På sporet af pædagogisk faglighed - DPU

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf.: 8716 1300
E-mail: [email protected]
edu.au.dk
PÅ SPORET AF PÆDAGOGISK FAGLIGHED
PÆDAGOGUDDANNELSENS DELTAGELSE I DET PÆDAGOGISKE PROJEKT
ISBN 978-87-7684-733-3
JAN JAAP ROTHUIZEN
I afhandlingens første del undersøges de sidste 15 års uddannelsesreformer
og deres betydning for pædagoguddannelsen. Gennem en analyse,
der såvel har øje for kontinuitet og tradition som for en ny diskursiv praksis
der omorganiserer menneskers selv- og omverdensforhold, peges der på
dobbelttydigheder og ambivalenser. Eksempelvis rummer
kompetencebegrebet dobbelttydigheden, idet det rummer så meget
mere end det læringsudbytte, der i reformernes tid eksplicit forbindes
med det.
I afhandlingens anden del gennemføres en filosofihistorisk
rekonstruktion af pædagogik som en disciplin, der er sammensat af
initiering af barnet i den eksisterende verden, civilisationskritik og
opfordringen til selvstændighed. Her undersøges også hvordan der i
Jürgen Habermas´, Hans-Georg Gadamers og Michel Foucaults værk
kan hentes inspiration til begrebsliggørelser, der kan aktualisere
modernitetens tradition og give stemme til det aspekt af pædagogikken,
der marginaliseres af den diskursive praksis, der sætter fokus på
performativitet og læringsudbytte.
I afhandlingens tredje del fremhæves tre tilgange der kan styrke den
traditionsbårne forståelse af pædagogik som mere end læringsudbytte.
Der peges på “researching lived experience” gennem praksisfortællinger,
på pædagogik som handlingsvidenskab og på pædagogik som en
disciplin, der ikke kan slipper for diskussioner om hvad pædagogik skal
være godt for og om hvad god pædagogik er.
Afhandlingen skriver sig ind i en åndsvidenskabelig tradition hvor
disciplinen pædagogik er om og for praksis. Der introduceres således
også begreber der kan bidrage til at praksis bliver gjort gennemskuelig
for sig selv, som ”ballade” og ”pædagogikkens integritet”.
ph.d.
ndli
ng
afha
PH.D.-AFHANDLING
JAN JAAP ROTHUIZEN
På sporet af
pædagogisk faglighed
Pædagoguddannelsens deltagelse
i det pædagogiske projekt
AU
AARHUS
UNIVERSITET
DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE
På sporet af pædagogisk faglighed
Pædagoguddannelsens deltagelse i det
pædagogiske projekt
Jan Jaap Rothuizen
På sporet af pædagogisk faglighed
Pædagoguddannelsens deltagelse i det
pædagogiske projekt
Ph.d.-afhandling
In search of what matters
educationally
The education of pedagogues as a part of
modernity’s pedagogical project.
Ph.d. thesis
iii
Jan Jaap Rothuizen
På sporet af pædagogisk faglighed.
Pædagoguddannelsens deltagelse i det pædagogiske projekt
Aarhus Universitet
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik
© Jan Jaap Rothuizen
Aarhus, 2015
ISBN:
Illustrationerne i denne publikation er public domain billeder.
iv
Forord
Denne afhandling er blevet til midt-i det hele. Den begyndte ikke med et
nøje gennemtænkt og fastlagt forskningsspørgsmål, den begyndte langt
før, med en optagethed. Er man optaget af noget, holder man ørene og
øjnene åben for at afsøge om der er noget der kan nære den optagethed,
og for at afprøve om optagethed kan give en smule retning i alt det
kontingente. Hvis man er heldig, er der noget der på ganske uventede
måder ”falder på plads” undervejs. Min optagethed gælder hvad man kan
forstå ved det pædagogiske, hvad det vil sige at være en god pædagog, og
hvad der skal til for at blive det. Jeg er drevet af en nysgerrighed, og har
derfor i min arbejdsløbebane ikke været bange for at kaste mig ud i
forskelligartede projekter og funktioner. Kombinationen af optagethed og
mange forskelligartede input bevirker at man efterhånden stykker
forskelligt sammen, man bliver det der på fransk hedder en ”bricoleur”.
Lévi-Strauss beskriver forskellen mellem ingeniøren/videnskabsmanden
og ”bricoleuren” sådan: “den ene (videnskabsmanden) skaber hændelser
(for at forandre verden) ved hjælp af strukturer, medens den anden
(bricoleuren) skaber strukturer ved hjælp af hændelser ”(Lévi-Strauss,
1994, s. 33). Sådan blev afhandlingen til. Afhandlingen bærer et vist
præg af at strukturer skrives frem undervejs, og at læseren tages med i
konstruktionsprocessen. Jeg er klar over at det ikke er den gængse måde
at skrive en afhandling på, men jeg mener den passer til mit emne og mit
ærinde. Vil man fra starten af have overblik over strukturen, kan man
begynde med at læse resumé-et. Teserne der er sat ind før selve
afhandlingen udgør også nogle af de bærende søjler i afhandlingens
struktur. Det passer til emnet at afhandlingen ikke slutter med at det
sidste ord nu er sagt. Fortsættelsen følger forhåbentlig.
På min vej har jeg mødt mange der har holdt ilden brændende, såvel
privat som i arbejdssammenhæng. I arbejdssammenhæng er jeg
taknemmelig for de samarbejder jeg har haft og fortsat har. I kronologisk
rækkefølge vil jeg nævne Willy van Stegeren (1926-2009), som jeg
studerende hos og var assistent af, og Lars Møller (1944-1994), der var
min ’mentor’ og kammerat i mit første danske job i
pædagoguddannelsen.
v
Tak også til Torben Fjord Larsen, Jan Nielsen, Kirsten Kjær Poulsen,
Kirsten Petersen, Preben Frederiksen og Birthe Bager, der sammen med
mig udgjorde ”Koordinationsgruppe for Socialpsykiatri i Randers” da jeg
først i 90-erne var projektleder dér. Vores faste sang var Grundtvigs ”Er
lyset for de lærde blot”, og den gælder fortsat. Tak til Knud Erik Jensen,
Susanne Holm, Torben Bjerre, Agnete Andreasen, Anne Zimmer, LisEmma Trangbæk og Helle Krogh Hansen, der for knap 10 år siden
sammen med mig udgjorde kernen i SPiDO teamet, hvor vi med succes
udviklede og implementerede en socialpædagogiske indsats i
demensomsorg. Tak til Lisbeth Dybro der gennem årene har holdt
interessen for arbejdet med fortællinger levende. Tak til Jakob Bøje, Line
Togsverd, Nanna Skaarup, Mette Sørensen, Steen Juul Hansen for et
inspirerende samarbejde i et af BUPL finansieret projekt, hvor vi
undersøgte hvordan pædagoger uddannes. Tak til kolleger fra VIA’s
Pædagoguddannelse, fra FOU afdelingen og fra DPU´s Århusafdeling for
interesse og opmuntring. VIA har finansieret størstedelen af ph.d.
studiet, jeg takker for tilliden.
En stor tak til forskerkollegerne Karsten Tuft, altid vidende, skarp og
inspirerende, og Line Togsverd, altid dedikeret, kreativ og præcis; uden
mit samarbejde med jer kunne jeg ikke have skrevet denne afhandling.
Min tak gælder også to af mine ledere, Søren K. Lauridsen, der som én af
de første så behovet for vidensbasering af pædagoguddannelsen, handlede
derefter og havde mod til at satse på pædagogisk viden, og Peter Møller
Pedersen, der midt i en management-tid holder den pædagogiske
faglighed højt.
Indtil Finn Thorbjørn Hansen fik et professorat i Aalborg var han min
vejleder, og både før og efter har vi haft forskellige inspirerende og
udfordrende samarbejder. Tak for det, og også tak til Thomas Aastrup
Rømer, der ikke havde brug for betænkningstid da jeg spurgte om han
ville være min vejleder; tak for din tiltro til at jeg nok skulle få skrevet
den afhandling, tak for små tilskyndelser og for et skeptisk blik i ny og
næ.
Gunvor Løkken, Solveig Østrem og Mari Pettersvold og fra Høgskolen i
Buskerud og Vestfold har ikke kun været gode samtalepartnere, men har
også givet mig mulighed for at undervise på masteruddannelsen i
vi
’Barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap’, hvor jeg kunne udvikle
og afprøve tanker og ræsonnementer. Tak for det.
Ido de Vries og Rafael Aliena har gennem mange år været våbenbrødre
og venner, på afstand, men ikke langt væk.
En sidste tak af en hel anden kaliber går til min familie, og især til
Marianne, min kone.
Jan Jaap Rothuizen
Skanderborg, november 2015
vii
viii
Indhold
Forord ........................................................................................................ v
Teser .......................................................................................................... 1
1. Om ph.d.-afhandlingen.......................................................................... 5
1.1. Afhandlingens sigte ....................................................................... 6
1.1.1. Det pædagogiske projekt ........................................................ 6
1.1.2. Hvad gør reformer ved pædagoguddannelsen ........................ 7
1.1.3. Spørgsmålet om ”det pædagogiske”. ...................................... 8
1.2. Afhandlingens tre dele ................................................................... 9
1.2.1. Pædagoguddannelsen i reformprocessen ................................ 9
1.2.2. På jagt efter vurderingskriterier, på sporet af det pædagogiske
projekt ............................................................................................. 10
1.2.3. Refleksioner over mulige uddannelsestiltag ......................... 11
1.3. Om undersøgelsen........................................................................ 12
1.3.1. Undersøgelsens tilblivelse .................................................... 12
1.3.2. Undersøgelsens karakter ....................................................... 14
2. Pædagoguddannelsen: fra civilsamfundets initiativer til et statsligt
projekt?.................................................................................................... 19
2.1. Indledning .................................................................................... 20
2.1.1. Hvad er der på spil ................................................................ 23
2.1.2. Afsættet for den aktuelle undersøgelse ................................. 26
2.1.3. Den aktuelle undersøgelse .................................................... 27
2.2. Pædagoguddannelsen i perioden 2000-2015: hvad sker der i
forhold til uddannelsens pædagogiske projekt? .................................. 30
2.2.1. Et nedslag ............................................................................. 30
2.2.2. Kompetencebegrebet vinder frem ........................................ 34
ix
2.2.3. Kompetencebegrebets resonans ............................................ 36
2.2.4. Kompetencebegrebets opkomst i en international kontekst.. 38
2.2.5. Faglighed og kompetence i konteksten af
pædagoguddannelsen ...................................................................... 49
2.3. Pædagoguddannelsen bliver klemt............................................... 72
2.3.1. Et resumé: dynamikken mellem diskursiv praksis, resonans
og uopmærksomhedsskabelse ......................................................... 73
2.3.2. Hvordan faget pædagogik blev til en pædagogisk kultur ..... 75
2.3.3. Sammenbrud og ny begyndelse ............................................ 80
3. Det pædagogiske projekt ..................................................................... 85
3.1. Mennesket har muligheder ........................................................... 93
3.1.1. Indledning ............................................................................. 93
3.1.2. Pico: en tale der blev aflyst ................................................... 95
3.1.3. John Locke: en ubeskreven tavle .......................................... 97
3.1.4. Jean Jacques Rousseau: civilisationskritik ......................... 101
3.1.5. Immanuel Kant: hvordan kultivere frihed hvor der er tvang?
...................................................................................................... 105
3.1.6. En opsamling: tre figureringer ............................................ 112
3.1.7. Teori-praksis forholdet i en pædagogik der regner med
selvopdragelse. ............................................................................. 114
3.2. To typer fornuft? ........................................................................ 120
3.2.1. Indledning ........................................................................... 120
3.2.2. Fra moralsk dannelse til autonomi ...................................... 122
3.2.3. Kritik, mod til at sige fra overfor ufornuften, og myndighed.
...................................................................................................... 127
3.2.4. Habermas: kan man komme til fornuft igen? ..................... 130
3.2.5. Et opgør med forestillingen om fornuften .......................... 133
3.2.6. Status og perspektiv ............................................................ 137
3.3. Vi er altid allerede midt i ........................................................... 140
3.3.1. Indledning ........................................................................... 140
x
3.3.2. Heidegger: der er ikke noget udenfor. ................................ 144
3.3.3. Gadamer: ”sich einhausen” mellem tradition og andethed 148
3.3.4. Foucault: sandhedsspil, magtrelationer og menneskers
indbyrdes- og selvforhold. ............................................................ 157
3.3.5. Habermas: den intersubjektive reproduktion af samfund,
kultur og subjekt ........................................................................... 165
3.3.6. En foreløbig status ............................................................. 171
3.4. Status og perspektivering: det ufuldendte projekt...................... 183
Fra filosofi til pædagogik ............................................................. 186
4. Hvordan uddannes pædagoger? Et bidrag ........................................ 191
4.1. Inledning .................................................................................... 192
4.1.1. Fra undren over et nedslag til en indkredsning af det
pædagogiske projekt ..................................................................... 192
4.1.2. Pædagogikkens ballader sætter dagsorden for dette kapitel 196
4.2. Subjektificering i pædagoguddannelsen: kundskabsværkstedet 201
4.2.1. Kundskabsværkstedet: at finde sin fortælling..................... 202
4.2.2. Subjektificering .................................................................. 204
4.2.3. Essayet og pejlemærker ...................................................... 208
4.3 Fra erfarings- til handlingsvidenskab.......................................... 210
4.3.1. Erfaringsvidenskabelig viden og praktisk viden................. 210
4.3.2. Der er plads til en handlingsvidenskabelig tilgang ............. 211
4.3.3. Fra erfaringsvidenskab til handlingsvidenskab –en case. ... 213
4.3.4. Et pædagogisk forsknings- og udviklingsprojektprojekt? .. 218
4.4. Pædagogikkens integritet ........................................................... 221
4.4.1. Hvorfor stille spørgsmålet om integritet? ........................... 221
4.4.2. På sporet af pædagogikkens integritet: Professionel autonomi
...................................................................................................... 224
4.4.3. På sporet af pædagogikkens integritet : Den
åndsvidenskabelige pædagogiks forestilling om autonomi .......... 230
xi
4.4.4. På sporet af pædagogikkens integritet: et pædagogisk ideal
...................................................................................................... 234
4.4.5. Hvor leder sporene hen? ..................................................... 239
4.4.6. Pædagogikkens integritet .................................................... 244
Resumé / Summary ............................................................................... 247
Resumé .............................................................................................. 249
Summary ........................................................................................... 253
Litteratur ................................................................................................ 257
xii
xiii
xiv
Teser
Paul Klee: Abstrakt mit Bezug auf einen blühenden Baum,
1925
1
2
Teser
I.
Den diskursive praksis der kendetegner uddannelsesreformerne
kan ikke undvære en resonans af det den marginaliserer.
II.
Pædagogik i pædagoguddannelsen har været båret af en kulturel
selvforståelse, der ikke i særlig høj grad er udmøntet i en faglig
selvforståelse.
III.
Forståelsen af pædagogik som sammensat af tvang,
civilisationskritik og moralsk dannelse må tilskrives Immanuel
Kant og gælder fortsat.
IV.
Kendskab til Det Pædagogiske Projekts figureringer øger
beredskabet til at fremlægge pædagogiske ræsonnementer.
V.
Viden og færdigheder er ikke et tilstrækkelig grundlag for
udvikling af et praktiske verdensforhold.
VI.
VII.
VIII.
Ekstern tilpasning og intern integration er ikke et tilstrækkeligt
grundlag for udvikling af pædagogiske institutioner, herunder
uddannelsesinstitutioner.
Den praktiske fornuft har frihed som forudsætning.
Subjektificering indebærer altid en befriende selvbegrænsning.
IX.
Disciplinen pædagogik forholder sig til arbejdsfeltet pædagogik
som en handlingsvidenkab; de to varetager samme interesse.
X.
Da pædagogikkens umistelige opgave ikke kan
instrumentaliseres må pædagoger være pædagogiske – det kræver
både mod og generøsitet.
3
1. Om ph.d.-afhandlingen
Street art på Kreta
5
1. Om Ph.d. afhandlingen
1.1. Afhandlingens sigte
Afhandlingen er skrevet med afsæt i mit mangeårige virke indenfor den
danske Pædagoguddannelse. Pædagoguddannelsen er en pædagogisk
praksis der uddanner til pædagogisk praksis. Når uddannelsespraksis og
professionspraksis begge er pædagogiske praksisser, er der grund til at
være særlig opmærksom på uddannelsespraksis som pædagogisk praksis,
da de studerende ikke blot lærer om pædagogisk praksis, men også af den
pædagogiske praksis, de selv er en del af. De væsentligste kundskaber og
værdier de studerende forventes at tage med til deres profession må også
karakterisere uddannelsespraksis. Uddannelsen og profession tager del i
det samme pædagogiske projekt.1 Det giver uddannelsen et særligt
ansvar.2 Mit engagement i uddannelsen er derfor lig med et engagement i
det pædagogiske projekt. Mit sigte er at styrke pædagogikkens stemme i
uddannelsen.
1.1.1. Det pædagogiske projekt
Det pædagogiske projekt er ikke en konstant størrelse –hvad der opfattes
og praktiseres som ”god opdragelse”, ”god pædagogik” og ”god
uddannelse” er bundet til tid og sted. Det konstante er, at hvad der gælder
og praktiseres som god opdragelse og uddannelse skal tematiseres, netop
fordi det ikke er givet. Afhandlingen har som ambition at bidrage til en
sådan tematisering. Med afsæt i en systematisk gennemgang af
forestillinger om og begrundelser for det pædagogiske projekt i tredje
kapitel, vil jeg skitsere og begrunde aspekter af hvad der kan indgå i ”god
pædagogik” her og nu. I fjerde kapitel forholder jeg mig derudover
eksplicit til spørgsmålet om pædagogikkens integritet, dvs. til spørgsmålet
om der er noget der er ”umisteligt”, som har betydning for vores
pædagogiske idealer. Ved at gøre pædagogik til et projekt, tager jeg
1
I perioden 2001 -2004 bruges formuleringen ”udveksling af kundskaber og værdier
mellem professionspraksis og uddannelsespraksis” af undervisningsministeren samt i
styringsdokumenter der markerer overgangen fra ”mellemlange videregående
uddannelser” til ”professionsbacheloruddannelser”. Formuleringen vidner om at man
anser uddannelsespraksis og professionspraksis som nært beslægtede. Mere herom i
2.2.3.
2
Enhver professionsuddannelse bør have en uddannelsestænkning hvori forholdet
mellem undervisningsform- og indhold relateres til de kompetencer den
færdiguddannede skal være i besiddelse af. Det særlige ved pædagoguddannelsen er at
uddannelsespraksis og professionspraksis er del af samme métier, således at
uddannelsens socialiserende funktion må tillægges særlig stor betydning.
6
afstand fra de opfattelser hvor pædagogik først og fremmest bliver til et
redskab, og ikke regnes for en selvstændig stemme i forhold til
målbestemmelse. Pædagoguddannelsens deltagelse i det pædagogiske
projekt fordrer at pædagogikken har en stemme i uddannelsestænkning
og-organisering. Aktuelt er der risiko for at pædagoguddannelsen
gestaltes i en dynamik mellem ekstern tilpasning og intern integration der
ikke bringer pædagogikken i spil. Mit ærinde er, at påpege det, og at
skyde pædagogikken ind som tredje led i dynamikken. Mit afsæt er et
kendskab til pædagoguddannelsen og en analyse af aspekter af den
reformproces som uddannelsen har været en del af de sidste 15 år.
1.1.2. Hvad gør reformer ved pædagoguddannelsen
Da jeg i 1983 flyttede til Danmark og skulle finde et arbejde, blev jeg
ansat på Odense Socialpædagogisk Seminarium. Stedet –et
forhenværende børnehjem - var meget anderledes end de universitære
uddannelsessteder jeg selv havde frekventeret i henholdsvis Amsterdam
og Aarhus. I det hele taget var der noget fascinerende ved den danske
pædagogik, sådan som jeg lærte den at kende, både på det sted og på
praktikstederne. Pædagogikken var på mange måder mere dialogisk og
mere rettet mod alsidighed end den pædagogik jeg ellers kendte til. Tiden
har ændret sig. Pædagoguddannelsen er blevet reformeret adskillige
gange, først i 1992, hvor de tre hidtidige pædagoguddannelser blev slået
sammen i en generalistuddannelse, og derefter i rask tempo i de 21.
århundrede, hvor uddannelsen blev en professionsbachelor-uddannelse,
organiseret i en professionshøjskole. Mens uddannelsen i 1983 var en
”blindgyde”, idet den eneste mulighed for videreuddannelse der var, var
et årskursus, er den i dag en integreret del af ”The European Higher
Education Area”, et fælles område for videregående uddannelser som de
nu 49 medlemslande af Bologna-processen har etableret og nu
konsoliderer.3
Hvad gør reformerne ved uddannelsen? Hvad betyder reformprocessen
for uddannelsen, for implicitte eller eksplicitte forestillinger om god
uddannelse og god pædagogik der gør sig gældende? Hvordan håndterer
underviserne –som udøvere af uddannelse/pædagogik- ændringen i vilkår
og styring? Hvordan skal ændringerne vurderes?
3
Se 2.2.2. for en nærmere forklaring af Bologna-processen, se også den officielle
hjemmeside for processen: www.ehea.info
7
Der er såvel empiriske spørgsmål som vurderingsspørgsmål, og de to
slags spørgsmål kan være svære at skille ad. Kan man beskrive hvad
reformerne gør ved uddannelsen uden at der i beskrivelsen allerede ligger
en vurdering? I enhver uddannelses- og reformpraksis ligger der en
forestilling om at netop denne uddannelse eller denne reform gør praksis
pædagogisk på den rigtige måde. Vil man beskæftige sig systematisk med
at beskrive og vurdere uddannelses- og reformpraksis, må man reflektere
over hvad det vil sige at noget er pædagogisk. Min analyse af aspekter af
reformprocessen vil derfor være koblet til spørgsmålet om ”det
pædagogiske”.
1.1.3. Spørgsmålet om ”det pædagogiske”.
Som projektleder af et forskningsprojekt, der blev afrapporteret under
titlen ”Hvordan uddannes pædagoger” (Rothuizen et al., 2013), blev jeg
opmærksom på, at svar på det empiriske spørgsmål om hvordan
pædagoger uddannes, altid gives på et bagtæppe af en besvarelse af det
normative spørgsmål om hvordan pædagoger uddannes bedst. Enhver
besvarelse af det empiriske spørgsmål refererer til en normativitet.4
Enhver besvarelse af det empiriske spørgsmål er en tematisering af det
pædagogiske projekt.5 Kendsgerninger træder frem, fremstilles og ses i
lyset af hvad der betragtes og praktiseres som ønskeligt eller uønskeligt.
Kendsgerninger kan –og bør- derfor altid give anledning til diskussion.
Det er et af denne afhandlings sigtemål at bidrage til en kvalificering af
diskussionen om pædagoguddannelsens pædagogiske projekt.
Hvordan kvalificeres diskussionen om det pædagogiske projekt? Jo mere
man kan indkredse og formulere sig omkring hvad det er, der gør
projektet ”pædagogisk”, desto mere kvalificeret bliver diskussionen.
4
Rambølls evaluering af pædagoguddannelsen i 2012 viser eksemplarisk at en empirisk
besvarelse af hvad ”faglighed” er for en størrelse ender med at være normativ, idet
bagtæppet er en bestemt forståelse af forholdet mellem teori og praksis, se s. 63
5
To fagpersoner, der har spillet en ikke ubetydelig rolle i udarbejdelsen af den seneste
uddannelsesbekendtgørelse synes i en artikel i VERA, tidsskrift for pædagoger, at
bagatellisere den normative dimension af reformerne under henvisningen til
kendsgerninger, når de konstaterer at det nu en gang er sådan, at fag ikke er universelle,
at de kommer og går, at de opstår på baggrund af forandringer af den samfundsmæssige
arbejdsdeling (Bayer & Pedersen, 2014). De bruger således ikke anledningen til at
diskutere det pædagogiske projekt på pædagogikkens præmisser. De tematiserer det
pædagogiske projekt som et projekt der altovervejende defineres ”udefra”: af
”forandringer af den samfundsmæssige arbejdsdeling”. Når denne sociologiske analyse
bringes i en pædagogisk kontekst bliver den nemt normativ, dvs. at den implicerer, at
det skal være sådan, og at det ikke kan være anderledes.
8
Faget pædagogik er en øvelse i at indkredse det pædagogiske, i at betvivle
det pædagogiske i teori og praksis, og i at argumentere for hvad der kunne
være pædagogisk. I afhandlingen vil jeg netop gøre det, og dermed
bidrage til fagets udvikling.6
1.2. Afhandlingens tre dele
I afhandlingen følger jeg den rækkefølge som ovenfor er skitseret. Først
ser jeg på uddannelsesreformer og deres betydning for
pædagoguddannelsen. Derefter beskæftiger jeg mig med det pædagogiske
projekt, for at kunne komme nærmere vurderingskriterier for hvad der er
pædagogisk, og derfor bør fremmes. Hele dette store afsnit indeholder
stof der kan indgå i faget pædagogik, således at det kan bidrage til
studerendes kvalificering til at vurdere det pædagogiske. Til sidst
identificerer jeg tre måder hvorpå det pædagogiske projekt kan sætte sit
præg på pædagoguddannelsen: arbejdsformer der fremmer (1)
subjektificering, (2) forståelse af, og øvelse i, at praktisere pædagogik
som en handlingsvidenskab og (3) forståelse af pædagogikkens integritet.
Disse arbejdsformer kan desuden bidrage til at de studerende lærer at
ræsonnere pædagogisk.
1.2.1. Pædagoguddannelsen i reformprocessen
Jeg begynder med at se på hvad der sker med pædagoguddannelsen i
reformprocessen, og stiller spørgsmål om hvordan det skal vurderes. Jeg
forstår reformerne som svar på det normative spørgsmål om hvordan
pædagoger uddannes bedst. Hvad er det for forestillinger om uddannels
og om god uddannelse, der gør sig gældende? Sådanne forestillinger er
altid sammensatte, aldrig helt entydige. De bliver til i det jeg, med et
begreb lånt af Foucault, vil kalde en diskursiv praksis. En diskursiv
praksis bringer en bestemt måde at forstå og agere i verden i spil, på et
bagtæppe af en tradition hvori andre forståelser og måder at agere på gør
sig gældende. Jeg fletter her den Foucaultske tanke, om hvordan
sandhed/magt figureringen på bestemte tidspunkter slår igennem,
sammen med en Gadamersk tanke om traditionens autoritet.7
6
Afhandlingen er således også et –om end noget forsinket- bidrag til den betydelige
afklaring og tydeliggørelse af faget pædagogik som Evalueringsinstituttet efterlyste i
2002,(se s. 53 f). Afhandlingen er hermed også en reaktion eller opfølgning på min egen
analyse af det tavse pædagogikfag i forskningsprojektet ”Hvordan uddannes
pædagoger” (Rothuizen et al., 2013, s. 127 ff).
7
I 3.3. er der en mere udførlig behandling af hvordan hhv. Foucault og Gadamer gør sig
forestillinger om hvordan mennesker altid er ”midt-i” noget de ikke selv har valgt, og
9
Traditionens autoritet er bagtæppet, den resonans som den diskursive
praksis ikke kan undvære, selvom den også kommer på tværs.8 Jeg
lokaliserer resonansen i kompetence-begrebet, sådan som det bruges både
i Bologna-sammenhæng og i konteksten af reformen af
pædagoguddannelsen. I min analyse af hvad der sker med
pædagoguddannelsen i reformprocessen opererer jeg desuden med en
forestilling om at der opstår uopmærksomhed. Uopmærksomheden
medvirker til at resonans og diskurs kobles fra hinanden, eller kobles
tilfældigt. Uopmærksomheden skaber den sprække, som pædagogikken
siver ud af. Uopmærksomhed opstår af mange grunde. Væsentlige
faktorer i skabelsen af uopmærksomhed i pædagoguddannelsen er (1)
uddannelsens svage forankring i faget pædagogik og (2) et
implementeringspres, der ikke giver meget plads til udfoldelse af
metaperspektiver. Analysen af reformprocessen afsluttes med en
efterlysning af opmærksomhed for spørgsmålet hvad god uddannelse og
god pædagogik er for størrelser. Den opmærksomhed kan øge
spændingen mellem resonans og diskursiv praksis, og derved kan der
skabes handlerum.
1.2.2. På jagt efter vurderingskriterier, på sporet af det
pædagogiske projekt
For at finde vurderingskriterier behandler jeg i tredje kapitel forskellige
måder det pædagogiske projekt er tænkt på. Pædagogik og pædagogisk
refleksion bliver der brug for på det tidspunkt hvor man finder frem til,
at mennesker har muligheder, og at opdragelse ikke kun handler om at
præsentere barnet for verden, men også om at give det mulighed for at
forholde sig til verden. Min gennemgang viser forskellige grundformer
af det pædagogiske projekt. I den første grundform er det opdrageren der
styrer projektet, der går ud på at installere noget bestemt hos barnet,
således at barnet konformeres til ’det-eksisterende-i-udvikling’. Figuren
findes hos John Locke, men også i moderne pædagogisk tænkning, hvor
barnet ses som en ressource, der skal blive et aktiv i et samfund hvori den
globale konkurrence sætter dagsordenen. I den anden grundform er det
barnet der styrer projektet: pædagogik giver plads til barnets egen
hvordan de derudfra alligevel kan gøre sig til subjekter. Her redegør jeg også for,
hvordan de to efter min mening ikke udelukker hinanden.
8
I resonansbegrebet, som jeg bruger det, er der også en resonans af prof. Knud Grue
Sørensens formuleringer om at opdragelse er genklang, resonans. Se (Oettingen, 2001,
2006, s. 170).
10
udvikling for at undgå at det eksisterendes begrænsninger former barnet.
Figuren findes hos Jean Jacques Rousseau, og man hører genklang i
reformpædagogikken, der tager afsæt i barnet, og som gennem figurer
som Maria Montessori, Friedrich Fröbel, Johan Heinrich Pestalozzi og
Herman Nohl har sat sit præg på såvel børnehavepædagogik som
socialpædagogik. I den tredje grundform er det opdragerens opfordring
til selvvirksomhed, der skal gives på det rigtige tidspunkt og på den
rigtige måde, der er grundlæggende. Pædagogik bliver her en sammensat
aktivitet, der indeholder såvel tvang som (civilisations- og selvkritisk)
refleksion og moralsk dannelse, eller ”subjektificering”. Pædagogikkens
sammensathed af de tre elementer: tvang, civilisationskritik og
subjektificering, træder for første gang frem hos filosoffen Immanuel
Kant.
Den første grundform viser vigtigheden af socialisering og kvalificering,
den anden grundform viser faldgruberne i socialisering og kvalificering,
og dermed nødvendigheden af at pædagogik også altid indeholder
civilisationskritik, den tredje grundform viser at subjektificering er
pædagogikkens bestemmende moment, der samtidigt lader udfaldet stå
åben. Subjektificering er en vanskelig størrelse. Koblingen af
subjektificering til fornuft viser sig at medføre ufornuft. Det er derfor
nødvendigt at gentænke menneskets praktiske verdensforhold, og derefter
kan der gives bud på subjektificering som en form for praktisk fornuft,
der kan bære det modernes (politiske og pædagogiske) projekt. Jeg
undersøger derfor hvordan denne figur gestaltes af tre filosoffer, der
indbyrdes er ret forskellige, men samtidig – i min optik– står i samme
tradition: Gadamer, Foucault og Habermas. Jeg fokuserer især på
hvordan de forstår mulighederne for ”moralsk dannelse” eller
”subjektificering”, i en verden hvori vi aldrig kan begynde forfra, en
verden som vi er ”midt-i”.
1.2.3. Refleksioner over mulige uddannelsestiltag
Efter denne refleksion over det pædagogiske projekt vender jeg i fjerde
kapitel atter tilbage til pædagoguddannelsen, for at se nærmere på tre
måder hvorpå pædagoguddannelsens deltagelse i det pædagogiske projekt
kan tage form. Jeg sætter fokus på tre centrale områder: subjektificering,
forholdet mellem forskning, uddannelse og praksis og pædagogik som
fag. Først angiver jeg en arbejdsform der fremmer subjektificering, og
trækker på mit kendskab til og erfaringer med arbejdet med
11
praksisfortællinger i et ’kundskabsværksted’. Spørgsmålet om forholdet
mellem forskning, uddannelse og praksis behandles gennem en fortælling
om et projekt, hvori pædagogik træder frem som en handlingsvidenskab.
Efterfølgende angives, hvordan faget pædagogik kan og bør spille en
central rolle i uddannelsen, da faget både skal give de studerende viden
om og indsigt i pædagogikkens integritet óg en øvelse i at ræsonnere
pædagogisk. Én af pædagogikkens opgaver er at tematisere mulige
pædagogiske idealer –hvad pædagogik er til for. Her behandler jeg det
ideal om voksendom som uddannelsesfilosoffen Gert Biesta udvikler.
Kundskabsværksteder, en undersøgende tilgang der kan informere
pædagogikkens udøvere når de deltager i det pædagogiske projekt, samt
pædagogisk refleksion der muliggøres af kendskab til pædagogikkens
begreber og til figureringer af det pædagogiske projekt, kan indgå i
uddannelsen, modvirke uopmærksomhed, træne øret i at høre resonans,
og bidrage til at uddannelsen fortsat deltager i det pædagogiske projekt.
De tre tiltag ér en del af det pædagogiske projekt, de er også en del af en
mulig uddannelsestænkning, der kan indgå i uddannelsens udvikling, i
det spil, hvor også ekstern tilpasning og intern integration skal håndteres.
De tre tiltag udgør ikke en udtømmende liste, de er mest af alt til
inspiration.
1.3. Om undersøgelsen
Efter nogle ord om hvordan undersøgelsen fandt den form den har nu,
følger et afsnit, hvor jeg reflekterer over hvad det er for en slags
undersøgelse jeg foretager.
1.3.1. Undersøgelsens tilblivelse
Forskningsprojektet har været på beddingen i mange år, men har først
fundet sin form i forbindelse med afrapporteringen. En lang proces af
spørgsmål der stilles, svar der findes, nye spørgsmål, nye svar, finder i
afhandlingen en foreløbig afslutning.
Projektet er drevet af en interesse i at finde ud af hvordan man kan tænke
og arbejde med pædagogisk faglighed. Den interesse har jeg haft længe
(se fx Rothuizen, 2001). I 2011, da jeg søgte om at blive optaget som
ph.d. studerende, var min tilgang: pædagogen er én der indgår i samspil,
og derfor kan hun ikke bare udføre en på forhånd lagt plan. Hun kan ikke
nøjes med at forudse og kontrollere, men må også kunne improvisere, og
12
have sans for situationen. For at forstå hvad det vil sige ”at have sans for
situationen” brugte jeg Aristoteles begreb om praktisk viden (fronesis).
Det implicerer et bredt vidensbegreb, dvs. at viden ligger i handling, i den
retning som handlingen tager: praktisk viden er knyttet til en
retningssans, til dyder, og dermed til hvem man er. Faglighed er også: at
kunne træffe gode valg –en evne der kaldes på i pædagogik, fordi
pædagogik også handler om at den anden er og bliver én der kan træffe
gode valg. I mit ph.d. arbejde ville jeg undersøge hvordan man kunne
understøtte og stimulere integrationen af faglig viden og det jeg
betegnede som omgangsviden. Jeg ville især se på hvad der sker når
studerende og praktikere laver praksisfortællinger –en tilgang jeg havde
været optaget af længe. Arbejdet med praksisfortællinger resulterer på
forunderlig vis ikke kun i nye propositioner, men også i nye
dispositioner9: det er epiphanisk, dvs. at det kan ændre ens måde at være i
verden på (Dunne & Pendlebury, 2003; Dunne, 1999; Mason, 2007;
Rothuizen, 2004a, 2004b, 2010, 2013). I den aktuelle undersøgelse
forfølger jeg også sammenhængen mellem faglighed og dyder. Nu går det
under betegnelsen ”subjektificering”, og denne faglige subjektificering
ses som et særtilfælde af den subjektificering som er den ene af
pædagogikkens tre dimensioner, dvs. noget der altid (også) sigtes mod i
pædagogik.
To impulser gav anledning til en ændring og udvidelse af mit design. Den
ene impuls kom af at en ansøgning om forskningsmidler, til et projekt om
”uddannelsens betydning for dannelse af aspekter af
professionsidentitet”, blev honoreret, og at jeg blev projektleder på dette
projekt. Foruden de impulser der kom fra samarbejdet i forskningsteamet,
fik vi oparbejdet et rigt empirisk materiale om ”hvordan pædagoger
uddannes”. Den anden impuls var min deltagelse i en summerschool om
”Traditions of theorising in doctoral research in education” i Scotland,
ledet af den mand, hvis artikler i mange år havde inspireret mig: Gert
Biesta. Biesta forlod Nederlandene i 1990-erne, da den kvantitativt
forklarende tilgang fortrængte den kvalitativ-forstående, og den teoretiske
og filosofiske tradition blev marginaliseret indenfor pædagogikken (Gert
Biesta, 2014a). I Storbritannien skabte han sig en niche, hvor han i en
dialog med den angelsaksiske ”educational science” kunne forfølge og
udbygge en kontinental inspireret pædagogik, der endda lader sig
9
Med et Aristotelisk begreb kan man kalde disse dispositioner for dyder.
13
formulere elegant på engelsk. Én af hans elegante formuleringer er den
om pædagogikkens tre dimensioner: socialisering, kvalificering og
subjektificering. Den kom til at spille en rolle i vores undersøgelse af
pædagoguddannelsen. En anden fascinerende formulering er spørgsmålet
om ”det pædagogiske” (se Saeverot, 2013), som også spiller en stor rolle
i denne afhandling. Biesta´s teoridannelse er en kilde jeg drikker af, den
sætter sit præg på hele afhandlingen, og jeg tøver ikke med at kalde mig
elev i hans klasse. Klassen findes på ”den kontinentalpædagogiske
skole”, som igennem de sidste 40 år har været lukningstruet.10
1.3.2. Undersøgelsens karakter
Der er ikke tale om et velafgrænset projekt der er styret af et stramt
design. Designet har konstant været under revision, og mere end én gang
har jeg oplevet at være i gang med noget der kunne vokse til et
systematisk arbejde, uden at jeg havde planlagt at det var det jeg skulle.
Jeg har dog i hele perioden holdt fast ved at arbejde simultant på tre
dimensioner: den empiriske, hvor jeg har undersøgt forhold der vedrører
pædagogers uddannelse, den filosofisk-pædagogiske, hvor jeg har
undersøgt forståelser og begrebsliggørelser af ”det pædagogiske” og den
eksperimentelle, hvor jeg har gennemført og dokumenteret
kundskabsværksteder og et handlingsvidenskabelig projekt.
De tre dimensioner griber på mange måder ind i hinanden. Et enkelt
eksempel. Interessen for filosoffen Hans-Georg Gadamers filosofiske
10
Det er bemærkelsesværdigt, at man, på det tidspunkt hvor pædagogisk forskning og
teoridannelse blev opprioriteret i Danmark –ved etableringen af Danmarks Pædagogiske
Universitet (DPU) i 2000-, valgte en overvejende angelsaksisk model, hvor pædagogik
ikke er et selvstændigt fag der inddrager andre discipliner, men hvor andre discipliner
belyser problemstillinger i det pædagogiske felt. Fire af Institutterne og
studieretningerne på DPU får navn efter hhv. sociologi, psykologi, antropologi og filosofi,
der får et ”pædagogisk twist” –og for at der ikke skal være tvivl om den angelsaksiske
orientering, skrives dette i artiklen om institutstrukturen ved DPU endda på engelsk:
”With a twist” (L.-H. Schmidt, 2002). Det femte institut er institut for
curriculumforskning; også her er der valgt et angelsaksisk begreb fremfor det
kontinentale ”didaktik”. Efter indfusioneringen i Aarhus Universitet blev instituttets navn
”Institut for Uddannelse og Læring”, men efter protest fra medarbejderne og en
navnekonkurrence kom pædagogikbegrebet tilbage: ”Institut for Uddannelse og
Pædagogik (DPU)”, og i 2015 i form af ”Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse”- således at forkortelsen DPU atter giver mening. På dette Institut er
didaktikbegrebet atter kommet i front, idet der er fire kandidatuddannelser i didaktik.
Foruden de fire ”twistede” kandidatuddannelser er der nu også kandidatuddannelser i
uddannelsesvidenskab og i generel pædagogik. I den sidstnævnte kandidatuddannelse
beskæftiger man sig med pædagogiske teorier, begreber og metoder. Her er atter en
åbning mod den kontinentalpædagogiske skole!
14
hermeneutik blev for alvor vakt, da den giver en plausibel model for
forståelse af det fænomen, der fascinerede mig allermest ved
praksisfortællingerne: at de kan flytte én. Gadamer sætter ord på: at forstå
er altid at forstå anderledes, ligesom det altid er selvforståelse, derfor er
at forstå anderledes at forstå sig selv anderledes, dvs. ikke være den
samme som før. Med Gadamer i bagagen meldte resonansbegrebet sig.
Resonans er et begrebs virkningshistorie, begrebet som vi lever det, fordi
det er en del af vores kulturelle viden. Gadamer bruger for så vidt jeg ved
ikke selv begrebet ”resonans”11, men taler om traditionens autoritet og
om sagens gøren. Den figur var kærkommen i min analyse af
reformprocessens betydning for pædagoguddannelsen.
Jeg kunne have afgrænset mit projekt meget mere. Kundskabsværkstedet
kunne have været et forskningsprojekt i sig selv, ligesom det
handlingsvidenskabelige projekt, hvor vi udarbejdede et
screeningsværktøj for organisationers recovery-orientering. I den mere
filosofisk-pædagogiske boldgade kunne jeg have koncentreret mig om en
Kant-tolkning hvori pædagogik er sammensat af tvang, civilisationskritik
og moralsk opdragelse, eller jeg kunne have koncentreret mig om
Biesta´s subjektificeringsbegreb. I det uddannelsesvidenskabelige hjørne
ligger der et projekt om hvordan kompetencebegrebet bliver brugt i
Bologna-sammenhæng, ligesom jeg kunne have suppleret de empiriske
undersøgelser af pædagoguddannelsen. At jeg ikke har begrænset mig til
nogen af disse eller lignende emner betyder, at jeg i forhold til dem
mister noget dybde og mangler mange detaljer.
Jeg har valgt at være eksplorativ og at favne bredt, fordi jeg vil praktisere
pædagogisk forskning som en engageret og interesseret videnskaben.
Pædagogik er ikke en videnskab med et objekt der ligger ”ud i verden” og
kan studeres, men en videnskab der har en interesse; den vil fremme
noget: god pædagogik. Det følger af, at det der kunne blive opfattet som
pædagogikkens objekt: barnet, eller barnets opdragelse, ikke er et objekt.
Barnet selv er den vigtigste faktor i opdragelsen, ikke som noget der
bliver produceret, men som nogen der bliver til. Opdragelse og
pædagogik er derfor grundlæggende et samspil, og ikke en intervention.
Pædagogikken som praksis vil barnets bedste. Pædagogikken som
11
I Wahrheit und Methode bruger han dog begrebet genklang, fx her: ”Was unser
geschichtliches Bewusstsein erfüllt, ist immer eine Vielzahl von Stimmen, in denen die
Vergangenheit wiederklingt“ (Gadamer, 1999h, s. 289).
15
disciplin beskæftiger sig med hvordan man reflekterer over ”barnets
bedste” og over de valg og dilemmaer man kan stå i, når man vil barnets
bedste. Pædagogikkens interesse er ”god pædagogik”, ikke som en
forskrift men som en refleksionsmulighed, der kan bidrage til at
pædagogen forstår den situation hun står i, forstår sig selv, forstår sig selv
anderledes. Min pædagogiske interesse er at give pædagoguddannelsen
en refleksionsmulighed, og en anledning til at tænke at det er muligt at
gøre andet.12 Derfor den brede og eksplorative tilgang. Samtidigt er mit
arbejde et eksempel på hvordan pædagogisk forskning kan gennemføres
som handlingsvidenskab.
Dernæst har jeg ønsket at samle et materiale der kan bidrage til en
revitalisering af faget pædagogik i uddannelsen. I min analyse finder jeg
frem til at pædagogik i pædagoguddannelsen i den sidste kvart af det 20.
århundrede primært har været kulturelt forankret, og at det er en af
grundene til at en anden kultur uden stor modstand kunne gøre krav på
den plads der tilkommer pædagogik13. Et forholdsvis elementært
kendskab til nogle af de væsentligste figureringer af det pædagogiske
projekt kan ruste såvel undervisere som studerende til at orientere sig i
det pædagogiske landskab og i deres egen pædagogiske praksis.
Afhandlingen indeholder i kapitel 3 materiale der i en lettere bearbejdet
form vil kunne tjene den funktion.
Den filosofiske dimension er dominerende i det meste af afhandlingen.
Jeg forsøger at praktisere filosofi ud fra deviserne ”filosofi er opdragelse
til filosofi” 14 og ”man lærer ikke filosofi, man lærer at filosofere”.15 Det
12
Et kendetegne af den postmoderne tilstand er at ”sandheden”, videnskaben, ikke
længere kan betragtes som et neutralt sted der qua sin uafhængighed kan være vejviser,
enten mod (den teknologibaserede) perfektionering, mod det fornuftige samfund eller
mod frigørelsen fra al undertrykkelse. Jeg forestiller mig derfor ikke at min undersøgelse
vil føre frem til at vi en gang for alle kan finde vejen mod ”god pædagogik”. God
pædagogik er et åbent og derfor også fallibilistisk projekt. Biesta fletter åbenhed og
fallibilisme sammen når han angiver at pædagogik kendetegnes af en vidunderlig risiko
(’beautiful risk’). Pædagogik er fortsat knyttet til praktisk viden, dvs. en løbende
aftjekning af, om man mon er på rette vej, hvori selve vurderingskriteriet (eller
kriterierne) også står til diskussion.
13
At det handler om at ændre kulturen, og at det ikke kun gælder pædagoguddannelsen
men hele det pædagogiske område, kommer tydeligt til udtryk i publikationer fra
myndigheder, fx i KL`s pjece fra 2010: ”Evalueringskultur –en ny dansk tradition” og i
Ministeriet for Børn og Undervisnings udgivelse ”Fremtidens Dagtilbud”, hvori ”en stærk
evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling” står central (Kommunernes
Landsforening, 2005; Task Force for Fremtidens Dagtilbud, 2012).
14
Hans-Georg Gadamer griber tilbage til Platons udsagn om at filosofi er opdragelse til
filosofi (Gadamer, 1999d, p. 219 citeret i Tuft, 2003, s. 29), og giver udtryk for at
16
filosofiske i denne afhandling er ikke fagfilosofi, men et forsøg på at
skrive ind i en tradition16, hvori det handler om at forstå tekster –uanset
datering!- med henblik på en forståelse af en aktuel situation17, som ikke
lader den forstående uberørt18, og derfor kan være fronetisk. Den
tradition gør filosofi til en ressource for teoretisk og praktisk forskning i
pædagogik. Den kontinentalpædagogiske skole er kendetegnet af at den
dyrker og bruger den ressource.19
’Philosophie ein sich gleichbleibendes Widerfahrnis des Menschen ist, das ihn als
Menschen auszeichnet, und dass es darin keinen Fortschritt gibt, sondern nur Teilhabe’
(Gadamer, citeret i Cesare, 2009, s. 156)
15
Den franske pædagog Philippe Meirieu sætter i sin første seance af kurset i
”Philosophie de l’ éducation Kants dictum op (Meirieu, 2015) og giver en tekst af Jean
Luc Nancy der handler om ”enseignement philosophique et formation philosophique”
(filosofisk uddannelse og filosofisk dannelse). Meirieu vender jeg tilbage til i 4.4.4. Kant
fremstår i denne afhandling som den der figurerer en pædagogisk figur der fortsat har
gyldighed (se 3.1.5 og 3.1.6.). Citatet stammer fra (KANT, Immanuel: Vorkritische
Schriften (1747-1777). Kapitel: Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem
Winterhalbenjahre von 1765 - 1766. Basis-Ausgabe: Akad. (1905ff.), S. II:306 f.). I teksten
argumenterer Kant, at filosofi ikke kan læres, da den ikke er forhånden; derfor må man
lære selv at komme til indsigt når det handler om ”Weltweisheit”. ”…..bedrager man
derimod sine studerende med færdiggjort livsklogskab (fertigen Weltweisheit), som
andre på deres vegne har udtænkt, så lægger man kimen til et videnskabeligt
blændværk, som kun på visse steder og i et vist selskab gælder som courant mønt, men
som alle andre steder bliver diskrediteret” (min oversættelse). Man gør sine studerende
en bjørnetjeneste og er decideret upædagogisk.
16
Richard Rorty giver os valget mellem at betragte filosofien som et fag, som der dog
overhovedet ikke er enighed om hvad indeholder, og som et navn for ”a sector of
culture” hvor det handler om at ”skrive indenfor en vis tradition, som en slags slægtsroman, fx far Parmenides, den ærlige gamle onkel Kant og den uartige bror Derrida”
(Rorty, 1978)
17
”Der Interpret will vielmehr gar nichts anderes, als dies Allgemeine –den Text–
verstehen, d.h. verstehen was die Überlieferung sagt, was Sinn und Bedeutung des Textes
ausmacht. Um das zu verstehen, darf er aber nicht von sich selbst und der konkreten
hermeneutischen Situation, in der er sich befindet, absehen wollen. Er muss den text auf
diese Situation beziehen, wenn er überhaupt verstehen will.“ (H.-G. Gadamer, 1999e, s.
329)
18
‘understanding a text involves applying its meaning to the reader’s own situation , just
as moral principles are never understood entirely apart from the case that they govern.’
(Fairfield, 2011)
19
For en udredning af filosofiens rolle i forhold til pædagogik og uddannelse i hhv. den
kontinentale (og især Tyske) og den angelsaksiske tradition, se (Gert Biesta, 2013b,
2014b). Biesta argumenterer for at pædagogisk teoretisk og empirisk forskning, der
trækker på filosofien for at belyse pædagogiske spørgsmål, skal vurderes ud fra
pædagogikkens standarder.
17
18
2. Pædagoguddannelsen: fra civilsamfundets
initiativer til et statsligt projekt?
19
2. Pædagoguddannelsen: fra civilsamfundets
initiativer til et statsligt projekt?
2.1. Indledning
Karsten Tuft (Tuft & Thomsen, 2015; Tuft, 2012) deler
pædagoguddannelsens historie op i tre perioder. Perioden fra 1885 til
1945 er karakteriseret af civilsamfundets private initiativer. I de knap
halvtreds år herefter får uddannelserne med- og modspil fra
bekendtgørelser og lovgivning og bliver samlet i to spor, hvorefter
lovgivningen bliver mere dominerende. Fra omkring år 2000 afvikles
civilsamfundets initiativer med henblik på etablering af
professionshøjskoler og University-Colleges. Pædagoguddannelsen bliver
med tiden et statsligt anliggende.20 Det har betydning for den måde
uddannelsen organisatorisk og indholdsmæssigt tilrettelægges på.
Er det, kan man spørge, det samme ”pædagogiske projekt” der står på
dagsorden, eller ændrer det sig med denne overgang? Og hvis det ændrer
sig, hvordan ændrer det sig? Hvordan skal det vurderes? Hvilke
udfordringer og muligheder giver det?
Jeg interesserer mig for spørgsmålet om hvad det er for et pædagogisk
projekt / forskellige pædagogiske projekter der er i spil, fordi jeg til
daglig arbejder i pædagoguddannelsen; jeg er midt i den, og skal agere i
den. Jeg må tænke mig om: hvad er det jeg er en del af, og hvordan
agerer jeg i det?
Jeg savner en tematisering af spørgsmålet om hvad det er for et
pædagogisk projekt der står på den aktuelle dagsorden. Når
professionsbacheloruddannelserne i disse år omorganiseres, sker det som
følge af beslutninger på et uddannelsespolitisk niveau. Ændringerne
formidles på et organisatorisk niveau i University-Colleges, hvor
organisationen griber de uddannelsespolitiske udmeldinger, omsætter
dem til egne strategier, og giver de enkelte uddannelser mulighed for at
20
Man kan diskutere hvad man skal læge i begrebet ”statsliggørelse”. Tuft får øje på
skiftet fra civilsamfundsrationaler til statsrationaler: uddannelsen mister autonomi, og
underlægges i langt højere grad regulering der fastlægges i statslige forordninger. Vi ser
at forholdet mellem forskellige styringsrationaler transformeres, og at dette forhold nu
karakteriseres af en kombination af statslig regulering, markedstænkning og
vidensbasering. Denne cocktail vil jeg i dette kapitel betragte som en diskursiv praksis,
dvs. som noget der er mere kompleks end bare skiftet fra ét styringsrationale
(civilsamfundets) til et andet (statens).
20
formulere delstrategier, der refererer til den overordnede strategi.
Kommer vi endelig i slutningen af beslutningskæden, der hvor
uddannelsespolitikken og strategierne skal omsættes til
uddannelsespraksis, så fremstår opgaven primært som en tekniskorganisatorisk opgave. Den pædagogik-faglige diskussion af hvilket
pædagogisk / hvilke pædagogiske projekter uddannelsen skal forpligtige
sig på, er stort set fraværende. Det er som om uddannelsespolitik og
professionel ledelse har tilsidesat en faglig diskussion og afklaring.
Faglighed underordnes, så man først kalder på den når man skal optimere
uddannelsen i forhold til de uddannelsespolitiske og organisatoriske
vilkår og strategier.
Den pædagogiske tænkning –faget pædagogik- regnes i denne
sammenhæng i bedste fald for en slags hjælpedisciplin, der kan bidrage
til omsætningen af politiske og forvaltningsmæssige strategier. Det står i
modsætning til den opfattelse jeg hylder: at pædagogikfaget har en egen
integritet.21 Her undersøges og diskuteres pædagogiske forhold på fagets
præmisser. Pædagogik er ikke en disciplin der har et ”objekt” ud i
virkeligheden som det gradvis afdækker mere og mere. Pædagogik er
ikke en disciplin, der gennem viden om sit objekt opbygger et potentiale
til at forudse og til at beherske det.22 Pædagogik er en disciplin der er
21
Se især afsnit 4.4.for en nærmere redegørelse for pædagogikkens integritet.
Spørgsmålet om fagets integritet er beslægtet med spørgsmålet om professioners
autonomi: har man gennem uddannelse fået adgang til særlig faglig viden er man i den
klassiske professionsforståelse også berettiget til at have autoritet og til at tage
selvstændige beslutninger på ens fagområde -hvor man så skal kunne stå til ansvar i sin
professionsgruppe. Aktuelt gør politik og forvaltning professionerne i højere grad til
udførende funktioner eller ”leverandører” af de ” ydelser” som de bestiller. Den viden
professionerne tager i brug er instrumentel viden, dvs. viden om hvordan ydelsen
produceres mest effektiv. Professionerne dekobles fra de interesser eller goder de er
opstået omkring og var eksperter i, og bliver velfærdstatens teknikere. Se for en mere
udførlig behandling af disse sammenhænge (Togsverd & Rothuizen, 2015b).
