorer eller ild da kjølevæske
og vesikant er brennbare.
• Ikke ødelegg kjølekretsen (kjølevæsken er en miljøvennlig gass, men den er også svært brennbar.
Vær forsiktig når du transporterer eller flytter enheten slik at ikke kjølekretsen blir skadet. Dersom
den blir skadet, unngå åpen ild eller tennkilder og luft ut rommet hvor enheten er plassert i noen
minutter).
• Enheten må flyttes av minst 2 personer.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-,
sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller
mottar anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Barn
må ikke leke med apparatet. Rengjøring og normalt vedlikehold må ikke utføres av barn med
mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold uten
tilsyn.
• Barn bør være under oppsyn slik at man er sikret at de ikke leker med enheten.
• Dersom din enhet er utstyrt med en lås som skal hindre at barn blir fanget på innsiden, hold
nøkkelen unna barna og oppbevar den et stykke unna enheten.
• Ikke oppbevar sårbare eller lett antennelige stoffer, så som sprayflasker med ildsfarlig innhold, i
enheten.
• Ikke oppbevar store flasker eller glassbeholdere i fryserdelen. Innhold kan utvide seg når det fryser
(kullsyreholdige drikker), de kan utvide seg i flasken og skade fryserdelen.
ADVARSEL
DET ER FARLIG FOR ALLE ANDRE ENN AUTORISERT SERVICEPERSONELL Å UTFØRE SERVICE
ELLER REPARASJONER SOM INNEBÆRER FJERNING AV DEKSLER.
FOR Å HINDRE ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FORSØKE Å REPARERE SELV.
6
Säkerhetsföreskrifter
SE
För din egen säkerhet och för att minska risken för skador eller elektriska stötar, följ alla
säkerhetsanvisningar nedan.
• Läs alla anvisningar noggrant innan du använder enheten och spara dem för framtida bruk.
• Spara bruksanvisningen. Om du överlåter enheten till en tredje part, se till att bruksanvisningen
medföljer.
• Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll inomhus samt:
-- lantbruk och gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
-- t.ex. bed and breakfast;
-- catering och liknande icke-återförsäljarändamål.
• Se till att kontakten är lätt att nå ifall enheten behöver kopplas från elnätet.
• Håll ventilationsöppningarna i enheten rena från smuts.
• Använd inte mekaniska verktyg eller andra föremål för att snabba på avfrostningsprocessen, andra
än dem som rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte elektriska apparater inuti enhetens utrymme för livsmedelsförvaring, om de inte är av
en typ som rekommenderas av tillverkaren.
• Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en
kvalificerad tekniker för att undvika risker.
• Placera enheten på säkert avstånd från värmekällor såsom element eller öppen eld eftersom
kylmedlet och gasen är lättantändlig.
• Skada inte kylmedelskretsen (kylmedlet är en mycket miljövänlig gas men är även antändlig. Se
till att kylmedelskretsen inte skadas när du tranporterar eller flyttar enheten. I händelse av skada,
undvik öppna flammor eller antändningskällor och ventilera rummet där enheten är placerad
under några minuter.)
• Enheten måste flyttas av minst 2 personer.
• Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med reducerad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under
uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna
som kan uppstå. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte
utföras av barn under 8 år och under uppsikt. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
• Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.
• Om din enhet är utrustad med ett lås för att förhindra att barn fastnar inuti, förvara nyckeln utom
räckhåll.
• Förvara inte flyktiga eller brandfarliga ämnen som aerosolburkar tillsammans med brandfarligt
drivmedel, i enheten.
• Förvara inte flaskor eller glas i frysen. Innehåll kan expandera vid frysning vilket kan spräcka
flaskan och skada frysen.
VARNING
DET ÄR FARLIGT FÖR ALLA UTOM BEHÖRIG SERVICEPERSONAL ATT UTFÖRA REPARATIONER
SOM KRÄVER ÖPPNANDE AV SKYDD.
FÖRSÖK INTE REPARERA SJÄLV, FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELCHOCK.
7
Turvavaroitukset
FI
Oman turvallisuutesi tähden ja vahinkojen tai sähköiskujen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa
alla annettuja turvallisuusohjeita.
• Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta
varten.
• Säilytä käyttöohje. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, varmista että myös käyttöohje
luovutetaan.
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksien sisäkäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin, kuten:
-- maataloissa ja asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituslaitoksissa;
-- majoitus- ja aamiainen -tyyppisissä majoituslaitoksissa;
-- catering- ja vastaavissa ei vähittäismyyntiin tarkoitetuissa käytöissä.
• Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee helposti käsiksi laitteen kytkemiseksi pois virtaverkosta.
• Varmista, että laitteen ulkopinnan tuuletusaukot pysyvät vapaina tukoksista.
• Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen, vain valmistajan
suosittelemia menetelmiä.
• Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetuissa osioissa, paitsi jos ne
ovat valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
• Jos päävirtajohto on vahingoittunut, vaaratilanteiden välttämiseksi sen vaihtamisesta huolehtii
valmistaja, sen huoltoedustaja tai valtuutettu teknikko.
• Valitse laitteelle sijoituspaikka, joka on etäällä lämmönlähteistä kuten lämpöpatterit tai avotuli,
sillä jäähdytysaine ja kaasu ovat palavia materiaaleja.
• Jäähdytysainepiiriä ei saa vahingoittaa (Jäähdytysaine on erittäin ympäristöystävällinen kaasu,
mutta se on myös palava kaasu. Laitetta kuljetettaessa tai siirrettäessä tulee varmistaa, että
jäähdytyspiiri ei vahingoitu. Mikäli piiri vioittuu, vältä avotulta tai kipinälähteitä ja tuuleta laitteen
sijoitustilaa muutaman minuutin ajan).
• Laitteen liikuttamiseen ja käsittelyyn tarvitaan vähintään 2 henkilöä.
• Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai
henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoutta laitteen käytöstä, jos heitä
valvotaan ja he saavat ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät, mitä vaaroja
laitteen käyttöön liittyy. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Vain yli 8-vuotiaat lapset saava
puhdistaa laitteen ja suorittaa käyttäjän kunnossapitotehtäviä aikuisen valvonnassa. Lapset eivät
saa suorittaa puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.
• Lapsia tulisi valvoa ja varmistaa, ettei laitetta käytetä leikkikaluna.
• Jos laitteessa on lapsilukko, jolla estetään lasten jääminen loukkuun sen sisään, säilytä avainta
lasten ulottumattomilla ja etäällä itse laitteesta.
• Älä säilytä laitteessa haihtuvia tai helposti syttyviä aineita, kuten aerosolit, joissa on helposti
syttyvää ponnekaasua.
• Älä säilytä lasipulloja tai -astioita pakastimessa. Niiden sisältö saattaa jäätyessään laajentua
(hiilihapolliset juomat), mikä taas saattaa aiheuttaa pullon rikkoutumisen ja vahingoittaa
pakastinta.
VAROITUS
AINOASTAAN VALTUUTETUT HUOLTOHENKILÖT VOIVAT SUORITTAA LAITTEEN SUOJAKUORTEN
POISTAMISTA VAATIVIA KORJAUSTOIMENPITEITÄ.
VAARATILANTEIDEN JA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ YRITÄ ITSE KORJATA
LAITETTA.
8
Sikkerhedsforanstaltninger
DK
For din fortsatte sikkerhed og for at reducere risikoen for skader eller elektrisk stød bedes du følge
angivelserne herunder.
• Læs alle instruktioner grundigt inden brug af enhedne og opbevar dem for fremtidig brug.
• Gem vejledningen. Hvis du overdrager enheden til tredjepart skal vejledningen medfølge.
• Dette apparat er beregnet til indendørs brug i hjemmet, og til lignende brug på steder såsom:
-- landbrug og af klienter på hoteller, moteller og andre typer indkvartering;
-- bed and breakfast type miljøer;
-- catering og lignende ikke-detail anvendelser.
• Check at stik er let tilgængeligt for at muliggøre afbrydelse fra netforsyning.
• Hold ventilationsåbninger i enheden fri af forhindringer.
• Benyt ikke mekaniske anordninger eller andre metoder til optøning, udover de anbefalede af
producenten.
• Benyt ikke elektriske apparater inde i rummet for opbevaring af madvarer i enheden, med mindre
det er anbefalet af producenten.
• Hvis netkabel er skadet skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller kvalificeret
tekniker for at undgå farer.
• Vælg en placering af enheden væk fra varmekilder som radiatorer eller brande da kølemiddel og
vesicant er brandbare.
• Undlad skader på kølekredsløb (kølemiddel er en yderst miljøvenlig gas men er også brandbar. Vær
forsigtig ved transport eller flytning af enehden for at sikre at kølekredsløb ikke skades. I tilfælde
af skade undgås åben ild eller tændingskilder og rummet hvor enheden er opstillet ventileres i
nogle minutter.
• Enheden skal flyttes af mindst to personer.
• Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre
de er over 8 år og er under opsyn. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres at børn,
medmindre de er under opsyn.
• Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke benytter enheden til leg.
• Hvis din enhed er monteret med barnelås for at forhindre at børn fanges i enheden, holdes nøglen
udenfor børns rækkevidde og ikke i nærheden af enheden.
• Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser, som spraydåser med brandbare drivmidler i
enheden.
• Opbevar ikke flasker eller glasbeholdere i fryserummet. Indholdet kan ekspandere ved frysning
(kulsyreholdige drikke) og kan bryde flasken og skade fryseren.
ADVARSEL
DET ER FARLIGT FOR ALLE ANDRE END AUTORISERET SERVICEPERSONALE AT UDFØRE
SERVICERING OG REPARATIONER DER INVOLVERER AFTAGELSE AF AFDÆKNINGER.
FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FORSØGE REPARATIONER SELV.
9
Introducing Your New Freezer
Before use
Please read these instructions carefully before using your new Matsui Freezer.
The Freezer is for indoor, domestic use only.
Lid
Handle
GB
Hinge
Basket
Thermostat Control Dial
Drain Cap
Power Cord with Plug
Fot
Side Cover
Power Indicator
Foot
Location
When selecting a position for your Freezer you should make sure the floor is flat and firm, and
the room is well ventilated with an average room temperature of between 10°C and 43°C. Avoid
locating your Freezer near a heat source, eg. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight
in lean-to’s or sun lounges. If you are placing your Freezer in an out-building such as a garage
or annex ensure that the Freezer is placed above the damp course, condensation will occur on
the Freezer cabinet. This unit is not designed for use in garage or any outside installation. Never
place the Freezer in a wall recess or into fitted cabinets or furniture. When your appliance is
working, the condenser at the back (exposed models) may become hot or alternatively the sides
may become hot (hidden condenser models).
Free Space Requirements
When installing the unit, ensure that 100 mm of free space is left at both sides, 100 mm at the
rear of the unit and 300 mm at the top of the unit. The door can be opened to the right or the
left, depending on which best suits the location. Please ensure there is adequate space for the
door to fully open.
Moving the Freezer
The easiest way to move the Freezer is to tip it backwards just far enough to lift the front feet off
the ground and slowly move it into position.
Cleaning before Use
Wipe the inside of the Freezer with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm
water using a ‘wrung-out’ sponge or cloth. Wash the basket and shelves in warm soapy water
and dry completely before replacing in the Freezer. The external parts of the Freezer can be
cleaned with wax polish. If you require more information refer to ‘Cleaning’.
10
Before plugging in YOU MUST
Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Freezer. If not,
please consult a qualified person to correct.
Before switching on!
The freezer must be allowed to stand still with the lid open for at least 12 hours.
DO NOT SWITCH ON UNTIL TWELVE HOURS AFTER MOVING THE FREEZER.
The coolant fluid needs time to settle.
Getting Started
GB
Switching on your Freezer
1. Before connecting the Freezer to the mains supply make sure that the thermostat control
dial is set at position in OFF.
2. Turn the thermostat knob clockwise to set it to the desired position, bear in mind that the
MID position is the correct temperature for storing already frozen food.
3. To ensure that the Freezer is cool enough to sufficiently freeze your food wait 24 hours
before filling with food.
Adjusting the Temperature
The internal temperature of your appliance is controlled by a thermostat. MAX Position makes
the appliance colder and is used for fast freezing (see fast freezing section). The recommended
position is between MID but should be adjusted according to its environment. The appliance
may not operate correctly if it is in a particularly hot or cold room or if the lid is opened often or
for prolonged periods.
POWER
Thermostat control dial
Fast Freezing
Fresh food should be frozen as quickly as possible. Setting MAX makes your Freezer operate
continually and get colder (approx minus 28°C). It will therefore freeze quicker and retain more
of the goodness in food. Freezing will be complete after 24 hours. Turn the thermostat control
dial back to position MID, to allow the freezer to return to its normal temperature (-18°C). Never
freeze large quantities of fresh food at one time.
Noises inside the Freezer!
If you have not owned a fridge or freezer before, you may notice that it makes some rather
unusual noises.
Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!
11
GURGLING, WHOOSHING
These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has
become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will
not affect the performance of your Freezer.
HUMMING, PURRING OR PULSATING
This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.
Is the Freezer cold enough?
If you are at all concerned that you Freezer is not being kept cold enough, or you occasionally
wish to check the temperature, you can purchase a Fridge/Freezer thermometer. These are
available from most supermarkets and hardware shops. Place the thermometer in the Freezer
where it can be easily read. Leave overnight, the correct temperature should be between -18°C
or lower. See ‘Adjusting the Temperature’.
GB
Shopping for frozen foods
Your Freezer is 4 star
When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will
be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating. This is
usually the period stated as ‘Best Before’, on the front of the packaging. The maximum freezing
capacity of the appliance are 9.5kg (MCF98WAE), 13kg (M145CF12E) in 24 hours.
