Pharmadanmarks varedeklaration

RP-2015
Pharmadanmarks varedeklaration
Varedeklarationen beskriver, hvad der kendetegner foreningen, og hvad der skal være pejlemærkerne i foreningens udadrettede indsats – over for politikere, andre organisationer
og presse
• Vi er den faggruppe, der ved mest om lægemidler – lige fra forskning til forbrugerrådgivning. Vi har derfor et sundhedsfagligt ansvar, som vi tager på os med høj integritet
og stor ordentlighed.
• Som akademikere på lægemiddelområdet er vi afgørende for, at Danmark bevarer og
udvikler en forskningsbaseret lægemiddelindustri i verdensklasse, og at danskerne får
den rette medicin og de rigtige medico-tekniske løsninger.
• Vores indsigt giver Danmark en erhvervs- og forskningsmæssig styrke, der er fundamentet for endnu flere internationalt konkurrencedygtige vidensjob og større eksportindtægter, hvis de rette rammebetingelser er til stede.
10
pharma november 2015
Af Christian K. Thorsted / Foto: Camilla Schiøler
RP-2015
i ny strategis tegn
pharma november 2015
11
RP-2015
Repræsentantskabsmødet var
i år udvidet, så der var tid til en
grundig diskussion af den nye
foreningsstrategi, som blev
præsenteret. Stor opbakning
fra repræsentanterne til et
mere offensivt og udadvendt
Pharmadanmark.
N
ye muligheder og nye udfordinger
er kommet til, og Pharmadanmark
skal se mod nye mål. På Repræsentantskabsmøde 2015 præsenterede
Hovedbestyrelsen (HB) derfor en ny strategiplan frem mod 2020.
»Verden omkring os flytter sig, og interessevaretagelse anno 2015 kræver noget andet end i 2007, hvor vi ændrede
foreningen og åbnede døren for andre
akademikere. I dag kommer der mere og
mere fokus på at skabe arbejdspladser,
gerne vidensarbejdspladser. Man debatterer også, hvad Danmark skal leve af, og
hvordan vi sikrer Velfærdsdanmark i en
global verden. Og hvordan vi får mere
sundhed for de samme penge. Det er alt
sammen emner, som er relevante for vores medlemmer, og som de er engagerede i. Det skal vi udnytte til at give dem
endnu bedre job- og karrieremuligheder
og -vilkår i deres dagligdag,« fastslog
Rikke Løvig Simonsen, som sammen med
Valgt som ny formand
Rikke Løvig Simonsen blev valgt som ny formand for Pharmadanmark.
»Det, I får med mig, er én, der tror på inddragelse, kommunikation og forhandling. Jeg er glad og stolt over at få mulighed for at stille op som formand og
vil gøre mit allerbedste for at leve op til jeres tillid, og det ansvar der følger
med,« sagde Rikke Løvig Simonsen i sin valgtale.
Hun lagde vægt på, at foreningens fokus altid skal være at sikre nuværende
og kommende medlemmers interesser. Foreningen skal slås for medlemmerne
og for fagområdet. Den skal sikre, at både nuværende og kommende lægemiddelakademikere har gode vilkår.
Det betyder bl.a., at Pharmadanmark skal træde til, når ting går galt for den
enkelte, og at Pharmadanmark skal arbejde for inspiration og faglige netværk,.
Politikerne skal også lære at tænke på Pharmadanmarks medlemmer og deres
arbejdsområde som vigtige.
»Kort og godt tror jeg på, at vi sammen er stærke. Pharmadanmark skal hjælpe os både hver især og som gruppe, når vi har brug for det. Når vi skal inspireres til netværk fagligt og menneskeligt. Og når vi skal frem på dagsordenen, så
vi bliver husket som en del af løsningen ved finanslovsforhandlinger, sundhedsforlig mv. Det som sikrer vores langsigtede rolle i samfundet. Vores forening er
fantastisk og har mange muligheder,« sagde Rikke Løvig Simonsen.
To nye HB-medlemmer
HB har fået to nye medlemmer. Det er Janne Baaring Jensen, Vordingborg Apotek, for Apotekssektionen. Og Hassan Arrakha for Pharmadanmark – Privat. Han har tidligere været formand for Privatsektionen.
Hassan Salmasi fra Pharmadanmark Apotek og Nicolaj Strøyer
Christofferen fra Pharmadanmark Privat genopstillede ikke til bestyrelsen.
Arjang Mehrdad er valgt som HB-suppleant for apoteksområdet.
HB konstituerer sig på dets møde i december. Her har René Holm,
mangeårigt medlem af HB for Privatsektionen, meldt sig klar til at
overtage posten som næstformand efter Rikke Løvig Simonsen.
Hassan Arrakha, nyt HB-medlem for Pharma­danmark-Privat
12
pharma november 2015
HB-medlemmerne Behzad Ghorbani og
Dorthe Seitzberg præsenterede strategien.
Hun lagde vægt på, at Pharmadanmark i høj grad er lykkedes med strategien fra 2007, hvilket bl.a. ses ved den høje
medlemsvækst og AC-områdets mest tilfredse medlemmer.
»Fundamentet er på plads til en mere
offensiv dagsordensætning,« fastslog
hun.