22
Auguste Comte (1798-1857) formulerede sig omkring sociologi som en positiv
videnskab, dvs. en videnskab der ikke beskæftiger sig med det der er skjult, men kun
med det vi kan iagttage: måden forskellige fænomener er koblet til hinanden. Positiv
viden gør det muligt at forudse, og muligheden for at forudse sætter én i stand til at
kontrollere og styre, eller sagt med Comtes egne ord: Savoir pour prévoir, prévoir pour
pouvoir. Karsten Tuft har rekonstrueret hvordan oplysningstidens nye begreb
pædagogik ved sin fremkomst annonceres som teoretisk og anvendt videnskab om
formning af det menneskelige (Tuft, 2014). Såvel denne annoncering som Comtes
positive videnskab er bestræbelser på at overføre den naturvidenskabelige model på
studiet af menneske og samfund. Pædagogik som disciplin har således altid været
splittet i en del der lod sig forme i analogi med den naturvidenskabelig (science) tilgang
og en del der lod sig forme som en åndsvidenskabelig (humanity) tilgang. Mens det
tekniske hvordan-spørgsmål står central i den første tilgang, står det etiske hvortilspørgsmål central i den anden.
21
baseret på en interesse, nemlig interessen i ”god pædagogik” , ”god
opdragelse”, ”god uddannelse”. Det er noget andet at behandle
spørgsmålet om ”god uddannelse” end at behandle spørgsmålet om ”god
politik” eller ”god strategi”.23 Jeg plæderer ikke for en ”pædagogisk
provins” eller en ”autonom sektor”, men jeg plæderer for at pædagogiske
spørgsmål skal behandles pædagogisk, således at pædagogik, politik og
organisation kan gå i dialog.
Umiddelbart virker det måske lidt besynderligt at pædagogikken ikke har
mere at skulle have sagt i reformprocessen af netop pædagoguddannelsen
–man kunne endda være fristet til at spørge, hvordan det mon er lykkedes
at bringe pædagogikken til tavshed, da den netop i pædagoguddannelsen
måtte have stået stærkt. Desværre er det sidste ikke tilfældet.
Pædagogikken i pædagoguddannelsen har haft svært ved at finde sin
faglige stemme, og det er en medvirkende årsag til at politik og
organisation i den grad kan være dagsordensættende.
Spørgsmålet om hvad det er for et pædagogisk projekt, eller hvad det er
for forskellige pædagogiske projekter, der er sat på dagsorden og
praktiseres, får ekstra vægt når det handler om pædagoguddannelsen.
Pædagoguddannelsen har ikke bare selv et pædagogisk sigte, den
uddanner også sine studerende til at have og forvalte et pædagogisk sigte.
Den pædagogik pædagoguddannelsen praktiserer er en model de
studerende socialiseres ind i: den formidler det pædagogiske projekt
gennem sin egen praksis, og det må antages at have betydning for de
færdiguddannedes professionelle praksis. Der står mere på spil end blot
pædagoguddannelsen. Hvis underviserne ikke i tilstrækkelig grad tager
vare på ”fagets integritet” –hvad enten det er, fordi man ikke formår det,
eller fordi den bliver udgrænset– vil de færdiguddannede formentlig ikke
have meget begreb om den, når de er færdiguddannede. Derved er der
stor risiko for at de også bare bliver et sidste led i en beslutningskæde,
hvor deres opgave blot er at omsætte politiske og forvaltningsmæssigorganisatoriske strategier. Svigter vi så ikke faget? Sætter vi så ikke en
livgivende vekselvirkning mellem politik og pædagogik ud af kraft?
Jeg vil ikke argumentere imod at uddannelsen skal have en relevans i
forhold til de pædagogiske udfordringer der identificeres af dem, der
23
i kap. 3 redegøres der for, at der indenfor pædagogikken er en lang tradition for
civilisationskritik, fordi ”god opdragelse” ikke låser barnet fast på det bestående.
22
organiserer uddannelsen. Sådan var det da pædagoguddannelsen startede,
og sådan er det nu. Men gennem den faglighed som uddannelsen også
har sin rod i, bør den også sætte sit præg på, hvilke pædagogiske
udfordringer der identificeres, og hvordan de tages op.
I det følgende afsnit af denne indledning vil jeg først uddybe min
motivation for at undersøge aspekter af reformprocessens betydning for
pædagoguddannelsen: der står noget på spil. Inden jeg angiver hvad min
undersøgelse især vil have fokus på, introducerer jeg det
forskningsprojekt som danner afsættet for undersøgelsen. Det
dataindsamlings- og analysearbejde hele projektgruppen har lavet i
projektet har forsynet mig med en viden om, og sans for, hvad der
konkret er på spil i uddannelsen. Det afsæt har gjort det muligt for mig at
stille nye spørgsmål og at udvikle en ny analysemodel. Herefter
introduceres den aktuelle undersøgelse.
2.1.1. Hvad er der på spil
Der er gode grunde til at se nærmere på hvad der sker med
pædagoguddannelsen i reformprocessen. Det er relevant at vide mere om
hvad der foregår, hvordan det kan forstås, og hvor der er grund til og
mulighed for at ruste op.
Jeg har allerede angivet at det er besynderligt at pædagogikken, dvs. den
viden der ligger i disciplinen, ikke spiller en større rolle i afklaringen af
hvad det er for et pædagogisk projekt uddannelsen er en del af og
formidler videre til kommende udøvere af faget. Jeg vil nu redegøre
nærmere for hvorfor en marginalisering af pædagogikkens egen stemme
–dens integritet– i min optik er foruroligende.24
Det der står på spil, er etikken. Etik er at træffe gode valg. Det kræver sin
mand, eller, i fagsprog, sit ”subjekt”. Subjektificering, det at få mulighed
24
Jeg skriver mig ind i en åndsvidenskabelig pædagogisk tradition. I den
åndsvidenskabelige tradition er pædagogik en handlingsvidenskab (se også afsnit 4.3.)
Som handlingsvidenskab tager pædagogik udgangspunkt i vanskeligheder der viser sig i
praksis; når man ikke kan klare sig med den forståelse man har fået overleveret. I en
handlingsvidenskab er formålet med den pædagogiske undersøgelse at opnå forståelser
og indsigter, der bidrager til at den der er i praksis kan forholde sig ansvarligt. Pædagogik
som handlingsvidenskab er ikke forskrivende, men oplysende: det er den handlende selv
der må formidle mellem teori og praksis (Oettingen, 2006, s. 325). Det sidste afspejler at
den åndsvidenskabelige pædagogik har en interesse i at subjektet selv foretager gode
valg –det er dens opdragelsesmål. Indtil for ca. 50 år siden var det mål også koblet til en
forestilling om perfektibilitet. Mit arbejde kan ses i som et forsøg på at revitalisere denne
pædagogiske tradition, men nu uden forestillingen om perfektibilitet.
23
for at træde frem som subjekt, er derfor en væsentlig pædagogisk
interesse. Læser jeg tendenserne ret, så bliver etikken, opmærksomheden
for og arbejdet med subjektificering, fortrængt i den proces hvori
pædagogikken bliver statsliggjort. Statsliggørelsen ændrer
pædagoguddannelsens pædagogiske projekt. Det gælder ikke bare
pædagoguddannelsen, det gælder over en bred kam i den aktuelle
uddannelsespolitik, der har fokus på tilegnelse af kvalifikationer gennem
læring. Det pædagogiske projekt der søges fremmet i den statsliggjorte
pædagogik har hverken ’pædagogik’ eller ’opdragelse’ som nøgleord,
men ’læring’.
I den pædagogiske teori og forskning kan man identificere to
hovedtendenser. Den ene understøtter det ”nye” pædagogiske projekt, der
træder frem i den statsliggjorte pædagogik, den anden problematiserer
det. Jeg hører til dem, der problematiserer den form det pædagogiske
projekt antager, når pædagogik bliver reduceret til en slags
(selv)produktionsproces, hvori produktionsmidlet er ’læring’.25 Meget
kan læres gennem læring, det kan beskrives i læringsmål, og under
læringsledelse26 kan eleven selv arbejde med det. Læringsbegrebets
udbredelse og dominans fortæller ikke bare om de fantastiske muligheder
for læring, det fortæller samtidigt at det, der ikke kan læres gennem
læring, bliver usynlig, overset, og udgrænset.
25
Kapitel 3 handler om de forskellige figureringer af pædagogik. Der er en løbende kritik
af pædagogik der reduceres til læring gennem skitsering af hvad pædagogik også er.
Internationalt vil jeg pege på Gert Biesta der i en lang række artikler og bøger gør op
med det reducerede blik på pædagogik, og byder ind med en moderne helhedsforståelse
der også (og netop) dyrker dannelsesdimensionen. Især trilogien ”Beyond learning”,
”Good education in an age of measurement” og ”The beautiful risk of education”, kan
fremhæves –alle tre bøger findes også på dansk. Nationalt er der i bøgerne ”Uren
pædagogik I og II” diskussioner af det pædagogiske projekt, og ikke mindst én af
redaktørerne af disse bøger, Thomas Rømer, kaster sig også på de sociale medier ud i
kritik, diskussion og en insisteren på at dannelsesbegrebet fortsat kan spille en rolle i
uddannelse og pædagogik. Jeg har også selv tidligere blandet mig i debatten. (Gert
Biesta, 2006, 2010, 2014d; Rothuizen, 2001, 2004c, 2009a; T. A. Rømer, Tanggaard,
Brinkmann, & (red), 2011; T. A. Rømer, 2015a, 2015b; Tangaard, Rømer, Brinkmann, &
(red), 2014; Togsverd & Rothuizen, 2015c)
26
A.P. Møller fonden har i 2014 bevilget 21 millioner kroner til udviklingsprogrammet
”Forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling" , i daglig tale ”Program
for læringsledelse”, der gennemføres under ledelse af prof. Lars Quortrup i et
samarbejde mellem 12 kommuner, Center for Offentlig Kompetenceudvikling og Aalborg
Universitet. Læringsledelse er også i højsædet i Ny Nordisk Skole, ligesom
folkeskolereformen præsenteres af undervisningsminister Christine Antorini i 2014 som
en læringsreform (Christensen, 2014) –hun kan i øvrigt godt selv abonnere på navnet
”læringsministerium” (J. V. Olsen, 2015a)
24
Er der noget der ikke kan læres, er der grænser for læring der styres af
mål og ledelse? Det korte svar er, at etik ikke kan læres gennem læring.27
Det adskiller sig også fra det der kan læres ved at etik –en måde at
orientere sig på i tilværelsen– ikke kan glemmes, da det er forbundet med
hvem vi er.
I pædagoguddannelsen har den dimension i perioden fra 1885 til 2014
været tilgodeset i uddannelsens styringsdokumenter, under betegnelsen
personlig udvikling (Tuft, 2012). Jeg hører til dem, der problematiserer at
denne dimension nu ikke længere adresseres direkte i
stryringsdokumenterne. Det betyder, at man ikke længere opererer med et
selvstændigt pædagogisk begreb, der fortæller at pædagogik er mere end
læring. Gennem tiden, og næsten uden at tænke over det, har man også
brugt begrebet dannelse for at angive at pædagogik er andet end læring.
Selvom dannelsesbegrebet ikke er forsvundet fra styringsdokumenterne
har det dog ikke nogen tydelig og fremtrædende plads. I
Uddannelsesbekendtgørelsens bilag, hvori uddannelsens 24
kompetencemål , 150 vidensmål og 150 færdighedsmål beskrives,
optræder dannelsesbegrebet 24 gange (BEK nr 211, 2014). I min
forståelse er det sådan, at den dimension der gik under betegnelsen
”personlig udvikling” og som Biesta kalder for ”subjektificering” skrives
ud af den dominerende diskurs, men at den fortsat giver genklang.
Selvom jeg trækker skillelinjen mellem de to forståelser af pædagogik
hårdt op, så leder jeg også efter –og finder– spor af den marginaliserede
diskurs, og er jeg overbevist om at dens stemme kan blive klarere og få
mere gennemslagskraft. 28
27
I Platons dialog ’Menon ’ er spørgsmålet netop ”kan godhed læres”? Aristoteles stiller
spørgsmålet også, og knytter en særlig vidensform, fronesis, til etikken. Etik bliver
praktisk viden, der kan behandles og diskuteres sprogligt, men der er ingen opskrifter på
hvordan man kan blive en ”fronimos”, én der i særlig grad er i besiddelse af praktisk
viden. Se fx Rothuizen, 2008; Tuft, 2014
28
Der er tendenser til at de to forståelser ses som hinanden udelukkende. Reitemeyer
beskriver det sådan:’ Set ud fra det perspektiv hvor det kun handler om en livløs
funktionel målrationalitet, er dannelsesbegrebet blevet lige så overflødig som ideen om
en historisk virksom subjektiv eller objektiv fornuft’ (min oversættelse) (Reitemeyer,
2001, s. 145). Også herhjemme tegnes der et enten-eller forhold, fx i bogtitlen ”Uren
pædagogik”, hvor den uudtalte modsætning er den ”rene pædagogik”.
Videnskabsteoretisk er det rigtigt at de to er væsensforskellige. I det levede liv har alt sin
historie, og historien er altid broget, for livet er foranderligt og ikke til at bringe på en
klar formel. I det levede liv er der både det jeg før har kaldt en dominerende diskurs, og
der er resonans af praksisser, viden og indsigter som er anderledes. Som jeg vil vise
senere, ser det ud til at den dominerende uddannelsesdiskurs –eller diskursive praksisikke kan undvære den resonans. Derfor er der også åbninger i den dominerende diskurs
25
2.1.2. Afsættet for den aktuelle undersøgelse
I 2009 søgte vi midler fra BUPL´s forskningsfond for at undersøge
pædagoguddannelsen. 29 Anledning for denne undersøgelse var bl.a. den
reform der var trådt i kraft i 2007. I en række formuleringer i Love og
Bekendtgørelsen fandt vi antydninger af en tænkning, der kunne lægge
op til en styrkelse af pædagogernes faglige råderum: udviklingsbasering,
udveksling af kundskaber og værdier mellem uddannelsen og
professionen, styrkelse af pædagogikfaget så det blev uddannelsens
centrale fag (BEK nr 113, 2001; BEK nr 220, 2007; LBK nr 207, 2008).
Vi ville se på, hvilken betydning dette i praksis havde for en styrkelse af
dé aspekter af professionsidentitet der har at gøre med ’evnen til at skifte
mellem rollerne som udøver, undersøger og udvikler af praksis’ og med
’at have et fagsprog der gør forpligtigende kritik mulig’. Vi fik midlerne,
og i løbet af de år der fulgte undersøgte vi uddannelsen gennem en række
nedslag på Pædagoguddannelsen Peter Sabroe i Århus. Afrapporteringen
kaldte vi ”Hvordan uddannes pædagoger?” (Rothuizen et al., 2013).
Med den titel kunne vi dække de to aspekter vi havde forsøgt at arbejde
med: vi viser både noget om hvordan pædagoger uddannes, óg vi holder
fast ved spørgsmålet som et åbent, normativt, værdiorienteret spørgsmål.
Hvordan pædagoger uddannes er ikke bare et spørgsmål der kan besvares
med et: sådan. Der er ikke én måde, der er den rigtige, én måde at gøre
der på der ”virker”. Hvordan uddannes pædagoger? er derfor også et
spørgsmål til eftertanke: hvad skal de, der skal opdrage, uddanne, lære,
drage omsorg for, løfte, oplyse og støtte små og store børn, udsatte
vokse, ældre med funktionsnedsættelser, forældre, beboere i udsatte
boligområder og andre30 igennem, for at vi vil tiltro dem de opgaver?
Vi kunne konstatere spændingsfelter, kræfter der trækker i forskellige
retninger. Mellem dannelse og uddannelse, mellem erfaringsvidenskab og
en forståelsesorienteret tilgang, mellem målrationalitet og
for en forstærkning af resonansen. Den rene pædagogik er mindre ren end både
protagonister og opponenterne synes at mene.
29
Projektleder Jan Jaap Rothuizen, projektmedarbejdere: ph.d. Jakob Bøje (RUC, nu
SDU), prof. Katrin Hjort (SDU) ,lektor Line Togsverd, projektmedarbejder Mette B.
Sørensen, lektor Nanna Skaarup, ph.d. Steen Juul Hansen (alle VIA).
30
Følgegruppen for pædagoguddannelsen, der blev etableret i forbindelse med den
reform af uddannelsen der blev gennemført i 2014, beskrev sine anbefalinger i en
rapport, hvori man fastslår: ”Som følge af de alsidige samfundsopgaver, pædagoger skal
bidrage til løsning af, udvides arbejdsmarkedet for pædagoger i stadig flere retninger”
(Mommsen, 2012, s. 3)
26
værdirationalitet, mellem en professionsteoretisk og en
organisationsteoretisk professionsforståelse.
2.1.3. Den aktuelle undersøgelse
I dette kapitel vil jeg undersøge hvad der skete med pædagoguddannelsen
i de første 15 år af dette årtusind. Mere præcis: hvad skete der med
pædagoguddannelsens pædagogiske projekt. Jeg relaterer det både til
uddannelsens historie og til de aktuelle styringstiltag der er initieret på
Europæisk plan (Bologna), i EU regi (fokus på læringsudbytte) og på
nationalt plan.
Jeg begynder med en begivenhed, et ”eksperiment” vi lavede som et led i
det tidligere omtalte forskningsprojekt. I eksperimentet ser en gruppe
studerende en pædagogisk praksis på video, og samtaler efterfølgende om
denne praksis. Eksperimentet viser noget om hvordan de studerende
forholder sig til den pædagogiske praksis. Efterfølgende bad vi
underviserne om at forholde sig til de studerendes forholden sig.
Eksperimentet gav anledning til mange spørgsmål og spekulationer. Jeg
er interesseret i at forstå både de studerendes og undervisernes forholden.
For at opbygge en forståelse der ikke bare peger på de involverede
personers habitus, sætter jeg den samlede begivenhed i konteksten af en
række styringsmæssige tiltag, der foregår i perioden fra 2000 – 2015.
Derfor gennemgår jeg hvad det er for tiltag, og hvilken betydning de får.
Det centrale begreb i styringstiltagene, som også er relevant i forhold til
forståelsen af eksperimentet og begivenheden, er ”kompetence”.
I min behandling af styringstiltagene opbygger jeg en model for
forståelsen af styringsdynamik. Modellen blev udviklet i analysearbejdet,
det vil sige: jeg havde ikke på forhånd bestemt mig for en model. Men
modellen kommer selvfølgelig ikke helt ud af den blå luft. Jeg
kombinerer forskellige tilgange, der forekommer mig fornuftige og
passende. Den første er en hermeneutisk tilgang, der siger at ethvert
begreb har en virkningshistorie vi ikke sådan lige kan sætte til side. Den
tilgang hjælper mig med at forstå hvorfor et begreb der introduceres for
at løse et problem –kompetencebegrebet– kommer til at volde nye
problemer, og alligevel bibeholdes. Dernæst bruger jeg en Foucauldiansk
tilgang, der gør at jeg kan pege på en diskursiv praksis. En diskursiv
praksis er ”viden på arbejde”, det der sker når bestemte sandheder bliver
ført ind i evalueringer, institutioner, styringsdokumenter, hvor de så
27
skaber måder at være subjekt på, sandheder, viden og praksisser. Jeg har
ladet mig inspirere af Bacchi & Bonham, 2014. Jeg vælger her at se den
diskursive praksis som en intervention: det der kommer og vil ommøblere
på subjektiviteter, sandheder, praksisser. Den diskursive praksis er knyttet
til neo-liberalismen og elementer af new public management. Den
diskursive praksis forstyrres af begrebers virkningshistorie, som ikke
uden videre lader sig fortrænge. I dette sammenstød opstår der ind
imellem forvirring, der på én gang sørger for at den diskursive praksis
ikke bliver lukket og monolitisk, óg at der skabes uopmærksomhed.
Figuren ”at der skabes uopmærksomhed” har jeg lånt af Knudsen
(Knudsen, 2011a, 2011b).31
Analysemodellen er først blevet til efter jeg havde udarbejdet første
udkast af kapitlet om ”det pædagogiske projekt” (kapitel 3), hvori jeg
behandler både Gadamer og Foucault, og hvor jeg opbygger en forståelse
af, at de ikke udelukker hinanden32.
Jeg lægger mærke til at styringen ikke får et reelt modspil fra en
uddannelsestænkning eller en pædagogisk tænkning. Det skyldes dels at
der skabes uopmærksomhed, men det er ikke hele forklaringen, for i
princippet er der pædagogiske begreber nok til at de, med deres
virkningshistorie, ville kunne forstyrre styringen, og give mere plads til
det jeg før har benævnt som ”fagets integritet”. Forklaringen på at de
studerende i eksperimentet i undervisernes (og også min) forståelse retter
sig efter en indskrænket kompetenceforståelse, er også, at underviserne
ikke er opmærksomme på, at det pædagogiske mål om subjektificering af
de studerende ikke længere understøttes af deres praksis.
Uopmærksomhed skabes, og det skal man ikke altid klandres for. I dette
tilfælde kan den også skabes, fordi undervisernes fortolkningsberedskab i
forhold til hvad det er, der gør uddannelsens pædagogisk, er begrænset;
31
Man vil sikkert kunne argumentere for at både virkningshistorien og
uopmærksomhedsskabelsen er en del af den diskursive praksis, ligesom man formentlig
kan argumentere for at den diskursive praksis og uopmærksomhedskabelsen er en del af
virkningshistorien. Ved at holde fast i de forskellige benævnelser angiver jeg ikke kun en
pragmatisk tilgang til mine analyseredskaber, men også et forsøg på at afbalancere en
Gadamersk tilgang, der vægter ”traditionens kontinuitet”, og en Foucauldiansk tilgang,
der i højere grad er opmærksom på brud og muligheder for grænseoverskridelser.
Diskussionen om forholdet mellem en Gadamersk og en Foucauldiansk tilgang vender jeg
tilbage til i 3.3.6 og 3.4.
32
En tidligere version af modellen, hvori dan Gadamerske dimension endnu ikke var så
velartikuleret, blev udviklet i mit samarbejde med Line Togsverd; vi skrev et paper om
”unattentiveness at play in an educational reform process”.
28
deres faglige forankring er ikke så stærk at den kan modstå den
uopmærksomhed, der skabes.
Ud af denne analyse af hvad der skete med uddannelsen de sidste 15 år,
trækker jeg to arbejdspunkter. Det ene er en styrkelse af faget pædagogik,
der kan bevirke at både undervisere og studerende bliver bedre til at lave
pædagogiske ræsonnementer, der kan modificere den dominerende
diskursive praksis, og give dem mod på at hævde fagets integritet. Det
andet er vægtning af de studerendes subjektificering, samt spørgsmålet
om hvordan uddannelsen kan arbejde med det. Når jeg præsenterer de to
særskilt, er det fordi den første lægger vægt på ræsonnementet og dermed
at sige det rigtige , mens den anden lægger vægt på transformation og det
at gøre det rigtige. De to dimensioner er hverken adskilte eller
sammenfaldende.
Disse arbejdspunkter vil jeg tage med ind i fjerde kapitel. Inden jeg når
dertil vil jeg dog i tredje kapitel oparbejde en bedre forståelse af ”det
pædagogiske projekt”. Det kan hjælpe mig med at identificere og vurdere
forskellige varianter. Vigtigere er, at jeg gennem en begrænset, men
systematisk undersøgelse af det pædagogiske projekt håber at finde de
forståelser og begreber, der kan være centrale i en tidssvarende
pædagogik på en pædagoguddannelse. Væbnet med nye indsigter og
begreber vil jeg i fjerde kapitel kunne blive mere præcis omkring hvordan
faget pædagogik kan vinde i styrke.
29
2.2. Pædagoguddannelsen i perioden 2000-2015: hvad sker
der i forhold til uddannelsens pædagogiske projekt?
2.2.1. Et nedslag
Ét af de nedslag vi lavede i ”Hvordan uddannes pædagoger” tog afsæt i
at vi viste en mindre gruppe studerende et klip fra DR udsendelsen ”Kæft
trit og knus” fra 2009, om døgninstitutionen Schuberts Minde. Det var et
nedslag, som vi ikke havde planlagt i vores projektbeskrivelse. Vi havde
et eksplorativt design, hvor vi ville blive klogere på uddannelsens
betydning i forhold til ”udøve-undersøge-udvikle” og ”fagsprog”, uden at
vi på forhånd havde en præcis viden om hvordan de to parametre så ud.
En dag, da vi gennemgik vores design, kom vi til at tale om at det også
kunne være interessant at se på uddannelsens ”effekt” i et
forløbsperspektiv. I et traditionelt effektstudie har man på forhånd
identificeret de afhængige variabler: det som (man formoder) ændrer sig
som følge af en intervention. Det var klart for os, at der var en
modsætning mellem et eksplorativt design på den ene side og
forestillingen om at lave før- og efter målinger på den anden. Det
eksplorative design forudsætter en vis åbenhed og nysgerrighed i forhold
til hvad der i det hele taget er værd at måle, mens effektstudiet
forudsætter operationaliserbare parametre. Alligevel var ideen om at
registrere ”ændringer” i de studerendes måde at vurdere konkret
pædagogisk arbejde på besnærende. Vi besluttede os for at lave en
survey-undersøgelse der skulle besvares efter 1. semester og på 6.
semester. Dernæst fandt vi på ”eksperimentet” hvor 3-4 studerende fra
hhv. 1. og 7. semester skulle samtale om et filmklip. Klippet viser
modtagelsen af Marc, en pubertetsdreng, der anbringes på institutionen.
Samtalerne blev struktureret af spørgsmål33 de studerende selv skulle
trække og læse op, ligesom de selv bestemte hvornår de var færdige med
et spørgsmål og ville gå videre til det næste. Gennem lydoptagelse og
transskribering regnede vi med at kunne studere hvordan de studerende
ræsonnerer omkring pædagogiske problemstillinger. Ved at sammenligne
samtalerne på hhv. 1 og 7 semester kunne vi også få et indtryk af hvordan
33
Spørgsmål var bl.a. ”Hvordan kan I som kommende pædagoger forstå, hvad der
foregår her?” ”Hvorfor tror I pædagogen handler som hun gør, hvad kunne hendes
begrundelser være?” ,”Hvad fortæller hendes handlinger om hvordan hun forstå Marc
og hvordan hun forstår samspillet med Marc?”, ”Hvad fortæller hendes handlinger om
hvordan hun forstår den pædagogiske opgave?”, ”Hvad tænker I om Marcs oplevelse i
situationen log hvad mon han lærte i dette samspil med pædagogen?”
30
ræsonnementerne evt. forandrer sig i løbet af uddannelsen.34 Da der kort
tid efter skulle starte et nyt hold besluttede vi os for ikke at vente, men at
iværksætte eksperimentet med det samme. For at afprøve om teknikken
(video, optagelse af samtalerne) nu også virkede, bad vi nogle studerende,
der lige var vendt tilbage fra 6. semesters praktik, om at være
forsøgskaniner, hvilket de indvilgede i. Båndet fra deres samtale skulle
komme til at spille en væsentlig rolle for hele vores projekt.35 36
Studerende på sidste semester gjorde en indsats for at fortolke det sete
indenfor rammerne af de værdimæssige orienteringer, som både de og
uddannelsen lagde vægt på. Selvom der kunne have været anledning til
en grundigere undersøgelse af forholdet mellem det sete og de
værdimæssige orienteringer, forholdt de sig ikke ret undersøgende. Den
unge fyr i filmklippet måtte aflevere både mobiltelefon, øreringe og
hængerøvsbukser, og var tydeligvis ikke glad for det. Da det kom til
øreringene meldt han spagt, at han ikke ville aflevere dem, hvorpå han fik
at vide, at de på institutionen var tålmodige mennesker. Budskabet var
klart: før eller siden ville han nok gøre det, han skulle ikke regne med de
ville slække på deres krav. I overensstemmelse med deres værdimæssige
orientering spurgte de studerende sig selv og hinanden, om det nu også
var en anerkendende tilgang. De fandt frem til, at det faktum, at
afdelingslederen, der stod for modtagelsen, bemærkede at den unge ikke
var glad for at skulle af med sine ting, var et udtryk for anerkendelse. De
34
Der er udarbejdet et metodisk design, der blev gennemført tre forløb med studerende
på 6/7 semester og tre forløb med helt nye 1. års studerende. Samtalerne blev båndet
og transskriberet, og der blev lavet en datasortering på transskriptionerne fra de 1.
semester studerende. Der blev udarbejdet et notat med metodiske refleksioner efter
afholdelse af samtalerne. Materialet har hjulpet os med at stille nye spørgsmål, og har
således haft betydning for design og analyse af andre nedslag. Pga. uforudsete
omstændigheder blev en samlet afrapportering først forsinket og senere aflyst. Der
findes således ikke nogen særskilt afrapportering.
35
Fænomenet hvor man finder noget uden at søge det, og erkender værdien af det, går i
videnskabshistorien under navnet ”serendipitet”.
36
Vi hverken kan eller vil påstå at den båndede samtale er repræsentativ. Designet i
vores undersøgelse var eksplorativ, dvs. vi var interesserede i at blive sat på sporet af
noget interessant, som vi så kunne forfølge, blandt andet for at afprøve om det nu også
var så interessant. Theodor W. Adorno (se også 3.2.3) skrev i 1959 om ”halvdannelse”, et
fænomen han er på vagt overfor. I sit essay imødegår han selv den kritik der går ud på, at
det måske nok ikke står så slemt til alligevel:” Javist, hvis vi blot ser på situationen her og
nu, så er påstanden om halvdannelsens universalitet udifferentieret og overdreven. Men
det er heller ikke meningen at den påstand skal tjene til at stemple alle mennesker og alle
befolkningsgrupper. Det handler om at bruge den til at konstruere en tendens, til at
skitsere fysiognomien af en tidsånd, uanset hvor begrænset dens gyldighedsområde
kvalitativ og kvantitativ måtte være.”(Adorno, 1971b, s. 102) (min oversættelse)
31
studerende arbejdede sig relativt hurtigt frem til en konsensus, der i det
store og hele bekræftede den praksis de så. De handlinger, de som
kommende pædagoger identificerede sig med, blev vurderet som værende
i overensstemmelse med deres værdimæssige orienteringer, selvom det
nødvendiggjorde nogle krumspring. For at fjerne den sidste rest af
eventuel dissonans blev der argumenteret med, at de professionelle på
stedet jo måtte have erfaring for, at det var bedst på den måde.
Optagelsen fortalte os at de studerende bruger fagsprog i et begrænset
omfang og på en begrænset måde: faglige begreber bruges pragmatisk for
at legitimere det der foregår. Mere positiv formuleret kan man også sige,
at fagbegreber bringes i spil for at forstå praktikerne på klippet. Da
repertoiret af fagbegreber ikke er stor, og en mere undersøgende tilgang
hurtigt bremses af tendensen til at søge konsensus, får forståelsen dog en
lidt hjemmestrikket karakter. Vi lægger også mærke til, at de studerende
ser sig selv som udøvere, men ikke i særlig høj grad som undersøgere, i
hvert fald ikke når de skal forholde sig til en situation, hvori en mere
erfaren kollega med en vis myndighed tager føringen
Tendensen til konsensus og til at tilskrive stedet professionalisme (de ved
sikkert hvad de gør) var større her, end hos de helt nye studerende.
Vi viste klippet samt et udsnit af de studerendes dialog til underviserne på
stedet, ligesom vi også lod dem diskutere klippet gruppevis. Én af
underviserne kaldte det for et ”wake up call”, og mange undrede sig over
den manglende kritiske holdning og den manglende brug af fagbegreber
blandt de studerende. Mange hæftede sig ved at det var meget tydeligt, at
afdelingslederen i klippet havde en magtfuld rolle, som hun udfyldte til
fulde, og at de studerende tilsyneladende ikke hæftede sig ved det. Det
blev aldrig et tema der blev undersøgt af de studerende. Én af
underviserne bemærker:
’Jeg kender den praksis: det kender jeg, det her: "nu styrer vi din
hverdag, så får vi noget godt ud af det i den anden ende”. Den gode
pædagog er den der kan styre børnene. Så kommer man hurtig til at
legitimere magten. Det andet tager bare meget længere tid, og det er
mere uklart hvordan men egentlig er på vej?’
I gruppearbejdet efter en første diskussion kom bl.a. følgende spørgsmål
frem:
32
-
-
-
-
Arbejder vi nok med de studerendes kritiske stillingtagen til
pædagogisk praksis? Får vi dem til at undre sig (nok). Lærer vi dem
at undersøge, tænke i dilemmaer?
Tager vi nok højde for det uddannelsesrum, der er i praktikerne? Og
det skæve magtforhold i praktikkerne? (de studerende skal bedømmes
af praktikstedet -svært at udvikle kritisk distance samtidig med)
Skal vi afmontere (dele af) professionsforståelsen for at undgå
"hønsegården", altså at man ureflekteret gør som "man" gør, eller
den første, stærke (?) rolle bestemmer?
Hvordan kan vi undervise så de studerende får lært at analysere med
fagbegreber i spil?
Hvordan kan vi undervise så de studerende får øje for paradokser, fx
mellem anerkendelse og magt. (Bruge dømmekraft i at handle)
Gør vi for lidt ud af at insistere på begreber/fagsprog?
Hvordan lærer vi de studerende at bruge faglige begreber -uden at
det bliver "opskrift" og skoleridt?
I mine feltnoter fra sessionen skriver jeg
” Gennemgående en oplevelse af at det er pinligt, det her, ikke mindst for
’os’, der har undervist (…) ’Lærer vi dem bare at indtage passende roller
i forskellige rum?’ Blev der spurgt, for ’når jeg har dem er de enige med
mig.’”
Jeg hæfter mig særlig ved et af gruppearbejderne, hvor underviserne
tematiserer om der er noget i formen og organiseringen af uddannelsen
der bidrager til at de studerende ikke er mere kritiske: ”Vi kommer nemt
til at undervise dem ihjel. Når vi vil for meget.”
Når man prøver at forstå hvordan det nu kan hænge sammen, at de
studerende siger som de gør, og underviserne reagerer som de gør, kan
man pege på træk ved dem eller på specifikke interaktionsmønstre
mellem dem. Her er jeg mere interesseret i at finde ud af, om denne
situation fortæller noget om den tid og det samfund den hører til. Jeg får
brug for det som Wright Mills kaldte ”sociologisk fantasi” (Wright-Mills,
2002).37 Den sociologiske fantasi hjælper én med at se sammenhængen
37
Wright Mills er som Amerikaner en uortodox venstre-orienteret intellektuel. Der er
ikke meget dogmatik i hans marxistisk inspirerede tænkning, hvilket også brug af
begrebet ”fantasi” vidner om. Mens dele af Europæiske kritiske og marxistiske tradition
var mere overbevist om at der måtte findes en sandhed, der kunne sætte
magtudøvelsen på plads –om nødvendigt i form af proletariatets diktatur- var Wright
33
mellem personlige bekymringer og offentlige spørgsmål der vedrører
magt og social stuktur. Dermed vil Wright Mills sige at de problemer
mennesker møder i deres hverdag, og som de oftest opfatter som
personlige og knyttet til den specifikke sociale sammenhæng de går rundt
i, ofte har deres udspring i at der er forskellige samfundsmæssige kræfter
der trækker. Hvis man vil omgås sådanne bekymringer og problemer, er
det hensigtsmæssigt at se dem i det samfundsmæssige perspektiv, og at
løfte dem ind i en offentlig debat om hvordan man ønsker sig samfundets
udvikling.
Jeg knytter derfor nedslaget til spørgsmålet om statsliggørelsen af
uddannelsen, og mere specifikt til fremkomsten af kompetence-begrebet i
uddannelsesdiskursen. De studerende har en forestilling om
kompetence/faglighed/professionalitet som ikke svarer til undervisernes,
og undervisernes forestilling har af én eller anden grund ikke så stor et
gennemslag. Udsagnet ’Vi kommer nemt til at undervise dem ihjel. Når vi
vil for meget.’ er både en forklaring óg en anledning for en række nye
spørgsmål: hvad vil det sige at ”undervise dem ihjel”? Hvorfor ”vil vi for
meget”? Hvad kan det være at ’vi’ ikke har set det før nu?
I et forsøg på at optrevle hvordan det kan hænge sammen, vil jeg
undersøge den centrale placering som kompetencebegrebet har i de regier
hvor man beskæftiger sig med, og planlægger uddannelsesreformer. Hvad
er det for en uddannelsestænkning der udvikles, hvordan udvikles den, og
hvilken betydning får det for pædagoguddannelsen, med den historie den
har?
2.2.2. Kompetencebegrebet vinder frem
Kompetencebegrebet er et centralt begreb i den aktuelle
uddannelsespolitik, ikke bare i Danmark men i hele Europa. I Danmark
dukkede begrebet op i uddannelsessammenhænge midt i 1990-erne,
angiveligt importeret fra Human Ressource management (Herman, 2003;
Salling Olesen, 2013; Winterton, 2009), hvor det fungerede som et
psykologisk begreb, for i løbet af kun tyve år at blive et begreb der står
Mills mere ud på at sætte mennesker fri til at tænke anderledes om deres egen situation,
for derudfra at kunne handle anderledes. Hans ”sociologiske fantasi” er således efter
min mening beslægtet med Foucaults ”eventalization”, der bryder med det
selvindlysende, der lader det kendte træde frem som noget fremmed, ikke for at hævde
en ny sandhed, men for at åbne feltet: andre valg er mulige (Foucault, 1991), (se også
note 191). Foucaults eventalization resulterer i det han kalder ”an ontology of the
present”.
34
for det Salling Olsen kalder et ”governing regime”.38 Begrebet knyttes
dermed til ”styring”. I dette afsnit skal det handle om hvordan det
kommer til at styre, men også om hvordan det modsætter sig styring.
Kompetencebegrebet er et centralt begreb i den åbne koordinering af
uddannelsespolitikker der foregår mellem de Europæiske lande siden den
såkaldte Bologna-erklæring fra 1999 (European Ministers of Education,
1999). Det er dog på ingen måde et nyt begreb, og derfor opstår der, hver
gang begrebet bruges, resonanser – gammelkendte men ikke intenderende
betydninger blander sig.39 Det gør på den ene side begrebet spiselig for
mange, da begrebet ikke er fremmed, men det gør det også svært at
”disciplinere” begrebet, så det bliver entydigt.
I dette afsnit vil jeg lægge en vinkel på begrebet der gør det muligt a) at
fremhæve de betydningssammenhænge der klinger med, og som man
mere eller mindre bevidst stemmer i, b) at notere de mange
”disciplineringsforsøg”, dvs. forsøg på at lave en entydig definition af
begrebet, der gør det operationaliserbar til noget der kan måles, c) at
bemærke hvordan styringstiltag bevirker, at mulighedsrummet for at der
sker fortolkninger af begrebet indskrænkes og d) at bemærke, at der er en
historisk uundgåelig paradoksalitet i, at styringstiltag må benytte sig af et
åbent begreb i deres forsøg på at lukke det. Mit ærinde er at identificere
det betydningsfelt som kompetencebegrebet bevæger sig i, som et felt
hvor der kan kæmpes om betydninger, og dermed om styring af hvad der
gælder som pædagogisk.
Før jeg går over til en behandling af den rolle begrebet spiller i den
Europæiske åbne koordinering af uddannelsespolitikken og i de danske
uddannelsespolitiske tiltag gennem de sidste 15 år, der har berørt
38
Salling Olsen bygger på en kritisk videnskabstradition og forholder sig kritisk til dette
styringsregime. Andre med udgangspunkt i Foucauldiansk tradition identificerer ligeledes
regimet og forholder sig også kritisk til det, (fx Masschelein & Simons, 2007, 2008;
Pongratz, 2006)
39
Hans-Georg Gadamer ville i denne situation nok sige at begrebet har en
virkningshistorie, og at vores forståelse er rundet af den virkningshistorie -det er i
krydsfeltet mellem den resonans der i det hele taget gør det muligt for os at forstå og
vores egen situation der afkræver os en fortolkning, at noget sker –’noget sker’ som har
stor betydning for os og vores måde at være i verden på. Vi er aldrig herre over denne
’skeen’, vi deltager i den. Se også kap. 3 afsnit 3.3. samt (H.-G. Gadamer, 1999e, II.1.b);
Malpas, 2005). Med mit forsøg på at lytte til resonansen bevæger jeg mig ind i
hermeneutikken, som Gadamer bestemmer som ”to let what seems to be far and
alienated speak again” (Gadamer, 1980)
35
pædagoguddannelsen, vil jeg dog give en indledning til
kompetencebegrebets resonans.
2.2.3. Kompetencebegrebets resonans
Den bedste indledning til resonanstemaet er måske den læseren selv kan
foretage, ved at svare på spørgsmålet: ’hvad er det for noget som du selv
forbinder med kompetence? I selve vores sprog og sprogbrug ligger der
en viden, der kommer af at ord gennem tiden forbinder sig med andre
ord, indgår i betydningssammenhænge, i udtryk, der bruges i bestemte
sammenhænge. På den måde lagrer der sig gennem tiden betydninger i
ord og sprogbrug, ligesom den enkeltes levede erfaring, i situationer hvor
ord, vendinger og udtryk bruges, giver sproget fylde og resonans.40
Nettet, herunder Wikipedia på flere sprog, er også en god kilde til at få et
indtryk af de forskellige betydningssammenhænge begrebet kan indgå i.
Der er fx betydningssammenhængen ”at have kompetencer” , men også
”at være kompetent”. De to har forskellige resonanser, endda så
forskellige, at en sætning som: ’han havde mange kompetencer men var
ikke ret kompetent’ kan give god mening.
Jeg kan her kun give en begrænset introduktion til begrebets
virkningshistorie, og min introduktion begrænser sig til de aspekter, der
forekommer mig særlig relevante. Kompetence er afledt af det latinske
’competere’, der betyder ”at være i overensstemmelse med”. Den
kompetente er ”i overensstemmelse med” , dvs. der er et match mellem
den kompetente og det felt eller område hun bevæger sig på, hun er
”egnet”. Begrebet deler sig i flere retninger, fx betyder ”compéter” i det
14 århundredes Frankrig ’at rivalisere’, og derfra har vi ”competition”,
hvor man ”går efter noget der skal (op)nås” (Harper, 2015); en
”competition” er en konkurrence i ”egnethed”
Max Weber bruger kompetencebegrebet i sin redegørelse for den
bureaukratiske organisationsform, for at angive at der er positioner i
40
I 3.3.3. behandler jeg Hans Georg Gadamers filosofiske hermeneutik, der tager
udgangspunkt i hermeneutikken universelle aspekt, dvs. at vi altid allerede forstår med
afsæt i en forforståelse, som vi ikke selv har fundet på: det sprog vi forstår med, var der
før os og tager os med i sin fortælling. Ord har en ”virkningshistorie” . Vores ’opgave’ er,
at forstå anderledes når forståelsen ikke slår til. At forstå anderledes indebærer ikke at
man finder på et nyt sprog, men at man trækker på andre aspekter af den viden der er
lagret i kulturen, som man finder ved at lytte efter resonans. At forstå anderledes
bunder i, at man selv bringer en (unik) erfaring i verden, der stiller spørgsmål ved det der
syntes selvfølgelig, der afbryder selvfølgeligheden. I 4.2.bruges dette fornyende aspekt
af den hermeneutiske tilgang i arbejdet med praksisfortællinger.
36
organisationen, der har en bestemt jurisdiktion: den position (og dermed
indehaveren af positionen) har ansvar for noget bestemt, og dette ansvar
legitimerer den magt, der kan udøves for at varetage området. Weber
bryder dermed med det ældre princip om at magtudøvelse er koblet til
afstamning. Vi bruger fortsat begrebet ”kompetent” i denne betydning,
når vi fx spørger hvem, eller hvilket organ i en organisation, der har
kompetencen til at beslutte eller afgøre en sag. Mens det for Weber især
handlede om kompetencen til at anvende de regler bureaukratiet
administrerer, bliver begrebet senere også koblet til de erhverv hvor
adgang til positioner fås gennem uddannelse: professionerne. I den
klassiske forståelse af professioner (fx læge, jurist) er det uddannelsen,
dvs. adgang til ekspertviden og evnen til at anvende denne ekspertviden i
konkrete situationer, der giver kompetence, dvs. både jurisdiktion og
evnen til at løse (uforudsete) problemer indenfor ens felt. Kompetencen
er således ikke knyttet til afstamning, heller ikke bare til positionen, men
til den kombination af uddannelse og position (som kan være
bureaukratisk fastlagt eller opnået på anden vis) der gør
positionsindehaveren egnet, og den indebærer en betydelig autonomi.
Linguisten Noam Chomsky taler om lingvistisk kompetence som den
viden et menneske har (tilegnet sig) om sproget, der gør ham i stand til at
bruge det korrekt. Det er karakteristisk at kompetencen er skjult, også i
den forstand at den enkelte sprogudøver ikke går rundt med en eksplicit
viden om sproget, og at vi kun kan iagttage sprogudøverens performance.
Her skelnes altså mellem evnen og udførelsen, hvor kompetencen er
benævnelsen for evnen.
I den danske pædagogiske sammenhæng har vi set hvordan Jesper Juuls
”Dit kompetente barn” blev en national og senere også international
storsælger.41 Titlen må have en stor appel. For Juul er det væsentligt at
børn ikke undervurderes, og at de betragtes som mennesker der i stand til
at indgå i dialog: hvis de tages alvorlig, er de i stand til at tage vare på
deres egen integritet og på deres deltagelse i (familie)fællesskabet. 42
41
På hjemmesiden http://familylabassociation.com/ angives 30-5-2015 at der er solgt
515.248 eksemplarer . På hovedsprogene fransk, engelsk, tysk og spansk bruges
”kompetent” (hhv. compétent, competent, kompetentes, competent) i titlen af bogen,
på Hollandsk bruges ”capabele”.
42
’Titlen Dit kompetente barn blev i sin tid valgt både som et modsvar til, hvad
traditionel udviklingspsykologi mente om børns eksistens og som udtryk for, at det
37
Crick sammenfatter den resonans begrebet har på følgende måde: ” A
competence refers to a complex combination of knowledge, skills,
understanding, values, attitudes and desire which lead to effective,
embodied human action in the world, in a particular domain. One’s
achievement at work, in personal relationships or in civil society is not
based simply on the accumulation of second-hand knowledge stored as
data, but as a combination of this knowledge with skills, values, attitudes,
desires and motivation and its application in a particular human setting
at a particular point in a trajectory in time. Competence implies a sense
of agency, action and value”.(Crick, 2008, s. 313)
2.2.4. Kompetencebegrebets opkomst i en international
kontekst
På et helt generelt plan kan man spørge: Hvad kan det være, at man på et
tidspunkt sidst i det 20. århundrede tilsyneladende får brug for et nyt
begreb i uddannelsesverden. Hvad er det, der ændrer sig? Ændringen
viser sig, for så vidt jeg kan se, først i England, hvor man fx ændrer
læreruddannelsen fra at være en akademisk uddannelse til en slags
erhvervsuddannelse, der orienterer sig mod kompetencer. I Tyskland og
Danmark, lande hvor man har lang tradition for at bruge hhv. ”Bildung”
og ”dannelse” til at angive mål og processer i uddannelsen, fortrænger
kompetence-begrebet disse.43 Reitemeyer beskriver hvordan ideen om en
perfektionering gennem oplyste, selvstændigt tænkende og deltagende
borgere i et posttraditionelt samfund afløses af en forestilling om et
samfund der udvikler sig som et velfungerende system; her er ikke
længere brug for Bildung, kun for en refleksivitet der kan perfektionere
målrationel handlen indenfor systemets præmisser.(Reitemeyer, 2001,
Kapitel IV.3).44 Der er brug for et nyt begreb, og her byder
betaler sig at satse betydeligt mere på dialog, gensidighed og inddragelse end på
opdragelse i gammeldags forstand for begge parters skyld.’ (Juul, 2012)
43
Kompetencebegrebet bibeholder i forskellige lande de specifikke konnotationer som
nu engang er gængse i uddannelsessystemet, og i forståelsen af, hvad uddannelse er
godt for. Således er forståelsen i UK meget instrumentel og adfærdsrelateret, forståelsen
i Tyskland er knyttet til ”Handlungskompetenz” og ”Berufliche Handlungsfähigkeit”, i
Fankrig knyttet til såvel savoir, savoir-faire og savoir-être (Brockmann, Clarke, & Winch,
2009; Westerhuis, 2011)
44
Denne ”diagnose” af at vi ikke er på vej til et universelt (moralsk og politisk) fælleskab
kom tydeligt frem i vores kulturkreds i den sidste del af det 20. århundrede. Lyortards
postmodernisme, Foucaults anti-humanisme, MacIntyres communautarisme -alle
bryder de med ”den ene store fortælling” om det sande og det gode, der både er
grundlag for og resultat af vores perfektionering gennem Bildung. Oplysningstidens
projekt skal revideres. (se også 3.2.5. Et opgør med forestillingen om fornuften ).
38
kompetencebegrebet sig til. Med den virkningshistorie begrebet har, kan
man nærmest tale om at det byder sig til som en trojansk hest. Måske er
det sådan at begrebet vinder indpas, ikke på trods af at det i denne
sammenhæng er en trojansk hest, men netop fordi det er en trojansk hest.
Det hentes ind fordi ”det taler over sig”, dvs. fordi det der skal bringes til
tavshed fortsat skal have en stemme.
I afsnit 2.2.4.1. viser jeg hvordan David Carr allerede i 1993 gør
opmærksom på, hvordan kompetencebegrebet blev amputeret, da den
skotske læreruddannelse blev kompetence-orienteret. Han redegør for
hvordan kompetencebegrebet kan forstås som et begreb der favner mere
end ”færdigheder”. I afsnit 2.2.4.2. ser jeg på hvordan
kompetencebegrebet i Bologna-processen ydede modstand mod en simpel
operationalisering, og derfor blev suppleret af begrebet ”learningoutcomes”, der nu står side om side med kompetencebegrebet. Derved
bibeholdes en form for tvetydighed, uanset at den ikke præsenteres som
sådan. I slutningen af afsnit 2.2.5.2 vil jeg vise hvordan man også i en
dansk kontekst gør krumspring for at tæmme denne tvetydighed.
2.2.4.1. Den Skotske læreruddannelse i 1990-erne: ’skills’ eller
’practice’
David Carr fra Edinburgh bliver i begyndelsen af 1990-erne konfronteret
med at den skotske læreruddannelse går fra at være en akademisk
uddannelse til at være en kompetence-rettet uddannelse. Han skriver to
artikler artikel (Carr, 1993a, 1993b), den ene som et indlæg i debatten om
netop denne reform, den anden mere generel om forholdet mellem
uddannelsespraksis og kompetencebegrebet. I den første artikel skriver
han, at ”the Scottish guidelines for initial teacher training” følger den
”competency-model” som i England og Wales har været den politiske
trend, og han lægger mærke til at disse guidelines vægter dén forståelse af
competence, der går på, at den består af skills. Interessen for færdigheder
(skills) hænger sammen med det som man, i nutidens terminologi, kan
kalde interessen for hvad der virker, dvs. at ’færdigheder’ er et svar på
spørgsmålet om effektivitet. Derved, siger han, adskiller man de
moralske, værdimæssige og motivationsmæssige aspekter af uddannelse
fra de tekniske, på en sådan måde at man ødelægger de logiske,
39
normative og psykologiske relationer mellem dem. (1993a s. 18).45
Desuden bygger modellen, siger Carr, på en grundlæggende forfejlet
forestilling om forholdet mellem teori og praksis i læreruddannelsen.
Han præsenterer derefter en forståelse af uddannelse, som tager
udgangspunkt i at det er en praksis i Aristotelisk forstand. Her er praksis
ikke anvendelse af færdigheder for at producere et på forhånd bestemt
resultat. Praksis er altid rette mod ”et gode”, som man nok kan sætte ord
på, men som ikke giver udøveren en opskrift på hvordan det kan opnås:
den konkrete situation kræver et valg som passer til netop den situation.
For Aristoteles er det overordnede gode ”det gode liv”, hvilket indebærer
at man gør det, som mennesker udmærker sig ved, herunder: at træffe
gode valg. Gode valg hænger for Aristoteles sammen med, at man i
konkrete situationer realiserer almene værdier, fx retfærdighed, mod,
mådehold. Hvad det konkret vil sige, kan man ikke ”regne ud”, det
kræver karakter og vilje til at vurdere sine valg. Udøvelsen af praksis
bliver et moralsk anliggende, der kræver praktisk viden, som Aristoteles
kalder fronesis. Den praktiske undersøgelse og overvejelse ledes af
ønsket om at fremme det gode, og er derfor værdi-drevet (1993 b s. 263)
og på en anden måde knyttet til personen der foretager den, end den
tekniske undersøgelse. Carr giver et nærliggende eksempel fra
lærerpraksis: ’et afgørende element af lærerkompetencen er at stå for, og
at vise, bestemte moralske værdier, fx respekt for personer; men hvis jeg
undlader at vise respekt for et barn er det ikke en tekniske færdighed jeg
mangler. (op.cit. s. 264) (…); der er noget i vejen med min moralske
tilgang og mine værdier. Derfor er det ikke udslag af en manglende
færdighed hvis en lærer ikke er i stand til at se sin egen undervisning i en
breder kontekst af pædagogiske overvejelser, men der er noget i vejen
med hans forståelse’ (op. cit s. 267, min oversættelse).
Praktisk viden repræsenterer ikke en metode der kan fortælle én hvordan
man skal gøre noget, det repræsenterer en aktivitet der bevirker at man
finder ud af hvad man bør gøre.46
45
Det udtrykkes meget fint i denne formulering: “every aspect of education and
teaching conduct is, whether we like it or not, shaped by essentially contestable
conceptions of human benefit and flourishing so that it is not just conceptually possible to
identify or characterize competences as value-neutral basic skills independently of
normative considerations”(Carr, 1993a, s. 24).
46
‘The knowledge and understanding which should properly inform the professional
consciousness of the competent teacher is thus primarily neither the knowledge that of
40
Carr taler for at lærerfaget kræver en særlig opmærksomhed og
omtænksomhed.47 Han afviser således ikke kompetencebegrebet, han
afviser heller ikke at færdigheder er nyttige, men han knytter kompetence
og færdigheder til capacities, der vedrører forståelse og dømmekraft
(judgment).48 Senere tager han spørgsmålet om pædagogik (education)
som en praksis atter op (Carr, 2003) i en diskussion med Alasdair
McIntyre, der har argumenteret for at pædagogik ikke er en særskilt
praksis, dvs. en aktivitet der har et intrinsik mål. Spørgsmålet om ”praksis
eller ej” vedrører to forhold: for det første spørgsmålet om uddannelse er
andet end en samfundsmæssig funktion der skal varetages, for det andet,
om det er en aktivitet der kan klares med færdigheder og teoretisk viden,
eller om der skal andet til også. Det handler altså om spørgsmålet om
pædagogik har en ”egenart”, der ikke kan reduceres til at den er godt for
noget andet.49 Ligesom jura er til for retfærdighed, medicin for sundhed
og kunst for skønhed, så kan man argumentere for at pædagogik er til for
en god opvækst. Det kræver at man specificerer de værdier der kan
knyttes til det: hvilke pædagogiske mål er efterstræbelsesværdige. Helt
overordnet gælder i pædagogik, at det er den anden –den der skal
opdrages og udddannes der står i centrum: det handler om hans liv, derfor
kan opdragelse og uddannelse ikke fungere uden gensidighed, uden
relation. At handle i overensstemmelse med de mål kræver at man er
scientific theory nor the knowledge how of routine craft skills –even though it draws on
the one and informs the other- but a kind of moral wisdom or judgement which is rooted
in rational reflection about educational policies and practices and what is ethically, as
well as instrumentally, appropriate to achieve them’ (Carr, 1993b).