Please do not place fresh food into the freezer compartment exceeding this weight.
Check the freezer temperature
Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods.
It should show a temperature lower than -18°C.
Choose packs carefully
Take a quick look at the frozen food package and make sure it is in perfect condition.
Purchase frozen food last
Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket. Try to keep
frozen food together whilst shopping and on the journey home as this will help to keep the
food cooler.
Store food straight away
Don’t buy frozen food unless you can freeze it straight away.
Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep
frozen food cold for longer.
12
In Use
Tips for keeping food perfect in the Freezer
Shut the door!
To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the lid. When returning
from shopping, sort foods to be kept in your Freezer while the lid is closed and only open it to
put food in or take food out.
Freezing fresh foods
Useful tips
Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it freezes
faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity you need.
GB
What not to freeze
Fruit, Fresh Vegetables, Bottled Liquids, and Carbonated Liquids. Bottles and cans must not be
stored in the freezer, as they can burst when the contents freeze.
DO NOT STORE INFLAMMABLE GASES OR LIQUIDS.
Preparations for freezing
•
•
•
•
•
•
•
•
Leave cooked food to cool completely.
Chill food in a Fridge before freezing if possible.
Consider how you will want to cook the food before freezing it.
Don’t freeze food in metal containers if you may want to microwave it straight from the
Freezer.
Use special freezer bags available from supermarkets, freezer film, polythene bags, plastic
containers, aluminium foil (heavy grade only, if in doubt, double wrap). Don’t use aluminium
foil for acidic foods (such as citrus fruits). Don’t use thin cling film or glass. Don’t use used
food containers (unless cleaned thoroughly first).
Exclude as much air from the container as possible. You could buy a
special vacuum pump which sucks excessive air out of the packaging.
Leave a small amount of ‘air space’ when freezing liquids, to allow for
expansion.
You can use the space in the freezer most efficiently if you freeze liquids
(or solids with liquids, such as stew) in square blocks. This is known
as ‘preforming’. Pour the liquid into a polythene bag which is inside
a square sided container. Freeze it like this, then remove it from the
container and seal the bag.
Label everything
• Many foods look the same when frozen, so careful labelling will help avoid forgetting what
an item is. Storage times being exceeded could cause food poisoning.
• You can buy special freezer tape for use in low temperatures. This tape is available in white,
why not use it to write the items contents on. You can buy special freezer labels and pens.
Labels come in different colours which can help you use your Freezer effectively. For instance
you could colour code meat red and vegetables green. Using a different colour label for each
quarter of the year will help you rotate your frozen food more efficiently.
13
• Write the contents and date. If you are really organised add the weight and notes on cooking
such as ‘thaw first’, or ‘cook from frozen’ and keep a separate ‘log-book’ of what is in each
drawer. This will save opening the door and searching around unnecessarily, ensuring the
Freezer stays cold enough.
Recommended storage periods
For recommended food storage times, refer to your food packaging.
Thawing frozen food
For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added
directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan
and heated gently until thawed.
GB
To Thaw frozen foods
1. Cover food loosely.
2. Thaw at room temperature. Don’t forget that thawing in a warm area encourages the growth
of bacteria.
3. Always make sure there are no ice crystals in the food before cooking, particularly with meat.
These crystals indicate that the food is not fully thawed. They result in lower temperatures
when cooking. Lower cooking temperatures may not destroy dangerous bacteria.
4. Cook food as soon as possible after thawing.
5. Drain off and throw away any liquid lost during thawing.
Oven Thawing frozen foods
Many microwaves and ovens have thaw settings. To avoid bacterial build up, only use these if
you intend to cook the food immediately afterwards.
Safety Tips
Never re-freeze anything that has thawed out unless you cook it again, to kill off harmful
bacteria.
Never re-freeze thawed shellfish.
Useful Tips
Re-seal packs properly after removing items. This prevents drying or ‘freezer burn’ and a build up
of frost on any remaining food.
14
Cleaning
Defrosting
After a period of time frost will build up in the Freezer. As a temporary measure, this frost should
be scraped away using a plastic scraper or other plastic kitchen implement.
*Ice-Scrapper is not included with the unit.
Don’t use a metal or sharp instrument and do not use any electrical appliances to aid defrosting.
GB
Complete defrosting will however become necessary approximately once per year, or if the frost
layer exceeds 5cm (2”) to maintain the efficiency of the Freezer. This should be carried out if the
frost build up cannot be scraped away, or if it begins to interfere with the food storage. Choose
a time when the stock of frozen food is low and proceed as follows:
1. Take out the frozen food, turn the Freezer off at the mains supply and leave the door open.
Ideally the frozen food should be put into another freezer or refrigerator. If this is not
possible wrap the food, firstly in several sheets of newspaper or large towels and then a thick
rug or blanket and keep it in a cool place.
2. Place a shallow bowl or pan below the Freezer. Scrape away as much frost build up as
possible using the plastic scraper. Thawing of the remainder can be speeded up by placing
bowls of hot water inside the freezer cabinet and closing the door. As the solid frost loosens,
prize it away with the plastic scraper and remove.
3. When defrosting is completed, clean your Freezer as described in ‘CLEANING’.
4. When the cabinet is completely clean and dry, close the lid, switch on the freezer again, and
turn the thermostat control dial to position ‘ MAX’.
5. Leave the unit to cool down for an hour, and then you may start placing frozen food inside
the cabinet. After that, you need to turn the thermostat control dial to position ‘MIN’ after
2 hours later.
Cleaning inside the Freezer
You should clean the Freezer internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse
with warm water using a ‘wrung-out’ sponge or cloth. Wipe the Freezer dry before replacing the
baskets.
Plug in and switch on the mains supply.
Cleaning the outside of the Freezer
Use standard furniture polish to clean the Freezer exterior. Make sure that the door is closed, to
prevent polish getting on the magnetic door seal or inside the cabinet.
The grille of the condenser at the back of the Freezer and the adjacent components can be
vacuumed using a soft brush attachment.
Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Freezer.
15
Cleaning tips
Defrost when food stocks are low.
Moving your Freezer
Care when handling
Hold the Freezer around its sides or base when moving it. Under no circumstance should it be
lifted by holding the edges of the top surface.
Location
Do not place your Freezer near a heat source, eg. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct
sunlight in lean-to’s or sun lounges.
GB
Do Not Turn on the Freezer for 12 hours
After the Freezer is in place it needs to be left for 12 hours. The coolant fluid needs time to settle.
Installation
Do not cover or block vents or grilles of your appliance.
Servicing
Repairs and maintenance of the appliance should only be performed by an authorised, qualified
technician.
Troubleshooting
Power cut
If you have a Freezer thermometer, place it in the Freezer where you can get easy access to it to
read when the power returns. If the internal temperature is -9°C or less when the power returns,
your food is safe. The food in your Freezer will remain frozen for approx 13 hours with the door
closed. If you know the power is going to be cut, 24 hours before, turn the Thermostat Control
Dial to MAX, this will make the Freezer colder than normal. If there is no warning, turn the
Thermostat Control Dial to MAX after the power cut. Don’t open the door more than necessary.
The Freezer is particularly cold
You may have accidentally left the Thermostat Control Dial on MAX.
The Freezer is particularly warm
The compressor may not be working. Turn the Thermostat Control Dial to MAX. If there is no
humming noise, it is not working. Contact the local store where you purchased your freezer.
The Freezer is not working
Check it is plugged in and switched on. Check that the fuse in the plug has not blown. Plug in
another appliance, such as a lamp, to see if the socket is working.
Condensation appears on the outside of the Freezer
This may be due to a change in the room temperature. Wipe off any residue of moisture. If the
problem continues contact the local store where you purchased your freezer.
16
Specifications
Model
MCF98WAE
M145CF12E
Appliances Category
Category 9 (Chest Freezer)
Category 9 (Chest Freezer)
Overall Dimension (W x D x H)
565 x 530 x 840 mm
725 x 565 x 830 mm
Net Frozen Food Storage Volume
98L
145L
Defrosting Type
Manual Defrost
Manual Defrost
Climate Class
SN/N/ST/T
SN/N/ST/T
This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C.
Storage Temperature
≤ -18°C
≤ -18°C
Energy Consumption
0.466kWh / 24h
Energy consumption 170 kWh
per year, based on standard
test results for 24 hours.
Actual energy consumption will
depend on how the appliance
is used and where it is located.
0.532kWh / 24h
Energy consumption 194 kWh
per year, based on standard
test results for 24 hours.
Actual energy consumption will
depend on how the appliance
is used and where it is located.
Airborne Acoustical Noise
42dB
42dB
Energy Grading
A+
A+
EU Ecolabel
N/A
N/A
Temperature Rise Time
24 hrs
24 hrs
Freezing Capacity
9.5 kg / 24 hr
13 kg / 24 hr
Rated Voltage
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
Rated Current
0.70A
0.40A
GB
Features and specifications are subject to change without prior notice.
17
Om din nye fryser
Før bruk
Les disse instruksjonene nøye før du bruker din nye fryser fra Matsui.
Fryseren er kun ment for bruk innendørs i hjemmet.
Lid
Håndtak
Hengsel
Kurv
NO
Termostat
Tappehette
Strømledning med kontakt
Fot
Sidedeksel
Strømindikator
Fot
Plassering
Når du velger en plassering for fryseren må du sjekke at gulvet er rett og stødig, at rommet
er godt ventilert med en gjennomsnittlig romtemperatur på mellom 10°C og 43°C. Unngå å
plassere fryseren nær en varmekilde som en stekeovn, varmvannstanke eller radiator. Du bør
også unngå direkte sollys i tilbygg med halvtak eller anneks. Hvis du planlegger å sette fryseren
i en utbygning som en garasje eller anneks, sørg for at fryseren blir plassert over fuktisolerende
lag hvis ikke kan det dannes kondens på fryseren. Fryseren er ikke ment for bruk utendørs eller
i garasje. Ikke plasser fryseren i en fordypning i veggen eller i monterte skap eller møbler. Når
apparatet ditt fungerer kan kondensatoren på baksiden (eksponerte modeller) bli varm eller
sidene kan bli varme (modeller med skjult kondensator).
Plassbehov
Når enheten installeres, kontroller at det er 100 mm åpent rom på begge sidene, 100 mm
på baksiden og 300 mm på oversiden av enheten. Døren kan åpnes til høyre eller til venstre,
avhengig av hva som passer best til plasseringen. Kontroller at det er tilstrekkelig plass så døren
kan åpnes helt.
Flytte fryseren
Den enkleste måten å flytte fryseren på er å tippe den bakover akkurat nok til å løfte
fronthjulene av bakken og rulle den i posisjon.
Rengjøring før bruk
Tørk av innsiden av apparatet med en svak blanding med natron. Bruk en oppvridd svamp eller
klut og skyll med varmt vann. Vask kurven og hyllene I varmt såpevann og tørk av før du setter
de inn i kjøleskapet. De eksterne delene av kjøleskapet kan rengjøres med vokspolering. Hvis du
trenger mer informasjon om rengjøring.
18
Før du kobler til MÅ DU
Kontrollere at du har en kontakt som er kompatibel med pluggen som følger med fryseren. Hvis
ikke, oppsøk en kvalifisert person som kan rette opp dette.
Før du slår på!
Fryseren må stå i ro med lokket åpent i minst tolv timer.
NÅR DU HAR FLYTTET APPARATET, MÅ DU LA DET STÅ I TO TIMER FØR DET SLÅS PÅ.
Kjølevæsken må få tid til å synke ned.
Komme i gang
NO
Slå på fryseren
1. Før du kobler fryseren til strømuttaket, må du sjekke at termostatkontrollhjulet står i OFF
(AV)-posisjon.
2. Vri termostatbryteren med klokken for å sette den i ønsket posisjon; husk at MID-posisjonen
gir korrekt temperatur for oppbevaring av mat som allerede er frossen.
3. For at kjøleskapet skal være kaldt nok til å fryse ned maten din bør du vente 24 timer før du
setter inn mat.
Justere temperaturen
Den interne temperaturen i apparatet kontrolleres av en termostat. Max-posisjonen gjør
apparatet kaldere og brukes for rask frysing (se avsnitt om frysing). Anbefalt posisjon er MID,
men dette bør justeres avhengig av omgivelsene. Apparatet kan ikke fungere som normalt hvis
det står på et meget kaldt eller varmt rom eller døren åpnes og lukkes for ofte eller for lenge om
gangen.
POWER
Termostat
Rask frysing
Fersk mat bør fryses ned så fort som mulig. Hvis du setter termostaten til MAX vil fryseren
jobbe konstant og bli kaldere (ca minus 28°C). Den vil fryse raskere og bedre. Frysingen vil være
komplett etter 24 timer. Vri termostaten tilbake til posisjon MID, la fryseren gå tilbake til sin
normale temperatur (-18°C). Du må aldri fryse store mengder fersk mat samtidig.
Lyder inni fryseren
Hvis du ikke har eid et kjøleskap eller en fryser før, kan det hende du legger merke til noen
uvanlige lyder.
De fleste av disse er helt normale, men du bør være obs på de.
19
GURGLING, SUSING
Dette er lyder som forårsakes av sirkuleringen i kjølevæsken i kjølesystemet. Det har blitt tydeligere siden CFC-frie
gasser ble introdusert. Dette er ikke en feil og vil ikke påvirke måten apparatet fungerer på.
DURING, PURRING ELLER PULSERING
Dette er kompressormotoren som arbeider, da den pumper kjølevæske rundt i systemet.
Er fryseren kald nok?