Ikke kendte nok
En interessentanalyse, omfattende nøglepersoner i bl.a. ministerier, organisationsverdenen og medieverdenen, viser
dog, at foreningen ikke er synlig nok. De
eksterne interessenter ser derfor meget
gerne, at Pharmadanmark kommer endnu mere "ind i kampen”, når der skal
sættes dagsordener inden for uddannel-
se og forskning, erhvervslivets rammevilkår og hele sundhedsdiskussionen.
»For nu at være helt ærlige. Vi er ikke
kendte uden for vores egen kreds. Det
har heller ikke været vores strategi. Men
skal vi have indflydelse, skal vores navn
stå tydeligere, der hvor beslutningerne
tages,« sagde Behzad Ghorbani.
Strategien forudsætter bl.a., at der
skal opbygges analysekapacitet i sekretariatet, og så skal der arbejdes mere
strategisk med at skabe opmærksomhed
om foreningens dagsordener.
»Vi skal vise vores samfundsbidrag,
og hvor vigtige vi er for Danmark på politiske nøgleområder. Vi skal også øge
samarbejdet med andre og skabe alliancer – med industrien, inden for den offentlige sektor og organisationsverdenen. Kort sagt, vi kan og skal blive bedre
til at påvirke. Det kræver bl.a., at vi styr-
ker vores eksterne kommunikation. Hidtil
har vores kommunikation i det store hele
alene været rettet mod medlemmerne,«
sagde Behzad Ghorbani.
Uddannelse, sundhed, erhverv
Strategien identificerer tre politiske fokusområder, uddannelse, sundhed og erhvervspolitik.
»Grunden til, at vi har valgt de tre områder, er dels, at vi er nødt til at prioritere, men også at vi vurderer, at det er de
mest vigtige for vores medlemmer,« fortalte Dorthe Seitzberg i sin præsentation.
Hun forklarede videre, at Pharmadanmark vil starte med at forsøge at få øget
indflydelse på landets uddannelsespolitik.
»Vi ønsker at blive den lønmodtagerorganisation, der ”oversætter” aftagernes behov. Vi ønsker at blive de højere
pharma november 2015
13
RP-2015
»Nu skal der en ny formand til, og
jeg giver med stor glæde stafetten
videre,« sagde Antje Marquardsen!
læreanstalters konstruktivt-kritiske samarbejdspartner og samtidig få en rolle
som den siddende uddannelses- og
forskningsministers sparringspartner,
når der skal stilles nye krav til universiteterne. Her vil vi et stykke ad vejen være
på linje med arbejdsgiverne – og vil kunne lave alliancer med dem,« sagde hun.
På det sundhedspolitiske område vil
Pharmadanmark sætte fejlmedicinering
på dagsorden, mens det på det erhvervspolitiske område grundlæggende handler om at arbejde for konkurrencedygtige
rammevilkår for lægemiddelindustrien,
ikke mindst for at sikre, at der fortsat
skabes vidensjob herhjemme.
Debat om strategi
Efter præsentationen fra HB blev strategiplanen diskuteret af repræsentanterne,
og der var stor ros til HB for dens arbejde
og opbakning til strategien. Der var dog
også livlig debat om, hvilke ord der præcis skal sættes på Pharmadanmark, når
foreningen skal præsenteres udadtil. Det
var helt konkret den sætning, som i kort
form beskriver foreningens vision, som
adskillige HB-medlemmer ikke kunne se
sig selv i. Den lød Lægemidler i verdensklasse – vores ansvar, vores styrke.«
HB tog på baggrund af debatten til efterretning, at kommunikationen omkring
foreningens brand skal sikre, at omverdenen forstår, at Pharmadanmark er faglig organisation for lægemiddelakademikere – så det altså også handler om menneskene bag lægemidlerne og ikke kun
lægemidlerne.
Tak til den afgående formand
Rikke Løvig Simonsen takkede den afgående formand Antje Marquardsen for hendes 15 aktive år i Hovedbestyrelsen, heraf syv år som
næstformand og seks som formand.
»15 års foreningspolitisk arbejde er lang tid at skulle samle op på
her, men man kan i alt fald naturligvis fremhæve, at du tilbage i
2006 var med til at udforme den banebrydende strategi, som forvandlede Farmaceutforeningen til Pharmadanmark, sagde hun.
Antje Marquardsens formandskab har i høj grad handlet om implementering af strategien og konsolidering af foreningen.
»Nu har du så også været med til at udforme den nye ambitiøse
strategi frem mod 2020 og sætter dermed en fin sløjfe på din indsats for foreningen. Du har sat dine fingeraftryk på foreningen, og
de vil også kunne ses i årene fremover,« lød de rosende ord fra Rikke Løvig Simonsen.
Et andet fokusområde for Antje Marquardsen har været netværksdelen af Pharmadanmarks virke. Den indsats kvitterede Rikke
Løvig Simonsen også for.
»Du har lagt vægt på, at netværkene skal udvikles løbende og
styrkes. I dag har vi en række spillevende faglige netværk, hvor fagfolk kan hente ny viden og inspiration. Du var også en af drivkræfterne bag foreningens faglige netværksarrangement ”Pharma på
Tværs” – det holder vi igen til næste år, og der kan vi så sende dig en
venlig tanke.«
14
pharma november 2015