47
Carr bruger ikke selv disse begreber –jeg overtager dem fra Max van Manen (Manen,
1991, 1993, 2007), der forbinder dem til begrebet ”pædagogisk takt” (se også note 118)
Donelly fanger denne omtænksomhed og opmærksomhed meget rammende i
formuleringen: ”concernful being with children” (Donnelly, 1999)
48
Carr angiver spændvidden i kompetencebegrebet og taler imod den snævre brug af
det, så det kun dækker ”skills” og ”dispositions”. Amartya Sen, Martha Nussbaum og
andre peger på den samme snævre forståelse af kompetence som Carr, og vælger et
introducere et nyt begreb, for at tydeliggøre at det gør en væsentlig forskel om det
handler om effektivitet, eller om at realisere værdier: the capability-approach (se fx
Lozano, Boni, Peris, & Hueso, 2012).
49
I den Tyske geisteswissenschaftliche Pädagogik har man altid insisteret på
pædagogikkens (relative) autonomi -også så meget at man før anden verdenskrig
koblede studiet af pædagogik fra studiet af samfundet, talte for en slags ”pædagogisk
provins” og derfor også undlod at opdrage mod de fascistoide tendenser (se også 4.4.3.
og 4.4.4.) . Den geisteswissenschaftliche Pädagogik blev afløst af en i egen forståelse
ikke normativ men empirisk rettet videnskab og af en kritisk pædagogisk sociologi. I UK
herskede den analytiske filosofi, der mest af alt beskæftigede sig med begrebsafklaring.
Carr og andre tager atter elementer fra den åndsvidenskabelige pædagogik op, herunder
forestillingen om pædagogikkens relative autonomi.
41
dedikeret. Der skal mere til end færdigheder, man skal også blive
”perceptively and affectively attuned to moral aspects of experience that
the less morally virtuous cannot even discern. It is a matter of personal
change or development on the part of agents, not just of behaviour
modification or increase in intellectual knowledge: and such change of
heart can be a function of nothing less than coming to see the value of
virtue for its own sake.” (op. cit. s. 262)
Skal læreruddannelsen vægte de menneskelige kapaciteter som en del af
kompetenceudviklingen, så må man også tænke læreruddannelsen som en
mellemmenneskelig (interpersonal) aktivitet –og ikke kun som en
teknisk. Det vil sige, det handler mere om værdier og forståelse, om
”making sense”, end om færdigheder (skills).
Carr gør således opmærksom på, at man I Skotland I begyndelsen af
1990-erne er ved at introducere en uddannelsestænkning i
læreruddannelsen, der reducerer kompetencer til tekniske færdigheder.
Han argumenterer for at pædagogik ikke er et teknisk, men et praktisk
anliggende, og at man derfor bør bruge et mindre snævert
kompetencebegreb.
2.2.4.2. Kompetencebegrebets introduktion i en Europæisk
kontekst
EU kommissionen publicerer i 1996 en såkaldt ”White Paper” under
titlen ”Teaching and learning: towards the learning society”. Hogan
(Hogan, 2003) omtaler dette dokument og lægger mærke til at
hovedvægten ligger på økonomiske mål: læring for at stimulere
teknologisk udvikling, læring for at bringe uddannelse og erhverv tættere
på hinanden, at ligestille kapitalinvestering og investering i ”training”.
Der er også opmærksomhed for rettigheder og lighed (fx at måling af
niveau af beherskelse af færdigheder kan sikre lige rettigheder for
arbejdskraften i hele Unionen), for sociale mål (bekæmpelse af
eksklusion) , men grundlæggende mangler der opmærksomhed for
forholdet mellem offentlig uddannelse og ”the question of how one might
best live as a citizen” (s. 214). Hogan læser en altovervejende interesse i
performativitet i dokumentet, og dermed også en forhåndsbesvarelse af
spørgsmålet om hvordan man bør leve sit liv.
Hogan signalerer i dette dokument samme tendens som Carr finder i ”The
Scottish guidelines for teacher education”: en vægtning af de
42
instrumentelle aspekter af undervisning og læring og en negligering af
pædagogisk praksis, som noget der har en værdi i sig selv. Det er i denne
kontekst at kompetencebegrebet dukker op (se også Nicoll & Salling
Olesen, 2013).
Kompetence-diskursen kommer for alvor frem med Bologna
deklarationen in 1999 (European Ministers of Education, 1999), men
kommer også frem i en lang række nøgledokumenter i OECD (fx OECD
DESECO project, 2005) og EU (fx EU Parliament and Council, 2006;
European Commision, 2009). Bologna deklarationen er både en vision
om et ”Europe of knowledge” og en intention om at virkeliggøre det
gennem en frivillig koordinering af uddannelsespolitikkerne, for at skabe
et fælles uddannelsesrum for videregående uddannelse. Der sigtes ikke
efter en ensliggørelse af de videregående uddannelser, men efter
sammenligneliggørelse. Det er i forhold til denne sammenligneliggørelse
at kompetencebegrebet bliver bragt på banen –det bliver nemlig
kompetencer, der kan opnås gennem (blandt andet) uddannelse, der skal
kunne sammenlignes. I 1999 deltog 29 lande, i dag er der 49 lande
involveret. Man bevæger sig væk fra at tale om uddannelsernes indhold
(og tilrettelæggelse), i stedet for taler man om ”outcomes” eller
”læringsudbytte”. Tanken er at læringsudbytte kan opnås ad mange
forskellige veje; derfor skal man ikke sammenligne ”vejene”, dvs.
uddannelse og undervisning, men kun disse ”outcomes”. På det officielle
Bologna seminar in Edinburgh i 2008 beskriver man ”learning outcomes”
som den grundlæggende byggeklods i de uddannelsesreformer som
Bologna-processen lægger op til. Dermed sker der også et paradigmeskift fra undervisning til læring (European University Association, 2014),
for interessen flytter sig fra hvad man putter i uddannelserne, til hvad der
læres. I forbindelse med sammenligneliggørelsen er der udarbejdet en
såkaldt kvalifikationsramme, hvori der beskrives 8 niveauer for
læringsudbytte på tre dimensioner: viden, færdigheder og kompetencer.
Denne fælles Europæiske ramme er nu den standard som alle de
forskellige landes konkrete uddannelser og uddannelsesniveauer kan
skrive sig ind i, og holdes op imod..
Forvirring og ”trade-offs”
Læser man sig lidt ind i området, så kan man lette støde på udsagn som:
“The relationship between learning outcomes and competences is a
complex area – the subject of some debate and considerable confusion”
43
(Adam, 2006, s. 7). I dokumenter der vedrører uddannelse/læring kan
man tilsvarende læse:“ final texts of the EU are better read as a collage
or a text with multiple ‘tracked changes’ from different editors,
representing substantial trade-offs and compromises, rather than as a
particular political statement, and this is particularly true with a subject
such as the development of indicators of competences for education and
training” (Crick, 2008, s. 317), og: “There is such confusion and debate
concerning the concept of ‘competence’ that it is impossible to identify or
impute a coherent theory or to arrive at a definition capable of
accommodating and reconciling all the different ways that the term is
used.” (Winterton, Delamare-LeDeist, & Stringfellow, 2006)
Der er ”forvirring”. Fælles dokumenter er resultat af processer hvor
forskellige interessenter ”giver sig”, indgår kompromisser for at få et
fælles sprog, der ser ensartet ud, men dækker over et kludetæppe (se også
note 43).
Kan vi komme nærmere hvad denne “forvirring” og disse “trade-offs”
handler om? Der er tilsyneladende grundlæggende to forskellige
narrativer i spil. Hogan (Hogan, 2003) gjorde allerede opmærksom på, at
Hvidbogen fra 1996 skubber spørgsmålet om uddannelsens betydning for
at mennesker bliver mere afklaret omkring hvad det vil sige at leve et
godt liv som borger til side, til fordel for spørgsmålet om hvordan
uddannelse kan bidrage til performativitet. Det er netop uafklaretheden
om forholdet mellem de to formål der skaber forvirring og foranlediger
”trade-offs”. Det er som om fokus på læringsudbytte (outcomes), frem for
på uddannelsernes indhold, skubber konnotationer der er forbundet med
kompetencebegrebet til side, og gør det mere endimensionel.
Crick (Crick, 2008) sætter ord på de to narrativer der rammesætter to
forskellige måder at forstå ’kompetence’ på. Hun ser på EU´s Lissabon
erklæring fra 2000, hvor man giver hinanden håndslag på at stræbe efter
at blive verdens mest kompetitive og dynamiske videns-baserede
økonomi , samt på et dokument udarbejdet i 2006, om nøglekompetencer
for livslang læring (EU Parliament and Council, 2006) , hvori man vil
”Identify and define the key competences necessary for personal
fulfillment, active citizenship, social cohesion and employability in a
knowledge society” (s.13). Hun konstaterer at der bringes to narrativer i
spil der rammesætter hvordan man kan forstå ”kompetencer”: ‘One is a
narrative of social cohesion and justice across and within the member
44
states, with their particular globally significant histories and aspirations.
The other is the neo-liberal narrative of salvation through economic
progress and the need for the EU to be a key player in the changing
global economy.’ (Crick 2008, s 312)
Når de to narrativer er identificeret, kan man eksplicit stille en række
spørgsmål. Skal uddannelse –og den kompetence/ de kompetencer som
uddannelse sigter mod– have en etisk dimension, dvs. en dimension der
handler om værdier knyttet til ”det gode liv i det gode samfund”? Skal
uddannelse have en økonomisk dimension, dvs. skal uddannelse betragtes
som skabelse af en vare, der indgår i varecirkulationen med henblik på at
skabe økonomisk værdi? Er de to forestillinger kompatible? Skal de
begge prioriteres, eller skal den ene overordnes den anden? Tæt knyttet
til disse spørgsmål er spørgsmål om uddannelsens karakter. Er
uddannelse en proces hvori der tilegnes viden og læres færdigheder der
kan nyttiggøres? Er uddannelse en proces hvori der sker en personlig
transformation, en dannelse der i højere grad har at gøre med hvordan
man står i verden, end med hvordan man gennem viden og færdigheder
kan indgå i diverse produktionsprocesser? Er de to forestillinger
kompatible? Skal de begge prioriteres eller skal den ene overordnes den
anden? Sådanne spørgsmål behandles som regel ikke eksplicit, da et
styringsdokument i sagens natur skal fremstå som entydigt. Når det ikke
er helt klart hvad der egentlig står, og hvordan det skal forstås, selvom det
fremstilles som om det er entydigt, skabes der en forvirring, der dog kan
holdes i ave af en uopmærksomhed for hvad der skaber forvirringen: man
opgiver at beskæftige sig med det besværlige. I den praktiske
implementering af kompetenceorienteret uddannelse skabes
uopmærksomhed oftest gennem imperativet om at få det til at fungere;
praktiske, administrative og tekniske spørgsmål kommer til at fylde det
hele.
Hvor blev den etiske dimension af?
I det følgende vil jeg med Guillen et al. (Guillén, Fontrodona,
Rodríguez-sedano, & Fontrodona, 2007) mere detaljeret følge med i den
proces hvori opmærksomhed for de etiske dimensioner af kvalifikationer
begrænses.50
50
I stedet for at sige at sige at der er begrænset opmærksomhed, kan man også sige at
der skabes uopmærksomhed om den dimension. Som det vil fremgå kan man ikke
45
I 2005 arbejdede man i EU regi på den Europæiske kvalifikationsramme.
I et arbejdspapir skelner man mellem fire typer professionel kompetence:
kognitiv, funktionel, personlig og etisk. Etisk kompetence betyder her at
man er i besiddelse af bestemte personlige og professionelle værdier.
Arbejdsgruppen der efterfølgende behandlede dette arbejdspapir endte
med at skelne mellem tre grupper af kompetencer: viden, færdigheder og
”bredere kompetencer” (wider aspects of competence), der omfatter de
personlige og etiske kompetencer. Herefter udarbejdes et nyt
arbejdspapir, hvori Kommissionen ændrer de ”bredere kompetencer” til
”personlige og professionelle kompetencer”, som indeholder fire
aspekter: 1) autonomi og ansvar, 2) læringskompetence 3)
kommunikation og social kompetence og 4) professionelle og faglige
kompetencer, forstået som en kapacitet for at håndtere sociale og etiske
emner. Efter konsultationsperiodens udløb i 2006 presenter
Kommissionen sit forslag for kvalifikationsrammen. Den indeholder
igen en ny version, samt en ændring i terminologi: man benævner
resultatet af læreprocesser ikke længere som ”kompetencer” , men som
”læringsudbytte”, og kompetencebegrebet reserveres til den slags udbytte
der tidligere blev kaldt ”bredere kompetencer” eller ”personlige og
professionelle kompetencer”. Uanset hvad disse ”kompetencer” i tidligere
dokumenter har heddet, så hedder de nu slet og ret ”kompetence”.
Herefter identificeres tre typer læringsudbytte: viden, færdigheder og
kompetence. Det foregår ved at man simpelthen præsenterer en model
med begreber der ”gives” og ikke problematiseres, skønt de, som også
forløbet hen imod den endelige ”bestemmelse” af kompetencebegrebet
viser, er arbitrære. Denne ”selvsikre” præsentation skaber i sig selv
uopmærksomhed, og når der så efterfølgende i forskellige lande skal
bygges bro, når nationale kvalifikationsrammer der er kompatible med
identificere beslutninger om at den dimension skal nedprioriteres; det sker bare, og det
eneste der tilsyneladende efterlades er ”forvirring”. En forvirring der igen forstærker
uopmærksomhedsskabelsen. Når der skabes uopmærksomhed er der noget der ikke
lægges mærke til, og heller ikke det lægges der mærke til. Forestillingen om at der kan
skabes uopmærksomhed har jeg lånt fra (Knudsen, 2011a, 2011b). Knudsen
argumenterer for, at organisationer af og til aktivt producerer fravær af viden eller
blindheder. Begrebet uopmærksomhedsformer konceptualiserer de strategier og
aktiviteter, som er involveret i at forblive uopmærksom overfor information, som kan
udfordre den retning beslutningsprocesser bevæger sig i. I min tolkning fungerer
uopmærksomhedsskabelsen på samme måde som fortrængning i den Freudianske
psykodynamik, hvor fortrængning ikke bare er en forglemmelse men en forglemmelse af
forglemmelsen.
46
den Europæiske skal udarbejdes, opstår der i denne ”implementering”
nemt ny uopmærksomhed for eventuelle inkompatibiliteter.
Etik-begrebet forsvinder helt –men kan med lidt god vilje læses ind i
niveau 8, hvor der under kompetence nævnes ”professionel integritet”.
Guillén et al. konstaterer:’ We may find ourselves with an education
system without ethics, But without ethics can we really still talk about an
”education system”?’(s. 418). 51
Det særlige ved etik er, at det ikke kun er en mere eller mindre akademisk
disciplin, men at det involverer den enkeltes egen stillingtagen; etik er
”selv at give svar” og derved manifestere sig som et ansvarlig subjekt –
ikke blot som et vidende og kunnende subjekt. Med en reference til
Kierkegaard kalder Reindal det ”subjektiv læring”, og hun vurderer også,
at den dimension, der bringes på banen fordi viden og færdigheder ikke i
sig selv bevirker transformation eller etisk handlen, er fraværende i de
dokumenter der løbende produceres i bevægelsen mod et ”Europe og
knowledge” (Reindal, 2012).
Hårde variabler (viden og færdigheder) tager over i forhold til de bløde
(kompetencer), hvilket, siger Guillén et al., vil føre til en
instrumentalisering af uddannelse (s. 419).
Et nyt styringsparadigme?
Kompetencebegrebet bliver bragt i spil i en situation, hvor der er en
interesse i at gøre de videregående uddannelser i Europa
sammenlignelige. Én begrundelse for dette ønske er ”arbejdskraftens frie
bevægelighed”: de kvalifikationer der er erhvervet i et land skal kunne
identificeres og anerkendes i et andet land, så arbejdstageren ikke møder
unødvendige forhindringer for at få et job i et andet land. For at opnå
denne sammenlignelighed skifter man fokus fra uddannelse til læring og
læringsudbytte. Viden, færdigheder og kompetencer bliver nu ”varer” på
et arbejdsmarked, og deres værdi kan (idealt set) udtrykkes i en ”fælles
valuta”: den europæiske kvalifikationsramme. I denne model træder
subjektet frem på en ganske bestemt måde: for arbejdstageren handler det
om ”at optimere sin værdi” gennem læring. Når den studerende/eleven
bliver til en vare der kan optimeres, bliver også uddannelse til en vare;
nemlig den vare der kan købes for at optimere (den studerendes/kundens)
51
Også i Brockmann et al., 2011, s. 9 gøres der opmærksom på at de moralske og
medborgerskabsdimensioner er fraværende i EQF forståelse af kompetence
47
værdi på arbejdsmarkedet. Hvis et sådant system skal fungere, skal
uddannelse også kunne sælge sig selv som en vare: man skal kunne
tydeliggøre hvilket ”udbytte” der kan forventes, der skal være
”transparens”, og man skal have en række procedurer der
”kvalitetssikrer” dette udbytte.52 Den potentielle arbejdskraft
subjektiverer sig selv som et ”entrepreneurielt selv”, en ”selv-manager”
mens uddannelse bliver leverandør af en foruddefineret ”vare” (se også
(Masschelein & Simons, 2007, 2008; Simons & Masschelein, 2006).
Dette neoliberale narrativ hænger sammen med vægtningen af
uddannelses betydning for kvalificeret arbejdskraft og for arbejdskraftens
frie bevægelighed. Med et Foucaultsk begreb kalder jeg dette narrativ
også for en diskursiv praksis (se også s. 9, s.27); det er ikke kun noget der
fortælles, men også noget der kommer til udtryk i en lang række
praktiske tiltag.
At dette neoliberale narrativ dominerer er ikke nødvendigvis en
konsekvens af at det er det narrativ der er valgt og vedtaget. Det er
snarere en konsekvens af at der er skabt uopmærksomhed omkring et
alternativt narrativ.53 At vi ikke har at gøre med et lukket system, vidner
også den fortsatte brug af kompetencebegrebet om. Intet ville – i en
funktionel verden – have været mere enkelt end at erstatte
kompetencebegrebet helt med ”learning-outcomes”. At det ikke er sket,
vidner om at der fortsat sættes pris på kompetencebegrebets resonans.
Der er kræfter i spil, tænker jeg, som ikke har deres udspring et bestemt
sted, så man bare kan kappe dem af der. Forestillingen om kompetence,
og spørgsmålet om det kan læres er mindst lige så gamle som Platons
dialog ”Menon” (Platon, 2011), der handler om spørgsmålet ”kan det
gode læres?” (se også note 27) Kompetencebegrebet kan ikke
52
Staten sørger for koblingerne: afstemning af ”aftagerbehov” og ”produktion af
læringsudbytte” gennem finansiering, love og bekendtgørelser, udstedelse af
eksamensbeviser, akkrediteringsprocesser m.v. I en rendyrket neoliberal model er der i
princippet ikke brug for en stat som formidler, da der vil opstå et ”uddannelsesmarked”
der vil regulere sig selv i spillet mellem udbud og efterspørgsel.
53
Her er vel at mærke tale om en uopmærksomhed på det Europæiske niveau –denne
uopmærksomhed vil givetvis ikke være ens i forskellige lande, men det er vigtigt at være
opmærksom på at den er på spil på centralt niveau, ikke kun på nationalt niveau –det er
derfor misvisende når Sarauw skriver at en dansk fortolkning af Bolognaprocessen er
kendetegnet af en indsnævring (af forståelsen af, hvad en universitetsuddannelse er til
for) der forekommer at stå i direkte modsætning til de internationale visioner med
Bolognaprocessen (Sarauw, 2014) , da denne indsnævring produceres i samme proces
som visionerne produceres i.
48
”afskaffes”, spørgsmålet om hvordan pædagogik og uddannelse
forholder sig til ”det gode” kan ikke skubbes væk. Der kan skabes
uopmærksomhed om hvordan kompetencebegrebet og forståelse af
uddannelse, undervisning og pædagogik indsnævres. Heller ikke den
uopmærksomhed har nødvendigvis en klar afsender, men er del af en
diskursiv praksis. De to ting, kompetencebegrebets uvilje mod at lade sig
definere præcist og processer hvori der skabes uopmærksomhed omkring
hvad man bliver uopmærksom på, foregår samtidig.54
2.2.5. Faglighed og kompetence i konteksten af
pædagoguddannelsen
Den reformproces pædagoguddannelsen gennemgår i det 21 århundrede
har en egen historie, men er også tæt koblet til Bologna-processen.
Uddannelsen har været kendetegnet af tre kompetencelag: personlig
udvikling, faglig dygtighed og social ansvarlighed. Bologna-processen
implicerer at uddannelser skal gøres sammenlignelige, og i første omgang
søges det opnået gennem indkredsning af ”kernefaglighed”. Det viser sig,
at pædagoguddannelsens faglige kerne i højere grad er en kulturel
konstruktion end faglig artikuleret. I perioden fra 2002 til 2014 bliver det
synligt at sammenlignelighed ikke længere tænkes opnået gennem
identifikation of kernefaglighed, men gennem en præcis formulering af
læringsudbytte. Læringsudbytte relateres ikke til fag eller en faglig kerne,
men til ”aftagerbehov”. Også i forhold til pædagoguddannelsen sætter en
diskursiv praksis sig igennem. Også her er der både resonans af en
dimension af kompetencebegrebet der knytter sig til dømmekraft, óg
processer der skaber uopmærksomhed for blandt andet de forskydninger,
der foregår i forhold til forståelsen af ”faglighed”.
2.2.5.1. Historik: uddannelsens tredelte formål
Pædagoguddannelsen har sine rødder i civilsamfundet. Tuft bruger
betegnelsen ”trevlerod” for at angive at uddannelsen ikke er statens
styrede ”svar” på en samfundsmæssig udfordring –i så fald ville der være
tale om en pælerod (Tuft, 2012). I sin redegørelse for de Århusianske
54
Méhaut & Winch, 2012 påpeger, at den angelsaksiske forståelse af kompetence
”sejrede”, men at den samtidigt er så åbenlyst inadækvat, at den truer med at
underminere legitimiteten af hvordan man på tværs af EU ser på faglært arbejde i bred
forstand. De tænker dog ikke, som jeg gør, at der er en dynamik mellem resonans og
uopmærksomhedsskabelse i en diskursiv praksis, men finder årsagen i en slags
konstruktionsfejl: ”it is the fact that many questions that should have been answered
before the detailed design stage were answered in the wrong way” (s 376).
49
pædagoguddannelsers historie (Tuft & Thomsen, 2015) beskriver Tuft
hvordan, Margrethe Christiansen, der tog initiativ til den første
pædagoguddannelse i Århus i 1933, vægtede ”leg, selvopdragelse, frihed
og demokrati, alt sammen på et kristent grundlag” i det pædagogiske
arbejde, hvilket ”stiller krav, hvor de uddannede pædagoger ’der skal
skabe, det aandelige Milieu for Børnene, selv er frigjorte og er kærlige
og omsorgsfulde over for hinanden og ikke alene over for Børnene’” Tuft
skriver videre: ”I Årsberetningen 1943 i 10-året for seminariets
oprettelse sammenfattede Margrethe Christiansen disse krav i tre
kompetencelag, der kan formuleres som personlig udvikling, faglig
dygtighed og social ansvarlighed” (s. 22.)55
I 1942 henvender de fire ledere af pædagogiske uddannelser i Danmark
sig til undervisningsministeriet, fordi de gennem statens anerkendelse
ønsker at løfte børnehavens pædagogiske og samfundsmæssige
betydning. I 1947 kom der en betænkning og i 1953 en bekendtgørelse
for pædagoguddannelsen, og heri ’videreføres uddannelsens tredelte
formål, som alle pædagogseminarier har fulgt (…) og denne tredeling
fortsætter århundredet ud’ . Uddannelserne ’skal give eleverne faglig
dygtighed (”almene og pædagogiske kundskaber og praktiske
færdigheder), personlig udvikling (”udvikle og modne elevernes
personlighed”) og social ansvarlighed (”saaledes at de bliver sig
børnehavegerningens/ fritidshjemsgerningens pædagogiske og sociale
ansvar bevidst”)’ (op. cit. s.26).
I 2005 udkommer ”Fem rektorer fortæller”, en bog skrevet af fem
forhenværende rektorer fra børnehave- og fritidspædagogseminarier. De
blev alle fem uddannet på pædagogseminarier og de gik alle fem af i
perioden 1990-95. Følgende citat fortæller at tredelingen i formålet med
uddannelsen ikke bare var en konstruktion på papir, men del af en kultur.
”Det har været kendetegnende på børnehavefritidspædagogseminarierne, at ud over at de studerende fik de
kundskaber og færdigheder, som er nødvendige for at opfylde de krav,
der stilles til arbejdet i en børnehave, tjente uddannelsen til udvikling og
modning af personligheden. Og i det lå også en bred orientering på
kulturelle og sociale områder- (…) Det giver den bredde, der gør det
55
Bemærk at Tuft her bruger kompetencebegrebet når han i nutidens sprog redegør for
hvad Margrethe Christiansen vægtede i uddannelsen. De tre formål møder resonans i
kompetencebegreb og indgår dermed også selv i begrebets klangbund.
50
muligt, at de studerendes personlighed påvirkes og præges i
samfundsorienteret retning, så de kan skabe et miljø, der får børn til at
føle sig fortrolige med det samfund, de lever i.” (Lunn, Kjeldsen, Juul,
Thomsen, & Haugaard, 2005)
2.2.5.2. Fra kultur til kompetence
Bologna-aftalen underskrives i 1999. Året efter sætter
Undervisningsministeriet i ”Uddannelsesredegørelsen år 2000”
(Undervisningsministeriet, 2000) fokus på tre indsatsområder:
1. det samlede sæt af kompetencer en uddannelse skal føre frem til,
2. de centrale og fundamentale dele/fag, der udgør uddannelsens
identitet (kernefag), samt
3. de elementer, der i højere grad kan betragtes som tilvalg eller
specialiseringer.
Kompetencer er et Bologna-begreb, og det er disse kompetencer der skal
kunne måles og gerne sammenlignes, når der skal skabes et fælles rum
for de videregående uddannelser i Europa.56 Sammenlignelighed kan også
opnås, synes man at tænke i undervisningsministeriet i år 2000, hvis man
skaber mere klarhed omkring en uddannelses identitet. Man synes at gå
ud fra, at klarhed omkring kernefaglighed og specialiseringer kan lette
sammenlignelighed. På dette tidspunkt har man endnu ikke gennemført
paradigmeskiftet fra fokus på uddannelse og undervisning til fokus på
læringsudbytte.57 Den anden begrundelse for redegørelsens fokus er at
man ønsker en national tilpasning af uddannelsesstrukturen, der tager
56
Kompetencebegrebet indfinder sig næsten upåagtet. I Norge, hvor man har en
stærkere pædagogisk filosofisk tradition end i Danmark (se Løvlie, 1998; Nordenbo,
1998), har man både haft Dannelsesutvalget og et udvalg nedsat af Universitets- og
Høgskolerådet (Bostad & et. al., 2009; UHR, 2011) der har bøjet sig over spørgsmålet om
udvikling af de videregående uddannelser.
57
I 2001 og 2002 arbejder der en ”arbejdsgruppe om kernefaglighed” under
Uddannelsesstyrelsen. Formanden skriver i en artikel om ”de to begreber der for tiden er
dominerende i den pædagogiske debat: kernefaglighed og kompetence”, og han stiller
forholdet mellem de to op som komplementære, idet den ene har fokus på indhold, den
anden på formål. Han skitserer især en forståelse af ”kernefaglighed” og slutter artiklen
med sætningen: ”Ethvert pædagogisk indhold har en dannelses- og kompetenceværdi,
som man hele tiden må være sig bevidst, hvis undervisningen skal bevare sin dynamik.”
Det er interessant at dannelse og kompetence nævnes samlet og at kompetence (mål)
opfattes som knyttet til kernefaglighed (indhold).
51
presset fra universiteterne og gør uddannelsessystemet mere fleksibel,
herunder at blindgyderne fjernes.58
Pædagogisk kultur og kernefaglighed (2002)
Kort tid efter etablering af Danmarks evalueringsinstitut i 1999 sættes en
evaluering i gang af faget pædagogik i henholdsvis læreruddannelsen og
pædagoguddannelsen. Evalueringen er formentlig motiveret af ønsket om
at indkredse kernefagligheden. I evalueringen af faget pædagogik i
pædagoguddannelsen bliver en række interessenter bl.a. spurgt om hvad
den faglige kerne i faget pædagogik er. I rapporten konstateres at der er
mange forbehold mod at beskæftige sig med pædagogikfaget ud fra
begrebet faglig kerne, men det konstateres også at der alligevel tegnes en
række billeder af faglige kerner blandt underviserne : ”det er billeder som
de studerendes personlige dannelse, refleksioner over praksis og et
teoretisk begrebsapparat. ”(Danmarks Evalueringsinstitut, 2002, s. 48) I
rapporten tematiseres forholdet mellem teori og praksis, som er et
væsentligt omdrejningspunkt for hele definitionen af fagets kerne. To
billeder fremhæves (på s. 52), det ene handler om at undervisningen skal
fokusere på kompleksiteten i forholdet mellem teori og praksis, det andet
handler om at pædagogisk teori kan forstås som noget der skal
konstrueres i undervisningen ud fra hvad de studerende anser som
brugbart. I overensstemmelse med disse billeder finder man, at de
studerende ikke opfatter pædagogik som en teoretisk videnskab, men som
et personligt arbejde med at opnå handlesikkerhed i praksis (s. 53). Her
træder forskellen mellem faget som et tilbud af viden og faget som en
(personlig) støtte i udøvelse –som en dannelsesmulighed- frem som en
modsætning. I den evaluerende del af rapporten gør man opmærksom på
at det kan være hensigtsmæssigt med en større afklaring af forholdet
mellem viden og dannelse i pædagogikundervisningen.
Evalueringsgruppen underforstår således at begge elementer er
betydningsfulde i forhold til professionsudøvelsen, at faget pædagogik
må rumme dem begge og at de skal stå i et forhold til hinanden.
58
En blindgyde i uddannelsessystemet er en uddannelse der ikke kan føre videre til en
uddannelse på et højere niveau. Med indførelsen af en generel Bachelor-Master-Ph.d.
model for såvel de professionsrettede som de traditionelt akademiske længerevarende
uddannelser, fjernes de blindgyder som en del mellemlange videregående uddannelser
førte ind i, idet de typisk kun gav adgang til en et-årig videreuddannelse indenfor feltet;
for pædagoger: Årskursus på Socialpædagogisk Højskole eller Årskursus for Børnehaveog Fritidspædagoger.
52
Evalueringen anerkender at undervisningen er personligt og fagligt
værdifuld, men savner ”kernefaglighed”.
I afsnittet om vurderinger og anbefalinger skriver man at det ser ud til at
undervisningen fungerer, bl.a. i kraft af undervisernes personlige
engagement og et vellykket forhold til professionen; faktorer der bidrager
til at undervisning i pædagogik kan fremstå som både nærværende og
personligt engagerende for de studerende. Samtidigt gør man
opmærksom på, at man dog også får “en fornemmelse af at ingen rigtig
ved hvorfor undervisningen fungerer.” og at “alle -både undervisere,
studerende og ledelser- har svært ved at sætte ord på hvad
pædagogikfaget egentlig er for en størrelse” (EVA 2002 s. 87).
Det konkluderes at faget på nogle områder trænger til betydelig afklaring
og tydeliggørelse. Afklaring af forholdet mellem dannelse og
videnstilegnelse vil kunne bidrage til at der udvikles et fagligt fagsprog,
og ikke kun et fagsprog med et lidt for personligt præg. Værdien af den
personlige dannelse underkendes på ingen måde, men pædagogiske
teorier skal ikke kun bruges som midler i den studerendes dannelse. De
skal også stå mere selvstændigt, som teorier og begreber der kan bruges
som analytiske redskaber i forhold til professionen. En anden anbefaling,
der sigter mod en større tydelighed omkring faget, er at
pædagogikunderviserne formulerer en række faglige tyngdepunkter.
Det rejses også som et problem at dannelsesprojektet gennemføres meget
lokalt, hvilket medfører at der kan være store forskelle
uddannelsesstederne imellem, og at de studerende kun får et personligt og
lokalt fagsprog, ikke nødvendigvis et sprog der er fælles for professionen.
Det vanskeliggør den faglige dialog og diskussion, og dermed også fagets
udvikling.
Man kan gøre noget ved såvel det lokale præg som ved mysteriet om
hvordan faget fungerer, såfremt man er i stand til at ytre sig mere præcis
om forholdet mellem viden og dannelse. Derfor anbefaler
evalueringsgruppen at det forhold afklares. Herudover anbefaler
evalueringsgruppen:

Større vægtning af vidensdimensionen
53




Eksplicitering af de normer og værdier der danner rammen om
den dannelsesproces som der lægges op til gennem den måde
faget praktiseres på
Udvikling af at fagsprog der hører faget/professionen til og ikke
kun den enkelte udøver
Udvikling af et fagsprog hvormed man også kan diskutere
undervisningen i faget, således at man kan redegøre for hvordan
undervisningen fungerer.
At pædagogikundervisere på pædagogseminarierne tager initiativ
til at danne en forening for pædagogikundervisere. Foreningen
skal give pædagogikunderviserne mulighed for at diskutere og
udvikle faget i fællesskab på et nationalt niveau.
Nu, 13 år efter denne evaluering, lægger jeg mærke til hvordan der i
evalueringen gives et billede af en pædagogisk kultur der er i tråd med
historien, men som tilsyneladende ikke dyrker sin historie og sine rødder.
Evalueringsgruppen underkender ikke værdien af at der arbejdes med
fagets normative dimension, og at de studerende arbejder med at afklare
deres egne normer og værdier, men de sætter en finger på at det arbejde
ikke i tilstrækkelig grad forbindes med faglige begreber og traditioner. I
et afsnit om den faglige kerne skriver man således: ”Underviserne lægger
generelt meget vægt på afklaring af normer og holdninger. De ’rigtige’
værdier ligger så at sige implicit i undervisningen og bliver ikke selv
gjort til genstand for refleksion.” (s. 167). En læser uden kendskab til
pædagoguddannelsen og til det pædagogiske arbejde ville nok undre sig
over, at uddannelsen i det hele taget kunne fungere som en faglig
uddannelse. Min hypotese er at det var muligt, fordi pædagogfagets
faglige kultur grundlæggende var i overensstemmelse med arbejdsfeltets
kultur. Med den hypotese in mente giver det også mening at ”De
studerende på pædagoguddannelsen er generelt meget tilfredse med
undervisningen i pædagogik idet de synes at de bliver godt rustede til at
arbejde som pædagoger.” (s.168)
En udredning af ”den pædagogiske kultur” eller ”de pædagogiske
kulturer” vil føre for vidt her, så jeg nøjes med at give en antydning, der
viser at kulturen går i spænd med uddannelsens tidligere omtalte tredelte
formål. Erik Stærfeldt beskriver i en artikel i 2009 den kultur, som de
54
fire Århus-seminarier var fælles om, som en videreførelse af
reformpædagogikken, der er tæt knyttet til demokratiet, og lægger vægt
på deltagelse, hvilket stiller krav om at pædagogen er inspirerende,
personlig, engageret, nærværende, deltagende, dialogisk, responsiv, og
kan reagere sensitivt og konstruktivt på børnenes udspil.(se Tuft &
Thomsen, 2015 s.64 ff) En sådan pædagogisk kultur kan finde sig godt
tilrette under de gældende love og bekendtgørelser, der fortsat tredeler
uddannelsens formål i faglig dygtighed, social ansvarlighed og personlig
udvikling (BEK nr 457, 1992; LBK nr 263, 2000; LBK nr 796, 1996) .
Faget pædagogik understøtter og viderefører denne kultur gennem en
uddannelses- og undervisningspraksis der, ifølge evalueringen, dog ikke
perspektiverer sig selv i et fagligt pædagogisk perspektiv.
Fra kernefaglighed til kompetence (2003-2004)
Allerede et år senere evalueres hele pædagoguddannelsen. (Danmarks
Evalueringsinstitut, 2003). I det afsluttende afsnit om ”perspektiver for en
ny uddannelse” vægter man fortsat ”dannelsesaspektet”, såfremt det
forstås som “den personlige tilegnelse” og “integration af kvalifikationer i
en praksis”. Dannelsesaspektet får her betegnelsen “kompetencer”. Man
ønsker at anlægge et ”kompetenceudviklende perspektiv” på
uddannelsen, og ”det er i sig selv vigtigere end en fokusering på mere
afgrænsede og teknisk orienterede kvalifikationer eller færdigheder” (s.
174). Det er interessant at kompetencebegrebet her sættes op overfor de
”mere afgrænsede og teknisk orienterede kvalifikationer”. Vi er langt fra
den kompetenceforståelse som ifølge David Carr gjorde sig gældende i
90-ernes reform af den skotske læreruddannelse. Her knyttes
kompetencer (fortsat) til noget man er, ikke til noget man har. Med et
sådant kompetencebegreb har man ikke længere brug for et
dannelsesbegreb.
Arbejdet med at implementere kompetencebegrebet i uddannelsen
fortsætter gennem en arbejdsgruppe, nedsat af uddannelsesministeriet, der
i 2004 udarbejder en kompetenceprofil (Undervisningsministeriet, 2004).
Arbejdsgruppen støtter sig til en definition af ”kompetence” fra en svensk
publikation fra 1997.59 Kompetencer afgrænses nu omhyggeligt fra
59
Arbejdsgruppens etablering og kommissorium må ses i sammenhæng med at der
arbejdes med ”Bologna”, hvori kompetencebegrebet er central. Det er derfor interessant
at se at man ikke henter sin kompetence-forståelse fra (aktuelle) dokumenter der er
udarbejdet i dén sammenhæng, men fra en skandinavisk publikation, der er skrevet før
55
kvalifikationer: “At beskrive, hvad pædagoger skal kunne ud fra en
kompetenceterminologi, adskiller sig fra tidligere tiders beskrivelse af
pædagoger ud fra kvalifikationstermer. Hvor kvalifikationer handler om
viden og færdigheder på givne faglige områder, som er tilegnet gennem
undervisning, studier eller oplæring i uddannelsesmæssige
sammenhænge, betegner kompetencer evnen til at gøre det rigtige på det
rette tidspunkt. Perspektivet er således mere rettet mod forhold i
arbejdsfeltet end mod forhold i en given faglig disciplin”(s.9).60
Samtidigt med at man ”holder fast” ved en form for dannelsestænkning,
idet det handler om at være kompetent, ikke om at have kompetencer,
bryder man tilsyneladende med kernefaglighedstænkning. I mødet
mellem faglighed og omverden fremhæves omverden (arbejdsfeltet) som
det der afgør hvilke kompetencer der er brug for.
Fra Professionsbachelorbekendtgørelse til Professionshøjskoleloven
(2001-2014)
I mellemtiden er der også andre styringsmæssige tiltag der mere direkte
hænger sammen med Bologna: de mellemlange videregående
uddannelser bliver professionsbacheloruddannelser, så blindgyder undgås
og uddannelserne kan indgå i den bachelor-master-ph.d. struktur der er
aftalt. Det indebærer at der udarbejdes en fælles
”professionbachelorbekendtgørelse” for alle disse uddannelser. (BEK nr
113, 2001). Heri opstiller man 10 kriterier som typisk kendetegner disse
uddannelser. Jeg fremhæver her tre af dem.
Bologna-processen blev sat i gang (Ellström, P. - E. (1997). Det månsidiga
yrkeskunnandet. I Ellström, P.-E: Kompetence, utbilding og lärande i arbejdslivet. Publica,
Stockholm.). Det er tydeligt, at Bologna-processens gennemslag i reformen af
pædagoguddannelsen sker gradvist; der er en tydelig resonans fra det brede
kompetencebegreb.
60
”At gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt” er en formulering der også bruges når
man skal forklare Aristoteles´begreb om ”praktisk viden”. I citatet forbindes dette med
”arbejdsfeltet”, eller i Aristoteles´ terminologi, med praksis. I citatet angives at det
indebærer at det (derfor) er mindre rettet mod en given faglig disciplin. Hos Aristoteles
er der ikke på samme måde forskel mellem ”arbejdsfelt” (praksis) og disciplin
(vidensformen fronesis), idet fronesis er praktisk: det er evnen til at træffe rigtige valg.
Fronesis er ”godt for noget”, derfor hedder den person der udmærker sig i fronesis en
”fronimos”, som er en, der gør det gode og gør det godt, én der er god i praksis. Fronesis
er praktisk viden, som er godt for noget -og dette ”noget” og hvordan det opnås, er
selvfølgelig også altid til diskussion. Grunden til at jeg gør opmærksom på dette er, at
”pædagogik” har samme karakter som ”praktisk viden”, dvs. at det er en betegnelse for
såvel en praksis som for refleksionen over denne praksis (disciplinen), dvs. at der i selve
den måde vi bruger begrebet på ligger en modstand mod at trække arbejdsfelt og faglig
disciplin fra hinanden.
56
-
-
-
Under ”struktur og tilrettelæggelse” skrives: ”Uddannelsen omfatter
både teori og praktik i en kombination, således at der udveksles
værdier og kundskaber mellem uddannelse og profession, og således
at centrale tendenser i professionen er indeholdt i uddannelsens
kundskabsgrundlag.” Denne formulering er bemærkelsesværdigt af
flere grunde. Formuleringen om udveksling af kundskaber og
værdier møder vi flere gange i en periode.61 Den bygger videre på
”den fælles kultur”, dvs. at uddannelse og praksis deler værdier. Den
introducerer et kundskabsbegreb, som ellers er kendt fra folkeskolens
formålsparagraf, hvor det har indgået i en ubrudt linje siden 1814.
Rømer angiver at begrebet indeholder både politiske og moralske
temaer, at det tilsyneladende fungerer som ’et tavst gen i kulturen’,
og at det er en ’form for sammensmeltning af det indre og ydre i en
fordybende erfaring’(T. Rømer, 2014). Professionen, det der i
kompetenceprofilen hed ”arbejdsfeltet”, præsenteres her som både
noget uddannelsen har del i, i en slags fælles kultur óg som noget der
stiller krav til uddannelsen. Det sidste er måske en spæd forløber af
den ”aftagerorientering” der senere vil blive fremhævet.
Professionen kommer også på banen under punkt 9: ”Professions-og
udviklingsbasering: I undervisningen inddrages erfaringer fra
praktik og viden om centrale tendenser i professionen og om metoder
til at udvikle professionsfaget samt udføre kvalitets- og
udviklingsarbejde.” Igen understreges der en gensidighed i forholdet
til professionen/arbejdsfeltet. Begrebet udviklingsarbejde, der for
alvor blev kendt da Socialministeriet uddelte udviklingsmidler
(SUM) i 1980-erne, er civilsamfundsorienteret og kaldte på
deltagerdemokrati (se Rothuizen, 2014b). I forlængelse af dette
SUM-program blev ”forsøgs- og udviklingsarbejde” skrevet ind i
pædagoguddannelses bekendtgørelse i 1992. Nu knyttes det sammen
med ”kvalitetsarbejde”. Kvalitet er et ord, og kvalitetssikring en
praksis, der også indgår i den diskursive praksis der er på vej.62
Forskningstilknytning nævnes også som et kriterium: ”I
undervisningen inddrages resultater af nationale og internationale
forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra områder, der er
61
Daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs brugte formuleringen d 25-3-2004 i en
tale om ”professionsbachelorens dobbelte forpligtigelse”, den forekommer også i den
såkaldte Flerårsaftale fra 2001.
62
Kvalitet fungerer ligesom kompetence som en trojansk hest , se s. 39
57
relevante for professionen og egnede til eksemplarisk at bidrage til at
udvikle og anvende ny professionel viden.” Kriteriet kan i vores
sammenhæng ses i forlængelse af anbefalingerne fra evalueringen af
faget pædagogik: en større eksplicit vidensbasering. Interessant er
det, at denne viden skal bruges ”eksemplarisk”, det vil sige at man
ikke forventer at viden blot skal ”anvendes”, men at den skal bruges
til at perspektivere, således at man selv bestemmer hvilken nytte man
drager af den i den situation man selv måtte stå i.
I løbet af de følgende år vil såvel kundskabsbegrebet som værdibegrebet
forsvinde, i stedet for ”udveksling” vil der blive tale om at
professionshøjskolerne skal medvirke til at ny viden bringes i anvendelse,
og forskning og udvikling vil blive ”samlet” i et punkt til ”forsknings- og
udviklingsviden”.63 Således siger Professionshøjskoleloven kort og
kraftigt:”Forsknings- og udviklingsaktiviteterne (..) til formål at
tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de
erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet
mod.”(Professionshøjskoleloven, LBK nr 936, 2014, afs. 5 stk 2).
I perioden mellem 2001 og 2014 bliver de gamle begreber og forståelser
skiftet ud med nye, der indikerer at en professionsuddannelse og
professionsviden i mindre grad er forankret i kultur, tradition og krop, og
i højere grad i en form for erfaringsvidenskabelig viden. Den
erfaringsvidenskabelige viden fremkommer ved at både forskeren og den
studerende, der forholder sig vidensbaseret til praksis, gør praksis til
genstand for et distanceret undersøgende blik. Lars Thorup Larsen
gennemgår i en artikel de nye bekendtgørelser for sygeplejerskesocialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelser, der blev gældende i
perioden 2002-2008, og bemærker at de er blevet ”verbumstunge”
(Larsen, 2013). Artiklens titel består af nogle af de karakteristiske verber:
”Indsamle, analysere, systematisere” , der ”indikerer skiftet fra
substantielle kundskaber til kompetencer og læringsmål” (s. 52) og
”tjener til at omdefinere det professionelle virke” så det tager sigte på ”at
63
I 2007 blev uddannelserne forpligtiget til at samle sig i 7 profesionshøjskoler, i 2011
blev der oprettet et ministerium for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser (Uddannelsesministeriet) der fik ansvar for de to sektorer der indtil da
havde hørt under hver sit ministerium –professionshøjskolerne og universiteterne.
Denne organisatoriske ændring har fjernet evt. institutionelle forhindringer for at knytte
forskning til professionsuddannelserne.
58
etablere en professionel distance til ikke alene personens egne og fagets
indbyggede normer, men frem for alt også en professionel distance til de
borgere, de professionelle er i kontakt med”. (s. 60). En simpel optælling
bekræfter at denne omdefinering af det professionelle virke fortsætter i
den Bekendtgørelse pædagoguddannelsen fik i 2014 (BEK nr 211, 2014),
hvor man kan finde ’ídentificere`18 x, ’analysere’ 26x, ’vurdere’ 33x ,
’evaluere’/’evaluering’ 43x, ’dokumentere’/’dokumentation’ 11x,
’anvende’ 32x og ’ metoder’ 43x. Ord der indikerer en anden type
forholden, som ’omsorg’, forståelse’ og ’relation’, bruges hhv. 8x, 6x og
20x, mens et ord der kan slå bro mellem det distancerende blik og den
praktiske involvering som ’understøtte’ forekommer 39x (se også
Rothuizen, 2015a).
En overgangsbekendtgørelse (2007)
Den bekendtgørelse pædagoguddannelsen får i 2007 må betragtes som en
overgangsbekendtgørelse. Der opereres såvel med ”Centrale Kundskabsog Færdighedsområder”64, altså en indholdsbestemmelse af uddannelse
der relaterer sig til en søgen efter ”kernefaglighed” som med
”kompetencer”. Også placeringen af faget pædagogik som
”uddannelsens centrale fag, der indgår i og forholder sig til uddannelens
øvrige fag og faglige elementer” (BEK nr 220, 2007, bilag 1) vidner om
at der fortsat opereres med ”kernefaglighed”. Til gengæld ”opløses” de
øvrige gammelkendte fag, for at vende tilbage i nye fag og faglige
elementer, der ikke længere direkte refererer til discipliner. Der sker en
reduktion af aktivitetsfagene, der samles i tre klumper som ”linjefag”65,
og de øvrige fag samles i ”Individ, Institution og Samfund”(IIS) og
”Dansk, Kultur og Kommunikation” (DKK). Desuden fastlægges en lang
række kompetencer, der formentlig skal sikre en større
”professionsorientering”.66 Disciplinorienteret kernefaglighed og
erhvervsorienteret kompetencetænkning kombineres.
Erhvervsorienteringen kommer også til udtryk i en formulering der
forekommer under de faglige kompetencemål vedrørende pædagogik,
DKK, og 2. praktik, hvor det hedder ”Målet er, at den færdiguddannede
kan planlægge, udføre, dokumentere og evaluere” henholdsvis
64
Begrebet er kendt fra Folkeskolen, men er nyt for pædagoguddannelsen
Begrebet er kendt fra læreruddannelsen, men er nyt for pædagoguddannelsen
66
Erlandsen peger på at professionsorienteringen måske nok kan ligge i
kompetencemålene, men at fag og faglige elementer lægger mere op til at der erhverves
intellektuel kompetence end erhvervskompetence (Erlandsen, 2011)
65
59
”pædagogisk arbejde” og bestemte pædagogiske processer (BEK nr 220
bilag 1 og 2, 2007).67 Formuleringen er ny i pædagoguddannelsen, men
kendes fra sundhedsuddannelser, hvor den også anvendes i
kvalifikationsrammen for uddannelser under bachelorniveau, nemlig i
forbindelse med erhvervsuddannelsen på Social og Sundhedsskoler og
med arbejdsmarkedsuddannelser.
Det giver travlhed blandt dem der skal udmønte bekendtgørelsen, måske
også så meget travlhed, at de ikke er særlig opmærksomme på hvordan
uddannelsen kan bindes sammen af en sammenhængende
uddannelsestænkning. Underviserne får travlt med at finde sammen i
nye konstellationer for at give de nye ”fag og faglige elementer”
substans, for at finde hoved og hale i den uoverskuelige mængde af
CKF-er der skal tilgodeses og kompetencer der skal opnås, og for at
designe forløbene på en sådan måde, at forholdet mellem
undervisningsindhold, bekendtgørelsens bestemmelser om CKF-er og
kompetencer og eksamen er transparent. Det sted hvor vi gennemførte
vores undersøgelse (Rothuizen et al., 2013) lykkedes det, undtagen for
faget pædagogik. Det er der mange grunde til, men en medvirkende årsag
er helt sikkert at faget spænder over 10 kompetencemål og 8 CKF-er, der
er forholdsvis uafgrænsede, samtidigt med at faget indgår i og forholder
sig til alle andre fag og faglige elementer, med de CKF-er og
kompetence-mål de nu har. Fagets uafgrænsethed, der både kan skyldes
de mange mål og CKF-er óg undervisernes manglende evne til at
identificere fagets kerne, afspejles i, at én af underviserne så sig nødsaget
til at udarbejde et notat på 3 sider til de studerende, for at redegøre for
(og instruere i) hvordan de kan opbygge en eksamensopgave, der er egnet
til at dokumentere det den nu skal. Notatet fik efterfølgende uofficielt
status som standardinstruks i hvordan fagets kompleksitet kunne
reduceres. Det var en pragmatisk løsning, der i praksis dog blot fjernede
opmærksomheden fra faget pædagogik’s manglende identitet. Stik imod
hvad man kunne have forventet blev ”faget pædagogik” ikke nogen
succes. Et fag der kunne have givet uddannelsen identitet og samling løb
ud i sandet. Det vidner nedenstående refleksion af én af undervisere
også om:
67
Ved anden praktik er formuleringen: planlægge, gennemføre, dokumentere, evaluere
60
“Engang – før 2007 bekendtgørelsen og den efterfølgende
studieordningsrevision – gav det mening når vi i starten af
studieordningen skrev: Pædagogik er uddannelsens
dannelses- og syntesefag. Pædagoguddannelsens øvrige
forskelligartede og forskelligt sammensatte fag kan
betragtes som redskaber for og uddybninger af specielle
perspektiver/dimensioner af pædagogikken. Det gav mening
både fordi faget rent faktisk eksisterede som fag i sin
benævnelse og konkrete undervisningspraksis og fordi der
var en løbende fælles diskussion af fagets opgave set i
relation til de andre fag. Med den nye bekendtgørelse fra
2007 og den deraf ændrede studieordning, giver
ovenstående citat som fulgte med over i den nye
studieordning ikke længere så meget mening i praksis – fra
mit ståsted vel at mærke. Jeg er i den grad bekymret for
pædagogikfaget i vores uddannelse og den fragmentering
som jeg oplever faget er blevet underlagt. Ser at det eneste
fag som ikke eksisterer som selvstændigt fag i vores
nuværende konstruktion er: faget pædagogik.”68
Evaluering af uddannelsen (2012)
Da uddannelsen i 2011 skulle evalueres i forbindelse med en kommende
reform, ville man forvente at netop spørgsmålet om hvordan det nu var
gået med dette centrale fag, der skulle indgå i og forholde sig til alle
andre fag og faglige elementer, ville være genstand for seriøs evaluering.
I evalueringsrapporten, der er udarbejdet af det firma der vandt udbuddet,
bruges der dog ikke ret mange ord på den sag.69 Det nærmeste man kan
68
Citatet stammer fra et notat en underviser udarbejdede til en temadag i forbindelse
med akkreditering af uddannelsen. Dagen lå i direkte forlængelse af den temadag vi
afholdt i forbindelse med ”Hvordan uddannes pædagoger”, hvor vi præsenterede og
diskuterede de spændingsfelter i uddannelsens orientering. I forbindelse med
akkreditering skulle alle fag beskrive hvordan kompetencemålene tilgodeses i
undervisning. Mens citatet vidner om at faget ikke fungerede, var det ikke noget stort
problem at konstruere en beskrivelse af hvordan faget blev håndteret der kunne sikre at
uddannelsen ikke faldt igennem i akkrediteringsprocessen. Det skyldes selvfølgelig at
akkreditering ikke handler om substans men om form, hvilket på sigt kan have den
konsekvens at formen bliver til substansen. I den proces breder den diskursive praksis og
uopmærksomheden sig.