Hvis du er bekymret over at apparatet ikke holdes kaldt nok, eller du kanskje ønsker å sjekke
temperaturen, kan du kjøpe en termometer. Disse får du kjøpt i de fleste matvarebutikker og
lignende butikker. Legg temperaturmåleren i den kaldeste delen av apparatet (på baksiden av
kjøleskapet, under hyllen), hvor det er lett å lese det av. La det ligge over natten og en korrekt
temperatur bør ligge på -18°C eller kaldere. Se “Justere temperaturen”.
NO
Handle frosenvarer
Fryseren din har 4 stjerner
Når du kjøper frosenmat, se på retningslinjene for oppbevaring på esken. Du vil kunne
oppbevare hver del av frosenmaten for den perioden som vises ved siden av 4 stjerner-merket.
Dette er vanligvis “Best før”- datoen. Fryseren kan maksimum fryse 9.5 kg (MCF98WAE), 13kg
(M145CF12E)i løpet av 24 timer.
Ikke putt mer ferskvare enn dette i fryseren.
Kontrollere frysertemperaturen
Kontroller temperaturen i fryserboksen hvor du kjøper frosenmaten din. Den bør vise en
temperatur mindre enn -18°C.
Velg varer med omhu
Ta en rask titt på pakkene med frosenmat og controller at den er i god stand.
Kjøp frosenmat til slutt
Du bør alltid kjøpe frosenmat sist når du er på butikken. Prøv å holde frosenmat sammen mens
du shopper og på reisen hjem, da dette vil hjelpe til med å holde maten kjølig.
Sett bort mat med en gang
Ikke kjøp frosenmat med mindre du kan fryse den med eng ang.
Spesielle frysebager kan kjøpes fra de fleste matvarebutikker. De holder frosen mat kald for
lengre.
20
I bruk
Tips for å holde mat perfekt i fryseren
Lukk døren!
For å forhindre at kald luft slipper ut, prøv å begrense antall ganger du åpner døren. Når du
kommer hjem fra handleturen, sorter mat som skal oppbevares i apparatet mens døren er
lukket, og åpne kun døren for å ta mat inn eller ut.
Fryse fersk mat
Nyttige tips
Bruk kvalitetsmat og håndter den så lite som mulig. Frys mat i små mengder, den fryser raskere,
tar mindre tid å tine og lar deg spise akkurat den mengden du trenger.
NO
Hva du ikke bør fryse
Frukt, ferske grønnsaker, væske i flasker og kullsyreholdige drikker. Flasker og bokser må ikke
oppbevares i fryseren siden de kan revne når innholdet fryser.
IKKE OPPBEVAR BRANNFARLIGE GASSER ELLER VÆSKER.
Før frysing
•
•
•
•
•
•
•
•
La kokt mat kjøle seg helt ned.
Avkjøl mat i et kjøleskap først hvis mulig.
Tenk på hvordan du vil koke maten før du fryser den.
Ikke frys mat i metallbeholdere hvis du vil bruke mikrobølgeovnen rett etter du har tatt
maten ut av fryseren.
Bruk spesielle fryserbager som du kan kjøpe i matvarebutikker, frysefilm, polyetylenbager,
plastbeholdere, aluminiumsfolie (kun sterk versjon, hvis du er i tvil, pakk dobbelt). Ikke bruk
aluminiumsfolie for syreholdig mat (som sitrusfrukt). Ikke bruk tynn plastfolie eller glass. Ikke
bruk brukte matbeholdere (med mindre de er nøye rengjort på forhånd).
Frigjør så mye luft som mulig fra beholderen. Du kan kjøpe en spesiell
vakuumpumpe som suger ut luft fra innpakningen.
La det være igjen en liten “luftlomme” når du fryser væske, for å tillate
utvidelse.
Du kan ta mer nytte av plassen i fryseren hvis fryser væsker (eller solide
væsker) i firkantede blokker. Dette kalles “forhåndsforming”. Tøm væsken
inn i en polyetylenbag som er inni en firkantet beholder. Frys som dette
og fjern deretter beholderen og forsegl posen.
Merk alt
• Mange matretter ser like ut når de er frosne, derfor er det viktig å merke maten så du vet hva
det er. Hvis du lagrer maten for lengre enn hva den tåler kan det føre til matforgiftning.
• Du kan kjøpe spesiell fryserteip for bruk i lave temperaturer. Denne teipen er tilgjengelig
i hvitt, og kan brukes til å merke maten med. Du kan kjøpe spesielle fryseretiketter og
penner. Etiketter kommer i ulike farger som kan hjelpe deg bruke fryseren mer effektivt.
For eksempel kan du gi kjøtt rød fargekode og grønnsaker grønn kode. Bruk en annen
fargekodeetikett for hvert kvartal av året for mer effektiv rotering.
21
• Skriv ned innholdet og datoen. Hvis du er virkelig organisert kan du også skrive ned vekt og
merknader om hvordan maten skal tines, f.eks. “tinn først” eller “kok fra frossen” og hold en
egen loggbok for hva som er i hver skuff. Dette sparer deg tid så du slipper å åpne døren og
lete etter det du skal ha.
Anbefalte lagringsperioder
For anbefalt lagringstid, se innpakningen til maten.
Tine frossen mat
For noen matvarer er det ikke nødvendig å tine maten. Grønnsaker og pasta kan kokes fra
frossen. Frosne sauser og supper kan legges i en kasserolle og varmes opp.
NO
Slik tiner du frossen mat
1. Dekk maten løst.
2. Tin ved romtemperatur. Ikke glem at tining i et varmt område fremmer bakterievekst.
3. Sørg alltid for at det ikke er noen snøkrystaller i maten før du koker den, spesielt når det
gjelder kjøtt. Disse krystallene indikerer at maten ikke er helt tint. Dette kan føre til en lavere
temperatur ved koking. Lavere temperaturer ved koking vil muligens ikke ødelegge farlige
bakterier.
4. Kok mat så snart som mulig etter tining.
5. Tørk av og kast eventuell væske som kommer av under tining.
Tine mat i ovnen
Mange mikrobølgeovner og ovner har innstillinger for tining. For å forhindre oppbygning av
bakterier, bør du kun bruke disse hvis du skal koke maten rett etterpå.
Sikkerhetstips
Ikke frys ned noe som allerede har blitt tinet med mindre du koker det på nytt.
Ikke frys ned igjen tinet skalldyr.
Nyttige tips
Forsegl pakker ordentlig etter du har fjernet elementer. Dette forhindrer tørking eller
“fryserbrenning” og en oppbygning av frost på gjenværende mat.
22
Rengjøring
Avtining
Etter en stund vil frost bygge opp i fryseren. Midlertidig kan du skrape vekk frosten med en
plastskraper eller annet kjøkkenutstyr i plast.
*Isskrape medfølger ikke.
Ikke bruk metall eller skarpt utstyr og ikke bruk noen elektriske apparater for å hjelpe til med
tiningen.
NO
Fullstendig avtining er nødvendig omtrent en gang i året, eller hvis frostlaget blir tykkere enn
5 cm. Dette bør utføres hvis frosten som bygges opp ikke kan skrapes vekk, eller forstyrrer med
lagringen av maten. Foreta avtining når det er lite mat i fryseren og gjør som følgende:
1. Ta ut maten, slå av fryseren ved hovedstrømmen og la døren stå åpen. Ideelt bør frosen mat
puttes i et annet kjøleskap eller fryser. Hvis dette ikke er mulig, pakk inn maten i flere lag
med avispapir eller store håndklær og legg på en kjølig plass.
2. Plasser en bolle eller kasserolle under fryseren. Skrap vekk så mye frost som mulig med en
plastskrape. Tiningen kan fremskyndes ved å plassere en bolle med varmt vann inni fryseren
og lukke døren. Når frosten løsner, bryt den av med plastskrapen og fjern den.
3. Når avtiningen er ferdig, rengjør fryseren som beskrevet under “Rengjøring”.
4. Når innsiden av fryseren er helt ren og tørr, kan du lukke igjen lokket, skru på fryseren og
skru termostatkontrollhjulet til ”MAX”-posisjon.
5. La fryseren kjøles ned i en time før du plasserer mat i den. 2 timer etter det må du skru
termostatkontrollhjulet til ”MIN”-posisjon.
Rengjøre inni fryseren
Du bør rengjøre inni fryseren med en svak blanding med bikarbonat. Skyll deretter med varmt
vann med en oppvridd svamp eller klut. Tørk fryseren før du setter inn kurvene igjen.
Koble til og slå på hovedstrømmen.
Rengjøre utsiden av fryseren
Bruk standard møbelpoleringsmiddel for å rengjøre utsiden av fryseren. Sjekk at døren er lukket
for å forhindre at du får poleringsmiddel på den magnetiske dørforseglingen eller inn i fryseren.
Grillen til kondensoren på baksiden av fryseren og nærliggende komponenter kan støvsuges
med en myk børste.
Rengjøringstips
Avtin når det er lite mat i fryseren.
Ikke bruk grove rengjøringsmidler, skurremiddel eller løsemidler for å rengjøre noen deler av
apparatet.
23
Flytte fryseren
Forsiktighet ved håndtering
Hold apparatet rundt sidene eller bunnen når du flytter det. Du må aldri løfte det etter kantene
på toppoverflaten.
Plassering
Ikke plasser apparatet nær en varmekilde, f.eks. en stekeovn, varmvannstanke eller radiator.
Unngå også direkte sollys i utbygninger eller glassveranda.
Ikke slå på fryseren for 12 timer
Etter fryseren er satt på plass må den stå i 12 timer. Kjølevæsken må få tid til å synke ned.
NO
Installasjon
Ikke dekk til eller blokker ventiler eller griller på apparatet.
Vedlikehold
Reparasjoner og vedlikehold bør kun utføres av en autorisert, kvalifisert tekniker.
Feilsøking
Strømbrudd
Hvis du har et frysertermometer, plasser det på en plass i fryseren som du lett kan lese det av fra
ved et strømbrudd. Hvis den interne temperaturen er -9°C eller lavere når strømmen kommer
tilbake er maten din sikker. Maten i fryseren vil holde seg frossen i ca 13 timer med døren lukket.
Hvis du vet at strømmen skal bli borte, sett termostaten til MAX 24 timer før, dette vil gjøre
fryseren kaldere enn vanlig. Hvis du ikke har fått et varsel om strømbrudd, vri termostaten til
MAX straks strømmen har gått og ikke åpne døren mer enn nødvendig.
Fryseren er ekstremt kald
Det kan hende du har satt termostaten til MAX.
Fryseren er ekstremt varm
Det kan hende kompressoren ikke fungerer. Vri termostaten til MAX. Hvis det ikke er en
summelyd fungerer den ikke. Kontakt butikken du kjøpte fryseren av.
Fryseren fungerer ikke
Sjekk om den er koblet til og slått på. Sjekk at sikringen I pluggen ikke har gått. Koble til et
annet apparat, som en lampe, for å se om kontakten virker.
Det har dannet seg fukt på utsiden av fryseren
Dette kan skyldes en endring i romtemperaturen. Tørk av fukten. Hvis problemet vedvarer, ring
kundeservice.
24
Spesifikasjoner
Modell
MCF98WAE
M145CF12E
Apparatkategori
Kategori 9 (Fryseboks)
Kategori 9 (Fryseboks)
Totale mål (B x D x H)
565 x 530 x 840 mm
725 x 565 x 830 mm
Netto oppbevaringsvolum for
frossen mat
98L
145L
Avrimingstype
Manuell tining
Manuell tining
Klimaklasse
SN/N/ST/T
SN/N/ST/T
Dette apparatet er ment for bruk i en omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 43 °C.
Oppbevaringstemperatur
≤ -18 °C
≤ -18 °C
Strømforbruk
0,466 kWh / 24 h
Strømforbruk 170 kWh
per år, basert på standard
testresultater i 24 timer.
Virkelig strømforbruk avhenger
av hvordan apparatet brukes
og hvor det står.
0,532 kWh / 24 h
Strømforbruk 194 kWh
per år, basert på standard
testresultater i 24 timer.
Virkelig strømforbruk avhenger
av hvordan apparatet brukes
og hvor det står.
Luftbåren akustisk støy
42 dB
42 dB
Energirangering
A+
A+
EUs miljømerke
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Temperaturstigningstid
24 timer
24 timer
Frysekapasitet
9,5 kg / 24 h
13 kg / 24 h
Merket spenning
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
Merket strømstyrke
0,70 A
0,40 A
NO
Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
25
Introduktiuon av din nya frys
Innan användning
Läs igenom dessa instruktioner noga innan du använder din nya Matsui frys.
Frysen är endast avsedd för hemmabruk inomhus.
Lock
Handtag
Gångjärn
Korg
SE
Termostatkontrollratt
Dräneringslock
Strömsladd med kontakt
Fot
Sidoskydd
Strömindikator
Fot
Plats
När du väljer plats för din nya frys bör du se till att golvet är plant och stadigt och att rummet
är väl ventilerat med en rumsmedeltemperatur på mellan 10°C och 43°C. Undvik att placera
frysen nära heta källor, t.ex. spis, varmvattenberedare eller radiatorer. Undvik också direkt
solljus i utbyggnader eller glasverandor. Om du placerar frysen i ett uthus såsom ett garage
eller annex se till att frysen placeras ovanpå ett fuktisolerande lager, i annat fall kommer
kommer kondensation att uppträda på frysen ytterhölje. Denna enhet har inte konstruerats för
att användas i garage eller för installation utomhus. Placera aldrig frysen i en väggalkov eller
inmonterad i ett skåp eller möbel. När apparaten arbetar kommer kondensatorn på baksidan
(öppna modeller) att bli het eller alternativt kommer sidorna att bli heta (modeller med dold
kondensator).
Luftcirkulationsbehov
Vid installation av enheten se till att det finns 100 mm fritt utrymme på båda sidorna, 100 mm
bakom och 300 mm ovanför enheten. Dörren kan öppnas åt höger eller åt vänster, beroende
på vilket som passar bäst för den plats där den placeras. Se till att det finns tillräckligt med
utrymme för kunna öppna dörren helt.