69
Tilrettelæggelsen af evalueringen som et udbud kan betragtes som en del af den
diskursive praksis der frembringer sine egne sandheder. Evalueringen frembringer fagligt
højst diskutable sandheder –fx om teori-praksisforholdet- samtidigt med at det gennem
61
komme en vurdering af faget, er at ”interviewundersøgelse blandt
studieledere og casestudier viser, at mange studieledere og undervisere
betragter pædagogikfagets omfang og centrale placering i uddannelsen
som særdeles positivt” (Rambøll, 2012, s. 15) . Ligesom i 2002 slår man
således fast at ”faget fungerer”, ligesom i 2002 er det uklart hvorfor og
hvordan det fungerer, men i 2012 anser man det ikke for et problem faget er simpelthen ikke interessant.
Faglighed betragtes i evalueringen ikke længere som noget der må
afklares som et forhold mellem viden og dannelse, men som noget der må
afklares som et forhold mellem teori og praksis. Hvad forstår man så ved
faglighed?
For at besvare det spørgsmål, må vi først kaste et blik på de tre af
ministeriet fastlagte temaer for evalueringen: 1) virkningen af 2007
reformen, set i forhold til målet om at styrke det faglige niveau, 2)
relevansen af de kompetencer de studerende opnår i forhold til
arbejdsmarkedets behov og 3) det vidensmæssige grundlag for
uddannelsen.
Jeg har i det foregående vist at reformen fra 2007 nok kan være
præsenteret som en konsistent, målrettet reform, men at den også kan ses
som en overgangsreform, hvor elementer fra en uddannelsestænkning,
hvori faglighed indebærer en disciplinorientering (kernefaglighed), og
elementer fra en tænkning, hvori faglighed indebærer erhvervsrettethed,
er blandet sammen.70 I Rambøll’s evalueringsrapport (Rambøll, 2012)
reflekteres der ikke over uddannelsestænkning, og i forhold til faglighed
nøjes man i første omgang med at konstatere, at det er et elastisk og
alsidigt begreb (s. 6), og at det fortolkes forskelligt, hvilket ikke gør det
sin form, der implicerer legitimitet, skaber så meget uopmærksomhed, at ikke engang
den installerede faglige følgegruppe helt kan råde bod på det.
70
I et høringssvar angående 2007 reformen skriver lektor Peter Ø Andersen og professor
Per Schulz Jørgensen, der begge var medlemmer af evalueringsgruppen i 2003, til
ministeren: ”Faglighed er ikke noget entydigt, og først ved at diskutere dens indhold er
der mulighed for at det kan blive andet end slagord” (Undervisningsministeriet, 2007, s.
131). De var tydeligvis ikke tilfredse med at ”styrkelse af det faglige niveau” ikke blev
koblet til en diskussion om indholdet eller substansen af fagligheden. De havde selv i
deres evaluering lagt op til at faglighed skulle formuleres i et kompetencesprog der er
kompatibel med et dannelsesbegreb. I forlængelse af mine tidligere udredninger af
hvordan der i politiske og forvaltningsmæssige processer kan skabes uopmærksomhed,
kunne man måske sige at Andersen og Jørgensen peger på, at måden det faglige niveau
varetages på netop skaber uopmærksomhed om hvad vi egentlig skal forstå ved faglig
niveau. Set i det lys er det ikke så mærkeligt at Rambøll ikke giver sig i lag med at udrede
2007 reformens faglighedsbegreb –de er ramt af uopmærksomhed og forstærker den.
62
nemmere at måle om den er øget. Rambøll rekonstruerer således ikke
hvad det er for faglighedsbegreb(er) der ligger bag ved bekendtgørelsen
og har tilsyneladende heller ikke selv en mening om hvad faglighed er.
Rambøll går ud og spørger hvad man synes om fagligheden i
uddannelsen, og om man synes den er øget. Rambøll ser både på den
teoretiske del og den praktiske del af uddannelsen, hvor man går ud fra at
”teori” er lig med undervisning, der foregår på professionshøjskolens
matrikel, og praksis er lig med praktik, der foregår på praktikstedets
matrikel (s. 6). Herefter konkluderes: ’Helt centralt for fagligheden på
pædagoguddannelsen er således vekselvirkningen mellem undervisning
og praktik, teori og praksis. Man undersøger ikke ”udveksling af
kundskaber og værdier”, men man spørger om de forskellige
interessenters mening om niveauet og fagligheden i de to dele af
uddannelsen, samt om ”koblingen” eller ”omsætningen”. Konklusionen
er, at ”Fagligheden i den teoretiske del af pædagoguddannelsen er blevet
styrket, men det sker på bekostning af, at den praktiske faglighed på
uddannelsen er svækket.” Og man tilføjer: ”Denne bevægelse i
fagligheden medfører desuden, at de studerende har sværere ved at koble
teori og praksis. Således har dimittenderne færre handlekompetencer,
hvilket begrænser deres evne til agere i konkrete situationer.” (s.4 ), og
” den øgede akademisering, der er et resultat af den nye reform, har
forstærket udfordringen med kobling mellem teori og praksis.”(s.10). Det
sidste dokumenteres gennem en statistik, der viser svarene fra hhv.
undervisere og praktiksteder på spørgsmålet om det faglige niveau er
styrket/svækket med reformen, og svarene er delt op i forhold til tre
”dimensioner” af ”det faglige niveau”: den teoretiske del af uddannelsen,
den praktiske del af uddannelsen og koblingen mellem teori og praksis i
uddannelsen (s. 8). Denne figur er på sin vis velkendt, idet mange i
tidens løb har talt om teori, praksis og om anvendelse af teori eller viden.
Det er præcis den opfattelse som David Carr (se s. 39 ff) opponerer mod;
han viser at man også kan tænke i ”praktisk viden” –som på mange måder
ligner den viden evalueringen af pædagogikfaget i 2002 identificerede
som ”dannelsesaspektet”. I den evaluering efterlyste man en besindelse
på forholdet mellem ”dannelse” og ”viden”. I den efterfølgende
evaluering fra 2003 opererede man med et kompetencebegreb der også
kunne rumme dannelsesaspektet. I Rambølls evaluering opereres hverken
med dannelse eller praktisk viden, men med ”handlekompetencer”, som
der angiveligt bliver flere af når der skabes en bedre balance mellem den
63
praktiske faglighed og den teoretiske faglighed, og når der arbejdes mere
med koblingen af teori og praksis. Styrende for dette begreb om faglighed
som sammensat af tre komponenter (teoretisk faglighed, praktisk
faglighed og koblingen mellem teori og praksis) er et kompetencebegreb
der passer til evalueringens tema 2, der omhandler relevansen af de
studerendes kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets behov. Det er
aftagerorienteringen der sætter dagsorden for forståelsen af faglighed.
Et forsøg på at trække nogle linjer fra evalueringen i 2002 til
evalueringen i 2012 kan nu se sådan ud: i 2002 blev faget pædagogik
udsat for kritik: faget manglede et fagsprog, dannelsesprocesser fandt
sted, men kunne ikke tematiseres, forholdet mellem viden og dannelse
var uafklaret. Evalueringen i 2003 brugte ikke længere dannelsesbegrebet
men et kompatibelt kompetencebegreb. Ved reformen i 2007 blev der
åbnet for at faget pædagogik kunne træde i karakter, hvilket dog ikke
skete, da der samtidigt opstod uopmærksomhed for netop dette centrale
fag. Faglighed kobles fra ”kernefaglighed” og til et kompetencebegreb,
der abonnerer på en forståelse hvori teori-praksis-forholdet er et
anvendelsesforhold. Evalueringen i 2012 interesserer sig for faglighed i
et kompetenceperspektiv, forstået som et perspektiv på et match med
arbejdsmarkedets behov. Spørgsmålet om faglighed reduceres til et
spørgsmål om forholdet mellem ”teori” og ”praksis” og der peges på at
”omsætning” eller ”kobling” ikke er stærk nok.
Transformationen af faglighedsbegrebet i 2012 evalueringen lægger op til
at man videreudvikler pædagoguddannelsen ad den linje, der også er
synlig i andre professionsbacheloruddannelser (Larsen, 2013): styrk det
objektiverende, distancerende blik, således at man i praksis gennem viden
kan analysere og systematisere. På den måde kan studerende lære at lave
en slags ”diagnose” af situationen, hvorefter de kan omsætte eller
anvende viden på en relevant måde for at opnå de mål der er sat. Den
praktisk-fronetiske dimension af uddannelsen får ingen opmærksomhed.
En ny Bekendtgørelse bliver til og sætter spor (2014)
I dette afsnit sætter jeg fokus på tre momenter i bekendtgørelsens
tilblivelse: (1) involvering af undervisere i udarbejdelse af
kompetencemål, (2) hvordan en vis åbenhed for resonans i
bekendtgørelsen også er med til at skabe uopmærksomhed for
uddannelsens pædagogiske projekt, og (3) hvordan et høringssvar
64
forsøger at holde fokus på uddannelsens pædagogiske projekt uden dog at
blive hørt. Derudover fremhæver jeg et moment i den lokale omsætning
af bekendtgørelsen til en studieordning, der kan ses som et forsøg på at
svække den diskursive praksis og at forstærke resonansen. Disse fire
momenter giver et vist indblik i det uafgjorte spil mellem diskursiv
praksis, resonans og skabelse af uopmærksomhed.
Involvering af undervisere i udarbejdelse af kompetencemål
2014-reformen skal sikre at uddannelsen kan indgå i en national
kvalifikationsramme der er kompatibel med den Europæiske. Derfor
udarbejdes der kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål.
Uddannelsen bliver moduliseret, dvs. at den ikke længere tilrettelægges
med udgangspunkt i fag, men med henblik på et bestemt læringsudbytte.
I processen mod kompetencemål m.v. inddrages repræsentanter fra
professionshøjskolernes lærerkollegier, forskere samt repræsentanter fra
aftagerne. Jeg deltager som forsker i den gruppe der skal udarbejde
kompetencemål for specialiseringen i social- og specialpædagogik. Der
er et vist tidspres, så der går ikke mere end ca. 10 uger fra vi inviteres til
at grupperne skal aflevere deres forslag. Kompetencemålstænkning er ny
for langt de fleste. For at facilitere processen er der i ministeriets regi
udarbejdet et notat der har følgende overskrift: ”Vejledning og master for
kompetencemål i pædagoguddannelsen” (FIVU, 2013). Jeg vil kort
gennemgå dette notat for at påpege at der også her sker en glidning i
anvendelsen af kompetencebegrebet.
Til at begynde med angives rationalet for udarbejdelse af
kompetencemål, og dermed også for skiftet fra en indholdsdefineret
uddannelse til en resultatdefineret uddannelse. Der peges på større
transparens for de studerende og aftagerne: ”fokus på det den studerende
skal kunne, skal bidrage til (…)at omverdenen, ikke mindst fremtidige
aftagere, kan regne med, at den nyuddannede pædagog besidder de
angivne kompetencer” og ”Kompetencemål (..)skal give de studerende et
transparent orienteringspunkt for, hvilke læringsresultater der forventes
af dem” Der refereres ikke til Europa/Bologna, men implicit tages der
udgangspunkt i en slags markedslogik, hvor det er aftagerne, der som
kunder efterlyser en vare (i form af læringsresultater), som uddannelsen
producerer. De studerende er nu personer, der har truffet et valg om en
beskæftigelse, og det er dem, der så køber en ydelse i
professionshøjskolen, der kan give dem de kompetencer der skal til. De
65
kender på forhånd kompetencerne, så de kan selv følge med i, om de nu
også får den ydelse som de, som professionshøjskolens kunder, har
bestilt. Grundlæggende svarer det til det neoliberale narrativ og den
diskursive praksis der kendetegner det styringsparadigme der bliver bragt
i spil på Europæisk plan (se s.9, s.27, s. 47f)
Herefter sammenfattes kompetencebegrebet på en måde der er helt i
overensstemmelse med den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF),
hvori man fortsat hører genklang af et bredere kompetencebegreb: ”
Kompetencer er dispositioner til selvstændig håndtering af de krav en
pædagog møder i udfoldelsen af sin profession. Kompetencer handler om
professionelt ansvar og selvstændighed”. (…) ”Kompetencer forstås med
andre ord som kapaciteten til på vellykket måde at kunne håndtere
komplekse krav og opgaver og kunne handle i en konkret kontekst”.
Mellem disse sætninger sker der dog en præcisering som ikke er standard
i EQF: ”og angiver evnen til at anvende viden og færdigheder i en
arbejdssituation og i en studiemæssig sammenhæng. Dispositioner ses i
kompetencebegrebets tre dimensioner viden, færdigheder og refleksion.”
Her starter et forsøg på at operationalisere og skabe overensstemmelse
mellem et kompetencebegreb med resonans og en diskursiv praksis der
har transparens, aftagerorientering og læringsudbytte som pejlemærker.
Det er ikke nogen let opgave, den kan kun kan løses når resonansen
nedtones, og ”dispositioner” reduceres til beslutninger, der kan være et
logisk resultat af ”det objektiverende blik”.
Vi må, ifølge notatet, forestille os kompetence som en tredimensionel
størrelse. Der hvor det Europæiske kompetencebegreb beholder en
åbenhed, idet det ikke identificeres med viden og kunnen, men med
”selvstændighed” og evnen til at ”håndtere komplekse situationer” , dvs,
med visse dispositioner (der ikke nødvendigvis er synlige, sml.
Chomsky´s kompetencebegreb, s. 37), lægges der her et andet snit:
kompetence er viden, færdigheder og refleksioner. Det betyder også at
kompetence nu betragtes som et ”overbegreb”, som viden og kunnen skal
relatere sig til.71 Refleksionsbegrebet har været populært i
pædagoguddannelsen, dels som en følge af bl.a. Anthony Giddens
71
I overensstemmelse hermed angiver én af medlemmerne af ministeriets
projektgruppe, der samlede og bearbejdede gruppernes forslag, på en slide,
præsenteret d 8-1-2014, da den ny uddannelse blev præsenteret for alle
pædagoguddannelsens undervisere, at ”kompetencer er målet, viden og færdigheder er
midler”.
66
beskrivelse af den aktuelle modernitet som en refleksiv modernitet, dels i
kølvandet på Donald Schöns begreb om den refleksive praktiker.
Begrebet er dog langt fra entydigt; det kan både opfattes kognitivistisk,
altså som en beslutnings- eller evalueringsmodel der gør at man gennem
systematisk arbejde kan komme frem til en afgørelse, og praktisk i
Aristotelisk forstand, dvs. i højere grad forbundet med en følsomhed,
opmærksomhed og omtænksomhed der bedre kan forklares
fænomenologisk end psykologisk72. Dispositionsbegrebet nævnes ikke
mere i notatet, hvilket også indikerer at man lægger sig fast på en model,
hvori praktikkerne ses som rationelle beslutningstagere, og at man går ud
fra, at viden plus beslutning er lig med handling
Der knyttes nogle flere ord til de tre dimensioner som samlet set giver
’handlekompetence’. Viden består eksempelvis af både ”det nyeste og
bedst evidensinformerede reservoir af viden indenfor det pædagogiske
arbejdsfelt, udviklingsbaseret viden samt professions og praksisviden ”,
og refleksioner indebærer også ”forudsætninger for at kunne vurdere
praksisnære og teoretiske problemstillinger samt forudsætninger for
selvstændigt at kunne begrunde og vælge relevante løsninger”
Selvom der nævnes mange fine ord, kan der spores en tendens til at viden
fra disciplinen pædagogik ikke får meget plads her, idet der i forhold til
den akademiske viden er fokus på den erfaringsvidenskabelige viden. Det
kan derfor også være svært at få et billede af hvad det er for en slags
”teoretiske problemstillinger” den studerende skal kunne vurdere.
Efter et mellemspil om organiseringen af kompetencemål og om
kompetenceområder hvori der redegøres for forholdet mellem
kompetencemål, modulopbygningen og specialiseringsmuligheder,
72
Schöns begreb om ”reflection in action” knyttes ofte sammen med et begreb om “tavs
viden”. Der er dog to forskellige opfattelser af karakteren af denne viden. Nogle mener
at det er en viden, der med lidt anstrengelse (eller refleksion) kan blive eksplicit, mens
det ifølge mere fænomenologiske teoretikere ikke (nødvendigvis) kan blive til eksplicit
viden. Det gælder fx i Dreyfus- brødrenes model for udvikling af ekspertise (Dreyfus &
Dreyfus, 1990) , Max van Manens forståelse af pædagogisk takt (Manen, 1995), Pahuus´
overvejelser om lærerens kompetencer (Pahuus, 2008) eller Hansens overvejelser om
”fra videns- til visdomsbaseret professionsudøvelse” (F. T. Hansen, 2013). Forskellen
mellem den tavse viden der gennem refleksion kan ekspliciteres på den ene side og den
tavse viden der til en vis grad forbliver tavs på den anden, er, at den første passer til en
pædagogisk virksomhed hvor man handler med afsæt i at objektet for virksomheden er
til rådighed, så man gennem en videns-relation kan håndtere det, mens den anden
passer til en pædagogisk virksomhed hvor man ikke handler med afsæt i at objektet for
virksomheden er til rådighed, hvilket fordrer at man indgår i en etisk relation med det.
67
gives der instrukser om formulering af målene for kompetenceområderne.
Notatet afsluttes med et interessant afsnit om kravniveauer, dvs. at man
behandler spørgsmålet om hvordan forskellige niveauer for opfyldelse af
mål skal vurderes til eksamen. Følgende sætning må betragtes som
nøglesætningen: ”Den(ne) tredimensionale forståelse af kompetencemål
angiver et hierarki af tre gensidigt afhængige kravniveauer (beskrive,
analysere handle, og reflektere) hvor den studerende først kan betegnes
som kompetent, når alle tre kravniveauer mestres”. Det ekspliciteres
efterfølgende at der nu er tre kravniveauer:
i.
ii.
iii.
Den pædagogstuderende kan gengive og gøre rede for viden og
færdigheder/grundlæggende processer/rutiner.
Den pædagogstuderende kan fremstille sammenhænge og analysere
sagsforhold/situationer/problemstillinger gennem anvendelse af
tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i
pædagogisk praksis.
Den pædagogstuderende kan reflektere over og vurdere
sagsforhold/situationer/problemstillinger, som kræver selvstændige
vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis.
Kravniveauerne kobles nu til karakterskalaen på fire niveauer, således at
kravniveau iii udløser 10/12, kravniveau ii 7/4, kravniveau i 2; mestres
ingen af niveauerne udløser det karakter 00/-3.73
Det betyder, at en studerende kan bestå ved at leve op til kravniveau 1,
hvilket logisk set må indebære, at en studerende kan bestå når blot én
enkelt dimension af kompetencen er tilgodeset. I dette tilfælde er
kompetencen, forstået som en samlet disposition, dog ikke til stede. Det
forekommer mig umiddelbart noget problematisk i forhold til
kvalifikationsrammens niveaufastlæggelse. For mig at se gøres der nogle
krumspring, for at vise at der er en ”formel” der tilgodeser forestillingen
om kompetencer som planlagt læringsudbytte, således at man kan
argumentere for at der er en direkte sammenhæng mellem aftagerbehov –
uddannelsens output – de studerendes kompetencer. Mens
Bekendtgørelsen og Studieordning sikrer koblingen mellem aftagerbehov
og uddannelsens output, sikrer eksamen nu sammenhængen mellem
73
At notatet også senere har en reel status i forhold til eksamen fremgår af, at det d. 221-2015 blev sendt rundt til alle undervisere på Pædagoguddannelsen i Århus i
forbindelse med en afklaring af de formelle rammer for eksamen.
68
output og outcome. At modellen rent logisk halter forsvinder i en sky af
uopmærksomhed.
Kombinationen af at papiret præsenterer sig selv som et logisk opbygget
papir, arbejdsgruppernes manglende erfaring med
kompetencemålstænkning og et stort tidspres, gør at alle grupper knokler
for at aflevere noget, uden at der stilles spørgsmålstegn ved konceptet.
Der skabes uopmærksomhed for informationer der udfordrer modellens
egen logik og grundantagelser.
Bekendtgørelsens åbenhed er også med til at skabe uopmærksomhed
Én af ministeriet nedsat projektgruppe samler og justerer de udarbejdede
kompetence-, videns- og færdighedsmål, giver dem en sproglig
overhaling og sender dem til høring. Et udførligt høringssvar påpeger at
pædagogik i en betydelig grad præsenteres som noget pædagoger gør ved
børn, unge og udsatte, og at der, specifikt i forhold til kompetencemål
vedrørende specialiseringen i de 0-6 årige, mangler interesse for
børneperspektivet, for legens betydning og for at børn ikke kun er
kulturforbrugere men også kulturskabere (Togsverd, 2013).
Høringssvaret bliver hørt, og i næste version af kompetencemålene kan
man se at børneperspektivet har fået en fremtrædende plads. Det er
selvfølgelig glædeligt at høringssvar har betydning, men man kan også
notere at der herved opstår en ny ensidighed, og at andre væsentlige
forhold, eksempelvis at kunne understøtte leg, kreativitet, demokrati og
børns balanceren mellem selvbestemmelse og afhængighed, ikke
tilgodeses. Fokus på børneperspektivet fremhæves nu i denne
specialisering, men det indebærer ikke at et lignende perspektiv
fremhæves i forhold til de andre specialiseringer.
Projektgruppens opgave med at samle input fra en lang række dårligt
forberedte og qua perspektiv formentlig meget forskellige grupper er
tydeligvis utaknemmelig, for rettes der for meget til, vil man underkende
gruppernes arbejde, og retter man for lidt til, bliver resultatet uhomogent.
Derudover skal projektgruppen sørge for at resultatet også kan godkendes
af den gruppe af interessenter ministeriet har samlet. Resultatet er et
forhandlet dokument, der i princippet er stram og entydigt bygget op,
men som i praksis peger i mange retninger. Det medfører en åbenhed der
kan udnyttes. Den indbyggede forventning om transparens, der ligger i
koblingen mellem kompetencemål og de hyppige eksamener, lægger dog
69
bindinger på hvordan åbenheden kan udnyttes: underviserne vil få travlt
med at sikre at de studerende kommer rundt om alle de videns- og
færdighedsmål der listes op, så de er rustet til eksamen. Det er
nærliggende at gøre uddannelsen til en produktionsproces af
læringsudbytte, fremfor til et pædagogisk projekt. Nogen er hurtige til at
spille ind på den trend, således producerer forlaget VIA-Systime en serie
lærebøger der er komponeret omkring kompetencemålene. Den første
udgivelse, der vedrører 1. års kompetencemål, annonceres med følgende
tekst:” Denne udgivelse er komponeret omkring samtlige de
kompetencemål, der gælder for grundfagligheden, og i de fleste tilfælde
opererer udgivelsen med, at ét vidensmål med det relaterede
færdighedsmål udgør ét kapitel. I nogle tilfælde har redaktører og
forfattere dog fundet det naturligt at ”splitte” videns/færdighedsmålene
op i flere kapitler. Du kan se den eksakte fordeling af kapitler
sammenholdt med vidensmål og færdighedsmål i kapiteloversigten og på
den måde danne dig et klart overblik over, hvilke kapitler der retter sig
imod hvilke vidensmål og færdighedsmål. Med denne udgivelse ved
hånden kan du trygt gå i gang med dine studier, velvidende at samtlige
kompetencemål og tilhørende vidensmål og færdighedsmål på hele 1.
studieår er behandlet af en eller flere forfattere.”(Systime, 2015)
Det forhandlede dokument og den måde det bliver fulgt op på, gennem
eksempelvis Systimes udgivelser, er en del af en diskursiv praksis, som
underviserne også kommer til at deltage i. Den diskursive praksis er dog
ikke lukket. Der er resonans mange steder i dokumentet, fx der hvor
børneperspektivet fremhæves. Kombinationen af produktionskrav og
resonansens spredning gør dog, at underviserne nemt kommer til at bruge
deres energi på at få styr på egen undervisning, og bliver uopmærksomme
på uddannelsens samlede pædagogiske projekt, jvnfr. udtalelsen ”Vi
kommer nemt til at undervise dem ihjel. Når vi vil for meget” (se s. 34)
Et høringssvar holder fokus på pædagoguddannelsens pædagogiske
projekt
Frem til den endelige Bekendtgørelse finder der også en åben høring sted.
Karsten Tuft og Christian Breinholt sender såvel et høringssvar som en
henvendelse til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg (Tuft &
Breinholt, 2014a, 2014b). Henvendelsen til udvalget er motiveret af at
uddannelsens formål er ændret i en sådan grad, at Tuft og Breinholt
mener at det overgår den kompetence til at regulere pædagoguddannelsen
70
som Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået overdraget fra
Folketinget. De gør desuden opmærksom på at formuleringerne i
Bekendtgørelsen ikke er kongruente med formuleringer i
formålsparagrafferne af de love, der sætter mål for pædagogers praksis.
Formålsparagraffen i Bekendtgørelsen siger: ”Formålet med uddannelsen
er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer,
viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle
og formidle udviklings-, lærings og omsorgsopgaver i et
samfundsmæssigt perspektiv.”.(BEK nr 211, 2014, afs. 1) . I perioden
2006 -2014 var pædagoguddannelsens formål angivet ved lov (LBK nr
315, 2006), hvor det i kap. 1 § 3 hedder ” Uddannelsen skal bidrage til at
fremme de studerendes personlige udvikling, herunder de studerendes
interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund, og
skal give de studerende grundlag for videreuddannelse.”
Tuft og Breinholt gør opmærksom på, at fjernelse af personlig udvikling
som uddannelsesmål er et brud med den professionsidentitet der er
opbygget i pædagoguddannelsen, og at fjernelse af demokratiske værdier
er et brud med Folketingets lovinitiatiativ i 1999. som er kendt under
populærtitlen ”Det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet”
(LBK nr 263, 2000).74 I høringssvaret gør de også opmærksom på
vigtigheden af formuleringer der ikke kun dækker faglig dygtighed men
også personlig udvikling, og social ansvarlighed (sml. s.49f.).
Høringen er annonceret på Høring§portalen 15-01-2014 med frist 10-0214 (http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17529). Da der kun er tale
om en bekendtgørelse, lægges høringssvarene ikke ud på siden. Der er
således ikke nogen reel offentlighed om hverken høringssvarene eller
behandling af dem. Tuft og Breinholdts henvendelse og høringssvar får
ikke nogen betydning for den endelige udformning af
uddannelsesbekendtgørelsens formålsparagraf.
74
Formuleringen at ”udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk
samfund” er indføjet i den overordnede ”Lov om erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser” (LBK nr 1147, 2014). Tuft og Breinholt argumenterer at
denne overordende placering ”er isolerende og afskærer kravet fra praksis”
71
Et lokalt forsøg på at svække den diskursive praksis og at forstærke
resonansen
Da bekendtgørelsens kompetence-, videns- og færdighedsmål, som et led
i udvikling af en kommende studieordnings uddannelsestænkning for den
nye uddannelse, blev behandlet i ledergruppen for VIA´s
pædagoguddannelser (4-2-2014), argumenteres der kraftigt for at
Bekendtgørelsens handlekompetencebegreb skal suppleres med
dømmekraftsbegrebet. På en fælles dag for alle undervisere ved VIA´s
pædagoguddannelse (6-2-14) er temaet: fra ”yderside til inderside”, hvor
Bekendtgørelsen repræsenterer ”ydersiden” og studieordningen kan
repræsentere ”indersiden”. I den forbindelse bliver dømmekraftsbegrebet
atter introduceret, og Bekendtgørelsens kompetencemål bliver benævnt
som ”retningsgivende mål” der giver bredde og fungerer som
baggrundstæppe for den ”dybdeviden” der skal beskrives i
studieordningen. I uddannelseschefens indledende oplæg stilles også
spørgsmålet, hvor stor ændringen fra fag til kompetencemål er, og om der
er tale om en ny form for dannelsestænkning. I den forbindelse kommer
han ind på at ”personlig udvikling” ikke længere står i Uddannelsens
formål: ”Det har altid stået der, og jo, lidt står det der fortsat, for
hvordan skulle man kunne nå alt det man skal uden personlig udvikling?
Der er sat andre ord på, som er mere ind i professionen. Så det er der
stadigvæk, det har bare fået andre ord….”(egne noter).
2.3. Pædagoguddannelsen bliver klemt
Inden jeg vender tilbage til nedslaget (se afsnit 2.2.1.) og til
forskningsgruppens og undervisernes undren over de studerendes
identifikation med den praksis de så, må jeg først knytte et par ord til
spørgsmålstegnet bag ”et statslig projekt” i kapitlets titel. Analysen hidtil
peger på at ”statsliggørelse” er en beskrivelse af, at styringstiltag er
forankrede i lovgivning og bekendtgørelser, men at ”statsliggørelse” ikke
har så stor en forklarende kraft. I analysen er ”statsliggørelsen” del af en
diskursiv praksis. Udredningen af den diskursive praksis er at betragte
som det Foucault kalder en ”ontology of the present”, dvs. at den viser
noget om hvordan vi formateres (se også note 37 og s.163) i praksisser
der ikke har deres udspring i staten – staten er blot en aktør der indgår i,
forstærker og præger disse praksisser. Min analyse af den diskursive
praksis adskiller sig dog fra de fleste Foucauldianske analyser, der tegner
et mere entydigt billede end jeg gør. Det skyldes at jeg har øre for
72
resonansen, for ”traditionens autoritet”, som Gadamer kalder det : der er
en ”sag” der fortsat virker. Denne sag, i vores tilfælde ”pædagogikkens
sag” kan ikke bare identificeres med ”civilsamfundet”, selvom sagen har
været knyttet til, og sikkert også fortsat kan knyttes til
civilsamfundsbevægelser. I dynamikken mellem den diskursive praksis
og sagen (resonansen) indgår der processer af uopmærksomhedsskabelse.
Mens formuleringen ”fra civilsamfundets initiativer til et statslig projekt”
giver en umiddelbar forståelig og plausibel beskrivelse af den bevægelse
hvori pædagoguddannelsen bliver klemt, leder den alt for entydigt til at
staten bliver syndebukken, og det medfører en væsentlig indskrænkning
af mulige modbevægelser. Den kan ikke stå alene.
I det følgende følger først en rekapitulering af dynamikken mellem
diskursiv praksis, resonans og uopmærksomhedsskabelse. Den konkrete
dynamik præges af at faget pædagogik er svagt udviklet; det svækker
resonansen og giver uopmærksomhedsskabelsen mere spillerum. I det
næste afsnit undersøges om denne faglige umodenhed kan rekonstrueres,
dels for at se om tesen holder, dels for at kunne opbygge en specifik
forståelse af såvel de studerendes som undervisernes ageren i det nedslag
der er beskrevet i 2.2.1., og dels for at finde en retning i min søgen efter
hvordan man kan forestille sig at komme videre derfra. I det sidste afsnit
peger jeg på to forhold jeg – og uddannelsen- får brug for at blive mere
afklaret omkring for at kunne komme videre: en dybere forståelse af
betydningen af personlig udvikling/subjektificering og en større afklaring
af hvad der ligger i ”pædagogisk faglighed”. Denne afklaring søges i
kapitel 3.
2.3.1. Et resumé: dynamikken mellem diskursiv praksis,
resonans og uopmærksomhedsskabelse
Statsliggørelsen, der for alvor sætter ind omkring årtusindskiftet, kommer
til udtryk i en række styringstiltag, evalueringer, notater, bekendtgørelser
og love. Vi har set hvordan kompetencebegrebet kom ind som et
alternativ for dannelsesbegrebet, og efterhånden blev ladet med nye
betydninger. Det hænger ikke mindst sammen med at reformerne af
professionsuddannelsen til pædagog er knyttet til Bologna-processen,
hvori kompetencebegrebet spiller en nøglerolle. Vi har set hvordan den
etiske dimension i kompetencebegrebet nedtones, og selve
kompetencebegrebet kobles til læringsudbytte. Kompetencebegrebet
bliver derved del af en diskursiv praksis, der gør uddannelse til en vare,
73
der skal være et svar på et ”efterspørgsel”, og have en varedeklaration,
der præcis fortæller den potentielle køber hvad hun eller han kan
forvente. Den studerende bliver subjektiveret som et entrepreneurielt
selv, der forholder sig strategisk til sin egen læring. For at underviseren
kan tilbyde den rette vare, må han eller hun også forholde sig strategiskinstrumentel til sin undervisning: gøre det, der optimalt faciliterer den
studerendes læring med henblik på et bestemt udbytte. Denne diskursive
praksis er til stede, men den står ikke alene. Diskursen forstyrres af en
resonans der kommer et andet sted fra. Kompetencebegrebet har sådan en
resonans. Kompetent er noget man er, så der er altid et element af
personlig dømmekraft, som ikke bare kan være et planlagt resultat i form
af et læringsudbytte. Der skal noget andet til. Sammenblandingen af den
diskursive praksis og resonansen indebærer at der ved udarbejdelse af
dokumenter og ved igangsættelse af reformer må indgås kompromisser.
Når man i styringsdokumenter alligevel vil formulere sig på en måde der
fremstår som indiskutabel, opstår der en vis forvirring, og et rum for
fortolkning. Jo mere styringsdokumenter skal fremstå som transparente,
desto mindre fortolkningsrum må der være, og det betyder at forvirringen
skal holdes ned: der skal skabes uopmærksomhed. Uopmærksomheden
kan grundlæggende være af to forskellige slags: den ene slags
uopmærksomhed er en mere eller mindre bevidst ikke at skænke
uoverensstemmelser og spørgsmål en tanke, den anden slags
uopmærksomhed er én, der opstår når styringsdokumenter sætter én i
arbejde: der stilles så mange krav om performativitet til én, at man
glemmer at forholde sig til hvad man egentlig har gang i. Begge
situationer kan udvikle sig på en sådan måde at man bliver uopmærksom
på sin uopmærksomhed, dvs. at man mister fornemmelsen af, at man ikke
nødvendigvis skal gøre som man gør. En faktor der bidrager til at
uopmærksomhed spredes er, at den pædagogiske faglighed er svagt
udviklet, da pædagogikken i perioden op til reformerne især var kulturelt
forankret.
Resonansen og uopmærksomheden trækker nu i hver sin retning, og
derfor er det usandsynligt, at der falder ro over styringen.
”Statsliggørelsen” indebærer store ændringer, men fører ikke over i et
lukket system.
74
2.3.2. Hvordan faget pædagogik blev til en pædagogisk kultur
Kigger vi specielt på pædagoguddannelsen, så er det iøjnefaldende at den
på det nærmeste bliver advaret. Desværre er opmærksomheden for
advarslen begrænset –man forstår ikke det er alvor, og er ikke i stand til
at reagere adækvat. Advarslen kom med evalueringen af faget
pædagogik (se s. 53 f.), idet den viste at der nok var en levedygtig
pædagogisk kultur, som de studerende tilegnede sig og oplevede som
relevant i forhold til den praksis de skulle ud i, men at der manglede en
dyrkelse af pædagogik som et vidensfag. Det er måske ikke så mærkeligt
at det forholdt sig sådan med en uddannelse der har sit udspring i
civilsamfundet, hvor værdiorienteringer, og handlemåder der er i
overensstemmelse med værdiorienteringer, udgør en form for kulturel
viden, der bliver til handlingsgrundlaget.
Pionererne, der startede de første børnehave- og
fritidspædagoguddannelser for mere end 100 år siden, var alle fagligt
velunderrettede: de havde været på studieture i udlandet, havde læst
Fröbel og Montessori, havde stiftet bekendtskab med og forholdt sig til
reformpædagogikken, de havde en mission og var sig meget bevidste om
de sociale og pædagogiske opgaver som de uddannede skulle løfte: børn
har ret til barndom, børn har ret til barnekår (Tuft, 2012). Dernæst
vidnede deres egen indsats, der også var forankret i
civilsamfundsbevægelser, om et engagement i en deltagerdemokratisk
bevægelse, der følgelig også kom til at præge pædagogikken. Deres
efterfølgere var typisk selv uddannet som pædagoger, med en
overbygning eller et sidefag som fx psykologi. I den første betænkning
fra 1948 fremhæves at såfremt der ansættes en Seminarieleder uden
erfaring som børnehaveleder, ”bør Seminariets Ledelse ske under særlig
Medvirken af Lederen af den praktiske Uddannelse” (Lauritsen,
Hegstrup, & Schwede, 2014, s. 64). Praksiserfaring var længe en
væsentlig kvalifikation. De praktikansvarlige havde typisk selv været
både pædagog og leder og deres stillingsbetegnelse var udtryk for deres
særlige status: praktikleder. Frem til 1991- reformen havde de monopol
på praktikken, de havde ledertitel og typisk eget (fælles) kontor og egen
telefon. Alt det har styrket uddannelseskulturen, men ikke nødvendigvis
fagliggørelsen af den kultur. Det har uden tvivl også været en hæmsko
for udviklingen af faget pædagogik som et vidensfag, at den akademiske
75
pædagogik i Danmark frem til årtusindskiftet var svagt udviklet og ikke
havde fokus på pædagogiske arbejde.75
Min egen historie på området går tilbage til 1983 hvor jeg blev ansat på et
Socialpædagogisk Seminarium som den tredje akademiker og som den
eneste der havde læst pædagogik på universitetsniveau (i Nederlandene).
Jeg var fascineret af, og imponeret over, den pædagogiske kultur der blev
dyrket på stedet.76 Den indeholdt bl.a. folkedans, lejrskoler, hytteture,
årgangsarrangementer, en længere udlandstur , en kontinuerlig udfordring
af studerende, der blev bragt i situationer hvor de måtte gøre sig nye
erfaringer, fordi de ikke var på hjemmebane og blev opfordret til at
begive sig ud i det ukendte. Min nærmeste kollega var dybt inspireret af
Chresten Koldt, og praktiserede højtlæsning af Jørn Riels skrøner, så
både jeg og vores studerende fandt ud af forskellen mellem inklusion og
eksklusion, uden at vi kendte ordene. I et jubilæumsskrift fra 1992
fremhæves også som noget af det vigtigste ”-og måske vigtigst- en
tradition for en pædagogik, der bygger på respekt for selv det ”skæveste”
liv” (Odense Socialpædagogiske Seminarium, 1992, s. 14). Det gjaldt i
hvert fald for et flertal af de Socialpædagogiske Seminarier at de var lige
så meget Højskoler som skoler, og at de var stolte over at være ”skoler
for livet”. 77,78 Som et alternativ til denne højskolekultur med
75
Sven Erik Nordenbo skriver ”Dansk pædagogisk forskning har overvejende begrænset
sig til at registrere, formidle og fortolke udlandets pædagogiske tænkning og kun i ringe
grad bidraget til fagets internationale udvikling. I bedste tilfælde har danske
pædagogiske forskere været på højde med denne udvikling, men en kontinuerlig hjemlig
tradition har dog aldrig sat sig igennem.”(Nordenbo, 1984, s. 102)
76
I et jubilæumsskrift fra 1992 gives 10 bud på pædagogiske kvalifikationer. Foruden
”evnen til at problematisere”, ”evnen til præcis formulering” og ”samfundsmæssig og
kulturel indsigt” nævnes 7 kvalifikationer der alle direkte henviser til personen, som:
tage ansvar, godt humør, selverkendelse. I kapitlet om forandringsprocesser står ”måden
man er sammen på” centralt. (Odense Socialpædagogiske Seminarium, 1992)
77
Det latinske ord ’seminarium’ betyder ”såbed” eller ”planteskole”. Ordet blev brugt og
fik sin moderne betydning i Tridentinerkoncilet fra 1545 til 1563, hvor
modreformationen stod på dagsordenen. Koncilet endte med at protestanterne
udvandrede. Derefter blev der udfærdiget et dokument der opfordrer til oprettelse af
seminarier: cum adolescentium ætas – fra en ung alder af. Seminarier er steder hvor frø
kan spire og vokse, hvor kaldet kan kultiveres, udvikle sig og efterprøves… Seminariet er
indledningen til ’professio’ -jeg bekender mig til- som i øvrigt også stammer fra
Tridenterkonciliet , hvor pave Pius den IV udstedte en trosbekendelse: Professio fidei
Tridentina, som enhver gejstlig skulle bekende og forpligtige sig til (fra forskellige kilder,
tjekket i Bulman, 2006)
78
De socialpædagogiske seminarieres historier går bl.a. tilbage til Ludvig Becks
uddannelsesinitiativ i 1934, hvor han starter Barnets Højskole, der eftertrykkelig ikke
skulle være en skole med eksamener og teoretiske studier, men med foredrag og
opøvelse af praktiske færdigheder (Lauritsen et al., 2014). For Ludwig Beck handlede
det om kundskaber og færdigheder, men især om den personlige dimension, hvori det
76
kulturradikalt islæt fik den kritiske pædagogik mæle i struktureret
pædagogik, der også i børnehave- og fritidspædagogernes faglige
organisation (BUPL) var fremtrædende. Her fortæller en marxistisk
videnskab hvordan pædagogik skal være, dvs. at der også her er en
forestilling om en positiv videnskab (se også note 22), hvilket indebærer
at pædagogik ikke betragtes som en selvstændig vidensform.79
I bagklogskabens ulideligt klare lys fremstår evalueringen fra 2002 som
en advarsel og en påmindelse, som i det store og hele bliver overhørt. Der
bliver stiftet en landsdækkende pædagogiklærerforening der udfolder
aktiviteter og udsender nyhedsbreve, men der bliver ikke tale om en
samlet bevægelse hvori der for alvor bliver fulgt op på evalueringens
anbefalinger.80 Som en bevægelse med rod i civilsamfund, som
undervisere på en uddannelse til en profession, der år efter år scorer
suverænt højest på brugertilfredshedsmålinger, stoler man på at det man
tilbyder er relevant. Man ser ikke at der er en ”statsliggørelse” i gang,
dvs. en dekobling fra det civile samfund som både uddannelsen og det
uddannelsen uddanner til var forankret i, og at det fagkulturelle
fællesskab mellem arbejdsfelt og uddannelse er i opbrud.81 Den stærkere
vigtigste: tillid, er forankret. Beck talte om ”dygtiggørelse” (KFBU, udateret). Der er
formentlig flere berøringsflader mellem højskolebevægelsen og de
civilsamfundsinitiativer der blev taget i forhold til børn, unge og udstødte omkring
overgangen fra det 19 til det 20. århundrede. Med den baggrund kan det ikke undre at
”det levende ord” vægtedes mere end den systematiske dyrkelse af et fag.
79
Karsten Tuft (Tuft, 2009) beskriver hvordan socialpædagogikken frem til ca. 1970 har
været knyttet til reformpædagogik, der tager udgangspunkt i barnet, og har leg,
selvopdragelse, selvstyre og demokrati som nøglebegreber. Denne brede forståelse af
socialpædagogik får konkurrence af en snæver forståelse, der er knyttet til en
pædagogik, der vil stille konsekvente krav til barnet. ”Barnet placeres i en omhyggeligt
udarbejdet struktur, som så forventes at internalisere sig i barnet” (s. 44). Dette svarer i
grove træk til forskellen mellem højskole-pædagogikken og både den mere
erfaringsvidenskabelige funderede pædagogik og den marxistisk funderede pædagogik
(såvel i den strukturerede pædagogik som i Makarenko´s gruppeopdragelse m.v.). Tuft
bemærker at ”denne (snævre) forståelse af socialpædagogik harmonerer med en statslig
og kommunal forvaltning, der vil styre børn og unges opvækst gennem detaljeret
planlægning.” (s.44). Læseren kan i øvrigt læge mærke til, at videoen med Marc, som var
udgangspunktet for det nedslag der udløste dette kapitel (se 2.2.1.), vidner om en sådan
snæver forståelse af socialpædagogik, omend ikke af marxistisk tilsnit.
80
Der er dog lokale bevægelser, fx Forskningsenhederne ved Højvang Seminarium,
oprettet allerede i 1994, og ved Jydsk Pædagog-Seminarium, oprettet i 1998
81
Arbejdsfeltet bliver også underlagt stærkere styring, hvor institutionerne ikke længere
kan ”nøjes med” at være gode, men skal dokumentere at de er gode til at producere det
der efterlyses og specificeres i politikker, strategier og planer. Havde det været
uddannelsesinstitutioner, havde man også her talt om børnenes ”læringsudbytte”.
Hvordan det slår igennem i de studerendes praktik er beskrevet i to rapporter i ”Hvordan
77
statslige styring formidler en mere markedsorienteret tænkning. Snart vil
man holde op med at tale om udveksling af kundskaber og værdier
mellem uddannelsespraksis og professionspraksis og i stedet for tale om
aftagere, der har behov for at der leveres bestemte kompetencer. Det vil
få betydning for såvel hvad der skal undervises i som hvordan der skal
undervises.
Selvom der på organisationsplan er mange bevægelser og spekulationer –
der skal oprettes CVU-er, hvor de mellemlange videregående uddannelser
frivilligt skal finde sammen- oplever de menige medarbejdere endnu
ikke det store opbrud. Flere steder viderefører man forestillingen om den
gamle fælles kultur.82 Vi stødte på det i projektet ”Hvordan uddannes
pædagoger”, hvor vi også undersøgte ”de formelle og faglige rammer for
pædagoguddannelsen og for undervisningen i faget pædagogik”. I
sammendraget af analysen skriver Steen Juul Hansen: ”Denne analyse
indikerer, at pædagogikundervisningen på Peter Sabroe Seminariet
tilsyneladende dekobler sig fra bekendtgørelsens og studieordningen krav
om en instrumentalisering og rationalisering af pædagoguddannelsen og
pædagogikfaget. Denne dekobling gøres mulig af en studieordning, der
på det formelle plan tilsyneladende lever op til bekendtgørelsens krav,
men også kun tilsyneladende fordi den også rummer muligheden for at
fastholde en humanistisk dannelsesorienteret undervisningspraksis. En
undervisningspraksis og pædagogikforståelse der er historisk betinget, og
som undervisere og ledelse er enige om at fastholde. Dannelsesdiskursen
dominerer uddannelsesdiskursen.” (Rothuizen et al., 2013, s. 151). 83
uddannes Pædagoger” og i en artikel skrevet af Jakob Bøje og Line Togsverd (Bøje &
Togsverd, 2014; Rothuizen et al., 2013)
82
Opererer man med Edgar Scheins definition af organisationskultur som ‘a pattern of
shared basicassumptions that was learned by a group as it solved its problems of
external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be
considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to
perceive, think, and feel in relation to those problems’ (Schein, 2004, s. 17)og tænker
man på uddannelsens mere end 100-årige historie, så kan det ikke undre at kulturen ikke
lige ændrer sig fra dag til dag, og at den ligefrem kan komme til at stå i vejen for
udvikling.
83
Hansen lytter til hvad der bliver sagt og skrevet, og konkluderer at dannelsesdiskursen
dominerer uddannelsesdiskursen. I denne afhandling bruger jeg begrebet ”diskursiv
praksis”, som er det der sker, når bestemte ’sandheder’ bliver ført ind i evalueringer,
institutioner og styringsdokumenter, hvor de så skaber måder at være subjekt på,
sandheder, viden og praksisser. Med det analytiske redskab er min tese at den diskursive
praksis der er knyttet til uddannelse dominerer den der er knyttet til dannelse -denne
repræsenteres i min optik som resonans. Hansens observation af dannelsesdiskursens
dominans over uddannelsesdiskursen tyder i min optik på at dannelsesdiskursen (også)
78
De fakto sker der en ekstern tilpasning, da 2007 Bekendtgørelsen
etablerer helt nye fag og faglige elementer, som alle undervisere får travlt
med at organisere og finde deres plads i. Der opstår således en dobbelt
uopmærksomhed: den ene er skabt af travlhed og fortravlethed: ingen har
overskud til for alvor at beskæftige sig med den samlede uddannelse, den
anden er skabt af et selvbillede der har rod i fortiden, som bekræfter, at
det man gør er relevant. Men faktum er, at ”den nye virkelighed” og den
kendte uddannelsestænkning står uformidlet overfor hinanden. Steen Juul
Hansen stiller derfor med udgangspunkt i sin analyse ”spørgsmålstegn
ved om uddannelsen i tilstrækkeligt omfang udstyrer de studerende med
tilstrækkelige kompetencer til kritisk refleksion over pædagogiske
tænkemåder og dermed kompetencer til at undersøge og udvikle
professionen” (ibid).
Det var netop det spørgsmålstegn som vi –og de undervisere vi delte
vores empiri med– satte, efter at have set og hørt de 6/7 semesters
studerendes samtale om filmklippet (se 2.2.1.).
Hvor ”den gamle uddannelse” blev praktiseret som en sammenhængende
helhed, opererer man fra 2007 af i højere grad med uafhængige
elementer. Inden for elementerne holder underviserne formentlig, så godt
som de nu kan, fast ved deres kendte undervisningspraksis, heri støttet af
at den fortsat er formuleret som en fælles praksis i studieordningen. Den
kendte undervisningspraksis fungerer bare ikke længere som en initiering
i en pædagogisk kultur, der ubrudt kan føres videre i det pædagogiske
arbejde.
Ikke nok med at de organisatoriske vilkår for uddannelsen ændres
gennem en ny bekendtgørelse og etablering af Professionshøjskolerne,
samtidigt sker der også gennemgribende ændringer i de pædagogiske
kulturer i det pædagogiske arbejde. For også her blander de ansvarlige
myndigheder sig meget mere i organisering og i udøvelsen af faget. Sat
på spidsen kan man sige det sådan: underviserne har en forestilling om at
de formidler en pædagogisk kultur som er i overensstemmelse med den
pædagogiske kultur på institutionerne, der er bare det ved det, at de ikke
formidler det de tror de gør, og at institutionernes kultur er i opbrud. Det
er derfor ikke underligt at de studerende lærer at gebærde sig på
fungerer som en forsvarsmekanisme der skal forhindre at man bliver opmærksom på
uopmærksomheden (sml. note 50)
79
forskellig vis i forskellige rum. Det betyder også, at de i højere grad
indgår i roller: rollen som den gode studerende der skal bestå sin
eksamen, rollen som den gode praktikant, der skal vise at han kan deltage
i den pædagogiske praksis. Måske ramte dét os allermest i vores
undersøgelse af pædagoguddannelsen: at den dimension af uddannelsen
der har at gøre med ”personlig udvikling”, eller med Gert Biestas begreb:
”subjektificering” (Gert Biesta, 2006, 2010, 2014d)84 , de fakto fylder
meget lidt i uddannelsen, og at det er upåagtet.
Der kan derfor være god grund til at tage dette element, der endnu ved
evaluering af faget pædagogik var en del af den pædagogiske kultur, og
som nu både er fjernet fra styringsdokumenter og upåagtet i
hverdagspraksis, og se nærmere på det i en faglig optik: hvad er det det,
og hvilken rolle spiller det i pædagogik?
2.3.3. Sammenbrud og ny begyndelse
Da vi viste underviserne filmklippet med Marc samt et udskrift af de
studerendes samtale om klippet, kaldte én af dem det et wake-up call. Det
84
Der kan være noget begrebsforvirring omkring begreberne subjektivering og
subjektificering, da de bruges forskellig i forskellige tekster. Forskellen handler om, at én
ting er “at blive gjort til nogen” og noget helt andet er ”at træffe et valg i frihed”. Det er
det sidste Biesta sigter mod. Forholdsvis tidligt i sit forfatterskab stødte Biesta på
Foucault, og tilsluttede sig ”The end of ’man’ and the recovery of the subject” (Gert
Biesta, 1998a, s. 6). Begreberne subjektivering og subjektificering møder man hyppigt i
Foucault-litteraturen hvor de heller ikke bruges konsistent. Hamann, 2009, s. 39 følger
Milchman og Rosenberg når han skelner mellem 1) “subjectification” (assujettissement)
or the ways that others are governed and objectified into subjects through processes of
power/knowledge (including but not limited to subjugation and subjection since a subject
can have autonomy and power relations can be resisted and reversed), and 2)
”subjectivation” (subjectivation) or the ways that individuals govern and fashion
themselves into subjects on the basis of what they take to be the truth. Subjectivation
can take either the form of self-objectification in accord with processes of subjectification
or it can take the form of a subjectivation of a true discourse produced through practices
of freedom in resistance to prevailing apparatuses of power/knowledge. (se også note
183). Biesta bruger ”Subjectification” i den betydning som Hamann tillægger
”subjectivation”. Biesta bruger begrebet i dag som et begreb der står i en pædagogisk
tradition, hvor det handler om selvstændighed, ”at blive voksen”, ”at være et subjekt i
verden” (Gert Biesta, 2015c), og den pædagogiske indsats (subjektificering) bliver
”Education's orientation towards children and students as subjects of action and
responsibility, not objects of intervention and influence”(Gert Biesta, 2013a). Han sætter
subjekt-begrebet op mod identitetsbegrebet. Identitet handler om hvem jeg er,
subjektivitet handler om hvordan jeg er: “ I have chosen the term ‘subjectification’ partly
to distinguish it from the question of identity, which, in my view, belongs to the domain
of socialisation, as it has to do with the ways in which we identify with and are identified
by existing traditions and practices. Subjectification, on the other hand, addresses the
qualities of being a subject — qualities that in modern educational thought are often
captured in such notions as autonomy, independence, responsibility, criticality and the
capacity for judgement.”(Gert Biesta, 2015f, s. 65).
80
de vågnede op til, var at de måtte se i øjnene at deres selvbillede og
uddannelsespraksis ikke stemte overens. Der er muligvis fortsat en
kobling mellem selvbillede og egen praksis, dvs. det underviseren laver
med sine studerende , men der er en dekobling af selvbillede og fælles
praksis, dvs. den samlede uddannelsesaktivitet. Ligeledes er der
dekoblinger af seminariepraksis og praktikpraksis. Kulturen –den kultur
der i 2002 fortsat fungerede, selvom ingen vidste hvordan (se s.53), er
ved at bryde sammen. Er der andet at gøre end at blæse med de nye
vinde?
I min analyse er den diskursive praksis ikke monolytisk, da den ikke kan
undvære en resonans af det den marginaliserer. Kunne den undværes,
havde man for længst smidt kompetencebegrebet ud, og talte man
udelukkende om læringsudbytte. Den enkle forklaring på dette
modsætningsfulde fænomen er, at vi ikke er herre over sproget. Det
Gadamer ville kalde ”traditionens autoritet” er som et bagtæppe; det er
den resonans som den diskursive praksis ikke kan undvære, selvom den
også står i vejen for den. Den paradoksale situation er grobund for
processer hvori der skabes uopmærksomhed, og hvori underviserne
tilskyndes til at forholde sig instrumentelle til deres praksis. Var den
diskursive praksis monolytisk, skulle vi finde os i den måde den
subjektiverer os på, vi skulle blæse med de nye vinde.
I dette kapitels titel stilles spørgsmålet om pædagoguddannelsen nu er ”et
statsligt projekt”. Det er unægtelig sådan, at staten har pålagt og
formaliseret en transformation af styringsrationaler, men det er fejlagtigt
at betegne de nye styringsrationaler som ”statslige”, da den diskursive
praksis er sammensat af en kombination af markedsstyring, bureaukratisk
styring og vidensstyring, mens den er ledsaget af en resonans der egentlig
kommer på tværs af styringen.85 I kapitlet har jeg lokaliseret resonansen i
85
Der efterlyses, såvel i forhold til uddannelsen som til det pædagogiske arbejde, at der
er sammenhæng mellem efterspørgsel, mål, indsats og resultat. I den diskursive praksis
sættes det i system, gerne så transparent som mulig. Aftagerne efterspørger, staten
omsætter efterspørgslen til mål (på dimensionerne viden, færdigheder og kompetencer),
potentiel arbejdskraft vil optimere sin værdi og efterlyser målene i form af
læringsudbytte, undervisere coacher de studerende i forhold til hvordan de kan facilitere
deres læring og de studerende eksamineres så læringsudbyttet kan dokumenteres. Hele
kæden dokumenteres løbende, det kaldes ofte kvalitetssikring, så man er sikker på den
er intakt Dokumentationen kontrolleres så man er sikker på den foregår på den rigtige
måde, det kaldes ofte akkreditering. Spørgsmålet som denne diskursive praksis er et
svar på, er hvordan man sikrer at det der gøres er relevant, og at de der gør det, tager
81
kompetencebegrebet. Styringen får dermed paradoksale træk, der
gemmes væk bag uopmærksomhed. Et wake-up call kan bryde den
uopmærksomhed.
Subjektificering
Resonansen i kompetencebegrebet handler om at en kompetence ikke
kun er noget man har, men også noget man er. Resonansen leder os hen
til den subjektificering som, kulturelt set, var et væsentligt element i faget
pædagogik, sådan som det fremtræder i 2002-evalueringen.
Subjektificering, at man tilegner sig en måde at være i verden på der gør
at man kan forholde sig etisk, forvalte sit ansvar, har under betegnelsen
”personlig udvikling” helt frem til 2014 været indskrevet i uddannelsens
styringsdokumenter. Det står der ikke mere, men det resonerer fortsat.
Set ud fra en pædagogisk vinkel er det væsentligt, at subjektificering
fortsat fylder i uddannelsen: uden subjektificering ingen kompetencer.
Det er ønskværdigt at subjektificering fylder både som noget der foregår
óg som et begreb de studerende skal kende til, så det kan indgå i deres
pædagogiske ræsonnementer når de selv skal arbejde pædagogisk.
Pædagogisk Faglighed
Med udgangspunkt i en pædagogisk faglighed kan man forstærke
resonansen og modvirke uopmærksomhed. Den pædagogiske faglighed
kan komme til udtryk i en uddannelsestænkning der selvstændigt kan
indgå i organisationsdynamikken mellem ekstern tilpasning og intern
integration86. Mangler den i dynamikken, skabes der uopmærksomhed for
ansvar for det. Mens den diskursive praksis handler om fx forholdet mellem indsats og
effekt (virker det?), så er resonansen relevans og ansvarlighed.
86
Den opmærksomme læser vil lægge mærke til, at jeg bruger den terminologi Edgar
Schein har udviklet i forbindelse med sin analyser af og arbejde med
organisationskulturer (Schein, 2004). Foruden at kulturen skabes gennem erfaringer med
ekstern tilpasning og intern integration der viste sig at være funktionelle, så ligger der i
kulturen ifølge Schein også en række ”grundlæggende antagelser”. De handler om
livsdimensioner der er helt centrale i enhver form for pædagogisk arbejde: hvad er
sandhed, hvordan omgås vi tid, hvordan er vi i rummet, hvad er naturligt for mennesker,
hvad er passende for mennesker, hvordan er det passende at relatere sig til andre. Når
kulturen skal forny sig handler det ikke om at udskifte alle de grundlæggende antagelser,
så man bliver ultra-fleksibel, tilpasnings- og udviklingsparat, men om at bringe
grundlæggende antagelser i spil, så de er med til at kvalificere den eksterne tilpasning og
den interne integration, i en proces hvori de også selv bliver transformeret. I en
pædagogisk organisation er det pædagogikken der giver de grundlæggende antagelser,
på en uddannelsesinstitution ligger de grundlæggende antagelser i
uddannelsestænkningen. En vellykket organisationsudvikling forudsætter, at der er
dynamik mellem de tre faktorer: grundlæggende antagelser, ekstern tilpasning og intern
organisation.
82
subjektificeringsdimensionen. Den pædagogiske faglighed er en
klangbund for resonansen. Den pædagogiske faglighed kan bidrage til at
man bedre kan afkode hvad det er for pædagogiske projekter der er gang
i, fx på den institution Marc blev anbragt på. Den pædagogiske faglighed
kan også bidrage til, at man kan ræsonnere om sine pædagogiske
handlinger, at man kan stå til ansvar –fremfor at man kun kan aflægge
regnskab.87 Det fremmer dialoger og muligheder for at handle sammen.
Det gælder internt, blandt underviserne, men det gælder også for de
studerende der skal være pædagoger. Et af de forhold der skal kunne
tematiseres fagligt, er at undervisere (og pædagoger) ofte vil stå i den
paradoksale situation hvor de både er en del af den diskursive praksis og
af resonansen, dvs. at de skal kunne ”krydse grænser”. Kan man ikke
tematisere det fagligt, så ligger uopmærksomheden på lur.
For at jeg i fjerde kapitel kan beskæftige mig med hvordan
subjektificering og faglighed kan praktiseres i uddannelsen, må jeg først
beskæftige mig mere indgående med det jeg kalder ”det pædagogiske
projekt”. Kendskab til og vurdering af de måder projektet er tænkt og
praktiseres på kan bidrage til en nærmere indkredsning af
subjektificering og af faget pædagogik
87
Mens ”accountability” eller regnskabspligt er en del af den diskursive praksis , er
”responsibility” eller ”ansvarlighed” en del af resonansen. Se også (Solbrekke & Østrem,
2011)
83
3. Det pædagogiske projekt
Jan Steen: De Dorpsschool (Landsbyskolen), 1670
85
3. Det pædagogiske projekt
I det forrige kapitel kom jeg frem til at en svag faglig forankring uden
tvivl har medvirket til, at uddannelsen har svært ved at samle sig om en
faglig profil der styrker en selvstændig uddannelsestænkning. Min
påstand i forrige kapitel har været, at pædagogik i pædagoguddannelsen
har været båret af en kulturel selvforståelse der ikke i særlig høj grad er
udmøntet i en faglig selvforståelse. Den kulturelt bårne pædagogik bliver
sårbar når den værdipolitisk diskrediteres, og akademisk bliver målt med
en erfaringsvidenskabelig målestok. Den manglende faglige bevidsthed
gør at pædagogik i pædagoguddannelsen efter 2006 ikke tager den
position den fik tilbudt, og at ingen tilsyneladende undrer sig over at
netop dette fag ikke evalueres i 2012. Faget forsvinder simpelthen i en
retorik der kredser i en ellipse med forskningsviden og praksisorientering
som dens to brændpunkter. På den anden side er den kulturelt bårne
forståelse også stærk, som vi så i relation til kompetencebegrebet: den
forsvinder ikke fra den ene dag til den anden - den udgør fortsat et
resonansrum.
I dette kapitel vil jeg undersøge faget. Min intention er at styrke en faglig
bevidsthed, så den ikke så nemt bliver spillet af banen. Denne faglige
bevidsthed er eftertrykkelig ikke kun én ting, én opfattelse af hvad faget
så ”i virkeligheden” er. Den faglige bevidsthed er for mig en bevidsthed
om fagets forskellige figurationer og om de diskussioner der kan foregå
indenfor og imellem dem. Der er dog fra starten af et metaperspektiv for
diskussionen om og mellem de forskellige konfigurationer.
Metaperspektivet er at opdragelse og uddannelse siden oplysningstiden
har sigtet mod at mennesker træder ud af umyndighed. Hvad det betyder,
hvordan det kan forstås, hvilke praksisser man kan forestille sig, det er –
og skal være- til diskussion. Pædagogik er et uafsluttet og uafslutteligt
projekt.
Pædagogik er betegnelsen for et projekt: et praktisk projekt der går ud på
at opdrage og uddanne den nye generation. Det praktiske projekt oplyses
af et teoretisk projekt, der tilbyder begreber der kan fungere som
pejlemærker praksis kan bruge når den holder sin tradition levende88. Min
88
Lars Løvlie redegør for, at pædagogik må operere med en forskel mellem
praktikerens eller teoriens opfattelse af barnet og barnet selv. Forveksles opfattelsen
med barnet, forsvinder pædagogikken og begynder manipulationen. Vel kan der søges
kundskab om pædagogikkens ”objekt”, men denne kundskab er ikke pædagogik. ”Den
86
undersøgelse i denne afhandling er også en form for ”engageret
refleksion”.89
Faget, pædagogik som praksis og som refleksion, er kendetegnet af at det
defineres af en intention eller en værdi: opdragelse går altid ud på ”god
opdragelse”. Opdragelse sigter mod ”det gode liv”, uanset at der kan være
forskellige opfattelser af hvad det er for en størrelse. For de fleste vil det
også være sådan at der er en intern forbindelse mellem ”den gode
opdragelse” og ”det gode liv”, dvs. at vejen til målet allerede bærer
målets præg. Pædagogik er således ikke defineret af et objekt –noget der
er givet og som kan studeres som sådan- men af noget der skal opnås,
noget der har en værdi, der sætter sit præg på den konkrete aktivitet. I
pædagogik er sigtet derfor heller ikke at opnå ”sand viden”, som
ambitionen er i en erfaringsvidenskab, men at opnå relevant viden90.
pedagogiske tenkning er derimot tvunget til at gjøre sin praksis gjennomsiktig for seg
selv, det vil sige, for deltakerne i denne praksis –her betyr ’pedagogisk’ det samme som
refleksjonsrettet” (Løvlie, 2015, s. 6)
89
Wilhelm Flitner (1889-1990), der anses som en fremtrædende repræsentant af den
såkaldte åndsvidenskabelige pædagogik (se også 4.4.3.) kaldte teori for ”engageret
refleksion” (Klafki, 1998) M.J. Langeveld (1905-1989) og Th. Litt (1880-1962), der også
regnes til den åndsvidenskabelige pædagogik, karakteriserer pædagogik som en praktisk
disciplin (Bos, 2011; Langeveld, 1979, Kapitel 1,7; Levering, 2012) –ikke at forveksle med
en anvendt videnskab. En praktisk disciplin analyserer konkrete situationer i forhold til
relevante værdimæssige pejlemærker. Den åndsvidenskabelige pædagogik tabte midt i
anden halvdel af det 20 århundrede terræn til på den ene side den positivistiske
empiriske pædagogik og på den anden side den mere sociologisk orienterede kritiske
pædagogik. Klafki (1998) angiver hvordan den kritiske pædagogik supplerer den
åndvidenskabelige ved at spørge efter betydningen af de samfundsmæssige økonomiske,
sociale og politiske strukturer for opdragelse og uddannelse, og ved at bekende sig til en
frigørende interesse. Biesta argumenterer senere for hvordan den kritiske pædagogik
kan lære af postmodernismen(Gert Biesta, 2005). Postmoderismen siger at sandhed og
magt ikke kan adskilles, og at viden derfor ikke kan være det sikre fundament for vores
handlinger og vurderinger, viden er ikke det lys der fortrænger mørket. Etik, politik og
pædagogik bliver derfor igen selvstændige sfærer der grundlæggende er karakteriseret
af, at de er åbne for muligheder, åbne for at give plads til det ukendte. Også her bliver
det teoretiske projekt engageret. Figuren, hvor teori tilbyder pejlemærker for en praksis
der selv må gestalte sig, er på en gang den figur som leder mig og som jeg forfølger og
undersøger i det følgende.
90
Den grundlæggende forskel mellem den centraleuropæiske akademiske pædagogiske
tradition og den angelsaksiske er, at den centraleuropæiske, med udgangspunkt i
barnets karakter af et selvstændigt og unikt væsen, har dyrket refleksionsformen, og
nødvendigvis må have et teknologisk underskud (Hollstein, 2011) , mens man i den
angelsaksiske tradition i højere grad har taget afsæt i opdragelse og uddannelse som
fænomener der kan studeres empirisk (Gert Biesta, 2013b; Hamilton, 1999; Hopmann,
2007) Men også indenfor den centraleuropæiske tradition er der kamp mellem dem der
vil gå den erfaringsvidenskabelige vej, og dem, der vil gå den åndsvidenskabelige vej (se
Kümmel, 1976, Tuft, 2014 for en historisk udredning og fx Rømer, Tanggaard,
87
Sundhedsvidenskab og jura kan nævnes som andre discipliner der også er
rettet mod noget der er efterstræbelsesværdigt. Sådanne fag er
karakteriseret af en åbenhed eller en søgen: vi ved endnu ikke helt hvad
det er, og om vi når dertil, vi er ikke helt sikre på at vi ved hvad der skal
til. Netop denne åbenhed gør at refleksionen er tæt knyttet til praksis.
Hermed har jeg foretaget en første indkredsning af hvad pædagogik som
disciplin er og ikke er. Denne indkredsning lægger sig i en tradition der
umiddelbart kan føres tilbage til Antikken, hvor Aristoteles fik afgrænset
forskellige videns- og aktivitetsformer. Aristoteles skelnede
grundlæggende mellem tre sfærer, der hver især består af en aktivitets- og
en vidensform91. Vidensformen episteme passer til aktivitetsformen
teoria: teoria er en aktivitetsform der handler om indsigt i kosmos, en
uforanderlig orden. Vidensformen fronesis passer til aktiviteten praxis:
praxis handler om at opnå det gode liv i bystaten gennem brug af en
praktisk viden der gør at man gør det rigtige i foranderlige situationer; i
politik, i de mellemmenneskelige relationer (etik) og i den udvidede
familie (økonomi).92,93 Det er i denne sfære opdragelsen foregår, men
selvfølgelig beskæftiger opdragelsen sig også med teoria og med poiesis.
Poiesis er den tredje aktivitetsform, der handler om
fremstillingsvirksomhed, herunder også kunst.94 Den vidensform der er
knyttet til denne sfære et tekne, der handler om at man behersker sit
håndværk og kan forme det materiale man har til rådighed. Hvor
videnskaber med et objekt tager model af episteme, tager discipliner, der
defineres af at de beskæftiger sig med noget efterstræbelsesværdigt,
model af fronesis, der til forskel fra tekne ikke har sit materiale til
rådighed.
Aristoteles’ sfærer gik mere eller mindre i glemmebogen i Europa, ja vi
kender dem i dag først og fremmest fordi den brede interesse for
Aristoteles og hans skrifter blev bevaret blandt Araberne, hvor islamiske
Brinkmann, & (red), 2011; Tangaard, Rømer, Brinkmann, & (red), 2014 for aktuelle
kontroverser).
91
Aristoteles udreder begreberne i Den Nikomacheiske Etik, bog 6, som jeg læser i H.G.
Gadamers tyske oversættelse (Aristoteles, 1998)
92
Oikos er den græske betegnelse for hus, økonomi betyder derfor
”husholdningskundskab”, sml den danske stillingsbetegnelse ”økonoma”.
93
Se også s. 40 f. for en pædagogisk forståelse af praksis-begrebet.
94
Begrebet kan genfindes i ”poesi”; Aristoteles værk som på engelsk er kendt om
”poetics” handler primært om dramaet, hvad der karakteriserer det og hvordan det
”fremstilles”.
88
filosoffer/teologer brugte dem –først i 1100 tallet blev væsentlige skrifter
af Aristoteles oversat fra arabisk til latin igen (Nielsen, 2015). I den
Europæiske historie ”genfødes” antikkens idealer og tankesæt i den
periode der betegnes som ”renæssancen”, perioden fra ca. 1300 til 1650
(Hammer & Gamrath, 2015).
Den tradition som jeg skriver mig ind i når jeg indkredser pædagogik
repræsenteres fornemt af Aristoteles, og fortsætter i renæssancen og i
oplysningstiden, hvor Immanuel Kant (sidst i 1700-tallet) igen laver en
sondring mellem en teoretisk fornuft og en praktisk fornuft, og hvor
menneskers praktiske og moralske omgang med hinanden igen bliver et
særskilt vidensdomæne. Først med renæssancen bliver opdragelsen
(atter) en praksisform der kalder på refleksion, og derfor knyttet til viden.
Det er her jeg lader det pædagogiske projekt begynde. Næste gang
Aristoteles´ differentiering mellem på den ene side aktiviteter, hvor vi
kan råde over det materiale vi arbejder med, og på den anden side
aktiviteter hvor vi ikke på samme måde kan adskille vores handlinger og
den praksis de er en del af, bliver bragt på banen, er først i 1900 tallet,
med Heideggers differentiering mellem det vedhåndenværende og det
forhåndenværende. Heidegger påpeger at vi er endt med en forfaldsform,
hvor verden ikke er et hjem men en kalkulerbar ressource. En
forfaldsform hvor den praktiske fornuft ikke regnes for ret meget. Hvad
er der sket i de godt 150 år der adskiller Kant og Heidegger? Hvordan
kunne den figurering der begyndte i renæssancen forfalde sådan? Er der
spor der leder på vildveje? Er der ledetråde for en figur hvor der atter er
plads til den praktiske viden?95
95
Jeg er helt klar over at der er mange mellemregninger jeg springer over for at lave min
pointe. Pointen er at der for såvel Aristoteles, Kant og Heidegger er en handlings- og
videnssfære hvor hver enkelt selv må finde frem til –med eller uden verbale
ræsonnementer- hvad der er det rette at gøre. Det er en vidensform, der er knyttet til
”hvem man er” eller ”hvordan man står i verden”. Jeg er klar over at der på ingen måde
er direkte korrespondenser mellem Aristoteles tre vidensformer og Kants rene fornuft,
praktiske fornuft, æstetisk dømmekraft og forstand eller Heideggers vorhanden og
zuhanden. Det interessante er, at de indgår i en tradition der søger at forstå menneskers
praktiske væren i en verden som de ikke selv har valgt. Det korresponderer med det
begreb om subjektificering som jeg fandt hos Gert Biesta: at blive et subjekt er at give et
(praktisk) svar på spørgsmålet hvordan man er i verden og at tage ansvar for denne
væren i verden. Når subjektificering er et pædagogisk anliggende, betyder det at
pædagogikken ”orienterer sig mod mennesker som subjekter for handling og ansvar,
ikke som objekter for intervention og påvirkning.” (Gert Biesta, 2013a, s. 39, 2014c)(se
også note 84) Aristoteles, Kants og Heideggers ansatser er derfor i høj grad relevante for
pædagogikken.
89
I det følgende undersøger jeg hvordan pædagogik som videns- og
praksisfelt bliver figureret, dvs. at jeg spørger efter hvad det er for
”figurer” der dukker op når opdragelsespraksis som en intentionel praksis
skal gøres forståelig, og dermed gennemskuelig ”for sig selv”, dvs. for
dens udøvere, Figurerne angiver forestillinger om mål og midler, om
sammenhæng med andre praksisser, om opdragelsens muligheder og
begrænsninger. Jeg undersøger figurer, følger deres udvikling og gør mig
overvejelser over deres forvandlinger.
”Det pædagogiske projekt” er den brede betegnelse for den pædagogiske
praksis der knytter sig til figurerne. I løbet af min udredning vil jeg dog
identificere det der udgør ”det pædagogiske” i figureringen, og derfor
også bruge ”det pædagogiske projekt” i en mere snæver betydning, der
ikke dækker alle figureringer der er i omløb. Det kendetegnende for det
pædagogiske projekt i den snævre betydning er, at det er et ufuldendt
projekt.96 Dette ufuldendte projekt er pædagoguddannelsen en arvtager
af; og det er en arv der fordrer aktiv videreførelse. Min gennemgang i
dette kapitel skulle gerne give anledning til overvejelser om denne aktive
videreførelse.
Kapitlet er delt op i fire dele. I første del udvikles basisfigurerne. Anden
del vies primært til kritikken af den figurering der især slår igennem, og
truer at sænke hele projektet. I tredje del angives nyorienteringer, og i
fjerde del undersøges hvordan en pædagogisk figur kunne se ud i dag.
Her foreslår jeg tre begreber der kan fungere som pejlemærker:
kommunikativ handlen, selvomsorg og at forstå anderledes.
De tre basisfigurer i 3.1. finder jeg hos John Locke, Jean Jacques
Rousseau og Immanuel Kant. John Locke ser pædagogik som påvirkning,
der fører til at man kan videreføre (og –udvikle) det borgerlige samfund,
Rousseau ser pædagogik som udvikling, der ikke må forstyrres af en
forventning om at barnet blot skal fungere i det aktuelle samfund, Kant
96
I den hermeneutiske filosofi er den formelle forudsætning for forståelsen en ”Vorgriff
der Vollkommenheit” (Gadamer, 1999h, s. 299): man forstår med en forventning om at
finde en sammenhæng, og først når det viser sig at det ikke holder helt, og det man vil
forstå forekommer én fremmed, går man ind i et mellemrum –en difference- , som
Gadamer betegner som ”der wahre Ort der Hermeneutiek” (ibid.). Min overordnede
påstand er, at pædagogikken har samme ufærdige struktur, som vi, dvs. både praktikere
og teoretikere, hele tiden bevæger os i. På et lige så overordnet plan kan man betegne
min undersøgelse som hermeneutisk, idet jeg med min uundgåelige forforståelse følger
(forstår) ”det pædagogiske projekt” som det Gadamer betegner som en ”Sache” –noget
der vil mig noget, og som jeg går ind i, for at blive en del af dets virkningshistorie.
90
ser pædagogik som en sammensat størrelse, der både indeholder tvang
(tilpasning), civilisationskritik og selvopdragelse. Alle tre er de ud på at
barnet skal være selvstændig, men deres forståelse af hvad det vil sige, og
af hvordan man kan bevæge sig i den retning, er forskellige.
Mens Rousseau knytter pædagogik til natur, knytter både Locke og Kant
det til fornuft. For Locke knytter fornuften sig til det at kunne klare sig og
videreudvikle det borgerlige samfund, mens det for Kant er en kritisk
instans.97
I pædagogikken er der en række opfølgninger på den civilisationskritiske
linje (Rousseau, Kant) der også har spillet en rolle i udviklingen af den
danske pædagoguddannelse, fx gennem Pestalozzi (1746-1827), Fröbel
(1782-1852), Montessori (1870-1952). I min gennemgang forfølger jeg
ikke det spor. Ikke fordi det ikke kunne have været interessant, men fordi
min plads er begrænset. Ved at udrede det pædagogiske projekts forhold
til fornuften, herunder den praktiske fornuft, vil jeg komme på sporet af
en mulig aktuel forståelse af det pædagogiske projekt. Det er mig
magtpåliggende at den aktuelle forståelse bliver til på baggrund af det 20.
århundredes fornuftskritik, som i hvert fald Fröbel og Pestalozzi af gode
grunde ikke kunne forholde sig til.
Jeg følger hvordan forestillingen om selvstændighed gennem fornuft
udbreder sig, og selvstændighed bliver synonym med at have et
objektiverende forhold til såvel verden som sig selv. Fornuften giver én
magt. Skillelinjen mellem arven efter Locke og arven efter Kant bliver
utydelig, og selv den praktiske fornuft bliver noget der kan (og skal)
læres. Det er denne forestilling om selvstændighed gennem fornuft der er
en drivkraft bag en fremtidsoptimisme, der med to verdenskrige indenfor
35 år slår om i den rene ufornuft.
I 3.2. stilles spørgsmålet på ny: hvordan er forholdet mellem fornuft og
pædagogik? Med Frankfurter skolen kommer det civilisationskritiske
element atter i fokus, og det pædagogiske ideal er ikke længere at stræbe
efter en perfekt fremtid, men at sige fra overfor ufornuft, og at stræbe
efter en statsform, hvor kritik er mulig. En pædagogik der følger den linje
reduceres imidlertid nemt til en pædagogisk sociologi, der peger på
97
Rousseaus civilisationskritik er grundlagt på en dikotomi mellem natur og civilisation,
Kants civilisationskritik er forankret i et fornuftsbegreb der på én gang kan kritisere og
perfektionere civilisationen.
91
kritisable samfundsforhold og på pædagogiske arbejdsformer der
grundlæggende består i at pege på kritisable samfundsforhold.
Pædagogik knyttes igen til en bestemt form for fornuft. Der er fortsat en
forestilling om, at fornuften kan finde en sandhed, der kan trumfe det der
udøver magt over én.
I 3.3. vender jeg derfor blikket et andet sted hen, til Heidegger.
Heideggers anderledes udgangspunkt er ikke at der er to verdener –den
sanselige og den rationelle, og at vi gennem deltagelse i den rationelle
verden kan styre den sanselige, men at der kun er én verden, som vi altid
allerede er en del af. En objektiverende fornuft er en illusion. Derfor får
etikken: hvordan vi er-i-verden, det man med Aristoteles og også Kant
kan kalde den praktiske fornuft, en helt egen plads igen. Jeg behandler
tre filosoffer der hver på sin måde tager afsæt i at subjektet ikke er sit
eget ophav, hverken som naturvæsen eller som fornuftsvæsen: subjektet
er decentreret og må subjektificere sig i sin deltagelse i verden (og ikke
overfor verden).
I 3.4. ser jeg Gadamer, Foucault og Habermas som arvtagere af det
moderne projekt. De har det til fælles med Kant, at de ser det moderne
menneskes opgave som sammensat af tvang, civilisationskritik og
etik/subjektificering. De tilbyder forskellige forståelser og begreber der
er relevante for en pædagogik der er engageret i subjektificering.
92
3.1. Mennesket har muligheder
3.1.1. Indledning
Mennesket har muligheder. Det betyder at alting ikke på forhånd er
bestemt og fastlagt. Når alting ikke på forhånd er fastlagt, er der (en vis)
frihed. Frihed gør fremtiden mindre forudsigelig. Frihed placerer også et
ansvar. Hvordan opdrager man til et samfund der er under forvandling,
der rummer muligheder? Spørgsmål er der nok af. Ideen om frihed og
muligheder medfører spekulationer, ikke mindst i forhold til opdragelse.
Kapitlet begynder historisk der, hvor der i vores vesterlandske kultur er
en gryende forståelse af, at der er udviklingsmuligheder, at verden af i
morgen ikke behøver at være lig med verden af i går. Den første der
omtales er Pico fra Mirandola (1463 – 1494) i Nord Italien. Han er
herolden, budbringeren, ham der annoncerer den ceremoni der følger.
Pico bruger de gamle brikker til at lave en ny figur, når han lader Gud
tale til Adam. Den nye bevægelse begynder i havnebyer ved
Middelhavet, men den spreder sig langsomt men sikkert over Europa. I
forhold til pædagogikken kommer der tre stærke figureringer frem, som
vi her lokaliserer med John Locke (1632-1704) i Skotland, med Jean
Jacques Rousseau (1712 -1778) i Schweiz og i Paris og med Immanuel
Kant (1724 -1804) i Königsberg i Preussen, det nuværende Russiske
Kaliningrad. De skrev faktisk alle tre om pædagogik og opdragelse.
Barnet bliver legemliggørelsen af mulighederne, og i opdragelsen og
uddannelsen er det ikke kun barnet der er i spil –det er fremtiden der står
på spil. Det pædagogiske projekt er et projekt der angår fremtiden, men
udspiller sig i nutiden. Det er formentlig derfor at pædagogik og
opdragelse er væsentlige at beskæftige sig med for filosoffer.
De tre filosoffer repræsenterer tre figurer. John Locke ser det gryende
borgerlige samfund som en landvinding af rang, og opdragelsens kerne
bliver at påvirke barnet så det kan navigere i det samfund. Det er vigtigt
at kunne styre sig selv, ligesom det er vigtigt at få kontrol over verden
udenfor. Frihed kobles til styring og kontrol. Der er en kobling mellem
Lockes erkendelsesteori og hans tanker om opdragelse: begge er
karakteriseret af en objektivering: barnet gøres til et objekt, en tavle der
kan beskrives, for at det når dertil hvor det også selv kan gøre verden til
et objekt i sin bevidsthed.
93
Jean Jacques Rousseaus figur er nærmest modsat: enhver form for
socialisering og kvalificering til et bestemt samfund er en reduktion af
menneskers muligheder; derfor gælder det om at give barnet plads til at
udvikle sig, så han kan sætte sine egne standarder, og derfor klare sig
uanset hvad. Figuren siger at udviklingen kommer indefra, og den er
stærk kritisk i forhold til alt det den såkaldte civilisation vil pådutte
barnet.
Immanuel Kants gennemtænker i sin figur i dén grad frihedsbegrebet.
Hvad vil det sige at være fri? Frihed er for ham hverken at kunne begå sig
hensigtsmæssigt, eller at undgå at blive berørt af alt det der kan fordærve
det oprindelige. At være myndig betyder at man tør bruge sin egen
forstand, så man kan handle moralsk, det vil sige: frit. Barnet bliver et
subjekt. Pædagogikken kører således ikke bare i samme spor som
samfundsudviklingen (som hos Locke) , men den kører heller ikke væk
fra samfundet (som hos Rousseau). Pædagogikken tumler at der er tvang i
civilisationen og naturen, uden at det betyder, at frihed reduceres: barnet
er placeret i samfundet uden at være bundet af det. Konsekvensen af at
der både er frihed og tvang er, at man ikke kan nøjes med tvang –
påvirkning- i opdragelsen: barnet skal også selv på banen.
Det er ikke svært at genkende figurerne i forskellige
opdragelsespraksisser, såvel historiske som aktuelle. Den Lockske figur
træder frem i den pædagogik, der på forhånd ved hvad der skal til for at
barnet kan komme frem i verden. Den Rousseauske figur træder frem i
den pædagogik, der før alt andet giver plads til det autentiske barn, det
naturlige barn, barnet der udtrykker sig frit, og ikke lader sig bremse af
autoriteter. Den Kantianske figur træder frem i den pædagogik, hvor
barnet udfordres og rustes til at tænke selv og til at være kritiskkonstruktiv. Figurerne bliver karikeret, de bliver dekonstrueret, de bliver
fulgt, og de danner fortsat det felt indenfor hvilket vi den dag i dag både
definerer og kritiserer pædagogiske projekter.
Efter introduktioner til de tre figurer afslutter jeg med en refleksion over
implikationen af den Kantianske figur for hvordan man kan forestille sig
forholdet mellem teori og praksis i pædagogik.
94
3.1.2. Pico: en tale der blev aflyst
Pico fra Mirandola introduceres her som budbringeren af en ny tid, af en
tid hvori pædagogik og opdragelse bliver til et projekt hvori fremtiden
står på spil, både det enkelte barns fremtid og det fremtidige samfund
barnet vil være en del af. Her ser vi kontourene af det pædagogiske
projekt.98 Budbringeren stiller sig i en tradition ved at tage temaet om
”menneskets værdighed” op, men samtidigt sætter han livet på spil med
en fortolkning der bryder med en tradition og de dertil knyttede
magtforhold. Paven var ikke videre charmeret af de teser som Pico fra
Mirandola (1463-1494) den 7. december 1486 slog op i Rom (Pico della
Mirandola, 1989). Den pavelige kommission, som han ”godvilligt og af
egen vilje” underkastede sig, indstillede til paven at teserne skulle
fordømmes, hvorefter paven udstedte en bulle der forbød udgivelsen, men
tilsyneladende frikendte Pico. Pico tog benene på nakken og holdt derfor
aldrig den tale, som skulle være hans invitation til diskussion og disput
om indholdet af de 498 teser han havde opstillet ”i overensstemmelse med
min egen mening”. I teserne redegør han først for hvordan Gud ”godtog
mennesket som et værk af ubestemt natur” der kunne ”gennemtænke det
store skaberværks fornuft, elske dets skønhed og beundre dets storhed”. I
talen fortæller han blandt andet hvad Gud sagde til Adam:
“Vi har hverken givet dig en bestemt plads, en speciel skikkelse eller en
særlig funktion, Adam, for at du efter dit eget ønske og dine egne
beslutninger kan opnå og besidde den plads, den skikkelse og den
funktion du selv måtte ønske. De øvrige skabningers natur begrænses og
defineres af love der er foreskrevet os. Du holdes ikke tilbage af nogen
uovervindelige skranker, men skal selv bestemme din natur i
overensstemmelse med din egen frie vilje i hvis varetægt jeg har overgivet
dig. Jeg har sat dig midt i verden for at du derfra lettere kan se hvad der
findes i verden omkring dig. Vi har hverken skabt dig som et himmelsk
eller jordisk, hverken som et dødeligt eller et udødeligt væsen for at du
som din egen skulptør og kunstner med frihed og ære kan skabe dig den
form du sætter højest. Det skal stå i din magt at udarte til lavere former
der er dyriske; det skal stå i din magt efter din egen viljes beslutning at
98
Dietrich Benner gør det pædagogiske projekt nærmest til en antropologisk konstant
når han forankrer pædagogikken i en samlet menneskelig praksis der igen er forankret i
en forestilling om mennesket som ufærdigt væsen (Benner, 2005). For mig er det
tilstrækkeligt at begrunde det pædagogiske projekt i en tradition som træder frem i
figureringer, og som derfor også hele tiden inviterer til nyfortolkning eller til at fortsætte
projektet på måder der igen kan fortolkes og transformeres.
95
hæve dig til højere former som er guddommelige.”(Pico della Mirandola,
1989, s. 49).
Pico erklærer her at mennesket har muligheder, og at mennesket selv er
ansvarlig for hvordan han bruger sine muligheder. Godtager man det,
følger der en lang række spørgsmål, som Pico gerne vil have op i
offentligheden. Hvis man skal følge tankegangen, at det konkrete
menneskes plads ikke på forhånd er bestemt, sådan som det i store træk
havde været i det feudale samfund, hvordan finder og indtager han så en
plads? Helt på egen kraft? Eller skal der hjælp til? En pædagogisk
indsats? Og med fokus på børn, kunne man spørge: hvad skal der til for at
undgå at de bliver ført et bestemt sted hen? Sådanne spørgsmål dukker
op i tiden efter.
Paven forbød offentliggørelsen, men bevægelsen hen imod en mere
dynamisk orden var ikke til at standse. Mirandola, hvor Pico kom fra,
ligger nord for Bologna, hvor Europas første universitet i 1088 blev åbnet
og hvor Pico også studerede. Bologna ligger mellem Venedig i
Nordøstlig og Firenze i Sydvestlig retning, begge byer var centrale i den
Italienske renæssance: de lå perfekte som handelsvej mellem
Mellemøsten og den del af Europa der ligger Nordvest for Italien. Der
opstod en ny handelsklasse, folk blev rige og så ikke sig selv primært
som et medlem af en ”stand”, med en bestemt plads i samfundet. Der var
penge, kulturen blomstrede, og de nyrige ville vise sig – malerne
begyndte at male portrætter af mennesker der ikke blev vist som ”nogen
af en slags”, men i deres individualitet. Det Byzantiske riges
kommercielle betydning var reduceret efter korstogene og en del af de
intellektuelle derfra, der bl.a. havde bevaret og havde adgang til de
oldgræske filosofiske skrifter, flygtede til Norditalien inden det Østromerske rige i 1453 blev erobret af ottomanerne og Konstantinopel,
centrum i det Byzantiske rige, blev til Istanbul. Det var her i Nord Italien
samfundet kom i bevægelse, og snart ville det sprede sig til store del af
Europa. Der sker således såvel ændringer i livsformer som i de
forestillinger man gør sig om mennesket og om verden.
De spørgsmål som Pico´s tanker kunne give anledning til ville snart blive
optaget af filosoffer forskellige steder i Europa. I det følgende skal vi
følge tre af dem: John Locke fra England, Jean Jacques Rousseau fra
Schweiz/Frankrig og Immanuel Kant fra Preussen. De beskæftigede sig
alle tre med spørgsmålet om hvordan man kunne forestille sig
96
pædagogik, når det nu var givet at mennesket, og dermed også, og måske
især, barnet, har muligheder.
3.1.3. John Locke: en ubeskreven tavle
I en artikel fra 2014 konkluderer forfatteren at det er indlysende at
mange af Lockes pædagogiske ideer fortsat er gyldige og værd at studere
for både forældre og lærere, for alle voksne der er interesseret i at gøre
og forme (eng.: turn) børn til moralske og ansvarlige mennesker
(Androne, 2014). Det vidner om at Locke helt konkret i forhold til
opdragelse har lagt et spor ud som fortsat bevandres. Locke (1632-1704)
har skrevet forholdsvis konkret om opdragelse i sin ”Some thoughts
concerning education” (1692), men her interesserer jeg mig mindre for
hans opdragelsesidealer end for hans forestillinger om hvad opdragelse i
det hele taget er for noget. Locke er for så vidt på samme linje som Pico:
han er overbevist om at mennesket har muligheder, og at mennesker ikke
på forhånd er bestemte, men må bestemme sig selv.
Et indre rum der er adskilt fra det ydre: mennesket har
muligheder!
Lockes udgangspunkt er at det enkelte menneske kan karakteriseres som
et ”indre rum”, der kan åbne (og lukke) sig i forhold til det der er udenfor.
Det indre er adskilt fra det ydre og har en vis selvstændighed. Oelkers
(Oelkers, 1994) gør rede for at dette syn bryder med forestillingen om at
opdragelse er funktionel, dvs. at den skaber overensstemmelse mellem
den sociale orden og den enkelte person. I den forestilling er det politiske
primær og opdragelsen er afledt af det. Locke er filosoffen der gør plads
til at opdragelse kan tematiseres for sig selv, og ikke bare betragtes som
et led i en (etableret) politisk orden. Dermed er han i samklang med den
politiske udvikling: patriarkens magt blev begrænset og undersåtter
kunne gøre krav på en vis selvstændighed. I 1688 kulminerede
magtkampen mellem kongemagten og parlamentet i England i ”The
Glorious Revolution”, der endte med at den Hollandske statholder
Willem III blev konge af England. Han måtte dog finde sig i at
kongemagten i højere grad blev underlagt parlamentet. Mennesket har
muligheder!
97
Ikke kun præsentation/socialisering men også
repræsentation/kvalificering
Klaus Mollenhauer (Mollenhauer, 1983) viser paralleller mellem de
kulturelle frembringelser og udtryk på den ene side og barnesyn og syn
på opdragelse på den anden. Han tracerer en overgang fra opdragelse som
udelukkende præsentation til at opdragelse også består af repræsentation.
Opdragelse udelukkende baseret på præsentation indebærer at barnet
deltager i de voksnes liv, sådan som det præsenteres for ham, med
henblik på at blive ligesom de andre. Når verden –takket være bl.a.
bogtrykkunsten- også kan repræsenteres, bliver det muligt at opdrage
barnet til noget som ikke er en aktuel del af hans livsverden: barnet kan
kvalificeres til at realisere andre muligheder. Den centraleuropæiske
filosof, teolog og pædagog Comenius udgiver i 1633-38 sin ”Store
didaktik” (Didactica magna) og i 1658 sin ”Sanseverden i billeder”
(Orbis Sensualium Pictus) og markerer dermed denne transition: fra at
opdragelse er lig med socialisering i det bestående, uden tanke om at
barnet kunne have eller være et selv, der ikke falder sammen med den
kendte orden, til en opdragelse der også præges af kvalificering, og
dermed mulighed for at skabe nyt. 99 Det nye holder sig dog indenfor en
given samfundsorden, og kvalificering får derfor også træk af en mere
avanceret form for socialisering.
John Locke gennemtænker hvordan den nye situation, hvor man kan
skelne mellem et ”indre” og et ”ydre” rum, hvor mennesker har
muligheder, kan forstås, og hvad den betyder for opdragelsen. Så længe
der udelukkende er tale om socialisering, er der et sammenfald mellem
det indre og det ydre rum, men når man kan differentiere mellem
socialisering og kvalificering, så opstår der muligheder.
Det indre rum som et punktligt selv der skal fyldes ud gennem
opdragelse
Charles Taylor (Taylor, 1989) argumenterer for at det indre rum som
Locke (op)finder er et ”punktligt selv”, et (ikke udstrakt / tomt) rum
afsondret fra verden, hvorudfra verden kan betragtes og bliver til et
99
Jeg bruger socialisering som ækvivalent for Mollenhauers præsentation og
kvalificering som ækvivalent for repræsentation. Socialisering og kvalificering er
moderne pædagogiske begreber der bruges af Gert Biesta til at angive to af opdragelse
og uddannelsens tre domæner. Det tredje domæne er subjektificering, der kan ses som
ækvivalent til Mollenhauers begreber ”Bildsamkeit”, ”Selbsttätigkeit” og
”Schwierigkeiten mit Identität”.
98
objekt, som ikke på forhånd har betydning eller værdi. Når først det indre
rum er fyldt på den rette måde, er mennesket i stand til at forstå, og
dermed til at handle frit, til at bevæge sig i et dynamisk felt, hvori han
hele tiden skal balancere egne interesser og fællesskabets (eng.:
community) interesser (Androne s. 75). Er bevidstheden først etableret
som det punktlige selv, så kan den om-ordne sig selv (Taylor bruger
begrebet ”self-remaking, s. 171), først og fremmest i lyset af hvad der
giver glæde og smerte. Det punktlige selv lever så at sige af at
objektivere: at tage afstand til det der er ”udenfor”, at studere, vurdere og
ommøblere det. Lockes punktlige selv kobles både til refleksivitet og til
en hedonistisk (Taylor s. 169) eller utilitaristisk moral. Det
pædagogiske spørgsmål bliver, hvordan dette punktlige selv får substans,
hvordan denne ubeskrevne tavle bliver fyldt ud.
Locke´s pædagogiske ideal er ikke at barnet skal formes til en bestemt
rolle eller position, men til en person der kan orientere sig i sin verden,
der kan gebærde sig i den, fordi han har en bestemt moralsk habitus. Det
”ubeskrevne blad” bliver beskrevet genne påvirkninger udefra, dvs.
gennem sensoriske oplevelser.100 Det bliver nu den voksnes opgave at
kontrollere barnets sensoriske oplevelser, ikke mindst også barnets vaner,
der med tiden gennem ”reflections” bygges op til en indre verden af
ideer, dyder, dispositioner, holdninger og viden (Oelkers s. 96). Det er
den voksne der styrer, kontrollerer og bestemmer, det er den voksne der
objektiverer barnet. Barnets udvikling er, med Oelkers ord, et resultat af
påvirkning (influence). John Locke var ikke særlig glad for det som
barnet fra naturens hånd har med: børn skal lære at styre deres instinktive
side, blive civiliserede og gå kundskabens vej for ikke at ende som ”dull
and useless creatures” (Adamson, 1922, citeret efter Androne, 2014, p.
76).
Locke udstyrer mennesket med et selv som på den ene side er uafhængig
af den verden det lever i, idet det ikke på forhånd er mærket af det, mens
det på den anden side bliver dannet gennem sensoriske input udefra, der
100
I ”An essay concerning human understanding” (1690) skriver Locke ”Let us then
suppose the mind to be , as we say, white paper, void of all characters, without any
ideas” (Locke, 1977, b. 2:1.2); et ubeskrevet blad, eller en ”tabula rasa”. Foruden at han
derved benægter at mennesker på forhånd er bestemt til noget bestemt –en vigtig
erkendelse i et samfund i opbrud- går han også i opposition til Platons erkendelseslære,
der siger at erkendelse primært er erindring. Hans projekt er at vise en hel anden slags
fornuft, der kan blive grundlag for moderne eksperimentel videnskab.
99
lagres i stadig mere sammensatte formationer, der i sidste ende
repræsenterer verden i bevidstheden. Den bevidsthed kan den voksne
forholde sig refleksivt til med henblik på at styre sig selv, for at undgå
sensationer af smerte og for at maksimere nytte. Slutresultatet er at den
velfungerende voksen ejer sig selv - et træk der både gælder
erkendelsesteoretisk, idet bevidstheden kan rettes mod sig selv,
hvorigennem det gør sig selv til et objekt, som politisk, hvor individet
betragtes som et uafhængigt og selvejende individ. 101
Barnet som en ressource
Oelkers argumenterer for at Locke har grundlagt et af de sidenhen
dominerende pædagogiske paradigmer, som han benævner som
”influence”. Også når der i dag tales om børn som ressourcer, der først og
fremmest skal lære for at få de nødvendige kompetencer, så de er rustet
til at indgå i en global konkurrerende vidensøkonomi, kan man høre
genklangen af dette paradigme.102 Locke sammenfatter selv den opgave
han overlader til ”guvernøren”, dvs. til opdragelse, pædagogik og
uddannelse, således:
“The great work of a governor is to fashion the carriage, and form the
mind; to settle in his pupil good habits, and the principles of virtue and
wisdom; to give him, by little and little, a view of mankind; and work him
into a love and imitation of what is excellent and praiseworthy; and in
the prosecution of it, to give him vigour, activity, and industry. The
studies which he sets him upon, are but, as it were, the exercises of his
faculties, and employment of his time, to keep him from sauntering and
idleness, to teach him application, and accustom him to take pains, and
101
Mc Pherson (2011) bruger i sin bog fra 1962 begrebet ”possessive individualism”
som betegnelse for den klassisk liberalistiske forestilling om at individet ejer sig selv, og
at frihed betyder at være uafhængig –Margaret Thatchers fortolkede dette syn
glimrende: ”And, you know, there is no such thing as society. There are individual men
and women, and there are families.” (Key, 1987)
102
Teknologisk institut argumenterer for brug af undervisningsteknologi under
overskriften ”børnene er vores vigtigste ressource”
(http://kortlink.dk/teknologisk/gap5), den daværende uddannelsesminister indledte d.
26 september 2013 annoncering af reformen af pædagoguddannelsen med disse ord:
”Børnene er vores vigtigste ressource og vores pædagoger og dagsinstitutioner er en af
grundpillerne i det danske velfærdssystem.” (kortlink.dk/ufm/gap6), ligesom udtrykket
kan læses på hjemmesider knyttet til Dansk Folkeparti,, det Radikale Venstre og de
Konservative. Odenses socialdemokratiske borgmester Anker Bøye’s budgettale fra
2014 indeholder en invitation til venstre om at stå sammen, herefter følger overskriften:
”Børnene er vores vigtigste ressource”.
100
to give him some little taste of what his own industry must perfect”
(citeret efter Adamson, 1922 i Androne, 2014, s. 79).
Dette paradigme skulle dog ikke stå alene i det spirende moderne
samfund. Oelkers (1994) bringer Jean Jacques Rousseau på banen som
stamfader til et konkurrerende paradigme, som han betegner som
”udvikling” (development).
3.1.4. Jean Jacques Rousseau: civilisationskritik
Rousseau (1712-1778), født i Geneve, er også overbevist om at barnet har
muligheder, og at der skal gøres noget for at barnet kan komme til at
realisere dem. Han adskiller sig radikalt fra John Locke, der som en
selvfølge vil opdrage børn til at kunne bruge deres muligheder i
samfundet, da han (Rousseau) sætter de to op som uforenelige størrelser:
”man må vælge om man vil opdrage til menneske (faire un homme) eller
til borger (citoyen)” (Rousseau, 1966, s. 38 § 22). I hans værk om
opdragelsen, Émile, går han direkte i rette med Locke og hans forestilling
om, at børn med udgangspunkt i nøje regisserede sanseindtryk danner
ideer og bliver fornuftige. Fornuften, siger Rousseau, udvikler sig (i
bedste fald) dog først til sidst, og det, der skal forestille at være et
ræsonnement der gennemføres sammen med barnet, er i virkeligheden en
moralprædiken, der underkender barnets (og barndommens) egenart
(Oelkers, 1994, s. 98, note 17; Rousseau, 1966, s. 107, § 254 ff).
Rousseau afviser således både socialisering (præsentation) og
kvalificering (repræsentation) som de væsentligste faktorer i opdragelsen.
Opdragelse til menneske
Mens Locke står fadder til en videnskab om barnet der objektiverer det
for at kunne styre det, står Rousseau fadder til en pædagogisk disciplin
der tager afsæt i, at ”vi ikke kender barndommen” (op.cit. s.32), og at vi
derfor ikke kan disponere over den. Den Rousseauske pædagogik er en
disciplin der først og fremmest stiller spørgsmålet om pædagogiske
værdier: hvad er et godt liv, hvad er god opdragelse.
I modsætning til Locke så Rousseau ejendomsretten, der giver
mennesker dispositionsmagt, hverken som naturlig eller gavnlig.
Ejendomsret forårsager ulighed mellem mennesker.103 Han er kritisk i
103
Blaise Bachofen giver en interessant udredning af forholdet mellem Locke og
Rousseaus opdragelsesidealer, idet hun viser at Rousseaus civilisationskritik i Émile kan
læses som en radikalisering af Locke´s naturlov om ejendomsretten, så Rousseau bliver
101
forhold til den almindelige socialisering der foregår, for den begrænser
barnet fremfor at frisætte det. Han forfægter både i sin politiske filosofi
og i sin pædagogik at mennesket er født frit. I åbningssætning af
Samfundskontrakten’s (1762) første kapitel, skriver han: ”Mennesket er
født frit, men overalt er det lagt i lænker”, mens han i ”Émile eller om
opdragelsen”, der udkom i samme år, gør rede for at Émile først og
fremmest skal være menneske, og at opdragelsen hverken vil gøre ham til
forvalter, soldat eller præst (Rousseau, 1966, s. 42, § 38).
Efter udgivelsen af disse to værker kom Rousseau for alvor på kant med
myndighederne, Émile udkom i Paris sidst i maj 1762, blev konfiskeret
den 3. juni og den 9. juni besluttede parlamentet at den skulle brændes.
Få dage efter blev både Émile og Samfundspagten brændt i Geneve
(Flückiger, 2012). Det koster at være civilisationskritisk. Nu skal det ikke
forstås sådan, at Rousseau er imod civilisationen som sådan –det kan man
vel næppe være. Han er imod, at man anser civilisationens nuværende
stadie som et naturligt eller endeligt stadie, og han mener, at det er for
dumt, at opdrage barnet til netop det, der er aktuelt nu: ”Vi er på vej ind i
en tilstand af krise og i revolutionernes århundrede” skriver han, og
”velsignet er den der forstår at stige ud når han bliver ladt i stikken af en
orden der ikke længere fungerer, og der forbliver menneske på trods af
skæbnen (Rousseau, 1966, p. 253, § 684, min oversættelse)”. Det
naturlige barn har potentiale til at overleve skæbnens omskiftelighed, og
er således bedre rustet til en verden der er i opbrud end det barn der er
socialiseret til at fungere indenfor en eksisterende orden.
Oelkers kalder Rousseaus pædagogiske paradigme for ”udvikling”
(development) og angiver at dette paradigme er karakteriseret af at der
ikke er nogen der kan råde over barnet –heller ikke barnet selv: det er
naturen der går sin gang. Emiles opdragelse foregår derfor også et sted
hvor samfundet ikke når ud, og hvor ”guvernøren” netop skal sikre at den
naturlige udvikling ikke forstyrres, så det indre selv kan dannes. Det er
mere Locke’sk end Locke, eller ligefrem læser Locke mod Locke: hvor denne i sin
”Thoughts concerning education” lærer barnet om ejendomsretten gennem
transaktioner af ejendom, hvorved barnet lærer at ejendom ikke er lige fordelt, lærer
Émile at ejendom er et resultat af arbejde, hvilket giver anledning til den
civilisationskritiske refleksion at ingen skal være så rig at han kan købe en anden, og
ingen så fattig at han skal være nødt til at sælge sig selv (som Rousseau skriver i
Samfundspagten II XI) (Bachofen, 2012).
102
dette indre rum der er målet for opdragelsen både hos Locke og
Rousseau.
Rousseauske islæt i nutiden
Dette synspunkt gør sig også gældende i dag, nogle gange i konkurrence,
men ofte også parallelt med et synspunkt der kan tilbageføres til Locke:
at vi skal sikre at børn får de kompetencer der kan ruste dem til at gå ind i
den globale konkurrence. Samtidigt med at der i dag i hele
uddannelsessystemet er en stærk styring gennem kompetencemål,
vidensmål og færdighedsmål, der alle opererer med på forhånd fastlagte
ønskede resultater, efterlyses der innovation, kreativitet og
entreprenørskab. I folkeskolereformen fra 2014 får disse sidste en rolle i
det der kaldes understøttende undervisning (Rasmussen, 2013;
Regeringen, 2012). Man bringer således det Lockske syn, der vægter
kvalificering, og det Rousseauske syn, der modsætter sig socialisering, i
samme institution, fordi udfordringerne i den foranderlige verden ikke er
til at komme udenom. Når det Rousseauske islæt gøres til
”understøttende undervisning”, gemmes uforeneligheden, og det
civilisationskritiske element får en underordnet og tjenende rolle. Dermed
bliver det underlagt det som filosoffen Herbert Marcuse for et halvt
århundrede siden kaldte ”repressiv tolerance”104. Når det Rousseauske
islæt sættes i en konkret fremtidsrettet kontekst, er ”børn-som-ressourcesynet” fremherskende. Mon ikke Rousseau ville udbryde at man gennem
den funktionalisering ødelægger det der skulle sikre ”opdragelse til
menneske”: barndommen? Den Rousseauske arv bliver dog også synligt
andre steder, hvor den fortsat giver modvægt mod en civilisation der
kræver at barnet underordner sig, at det indre rum lader sig kolonisere af
det ydre. Den Italienske pædagog Loris Malaguzzi (1920-1994) er ikke
kun kendt for udsagnet ”Et barn har hundrede sprog, men berøves de
nioghalvfems” men også som organisator og inspirator af Reggio-Emilia
pædagogikken. A.S. Neil (1883-1973) var leder af den stadigvæk
104
“what is proclaimed and practiced as tolerance today, is in many of its most effective
manifestations serving the cause of oppression” (Marcuse, 1969). At man alligevel ikke er
helt sikker på at den understøttende undervisning vil finde sig i at have den
underordnede rolle –at repressionen virker- vidner forslag om at lægge den ind i den
almindelige undervisning om, forslag der fremføres af bl.a. skoleforsker Andreas Rasch
Christensen og af debattør Jakob Fuglsang med den begrundelse, at man skal være
sikker på at børn lærer noget. Det er vel nok Danmarks mest frihedselskende parti,
Liberal Alliance, i øvrigt fuldstændig enig i! (Aisinger, 2015; Fuglsang, 2015; J. V. Olsen,
2015b)
103
eksisterende Summerhill-skole, der bygger på principper om
selvregulering og selvforvaltning, og han citeres helt i Rousseaus ånd for
”Intet menneske er klog nok til at lede andre” (Tuft, 2004).105 Lütken
(Lütken, 2015)behandler netop Reggio Emilia pædagogikken og
Summerhill skolen som eksempler på hvordan pædagogikken her har
udviklet en historisk dimension og et tvist af lokal egenart. Rousseaus
figurering lever videre.
Kan påvirkning undgås?
Rousseau står fadder til civilisationskritisk, anti-autoritær og vom Kinde
aus pædagogik. Disse pædagogikker viderefører dog også den
selvmodsigelse som er ganske tydelig i slutningen af bogen, når Emil skal
giftes med Sophie: Sophie er fundet og udvalgt af guvernøren, formentlig
fordi han har det mest rene kendskab til Émiles følelser. Det er den type
selvmodsigelse som enhver form for negativ opdragelse eller antipædagogik geråder i, idet netop opdragerens klippefaste overbevisning
om at han er på barnets side, gør ham blindt for den indflydelse han
udøver. Påvirkning kan ikke undgås. Vil det sige at vi så nødvendigvis
må acceptere Lockes paradigme, der siger at al pædagogik er påvirkning,
og at påvirkning kan styres, dvs. at pædagogik først og fremmest er
pædagogisk teknologi?