Flytta frysen
Det enklaste sättet att flytta frysen är att tippa den bakåt tillräckligt långt för att kunna lyfta de
främre fötterna upp från golvet och sedan rulla den på plats.
Rengöring före användning
Torka av insidan av frysen med en svag lösning av bikarbonatsoda. Skölj sedan med varmt
vatten med en ”urvriden” svamp eller trasa. Tvätta korgarna och hyllorna i varmt såpvatten och
torka ordentligt innan de sätts tillbaka I frysen. De externa delarna av frysen kan rengöras med
bonvax. Om du vill ha ytterligare information se Rengöring.
26
Innan inkoppling MÅSTE DU
Kontrollera att du har ett uttag som är passar med kontakten som medföljer frysen. Om inte, ta
hjälp av en kvalificerad person för att rätta till det.
Innan enheten slås på!
Frysen bör stå stilla med locket öppet i minst 12 timmar.
SLÅ INTE PÅ ENHETEN FÖRRÄN EFTER TVÅ TIMMAR EFTER ATT FRYSEN FLYTTATS.
Kylmedlet behöver tid att lugna ner sig.
Komma igång
Slå på frysen
1. Innan frysen ansluts till elnätet bör du se till att termostatkontrollen är inställd på OFF (AV).
2. Vrid termostatratten medurs för att ställa in önskat läge, tänk på att MID positionen är
korrekt temperatur för att förvara redan frysta livsmedel.
SE
3. För att se till att frysen är tillräckligt kall för livsmedel bör du vänta 24 timmar innan du fyller
frysen med livsmedel.
Justera temperaturen
Den interna temperaturen i apparaten kontrolleras av en termostat. Maxposition gör apparaten
kallare och används för snabbinfrysning (se avsnittet snabb infrysning). Den rekommenderade
positionen är i mitten, MID men bör ställas in beroende på omgivningens temperatur.
Apparaten kanske inte fungerar korrekt och den är placerad i ett särskilt varmt eller kallt rum
eller om dörren öppnas ofta eller står öppen under långa perioder.
POWER
Termostatkontrollratt
Snabb infrysning
Färska livsmedel bör frysa in så snabbt som möjligt. Inställning på MAX gör att frysen arbetar
kontinuerligt och blir kallare (ungefär minus 28°C). Den kommer därför att frysa in snabbare
och behålla mer av det goda i maten. Infrysningen är färdig efter 24 timmar. Vrid tillbaka
termostatkontrollen till position MID för att låta frysen återgå till dess normala temperatur
(-18°C). Frys aldrig in stora mängder med livsmedel samtidigt.
Oljud inuti frysen!
Om du inte har ägt ett kylskåp eller en frys tidigare kan du kanske notera att den ger ifrån sig
vissa ganska ovanliga ljud.
De flesta av dessa är helt normala ljud med du bör vara medveten om dem!
27
GURGLANDE, VINANDE
Dessa ljud orsakas av cirkulationen av kylmedlet i kylsystemet. Det har blivit mer påtagligt sedan de freonfria
gaserna introducerades. Detta är inget fel och kommer inte att påverka frysens prestanda.
SURRANDE, SPINNANDE ELLER PULSERANDE
Detta är kompressormotorn som arbetar när den pumpar runt kylmedlet i systemet.
Är frysen tillräckligt kall?
Om du är oroad över om frysen håller sig tillräckligt kall eller om du emellanåt vill kontrollera
temperaturen kan du köpa en kylskåps-/frystermometer. Dessa finns att köpa i de flesta
snabbköp eller järnaffärer. Placera termometern i frysen där den lätt kan avläsas. Låt den ligga
över natten, korrekt temperatur bör vara -18°C eller lägre. Se ‘Inställning av temperaturen’.
SE
Handla frysta livsmedel
Din frys har 4 stjärnor
När du köper frysta livsmedel titta på riktlinjerna för förvaring på förpackningen Du kommer att
kunna förvara varje post med frysta livsmedel under den period som visas med värderingen 4
stjärnor. Sedan är vanligtvis perioden fastställd som ‘Bäst före’ på framsidan på förpackningen.
Den maximala infrysningskapaciteten för apparaten är 9.5kg (MCF98WAE), 13kg (M145CF12E)
på 24 timmar.
Placera inte så mycket färska livsmedel i frysfacket så att det överskrider denna vikt.
Kontrollera frystemperaturen
Kontrollera temperaturen i frysen med de frysta livsmedlen i affären där du köper frysta
livsmedel. Den bör visa en temperatur lägre än -18°C.
Välj förpackningar noggrant
Ta en snabb titt på det frysta livsmedlets förpackning och se till att den är i perfekt kondition.
Köp de frysta livsmedlen sist
Köp alltid de frysta produkterna sist under shoppingrundan eller vid besöket i snabbköpet.
Försök att förvara de frysta livsmedlen tillsammans under inköpet och under resan hem
eftersom det hjälper till att hålla livsmedlen kallare.
Stoppa undan livsmedlen direkt
Köp inte frysta livsmedel såvida du inte kan frysa dem direkt.
Särskilda kylväskor finns att köpa i de flesta snabbköp eller järnaffärer. Dessa håller frysta
livsmedel kalla längre.
28
Under användning
Tips för att behålla livsmedlen perfekta i frysen
Stäng dörren!
För att förhindra att kall luft sipprar ut, försök att begränsa antalet gånger som du öppnar
dörren. När du återkommer från inköpsturen, sortera livsmedlen som ska förvaras i frysen
medan dörren är stängd och öppna endast dörren när livsmedel ska läggas in eller tas ut.
Infrysning av färska livsmedel
Användbara tips
Använd livsmedel av god kvalitet och hantera det så lite som möjligt. Frys in livsmedlen i små
kvantiteter, det fryser snabbare och går snabbare att tina upp och gör att du kan äta den i den
kvantitet som du behöver.
Vad ska jag inte frysa in
SE
Frukt, färska grönsaker, buteljerad vätska och kolsyrad vätska. Buteljer och brukar bör inte
förvaras i frysen eftersom de kan brista när innehåller fryser.
FÖRVARA INTE BRANDFARLIGA GASER ELLER VÄTSKOR I KYLSKÅPET.
Förberedelse för infrysning
•
•
•
•
•
•
•
•
Låt kokta livsmedel kallna fullständigt.
Kyl livsmedel i kylskåpet innan infrysningen om det är möjligt.
Bestäm hur du vill tillaga livsmedlen innan infrysningen.
Frys inte in livsmedel i metallbehållare om du vill tillaga den i mikrovågsugnen direkt från
frysen.
Använd speciella fryspåsar från snabbköpet, frysfilm, plastpåsar, plastburkar, aluminiumfolie
(endast tjock folie, om du är tveksam Linda in med dubbel folie). Använd inte aluminiumfolie
för syrliga livsmedel (såsom citrusfrukt). Använd inte tunn plastfolie eller glas. Använd inte
begagnade matbehållare (såvida inte det är ordentligt diskade).
Försök att få ut så mycket luft som möjligt från behållaren. Du kan köpa
en speciell vakuumpump vilken suger ut luften ur förpackningen.
Låt en litet utrymme vara kvar när du fryser vätskor för att tillåta
expansion.
Du kan använda utrymmet i frysen mest effektivt om du fryser vätskor
(eller fast föda med vätska såsom stuvningar) i fyrkantiga block. Detta
kallas ‘förformning’. Häll vätskan i en plastpåse som är placerad inuti
en fyrkantig behållare. Frys det hela som det är, ta sedan bort den från
behållaren och försegla påsen.
Märk allting
• Många livsmedel ser likadana ut när de är frysta, så var noga med att märka allting så att du
inte glömmer vad varje post är. Om förvaringstiden överskrids kan det orsaka matförgiftning.
29
• Du kan köpa speciell frystejp som kan användas i låga temperaturer. Denna tejp är vit
så varför inte skriva innehållet på den. Du kan köpa speciella frysetiketter och pennor.
Etiketterna finns i olika färger vilket kan hjälpa dig att använda frysen mer effektivt.
Exempelvis så kan du märka kött med rött och grönsaker med grönt. Att använda olika färger
för varje kvartal under året kan hjälpa dig att cirkulera de frysta livsmedlen efektivare.
• Skriv innehållet och datum. Om du är riktigt organisatorisk kan du lägga till vikt och
noteringar såsom ”tina först” eller ”tillaga fryst” och föra en separat loggbok över vad som
finns i varje låda. Detta sparar tid som dörren är öppen och du letar runt i onödan vilket
också ser till att frysen är tillräckligt kall.
Rekommenderade förvaringstider
För rekommenderad förvaringstid för livsmedlen se livsmedelsförpackningarna.
Tina frysta livsmedel
För vissa livsmedel är upptining innan tillagningen onödig. Grönsaker och pasta kan läggas
direkt i kokande vatten eller ångkokas. Frysta såser och soppor kan läggas i en kastrull och
värmas sakta till den tinats.
SE
Att tina frysta livsmedel
1. Täck över livsmedlet lätt.
2. Tina i rumstemperatur. Kom ihåg att upptining i ett varmt område stimulerar bakterietillväxt.
3. Se alltid till att det inte finns iskristaller i livsmedlet för tillagningen, särskilt gäller det kött.
Dessa kristaller indikerar att livsmedlet inte är helt tinat. De resulterar i lägre temperatur vid
tillagningen. Vid lägre tillagningstemperatur förstörs inte de farliga bakterierna.
4. Tillaga livsmedlet så snart som möjligt efter upptiningen.
5. Häll bort alla vätska som samlas under upptiningen.
Tina frysta livsmedel i ugn
Många mikrovågsugnar har upptiningsinställning. För att undvika bakterietillväxt bör du
använda dessa om du avser att tillaga livsmedlet omedelbart efter upptiningen.
Säkerhetstips
Frys aldrig om något som har tinat såvida du inte tillagar det igen för att döda alla farliga
bakterier.
Frys aldrig om tinade skaldjur.
Användbara tips
Försegla förpackningar efter att något tagits ur dessa. Detta förhindrar uttorkning eller
frysskador eller att frost samlas på de kvarvarande livsmedlen.
30
Rengöring
Upptining
Efter ett tag kommer det att bildas is inuti frysen. Som en temporär åtgärd kan denna is skrapas
bort med en plastskrapa eller något annat köksredskap av plast.
*Isskrapa medföljer inte enheten
Använd inte något metallföremål eller något vast instrument och använd inte någon elektrisk
apparat för att hjälpa till med upptiningen.
En fullständig avfrostning kommer emellertid att bli nödvändig ungefär en gång om året eller
om islagret överstiger 5 cm för att bibehålla frysens effektivitet. Detta bör utföras när isen som
samlats inte kan skrapas bort eller om det inverkar på förvaringen av livsmedel. Välj en tid när
mängden infryst mat är litet och förfar enligt följande:
SE
1. Ta ut den frysta maten och stäng av frysen och dra ur elsladden och låt locket stå öppet.
Idealiskt är om den frysta maten kan placeras i en annan frys eller kylskåp. Om det inte är
möjligt, linda in maten i flera lager med tidningspapper eller stora handdukar och sedan en
tjock matta eller filt och förvara den på en kall plats.
2. Placera en grund skål eller kastrull under frysen. Skrapa bort så mycket som möjligt av isen
med en plastskrapa. Upptining av den kvarvarande isen kan snabbas på genom att skålar
med hett vatten placeras inuti frysskåpet och dörren stängs. Allteftersom isen lossnar, bänd
bort den med plastskrapan och ta bort det.
3. När avfrostningen är klar rengör frysen såsom beskrivs i ”RENGÖRING”.
4. När höljet är helt rent och torrt, stäng locket och slå på frysen igen och vrid
termostatkontrollen till läge ”MAX”.
5. Låt enheten kylas ned under en timme och därefter kan du börja att placera frysta livsmedel
i boxen. Därefter behöver du efter 2 timmar återställa termostatkontrollen till position ‘MIN’.
Rengöring av insidan av frysen
Du bör rengöra insidan av frysen med en svag lösning av bikarbonatsoda. Skölj sedan med
varmt vatten med en ”urvriden” svamp eller trasa. Torka frysen torr innan korgarna sätts tillbaka.
Koppla in sladden och slå på strömmen.
Rengöring av utsidan på frysen
Använd vanlig möbelpolish för att rengöra utsidan på frysen. Se till att dörren är stängd för att
förhindra att polish kommer på de magnetiska dörrtätningarna eller i I skåpet.
Gallret till kondensatorn på baksidan av frysen och de närliggande komponenterna kan
dammsugas med en mjuk borste monterad på dammsugarröret.
Rengöringstips
Frosta av frysen när det är lite livsmedel i frysen.
Använd inte skarpa rengöringsmedel, skurdukar eller lösningsmedel för att rengöra någon del av
kylskåpet.
31
Flytta frysen
Försiktighet vid hantering
Håll i frysen på sidorna eller vid basen när den flyttas. Under inga förhållanden får den lyftas
genom att hålla i kanterna på ovansidan.
Plats
Undvik att placera frysen nära heta källor, t.ex. spis, varmvattenberedare eller radiatorer. Undvik
också direkt solljus i utbyggnader eller glasverandor.
Slå inte på frysen under 12 timmar
När frysen står på plats behöver den stå ifred i 12 timmar. Kylmedlet behöver tid att lugna ner
sig.
Installation
Varning täck inte över eller blockera ventilerna eller gallret på apparaten.
SE
Service
Reparationer och underhåll av enheten bör endast utföras av en auktoriserad och kvalificerad
tekniker.