Den norske pædagog Hans Skjervheim skrev i 1968 ”Eit Grunnproblem i
pedagogisk filosofi” (Skjervheim, 1992), hvor han netop behandler det
problem: er pædagogik at betragte som en objektiverende videnskab der
udvikler pædagogiske teknologier, og dermed også som en autoritær
praksis? Er pædagogik blot en praksis der trækker på vores viden om
barnets vækst og modning for at give den plads? For at komme ud af
dilemmaet, introducerer Skjervheim Sokrates og det han kalder ”den
gyldighedsteoretiske differens”. I dialogen Giorgias kommer Sokrates og
Giorgias frem til at der er forskel mellem at overtale og at overbevise. At
overtale er at påvirke nogen, således at vedkommende siger og mener det
man gerne vil have han siger, at overbevise er noget man gør i fællesskab:
ved at undersøge tingene finder man i fællesskab frem til hvad der er
105
i sin bog om skolen (fra 1960) skriver Neill : No one is wise enough or good enough to
mould the character of any child. What is wrong with our sick, neurotic world is that we
have been moulded, and an adult generation that has seen two great wars and seems
about to launch a third should not be trusted to mould the character of a rat.”
104
rigtigt og forkert, sand og falsk: man finder den rette overbevisning. De
to, pædagogen og barnet, har begge del i en fornuft som de sammen,
dialektisk, giver stemme, og derved drages de op til det sande og det
gode. Skjervheims introduktion af den sokratiske model, og dermed en
dialogisk pædagogik, indebærer at parterne i en pædagogisk proces ikke
længere ses som adskilt eksisterende entiteter, der lukker sig om et indre
rum, et selv. Det anerkendes at de har muligheder, det vil sige at de ikke
bare er en del af en eksisterende og færdig verden, men disse muligheder
er strengt taget afledt af at de deltager i noget andet, og det er gennem
denne deltagelse i ”noget andet” at de lærer at træffe gode valg omkring
hvad der er rigtigt, sandt og skønt. Helt i tråd med det foreslår Oelkers i
slutningen af sin artikel (Oelkers, 1994) ”moral communication” som et
tredje paradigme: ”moral communication” er ikke foreskrivende, men
inviterer til at barnet opdrager sig selv gennem deltagelse og stillingtagen.
Det ligner den sokratiske model, med den forskel, at der for Platon var en
”kosmos” med en fast orden, som i sidste ende fungerede som
referencepunkt for gyldighed, mens der for Oelkers ikke er ”endings”,
kun ”forever new beginnings” (p. 104).
Immanuel Kant, der, forholdsvis få år efter Rousseaus Émile udkom,
holder sine forelæsninger om pædagogik i Königsberg, vil netop også
introducere en tredje forståelse af hvad det vil sige at være subjekt:
subjektet er hverken ”naturskabt” eller et ”produkt af påvirkning” der
objektiverer såvel verden som sig selv.
3.1.5. Immanuel Kant: hvordan kultivere frihed hvor der er
tvang?
John Locke satte ”reason”, skabt gennem sanseindtryk og refleksioner i
det punktlige og selvberoende selv, op mod traditionen: derigennem
kunne man realisere nye muligheder. Rousseau satte naturen op, ikke
bare mod traditionen, men mod civilisationen: skulle man have en chance
for ikke at blive alt for korrumperet og begrænset af det uundgåelige
møde med civilisationen, skulle man udvikle sin styrke udenfor den.
Kant er lige så kritisk i forhold til traditionen som Locke, men han køber
ikke Lockes alternativ. Måske skyldes det, at han ikke anser modellen
hvori sanseindtryk gennem refleksioner transformeres til ”reason” for
holdbar. Måske skyldes det, at han ikke uden videre var imponeret over
denne ”reason”, hverken i erkendelsesmæssige anliggende eller i de
105
praktiske, dvs. de etiske og politiske. Han er på sin vis på hold med
Rousseau, som han beundrede. Det siges at han forsømte sine faste
spadsereture dagene efter han havde modtaget et eksemplar af Émile
(Bollnow, 1954, s. 2). Kant er lige så radikal som Rousseau og søger også
et holdepunkt udenfor det konkrete menneske, hvori kritik kan begrundes.
Han synes ikke naturen som sådan kan bruges i den sammenhæng -for
natur er netop i høj grad også tvang. Som naturvæsner er vi så at sige
også i vores naturs vold. Hvor kan man så begrunde kritik?
Fornuft som grundlag for kritik óg for realisering af muligheder
Kant holder fast ved kritikken af tradition og civilisation, men afviser
Locke´s reason og Rousseaus natur som tilstrækkelige grundlag for kritik
og for opbygning af noget andet. Han gør noget tredje. Han omdefinerer
fornuften, det som Locke kaldte for ”reason”, og gør denne fornuft til
grundlaget for såvel kritik som for den konkrete realisering af muligheder
gennem videnskab, politik og pædagogik. Fornuften, siger Kant, har vi
mennesker del i, den er ren abstrakt tænkning, der giver indsigt i
grundlaget for såvel den viden om verden vi kan få gennem sanserne,
som for den praktiske viden om hvad vi skal gøre. Gennem fornuften kan
vi indse at vi selv har mulighed for at erkende og for at bruge vores
forstand. Derfor er det også fornuftigt at kritisere den tilstand hvor
mennesker ikke bruger deres egen forstand, men lader sig lede af hvad
andre siger og synes. Det er på tide at bryde ud af den traditionelle
livsform og realisere muligheder:
”Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed.
Umyndighed er mangel på evne til at bruge sin forstand uden en andens
ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke
ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til
at bruge den uden en andens ledelse.” (Kant, 1987)
Myndighed som politisk og pædagogisk ideal begrundes her såvel i evnen
til at bruge forstanden som i handlingsdispositioner eller dyder, som
beslutsomhed og mod. Kants pointe er at vi med fornuften bør indse at vi
har en pligt til at udvikle sådanne dyder, hvis vi ellers vil kalde os frie.
Udvikler vi ikke sådanne dyder, forbliver vi under andres ledelse, dvs.
uden ’muligheder’.
106
Frihed uden lovløshed
Selvom vi i dag ikke har svært ved at følge Kant i hans appel til
myndighed106, så er hans pointe ikke nødvendigvis så nemt at følge, da
den rummer begreber der ved første øjekast kan se ud til at modsige
hinanden: fornuft, frihed, bør, pligt. Kants projekt er at etablere friheden,
og dermed muligheden for frigørelsen, uden at introducere lovløshed.
Kan mennesket give sig selv love? Dermed stiller man på en gang det
politiske spørgsmål, der ligger til grund for demokratiet, hvor borgeren på
en gang er undersåt og lovgiver, og det moralske spørgsmål om hvordan
man realiserer frihed når enhver realisering samtidigt er en ophævelse af
friheden.107 Kun i form af etisk handlen, dvs. handlen i forhold til
kriterier som man frivilligt anerkender, forbliver handlingen frit. Også her
er ”selvlovgivning” på spil. Argumentationen, hvori fornuft, frihed, bør
og pligt sættes sammen, vender vi tilbage til. Først ser vi på, hvordan det
indviklede spørgsmål om forholdet mellem frihed og pligt genfindes i en
lidt anden form i pædagogikken, hvor det centrale spørgsmål gælder
forholdet mellem frihed og tvang.
Kant opstiller i hans forelæsninger om pædagogik i årene omkring 1780
”et af opdragelsens største problemer”: ”hvordan kan man forene
underkastelsen under lovens tvang med evnen til at betjene sig af sin
frihed. For tvang er nødvendig! Hvordan kultiverer jeg friheden hvor der
er tvang?” (Kant, 2000, s. 38).
Uanset at Kants filosofi, herunder hans pædagogiske filosofi, i eftertiden
er blevet modsagt, revideret og omarbejdet, så står dog dette spørgsmål
fortsat som et af de helt væsentlige i pædagogik.
Nu skal vi først se på hvordan og hvorfor Kant præcis stiller spørgsmålet
om forholdet mellem frihed og loven, og hvorfor han ved sin måde at
stille det på åbner op for det pædagogiske rum som hverken Locke, der
ville kontrollere, eller Rousseau, der ville lade naturen gå sin gang, fik
åbnet.
106
Denne appel til myndighed var i Kants tid ikke nødvendigvis lige så forståelig som den
er i dag : ideen om at alle havde muligheder og ret til at få –eller give sig selv- adgang til
dem var jo fortsat nyt, og et brud med den herskende orden
107
Når valget er truffet og handlingen føres ud i livet er ubestemtheden (friheden)
erstattet af bestemthed. Frihed indebærer og manifesterer sig i selvbegrænsning (se
også note 127) En moderne pædagog som Biesta overtager denne opfattelse i sit
pædagogiske ideal om voksendom, se s. 249 ff.
107
Kant har, det skal være tydeligt, øje for muligheder:
erkendelsesmuligheder, handlemuligheder. Det han leder efter, er
kriterier for hvornår det man erkender er sandt, og hvornår det man gør
er godt. Han synes at det vi før har kaldt ”det punktuelle selv” er
indholdstom: kan man virkelig forestille sig, at sanseoplevelser
omarbejdes gennem refleksioner til ideer og dermed til en fornuft –
Lockes ’reason’- der som sat udenfor verden skulle være i besiddelse af
erkendelse?108 Kant forestiller sig erkendelse ikke som en passiv spejling,
men som en skabende kraft. Og skulle en nytteorienteret kalkule virkelig
kunne gøre det ud for moral? Rousseau giver et alternativt svar som Kant
delvis tager til sig. Rousseau peger på noget andet end kultur og samfund
som grundlag for moral og handling: under forudsætning af at
civilisationens korrumpering af mennesket holdes på afstand, bliver
mennesket selv kriteriet for sine egne muligheder. Kant anerkendte
Rousseaus forsøg og hans radikale civilisationskritik, men kunne ikke
umiddelbart forene den tvang, som naturen også er udtryk for og udøver,
med den frie realisering af muligheder. For Kant skal der netop
opdragelse til for at den menneskelige natur kan udvikle sig til nye
højder, så der åbnes et perspektiv om en kommende, lykkeligere
menneskeslægt (Kant, 2000, s. 26)
I ’Om Pædagogik’ skriver Kant en del om den opdragelse der skal til for
at barnet kan gebærde sig i verden som den er, men hans pædagogiske
lidenskab ligger i den del af opdragelsen, der sigter mod opbygning af de
indre kræfter, der i sidste ende skal gøre det muligt for mennesket at
forbedre sin natur (Bollnow, 1954). Netop denne moralske opdragelse,
som ikke sigter mod en form for tilpasning eller formgivning, men mod
selvstændig brug af frihed, der baner vejen for en bedre tilstand for
menneskeheden engang i fremtiden (Kant, 2000, s. 30), fylder
forholdsvis ikke så meget i ”Om pædagogik”. Ikke fordi det ikke er
vigtigt, men formentlig fordi Kant allerede har sagt meget af det der skal
siges i hans ”Grundlæggelse af sædernes metafysik”. I den følgende
108
Jeg referer til Lockes empirisme og hans punktuelle selv her fordi det er den
tankegang der før er behandlet i afhandlingen. Kant stillede lignende spørgsmål ved det
rationalistiske selvberoende selv, som Descartes tænkte sig til. Descartes og Locke har
sammen, skønt deres udgangspunkter var forskellige –hhv. ’tankevirksomhed indeni
mennesket’ og ’verden udenfor der opfattes gennem sanserne’ – andel i fødslen –
genealogien- af det man senere ville kalde ”bevidsthedsfilosofien”, hvor bevidstheden
tænkes at fungere som et ikke materielt ”punkt” uden forankring i verden der, såfremt
de rette metoder følges, som et spejl leverer sand viden om verden.
108
redegørelse for Kants syn på denne moralske opdragelse vil jeg derfor
referere til begge værker. Centralt i denne moralske opdragelse –
opdragelse til frihed– er spørgsmålet: hvordan er det muligt at varetage
den opdragelse i en situation hvor der også er tvang?
Moralsk opdragelse i en verden hvor der også er tvang
Baggrunden for Kants vægtning af den moralske opdragelse er, at han
udvikler et fornuftsbegreb der også omfatter en praktisk fornuft, det vil
sige en fornuft der har relation til frihed (Kant, 2000, s. 39) og der giver
mennesket autonomi og myndighed, det vil sige muligheden for at
betjene sig af sin egen forstand.
For at forstå det nærmere må jeg give en kort udredning af hvordan Kant
forestiller sig forholdet mellem fornuft, moral, forstand og autonomi,
hvilket han redegør for i førnævnte Grundlæggelse af sædernes
metafysik. Han følger her i princippet samme mønster, som det han
bruger i sin redegørelse for hvordan mennesker er aktive skabere af viden
og erkendelse, i hans Kritik af den rene fornuft. Fordi denne redegørelse
umiddelbart er nemmere at forstå, gennemgår jeg først hvordan vi aktivt
medvirker til en bestemt (sand) erkendelse af verden. Derefter gennemgår
jeg redegørelsen for hvordan vi aktivt medvirker til at vi bruger vores
praktiske frihed på den rette måde.
Kant redegør for at bevidstheden ikke er et spejl af virkeligheden, men en
aktiv formgiver af den virkelighed vi oplever: der er spilleregler der går
forud for erfaring, som så at sige strukturerer eller formaterer vores
erfaring. Der er kategorier som kausalitet, rum og tid som ikke ligger i
den verden vi oplever, men i det man med et billede kan kalde fornuftens
rige. Det der ligger i fornuftens rige er ikke underlagt kategorierne, så der
hersker for eksempel ingen kausalitet dér. Det er derfor ikke forårsaget af
noget andet: det er til i kraft af sig selv: det er frit. Fornuftens rige er
derfor også frihedens rige. Fordi vi altid erfarer gennem kategorierne,
kender vi ikke ”tingene i sig selv”, og netop derfor er vores erkendelse
endelig, så den kan udvikle sig uendeligt. Vi skal bruge vores forstand!
Praktisk viden, dvs. viden om hvad der er rigtigt at gøre óg at gøre det, er
en beslutning, der er et resultat af vilje og overvejelse. Forstanden skal
forholde sig til to kræfter: på den ene side til de tilbøjeligheder man måtte
have, på den anden side til fornuften. Fornuften adskiller mennesker fra
dyr og er forudsætning for at vi kan handle moralsk. I fornuften finder vi
109
det moralske udspring, som kan sammenlignes med de kategorier der
formaterer erfaringer. Dette moralske udspring har formen af en
kategorisk, dvs. et ubetinget, imperativ, der siger: at jeg aldrig skal
handle anderledes end at jeg også skal kunne ville, at min
handlingsmaksime bliver en almengyldig lov (Kant, 1965, s. 20), eller
mere mundret: jeg skal være indforstået med, at hvis jeg kan gøre sådan,
så kan alle andre også. Som fornuftsvæsner har vi kendskab til dette
udspring, der ikke er betinget af noget andet, og derfor på en gang er et
mål i sig selv óg forudsætningen for, at vi i kan handle moralsk. Som
fornuftsvæsner kan vi sætte os mål, for vi er ikke i vores tilbøjeligheders
vold og kan selv bestemme vores retning, dvs. vi har en autonomi, og kan
selv udstikke love for vores handlinger. Når vi selv kan sætte retning for
vores liv er vi ikke midler til noget andet; derfor er mennesket et ”mål i
sig selv”. Noget der er mål-i-sig-selv har en værdighed –og ikke bare en
værdi- og fortjener derfor agtelse. Da vi således bør agte andre personer,
må vi ikke blot behandle dem som midler til at opnå noget for os selv,
men altid også som mål; det vil sige vi bør respektere dem. Dette er Kants
alternative formulering af det kategoriske imperativ.
Barnet som medspiller i opdragelsen
Således udleder Kant af det moralske udspring, der kan indses med
fornuften, at vi har pligt til at respektere andre og at vi bør følge det
kategoriske imperativ, der siger at vi kun skal gøre noget, hvis vi mener
at alle andre også skal kunne gøre det. Imperativet eller loven er ikke
kausalt tvingende, da den hører hjemme i fornuftens verden, der ikke er
underlagt kausalitet; det kommer derfor an på vores vilje om vi følger
den: vi må bruge vores egen forstand. For pædagogikken betyder det, at
den moralske opdragelse er væsentlig, og at den har at gøre med hvad
barnet/den voksne af egen fri vilje gør. Barnet er derfor ikke længere at
betragte som en genstand man skal gøre noget ved (Locke) eller som man
skal beskytte for påvirkninger (Rousseau), men som en medspiller i
opdragelsen.
Friheden er for Kant ikke noget der først opnås fx efter opdragelsen, nej,
det er næsten omvendt: friheden gør opdragelsen mulig. Friheden peger
nemlig på at mennesker kan forbedres, at mennesket er kendetegnet af en
”perfektibilitet”. Det er friheden der gør det muligt at søge større
fuldkommenhed. Denne frihed, som også er barnets frihed, udvikles kun
under vejledning. Det undrer derfor ikke at Kant også griber tilbage til
110
Sokrates og den sokratiske pædagogik, hvor ”eleven” selv kommer til
indsigt (Kant, 2000, s. 69). Det er i dette selv-kommen-til-indsigt (i
moralloven) at frihed og tvang i form af pligt ikke er modsætninger. Kant
plæderer derfor, i min læsning, for en pædagogik hvori barnet selv
kommer til indsigt. Det kommer også til udtryk i vendingen: ”Die
Maximen müssen aus dem Menschen selbst entstehen”(Kant, 1803, s. 71)
At få indsigt i fornuften, at få agtelse for det kategoriske imperativ, at
mobilisere beslutsomhed og mod, at blive i stand til at gå imod det der
også vil styre én, at opnå autonomi, er for Kant et flergenerationelt, for
ikke at sige utopisk, projekt: “Mennesket skal først udvikle sine anlæg for
det gode, forsynet har ikke på forhånd nedlagt dem fuldt færdige i det:
Dets naturlige anlæg er på ingen måde omfattet af moraliteten. Forbedre
sig selv, kultivere sig selv, og, hvis det er ondt, frembringe moralitet hos
sig selv, det er, hvad mennesket skal. Ved moden overvejelse finder man
imidlertid, at dette er meget svært. Derfor er opdragelsen det største
problem og også det vanskeligste, et menneske kan blive stillet overfor.
Thi indsigt afhænger af opdragelsen, og opdragelsen afhænger igen af
indsigten. Derfor kan opdragelsen også kun lidt efter lidt tage et skridt
fremad. (Kant, 2000, s. 26)
Det pædagogiske projekt er også et politisk projekt. Barnets
selvopdragelse er ikke kun værdifuld for barnet selv, det er også
uundværligt i det (pædagogiske og politiske) projekt, der angår
menneskeheden. Opdragelse til myndighed bringer os nærmere et
samfund der regeres fornuftigt. For Kant er det pædagogiske og det
politiske projekt forbundet med hinanden og beslægtet med hinanden, og
de er begge svære at bringe på en formel. Derfor gælder disse ord fortsat:
“To af menneskenes frembringelser kan vel anses for de vigtigste, nemlig
regerings- og opdragelseskunsten, og dog strides men endnu om selve
deres idée” (Kant, 2000, s. 27)109.
Det pædagogiske projekt
I Kants figurering bliver pædagogik for alvor et projekt. Projektet er
historisk, dvs. at det altid er bundet til en tid, men samtidigt peger det
frem: der er både en binding og en mulighed. Pædagogik bliver en
overskridelse. Overskridelsen kommer af, at såvel opdrageren som barnet
har del i fornuft, har indsigt i det der ikke hører til vores erfaringer: såvel
109
Se også (Green, 2010) for en moderne tolkning af det (u)mulige projekt.
111
kategorierne, der gør produktiv teoretisk erkendelse mulig, som friheden
og det kategoriske imperativ, der gør det muligt for os at handle moralsk
og bruge vores egen forstand.
Projektet får her også sin paradoksale form, idet det er barnet selv, der
skal realisere det, og pædagogik kommer derfor ikke så meget til at
handle om påvirkning eller udvikling, men om en rammesætning, der gør
det muligt for barnet selv at flytte sig. Kant sætter overlæggeren højt, idet
der både er en stor ambition óg en erkendelse af, at opdragelse ikke er en
fremstillingsproces der kan kontrolleres.
3.1.6. En opsamling: tre figureringer
Pico annoncerede den moderne pædagogisk fødsel: mennesket har
muligheder. Forestiller vi os denne annoncering ved en højtidelighed
hvor flere holdt velkomsttaler, så har vi nu hørt på tre af dem. Vi har set
tre figureringer af dette åbne felt.
Locke introducerer en position, hvor pædagogik handler om at give de
rette input, så barnet selv senere kan ræsonnere sig frem til hvordan det
bedst kan maksimere lykke i et samfund hvor alle har muligheder. Har
man fået de rette input og har man reflekteret dem på den rette måde,
skabes et objekt-billede af virkeligheden i bevidstheden, herunder også at
objekt-billede af ens eget virke i den virkelighed. Som betragtende
subjekt er man dog ikke forankret i den virkelighed: det punktuelle selv
er materie-løs, og derfor kan man forholde sig kalkulerede, strategisk og
instrumentel til den, for at øge dens værdi.
Rousseau introducerer radikal civilisationskritik: han kritiserer ikke bare
det gamle feodale samfund som undertrykkende, men ser at også de nye
gryende samfundsformer socialiserer mennesker, og derved begrænser
dem. For at undgå de begrænsninger opdrages Émile udenfor samfundet,
så han, uanset hvad hans voksenliv måtte byde ham, vil kunne overleve
som menneske: han vil kunne tilpasse sig om nødvendigt, men uden at
tabe sin sjæl.
Kant har sympati både for Locke´s empirisme, anerkendelsen af at der er
en virkelighed derude der påvirker os, og for Rousseaus kritiske tilgang
til den selvsamme virkelighed. Det to kan ikke umiddelbart forenes. Kan
tænker sig om. Han er nødt til at finde på noget, der kan transformere
Lockes forestilling om en verden der kan repræsenteres i vores
bevidsthed, som vi så tager for givet, og Rousseaus forestilling om en
112
natur udenfor samfundet, der per automatik -og måske med lidt hjælp af
en guvernør- står garant for at barnet udvikler sit fulde potentiale. Kant
introducerer derfor to nye størrelser: fornuften og forstanden. Fornuften
har mennesker del i, den kan give dem indsigt i hvordan de selv
konstruerer viden om verden med deres forstand, men også i, hvordan de
selv ved hjælp af deres forstand træffer handlingsvalg, der i mindre eller
højere grad er i overensstemmelse med den fornuft der binder dem
sammen. Kant skaber på den måde en forestilling om perfektibilitet der er
langt mere visionær end Lockes forestilling om en optimering af det
gryende borgerlige samfund. I Kants forestilling om perfektibilitet kan
mennesker selv aktivt være med til forme en ny fremtid når de blot vil
betjene sig af deres egen forstand. Pædagogikken hos Kant får derfor tre
opgaver: den skal bevirke nødvendige tilpasning til det eksisterende, den
skal give øvelse i brug af forstanden, og ikke mindst skal den give indsigt
i fornuften, så man kan bruge sin forstand uden en andens ledelse.
Pædagogik har for Kant per definition en civilisationskritisk dimension. I
pædagogikken er barnet medspiller, hverken objekt (en tavle der skal
beskrives) eller noget der blot skal passes og plejes. Indsigten i det
kategoriske imperativ som en fornuftslov, dvs. en lov man frivilligt
forpligtiger sig på, er ikke blot en intellektuel bedrift men også en
karakterdannende, idet den implicerer mod og beslutsomhed. Det er
barnets egen bedrift.
Kant bringer for alvor noget nyt på banen, når han på den ene side
anerkender at barnet er ”midt i virkeligheden” hvor det kun kan blive til
nogen hvis det socialiseres og kvalificeres, mens han på den anden side
tilføjer at socialisering og kvalificering kan værre ligegyldige hvis barnet
ikke også selv kommer på banen.
Mens man med Locke fortsat kunne forestille sig en guide for den rette
påvirkning af børn, og mens man med Rousseau kunne forestille sig en
form for negativ opdragelse, dvs. opdragelse karakteriseret af undgåelse
af påvirkninger, gør Kant opdragelse til et paradoksalt projekt: den
voksne kan ikke gøre det for barnet, men barnet kan heller ikke gøre det
på egen hånd. Lars Løvlie udtrykker det sådan: ”The paradox of
education is that autonomy –the freedom of self-determination- both
belongs to the child and is ascribed to him; and has to be brought into
being by the interventions of others” (Løvlie, 2007, s. 16)
113
Opdragelse og selvopdragelse må spille sammen på en sådan måde at
barnet bliver fri / selvlovgivende. Opdragelse kan ikke sættes på formel,
dvs. gøres til en teknisk opgave. Opdragelse kan kun realiseres i et
pædagogisk forhold.
Kant lægger hermed det spor ud som vil blive udarbejdet og diskutereret i
især den kontinentale filosofi og pædagogik i århundrederne efter:
spørgsmålet om forholdet mellem opdragelsen af barnet og barnets
selvopdragelse, forholdet mellem formning, påvirkning, former for tvang
på den ene side og frihed, selvbestemmelse og myndighed på den anden.
3.1.7. Teori-praksis forholdet i en pædagogik der regner med
selvopdragelse.
Jeg vil følge Kants spor, hvor opdragelse og selvopdragelse knyttes
sammen. Kant anerkender at vi altid står midt- i, at vi ikke kan begynde
fra et nulpunkt, hverken ”i naturen” eller ”med en ubeskreven tavle”. Det
skal dog ikke holde os fra at kritisere det vi er midt-i, og det skal heller
ikke binde os til at blive der. Vi må på egen kraft komme derfra. Kant
knytter denne ”egen kraft” til vores tilhørsforhold til ”fornuftens rige”. I
det følgende ser jeg på hvordan der er fulgt op på Kants figurering,
specielt med henblik på at forstå hvad den betyder for forholdet mellem
teori og praksis i pædagogik.
Selvdannelse og selvforandring
Den besværlige tematik der omhandler forholdet mellem opdragelse og
selvopdragelse er kommet for at blive. Wilhelm von Humboldt stod i
1808 for reformen af det Preussiske uddannelsesvæsen og tog
udgangspunkt i at ”Dannelse er selvdannelse, noget som ingen kan gøre
for én”.110 I den kontinentale almene pædagogik bliver begreberne om
barnets dannelsesmæssige åbenhed (Bildsamkeit)111 og frie
selvvirksomhed (Selbsttätigkeit)112, forstået som en vekselvirkning
mellem barnet og det andet og den anden, så gennemgående, at Dietrich
Benner i sin Almene Pædagogik præsenterer de to begreber som de to
konstitutive principper for pædagogikken (Benner, 2005).
110
Min oversættelse af: „Bildung ist Selbstbildung, die keiner für einen anderen
erbringen kann". (Humboldt-Gesellschaft, 2015)
111
Begrebet Bildsamkeit stammer fra J.F. Herbart (Herbart, 1969)
112
J.G. Fichte (1762-1814) introducerer begrebet ”Selbsttätigkeit” omkring 1800,
(Oettingen, 2006, s. 127), hvor opfordringen til fri selvvirksomhed definitorisk knyttes til
”opdragelse”.
114
Kants navn forbindes ofte med den Tyske Idealisme, men også hos
materialisten Karl Marx finder man den Kantianske tilgang til
pædagogik. Han skriver i sin 3. Feuerbachtese: ,,Die materialistische
Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergißt,
daß die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst
erzogen werden muß ... das Zusammenfallen des Änderns der Umstände
und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als
revolutionäre Praxis gefaßt und rational verstanden werden”(Marx,
1978).113
Om nogen, så er Marx en civilisationskritiker, og han ved, ligesom
Rousseau, at opdragelse og uddannelse har en tendens til at reproducere
det eksisterende. Hvordan i alverden kan man så opdrage dem der skal
opdrage de unge til en anden orden? -spørger han. Er vi ikke dømt til at
kredse rund i en cirkel, hvor vi gennem opdragelsen bliver ved med at
reproducere et samfund der undertrykker? Løsningen, siger han, er ikke
at vi bliver ved med at lede efter hvem der kan opdrage opdragerne –eller
for den sags skyld: dem der skal opdrage opdragernes opdragere; det er
en uendelig regres, som vi kun kan slippe ud af, hvis nogen opdrager sig
selv. Han ser denne selvopdragelse ikke først og fremmest som en
refleksionsproces eller en del af en dialog; han ser den (også) som
deltagelse i en revolutionær praksis, hvori mennesket transformerer sig
selv. Selvopdragelsen er ikke et skolefag, det er selve livets skole.
Teori og praksis
Marx revolutionære arvtagere vil fundere revolutionspraksis i en
nødvendig erkendelse, i en sikker viden114, og de legitimerer den
nødvendige befrielsespraksis med en frihed der venter forude. Dermed
forbigår og overser de Kants indsigt at en oplyst besvarelse af
spørgsmålet om hvad vi skal gøre, altid må forudsætte frihed. Kant
113
Den materialistiske lære, at menneskene er produkter af omstændighederne og
opdragelsen, at forandrede mennesker altså er produkter af andre omstændigheder og
forandret opdragelse, glemmer, at omstændighederne netop forandres af menneskene,
og at opdrageren selv må opdrages. (..)At forandringen af omstændighederne falder
sammen med den menneskelige virksomhed, kan kun opfattes og forstås rationelt som
revolutionerende praksis.
114
De grene af marxismen hvor man opfatter Marx strengt videnskabeligt, dvs. at man
godtager at marxismen giver erkendelse om udviklingsmæssige lovsmæssigheder, bliver
nemt foreskrivende, dvs. de legitimerer bestemte indgreb. Det gælder fx ”proletariatets
diktatur” men også i den strukturerede pædagogiks indgik ’tre dialektiske love’ i
begrundelserne for at pædagogik skulle struktureres på en bestemt måde.
115
skelnede mellem den teoretiske og den praktiske fornuft. Den teoretiske
fornuft vedrører hvordan verden fremtræder for os, og på det område kan
vi blive ret så vidende indenfor de grænser som fornuften nu sætter for os
–grænser der bestemmes af, at vi kun kan forstå verden gennem
fornuftens kategorier, og ikke ”i sig selv” (som ”Ding-an-sich”). Den
praktiske fornuft vedrører hvad vi skal gøre, med det kategoriske
imperativ som ramme for vores ræsonnementer. De revolutionære
arvtagere går ud fra at en teoretisk viden kan foreskrive og legitimere
praktiske handlinger, i stil med den positive videnskab (se note 22) der
bygger på et Lock’sk fundament.
I en pædagogik der baserer sig på ”selvvirksomhed” kan teori ikke
foreskrive hvad der skal gøres. Den frihed der forudsættes, er altid
stærkere end et løfte om frihed der kun kan blive til gennem tvang.
Pædagogens handlinger er derfor også altid risikofyldte, udtryk for et
valg, der kunne have været anderledes.
Både midler og mål står til diskussion
Med udgangspunkt i frihed vil pædagogik på én og samme tid være et
stærkt og et svagt projekt. Et stærkt projekt fordi det holder fast ved troen
på at noget nyt kan komme til verden, at der er muligheder. Et svagt
projekt, fordi det principielt ikke kan tilbyde en virksom teknologi, men
må stå i spændingen mellem det der er, og det som ikke er. 115, 116
Svagheden –og dermed måske også længslen efter et stærkt projekt–
kommer ikke kun af at opdragelsen ikke kan gøres til teknologi. Når
pædagogen ikke kan kontrollere selvopdragelsen, men må spille sammen
med den, er der ingen midler der med garanti fører til målet. Svagheden
kommer også af, at opdragelsens mål principielt står til diskussion. Kant
havde sin forestilling om perfektibilitet, om fornuftens sejr og den evige
fred. Han hentede sin forestilling om den opdragede menneskeheds
endemål i fornuften. Senere er man ikke nødvendigvis lige så sikker på
hvordan endemålet –og vejen derhen, præcis ser ud. Schleiermacher
115
Gert Biesta er en moderne fortaler for pædagogik som et svagt projekt (Gert Biesta,
2009b), og også hos ham bliver pædagogikkens svaghed forvandlet til en styrke, når han
giver én af hans bogen titlen ”The beautiful risk of education” (Gert Biesta, 2014d;
Winter, 2011). Det er frihed, som ikke er et empirisk begreb, der giver pædagogik denne
dobbeltkarakter af svaghed/styrke, risiko/gave.
116
Dette Kantianske tema, om frihed som en spænding mellem det der er og det der ikke
er, udfoldes i Säfström og Biesta’s ”Manifesto for education”(Gert Biesta & Säfström,
2011)
116
(1768-1834) spurgte i 1826 : ”Hvad vil den ældre generation egentlig
med den yngre” (Schleiermacher, 1969, s. 9). Han peger dermed på, at
det i de intergenerationelle relationer ikke er nok at opfordre til
selvvirksomhed: man skal også ville barnet noget. Men hvad kan vi ville
barnet? Hvad ved vi om den verden barnet skal leve i og være med til at
udforme? Vi har kun usikker viden, så ikke kun vores midler men også
vores mål vil løbende stå til diskussion, uden at der er en instans der
autoritativt kan afgøre hvad der er rigtigt og forkert.
Pædagogisk takt
Herbart (1776-1841) gør allerede i 1802 opmærksom på, at projektets
svaghed stiller pædagogen i en ganske særlig position. Handlede det blot
om at præsentere barnet for verden, om socialisering, så er den øvede
praktiker per definition suveræn. Havde vi viden om hvor barnet skulle
hen og kunne vi regne ud, hvad der skulle til for at han ville nå dertil,
kunne vi hylde teoretikeren og følge hans råd. Men sådan virker det ikke.
Den filosofiske og teoretiske afklaring hjælper én med at bedømme
erfaringer, men den kan ikke give en sikker viden om den specifikke
situation som opdrageren kan komme til at stå i. Man kan med andre ord
bruge den i tilbageblik, når den konkrete situation har været, men ikke
prognostisk. Praksis kan heller ikke stå alene, for når den står alene,
lukker den sig om sig selv, bliver reproduktiv og glemmer at stille
spørgsmålet om den i det hele taget er pædagogisk. Selvom den gode
pædagogiske praktiker har en praksis og kender til den filosofiske
afklaring er det ikke nok:117 ”Nun schiebt sich aber bei jedem noch so
guten Theoretiker, wenn er seine Theorie ausübt und nur mit den
vorkommenden Fällen nicht etwa in Pedantischer Langsamkeit wie ein
Schüler mit seinen Rechenexempeln verfährt, zwischen die Theorie und
die Praxis ganz unwillkürlich ein Mittelglied ein, ein gewisser Takt
nämlich, eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht wie die
Schlendrian ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht, wie eine
vollkommen durchgeführte Theorie wenigstens sollte, sich rühmen darf,
bei strengen Konsequenz und in völliger Besonnenheit an die Regel
117
Se for større udredninger fx (Benner, 2001, s. 63 ff; Muth, 1962; Oettingen, 2006, s.
298 ff)
117
zugleich die wahre Forderung des individuellen Falles ganz und gerade
zu treffen“ (Herbart, 1982, s. 126).118
Der er tale om en difference mellem teori og praksis, som er det sted hvor
det pædagogiske kan komme til live. At være på det sted, at udøve
pædagogisk takt, fordrer en dømmekraft, en praktisk forstand som kun
den, der realiserer sig selv i mellemrummet mellem Kants frihedsbårne
og fornuftsbaserede fordring og det daglige slid i en kontingent verden,
der på alle mulige måder trækker i én, kan have. Når opdrageren skal
regne med og give plads til barnets selvopdragelse, implicerer det, at også
opdrageren må opdrage sig selv.119
Herbart forklarer at den pædagogiske takt er et resultat af overvejelser,
eftertanke og videnskab:”Durch Überlegung, durch Nachdenken,
Nachforschung, durch Wissenschaft soll der Erzieher vorbereiten – nicht
sowohl seine künftigen Handlungen in einzelnen Fällen als vielmehr sich
selbst, sein Gemüt, seinen Kopf und sein Herz zum richtigen Aufnehmen,
Auffassen, Empfinden und Beurteilen der Erscheinungen, die seiner
warten, und der Lage, in die er geraten wird. Hat er sich im voraus in
weite Pläne verloren, so werden die Umstände seiner spotten; aber er hat
sich mit Grundsätzen gerüstet, so werden ihm seine Erfahrungen deutlich
sein und ihn jedes Mal belehren, was jedesmal zu tun sei. (…) (op. cit. s.
127).120
118
Hos enhver nok så dygtig teoretiker sker der det, at, når han bruger sin teori, og ikke
agerer som en skole-elev der pedantisk og langsomt løser sine matematikopgaver, så
skyder der sig helt uvilkårligt et mellemled ind mellem teori praksis: en vis taktfuldhed,
en hurtig vurdering og beslutning. Han er ikke som den sløsede og vaneprægede
praktiker der altid gør det samme, men han handler heller ikke med afsæt i en
forestilling om at der er en fuldkommen teori, som ved en konsekvent gennemførelse af
sine regler burde kunne anvendes eksakt i ethvert konkrete tilfælde. (min oversættelse)
119
Løvlie argumenterer ligeledes for at der hos Herbart er en direkte sammenhæng
mellem barnets ”Bildsamkeit” og opdragerens dito: ”Formbarhet går begge veier, den
omfatter både lærer og elev i en praktisk gjensidighet” (Løvlie, 2015, s. 6). Løvlie
argumenterer herefter for, at det er denne sammenhæng, der gør at relationen bliver et
pædagogisk omdrejningspunkt. Jeg vil tilføje at formbarhed og takt begge er
mellemrumsfænomener: mellem frihed og tvang og mellem teori og praksis, og at der er
tale om det samme mellemrum, den samme difference. Foucault vil betegne
mellemrummet som ”etik”: “ethics is the considered form that freedom takes when it is
informed by reflection” (Foucault, 1997a, s. 284), hvor reflektionen ikke er en
objektiverende reflektion men forbundet med “care of the self” (se også 3.3.4)
120
Pædagogen bør forberede sig gennem overvejelser, refleksion, undersøgelse,
videnskab –ikke for at planlægge sine fremtidige handlinger, men for at forberede sig
selv, sit sind, sit hoved og sit hjerte så han kan erfare, forstå og vurdere det der venter
ham. Havde han på forhånd fortabt sig i en masse planer, så vil han, i de konkrete
situationer der kommer, fremstå som latterlig, men har han bevæbnet sig med
118
Jeg vil gerne holde det mere åbent, binde mig mindre op på videnskab og
fornuftige refleksioner, og formulerer det derfor sådan, at pædagogisk
takt har samme differentielle status mellem praksis og teori som
selvopdragelse har status mellem præsentation og repræsentation, mellem
socialisering og kvalificering. Det vil sige, at pædagogen i sin
pædagogiske gerning praktiserer selvopdragelse. Desto mere
påtrængende bliver det at trænge mere ind i, hvordan vi i dag kan forstå
”selvopdragelse”, eller, som Gert Biesta kalder det, ”subjektificering”.
principper, så vil han kunne forstå det han kommer ud for, og selve situationen vil
fortælle ham hvad han skal gøre (…) (min oversættelse)
119
3.2. To typer fornuft?
3.2.1. Indledning
Pico, der annoncerede mulighederne, friheden, var ikke blåøjet. Han
kundgjorde både at ’Det skal stå i din magt efter din egen viljes
beslutning at hæve dig til højere former som er guddommelige’ og at ’Det
skal stå i din magt at udarte til lavere former der er dyriske’. (Pico della
Mirandola, 1989, s. 49). Han ville få ret. Vel var der befrielser fra de
bindinger der lå i det feodale samfund, men befrielserne medførte også
nye former for undertrykkelse. Robespierres rædselsregime efter den
franske revolution (1789) viste hvordan ”revolutionen æder sine egne
børn”. Ikke mindst de to verdenskriges ufornuft og barbari i første
halvdel af det 20 århundrede bidrog til at man måtte sætte spørgsmålstegn
ved, om der i det hele taget kan være tale om fornuft og fremskridt?
Der er en sammenhæng mellem en forglemmelse af –en
uopmærksomhed omkring– Kants figurering af pædagogikken som en
størrelse der er sammensat af tvang, civilisationskritik og moralsk
dannelse (selvopdragelse), og denne ufornuft. Jeg er ikke historiker, og
har ingen ambition om at fremlægge en historisk redegørelse for
baggrunden for de to katastrofer i første halvdel af det 20. århundrede.
Jeg påstår ikke at der er en kausal relation, men jeg ser at det
pædagogiske projekt for så vidt slår fejl, at det ikke har forhindret
katastroferne. Der er tilsyneladende en figurering af pædagogik som ikke
har kunnet yde modstand nok. Hvad er det for en figurering?
Min hypotese er, at Kants figur, der indeholder selvopdragelse (den
moralske opdragelse) eller subjekificering som et centralt element, havde
potentialet til at ”hæve til højere former, som er guddommelige”, men at
den figurering kommer voldsomt i klemme
Den Kantianske figur bygger på at der er to typer fornuft: teoretisk
fornuft og praktisk fornuft, og det er netop fornemmelsen for at fornuften
har forskellige grene der, med katastrofale følger, svækkes. Paradoksalt
nok svækkes den fornemmelse under dække af et Kantiansk begreb:
begrebet om autonomi121. Jeg vil derfor se på hvordan der gøres vold på
121
Den korte version er at Kants autonomibegreb indebærer selvbegrænsning , mens det
autonomibegreb der sætter sig igennem forstås som selvrealisering knyttet til ”at have
kontrol over” – den franske pædagog Meirieu vil kalde den slags forestillinger for infantil
(se s. 235)
120
den Kantianske figurering, så den i praksis kommer til at ligne den
Lockske.
Jeg behandler ikke de pædagogiske filosoffer der bliver i Rousseau-Kant
traditionen, som fx Pestalozzi, Fröbel og Montessori; tre der har været
vigtige (inspirations)kilder for udvikling af den danske
pædagoguddannelse. De tre –og andre med– er interessante og vigtige, og
handlede min fortælling kun om resonans, kunne jeg slet ikke undlade at
beskæftige mig med dem. Men min fortælling handler også om
uopmærksomhed. Jeg vil tracere uopmærksomheden og advare mod den.
Jeg vil vise hvordan uopmærksomhed for den praktiske fornufts egenart
medvirker til fremkomsten af katastrofer, ja ligefrem barbari.
Uopmærksomheden slukker ikke for resonansen, og derfor vil jeg også se
på hvordan man ud af ruinerne forsøger at nyfigurere pædagogik. Et af de
springende punkter i en nyfigurering er, om den fortsat skal referere til
fornuft. Kan vi fortsat regne med en ”instans” vi kan have del i, og som
vi gennem en ihærdig (selv)opdragelsesindsats kan fraviste kriterier for
vores liv?
I dette afsnit behandler jeg i 3.2.2. forfaldet af den Kantianske to-deling
af fornuften i en teoretisk og en praktisk fornuft, og den medfølgende
forståelse af ”autonomi” som selvbestemmelse og ”at være herre over”. I
3.2.3. fortæller jeg hvordan Theodor W. Adorno (1903-1969) og Max
Horkheimer (1895-1973) forstår situationen som et resultat af en fornuft
der har vendt sig mod sig selv, en fornuft der ikke længere oplyser men
blender. Især Adorno arbejder også med en nyfigurering af pædagogik,
der ikke ruster til ”almagt” men til ”at kunne sige nej” og til demokrati.
Den civilisationskritiske stemme og den moralske integritet kommer igen
frem. I 3.2.4. ser jeg på Jürgen Habermas (f. 1929) forsøg på at
bibeholde et fornuftens kriterium, der ikke kun åbner for
civilisationskritik men som også er dannende. Habermas forsøger at
bevare den Kantianske forestilling om deltagelse i fornuften som
selvopdragelse. Hans nybrud er, at han placerer fornuften i den samme
verden, hvor der også er tvang. Jeg vurderer dog at Habermas forsøg lider
skibbrud, idet det reducerer pædagogik til pædagogisk sociologi. I 3.2.5.
vender jeg mig mod en mere radikal kritik af fornuften, der siger at den
fornuftige selvbestemmelse hverken har sit ophav i et autonomt subjekt
eller i fornuften: det er blot en form for styring gennem selvstyring.
Fornuft og autonomi indgår i en fortælling som ikke er legitimeret af
121
”sandhed”, for der findes ikke et ”arkimedisk punkt”, hverken en ”view
from nowhere” eller et ”fornuftens rige”, der findes kun
sammenfletninger af viden og magt. Det perspektiv Michel Foucault
(1926-1984) åbner for giver rige muligheder for at kritisere figureringer
af det pædagogiske felt.122
I 3.3. vil jeg søge efter nye figureringer af pædagogik, der tager afsæt i at
vi mennesker altid allerede er indfældet i verden, at vi så at sige tramper
stien mens vi går, uden andet holdepunkt end at vi kan træffe valg. Her
vil jeg behandle tre forskellige teoretikere, der hver især giver bud på
hvordan vi kan forstå at opdragelse og pædagogik består af tvang,
civilisationskritik og moralsk dannelse eller praktisk viden. Hans-Georg
Gadamer (1900–2002) , Michel Foucault (1926-1984) og den senere
Jürgen Habermas (f. 1929) angiver, hver på sin måde, at den Kantianske
forestilling om, at mennesker frit skal tilegne sig en moralsk habitus,
fortsat er central. De sætter sig i en Kantiansk tradition, hvor ”frihed” og
”autonomi” ikke er empiriske begreber, men forudsætninger for moralsk
handlen. De sætter nye ord på hvordan subjektificering kan forstås.
3.2.2. Fra moralsk dannelse til autonomi
Da man for alvor fik øje på at mennesket har muligheder der kan gå ud
over hvad en socialisering i kendte roller og positioner kan medføre, blev
en ny opfattelse af selvet eller subjektet grundlagt.
Hvordan Kants subjektforståelse adskiller sig fra de andres
I første omgang ser vi den nye opfattelse af selvet hos Descartes (15961650), der funderer selvet i sig selv, da han begynde med det eneste han
kunne være sikker på: jeg tænker, derfor er jeg. Selvet bliver
selvberoende. Locke (1632-1704) og empiristerne kigger den anden vej –
ud i verden– men kommer til en lignende konklusion: når sanseindtryk
kommer ind, reflekteres og bliver til ideer, har vi et billede af verden ind i
os, som vi så kan forholde os til -ja vi kan endda forholde os til det
billede vi har af os selv. Refleksivitet bliver her grundlagt som et
instrumentelt forhold mellem et jeg, der er placeret udenfor den verden
122
Foucault undersøger selv, og opfordrer til undersøgelser, der viser hvordan
sandhed og magt er flettet ind I hinanden: ‘critique is the movement by which
the subject gives himself the right to
question truth on its effects on power and question power on its discourses on
truth’(Foucault, 1997c) . Han tilskriver denne kritiske undersøgelse ikke en ny sandhed
men ser at den kan bruges som en intervention i magtspillet.
122
det betragter, og verdenen: når verden bliver gjort til et objekt opstår der
en subjektivitet der tilsyneladende ikke er forankret i verden.123 Hvor
Descartes subjekt kan siges at være selvberoende, er Lockes subjekt
punktlig (se også s 98 ff.).
Pongratz (Pongratz, 2008) giver en historisk forklaring af denne moderne
subjektivitet. Han rekonstruerer den med udgangspunkt i de norditalienske købmænd der var så uforfærdede, at de var parate til at risikere
liv og lemmer for deres handler: de var nødt til at bygge en slags indre
(subjektiv) magt, som kunne bære dem i en uforudsigelig og omskiftelig
verden. Efterhånden fik individet et selvbillede: jeg har kræfter til at
overvinde omstændighederne, og er placeret i begivenhedernes (verdens)
centrum. Det punktuelle, selvberoende selv kunne aflure naturen dens
hemmeligheder og bruge dem til eget formål.124 Opdragelsen bliver i de
følgende århundreder et redskab for frigørelse gennem beherskelse af
naturen.
Også for Rousseau (1712-1778) er menneskets forankring i verden
grunden til at muligheder ikke kan realiseres. Han retter sit skyts mod
civilisationen og søger frelse i naturen, i noget der er oprindeligt og
derfor kan vække alle potentialer, uanset at samfundet kun værdsætter en
lille del af dem: det giver stærke subjekter, der kan klare sig, uanset hvad.
Kant (1724-1804) følger op på Rousseaus kritik af ”tvang”. Tvang
kommer mange steder fra: mennesket er underlagt egne tilbøjeligheder,
naturens luner og ikke mindst andres –civilisationens– magtudøvelse.
Mens alle sådanne styrende faktorer bemægtiger sig subjektet, så har
subjektet også adgang til en anden verden, som Kant kalder formålenes
rige. Det kategoriske imperativ, som vi kan indse med vores fornuft, får
betydning når vi med vores forstand skal overveje hvad vi skal gøre, i
situationer hvor der er mange andre styrende faktorer. Opdragelsen går
123
Thomas Nagel beskriver det objektiverende blik, der beror på (forestillingen om) at
man kan se bort fra sin egen berørthed i og med verden, træffende som ”the view from
nowhere”.
124
Francis Bacon (1561-1626) er en af dem der mest tydeligt giver udtryk for hvordan
viden om naturen giver mennesker en magtposition som det gælder om at bruge –her
skelnes ikke mellem en teoretisk eller teknisk fornuft og en praktisk fornuft; der er
simpelthen ikke brug for en særskilt praktisk fornuft. Se fx det tredje aforisme i bog 1 af
Bacons ”The Great Instauration”: ”Knowledge and human power are synonymous, since
the ignorance of the cause frustrates the effect; for nature is only subdued by submission,
and that which in contemplative philosophy corresponds with the cause in practical
science becomes the rule.” (http://history.hanover.edu/texts/Bacon/aphor.html,
retrieved 14-03-2015)
123
for Kant ud på at få indsigt i fornuften, at få agtelse for det kategoriske
imperativ og at blive i stand til at gå imod det, der ógså vil styre én.
Kant holder, i modsætning til Descartes, Locke og Rousseau, subjektet
forankret i en verden der på mange måder styrer: vi er så at sige altid
allerede gjort til subjekter på en bestemt måde. Samtidigt er vi gennem
vores fornuft også en del af formålenes rige, som ikke er underlagt
kausalitet og som derfor også er et frihedens rige. Ved at handle etisk
subjektgør vi os selv.
Mens Locke og Descartes løfter selvet ud af verden og lægger op til at
det forholder sig nytteorienteret og instrumentelt, mens Rousseau løfter
selvet ud af verden så det kan klare sig uanset hvad, så gør Kant subjektet
til beboer af to verdener (eller riger), hvilket sætter subjektet i stand til at
forholde sig etisk til den verden han sanseligt er forankret i. Selvom han
er en del af den, kan han opnå en form for autonomi, fordi han frivilligt
(af pligt og agtelse) underlægger sig moralloven, og fordi han i den
sanselige verden kan overveje med sin forstand hvad moralloven betyder
for hans konkrete handlinger og vurderinger. Frihedens rige er så at sige
forudsætningen for at mennesket kan handle etisk i en verden, hvori det
også altid allerede er subjektgjort. Ved at handle etisk subjektgør
mennesket også sig selv.125 Det er netop denne kvalitet den moralske
opdragelse skal fremme.
Kants autonomibegreb er forankret i både frihedens (fornuftens) rige og i
den sanselige verden, der hvor vi gennem brug af vores forstand er
produktive. I modsætning til Locke og Descartes bliver selvet ikke
punktligt og objektiverende -det er et engageret selv.
Et skift i forståelsen af ”autonomi”
Alligevel bliver det i tidens løb i høj grad Kants begreber om autonomi,
der knyttes til en forestilling om en meget mere radikal selvbestemmelse,
der snarere passer sammen med det selv der objektiverer både verden og
sig selv, og derved får kontrol over den. Den form for selvbestemmelse
implicerer at alt bliver set i lyset af hvad det kan bruges til, som redskab
125
Frihedens rige, moralloven er noget transcendentalt ’i’ os; frihed er et praktisk
postulat. Dette praktiske postulat bliver i øvrigt taget op igen af Foucault, der siger:
Freedom is the ontological condition of ethics, but ethics is the considered form that
freedom takes when it is informed by reflection”(Foucault, 1997a, s. 284). Når Frihed er
et postulat, er det ikke et empirisk begreb. Foucault knytter dog ikke sit frihedsbegreb til
et fornuftsbegreb.
124
eller instrument. Det er denne fornuft som Horkheimer og Adorno
angriber (se 3.2.3). Kants autonomibegreb, der handler om den rene viljes
frivillige underkastelse under sin egen lovgivning, ender som et begreb
der mere end antyder at mennesket er sin egen herre.126 Hvordan kunne
det gå til?
Kant ser det som et vilkår at mennesker skal dyrke en frihedens kultur der
hvor der er tvang, og har derfor et vist blik for subjektivitetens
dobbeltkarakter af at være underkastet orden óg at frembringe orden.127
Gennem filosofferne Fichte og Schelling, der fortolker Kant og udbygger
”den tyske idealisme”, forsvinder forestillingen om at autonomien
forbinder to adskilte verdener, der begge er reelle. Det autonome subjekt
bliver som det selvbestemmende subjekt en foretrukken selvbeskrivelse af
mennesket (Meyer-Drawe, 1998, s. 40).128 Fichte, Schelling,
rationalismen (Descartes), empirismen (Locke) og den tyske romantiske
idealisme peger i en vis forening på forestillingen om et suverænt selv,
som er selvberoende, og som, med Foucaults ord bliver "the origin and
foundation of Knowledge, of Liberty, of Language and History”
(Dreyfus, 2004, sekt. II).
I den pædagogiske filosofi overtager man ifølge Meyer-Drawe (1998)
dog ikke det autonomibegreb (sml. også 3.1.7.). Her tales der i stedet for
om ”individualitet” og særegenhed eller uerstattelighed, der antyder at
126
Richardson et al. (Richardson, Rogers, & McCarroll, 1998) giver på få sider en god af
andre kilder informeret gennemgang og kritik af ”the modern self” som indfanger dette
”would-be sovereign self” som jeg også sætter fingeren på. De fortsætter med at angive
hvordan man også kan tænke et dialogisk selv, et selv der er i kontakt med verden og
med andre. Det er påfaldende men ikke usædvanlig at Kant ikke nævnes i deres artikel de undgår heldigvis at tage ham til indtægt for dette moderne selv, men de ser heller
ikke at der hos Kant ligger en ansats til et andet moderne selv.
127
Kant ser ”tvangen” mange steder, og autonomi er for ham ikke fri dispositionsret:
”autonomi i den etiske betydning (er) for ham den rene viljes frivillige underkastelse
under sin egen lovgivning” (Meyer-Drawe, 1998, s. 39), og ”at the core of Kant’s concept
of autonomy is the idea that an autonomous agent is able to choose its own maxims on
the basis of the moral law, and recognize this law as its own standard, which has not
been imposed upon it by any (external) authority or force.” (Leiviskä, 2015, s. 3) (se også
note 107)
128
Kant skelner mellem det vi kan tænke os til og det vi oplever. Vi kan tænke os til det
rige der ikke er underkastet kausalitet, som giver os kategorierne og moralloven, så vi
kan gebærde os og være produktive med vores forstand i verden. Men vores oplevelser i
verden er netop karakteriseret af at det er vores oplevelser, gennem vores formattering
-og det er ikke oplevelsen af verden som ”den er” , eller som ”Ding-an-sich” som Kant
kalder det. Det er en del af vores uperfekthed at tænken og væren ikke falder sammen.
125
mennesket på en gang bliver til som natur-, kultur- og samfundsvæsen og
som individ der også har andel i sin egen tilblivelse i disse sfærer.129
Fichtes formel ”Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit” ist das, was man
Erziehung nennt” (se Reitemeyer, 2006) refererer klart til Kants
konstatering af, at den moralske opdragelse kun kan lykkes hvis den ikke
er ”fremmedbestemt” (heteronom). Opdrageren kan derfor kun indirekte,
gennem rammesætning eller ”opfordringer” bidrage. Det er igennem
denne Selbttätigkeit og Selbstbildung barnet subjektiverer sig. Mens Kant
holder fast ved at denne frie subjektificering foregår mens der også er
tvang, hvilket gør opdragelsen til en særdeles vanskelig kunst, kan
begreberne også tolkes som en form for selvrealisering af et subjekt der
er sin egen herre –noget som man i øvrigt oftere tilskriver voksne end
børn.130
I det 20 århundrede bliver autonomibegrebet tilegnet af både
sociologien131og psykologien132, hvorefter en blanding af
socialisationsteori, åndsvidenskabelig personlighedsteori og en
fortolkning af psykoanalysen der vægter jeg-styrke fører begrebet tilbage
i pædagogikken som en selvbeskrivelse af mennesker. Meyer-Drawe
slutter sin artikel om autonomi med spørgsmålet, om det ikke ville være
gavnligt at skelne tydeligt mellem individualitet, som særegenhed,
subjektivitet, som en dobbelthed i menneskers liv: at det både er underlagt
magt og selv har magt over deres liv, og autonomi, som meget vel blot
kan være en praktisk illusion som mennesker ikke kan undvære. MeyerDrawe foreslår til sidst (s. 48) at erstatte autonomi-begrebet i den
pædagogiske diskurs med myndighedsbegrebet. Myndighedsbegrebet
129
Meyer Drawe nævner her Pestalozzi, Humboldt og Schleiermacher (s.41)
En lignende forskydning af denne opfordring til selvvirksomhed ser vi i dag i
forestillingen om, at børn, unge og alle der er under livslang læring, skal lære at lære,
dvs. at de selv skal være virksomme i deres læring. Oftest betyder det, at man skal rustes
til at tackle skiftende omstændigheder, dvs. at man skal være fleksibel og
omstillingsparat, først og fremmest som en form for adaptation (og dermed ikke som
subjektificering).
131
Meyer Drawe nævner her Durkheim, der fortolker det som den oplyste samtykke til
væsentlige samfundsmæssig normer (s. 43)
132
Meyer Drawe nævner her Piaget samt Kohlberg, der efter en parallelisering af den
kognitive og den moralske udvikling kan definere et sidste moralsk udvikingsstadium der
defineres af logisk tænkning
130
126
udtrykker at subjektet er klar til at bevæge sig i det spændingsfelt, hvor
han både undersåt og suveræn.133
Med Meyer-Drawes myndighedsbegreb er vi således tilbage ved Kants
spørgsmål (til opdrageren) om hvordan man kan dyrke en frihedens
kultur der hvor der er tvang. Vi er tilbage ved spørgsmålet om den
moralske opdragelse og den moralske habitus. Kant stillede spørgsmålet,
og kom med sit bud på en praktisk fornuft der har frihed som
forudsætning. Måske der skulle arbejdes videre med den figur?
3.2.3. Kritik, mod til at sige fra overfor ufornuften, og
myndighed.
Theodor W. Adorno blev tilknyttet ”Institut für Sozialforschung” i
Frankfurt mens han var i exil i USA, på flugt fra nazismen. 134 Han
udgjorde sammen med bl.a. Max Horkheimer den første generation af
den såkaldte Frankfurter skole eller den kritiske teori. Horkheimer var
ligeledes i eksil i USA, og instituttet i Frankfurt blev først genåbnet i
1950. Horkheimer og Adorno var unge under første verdenskrig og midt
i livet da nazismen viste sit grimme fjæs i trediverne.
Ingen utopi, kun kritik
Frankfurterne griber tilbage til Kant, idet de har en klar forestilling om at
”udgang af den selvforskyldte umyndighed” fortsat bør være aktuel. De
udøver dog en civilisationskritik som også er en fornuftskritik. De
bemærker, at fornuften ikke ligefrem har bidraget til denne udgang af
umyndigheden. Horkheimer og Adorno taler om en ”oplysningens
dialektik”(Horkheimer & Adorno, 1975). Den fornuft, der skulle lyse på
vore sti, er blevet til et modlys, der blender os. Det punktlige,
selvberoende erkendelsessubjekt tonser derudaf, og resultatet er ikke
mere, men mindre myndighed, ja ligefrem barbari, og en ligegyldighed,
der vedligeholdes af en kulturindustri der bare underholder og foregøgler
en falsk virkelighed.
133
Myndighedsbegrebet har en klar reference til Kant, der interessere sig for ”udgangen
af umyndigheden” hen mod en situation hvor man på en gang er undersåt og lovgiver
(se også s.107)
134
Instituttet blev allerede i 20-erne med et glimt i øjet kaldt for ”Café Marx”(MüllerDoohm, 2014, s. 99), senere kom betegnelserne ”Frankfurter Skole” og ”kritisk teori”.
Det der forbinder de forskellige der gennem tiden er tilknyttet instituttet er nok snarere
a) en kritisk tilgang, der går på at mennesker vikles ind i samfundsmæssig, kulturel og
historisk betingede praksisser og forestillinger der producerer en ”falsk” virkelighed, og
b) en længsel efter at noget andet må være muligt, end en intellektuel dogmatik.
127
Frankfurterne knytter på forskellig vis an til Freud og Marx, der begge
udviklede teorier der viser hvordan mennesker netop ikke er herre i eget
hus, men underlagt kræfter der arbejder bag deres ryg. Adorno ser at det
barbariske ikke er noget der kommer udefra og forstyrrer civilisationen,
men er indbygget i den (Adorno, 1971a, s. 88; Pongratz, 2008, s. 125),
ligesom der ifølge Freud både er en livsdrift (eros) og en dødsdrift
indbygget i mennesket. Rationaliteten, der var med til at frembringe den
moderne subjektivitet, vil i sidste ende også likvidere det. Dannelse er
næppe en kur mod dette forfald, for dannelse er også ramt af en
umulighed, en antinomi, der endda kan gøre den farlig. Antinomien er, at
dannelse forudsætter frihed og autonomi mens den samtidigt skal foregå i
et heteronomt system. Dannelsesidealet, der lover frihed i verden, dvs. en
forsoning, ja ligefrem et sammenfald mellem individet og verden, bærer
faren for det totalitære i sig, da også fascismen tager afsæt i forestillingen
om sammenfaldet mellem totalitet og individ. I dannelsens udspring er
dens forfald allerede teleologisk fastlagt (Adorno, 1971b, s. 104). Den
oprindelige utopi om det autonome subjekt reduceres til selvopretholdelse uden et selv, en form for halv-dannelse, der giver svar på
det psykologiske spørgsmål om hvordan mennesket kan holde ud med en
i sidste instans irrationel rationalitet (op. cit. s.108).
Barbariet var, er man næsten fristet til at sige når man tager den
forfaldshistorie til sig, ikke en tilfældig afsporing, men som et tog ført af
en blind togfører der med fuld fart kører på et blind spor. For Horkheimer
og Adorno er det sådan at ethvert spor der lægges ud mod en strålende
fremtid er et blind spor, så det bedste man kan gøre –og opdrage til– er at
standse toget i tide.
Frankfurternes samtidsdiagnose er ikke et produkt af fornuften, men en
udløber af en længsel efter noget andet, noget helt andet.135 Længslen
omsættes hverken til en ny omfattende forståelse eller til en (praktisk)
utopi, for hvis der én ting vi burde have lært, er det, at ”Das Ganze ist das
Unwahre”.136 Altomfattende tankesystemer, der prætenderer at fortælle
135
Horkheimer taler mange år senere i et interview (Horkheimer, Wolff, & Gumnior,
1970) om en længsel efter at uretfærdigheden ikke får det sidste ord. Fornuften er
kommet i diskredit, og Horkheimer kom frem til at religion i en ikke dogmatisk form kan
rumme og nære netop den længsel.
136
’Helheden er det usande’. Citatet er fra Minima Moralia og er selvfølgelig en hilsen til
Hegels ”Das Wahre ist das Ganze”, som betyder at vi først kender sandheden (om
verden) når vi har ”absolut viden”. Absolut viden indebærer en forsoning, en
sammensmeltning med verden: den enkelte går op i en højere enhed. Samme type
128
sandheden om verden, har det med at blive totalitære. Længslen giver
næring til kritik, og til at indkredse hvad der ikke har gyldighed, hvad der
er ”forkert”. Kritik er, vil jeg sige, den praktiske fornuft der tager over.
For Adorno var fornuftsbegrebet dog så belastet at han end ikke ville
bruge det i denne sammenhæng.
Opdragelse til myndighed
Kritik og en indkredsning af hvad ikke skal være var også Kants
udgangspunkt, da han omskrev oplysning som udgang af umyndighed.
Det følger Adorno midt i 1950-erne op på i en række radioforedrag og
radiosamtaler med Helmut Becker, hvori en række centrale pædagogiske
emner behandles (Adorno, 1971a). Opdragelse handler om denne udgang
af umyndighed, og et af foredragene har også titlen: ”Opdragelse til
myndighed”. Opdragelse til myndighed vil sige opdragelse til demokrati
(s. 107), til kritik, til engagement. Udgangen af umyndigheden handler
om at kunne sige fra. Adorno deler ikke Kants tillid til at mennesker i
kraft af fornuft og forstand bevæger sig mod det perfekte, og hans
pædagogiske tanker er ikke et optakt til en positiv pædagogisk teori , for
han opfatter ’det moderne samfund som et alt-omfattende og altdefinerende system, en forudgiven tvangssammenhæng (og) inden for et
sådant system gives intet umiddelbart eller frit reflekteret grundlag for en
positiv teoridannelse, og der gives intet udenfor.’(A.-M. E. Olsen, 2002,
s. 233). Derfor er ”At vi aldrig skal opleve et nyt Auschwitz” (Adorno,
1971a, s. 88) en stor nok ambition: ”Den eneste magt der sandelig kunne
bryde Auschwitz-princippet, ville være autonomi, hvis jeg kan tillade mig
at bruge dette Kantianske udtryk: at mobilisere kraft til refleksion, til
selvbestemmelse, til ikke at ville være vidne til og til at sige fra.” (op.cit.
s. 93, min oversættelse)137
Autonomi, ikke i betydning af at være herre over, men i betydning af at
have mod til at stå på egne ben, til ikke at være medløber, til at udøve
kritik, og myndighed som deltagelse i at styrke demokratiet, bliver de
pejlemærker som Adorno sætter for den moralske og politiske
opdragelse. Dermed fortsætter han også den Kantianske tradition, der
ikke tænker frihed og tvang som hinanden udelukkende størrelser. Tvang
tankegang kan også ligge i aktuel anvendelse af helhedsbegrebet, fx helhedsskole,
helheddsyn.
137
„Die einzige Wahrhafte Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn
ich den Kantischen Ausdruck verwenden darf: die Kraft zur Reflexion, zur
Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen.“
129
er til stede, kritik er en mulighed. ”Opdragelse ville være afmægtig og
ideologisk, hvis den ignorerede tilpasningsformålet og ikke forberedte
menneske på at skulle finde sig tilrette i verden. Den er imidlertid ligeså
betænkelig, hvis den bliver stående ved det, og ikke producerer andet end
«well adjusted people», hvorved den herskende tilstand, og netop i dens
slette udgave, først for alvor sætter sig igennem. For så vidt ligger der i
begrebet om opdragelse til bevidsthed og rationalitet på forhånd en
dobbelthed. Måske er den ikke til at takle i den bestående tilstand; men vi
bør under ingen omstændigheder undvige den.” (Adorno, 1971a, s. 109
citeret og oversat i Olsen, 2002, s. 241)
Mens den første generation af Frankfurter skolen er ret pessimistisk i
forhold til fornuften som vi kender den, så er Jürgen Habermas, den mest
fremtrædende af skolens anden generation, på en gang kritisk og mere
fortrøstningsfuld i forhold til fornuften.
3.2.4. Habermas: kan man komme til fornuft igen?
I tiltrædelsesforelæsningen ”Erkenntnis und Interesse” (Habermas, 2005)
fra 1965 afviser Habermas den adskillelse mellem erkendelse og
interesse, som er en selvfølge for både det punktlige, selvberoende
subjekt, og for Kants erkendende subjekt, der er formateret af de samme
kategorier der gælder alle. Erkendelse, siger han, er aldrig interesseløs.
Fornuften er altid midt-i, aldrig blot i sin egen verden.138 Det implicerer
dog ikke nødvendigvis at interesserne altid kommer før erkendelsen, dvs.
at fornuften altid er underordnet andre interesser.
Kan fornuften blive praktisk
Findes der, spørger Habermas, ”et sammenfald mellem erkendelse og
interesse”, dvs. en mulighed for at selve erkendelsen bliver dannende for
det erkendende subjekt? Findes der en mulighed for at erkendelse bliver
praktisk-etisk? Habermas søger, ligesom Kant, efter en mulighed for at
forene fornuft, frihed og etik. Når han søger efter et sammenfald mellem
erkendelse og interesse, søger han en løsning på spørgsmålet om
selvopdragelse, for hvis man gennem erkendelse kan forvandle (danne)
sig selv, må der være tale om ”Selbttätigkeit” og selvopdragelse. Mens
Habermas selv satte sin søgen i en politisk kontekst der handler om at
138
midt-i er et udtryk jeg vil anvende mange gange fremover; det er ikke Habermas´
udtryk og jeg har heller ikke direkte fundet det hos andre. I fænomenologien bruges ofte
udtrykket ” indfældet i verden”. Begge udtryk angiver en klar modsætning til
forestillingen om ”the view from nowhere”
130
bekæmpe ”decisionisme” og den ”objektivistiske refleksion”, der består i
at værdispørgsmål afgøres med henvisning til videnskab, fremhæver jeg
at hans søgen også kan forstås i en pædagogisk kontekst.
Ideen om sammenfaldet mellem erkendelse og interesse, teori og praksis,
kommer fra de gamle Grækere, der i deres erkendelsesvirksomhed
(teoria) skuer kosmos, derved bliver delagtiggjort i det uforanderlige, i
den ordnede bevægelse, der så sætter sig spor i sjælen (mimesis), og
derfor vil blive reflekteret i personens holdning (ethos) der indgår i hans
livspraksis. Habermas finder dette sammenfald mellem erkendelse og
interesse i den fornuft, som han benævner som ideologikritik eller kritisk
videnskab. For at nå dertil begynder han med at tage et modsat
udgangspunkt: hvor man i traditionen fra Descartes, Locke og Kant har
ledt efter den interesseløse erkendelse, tager han afsæt i at enhver form
for erkendelse er interessebetonet: de empirisk-analytiske videnskaber
(der i høj grad baserer sig på det punktuelle, selvberoende selv) er knyttet
til arbejde, hvorigennem vi (mennesker) udvider vores dispositionsmagt,
de historisk-hermeneutiske videnskaber er knyttet til at vi (mennesker) vil
forstå os selv, så vi kan begå os i vores livspraksis. Problemet er, siger
Habermas, at både de empirisk-analytiske og de historisk-hermeneutiske
videnskaber i dag har en objektivistisk selvforståelse. Det betyder at de
bliver grænseløse: de blander sig i forhold hvor de ikke hører hjemme, og
dermed kommer vi til at mangle rationalitet i forhold til beslutninger om
mål og formål: enten bliver beslutninger decisionistiske, eller også bilder
man sig ind at man har et objektivt videnskabeligt grundlag for at tage
beslutninger om hvordan fremtiden skal formes. Med Husserls ord fra
1933, det år hvor Hitler blev rigskansler: ”I vores livsnød har denne
videnskab intet at sige os”. Habermas finder dog en tredje interesse, der
er grundlag for en tredje slags videnskab: de kritiske socialvidenskaber
og filosofien har en interesse i frigørelse gennem selvrefleksion. I denne
selvrefleksion, som Habermas her modellerer parallel til en terapeutisk
selvrefleksion i en bestemt forståelse af psykoanalysen, falder erkendelse
og frigørelse fra undertrykkende tvang sammen. I selvrefleksionen bruger
man sin forstand uden en andens ledelse, og det medfører at man frigør
sig fra det der umyndiggør en.
131
Kan kritisk selvrefleksion gøre det ud for pædagogik som en
praktisk videnskab?
Habermas forlader senere denne forestilling om sammenfaldet mellem en
kritisk selvrefleksion of frigørelse (se fx selvkritikken i Habermas, 2000),
ligesom han vil forfølge det han også annoncerer her: at fornuften skal
bringes dialogisk i bevægelse. Han vil dog holde fast i ideen om at der er
forskellige typer rationaliseringsprocesser knyttet til forskellige måder
hvorpå mennesker reproducerer og udvikler sig. Der er derfor en
selvstændig praktisk interesse, der foranlediger os at gå ind i
kommunikative processer, der kan hjælpe os når vi i vores livsnød leder
efter vej. Mere om det i 3.3.5.
Standser vi foreløbig op her, umiddelbart efter ”Erkendelse og Interesse”,
standser vi et sted, hvor der var mange der stoppede op. Teorien om de
erkendelsesledende interesser gav en god anledning til at gøre op med
”den værdifrie videnskab”, den videnskab der prætenderer at have et view
from nowhere. Forestillingerne om samfundsmæssig tvang og om et mere
frigjort liv talte, i oplysningen tradition, til mange. Så der skulle måske
ikke altid så meget til før man ”valgte” den emancipatoriske (frigørende)
interesse, også i pædagogikken.139
Habermas forsøg på at finde en forankring for en ”praktisk videnskab”,
dvs. for en videnskab der kan bidrage til selvopdragelse, udvikling af en
moralsk habitus, udgang af den selvforskyldte umyndighed, førte
paradoksalt nok til at netop interessen for at koble pædagogik og praktisk
fornuft blev mindre. Han afskrev tilsyneladende de historiskhermeneutiske videnskaber som ”objektivistiske”, mens han vurderede
den egentlig hermeneutiske variant, som Hans-Georg Gadamer
repræsenterer, som bundet op til traditionens autoritet, dvs. som
konservativ, og dermed nærmest som ideologisk (se fx Leiviskä, 2014).
Mens interessen for pædagogik som en praktisk videnskab svandt, blev
interessen for de ”kritiske socialvidenskaber”, der er knyttet til
139
Det er bemærkelsesværdigt at den åndsvidenskabelige pædagogik, der i Tyskland og
Holland havde stået stærk, blev kritiseret fra to sider: på den ene fra den empiriskanalytiske side (med Wolfgang Brezinka som markant repræsentant i Tyskland) og fra
den kritiske pædagogik, med sin vægt på pædagogisk sociologi, på den anden. Resultat
blev at den fortolkende pædagogik, der optrådte som handlingsvidenskab, blev
”nedstirret” af alle de, der mente at kunne gøre krav på en privilegeret position i forhold
til at kunne aflæse sandhed. Om opbruddet i det pædagogiske miljø omkring prof. M.J.
Langeveld, der gennem årtier havde været helt centralt i Holland, kan man læse i (Bos,
2011)
132
selvrefleksion og frigørelse, større. I nogle tilfælde blev den kritiske
socialvidenskab, på grund af sin særlige frigørende og dermed dannende
interesse, modellen for hvad der er pædagogisk. Den pædagogiske
sociologi bliver den forvandlende kraft der gør at man flytter sig selv; den
bliver pædagogisk. Det førte blandt andet til udvikling af
projektpædagogikken, for i projektarbejdet bliver eleven en form for mini
kritisk-videnskabsmand eller –kvinde. Det er dog et noget snævert
pædagogisk ideal, et ideal hvor socialisering (i den kritiske tradition) og
kvalificering (til kritiske analyser) fører til et mere eller mindre
forudsigeligt resultat i form af et politisk (bevidst) subjekt. Det er både et
for snævert og et alt for omfattende ideal. For snævert, fordi den politiske
subjektificering fremstår som den eneste mulige, for omfattende, fordi
den gør krav på en absolut sandhed, som kun et ”view from nowhere”
kan prætendere at give.
Måske er den selvrefleksion, der er indbygget i de kritiske
socialvidenskaber og grundlag for en ny form for autonomi, ikke så
forskellig fra det punktlige selvs objektiverende selvrefleksion. Måske er
det bare en ny form for subjektivering og selvbedrag der sætter sig
igennem. Det mener i hvert fald Michel Foucault, som kommer til orde i
næste afsnit.
3.2.5. Et opgør med forestillingen om fornuften
Kant forankrede fornuften i en frihedens rige og Locke og Descartes
fornuft giver ”a view from nowhere”. Horkheimer og Adorno ser at
fornuft og ufornuft i den menneskelige udvikling er lige så tæt knyttet til
hinanden som Eros og Thanatos i det enkelte menneskes udvikling.
Habermas knytter forskellige typer fornuft til forskellige typer af
interesser, og afgrænser dermed de forskellige typer fornufts gyldighed
og rækkevidde. Men nu sker der noget mere radikalt. Fornuften bliver
taget ned til jorden: det er bare et perspektiv. Det er bare en fortælling, og
andre fortællinger er også mulige, siger den franske filosof Jean Francois
Lyotard (1924-1998) (Lyotard, 1984). Ikke nok med det, den fortælling
der er knyttet til fornuften, at vi som menneskehed kan blive mere
perfekte og befri os fra alt det, der holder os ned, er også bare en
fortælling. Og ikke nok med det, når det bare er en fortælling, så er ideen
om at det hele drejer sig om mennesket også en fortælling. I et interview
i avisen Le Monde i 1969 siger Michel Foucault:
133
“The death of man is nothing to get particularly excited about. It's one of
the visible forms of a much more general decease, if you like. I don't
mean by it the death of god but the death of the subject, of the Subject in
capital letters, of the subject as "the origin and foundation of Knowledge,
of Liberty, of Language and History” (citeret i Dreyfus, 2004)
For Foucault er sandhed altid knyttet til magt: sandheden tjener magten
og magten tjener sandheden, og sammen går de op i et magtspil vi alle
deltager i, uden perspektiv på, at vi nogensinde kan komme ud af det.
Men vi kan spille det på forskellige måder.
I videns vold -eller: socialisering til performativitet
I bogen Overvågning og straf (Foucault, 2002) analyserer Foucault
hvordan fængslet, og de disciplineringsteknikker der følger med fængslet,
udgør en form for normaliseringsmagt. Når man udgrænser nogen sætter
man samtidigt ganske bestemt ”normal”. Det er et signal til alle andre
om hvad der er ”unormalt”, og hvad man derfor skal undgå. Det moderne
fængselsvæsens magtudøvelse er som regel ikke brutal og kropslig, men
foregår gennem de ”teknikker” hvormed mennesker bliver gjort synlige,
bliver set, overvåget, benævnt og behandlet. Foucault viser fx hvordan
den konstante overvågning i fængslet i sig selv disciplinerer og samtidig
giver anledning til at der indsamles og skabes en viden om fangerne, så
de bliver kendte på en bestemt måde. De bliver set ud fra en bestemt
optik, og med tiden kan det blive den eneste måde de er kendte på. Så
kender vi dem kun på denne måde – ligesom de vænner sig til at se sig
selv på den måde. For Foucault er viden ikke noget der viser sandheden
om verden; viden er med til at konstruere en sandhed om mennesker og
om verden, og er på den måde uløseligt knyttet til magtudøvelse.
Den afgørende forskel mellem Lyotard’s og Foucault´s forestillinger på
den ene side og de klassiske forestillinger på den anden er, at der ikke
længere er et sted ”udenfor” der hvor vi er i verden: hverken et punktuelt
selv, et frihedens rige eller en emancipatorisk interesse. Lyotard gør det
meget tydeligt at han ikke er ene om at forlade den forestilling: fornuften
er for længst blevet kynisk. Også i de gængse politiske, administrative,
teknologiske og videnskabelige verdener er der for længst opstået en
mistro til den repræsentative epistemologi, baseret på det selvberoende
subjekts genspejling af den objektive verden. Det har ført til at man i
praksis ikke længere anlægger et sandhedskriterium, men et
134
performativitetskriterium, dvs. man går efter nytteværdi (Lyotard, 1984).
Foucault og Lyotard afslører således en kynisk fornuft, der på det
pædagogiske område modsvares af en kynisk autonomiforståelse, der
benævnes som ”selvudvikling” men tjener performativiteten. 140
Selvudvikling er et middel til at øge præstationerne. Begrebet
”konkurrencestaten” som Ove. K Pedersen eftertrykkelig har sat på
dagsorden i Danmark i 2012, vidner om, at Lyotards analyse ca. 30 år
efter fortsat er holdbar: det handler om performativitet.
Jan Masschelein, en Belgisk pædagogisk filosof, spørger, hvordan vi med
den indsigt kan forestille os en kritisk pædagogisk teori (Masschelein,
2004a). Traditionelt er det en teori der kan bidrage til et autonomt,
kritisk, selv-refleksiv liv. Med Foucault ved hånden kan man argumentere
for at magtens aktuelle figurering består i ”government of
individualisation”, ledelse af selvledelse. Med det blik forsvinder
forestillingen om at det autonome, kritiske, selvrefleksive liv er et
ultimativt princip, at det er selvdannelse, der gør én til et moralsk væsen,
der på egne og menneskeheden vegne holder perfektibilitetens kurs.
“Starting from the framework offered by Foucault, it can be made clear
that the autonomous, critical, self‐reflective life does not represent an
ultimate principle but refers to a very specific form of subjectification
operating as a transmission belt for power. The autonomous, critical,
self‐reflective person appears as an historical model of self‐conduct
whereby power operates precisely through the intensification of
reflectiveness and critique rather than through their repression,
alienation or negation. (s. 351) At udøve selvledelse er at være konform,
og selv klienten på et revalideringscenter er “dømt til personlig
udvikling” (Mik-Meyer, 2004). Selvudvikling –et andet ord for
”Selbsttätigkeit” – er blevet en nødvendighed for at overleve, det
efterspørges af samfundet, men også af alle virksomheder, institutioner
og organisationer, der er blevet en del af den eksisterende orden, det er
ikke længere en modkraft mod magtudøvelse, men snarere den mest
avancerede form for magtudøvelse (Masschelein, 2004a, s. 355 f).141
140
En google søgning på ”ledelse af selvledelse giver over 65.000 resultater, og på de
første mange sider handler alle links om arbejdslivet.
141
Professionshøjskolerne i Danmark ”udruller” i disse år en ”studieaktivitetsmodel” der
skal øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på forventet studieaktivitet,
således at en ”selvstændig studieindsats” fremmes. Også her forbindes forestillingen om
135
Man kan forestille sig kritisk pædagogisk teori som analyse af hvordan
opdragelse (til selvstændighed) og pædagogik er viklet ind i figureringer
der sætter sig igennem i opdragelse og pædagogik. Biesta ser fx at den
pædagogiske figur af ”subjektificering” gennem opdragelse til fornuft nu
fremtræder som en form for socialisering/kvalificering: et program man
går igennem for at blive på en bestemt måde (se fx Biesta, 1998, 2010,
kap 4).142 Mens analyserne kan give os et andet blik, så besvarer de ikke
spørgsmålet om der fortsat er plads til en pædagogisk figur, til en
forestilling om subjektificering og myndighed.
Et ”ethos” forudsætter ikke et arkimedisk punkt
I kølvandet på det der er kaldt det postmoderne, som Lyotard og Foucault
kan siges at give udtryk for, er det blevet moderne at gå væk fra
forestillingen om at man kan opnå sikker viden gennem fornuften.
Mennesket er kodet, formateret og decentreret gennem sin færden i
verden og gennem deltagelse i sproglige praksisser. Sandhed erstattes af
”brugbarhed” –men hvem skal bestemme hvad det skal være brugbar til?
Er der ikke andet end instrumentalitet og performativitet?
Uden kriterier, uden en måde hvorpå man kan forstå, diskutere og afgøre
om noget er vigtigere end noget andet, om noget fx er mere pædagogisk
end noget andet, er der tre muligheder tilbage: (1) performativitet, fordi
det handler om the survival of the most performative, (2) ligegyldighed
og relativisme, for det ene kan være lige så godt som det andet og (3) et
genfærd af det suveræne, autonome selv, der helt på egen hånd beslutter
sig for hvordan verden skal se ud i dag, og der efter eget
forgodtbefindende kan ændre sin fortælling om sig selv for bedre at
magte livet143. Foucault tilbyder dog en fjerde mulighed: kritik, dvs. at
pege på at noget er mindre godt, og at andet er muligt, kan udspringe af et
ethos, en praktisk holdning der siger nej til at blive regeret på denne
selvstændighed og selvvirksomhed med performativitet. Den er en del af den ”diskursive
praksis”, som er behandlet i kap.2, og har ikke meget at gøre med subjektificering.
142
Mens jeg følger Biestas analyse må jeg dog notere at hans forståelse af Kants
autonomibegreb adskiller sig væsentligt fra den jeg har fremlagt, idet Biesta i artiklen fra
1998 tilsyneladende opfatter autonomi som et empirisk begreb, hvilket der efter min
mening ikke er belæg for. Biesta projicerer tilsyneladende et autonomibegreb, der er
inspireret af Schelling og Fichte og der i det 19 og 20 århundrede vandt frem under
indflydelse af ideen om det selvberoende (og selvrefleksive) selv, over på Kant.
143
En interessant kritik af en konstruktionistisk retning indenfor den narrative tilgang
findes i Standish (2013). En alternativ narrativ tilgang der ikke lider af at genintroducere
et subjekt der behersker sig selv antydes fx af Dunne (1996).
136
måde. Dermed er vi på sin vis tilbage ved Kant, der ikke så autonomi som
”at have kontrol over” eller ”at frigøre sig fra” men som en mulighed for
at træffe et valg i de situationer der byder sig.
3.2.6. Status og perspektiv
Kant pegede på at den moralske dannelse er en væsentlig pædagogisk
opgave. Moralsk dannelse angår menneskets evne til at træffe gode valg,
der gør ham og verden mere perfekte. Opgaven kan løses i kraft af
fornuftens selvlovgivning og forstandens ræsonneren i situationer hvor
der også er tvang. Kant postulerer en principiel frihed der opmuntrer til
frigørelse, men som ikke sætter tvangen ud af kraft. Friheden ligger
derfor ikke i at den kan kontrollere situationen, men i at man selv tager
sine beslutninger, at man tager et ansvar. Det særlige ved denne opgave
er at den kun kan løses af det pågældende menneske selv, dvs. at det skal
ske i frihed. Opdrageren kan undervise, opfordre og rammesætte –men
ikke bestemme om og hvordan opgaven bliver løst. Alt det foregår i en
situation hvor der også foregår meget andet som kræver sit. Frihedens
kultur skal dyrkes der hvor der også er tvang. Den moralske dannelse er
knyttet til den praktiske fornuft.
Kants forestilling om at mennesker kan være selvlovgivende eller
”autonome” knyttes i eftertiden til det punktlige selv, dvs. til det selv der
forholder sig refleksivt til verden ved at placere sig udenfor denne. For
det punktlige selv står verden til rådighed, den kan –i hvert fald i
princippet– kontrolleres. Kant hentede ”kun” det kategoriske imperativ i
den ikke sanselige verden, og angav at selve ”anvendelsen” af denne lov
skulle foregå gennem ræsonnementer hvori man forholder sig til den
konkrete situation, inklusiv alt det som man ikke kan ændre på. For ham
er anvendelsen af det kategoriske imperativ ikke en ”implementering”
eller en måde at få kontrol over verden på, men en måde hvorpå man
kommer overens med den. Alt det går tabt i forestillingen om mennesket
som et autonomt væsen. Selv Kantianer der holder fast ved forestillingen
om en praktisk fornuft forestiller sig, at der kun er én måde at anvende
det kategoriske imperativ på, og at man derfor kan lære hvad man skal
gøre.144 Der er, med andre ord, stærke tendenser til at trække mennesket
ud af sin verden og ind i en fornuftsverden, som så efterfølgende kan
”anvendes” på den sanselige verden. Sådanne forestillinger fører til det
144
Det er helt i modsætning til Kants ord ”Die Maximen müssen aus dem Menschen
selbst entstehen”, se s. 111
137
Grækerne ville kalde hovmod, hybris, der uvægerligt følges op af
nemesis, undergang. Denne mytiske skabelon følges af Adorno og
Horkheimer, der fatter mistillid til den fornuft der legitimerer at nogen
kan sætte sig op som almægtig, og at andre lader sig indrullere i
vedkommendes hær. Al den stund de almægtige har sandheden på deres
side, må de mindre begavede bøje sig for den fornuft, og lære at følge
den. Adorno beskriver denne dynamik mellem almagt og underkastelse i
studiet af ”den autoritære personlighed”, hvori han søger forklaringen for
mange Tyskers medskyldighed i anden verdenskrig. Når nogen kender
sandheden, fornuften, må andre bøje sig. Adorno og Horkheimer får en
sådan mistro til en fornuft, der medfører så megen lidelse og
umyndighed, at de ikke længere søgen kilden til en mulig kritik dér.
Adorno finder kilden i evnen til at sige fra, det etiske valg, og i den type
fællesskab hvor diskussionen holdes åben: demokratiet. Adorno’s
pædagogiske indsigter kan opfattes som en advarsel mod såvel autoritær
opdragelse som mod en opdragelse der kun har fokus på kvalificering.
Med Frankfurterne kommer civilisationskritikken, der også for Kant var
en del af pædagogikkens sammensathed, atter i fokus. Habermas følger
op ved at forankre civilisationskritikken i fornuften. Det giver både en
legitimation óg en pædagogisk virkning, idet indsigt i undertrykkelsen
gennem selvrefleksion er frigørende: erkendelse og interesse falder
sammen i en dannelsesproces. Det er Habermas fortjeneste, at der
foregår et opgør med den interesseløse erkendelse, dvs. den form for
fornuft der kun findes i en fornuftsverden. Fornuften er verdslig. At
dannelse bliver lig med sociologisk selvrefleksion er dog en alt for
snæver opfattelse af ”det pædagogiske” og af moralsk dannelse. Med den
model risikerer man at der igen bliver en uundgåelig sandhed med
bestemte handlingskonsekvenser -denne gang er de ”frigørende”, men
modellen er ikke så meget anderledes end den der er beskrevet overfor.
Foucault og Lyotard gør opmærksom på netop det, og de tager afsked
med forestillingen om en ”sandhed” der kan findes eller konstrueres
udenfor verden, dvs. interesseløs. Sandhed og magt er knyttet sammen,
og de udspiller sig ikke udenfor, men i verden. Derfor kan Foucault atter
stille pædagogiske spørgsmål, som nu ikke omhandler hvordan der skal
opdrages, undervises og læres til sandhed, men om hvordan man skal
forholde sig til den måde man bliver regeret på: hvad vil du gøre i den
situation? Foucault stiller dermed atter spørgsmålet om hvordan
individet tager ansvar for sin væren, og hvordan pædagogikken kan
138
bidrage til at individet selv gør det. Foucault holder fast ved at det er
muligt at træffe valg, og i den forstand at handle etisk. Han forudsætter
frihed, ikke som en empirisk størrelse (som den af fornuften bårne
autonomi), men som en transcendental.
Lærdommen af de historiske fragmenter jeg har fremlagt må være, at
selvopdragelsen, det at kunne tage ansvar for sin egen eksistens som et
etisk væsen, fortsat må være i fokus. Både Frankfurterne og Foucault
peger på det. For at holde det fokus må man afskrive at der er noget
andet, i form af en fornuft og en sandhed, der kan tage ansvaret fra én. På
én måde ligner det, især når man kombinerer det med
civilisationskritikken, den Kantianske forestilling, men samtidigt er der
en stor forskel, idet der nu kun er immanens: der er ingen nødvendige
(fornuftige) kriterier for de praktiske ræsonnementer der skal til.
Pluralitet er et vilkår. Hvordan kan pædagogik, og især den del der
handler om selvopdragelse, moralsk dannelse eller subjektificering,
figureres uden absolutte kriterier og i pluralitet?
Det er det spørgsmål som jeg i næste afsnit (3.3.) skal prøve at samle stof
til at besvare. Jeg starter derfor med at sætte mig en smule ind i hvordan
en immanent verden kan tænkes. Jeg begynder med Heidegger.
Dette afsnits spørgsmål: ”To typer fornuft?” kan foreløbig besvares med,
at udskillelsen af en praktisk fornuft var et klogt træk, idet Kant dermed
kunne bevare forestillingen om at mennesket skal komme overens med
sin verden, ikke beherske den. Eftertiden har ikke altid væres så
nuanceret, og gjorde adgang til sandhed til en licens for at pådutte andre
samme sandhed, og dermed til en licens for at herske. Den type fornuft er
afsløret, den rammes af civilisationskritik, og alternativet er at fortsætte
ud af det spor der handler om subjektificering: at tage ansvar for sit liv og
komme overens med sin verden. I en Aristotelisk tradition vil jeg
foreløbig holde fast ved, at det er et spørgsmål om praktisk viden, hvor
viden både kan bestå af ræsonnementer og af en praktisk rettethed.
139
3.3. Vi er altid allerede midt i
3.3.1. Indledning
Jeg havde ikke forudset at jeg ville begynde et kapitel, der har som
ærinde at samle stof til en nyformulering af hvad vi i dag kan kalde for
”pædagogisk”, med Heidegger (1889-1976). Jeg har altid holdt mig på
behørig afstand. Hans legendariske hytte i Schwarzwald har aldrig haft en
dragende kraft på mig. Han var svært at forstå, og så var der det med
nazismen, som han kunne få til at rime på det svært forståelige. Blandt
andet Adorno har aldrig tilgivet ham det, og mente at det korrumperede
hele hans filosofi. I mine unge dage tog jeg den franske aftapning og
læste Sartres (1905-1980) variant på Heideggers Sein und Zeit, (Væren
og tid), l’Être et le néant (Væren og intet), og blev beroliget af, at
l’existentialisme est un humanisme. ’Eksistentialismen er en humanisme’
er også titlen på et foredrag Sartre holdt ca. et halvt år efter afslutningen
af anden verdenskrig. Heideggers tekster kom jeg først i berøring med
under ph.d. arbejdet, på en summerschool i Nederlandene om
‘Phenomenology of Practice and the Tradition of the Utrecht School’ ,
ledet af Max van Manen og Bas Levering, hvor vi læste ”Das Ding”
(Heidegger, 2000 [1949] ) og ”Die Frage nach der Technik”(Heidegger,
1954 [1953]). Dér gik det op for mig hvad det var Heidegger havde fat i,
og hvorfor der går tråde mellem ham og flere af det 20. århundredes
filosoffer som jeg sætter pris på. Heidegger foretager en ontologisk
vending. Han formaner Pico om at de muligheder mennesket har ikke er
nogen den enkelte selv er kilde til, han skiller ikke subjektet fra objektet
for efterfølgende at lade objektet bliver repræsenteret i subjektets
bevidsthed, så subjektet kan objektivere og kontrollere. Han sætter
fingeren på, at det lige præcis er dér, det gik galt.
Gadamer, der studerede hos Heidegger, vil sige det på sin egen, mindre
dunkle og mere tilgængelige, måde145: at oplysningens fordom er
benægtelsen af fordomme (Gadamer, 1999h, s. 270ff), dvs. at det var en
fordom at fornuft skulle være uafhængig af tradition. Kort fortalt, så
genintroducerer Heidegger, at der er et værensgrundlag som vi står på,
også når vi erkender. Der er ingen view from nowhere. Vi tilhører verden,
den tilhører ikke os, men vi kan gøre vores for at bebo den. Vi i er ”midt
145
Jürgen Habermas siger i en festtale i 1979 om Gadamers arbejde, at han har
”urbaniseret den Heideggerske Provins” (Habermas, 1979)
140
i”, der hvor frihed og tvang ikke er uafhængige størrelser.146 At være
midt-i betyder ikke at være selvberoende, men altid allerede at være fyldt
med ”andethed”. Dermed bliver udfordringen snarere at forbinde sig med
denne andethed, end at herske over den.
Efter en yderligere introduktion af Heidegger følger udredninger af
tanker, analyser og begreber fra tre andre tænkere: Hans-Georg
Gadamer, Michel Foucault og Jürgen Habermas De tager, hver på sin
måde, også afsked med forestillingen om en fornuft der ikke er i verden,
og med det selvberoende, punktlige selv.
Gadamer, der studerende hos Heidegger, kom igennem anden
verdenskrig uden at korrumpere sig med Nazi-regimet, og holdt i
september 1945, nogenlunde samtidigt med Sartres foredrag om
eksistentialisme og humanisme, et foredrag under titlen ”Die Bedeutung
der Philosophie für die neue Erziehung”(Gadamer, 1948)147. Her
omskriver han den pædagogiske opgave der venter: ’igen finde frem til
fornuften, denne evne at kunne anerkende det værende, også og især når
det går imod vores interesser (s 13, min oversættelse).148 Der er et
værensgrundlag som er meget mere betydningsfuld end det vi selv kan
finde på. Gadamer foretrækker i øvrigt at bruge traditionsbegrebet
fremfor værensbegrebet.
Mit første kendskab til Gadamer gik gennem Habermas, fordi der
omkring 1970 var en ”Habermas-Gadamer debat” om forholdet mellem
kritik og tradition. I de venstreorienterede akademiske kredse sidst i 70erne var Habermas´tilbud af en kritisk videnskab næsten ikke til at afslå,
men da én af mine ældre, men afgjort progressive professorer i sin bog
”Selvudfoldelsens myte” åbent tilkendegav, at han hældte til at holde med
Gadamer (Nijk, 1978), gav det stof til eftertanke. Min fascination af
Gadamers filosofi blev ikke mindre da jeg 10 år senere arbejdede
sammen med Karsten Tuft, der er optaget af at gøre Gadamers legebegreb
146
Sammen med Line Togsverd har jeg med det afsæt skrevet om pædagogik (Rothuizen,
2015c; Togsverd & Rothuizen, 2015a, 2015c)
147
Gadamer er ikke kendt som politisk aktivist, som Sartre og som også de to tænkere
jeg senere kommer ind på: Jürgen Habermas og Michel Foucault. Alligevel er hans filosofi
tæt knyttet til en demokratiforståelse. I foredraget siger han: „Denn was wir
philosophierend vom Wesen der Wahrheit erkennen, lehrt uns das gleiche, was wir,
Bürger unseres Staates, als das Wesen der echten Demokratie immer müssen realisieren
lernen: Belehrt zu werden, auch gegen unsere, subjektive gewisse ûberzeugung ist der
Weg der Ermittelung der eigentlichen geschichtlichen Wahrheit.“ (op.cit. s. 13f)
148
„Die eigentliche Lehre, die für uns erwächst, ist offenbar, dass wir die Vernunft, diese
Fähigkeit des Anerkennens des Seienden gegen unser Interesse, wieder lernen müssen“
141
frugtbar for pædagogikken (Tuft, 1999, 2014). Fascineret blev jeg også af
at Gadamer som 99-årig holdt et oplæg –som altid et oplæg til dialog- om
opdragelse, under titlen ”Opdragelse er selvopdragelse”. Jeg vælger at
behandle Gadamer i denne sammenhæng fordi han følger op på
Heideggers ontologiske vending, fordi hans centrale begreb ”forståelse”
implicerer subjektificering og fordi han er optaget af fronesis, den
praktiske viden.
Foucault overrasker og modsætter sig kategorisering. I én af de sidste
interviews erklærer han, at hele hans filosofiske tilblivelse er præget af
hans Heidegger-læsning (Schneider, 2001, s. 224). Når jeg tager det for
pålydende, så tolker jeg det som om Heidegger har vist ham nogle spor –
og så gik Foucault i øvrigt selv i gang med at finde veje. De kan være
enige om at subjektet ikke er herre i eget hus, at subjektet er kastet ud i
”væren” hos den ene, i ”magt” hos den anden: subjektet er figureret og
må selv videre derfra.149 Foucault blev for mig pædagogisk interessant
gennem Heidegger –da jeg så Heideggers figur, fik jeg pludselig også øje
for Foucaults figur, hvilket blev til ren fascination da jeg fik kendskab til
hans læsning af Platons dialog ”Alcibiades” (Foucault, 2005). I denne
dialog, hvori Sokrates og Alcibiades har en pædagogisk relation, er der
ikke kun tale om overbevisning, som i Giorgias (se s. 104), men også om
en opfordring til selvomsorg.150
Jeg vælger at behandle Foucault i denne sammenhæng både på grund af
styrken i hans civilisationskritik og fordi han har en forståelse af det
decentrerede subjekt der ikke udelukker subjektificering. (se også note
84).
Den tredje mand jeg refererer til i dette kapittel er Jürgen Habermas, der
var ung under anden verdenskrig og hører til den generation af Tyskere
der både skulle gøre op med fortiden og lave en ny begyndelse. Han læste
også Heidegger, og efter sigende var hans doktordisputats (dissertationen
om om Schelling) præget af det. Han fik sin Habilitation med det
skelsættende værk ”Strukturwandel der Öffentlichkeit” ved marxisten
Wolfgang Abendroth, og blev efterfølgende hentet til Heidelberg af den
149
Jeg følger dermed også Dreyfus samlæsning af de to (Dreyfus, 1990, 2004)
F. Gros har skrevet en review af Hermeneutics of the self, den foredragsrække hvori
Foucault bl.a. behandler Alcibiades (Gros, 2005). Om Dialogen Alcibiades betydning for
Foucault og for pædagogik kan man også læse hos Marzio, 2006.
150
142
30 år ældre Gadamer. Han beskriver selv at han gennem Gadamers
”Wahrheit und Methode” fandt vejen tilbage i den akademiske filosofi
(Müller-Doohm, 2014, s. 129 ff). Heidegger havde han på det tidspunkt
gjort op med: da han i 1953 fik øje på en nyudgivelse af Heideggers
forelæsninger fra 1935, hvori man fortsat uredigeret og ukommenteret
kunne læse om ”den indre sandhed og storhed af denne bevægelse” (som
er den national-socialistiske), gik han ind i sin første store kontroverse.
(op.cit. s. 87ff). Der er mange forhold der indgår i ens intellektuelle og
personlige udvikling, men for mig er der ikke meget tvivl om at
Habermas stærke engagement i dannelsen af et Tyskland der kan se sin
historie i øjnene, og forpligte sig på at gå en anden vej, har været med til
at han i den grad har vægtet at bevare et pålideligt kompas: fornuften. Det
er det han tager med fra oplysningstraditionen, samtidigt med at han
bekæmper den brug af fornuftsformer der kan udarte sig til totalitær
kontrol. Samme kampgejst viser han også når han genmnem hele livet
begynder eller blander sig i politiske, sociologiske og filosofiske
debatter. Kendetegnende er viljen til en demokratisk udvikling, en
offentlighed hvori det bedste argument har det sidste ord. For Habermas
bliver fornuften kommunikativ. Jeg vælger at behandle Habermas i
denne sammenhæng fordi han på samme tid vælger immanensen og
fornuften –i en bestræbelse på at gøre fornuften menneskelig og
mennesket fornuftigt. Det er en figur, der i forlængelse af Pico´s projekt
må afprøves. Deltagelse i fornuften, eller rationaliseringsprocessen som
Habermas kalder det, er subjektificerende og kan derfor tillægges
pædagogisk betydning.
Hvad væren var for Heidegger, tradition for Gadamer og magt for
Foucault er kommunikation for Habermas. De har hver brug for deres
respektive kategorier for at slippe af med det selvberoende subjekt.
Subjektet er ikke længere verdens centrum, men bliver først til i noget
andet. Derfor er de interessante at se på i den pædagogiske sammenhæng,
hvor jeg netop leder efter hvordan vi kan forstå subjektificering.
De fire er enige om at decentrere subjektet, og holder man samtidigt fast
ved at subjektet har muligheder, så kommer man frem til at en realisering
af muligheder først og fremmest forudsætter, at subjektet lytter til andet
end sig selv. Subjektet er altid allerede konstitueret gennem noget andet
(væren, tradition, magt, (forvrænget) kommunikation) og må derfra
konstituere sig selv videre gennem det samme medium. Gennem deres
143
griben tilbage til Aristoteles har især Heidegger og Gadamer og i mindre
grad Habermas en forståelse af, at der i selve dette medium, dvs. i selve
handlingerne, kan ligge en fornuft eller en praktisk viden, dvs. ikke noget
man i første omgang ræsonnerer sig frem til, men noget man gør. Fokus
kommer dermed til at ligge på ”den etiske handling”, et fokus som også
Foucault har, selvom han ikke knytter den til en særlig fornuftsform.151
Den etiske handling eller den moralske opdragelse er netop det aspekt af
pædagogikken som jeg især interesserer mig for, da det er denne
”subjektificering” der ser ud til at blive overset i pædagogikken i
pædagoguddannelsen. I dette kapitel behandler jeg de tre tænkere for at
forstå deres figurering af denne subjektificering af det decentrerede
subjekt. Gadamer giver mig begreb om at forståelse altid er at forstå (sig
selv) anderledes samt begrebet ”sich einhausen”. Foucault giver begrebet
etisk selvomsorg samt en forståelse af, at spørgsmålet om ”how not to be
governed” (Foucault, 1997c) ledsager oplysningstidens vægtning af at
kunne manipulere og regere, Habermas giver et begreb om den
kommunikative handlens betydning for reproduktionen af kultur, samfund
og person.
Jeg vælger ikke de tre med henblik på at skulle træffe et valg. Jeg har
valgt dem, fordi jeg håber at kunne blive klogere på mulige forståelser af
subjektificering der kan indgå i en pædagogisk figur.
3.3.2. Heidegger: der er ikke noget udenfor. 152
Det er Heidegger der i Europa for alvor bryder med det man har kaldt den
bevidsthedsfilosofiske model, hvor det tages som en selvfølge at
bevidstheden er en kopi af verden, der kan bruges når man vil erobre
151
Bent Flyvbjerg knytter Aristoteles’ etik og Foucault sammen og henviser også til et
enkelt sted, (en forelæsning fra 1984) hvor Foucault bruger fronesis-begrebet.(Flyvbjerg,
2001, s. 110). Han slutter, at ”reflexive thought” for Foucault er den vigtigste
intellektuelle dyd, ligesom fronesis var det for Aristoteles (op.cit. s 127). Denne teses
holdbarhed bliver måske styrket hvis man forbinder Foucaults udsagn om ”thought”
(Foucault & Rabinov, 2000), med hans udsagn om hvordan hans værk har forvandlet
ham (og sigter mod en forvandling af læseren) i (Foucault, 2008), med hans forståelse af
kritik som en dyd (Foucault, 1997c) og med den etiske selvomsorg, den selvpraksis der er
karakteriseret af et ethos der gør det muligt for os at spille magtspil med så lidt
herredømme som muligt (Foucault, 1997a, s. 298) . Der er, med andre ord, interessante
berøringsflader, figurer der ligner, men der er ikke tale om lig-hed eller om at Foucault
udlægger Aristoteles´ fronesis begreb.
152
Indledninger til Heidegger som jeg har haft glæde er er (Donnelly, 1999; Harmann,
2007; Pio, 2012),.
144
den.153 Der havde været kritikere før: Marx og Freud viser hver på sin
måde at mennesket ikke er herre i eget hus, at der er kræfter der virker
bag menneskers ryg, der holder dem nede. Kritikken ændrer dog ikke
nødvendigvis grundlæggende ved fortællingen om det menneske der er
på vej til at realisere sine muligheder: der er blot et par forhindringer, der
skal ryddes af vejen, traumer der skal bearbejdes, kampe der skal
kæmpes, men når det er gjort….er vi på vej til de højere former som Pico
ikke tøvede med at kalde ”guddommelige (se 3.1.2.). Heidegger er mere
radikal. Han taler om værensforladthed og nihilisme og finder sig en
position der simpelthen ikke tager afsæt i den metafysiske skilsmisse
mellem subjekt og objekt, mellem menneske og verden, som den
moderne videnskab bygger på. Han kan både kritisere og begræde
degenerationen, værensforladtheden, óg pege på hvordan værensforholdet
retteligt er –dermed er dog ikke sagt, at han har en kur for hvordan vi kan
forlade værensforladtheden.
At være-i-verden
Heidegger sætter spørgsmålstegn ved hele den fortælling der giver
mennesket mulighed for at selvstændiggøre sig i forhold til verden; han
anfægter bevidsthedsfilosofien, hvor verden repræsenteres i menneskets
bevidsthed og mennesket bliver meningsgiveren og manipulatoren. For
Heidegger er vi altid i verden.154 Her er intet selvberoende eller punktuelt
selv. Mennesket er kastet i verden. Verden har hele tiden været der,
mennesket er altid én, der først for nyligt er ankommet, én der ikke selv
har valgt tid og sted. Den nyankomne må nødvendigvis finde ud af at
deltage i den verden, blive fortrolig med den, så han kommer til at kende
den, kan være i den, endda med en form for omhu, uden nødvendigvis at
vide ret meget om den. Vi handler som regel med afsæt i den form for
omgangsviden der bunder i vores fortrolighed med verden. Eksempelvis
er de fleste af os i kraft af vores væren i verden opdragere; vi er det, ikke
fordi vi har læst til det eller har stor viden om det: vi gør det bare. Havde
vi ikke denne form for omgangsviden, der kommer af oplevelsen af at
verden er vedhåndenværende, kunne vi slette ikke være der. Først når
153
John Dewey gjorde noget lignende i USA med udgangspunkt i det han kaldte
”transactional realism”: ”The starting point for Dewey´s philosophy is the idea that as
living beings (….)we are always already acting upon and with the world” (G. Biesta, 2009,
s. 41). Dette spor vil jeg dog ikke forfølge her.
154
”Erkennen ist ein im In-der-Welt-sein fundierte Modus des Daseins“(Heidegger, 2006
[1927], s. 62)
145
verden pludselig ikke længere er vedhånden, når vores omgangsviden slår
fejl, når kæden hopper af og hammeren knækker, spørger vi: hvad er der i
vejen? Hvordan kan jeg forstå det? Kan jeg reparere det? Er der noget
forhånden som jeg kan bruge? Denne situation, hvor vi gør verden til en
genstand vi ser på, piller fra hinanden og sætter sammen igen, er ikke den
grundlæggende, selvom den er blevet dominerende.155
Når vi er-i-verden, kommer vi på bølgelængde med den. Det vil sige, at
det ikke er os der giver verden mening, men at verden så at sige lægger
sin mening i vores handlinger.156 Vores opgave er så at forstå, først på det
plan hvor man bare kan indgå i værensordenen, men derefter også på et
plan hvor man fjerner det slør der forhindrer én i helt at forstå: man skal
undre sig. Det betyder, at man skal gå taktfuld til verden, så man bevarer
tingen intakt. Det er vores bidrag til verden.