Felsökning
Strömavbrott
Om du har en frystermometer så placera den i frysen där du lätt kommer åt att avläsa den
när strömmen återkommer. Om den interna temperaturen är -9°C eller lägre när strömmen
återkommer är maten säker. Maten I frysen förblir fryst i ungefär 13 timmar om dörren är stängd.
Om du vet att det kommer att bli strömavbrott 24 timmar i förväg, vrid upp termostatratten till
MAX vilket kommer att göra att frysen blir kallare än normalt. Om du inte har blivit förvarnad,
vrid upp termostatratten till MAX efter strömavbrottet. Öppna inte dörren mer än nödvändigt.
Frysen är mycket kall
Du har oavsiktligt lämnat termostatkontrollen på MAX.
Frysen är synnerligen varm
Kompressorn kanske inte arbetar. Vrid termostatkontrollen till MAX. Om det inte finns något
surrande ljud arbetar den inte. Kontakta affären där du köpte frysen.
Frysen fungerar inte
Kontrollera att den är inkopplad och påslagen. Kontrollera att säkringen inte löst ut. Koppla in
en annan apparat, såsom en lampa för att kontrollera att uttaget fungerar.
Kondensation uppträder på utsidan av frysen
Detta kan bero på att rumstemperaturen har ändrats. Torka bort kvarvarande fukt. Om
problemet består kontakta affären där du köpte frysen.
32
Specifikationer
Modell
MCF98WAE
M145CF12E
Apparatkategori
Kategori 9 (Frysbox)
Kategori 9 (Frysbox)
Yttermått (B x D x H)
565 x 530 x 840 mm
725 x 565 x 830 mm
Nettoförvaringsutrymme för
frusen mat
98L
145L
Avfrostningstyp
Manuell avfrostning
Manuell avfrostning
Klimatklass
SN/N/ST/T
SN/N/ST/T
This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C.
Förvaringstemperatur
≤-18 °C
≤-18 °C
Energiförbrukning
0,466 kWh / 24h
Energy consumption 170 kWh
per year, based on standard
test results for 24 hours.
Actual energy consumption will
depend on how the appliance
is used and where it is located.
0,532 kWh / 24h
Energy consumption 194 kWh
per year, based on standard
test results for 24 hours.
Actual energy consumption will
depend on how the appliance
is used and where it is located.
Luftburet akustiskt buller
42 dB
42 dB
Energiklass
A+
A+
EU:s ekomärkning
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Temperaturökningstid
24 tim
24 tim
Fryskapacitet
9,5 kg / 24 hr
13 kg / 24 hr
Märkspänning
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
Märkström
0,70A
0,40A
SE
Egenskaper och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
33
Uuden pakastimesi esittely
Ennen käyttöä
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen uuden Matsui-pakastimesi käyttöä.
Pakastin on vain sisä- ja kotikäyttöön.
Kansi
Kädensija
Sarana
Kori
Termostaatin säätövalitsin
FI
Tyhjennysputken korkki
Virtajohto pistokkeella
Fot
Sivusuoja
Virtailmaisin
Jalka
Sijainti
Kun valitset paikkaa pakastimellesi, varmista, että lattia on tasainen ja kova ja huone on hyvin
ilmastoitu, huoneen keskimääräisen lämmön tulee 10°C ja 43°C välillä. Vältä pakastimesi
sijoittamista lämmönlähteiden lähelle, kuten lieden, lämmityskattilan tai lämpöpatterin
lähelle. Vältä myös suoraa auringonvaloa vajoissa ja aurinkohuoneissa. Jos olet sijoittamassa
pakastimesi ulkorakennukseen, kuten autotalliin tai sivurakennukseen, varmista, että pakastin
on sijoitettu kosteuseristyksen yläpuolelle, sillä muuten pakastinkaapissa tapahtuu tiivistymistä.
Tätä laitetta ei ole suuniteltu asennettavaksi autotalliin tai ulos. Älä koskaan aseta pakastinta
seinäsyvennykseen tai kiinteisiin kaappeihin tai kalusteisiin. Kun laitteesi toimii, lauhdutin sen
takaosassa (avoimet mallit) voi kuumentua tai vaihtoehtoisesti sivut voivat kuumentua (mallit,
joissa on piilotettu lauhdutin).
Tyhjän tilan jättäminen
Kun asennat laitteen, varmista, että molemmille puolelle jää 100 mm tyhjää tilaa, taakse 100 mm
ja laitteen päälle 300 mm. Oven kätisyyden voi vaihtaa paremmin tilaan sopivaksi. Varmista, että
ovelle jää riittävästi tilaa avautua kokonaan.
Pakastimen siirtäminen
Helpoin tapa siirtää pakastinta on kallistaa sitä taaksepäin juuri sen verran, että etujalat
nousevat ilmaan ja rullata se paikoilleen.
Puhdistaminen ennen käyttöä
Pyyhi pakastin sisäpuolelta laimealla liuoksella tai ruokasoodalla. Huudo sen jälkeen
lämpimällä vedellä käyttäen “väännettävää” sientä tai kangasta. Pese korit ja hyllyt lämpimällä
saippuavedellä ja anna niiden kuivua kokonaan ennen takaisin pakastimeen laittamista.
Pakastimen ulkoiset osat voidaan puhdistaa kiillotusvahalla. Jos tarvitse lisää tietoa, katso
Puhdistus-osiota.
34
Ennen pistokkeen pistämistä rasiaan SINUN TÄYTYY
Tarkistaa, että sinulla on pistorasia, joka on yhteensopiva pakastimen kanssa toimitetun
pistotulpan kanssa. Jos ei ole, käänny pätevän henkilön puoleen asian korjaamiseksi.
Ennen päällekytkentää!
Pakastimen täytyy olla paikoillaan kansi auki vähintään 12 tuntia.
ÄLÄ KYTKE PÄÄLLE ENNEN, KUIN ON KULUNUT KAKSI TUNTIA PAKASTIMEN LIIKUTTAMISESTA.
Jäähdytysneste tarvitsee aikaa laskeutumiseen.
Aloittaminen
Pakastimen päällekytkentä
1. Ennen pakastimen yhdistämistä verkkosyöttöön varmista, että termostaatin valintasäädin on
asetettu asentoon OFF.
2. Käännä termostaatin nuppia myötäpäivään asettaaksesi sen haluttuun asentoon. Pidä
mielessä, että MID-asento on oikea lämpötila jo pakastetun ruoan säilyttämiseen.
FI
3. Varmistaaksesi, että pakastin on tarpeeksi viileä ruokiesi riittävään pakastamiseen, odota 24
tuntia ennen pakastimen täyttämistä ruoalla.
Lämpötilan säätäminen
Laitteesi sisäistä lämpötilaa säätelee termostaatti. Maksimiasento tekee laitteesta kylmemmän
ja sitä käytetään nopeaan pakastamiseen (katso nopea pakastaminen -osiota). Suositeltu asento
on välissä MID, mutta täytyy säätää ympäristön mukaan. Laite ei ehkä toimi kunnolla, jos se on
erityisen kuumassa tai kylmässä huoneessa tai jos ovi avataan usein tai pitkiksi ajoiksi.
POWER
Termostaatin säätövalitsin
Nopea pakastus
Tuore ruoka tulee pakastaa niin nopeasti kuin mahdollista. Asetus MAX panee pakastimesi
toimimaan jatkuvasti ja kylmenemään (noin miinus 28°C). Se jäätyy nopeammin ja säilyttää
ruoan maun paremmin. Pakastus on valmis 24 tunnin kuluttua. Käännä termostaatin
säätövalitsin takaisin asentoon MID, jotta pakastin voi palata normaalilämpötilaansa (-18°C). Älä
koskaan pakasta suuria määriä tuoretta ruokaa yhdellä kertaa.
Äänet pakastaminen sisällä!
Jos et ole omistanut jääkaappia tai pakastinta aiemmin, huomaat ehkä, että se pitää melko
epätavallista ääntä.
Useimmat näistä ovat täysin normaaleja, mutta sinun pitää olla tietoinen niistä!
35
LORINA, SUIHKU
Näitä ääniä aiheuttaa jäähdytysnesteen kiertäminen jäähdytysjärjestelmässä. Se on muuttunut voimakkaammaksi
CFC-vapaiden kaasujen käyttöönottamisen jälkeen. Tämä ei ole vika eikä se vaikuta pakastimesi suorituskykyyn.
HYMINÄ, HYRINÄ TAI VÄRINÄ
Tämä on kompressorin moottori toiminnassa, kun se pumppaa jäähdytysainetta ympäri
järjestelmää.
Onko pakastin tarpeeksi kylmä?
Jos olet vähänkin huolissasi siitä, että pakastimesi ei ole tarpeeksi kylmä tai jos haluat ajoittain
tarkistaa lämpötilan, voit ostaa jääkaapille/pakastimelle tarkoitetun lämpömittarin. Niitä saa
useimmista valintamyymälöistä ja rautakaupoista. Aseta lämpömittari pakastimessa paikkaan,
josta sitä on helppo lukea. Kun mittari on ollut pakastimessa yön yli, oikean lämpötilan tulisi olla
-18°C tai alempi. Katso ‘Lämpötilan säätäminen’.
Pakastettujen ruokien ostaminen
FI
Pakastimesi on neljä tähteä
Katso pakkauksesta säilytysohjeet, kun olet ostamassa pakastettua ruokaa. Pystyt säilyttämään
pakastettua tuotetta niin kauan, kun neljän tähden luokituksen kohdalla näytetään. Tämä
aika on yleensä merkitty ‘Parasta ennen’, joka on pakkauksen etupuolella. Laitteen suurin
pakastuskapasiteetti on 9.5 kg (MCF98WAE), 13 kg (M145CF12E) 24 tunnissa.
Älä laita tämän painorajan ylittävää määrää tuoretta ruokaa pakastelokeroon.
Tarkista pakastimen lämpötila
Tarkista pakastettujen ruokien kaapin lämpötila kaupassa, josta ostat pakastetut ruokasi. Sen
pita näyttää lämpötilaksi alle -18°C.
Valitse pakkaukset huolellisesti
Vilkaise pakastetun ruoan pakkausta varmistaaksesi, että se on täydellisessä kunnossa.
Osta pakasttu ruoka viimeisenä
Osta pakastetut tuotteet aina viimeisenä ostosreissullasi tai käynnilläsi valintamyymälässä. Yritä
pita pakastetut ruoat yhdessä, kun teet ostoksia ja kotimatkalla, sillä tämä auttaa pitämään
ruoan kylmempänä.
Varastoi ruoka heti
Älä osta pakastettua ruokaa, ellet voi pakastaa sitä heti.
Useimmista valintamyymälöistä ja rautakaupoista voidaan ostaa erityisiä eristettyjä laukkuja.
Nämä pitävät pakastetun ruoan kylmänä pidempään.
36
Käytössä
Vinkkejä ruoan pitämiseksi täydellisenä pakastimessa
Sulje ovi!
Rajoita oven avaamiskertoja estääksesi kylmää ilmaa karkaamasta. Kun palaat ostoksilta, lajittele
pakastimessa säilytettävät ruoat, kun ovi on vielä kiinni ja avaa se vain, kun laitat ruokaa sisään
tai otat sitä ulos.
Tuoreiden ruokien pakastus
Hyödyllisiä vinkkejä
Käytä laadukasta ruokaa ja käsittele sitä niin vähän kuin mahdollista. Pakasta ruoka pienissä
erissä, sillä silloin se pakastuu nopeammin, vie vähemmän aikaa sulaa ja mahdollistaa sen
syömisen sellaisina määrinä, kuin tarvitset.
Mitä ei pakasteta
Hedelmät, tuoreet vihannekset, pullotetut nesteet ja hiilihappopitoiset nesteet. Pulloja ja
tölkkejä ei pidä säilyttää pakastimessa, koska ne voivat räjähtää, kun sisältö jäätyy.
FI
ÄLÄ SÄILYTÄ SYTTYVIÄ KAASUJA TAI NESTEITÄ.
Valmistelut pakastamista varten
•
•
•
•
•
•
•
•
Jätä kypsennetty ruoka jäähtymään täydellisesti.
Jäähdytä ruoka jääkaapissa ennen pakastusta, jos mahdollista.
Mieti miten haluat kypsentää ruuan ennen sen pakastamista.
Älä pakasta ruokaa metalliastiassa jos saatat haluta laittaa sen mikroaaltouuniin suoraan
pakastimesta.
Käytä erityisiä pakastuspusseja, joita saa valintamyymälöistä, pakastuskelmua,
polyeteenipusseja, muovisia astioita, alumiinifoliota (vain paksua, jos epäilet riittävyyttä, laita
kaksi kerrosta). Älä käytä alumiinifoliota happoisille ruoille (kuten sitrushedelmille). Älä käytä
ohutta kelmua tai lasia. Älä käytä käytettyjä ruokaastioita (paitsi jos ne on ensin puhdistettu
perusteellisesti).
Poista ilmaa astiasta niin paljon kuin mahdollista. Voit ostaa erityisen
vakuumipumpun, joka imee ylimääräisen ilman ulos pakkauksesta.
Jätä pieni määrä ‘ilmatilaa’, kun pakastat nesteitä, laajentumisen varalta.
Voit käyttää tilan pakastimessa tehokkaimmin, jos pakastat nesteet (tai
kiinteät aineet, joissa on nestettä, kuten muhennos) neliskulmaisissa
lohkoissa. Tämä tunnetaan ‘ennaltamuotoiluna’. Kaada neste
polyeteenipussiin, joka on neliskulmaisen astian sisällä. Pakasta se näin,
poista sitten astia ja sulje pussi.
Merkitse kaikki
• Monet ruoat näyttävät pakastettuina samalta, joten huolellinen merkintä auttaa
ehkäisemään sen unohtamista, mikä tuote on. Ylitetyt säilytysajat voivat aiheuttaa
ruokamyrkytyksen.
37
• Voit ostaa erityistä pakastinteippiä, jota käytetään alhaisissa lämpötiloissa. Tätä teippiä on
saatavilla valkoisena, miksi et käyttäisi sitä kirjottaaksesi siihen kohteen sisällön. Voit ostaa
erityisiä pakastinmerkkilappuja ja -kyniä. Merkkilaput ovat erivärisiä, joten ne voivat auttaa
sinua käyttämään pakastintasi tehokkaasti. Voit esimerkiksi värikoodata lihan punaiseksi ja
vihannekset vihreiksi. Jos käytät eri väristä merkkilappua vuoden jokaiselle neljännekselle,
voit kierrättää pakastettua ruokaasi tehokkaammin.
• Kirjoita sisältö ja päivämäärä. Jos olet todella järjestelmällinen, lisää paino ja huomautuksia
kypsentämisestä, kuten ‘sulata ensin’ tai ‘kypsennä pakastetusta’ ja pidä erillistä ‘lokikirjaa’
siitä, mitä on missäkin vetolaatikossa. Tämä säästää oven avauskertoja ja turhaa etsimistä,
varmistaen, että pakastin pysyy tarpeeksi kylmänä.
Suositellut säilytysajat
Nähdäksesi suositellut ruoan säilytysajat, katso ruoan pakkauksesta.
Pakastetun ruuan sulattaminen
Joillekin ruoille sulattaminen ennen kypsennystä on tarpeetonta. Vihannekset ja pastan voi lisätä
suoraan kiehuvaan veteen tai kypsentää höyryssä. Pakastetut kastikkeet ja keitot voidaan laittaa
kattilaan ja lämmittää kevyesti, kunnes ne ovat sulaneet.
FI
Pakastettujen ruokien sulattaminen
1. Peitä ruoka kevyesti.
2. Sulata huonelämpötilassa. Älä unohda, että lämpimässä paikassa sulattaminen edistää
bakteerien kasvua.
3. Varmista aina ennen kypsennystä, että ruuassa ei ole jääkiteitä, erityisesti lihassa. Nämä kiteet
ilmaisevat, että ruoka ei ole täysin sulanut. Niitä syntyy alemmissa kypsennyslämpötiloissa.
Alemmat ruoanlaittolämpötilat eivät ehkä tuhoa vaarallisia bakteereja.
4. Kypsennä ruoka niin pian kuin mahdollista sulattamisen jälkeen.
5. Valuta ja heitä pois kaikki sulatuksen aikana syntynyt neste.
Pakasteruokien uunisulatus
Monissa mikroaaltouuneissa ja uuneissa on sulatusasetukset. Välttääksesi bakteerien kasvua,
käytä näitä vain, jos aiot kypsentää ruoan heti sulatuksen jälkeen.
Turvallisuusvinkkejä
Älä koskaan pakasta uudelleen mitään, mikä on sulanut paitsi jos kypsennät sen uudelleen
tappaaksesi haitalliset bakteerit.
Älä koskaan pakasta uudelleen sulaneita äyriäisiä.
Hyödyllisiä vinkkejä
Sulje pakkaukset huolellisesti, kun olet ottanut niistä jotain. Tämä estää kuivumisen tai
‘pakastinvammat’ ja huurteen muodostumisen jäljellä olevan ruoan päälle.
38
Puhdistus
Sulatus
Jonkin ajan kuluttua pakastimeen kertyy huurretta. Tämä huurre voidaan kaapia pois muovisella
kaapimella tai muulla muovisella keittiötyövälineellä väliaikaisena toimenpiteenä.
*Jään kaavin ei tule laitteen mukana.
Älä käytä metallista tai terävää välinettä, äläkä käytä mitään elektronisia laiteita sulatuksen apuna.
Täydellinen sulattaminen on kuitenkin tarpeellista suunnilleen kerran vuodessa, tai kun
huurrekerroksen paksuus ylittää 5 cm pakastimen taloudellisuuden ylläpitämiseksi. Tämä tulee
tehdä, jos huurretta ei pystytä kaapimaan pois, tai jos se alkaa häiritä ruuan säilyttämistä. Valitse
aika, jolloin pakasteruokavarastoa on vähän ja etene seuraavasti:
1. Ota pakastetut ruoat ulos, kytke pakastin pois verkkosyötöstä ja jätä ovi auki. Ihanteellista on,
jos ruoka voidaan laittaa toiseen pakastimeen tai jääkaappiin. Jos tämä ei ole mahdollista,
kääri ruoka ensin useisiin sanomalehden sivuihin tai suuriin pyyhkeisiin ja sitten paksuun
mattoon tai huopaan, ja pidä se viileässä paikassa.
2. Aseta matala kulho tai kattila pakastimen alle. Kaavi muovisella kaapimella pois niin paljon
huurrekasoja, kuin mahdollista. Jäljelle jäävän huurteen sulattamista voidaan nopeuttaa
asettamalla kulhoja kuumaa vettä pakastinkaapin sisään ja sulkemalla oven. Kun kiinteä
huurre irtoaa, väännä se pois muovisella kaapimella ja ota pois pakastimesta.
3. Kun sulattaminen on suoritettu, puhdista pakastimesi PUHDISTUS-osiossa kuvatulla tavalla.
4. Sulje kansi, kun kotelo on täysin puhdas ja kuiva, kytke pakastin jälleen päälle ja käännä
lämpötilan valintasäädin ‘MAX’-asentoon.
5. Anna laitteen jäähtyä tunnin ajan, jonka jälkeen voit aloittaa pakastetun ruoan laittamisen
pakastimeen. Sen jälkeen lämpötilan valintasäädin pitää kääntää asentoon ‘MIN’ 2 tunnin
kuluttua.
FI
Pakastimen puhdistaminen sisältä
Pakastin pitää puhdistaa sisältä laimealla liuoksella tai ruokasoodalla. Huudo sen jälkeen
lämpimällä vedellä käyttäen “väännettävää” sientä tai kangasta. Pyyhi pakastin kuivaksi ennen
korien laittamista paikoilleen.
Kytke pistoke pistorasiaan ja kytke verkkosyöttö päälle.
Pakastimen puhdistaminen ulkopuolelta
Käytä tavallista huonekalukiilloketta puhdistaaksesi pakastimen ulkopuolelta. Varmista, että ovi
on kiinni estääksesi kiillokkeen joutumista magneettiseen oven tiivisteeseen tai kaapin sisään.
Pakastimen takana oleva lauhduttimen ritilä ja viereiset osat voidaan imuroida käyttäen
pehmeää harjasuulaketta.
Puhdistusvinkkejä
Sulata, kun ruokavarastot ovat vähäiset.
Älä käytä karkeita puhdistimia, hankaustyynyjä tai liuottimia pakastimen sisäosan osien
puhdistamiseen.
39
Pakastimen siirtäminen
Ole huolellinen käsitellessä
Pidä pakastimesta kiinni reunojen ympäriltä tai pohjasta, kun siirrät sitä. Sitä ei pidä nostaa
pitäen kiinni yläpinnan reunoista missään olosuhteissa.
Sijainti
Älä sijoita pakastintasi lämmönlähteiden lähelle, esim. lieden, lämpökattilan tai lämpöpatterin
lähelle. Vältä myös suoraa auringonvaloa vajoissa ja aurinkohuoneissa.
Älä kytke pakastinta päälle 12 tuntiin
Sen jälkeen kun pakastin on sijoitettu, se pitää jättää pois päältä 12 tunnin ajaksi. Jäähdytysneste
tarvitsee aikaa laskeutumiseen.
Asennus
Alä peitä tai tuki laitteesi ritilän tuuletusaukkoja.
FI
Huolto
Laitteen korjaukset ja huollot saa tehdä vain valtuutettu ja pätevä teknikko.
Vianetsintä
Sähkökatkos
Jos sinulla on pakastimen lämpömittari, sijoita se pakastimeen paikkaan, josta voit helposti
lukea sen, kun virta palaa. Jos sisäinen lämpötila on -9° C tai vähemmän, kun virta palaa, ruokasi
on turvassa. Pakastimessa oleva ruokasi säilyy pakastettuna noin 13 tuntia ovi suljettuna. Jos
tiedät, että virta katkeaa, käännä termostaatin säätövalitsin MAX:ille 24 tuntia etukäteen, tämä
tekee pakastimestasi kylmemmän kuin normaalisti. Jos ei ole varoitusta, käännä termostaatin
säätövalitsin MAX:ille sähkökatkoksen jälkeen. Älä avaa ovea useammin kuin on tarpeen.
Pakastin on erityisen kylmä
Olet ehkä vahingossa jättänyt termostaatin säätövalitsimen MAX-asentoon.
Pakastin on erityisen lämmin
Kompressori ei ehkä toimi. Käännä termostaatin säätövalitsin MAX-asentoon. Jos ei kuulu
hymisevää ääntä, se ei toimi. Ota yhteyttä paikalliseen kauppaan, josta ostit pakastimen.
Pakastin ei toimi
Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja että pakastin on kytketty päälle. Tarkista, että pistokkeen
sulake ei ole palanut. Kytke pistorasiaan toinen laite, kuten lamppu, nähdäksesi, toimiiko
pistorasia.
Pakastin huurtuu ulkopuolelta
Tämä voi johtua huonelämpötilan muutoksesta. Pyyhi pois kaikki jäännöskosteus. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen kauppaan, josta ostit pakastimen.
40
Tekniset tiedot
Malli
MCF98WAE
M145CF12E
Laiteluokka
Luokka 9 (Arkkupakastin)
Luokka 9 (Arkkupakastin)
Mitat (l x s x k)
565 x 530 x 840 mm
725 x 565 x 830 mm
Pakastetun ruuan
nettosäilytystilavuus
98L
145L
Sulatustyyppi
Manuaalinen sulatus
Manuaalinen sulatus
Ilmastoluokka
SN/N/ST/T
SN/N/ST/T
Dette apparatet er ment for bruk i en omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 43 °C.
Säilytyslämpötila
≤ -18 °C
≤ -18 °C
Energiankulutus
0,466 kWh / 24 h
Strømforbruk 170 kWh
per år, basert på standard
testresultater i 24 timer.
Virkelig strømforbruk avhenger
av hvordan apparatet brukes
og hvor det står.
0,532 kWh / 24 h
Strømforbruk 194 kWh
per år, basert på standard
testresultater i 24 timer.
Virkelig strømforbruk avhenger
av hvordan apparatet brukes
og hvor det står.
Akustinen melu
42 dB
42 dB
Energialuokitus
A+
A+
Euroopan ympäristömerkki
Ei sovellu
Ei sovellu
Lämpötilan kohoamisaika
24 h
24 h
Pakastuskapasiteetti
9,5 kg / 24 h
13 kg / 24 h
Nimellisjännite
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
Nimellisvirta
0,70A
0,40A
FI
Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
41
Introduktion til din ny fryser
Før brug
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt før du bruger din nye
Matsui Fryser. Fryseren er kun beregnet til indendørs brug I hjemmet.
Låg
Håndtag
Hængsel
Kurv
Termostat kontrolhjul
Dræn
DK
Netledning med stik
Fot
Sidedæksel
Indikator for strøm
Fod
Placering
Når du vælger en placering for din nye fryser, skal du sikre dig at gulvet er fladt og stabilt, og
at rummet er godt ventileret med en gennemsnitlig rum temperatur på mellem 10ºC og 43ºC.
Undgå at placere fryseren tæt på varmekilder, fx kogeplader, kogere eller radiatorer. Undgå også
direkte sollys korridorer eller udestuer. Hvis du placerer din fryser i en udendørs bygning, så som
en garage eller anneks, skal du forvisse dig om at din fryser er placeret over fugtgrænsen, ellers
vil der opstå kondens på fryserens kabinet. Denne enhed er ikke beregnet til brug i garage eller
udendørs. Placer aldrig fryseren i vægudskæringer eller i monterede kabinetter eller møbler. Når
dit apparat kører, kan varmeveksleren på bagsiden (kun ved fritliggende modeller) blive varme
eller alternativt kan siderne blive varme (på modeller med skjult varmeveksler).
Krav til fri plads
Når du opsætter enheden, skal du sørge for at der er mindst 100 mm fri plads på begge sider,
100 mm bagpå og 300 mm ovenover enheden. Lågen kan både åbnes til højre og venstre alt
efter hvad er bedst i henhold til hvor den står. Sørg venligst for, at der er nok plads til at åbne
lågen helt.
Flytning af fryseren
Den letteste måde at flytte fryseren på er, at vippe den bagover lige netop nok til at løfte front
fødderne fra jorden og rulle den i position.
Rengøring før brug
Aftør det indvendige af fryseren med en svag opløsning af bikarbonat soda. Derefter renses
med varmt vand ved brug af en svamp eller klud. Vask kurvene og hylderne i varmt sæbevand
og tør fuldstændigt, før du monterer fryseren. De eksterne dele af fryseren kan rengøres med et
voksholdigt polermiddel. Hvis du har brug for mere information referer til rengøring.
42
Før du tilslutter den SKAL DU
Kontrollere, at du har en stikkontakt, som er kompatibel med det medfølgende stik på fryseren.
Hvis ikke, konsulter en kvalificeret person for at korrigere det.
Før du tænder!
Fryseren skal stå stille med åbent låg i mindst 12 timer.
TÆND IKKE FOR FRYSEREN, FØR DER ER GÅET TO TIMER EFTER FLYTNING AF FRYSEREN.
Kølevæsken behøver tid for at falde til ro.
Kom i gang
Tænd for din fryser
1. Inden fryseren forbindes til lysnettet, skal du tjekke, at termostaten står på OFF (SLUKKET)
2. Drej termostatens i urets retning til den ønskede stilling. MID-positionen er den korrekte
temperatur til opbevaring af allerede frossen mad.
3. For at sikre at fryseren er tilstrækkelig kold, til effektivt at kunne indfryse din mad vent 24
timer, før du fylder fryseren med mad.
Juster temperaturen
DK
Den interne temperatur på dit apparat bliver kontrolleret af en termostat. Maks. Position gør
apparatet koldere og den bruges til hurtig indfrysning (se afsnittet om hurtig indfrysning). Den
anbefalede stilling er omkring MID, men den bør reguleres i henhold til omgivelserne. Apparatet
virker måske ikke tilfredsstillende, hvis det står i en speciel varmt eller koldt rum, eller hvis døren
åbnes ofte, eller i længere perioder.
POWER
Termostat kontrolhjul
Hurtig indfrysning
Friskt kød skal indfryses så hurtig som muligt. Indstil MAKS. Lader din fryser køre kontinuerligt
og blive koldere (circa minus 28°C). Den vil derfor fryse hurtigere og beholde mere af
smagsstofferne i maden. Indfrysningen vil være komplet efter 24 timer. Drej termostatens
kontrolhjul tilbage til position MID, for at tillade fryseren at vende tilbage til dens normale
temperatur (-18°C). Indfrys aldrig store mængder af frisk mad på en gang.
Støj indeni fryseren!
Hvis du ikke har ejet et køleskab, eller en fryser før, kan du måske bemærke, at den laver nogle
underlige lyde.
De fleste af dem er fuldstændigt normale, men du skal være opmærksom på dem!
43
GURGLING, HVISLING
Denne støj er forårsaget af cirkulationen af kølevæsken i kølesystemet. Den er blevet kraftigere efter
introduktionen af CFC frie gasser. Dette er ikke en fejl og vil ikke påvirke præstationerne på din fryser.
BRUM, RUMLEN ELLER PULSERENDE
Dette er kompressorens motor, der pumper kølevæske rundt i systemet.
Er fryseren kold nok?
Hvis du er det mindste bekymret om din fryser ikke bliver holdt kold nok, eller hvis du konstant
ønsker at overvåge temperaturen, skal du købe et Køleskab/Fryser termometer. Disse er
tilgængelige i de fleste supermarkeder og isenkræmmer forretninger. Placer termometeret i
fryseren, hvor det let kan aflæses. Efterlad det over natten, den korrekte temperatur skal være på
-18°C eller lavere. Se ”Justering af temperatur”.
Indkøb af frossent mad
Din fryser har fire stjerner
Når du køber frossent mad, se på reglerne for opbevaring på pakningen. Du vil være i stand
til at opbevare pakker med frossent mad i den periode, der vises med 4 stjerner. Dette er
sædvanligvis den periode, der er vist som ”Bedst før” på forsiden af pakningen. Fryserens
maksimale kapacitet er 9.5 kg (MCF98WAE), 13 kg (M145CF12E) på 24 timer.
DK
Placer venligst ikke frisk mad I fryserummene, der overstiger denne vægt.
Kontroller frysetemperaturen
Kontroller temperaturen af det frosne mad i køledisken i forretningen hvor du køber din frosne
mad. Den skal have en temperatur der er mindre end – 18°C.
Vælg pakker omhyggeligt
Tag et hurtigt kig på pakken med frossent mad og forvis dig om at den er i perfekt stand.
Køb frossent mad til sidst
Køb altid frossent mad produkter til sidst på din indkøbstur, eller besøg i supermarkedet. Prøv
at holde frossent mad sammen under indkøbsturen og på vejen hjem, eftersom dette vil hjælpe
med at holde maden koldere.
Indfrys mad med det samme
Køb ikke frossent mad, medmindre du kan indfryse det med det samme.
Specielle isolerede poser kan købes i de fleste supermarkeder og isenkræmmerforretninger.
Disse holder frossent mad koldt længere.
44
I brug
Tips for at holde mad perfekt i fryseren
Luk døren!
For at forhindre kold luft i at slippe ud, prøv at begrænse det antal gange du åbner døren. Når
du kommer hjem fra en indkøbstur, sorter maden til at blive opbevaret i din fryser, mens døren
er lukket og åben den kun, når du lægger mad ind eller tager mad ud.
Fryse frisk mad
Nyttige tips
Brug kvalitetsfødevarer og behandl det så lidt som muligt. Indfrys mad i små kvantiteter, det
indfryser hurtigere, tager mindre tid at tø op, og tillader dig at spise i den kvantitet, som du
behøver.
Hvad der ikke kan fryses
Frugt, friske grøntsager, væsker på flaske og kulsyreholdige drikke. Flasker og dåser må ikke
opbevares i frysen, da de kan sprænge, når indholdet fryser.
OPBEVAR IKKE BRÆNDBARE GASSER ELLER VÆSKER.
DK
Forberedelse for frysning
•
•
•
•
•
•
•
•
Efterlad tilberedt mad for at afkøle fuldstændigt.
Afkøl mad i køleskabet, før det fryses hvis muligt.
Overvej hvordan du vil tilberede maden før du fryser det.
Frys ikke mad i metalbeholdere, hvis du ønsker at bruge det i mikrobølgeovnen lige fra
fryseren.
Brug specielle fryseposer, der kan købes i supermarkeder, frysefilm, polyethylene poser,
plastikæsker, aluminiums folie (kun i kraftig kvalitet, hvis du er i tvivl, vikles det om to gange).
Brug ikke aluminiums folie til syreholdige fødevarer (så som citrus frugter). Brug ikke tynd
selvklæbende film eller glas. Brug ikke brugte containere (med mindre de er fuldstændig
rengjorte først).
Få mest mulig luft ud af containeren som muligt. Du kan købe en speciel
vacuum pumpe, som suger overskydende luft ud af pakningen.
Efterlad et lille mængde af ”luftrum” når du indfryser væsker, for at
tillade ekspansion.
Du kan bruge pladsen i fryseren mere effektivt, hvis du fryser væsker
(eller fast mad med væsker, så som stuvninger) i firkantede blokke. Dette
er kendt som ”Formning”. Hæld det flydende mad i en polyetene pose
som er placeret i den i en firkantet container. Frys det på denne måde,
derefter fjernes det fra containeren og posen lukkes.
Sæt label på al ting
• Mange fødevarer ser ens ud når de er frosset, så omhyggelig mærkning vil hjælpe med
at undgå at glemme, hvad der er i dem. Opbevarings tider, der overskrides kan resultere i
madforgiftning.
45
• Du kan købe speciel frysetape, der kan bruges ved lave temperaturer. Denne tape findes i
hvidt, så hvorfor ikke bruge den til at skrive pakkens indhold på det. Du kan købe specielle
fryselabels og penne. Labels kommer i forskellige farver, som kan hjælpe dig med at bruge
din fryser mere effektivt. For eksempel kan du farvekode kød med rødt og grønsager med
grønt. Bruges forskellige farvelabels for hvert kvartal på året, vil det hjælpe dig med at rotere
din frosne mad mere effektivt.
• Skriv indholdet og datoen. Hvis du virkelig er organiseret, tilføjes vægten og en note
om tilberedning, så som ”optøs først”, eller ”tilberedes fra frossen tilstand” og hold en
separat ”logbog” af hvad, der er i hver skuffe. Dette vil spare på antallet af dør åbninger og
unødvendig søgning, hvilket sikrer at fryseren forbliver tilstrækkelig kold.
Anbefalet holdbarhed
For anbefalet holdbarhed, referer til pakningen på din mad.
Optøning af frossent mad
For nogle madvarer, er optøning før tilberedning unødvendig. Grøntsager og pasta, kan tilføjes
direkte i kogende vand eller dampkoges. Frosne saucer og supper kan kommes direkte i gryden
og opvarmet forsigtig, indtil de er optøet.
For at optø frossent mad
1. Placer maden løst.
DK
2. Optø i rum temperatur. Glem ikke at optøning på et varmt sted fremskynder væksten af
bakterier.
3. Forvis dig altid om, at der ikke er nogen iskrystaller i maden før tilberedning, specielt
med kød. Disse krystaller indikerer at maden ikke er fuldt optøet. Det resulterer i lavere
temperaturer under tilberedning. Lavere tilberedelsestemperaturer ødelægger måske ikke
farlige bakterier.
4. Tilbered mad så hurtig som muligt efter optøning.
5. Dræn og smidt væske væk, der udskilles under optøning.
Tilbered optøet frossent mad
Mange mikrobølgeovne og ovne har indstilling til optøning. For at undgå opbygningen af
bakterier, må disse kun bruges, hvis du har til hensigt at tilberede maden umiddelbart efter.
Sikkerhedstips
Indfrys aldrig noget, der har været optøet med mindre du tilbereder det igen, for at slå skadelige
bakterier ihjel.
Indfrys aldrig optøet fisk.
Nyttige tips
Luk poserne ordentlig efter at noget indhold er fjernet. Dette forhindrer tørring eller ”fryser
brændt” mad, og opbygningen af frost på det tilbageværende mad.
46
Rengøring
Afrimning
Efter en periode vil frost opbygges i fryseren. Som en midlertidig foranstaltning skal denne frost
skrabes væk med en plastikskraber eller med andet plastic køkkenudstyr.
*Isskraber følger ikke med enheden.
Brug ikke metal eller skarpe instrumenter og brug ikke elektriske apparater for at speede
afrimningen op.
En gang om året, eller hvis frostlaget overstiger 5 cm (2”) for at sikre effektiviteten på fryseren.
Dette skal udføres, hvis den opbyggede frost ikke kan skrabes væk, eller hvis det begynder at
interferere med opbevaringen af fødevarer. Vælg et tidspunkt når lagret af frossent mad er lavt
og gå frem som følger:
1. Tag det frosne mad ud, sluk for fryseren fra effektforsyningen og efterlad døren åbent. Ideelt
skal den frosne mad kommes i en anden fryser eller køleskab. Hvis dette ikke er muligt
indpakkes maden, først i adskillige ark af avispapir, eller store håndklæder og derefter et tykt
tæppe og opbevares på et koldt sted.
DK
2. Placer en lav skål eller pande under fryseren. Skrab så meget frost, som du kan, væk med en
plastikskraber. Optøning af det tilbageværende kan speedes op ved at placere skåle med
varmt vand inden i fryserens kabinet og lukke døren. Når den fastfrosne is løsnes, skrabes
den væk med plastikskraberen og fjernes.
3. Når afrimningen er fuldført, rengøres fryseren, som beskrevet i ”RENGØRING”.
4. Når kabinettet er helt rent og tørt, skal du lukke låget, tænde for fryseren og stille
termostaten på ‘MAX’.
5. Lad enheden køle ned i en time, hvorefter du kan begynde at anbringe mad i den. 2 timer
senere skal du stille termostaten på ’MIN’.
Rengøring af det indvendige af fryseren
Du skal rengøre fryserens interiør med en svag opløsning af bikarbonat soda. Derefter renses
med varmt vand med brug af en svamp eller klud. Tør fryseren tør før du genindsætter kurvene.
Sæt stikket i og tænd for effekten.
Rengøring af det udvendige af fryseren
Brug standard møbelpoleringsmiddel til rengøring af eksteriøret på fryseren. Forvis dig om at
døren er lukket, for at forhindre at polish kommer på den magnetiske dør pakning eller inden i
kabinettet.
Grillen på varmeveksleren på bagsiden af fryseren og de tilhørende komponenter kan støvsuges
ved brug af et tilbehør med blød børste.
Rengøringstips
Afrim når beholdningen af mad er lav.
Brug ikke stærke rengøringsmidler, skurebørster eller opløsningsmidler til at rengøre nogen dele af
fryseren.
47
Flytning af fryseren
Omhu under flytning
Hold på fryseren rundt om siderne eller basen, når den flyttes. Under ingen omstændigheder
må den løftes ved, at holde på kanterne på top pladen.
Placering
Placer ikke fryseren tæt på varmekilder, fx kogeplader, kogere eller radiatorer. Undgå også
direkte sollys i korridorer eller udestuer.
Tænd ikke for fryseren før efter 12 timer
Efter at fryseren er på plads skal den have lov til at stå i ro for 12 timer. Kølevæsken behøver tid
for at falde til ro.
Installation
Advarsel – dæk ikke eller blokker ventilationshuller eller grillen på dit apparat.
Service
Reparationer og vedligeholdelse af dette apparat, må kun udføres af en autoriseret, kvalificeret
tekniker.
DK
Fejlfinding
Strømafbrydelse
Hvis du har et frysetermometer, placeres det i fryseren, hvor du har let adgang til at aflæse det
når effekten vender tilbage. Hvis den interne temperatur er – 9°C eller mindre når strømmen
vender tilbage, er dit mad sikkert. Den mad der er i din fryser vil forblive frossent i cirka
13 timer med døren lukket. Hvis du ved at strømmen vil blive afbrudt, 24 timer før, drejes
termostatkontrollens hjul til MAX, dette vil gøre fryseren koldere end normalt. Hvis der ikke er
nogen advarsel, drejes termostatkontrollens hjul til MAX efter strømafbrydelsen. Åbn ikke døren
mere end højst nødvendigt.
Fryseren er speciel kold
Du har ved et uheld efterladt termostatens kontrolknap på Maks.
Fryseren er speciel varm
Kompressoren arbejder måske ikke. Drej termostatens kontrolknap til Maks. Hvis der ikke høres
en summende lyd, virker den ikke. Kontakt den lokale forretning, hvor du købte din fryser.
Fryseren virker ikke
Kontroller at stikket er sat i og tændt. Kontroller at sikringen ikke er røget. Tilslut et andet
apparat, så som en lampe, for at se om stikkontakten virker.
Der optræder kondens på ydersiden af Fryseren
Dette kan være på grund af en ændring i rum temperaturen. Aftør enhver tilbageværende fugt.
Hvis problemet fortsætter, kontakt den lokale forretning, hvor du har købt din fryser.
48
Specifikationer
Model
MCF98WAE
M145CF12E
ApparatkategoriKategori
Kategori 9 (Kummefryser)
Kategori 9 (Kummefryser)
Mål (B x D x H)
565 x 530 x 840 mm
725 x 565 x 830 mm
Opbevaringsmængde af frossen
mad
98L
145L
Afrimningstype
Manuel afrimning
Manuel afrimning
Klimaklasse
SN/N/ST/T
SN/N/ST/T
Dette apparat er beregnet til brug i en omgivende temperatur på 10°C og 43°C.
Opbevaringtemperatur
≤ -18°C
≤ -18°C
Energiforbrug
0,466 kWh / 24t
Energiforbrug 170 kwh årligt,
baseret på stand testresultater
for 24 timer.
Faktisk energiforbrug afhænger
af, hvordan apparatet bruges
og hvor det er placeret.
0,532 kWh / 24t
Energiforbrug 194 kwh årligt,
baseret på stand testresultater
for 24 timer.
Faktisk energiforbrug afhænger
af, hvordan apparatet bruges
og hvor det er placeret.
Luftbåren akustisk støj
42dB
42dB
Energivudering
A+
A+
EU energimærket
Ikke relevant
Ikke relevant
Temperaturstigning
24 timer
24 timer
Frysekapacitet
9,5 kg / 24t
13 kg / 24t
Nominel spænding
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
Vurderet strøm
0,70A
0,40A
DK
Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel.
49
This appliance complies with the following EC Regulations:2006/95/EC (Low-voltage directive) and subsequent modifications.
2004/108/EC (Electro-magnetic compatibility) with follow-up amendments.
This product is electrically safe, in accordance with:EN 60335-2-24: 2003 plus amendments.
EN60335-1: 2002 plus amendments.
Weight and Dimensions are approximate. Because we continually strive to improve our products, we may change specifications and
designs without prior notice.
RoHS Restriction of the use of Certain Hazardous Substances.
The freezer has been produced to meet the RoHS Directive, which bans electrical and electronic devices from the EU market that have
higher levels than agreed of Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated biphenyl and Polybrominated diphenyl ether.
The refrigeration system may contain iso-butane (R600a), a natural gas characterised by a high level of environmental compatibility.
However, it is still flammable.
Ensure that no damage is caused to any parts of the coolant circuit while transporting and setting up the appliance, handling, cleaning,
and disposing the chemical.
If any leaks caused by mechanical damage, coincides with a source of ignition, an explosion may occur. For this reason, no household
appliances driven by an electric motor (for example: stirrers, mixers, or ice- cream beaters) should be operated inside the appliance. Nor
should any heating or other source of ignition be introduced into the appliance. This particularly applies to naked flames, as well as the
area surrounding the appliance openings.
As the coolant is heavier than air, it accumulates at ground level. If a fault should occur, the room containing the appliance must be kept
well ventilated.
Before carrying out any work on the appliance such as cleaning, defrosting, changing bulbs, replacing door seals, setting up or installing,
please remember to pull out the mains supply plug, to switch off at the circuit breaker, or to remove the fuse.
Danger of Explosion!
• Do not store flammable liquids or gases in the appliance.
• Pay particular attention when checking the coolant circuit for damages.
• Never use any electrical heater, hot air fan, hair dryer, steam cleaner or any other source of heat!
The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.
Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will
help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased
your product.
Fryseren overholder følgende EU-reguleringer:
2006/95/ EU (Lavspenningsdirektiv) og påfølgende modifikasjoner.
2004/108/ EU (Elektromagnetisk kompatibilitet) med oppfølgende tillegg.
Dette er et sikkert elektrisk apparat i samsvar med:
EN 60335-2-24: 2003 pluss tillegg.
EN60335-1: 2002 pluss tillegg.
Vekt og mål er av ca verdi ettersom vi fortsetter å forberede våre produkter, spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
RoHS Restriction on the use of Hazardous Substances (restriksjoner på bruken av farlige substanser).
Fryseren er produsert for å overholde RoHS-direktivet som forbyr elektriske og elektroniske apparater med høyere enn godkjente nivåer
av bly, kvikksølv, heksavalent krom, polybromert bifenyl og polybrymert difenyl på EU-markedet.
Kjølesystemet kan inneholde isobutan (R600a), en naturgass som kjennetegnes ved å ha stor miljømessig kompatibilitet. Den er likevel
antennelig.
Sørg for at ingen deler av kjølesystemet blir skadet når fryseren transporteres, monteres, håndteres eller gjøres ren, eller når du kasserer
kjemikaler.
Hvis lekkasjer som oppstår på grunn av mekaniske skader, utsettes for kilder til antenning, kan eksplosjoner oppstå. Derfor bør ingen
kjøkkenapparater som drives av en elektrisk motor (for eksempel visper, miksmastere eller iskremmaskiner), brukes inne i fryseren. Andre
kilder til varme eller flammer må heller ikke føres inn i fryseren. Dette gjelder spesielt nakne flammer, og også i områder som omgir
åpninger i fryseren.
Siden kjølevæsken er tyngre enn luft, samles den på bakkenivå. I tilfelle en feil skulle oppstå, må rommet fryseren brukes i, være godt
ventilert.
Før du rengjør, av-iser, skifter lyspærer, monterer fryseren eller bytter ut gummilister på dørene, må du huske å trekke ut stikkontakten, slå
av effektbryteren eller ta ut sikringen.
Eksplosjonsfare!
• Antennelige væsker eller gasser må ikke oppbevares i fryseren!
• Vær ekstra nøye når du sjekker kjølesystemet for skader.
• Bruk aldri elektriske ovner, varmevifter, fønere, damprensere eller andre varmekilder!
Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det
ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat
innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for deponering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres
på en måte som beskytter helse og miljø.
For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du kjøpte produktet.
Denna apparat uppfyller följande EG förordningar:2006/95/EG (Lågspänningsdirektivet) och efterföljande ändringar.
2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet) med uppföljande tillägg.
Denna produkt är elektriskt säker i enlighet med:EN 60335-2-24: 2003 plus tillägg.
EN60335-1: 2002 plus tillägg.
Vikt och mått är ungefärliga. Eftersom vi strävar efter att förbättra våra produkter kan specifikationerna ändras
utan vidare meddelanden.
RoHS (Restriction of the use of Certain Hazardous Substances/inskränkning av användning av vissa vådliga substanser).
Frysen har tillverkats för att uppfylla RoHS direktivet, vilket förbjuder elektriska och elektroniska enheter på EU marknaden som har högre
nivåer än överenskommet av bly, kvicksilver, sexvärdigt krom, polyklorerad bifenyl och polybromerad difenyleter.
Kylsystemet kan innehålla isobutan
(R600a), en naturlig gas som karakteriseras som mycket miljövänlig. Den är emellertid fortfarande lättantändlig.
Se till att inga skador sker på någon del av kylkretsen under transport och installation av apparaten, hantering, rengöring och placering
av kemikalierna.
Om några läckor skulle ske på grund av mekaniska skador och en gnistkälla finns i närheten kan en explosion ske. Av detta skär får inga
hushållsapparaten som drivs av en elektrisk motor (exempelvis: omrörare, mixer eller glassmaskiner) arbeta inuti apparaten. Ej heller bör
några värmekällor eller andra källor för antändning införas i apparaten. Detta gäller särkilt öppna lågor samt området runt apparatens
öppningar.
Eftersom kylmedlet är tyngre är luft ackumuleras det i markplan. Om ett fel skulle uppstå bör rummet där apparaten är placeras hållas väl
ventilerat.
Innan något arbete utförs på apparaten såsom rengöring, avfrostning, byte av lampor, byte av dörrtätningar, inställning eller installation
ska strömkontakten dras ut, överspänningsskyddet stängas av eller säkringen tas bort.
Risk för explosion!
• Förvara inga antändbara vätskor eller gaser i apparaten!
• Var särskilt uppmärksam vid kontroll om kylkretsen är skadad.
• Använd aldrig någon elektrisk värmare, värmefläkt, hårtork, ångrengörare eller andra värmekällor!
Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga
hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för
återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den separata återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer
att ta tillvara på återanvändbara produkter och konservera naturella tillgångar och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som
skyddar mänsklig hälsa och miljön.
För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller där du
inhandlade produkten.
Tämä laite täyttää seuraavat EY:n säädökset2006/95/EY (matalajännitedirektiivi) ja myöhemmät muutokset.
2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja myöhemmät muutokset.
Tämä tuote on sähköisesti turvallinen seuraavien normien mukaisesti:EN 60335-2-24: 2003 ja lisäykset.
EN60335-1: 2002 ja lisäykset.
Paino ja mitat ovat likiarvoja. Koska yritämme jatkuvasti parantaa tuotteitamme, saatamme muuttaa teknisiä tietoja ja malleja ilman
ennakkoilmoitusta.
RoHS tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Pakastin on tehty vastaamaan RoHS-direktiiviä, joka kieltää sellaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet EU-markkinoilta, joissa on sovittua
korkeammat asteet lyijyä, elohopeaa, kuusiarvoista kromia, polybrominoitua difenyyliä ja polybrominoitua difenyylieetteriä.
Jäähdytysjärjestelmä voi sisältää isobutaania (R600a), joka on luonnollinen kaasu ja sekoittuu hyvin ympäristöön. Se on silti helposti
syttyvä.
Varmista, etteivät mitkään jäähdytysnestepiirin osat ole vaurioituneet kuljetuksen, asentamisen, siirtämisen, puhdistamisen tai
kemikaalin hävittämisen aikana.
Jos mekaanisen vaurion seurauksena tapahtuva vuoto sattuu yhteen sytytyslähteen kanssa, voi tapahtua räjähdys. Tästä syystä mitään
kotitalouslaitteita, joissa on sähkömoottori (esim.: sekoittimia, tehosekoittimia, tai jäätelövatkaimia) ei saa käyttää laitteen sisällä.
Myöskään minkäänlaista lämmön lähdettä tai muuta sytytyksen lähdettä ei saa laittaa laitteen sisään. Tämä koskee erityisesti avotulta;
tätä sovelletaan myös alueeseen, joka ympäröi laitteen aukkoja.
Koska jäähdytysneste on painavampaa kuin ilma, se kerääntyy maan tasolle. Jos häiriö tapahtuu, huone jossa laite on, täytyy pitää hyvin
ilmastoituna.
Ennen kuin teet laitteelle mitään, kuten puhdistat, sulatat, vaihdat polttimoja, vaihdat oven tiivisteitä, asetat tai asennat, irrota pistoke,
kytke pois päältä suojakatkaisimesta, tai poista sulake.
Räjähdysvaara!
• Älä säilytä laitteessa helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja!
• Ole erityisen huolellinen kun tarkistat, onko jäähdytysnestepiiri vaurioitunut.
• Älä koskaan käytä sähkölammitintä, kuumailmapuhallinta, hiustenkuivaajaa, höyrypuhdistajaa tai muuta lämmönlähdettä!
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan
vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä
varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laitteet
kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla.
Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi.
Dette produkt overholder følgende EC-forordninger:
2006/95/EC (Svagstrømsdirektivet) med efterfølgende ændringer.
2004/108/EC (Elektromagnetisk kompatibilitet) med efterfølgende tilføjelser.
Dette produkt er elektrisk sikkert, i overensstemmelse med:
EN 60335-2-24: 2003 plus tilføjelser.
EN60335-1: 2002 plus tilføjelser.
Vægt og dimensioner er cirka værdier. På grund af at vi kontinuerligt forbedrer vore produkter forbeholder vi os ret til at ændre
specifikationer og design uden forudgående varsel.
RoHS restriktion med hensyn til brug af bestemte, farlige substanser.
Fryseren opfylder RoHS direktivet, som forbyder elektriske og elektroniske produkter på EU markedet, hvis mængden af bly, kviksølv,
hexavalent chrom, polybromeret biphenyl og polybromeret diphenyl æter er større end vedtaget.
Kølesystemet kan indeholde isobutan (R600a) - en naturlig, meget miljøvenlig, gas. Den er imidlertid stadig brændfarlig.
Kontroller, at der under produktets transport, installation, håndtering, rengøring samt under bortskaffelse af kemikalier ikke sker skade på
nogen af kølekredsløbets dele.
Hvis der opstår lækage på grund af mekanisk skade samtidig med, at der sker en gnistdannelse i nærheden, kan der opstå en eksplosion.
Derfor må ingen elektriske husholdningsapparater (miksere, piskere, varmeovne osv) anvendes inde i produktet. Dette gælder især åben
ild samt for området omkring produktets åbninger.
Da kølevæske er tungere end luft, samler den sig på lavtliggende områder. Hvis der opstår en fejl, skal rummet , hvori produktet befinder
sig, holdes velventileret.
Inden der foretages arbejde på produktet såsom rengøring, afrimning, udskiftning af pærer og dørforseglinger og inden installation, skal
du huske at fjerne netledningen fra stikkontakten og at slå HFI-relæet eller sikringen fra.
Eksplosionsfare!
• Opbevar ikke brændfarlige væsker og gasser i produktet!
• Vær især forsigtig, når du tjekker kølekredsløbet for skader.
• Brug aldrig et elektrisk varmeapparat, en varmluftblæser, en damprengører eller anden varmekilde!
Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det
er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Sortering og genbrug af dit affald når du bortskaffer det vil hjælpe med at præservere naturressourcer og sikre, at det genbruges
på en måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet.
For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der, hvor du købte
produktet.
DSG Retail Ltd. (co. no. 504877)
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 7TG, UK.
IB-MCF98WAE-M145CF12E-140509V3