I forhold til pædagogik har jeg andetsteds (Togsverd & Rothuizen,
2015c) udtrykt denne grundlæggende anderledes tilgang på den måde, at
vi altid allerede er midt-i når vi er i pædagogiske sammenhænge. Tingene
sker omkring os, og er ladet med betydning og mening. I pædagogisk
arbejde kan man sjældent ”viske tavlen rent” og ”begynde forfra”, som
om intet var hændt. Når man gør det, lader man en mulighed for at være
pædagogisk ligge ubenyttet hen. Tilgangen værdsætter hverdagen, ser
den som det sted hvor det væsentlige sker, mens vi í de sammenhænge
hvor vi går til verden som noget vi kan gøre noget ved, fjerner os fra
verden, og gør den u-vedkommende. Når man i pædagogiske
155
Eksemplet med hammeren er Heideggers, se (Heidegger, 2006, afs. 15, 16)
I forelæsningen Das Ding fra 1950 (Heidegger, 2000) skriver Heidegger fx om en
kande som en ting. Denne ting er ikke, siger han, en ”Gegenstand”, det tyske ord for
genstand, hvori man tydeligt kan læse at det er nogen der står overfor én, altså et
objekt, der er forhånden. Kanden er noget i sig selv, helt uafhængig af vores forestillinger
er det en beholder eller et kar. Kan vi så betragte det som et produkt, spørger
Heidegger? Nej på ingen måde, fordi det ikke er produktionen der gør den til hvad den
er, nemlig en beholder. Kanden er ikke en beholder fordi den er produceret (tysk:
herrgestellt), men kanden måtte produceres, fordi den er denne beholder. Det kan virke
krukket og underligt, men grundtanken er, at vi lever med ”ting” og ”praksisser” der har
mening, og der ber os om at tage del i den mening, ber os om at forstå. Vi må lytte til
tingenes tingen. Fordi vi er så vante til den bevidsthedsfilosofiske forståelse, hvor verden
er som noget vi kan kende, give betydning og manipulere, virker Heideggers tilgang
bagvendt. Han åbner for en ontologisk differens, det vil sige, at vi som mennesker står et
sted, hvor de ting der er, ikke bare er der, men også bærer på væren (se også (Gadamer,
1997). Vi står der hvor væren oppebærer os, i en åbenhed for den baggrundshorisont af
mening og betydning der kommer til syne i selve vore daglige praktikker i verden. Vi er
midt-i. Bevidsthedsfilosofien har været en lang (og fortsat) historie om Værens-glemsel,
der har bevirket at vi har glemt denne differens.
156
146
sammenhænge behandler barnet som noget der er forhånden, fratager
man det sin egen væren-i-verden (sml note 88). Pædagogik og
uddannelse er derfor ikke som en produktionsproces, men snarere som en
bevægelse i det åbne, hvor man er-med-barnet, der forsat har en
myndighed over sig selv (Donnelly, 1999, s. 945; Pio, 2012, s. 128).157
Vores interesse i det værende kommer af at vi er kastet i verden, og at vi
skal derfra igen: vi har et begreb om tid, og kaster os derfor også ud i
fremtiden, som vi laver udkast til.158 Da vi ikke kan frigøre os fra vores
kastethed, sætter det begrænsninger for hvad for udkast vi kan lave. Lige
så lidt som vi må forveksle vores kastethed med hvem vi er, må vi
forveksle vores planer med hvem vi er. Hvem vi er, vores væren-i-verden
eller da-sein, vores eksistens og forståelse, foregår nemlig lige præcis på
skæringspunktet, eller, kunne jeg være fristet til at sige, i differencen
mellem kastethed og udkast. Selvet er ikke en substans, men er dette dasein, som en hændelse, nemlig den hændelse, hvorigennem man gør sig
selv til nogen.159
Med den Heideggerske vending som afsæt……
Heideggers filosofi har været en inspirationskilde for mange af det 20.
århundredes store filosoffer, men den har både på grund af sin substans
og sin udformning også afskrækket mange –nogle tager afstand fra det,
andre tør slet ikke begive sig ud i det. Han store fortjeneste er at han
åbner for anderledes spørgsmål og svar. Der er i hans forfatterskab uden
tvivl både veje og vildveje. Hans filosofi er, eksemplificeret ved ham
selv, ikke en vejviser i hvordan vi skal leve, men han påbegynder
kortlægning af et uopdyrket areal og inviterer til at rense og dyrke det, og
gøre det beboelig. Der er ikke mange af det 20. århundredes større
tænkere hvis værker ikke bærer præg af at de har forholdt sig til
Heidegger. I kølvandet på Heidegger og nogle af de store tænkere der
både har læst og fordøjet ham óg har skabt egne videreførelser, er der
navngivet ”strømninger” og ”retninger”, fra strukturalisme til
157
Heideggers begreb er mit-sein, en umiddelbar tilstedeværelse omkring et delt
indhold, noget begge parter deltager i og hvor man kan åbne sig for hinandens væren-iverden. Sml også Gadamers bemærkning ”Dieses Miteinander, das ist das Geheimwort”
(Gadamer, 2000, s. 42)
158
Også på originalsproget hører begreberne sammen: Geworfenheit, Entwurf, Werfen
159
Mennesket mellem kastethed og udkast kan også forstås som en løsning af det der
hos Kant præsenteres som et paradoks: hvordan kan jeg kultivere friheden der hvor der
er tvang? Ved at tage afstand fra bevidsthedsfilosofien kan Heidegger samtænke det
som Kant var nødt til at placere i to ”riger”.
147
postmodernisme til konstruktivisme til dekonstruktionisme m.m., der
også tager udgangspunkt i at mennesket ikke har den privilegerede
position som et selvberoende og autonomt selv, der kan have et view
from nowhere for derudfra at styre verden rationelt. De er præget af
samme skepsis i forhold til hele det moderne projekt som kendetegner
både Frankfurterne og Heidegger. Også her decentreres subjektet. Hvor
Frankfurtersnes skepsis var forbundet med en pessimisme, bliver den
senere skepsis i en del tilfælde vendt til en pragmatisk brug af viden, for
at optimere performativitet, og til relativisme, i form af at man selv kan
vælge hvilken sandhed der passer én bedst. Især i konstruktionismen er
man fristet til at tilskrive mennesket en ny form for autonomi, idet man
her tilsyneladende bare kan vælge sig en ny (identitets)konstruktion (se
også note 143).
To tænkere, der hver på sin måde er inspireret af Heideggerske
tankefigurer, og som hverken er udprægede pessimister eller optimister,
er Hans-Georg Gadamer og Michel Foucault. De kan muligvis bidrage til
at vi holder os på sporet af det pædagogiske projekt.
3.3.3. Gadamer: ”sich einhausen” mellem tradition og andethed
Hans Georg Gadamer følger Heidegger, som han også var student af, i
forestillingen om at mennesker står midt i verden, ja tilhører verden fra
starten af. For Heidegger implicerer det, at verden ikke er forhånden, men
vedhånden. Gadamer betoner også, at vi altid allerede har en forståelse,
oplever mening og bevæger os i verden med afsæt i vores (for)forståelse.
Vi er i en verden hvor vi altid allerede, før vi overhovedet tænker over
det, er involveret i etiske beslutninger og moralske handlinger, som vi
håndterer med afsæt i vores forståelse. Hvordan, kunne man spørge, kan
man i den situation fortsat tale om autonomi? Er alternativet til Kants
dualisme, hvor mennesket på den ene side er naturvæsen, underlagt
kausalitet, og på den anden side fornuftsvæsen med et ”hjem” i frihedens
rige, at selvbestemmelsen og frihed må opgives?
Traditionens fornuft er dynamisk
Gadamer går imod dualismen, der adskiller subjekt og objekt og skaber
en modsætning mellem frihed og afhængighed. Frihed er ikke et empirisk
begreb, men en forudsætning for at vi kan tale om det at træffe valg. Også
mennesker der står midt i verden kan fortsat træffe valg der er gode eller
mindre gode: valget kommer an på hvordan den enkelte fortolker sin
148
situation. Fortolkningen begynder altid med en fordom eller en
forforståelse, der kommer af at man altid allerede er verdslig, og derfor
har en forståelseshorisont. Den forforståelse kan blive konfronteret med
noget andet, fx når man går i dialog med andre. Åbenhed og andethed er
forudsætninger for at man kan udvikle sin egen mening og sin egen vej.
Vores væren i verden er hverken fastlagt af lovmæssigheder, af tradition
eller af en abstrakt frihed –vores verden i verden er karakteriseret af at
det samtidigt er udtryk for en tankemæssig involvering.160,161
Traditionens fornuft er dynamisk, den udvikler sig med os. Traditionens
fornuft kommer til udtryk i vores forståelse – men det er en forståelse der
altid støder på at den ikke slår til, at der er noget ”andet”, der opmuntrer
os til at ”forstå anderledes” og til selv at tage ansvar for vores handlinger.
Autonomi forudsætter dialog.162
Når man forstår deltager man i en uendelig forståelsesproces
Forståelse er for Gadamer nøgleordet, og forståelse er altid sproglig.163
Dermed bliver sproget helt central, og menneskets stilling bliver relativ:
160
I en artikel om Aristoteles trækker Gadamer på det spor som Heidegger allerede har
lagt ud. Her skriver han:‘ Er (Aristoteles) betont geradezu, dass Tugend Verhalten mit
Logos is, und dass dies nicht nur heisst, dass unser Verhalten einem Logos, einem Gesetz,
entspricht (κατα του λόγου). Es heisst vielmehr, dass dieses Verhalten μετα του λόγου ist,
dass es also nicht nur Denken entspricht, sondern dass Denken mit darin ist.‘ (Gadamer,
1999a, s. 391).
161
I samme artikel forsvarer Gadamer Kant mod den mistanke som neo-kantianer har
givet rig anledning til, at han skulle mene at autonomi betyder at moralen er givet ved
lov, dvs. at alle fornuftige mennesker skulle kunne komme frem til den samme moral;
autonomien betyder blot at man ikke er i sine fordommes vold –eller at man ikke er
fanget i, med Kants ord, ’die Sophistisk der Leidenschaft’ og ’Hang zum Vernünfteln’ (op.
cit. 393). Jeg nævner dette her fordi det er vigtigt for Gadamer at der ikke opbygges en
modsætning mellem den Aristoteliske og den Kantianske tænkning om praktisk fornuft.
For begge handler om ”hvad situationen kræver” i lyset af det ”gode” der er ledetråden
(se også Thames, 2004).
162
Se også Leiviskä, 2015: ‘Encountering otherness is constitutive for autonomy’. Og ‘at
the core of Gadamer’s notion of phronesis is the idea that there simply is no general or
universal guideline that could be grasped independently of our historical reality, and
therefore it remains our task, as autonomous and historical beings, to discover what
counts as good and right within our historical situation’ Leiviskä peger på at det
indebærer, at opdragelse og uddannelse ikke kan gå ud på at formidle en bestemt moral,
hverken I form af en traditional moral eller en moral som alle fornuftigvis må kunne
indse, men snarere må opmuntre til at forstå anderledes. Læg iøvrigt mærke til at hun
nærmest identificerer “the liberal notion of autonomy”’s tolkning af autonomibegrebet,
der indebærer at alle rationelle aktører i princippet må komme frem til de samme
normative beslutninger, med Kants autonomibegreb, hvilket Gadamer bestemt ikke ville
skrive under på (se også note 161).
163
I en kommentar til citatet ”væren, der kan forstås, er sprog” (”Sein das verstanden
werden kann, ist Sprache” H.-G. Gadamer, 1990, s. 478) siger Gadamer, at det ikke
betyder at alt er sprog, men at den formel netop angiver en begrænsning, og at det kan
149
mennesket har del i sproget, men er ikke herre over det. Mennesker
bruger sprog, forstår gennem sproget, men hører ontologisk set som
forstående til det de forstår (Gadamer, 1999h, s. 281 f). Vi har ikke selv
valgt vores sprog, vi kan ikke selv vælge den forståelse der ligger i det
sprogbrug som vi udøver. Går vi i dialog, træder vi ind i det
intersubjektive rum, så begynder vi med den forforståelse og de fordomme som vi nu en gang bærer med os, men vi vil uvægerligt støde på
at de ikke altid bekræftes, at de tilsyneladende kan slå fejl: vi støder på
noget der ikke bekræfter os og vores forståelse, en anstødssten, noget
andet, eller en anden. Der markeres en forskel mellem jeg-et og verden:
man gør sig en erfaring. Mødet med ”det andet” eller ”den anden” er en
invitation til at forstå anderledes. I denne forståelsesproces kaster vi os
ud i muligheder –ikke hvilke som helst muligheder, men i de muligheder
som åbenbarer164 sig, når vi med afsæt i vores forståelse møder den
anden/det andet : det er vores muligheder. 165 Når vi gør det, opnår vi ikke
bare en anderledes forståelse; vi står med denne forståelse også på en
(lidt) anden måde i verden. At forstå indebærer derfor også altid at man
forstår sig selv, at man forstår med afsæt i sin egen historicitet og med
være en uendelig opgave at finde det ord som dog kommer sagen lidt nærmere
(Gadamer & Grondin, 1997, s. 286).
164
Gadamer bruger ”Geschehen”: ske, og ikke åbenbaringsbegrebet. Titlen på det værk
der efter forlagets intervention kom til at hedde ”Wahrheit und Methode” var
oprindeligt: ”Verstehen und Geschehen”, en titel der er vanskeligt at oversætte. En
væsentlig pointe ved ”skeen” er, at det ikke er en handling som subjektet er oprindelsen
af og herre over. I forordet til den anden udgave skriver Gadamer: ”NIcht, was wir tun,
nicht, was wir tun sollten, sondern was über unser Wollen und Tun hinaus mit uns
geschieht, steht in Frage.“ (Gadamer, 1999i, s. 438) Åbenbaringsbegrebet bruger jeg
derfor ikke i religiøs forstand, men i betydning af, at noget viser sig (sker). En meget
indsigtsfuld og for pædagogikken særlig relevant udlægning af denne ”ske-en” giver Tuft
i sin behandling af filosofisk legeteori. Ifølge Tuft er legebegrebet det centrale begreb i
Gadamers filosofi idet ”det får hans filosofi om sprog, eksistens, kunst og historie til at
hænge sammen”. ”Legens egentlige regler har vi kun adgang til som deltagere. Vi kan
vide at de er der, men vi kan ikke pege dem ud, skrive dem ud”.(Tuft, 2014, s. 127) Legen
sker mens vi leger: vi deltager i legen, men er ikke herre over den. På samme måde
forholder det sig med vores forståelse, vores væren-i-verden. Gadamer skriver: „Das
Verstehen ist selber nicht so sehr als eine Handlung der Subjektivität zu denken, sondern
als ein Einrücken in ein Überlieferungsgeschehen“ (Gadamer, 1999h, s. 295) og: "Nicht,
was wir tun, nicht, was wir tun sollten, sondern was über unser Wollen und Tun hinaus
mit uns geschieht, steht in Frage"(Gadamer, 1999i, s. 438) . Det er ikke os der
bestemmer hvad der er sand, vi bevidner hvordan sandheden kommer frem i os. I
sproget kommer „das Tun der Sache selbst“ (op.cit. s 471) frem.
165
Di Cesare beskriver det forhold at det nye/den nye forståelse altid bliver til med afsæt
i det gamle/den umiddelbare forståelse således: ”..dass der Verstehende sich auf
Möglichkeiten entwirft, die ihm schon immer zugehören“ (Cesare, 2009, s. 108)
150
blik for det næste man kan kaste sig ud i (Gadamer, 1999h, s. 265). 166
Når man forstår deltager man i en uendelig forståelsesproces.
Forståelsesprocesser hvori vi anstrenger os for at forstå det den anden
forstår, går ikke ud på fortolke hvad han siger og mener i lyset af hvem
han er –det kan man gøre i en terapeutisk session eller i et forhør– men
om at forstå hvad han siger; at fortolke det i forhold til hvad man selv
mener (Gadamer, 1999h, s. 389). I en sådan interaktion kan det ske at
både den ene og den anden kommer til at forstå anderledes, og dermed
forstår sig selv anderledes: de flytter sig, de gør sig en erfaring. ’Hver
erfaring’, siger Gadamer, ’der fortjener den benævnelse, kommer på
tværs af en forventning’.167 At komme til en indbyrdes forståelse i en
samtale er ikke et resultat af at man sætter sig igennem og kommer frem;
der sker en transformation når man går ind i det fælles, så man ikke
forbliver den man var.168 Mødet med den Anden giver én en erfaring af
ens begrænsethed og åbner for nye erfaringer hvorigennem man
overskrider sine grænser.
Person frem for subjekt
I en artikel fra 1975 (Gadamer, 1999g) kommer Gadamer nærmere ind på
hvad det egentlig er for et begreb der rimeligvis kan bruges når vi omtaler
mennesker . Vi er vant til, siger han, at tale om subjekter, og så tænker vi
på noget i stil med selvforhold, refleksivitet og at være et jeg (Ichheit).
Det minder ikke om det græske ord der ligger til grund for det latinske
”subjekt”, for det græske ord betyder først og fremmest: det, der ligger til
grund for, og det bliver på latin til både ’subjectum’ og ’substantia’.
Grunden til, at den betydning forskydes i nutiden er, kort fortalt, at
Descartes introducerede forestillingen om at det tænkende tænker sig
selv, et jeg der tænker mig, som derefter gennem John Locke blev
udbredt.169 Det jeg der tænker sig selv, bliver fundamentet, som er hævet
166
Gadamer skriver ”Insofern gilt in allen Fällen, dass, wer versteht, sich versteht, sich
auf Möglichkeiten seiner selbst hin entwirft“ (Gadamer, 1999h, s. 265), se også note 165
167
„Jeder Erfahrung die diesen Namen verdient, durchkreuzt eine Erwartung“ (Gadamer,
1999h, s. 362)( se også note 270)
168
„Verständigung im Gespräch ist nicht ein bloßes Sichausspielen und Durchsetzen des
eigenen Standpunktes, sondern eine Verwandlung ins Gemeinsame hin, in der man nicht
bleibt, was man war“ (Gadamer, 1999h, s. 360)
169
Vessey (Vessey, 2014) gør opmærksom på en passus i Locke, 1977 (II, 27:9) hvor
subjektet defineres som “a thinking, intelligent being, that has reason and reflection, and
can consider itself as itself, the same thinking thing, in different times and different
places; which it does only by that consciousness which is inseparable from thinking, and,
as it seems to me, essential to it: it being impossible for anyone to perceive without
151
over enhver tvivl, substansen for alle vores forestillinger. Kant har fået
begrebet til at sejre ved at gøre subjektiviteten central som det, der samler
erfaringerne og holder sammen på dem: det blivende selvbevidste jeg.
For Gadamer er denne selvrefleksion et problem, da den angiver at dette
væsen er en enhed på tværs af tid og forandringer –hvor Gadamer jo
netop ser mennesket som et væren der er i sproget, og derved åbner
verden, således at forandring er mulig. Subjektet som en enhed udstyres
som selvberoende desuden også med en autonomi, som dog kun er som
”en flimren i det historiske livs strømkreds”170 (Gadamer, 1999h, s. 281).
Gadamer angiver at han foretrækker person-begrebet. Dette begrebs
historie begynder i det gamle Grækenland, hvor det er betegnelsen for
skuespillernes masker, og fortsætter når det bruges som betegnelse for
Kristendommens tre-enighed af Fader, Søn og Helligånd: tre Personer,
der på én gang er en enhed og en trefoldighed. Her er der tale om enhed i
forskellighed. Luther knytter begrebet til trosreglerne og samvittigheden,
ikke til selvrefleksionen, og angiver dermed også at denne enhed ikke er
selvberoende, men at der er en relation med noget andet (Andet). Kant
bruger personbegrebet fx i det kategoriske imperativ: ”Handl, således at
menneskeheden i din egen person såvel som i enhver anden person aldrig
kun behandles som middel, men altid tillige som mål”. Personbegrebet
knyttes til frihed og dermed også til det at stå til ansvar (overfor noget
andet). Også for Gadamer forpligter den åbenhed for den anden, der er en
del af personbegrebet: den indebærer at jeg må acceptere at noget i mig
kan gå imod mig, endda også i situationer hvor der ikke er en anden der
opfordrer mig til det.171 For Gadamer er det vigtigt at den
virkningshistorie som begrebet ”person” har allerede fortæller os, at den
”enhed” der dermed beskrives står i relation til noget andet: til andre og
til samfundet. Det implicerer at personen også har et ansvar. Først når vi
relaterer os til noget andet end os selv kan vi gives tilbage til os selv i
vores helhed og i vores individualitet.172 At være til i en relation er ikke
perceiving that he does perceive.” Her bliver selvbevidstheden bestandig og
selvrefleksionen konstitutiv.
170
“Der Fokus der Subjektivität ist ein Zerrspiegel. Die Selbstbestimmung des Individuums
ist nur ein Flackern im geschlossenen Stromkreis des geschichtlichen Lebens“.
171
”Offenheit für den anderen schließt also die Anerkennung ein, dass ich in mir etwas
gegen mich gelten lassen muss, auch wenn es keinen anderen gäbe, der es gegen mir
geltend mache.“ (Gadamer, 1999h, s. 367)(se også s 141). I det pædagogiske
vokabularium der brugt i kap. 2 ville man her tale om selvopdragelse.
172
“(….) by properly relating ourselves to something other than ourselves we can be given
back to ourselves in our wholeness and in our individuality” (Vessey, 2014, s. 22)
152
knyttet til selvrefleksion men til sproglighed og forståen. ”Tænker man
sprog, bevæger man sig altid allerede forbi subjektivitet”173 (Gadamer,
1999g, s. 99).174
Det gælder om at forsvare, at det kan være anderledes
Man kan spørge om Gadamers tilgang ikke fører os ud i en relativisme.
Hertil vil han svare, at vi for det første ikke er herre over vores forståelse,
dvs. at vi ikke bare efter forgodt- befindende kan forstå som vi lyster. Det
er netop denne forestilling om det selvberoende subjekt han dekonstruerer
i sin hermeneutik. For det andet vil han svare, at vi er endelige væsner der
ikke har viden om det absolutte, og at vores sandheder er foreløbige og
må vurderes på deres troværdighed. I forhold til vores væren og handlen i
verden kan man ikke forlange matematikkens nøjagtighed. Det vil ikke
sige at der i etikken ikke findes sandhed, men der er ikke tvingende
beviser (Gadamer & Grondin, 1997, s. 284). Vi ved godt hvad der er
vigtigt og rigtigt, vi har vores ”sager” (Sache) , men, siger Gadamer,
sagen er først og fremmest defineret som det vi strides om (die
Streitsache) ; det vi forstår, taler om, forstår anderledes. Og det vi i den
sammenhæng skal stride mest mod er vores egen ønsketænkning, da den
medfører en mangel på åbenhed. Gadamer giver denne udredning i et
interview med Jean Grondin, og han slutter med en appel: ”det gælder om
at forsvare at det kan være anderledes” (op. cit. s.285): hav mod til at
være åben! kunne man sige. Her er der på en gang en genklang af Kants
”sapere aude” (hav mod til at bruge din egen forstand, se også s.106) og
en væsentlig modifikation. Modifikationen består i at det nu ikke længere
er subjektet der med afsæt i sig selv skal bruge sin forstand for at fjerne
fordomme, men personen der skal turde gå ud i, ja kaste sig ud i det åbne,
og bidrage til den samtale som vi er.175 Forståelse har udgangspunkt i
sproglighed, ikke i selvbevidsthed. For Gadamer er det denne samtale
der kan få os til at skelne mellem det sande og det falske, det rigtige og
det forkerte, men altid med tiden som horisont.
173
‚Wer ’Sprache’ denkt, bewegt sich schon immer in einem Jenseits der Subjektivität.‘
Andre, fx Joseph Dunne, arbejder sig på et lignende grundlag frem til at selvet må
forstås –og forstå sig selv- narrativt (Dunne, 1996)
175
”Wir suchen von dem Gespräch aus, das wir sind, dem Dunkel der Sprache
nahezukommen” (Gadamer, 1999h, s. 383) (med afsæt i den samtale som vi er, forsøger
vi at trænge ind i sprogets dunkelheder). Det er en samtale der aldrig slutter: der er ikke
noget „sidste ord“, og ligedan er der ikke noget første ord. Hvert ord er altid allerede et
svar, og indebærer altid at et nyt spørgsmål bliver stillet (Gadamer, 1999c)
174
153
Kriteriet er at det gode bliver gjort
Gadamer gør op med den representationalistiske epistemologi, dvs.
forestillingen om det selvberoende punktlige subjekt der objektiverer
verden, og der gennem en metodisk systematisk fremgangsmåde ender
med en ”virtuel kopi” af den i bevidstheden. Han gør også op med
oplysningstidens forestilling om at sprog blot er et instrument til at
benævne det vi kan vide, ligesom han gør op med forestillingen om at
tradition og autoritet skal og kan forkastes. Det sidste har kostet ham
debatter med bl.a. Jürgen Habermas og Jacques Derrida, der har tolket
ham som ”traditionalist” og som ”ukritisk”.176,177 Samtidigt med at
Gadamer forkaster den historieløse tolkning af ’mulighederne’ Pico
pegede på, holder han fast ved det frihedstema Kant satte på dagsorden:
at frihed ikke er noget (et faktum, eller en erfaring) der ligger i naturen –
som jo altid forstås kausalt- men i fornuften. Når Gadamer eksplicit
udarbejder dette frihedstema, trækker han især på Aristoteles begreb om
fronesis eller praktisk klogskab. Også hos Aristoteles er den praktiske
fornuft i spil der hvor tingene kan være anderledes, dvs. der hvor der er
frihed. Aristoteles knytter denne fornuft til dyder178, dvs. at den også hos
ham er knyttet til selvforståelse, forståelsen af hvem man er, ligesom
forståelse hos Gadamer også altid er at forstå-sig selv. Dyderne udgør en
form for know-how, man kan tale om dem, men de kan ikke fastlægges
sprogligt på en sådan måde at de er handlingsanvisende: de kræver altid
fortolkning og situationsfornemmelse. Fortolkning og forståelse af
situationer er en praktisk affære, og det gælder ikke om at kunne sige at
176
Habermas og Gadamer store debat fandt sted sidst i 1960-erne og først i 1970-erne.
Habermas’ mindeord ved Gadamers død vidner om, at han ca. 40 år efter ser mere
nuanceret på sagen, idet han bl.a. anfører at Gadamers eksponering af den
hermeneutiske cirkel implicerer, at fortolkeren ikke underkaster sig en tradition, men
tilegner den sig kritisk-produktiv, og med afsæt i samtiden arbejder sig frem til en
skelnen mellem sand og falsk, rigtig og forkert. Han bemærker da også, at med hensyn til
(udvikling af) en kritisk hermeneutik er der meget mere at hente i Gadamers værk (i
Taylor et al., 2002).
177
Gadamer og Derrida havde et sammenstød omkring temaet ’hermeneutik vs.
dekonstruktion’ Derrida have sat sig for at demonstrer at forståelse kan slå fejl (som en
hermeneutic failure), og gjorde mødet til et ikke møde. Som Bernstein udtrykker det: der
var ingen ”meeting of minds” (Bernstein, 2008). Denne anekdote illustrerer at Tysk og
Fransk kritisk filosofi har udviklet sig forholdsvis uafhængig af hinanden og har haft svært
ved at finde dialogen. De to mistede dog ikke interessen for hinandens værk.
178
Fx. kardinaldyderne mod, retfærdighed, mådehold. I antikken er der
overensstemmelse mellem de personlige dyder og de ønskværdige offentlige normer
(traditionen), hvilket bevirkede, at praktisk viden også I høj grad var et spørgsmål om
socialisering –kommunitarismen tager den tråd op og lægger dermed større vægt på
bevarelse af tradition end Gadamer gør.
154
”sådan er det”, som om det handlede om en matematisk ligning, men om
at det gode bliver gjort. At det gode bliver gjort med afsæt i forståelse er
sandhedskriteriet for den praktiske fornuft (Aristoteles, 1998, s. 4).
Gadamer udgav i 1998 en ny oversættelse af Aristotels´ 6. bog af den
Nikomacheiske Etik, der netop primært handler om den praktiske fornuft.
Da han nærmede sig de 100 år var han fortsat optaget af dét.
Et par år efter blev der udgivet en anden lille bog med en tekst –af en
forelæsning og et oplæg til dialog holdt d 19. maj 1999- som handler om
opdragelse, og som har titlen: ”Opdragelse er selvopdragelse”
(Gadamer, 2000, 2001). Gadamer er således den eneste af de tre tænkere
jeg behandler i dette kapitel der direkte har ytret sig om pædagogik –godt
at han nåede det!179
Opdragelse er selvopdragelse
”Erziehung ist sich erziehen” er titlen på oplægget, og dermed sætter
Gadamer sig i en tradition. Efter Kant blev det i den tyske pædagogiske
tænkning forholdsvis god tone at fremhæve at pædagogik handlede om
mere end præsentation/socialisering og repræsentation/kvalificering, at
pædagogik handlede om ”Menschwerdung” , en bevægelse mod et mere
perfekt menneske i et mere perfekt samfund, som ikke kan opnås med
mindre barnet selv gør det: opdragelse er selvopdragelse (se også s.114),
mennesket må tænke og handle uden en andens ledelse. Gadamer
introducerer dette tema nu noget mindre højtravende, han spørger blot:’
hvem er det egentlig der opdrager?’ Han svarer ikke på spørgsmålet,
men fortæller om spædbarnet, legen, sprogudvikling, og spørger så igen:
’Hvem opdrager her?’ Her, ved disse første begyndelser, siger han, må
vi begynde, så vi aldrig i livet glemmer igen, at man opdrager sig selv, og
at den såkaldte opdrager kun spiller en beskeden rolle. I oplægget knytter
Gadamer selvopdragelsesopgaven til samtale og samspil. Han ser
opdragelsen som en kommunikationsproces, en samtale der forudsætter at
begge parter er aktive. I forhold til barnet handler det først og fremmest
om at lære at bringe egne meninger i spil, for det er med disse egne
179
Der er for så vidt jeg ved ikke en stor litteratur der med afsæt i den filosofiske
hermeneutik tematiserer opdragelse og pædagogik. Jeg kan nævne følgende
forfattere/værker: (Bingham, 2005; Fairfield et al., 2011; Friesen, Henriksson, Saevi, &
et. al., 2012; Gallagher, 1992; Kerdeman, 2003; Steinsholt & Traasdahl, 2001; Tuft, 2003,
2014). Der er dog en stor mængde litteratur om pædagogik og forskning i pædagogik der
refererer til og/eller lader sig inspirere af hermeneutikken, herunder Gadamers
filosofiske hermeneutik.
155
meninger at barnet tager bo i verden. Gadamer bruger begrebet ”SichEinhausen”, ligesom han også flere gange bruger ordene “ sich
daheimfühlen” og “heimischwerden”. ”Sich-Einhausen in der Welt” er
udtryk for, at verden på mange måder er givet, men at barnet også bringer
noget nyt ind, som det skal give en plads blandt alt det, der allerede er.
Det kan handle om noget så enkelt som de nye ord og
ordsammensætningen barnet selv finder på. Det handler om dialogen
mellem barnet og verden, noget som Gadamer understreger når han
advarer mod en alt for rigid brug af læreplaner: det vigtigste er at kunne
svare når man bliver spurgt, og selv at stille spørgsmål og lytte til
svarene. Kodeordet er ’med hinanden’.
Oplægget af Gadamer, der omtaler sig selv som en gammel, skrøbelig
mand de ikke må forvente for meget af, men som dog har samlet sig en
stor erfaring, er enkel, men har en god resonans i hans filosofiske værk.
Det handler om dialog. I dialogen er der to deltagere, der begge spørger
og svarer –begge har forforståelser, begge skal finde sig til rette i en
verden der på forhånd er ladet med betydninger. Begge deltagere er på en
gang færdige og ufærdige: de er færdige for så vidt de forstår, de er
ufærdige for så vidt deres forståelser aldrig er lukkede og helt
transparente. Samtalen bringer dem ud i en tilstand hvor de kan se deres
endelighed, deres ufærdighed, i øjnene, tage imod at verden er større, og
indse at man faktisk kan bevæge sig videre i den: “i overgangen mellem
det fortrolige og det fremmede, hvor det på ejendommelig vis er
mennesket givet, at andet og mere kan stå frem for det” (Sørensen, 2004,
s. 124) sker der det, at man tager bo i verden, at man ”sich einhaust” Det
er her i overgangen eller ”mellemrummet” (differencen) friheden sker og
mennesket hører til. 180
Selvopdragelsen og mødet med andre der er i stand til at forholde sig
åbne og give plads til det der er anderledes er to sider af samme sag.
Selvopdragelse er således ikke noget der sker ved siden af den læring og
den opdragelse andre tilbyder, det sker samtidig med og i kraft af det
180
Gadamer beskriver „mellemrummet“ et andet sted sådan: ‘Es sind nicht
Naturnotwendigkeiten und Kausalzwänge, die unser Denken und unser Meinen
bestimmen - wollend und handelnd, fürchtend oder hoffend oder zweifelnd. So bewegen
wir uns im Raume der Freiheit. Dieser Raum ist nicht der Freiraum einer abstrakten
Konstruktionsfreudigkeit, sondern ein Raum, der von vorgängiger Vertrautheit mit der
Wirklichkeit erfüllt ist. Hegel hatte dafür den schönen Ausdruck von „Sich Einhausen“.
Das Zu-Hause-Sein schließt keineswegs ein, für das Hergebrachte Partei zu nehmen.‘
(Gadamer, 1999b, s. 473). Se også H.-G. Gadamer, 1999e, s. 300
156
andre tilbyder, såfremt de andre formår at holde samtalen åben181 (se også
Cleary & Hogan, 2001)
Gadamer modellerer pædagogik –Erziehung- efter hermeneutikken.
Pædagogik/opdragelse er at have øje for og at give plads til at forstå, til
erfaringer, til at forstå anderledes, til at forstå sig selv anderledes, til
selvopdragelse, alt sammen under kodeordet ”Miteinander”.
3.3.4. Foucault: sandhedsspil, magtrelationer og menneskers
indbyrdes- og selvforhold.
I et af de sidste interview Foucault nåede at give, fortæller han om hvad
han har beskæftiget sig med. Han fortæller om ”Galskabens historie”,
om ”Overvågning og straf” og om ”Seksualitetens historie”. I det første
studie var der fokus på hvordan en bestemt ”objektivitet” blev til, i det
andet var der fokus på hvordan et selv blev til gennem styring
(government) og i det tredje var der fokus på praktikker mennesker
udvikler i forhold til sig selv. Selvom der er forskellig fokus, så er dog
alle tre forhold til stede i hver af de tre studier: “…..these three areas –
madness, delinquency, and sexuality- (….) it is basically a matter of
different examples in which the three fundamental elements of any
experience are implicated: a game of truth, relations of power, and forms
of relation to oneself and to others.” (Foucault & Rabinov, 2000)
Foucault beskæftiger sig med interdependensen mellem sandhed, magt og
subjektivitet.182,183
’Subjektet er det overordnede tema for mine undersøgelser’
Jeg vil i det følgende behandle Foucaults tænkning med udgangspunkt i
at der er en kontinuitet i hans værk , uanset hvor mange gange han i
realiteten har overrasket ved tilsyneladende at begynde nye projekter.184
181
Gadamer skriver ‘…das man nur durch das Gespräch lernen kann. Das ist nun freilich
eine sehr weitgehende Aussage, für die ich meine ganzen philosophischen Bemühungen
in den letzten Jahrzehnten entwickeln müsste“ (op.cit. s. 10 f.).
182
Han kalder det også ”this question of the Aufklärung, (…)that is, the question of the
relationships between power, truth and the subject.’ (Foucault, 1997c)
183
Subjektivitet er et dobbeltbegreb: There are two meanings of the word "subject":
subject to someone else by control and dependence; and tied to his own identity by a
conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power which subjugates
and makes subject to (Foucault, 1982). I dette afsnit vil jeg især beskæftige med den
subjektivitet som subjektet selv former.
184
Allen gennemgår kort hvordan der er tre typer fortolkning: (1) den tidlige og den sene
Foucault repræsenterer to forskellige verdener, og er inkompatible, (2) der er tale om en
157
Man vil kunne konstruere kontinuiteten såvel i forhold til sandhedsspil,
magtspil og selvteknikker, men i denne sammenhæng er det selvfølgelig
subjektet der er referencepunktet, og det kunne se ud som om Foucault
også selv valgte det som det centrale tema: ”Ikke magt, men subjektet er
det overordnede tema for mine undersøgelser” (Foucault, 1983, s. 209;
Honneth & Saar, 2008, s. 1659); det handler om at finde ud af på hvilken
måde et menneske bliver subjekt.185 Foucaults tidligere værk handlede
især om hvordan magt- og sandhedsforhold gør subjekter på en bestemt
måde, og de kan læses som civilisationskritik. Foucault forbinder nu
civilisationskritikken med interessen i hvad subjektet også selv gør sig til,
dvs. med det aspekt som vi hos Kant benævnte som moralsk dannelse.
Subjekter produceres
At vi er indfældet i de magtforhold og i de sandheder der gives, betyder,
at subjektet ikke er suverænt, ikke konstituerer sig selv og ikke er kilden
til sandheden. Foucault vender dermed tingene på hovedet, for det er
netop den selvforståelse der var grundlæggende i det moderne: her
forestillede man sig subjektet som oprindelse til videnspraktikker. I det
foregående har jeg brugt betegnelserne ”det selvberoende selv” og ”det
punktlige selv”. De er knyttet til bevidsthedsfilosofien, hvor man går ud
fra, at bevidstheden gør den ydre –og såmænd også den indre- verden til
et objekt, der kan erkendes og efterfølgende kontrolleres. Foucaults
analyser går ud på at vise, at det forholder sig omvendt: subjektet er en
effekt, et produkt af videns- og magtpraktikker.186 Foucault spørger:
hvad gør et sandhedsregime ved subjekterne, hvad er det for magtforhold
et vidensregime producerer og hvad er det for viden som magtspil
slags organisk vækst og (3) den citerede påstand må tages alvorlig og giver god mening
(Allen, 2011).
185
‘Thus it is not power, but the subject, which is the general theme of my research.’
186
Foucaults opgør med bevidsthedsfilosofiens subjektforståelse kommer til udtryk i et
kendt citat fra ”The Order of Things”:….as the archaeology of our thought easily shows,
man is an invention of recent date. And one perhaps nearing its end. If those
arrangements were to disappear as they appeared… as the ground of classical thought
did at the end of the eighteenth century, then one can certainly wager that man would
be erased, like a face drawn in sand at the edge of the sea.” (p. 387). Det menneskelige
subjekt er indfældet i sandheds- og magtspil: ‘I have tried to find out how the human
subject fits into certain games of truth, whether they were truth-games that take the
form of a science or refer to a scientific model, or truth games such as those one may
encounter in institutions or practices of control.’ (Foucault, 1997a). Christian Lavagno
beskriver det på denne måde:”Ausgehend von dieser strukturellen Determiniertheit allen
Wissens und Sagens zerfällt das Subjekt zu einer "Leerstelle im Diskurs, die beliebig
ersetzt werden kann"(Paulus, 2009, s. 31)
158
producerer? Foucault undersøgelser har dannet skole, de er en del af en
(civilisations)kritisk tradition, hvor man går bag om de fænomener vi
kender fra hverdagen. Når vi fra hverdagen kender unge der kommer på
sikrede institutioner, så ved vi, at de er kriminelle og har et problem –som
vi så kan diskutere hvad er. Er det et moralsk problem, så fortjener de
straf. Er det er kognitivt problem, så skal de have en behandling der
omkalfatrer deres tankebaner. Er det fordi de er udsatte at de geråder i
uføre, og skal man derfor ændre deres livsvilkår? Vi studerer dem, prøver
at finde ud af hvad der er i vejen med dem, og derved producerer vi
viden, en bestemt slags viden, for når vi måler og vurderer, installerer vi
også en ”normal”, og allerede derved bliver viden til magt og
magtforhold til vidensforhold. Den normal der sættes er også et signal til
alle andre om hvad der er ”unormalt” og hvad man derfor skal undgå. Vi
får tests, observationer, træningsprogrammer der vogter normalen,
samtidig med at de er baseret på viden, det vil sige, at de i den
almindelige forståelse er ”sande”. Kender man sandheden om sig selv, får
man også et bestemt forhold til sig selv. Når magten også virker gennem
menneskers selvforhold, taler Foucault om ”governmentality”, en
sammentrækning af government og mentality: styring indebærer
selvstyring og styring af selvstyring. Sådan produceres subjekter og
producerer subjekter sig selv. Foucault analyserer denne selvledelse, hvor
man taler, handler og tænker selv, som en bestemt variant af en spirituel
disciplin, hvori individer lærer at forholde sig til sig selv som autonome,
selvrefleksive ’subjekter’, der ledes til denne selvledelse af det han
kalder en ”pastoralmagt”(Foucault, 1983).
Subjektet som en form der kan formes
Foucault visker den moderne artikulation af subjektivitet ud. Han tager
afstand fra enhver teori om subjektet der på forhånd kan fortælle
sandheden om subjektet, fordi en sådan teori altid vil være resultat af en
objektivering (se G. Biesta, 1998a). For Foucault er subjektet ikke en
substans (man kan kende) men først og fremmest form der bliver formet
(Foucault, 1997a).187 Subjektet forbliver u-bestemt, og forbindes derfor
med ”et kunstværk”(Foucault, 1997d, s. 312), der kan formes gennem
selv-praktikker.
187
”the self is fashioned, not discovered” (Flynn, 1985, s. 536)
159
Foucault giver spørgsmålet op på denne måde: “Maybe the problem of
the self is not to discover what it is in its positivity; maybe the problem is
not to discover a positive self or the positive foundation of the self. Maybe
our problem is now to discover that the self is nothing else than the
historical correlation of the technology built in our history. Maybe the
problem is to change those technologies. And in this case, one of the
main political problems would be nowadays, in the strict sense of the
word, the politics of ourselves.” (Foucault: About the beginning of the
hermeneutics of the self. Citeret i Allen, 2011, s. 43)
Dermed sætter Foucault fokus på spørgsmålet om hvordan subjektet
arbejder på sig selv. Figuren af et subjekt, der ikke defineres af sin
(selv)erkendelse, men af at tage vare på sig selv, henter Foucault i
Antikken. Det er en figur der forsvandt helt ud af vores syn med
Descartes, der definerede jeget som erkendelsessubjekt. At tage vare på
sig selv indebærer at ens værens-måde transformeres, at man står i verden
på en anden måde. Subjektet kan producere sig selv gennem
selvteknikker -ligesom det ellers også er et produkt af de selvteknikker
der er i omløb. Selvet er således ikke et erkendelsesforhold, men et
praktisk forhold, hvorigennem subjektet kan få del i ’sandheden’ fordi det
i det praktiske forhold bliver transformeret. Sandheden skal ikke forstås
som et forhold udenfor os selv, men som et forhold der involverer os
selv, dvs. som hændelser eller begivenheder, hvor sandheden sker: ” Die
Subjektkategorie ist unverzichtbar, wenn wir ideen wie Gerechtigkeit
oder Freiheit mit Leben füllen wollen, denn diese Ideen haben kein Ort,
wenn sie nicht im Menschen Ereignis werden”(Uphoff, 2005). Dette
praktiske selvforhold, der løfter subjektet i en transformerende
bevægelse, implicerer at man tager ansvar for sine egne valg –det er et
etisk forhold. Man tager ansvar for hvordan man deltager i ”frihedens
udefinerede virke” (Foucault, 1997d, s. 316, min oversættelse af "the
undefined work of freedom")
Souci de soi / care of the self /etisk selvomsorg/at tage vare på sig
selv
I forhold til ”at tage vare på sig selv” skitserer Foucault nu to parallelle
linjer. Den ene udlægger han i sin gennemgang af Socrates´dialog med
Alcibiades, den anden knyttes sammen med en ”ontology of the present”.
160
Care of the self som selvforandring
I dialogen Alcibiades anerkender Socrates alle de ting Alcibiades har
lært, og også de ting han har fået med i vuggegave: han er smuk, rig, har
de rigtige venner og har lært så meget, at han mener at han snart kan være
den bedst mulige rådgiver i politik. Han har kort fortalt fået den optimale
socialisering og kvalificering. Så siger Socrates:”jaja da. –Men hvilke
planer har du så med dig selv? Har du i sinde at lade stå til som nu, eller
at bekymre dig lidt om dig selv ”(Platon, 2010, s. 497). Foucault gør
udtrykkelig opmærksom på, at denne selvomsorg ikke er selverkendelse.
Den kan ikke opnås ved at Alcibiades graver i sig selv, gør sig selv til sit
eget erkendelsesobjekt, den kan kun opnås ved at han besinder sig på sit
liv.188 The subject´s relation to himself in this examination is not
established so much in the form of a judicial relationship in which the
accused faces the judge; it is more like an act of inspection in which the
inspector aims to evaluate a piece of work, an accomplished task”
(Foucault: The care of the self. The history of sexuality vol.3 s. 62, citeret
i Hammershøj, 2003)
I den anden forelæsning på Collège de France i 1981, hvor Foucault
taler om Alcibiades, sætter han denne taking care of the self i perspektivet
af paideia, som forstås som en kultur der i antikken opstår omkring denne
’culture of the self’, denne ’formation of the self, the Selbstbildung as the
Germans would say ’ (Foucault, 2005, s. 46), og han gør opmærksom på
at der er en difference (’gap’) mellem pædagogik forstået som læring og
det at være i lære på den ene side og så denne selvdannelse på den anden.
Han henviser dermed til det element af selvtransformation som han
andetsteds på en ligetil måde beskriver som:’ The main interest in life and
work is to become someone else that you were not in the beginning’
(Foucault, 1988b, s. 9). Denne ”selvforvandling” knytter Foucault til
Kants skrift ”Hvad er oplysning” (Kant, 1987). Her skriver Kant at
umyndigheden er selvforskyldt (se også 3.1.5.) , hvoraf følger at
mennesket kan slippe ud af umyndigheden ’only by a change that he
himself will bring about in himself’(Foucault, 1997d, s. 306).
188
care of the self har på den made en lighed med Kierkegaards subjektive tænkning -og
står dermed i en tradition der peger på at moralitet ikke kan læres (af andre) men er et
resultat af selvvirksomhed.
161
Care of the self og kritiske reflektioner
Det bringer os frem til den anden linje. I den anden linje knytter Foucault
den etiske selvomsorg til en bekymring om tidens ontologi, altså en
kritisk refleksion over de magt/sandhedsrelationer, der konstituerer ens
subjektivitet (se også Allen, 2011). Denne ontology of the present
(Foucault, 1988a, s. 95, 1997e, s. 100) følger oplysningens ethos, ‘the
principle of a critique and a permanent creation of ourselves in our
autonomy’(Foucault, 1997d, s. 314)189. Viden i form af den kritiske
selvrefleksion knyttes til kritik, der knyttes til selvforvandling. Foucault
følger dermed også Kants kritikbegreb.190 Men mens det der konstituerer
og formaterer os hos Kant projiceres i en transcendental verden
(fornuftens eller frihedens rige), finder Foucault det ved hjælp af et
genealogisk design og en arkæologisk metode i nutiden.191 Med det
udgangspunkt kan kritikken ‘seperate out, from the contingencies that
has made us what we are, the possibility of no longer being, doing or
thinking what we are, do, or think. (..)it is seeking to give new impetus, as
far and wide as possible, to the undefined work of freedom.’ (op.cit. 315
f.). 192
189
På sin vis er denne ”ontology of the present” en pendant til Kants fornuftsudredning
af de kategorier der formaterer vores erfaringer. Den er i tråd med den ontologiske
differens som Heidegger introducerede, der siger, at vores væren midt-i er en
uundgåelig begrænsning, men at vi ved at åbne os for væren kommer i en lysning, hvor
vi (glimtvis) afdækker den væren der konstituerer fænomener
190
In Kants eyes critique will be, what he is going to say to knowledge: do you know up to
what point you can know? Reason as much as you want, but do you really know up to
what point you can reason without it is becoming dangerous? Critique will say, in short,
that it is not so much a matter of what we are undertaking, more or less courageously,
than it is the idea we have of our knowledge and its limits. Our liberty is at stake and
consequently, instead of letting someone else say ‘obey’, it is at this point, once one has
got an adequate idea of one´s own knowledge and its limits, that the principle of
autonomy can be discovered. One will then no longer have to hear the obey; or rather,
the obey will be founded on autonomy itself.’(Foucault, 1997c). Foucault fortsætter:
‘Nevertheless, in his (Kant’s) attempts to desubjugate the subject in the context of power
and truth, as a prolegomena to the whole present and future Aufklärung, Kant set forth
critique’s primordial responsibility, to know knowledge. ‘(op.cit. s. 50)
191
Foucault opererer med ”begivenheder”, der sættes ind i en ”genealogisk”
undersøgelse. I hans ”eventalisation” brydes der med det selvindlysende, og det kendte
træder frem som noget fremmed. Det er ikke en ny sandhed der nu manifesteres, men
et felt der åbnes: andre valg er mulige (Foucault, 1991)
192
Hermed kontekstualiserer Foucault sin egen ”produktion” , sætter den i en tradition. I
Interviewet med Trombadori fra 1978 (Foucault, 2008) fortæller han også om, hvordan
hans egne arbejder har forvandlet ham, og kan have en forvandlende kraft i forhold til
læseren ’så man ved bogens afslutning har mulighed for at træde i et andet forhold til
det bogen har handlet om’ . Han laver ikke bare intellektuelle øvelser, men bringer sig
selv i spil ’så man kan løsrive sig fra sig selv, så man forhindres i at være den samme’ (s.
162
En praktisk filosofi
Denne care of the self gennem selvteknologier og gennem en udforskning
af ‘the ontology of ourselves’ og ‘the ontology of the present’ , betegner
han også som filosofi193. Filosofi handler dermed ikke om at finde
sandheden men om at spørge: hvis vores forhold til sandhed er sådan,
hvad skal vi så gøre?(Foucault, 1997b) . Hermed sætter han sig i en
filosofisk tradition ‘from Hegel, through Nietzsche and Max Weber, to
the Frankfurt School’ (Foucault, 1988a, s. 95)194. I vores sammenhæng er
det interessant at Foucault i den grad vægter den praktiske filosofi,
etikken, og direkte knytter den til pædagogik, i hvert tilfælde den side af
pædagogik der ikke handler om læring, men om en sådan erfaring af
hvad vi er, at den forvandler én.
Denne ”care of the self”, der består af både intellektuelt arbejde og af de
aktiviteter der følger når man skal besvare Sokrates’ bemærkning ’ jaja
da. –Men hvilke planer har du så med dig selv? Har du i sinde at lade stå
til som nu, eller at bekymre dig lidt om dig selv?’, er ikke ego-centreret.
Socrates ville netop få Alcibiades ego til at fylde mindre, for at han kunne
blive en god statsmand. Man kunne sige at ’care of the self’ sigter mod
subjektificering, ’the ethos of freedom’ som samtidig er ’a way of caring
for others’. Efter Foucault i et interview har forklaret sig på denne måde,
sammenfatter intervieweren: ’The care of the self always aims for the
well-being of other; it aims to manage the space of power that exists in
all relationships, but to manage it in a non-authoritarian manner’
(Foucault, 1997a, s. 287)[….]’it is a question of playing [games of
power] with as little domination as possible.. (op. cit. s. 299)
1588). På en måde sker der en ”af-subjektivering”, det er en grænse-erfaring som
løsriver subjektet fra sig selv. ’Jeg forstår mine bøger som umiddelbare erfaringer som
går ud på at rive mig løs fra mig selv, at forhindre mig i at være den samme.’ (Foucault,
2008). Den erfaring skulle læseren også gerne kunne gøre sig, således at man ved at læse
fx Galskabens historie gør sig en erfaring der forandrer ens forhold til galskab.
193
Filosofi er ikke et selvstændigt system, men en aktivitet der interagerer med sociale
bevægelser: ‘The movement by which, not without effort and uncertainty, dreams and
illusions, one detaches oneself from what is accepted as true and sets other rules –that is
philosophy. The displacement and transformation of frameworks of thinking, the
changing of received values and all the work that has been done to think otherwise, to do
something else, to become other than what one is –that too, is philosophy. (….) I was
saying just now that philosophy was a way of reflecting on our relationship to truth. It
should be added that it is a way of interrogating ourselves: If this is the relationship that
we have with truth, how must we behave?’ (Foucault, 1997b)
194
Foredraget er fra 1983, men Foucault angiver sit slægtskab også allerede i i ”What is
critique” fra 1979 (Foucault, 1997c) og i interviewet med Trombadori fra 1978
(Foucault, 2008)
163
Frihed og autonomi
Foucaults forståelse af autonomi er ikke en forståelse af uafhængighed,
men en forståelse af at vi er i såvel magtspil som sandhedsspil, hvori vi er
både subjekt og objekt (Foucault, 1988b, s. 15). Det svarer til den
forståelse af barnets ”autonomi” som Kant sætter som pædagogisk
opgave, når han spørger: ”hvordan kultivere frihed der hvor der er
tvang?”. Det autonomibegreb passer også til et frihedsbegreb der ikke
postulerer en absolut frihed, der har et hjemsted , men kun en frihed som
nødvendigt postulat, for at vi kan forstå at mennesker har muligheder,
dvs. at mennesker må træffe valg og have en moral: ’Freedom is the
ontological condition of ethics, but ethics is the considered form that
freedom takes when it is informed by reflection’(Foucault, 1997a, s. 284).
Frihed betyder, at det er muligt at være kritisk, at finde måder hvorpå det
er muligt ‘not to be governed like that, by that, in the name of those
principles, with such and such an objective in mind and by means of such
procedures, not like that, not for that, not by them (Foucault, 1997c, s.
44).
Foucault i pædagogisk litteratur
Afsluttende vil jeg bemærke at der i forhold til det pædagogiske område
findes en hel del af Foucault inspirerede analyser af sammenhænge
mellem magt, viden og subjektivering. Antallet at arbejder der har fokus
på ”care of the self” som (paradoksalt) element i pædagogik er i forhold
til det begrænset. I teksten har jeg en enkelt gang henvist til en artikel af
Biesta, hvis subjektificeringsbegreb tydeligvis er inspireret af Foucault
(Gert Biesta, 1998a), jeg vil også nævne nogle af den Belgiske
pædagogiske filosof Jan Masscheleins artikler (Masschelein, 2004a,
2004b, 2006; Simons & Masschelein, 2010), Kenneth Wains bidrag i
”Why Foucault?: New Directions in Educational Research” (Wain, 2006)
samt yderligere en artikel fra hans hånd: Wain, 1996, 2006, samt Besley
& Peters, 2007; Hansen, 2008; Leask, 2012; Marzio, 2006; Thompson,
2004. Jeg har desuden fundet nogle bidrag om pædagogers (herunder
også læreres) muligheder med afsæt i Foucaults ”care of the self”: Ball &
Olmedo, 2013; Niesche & Haase, 2012.
164
3.3.5. Habermas: den intersubjektive reproduktion af samfund,
kultur og subjekt
Vi forlod Habermas (i 3.2.4.) med en vis undren over hvordan han kunne
være så sikker på den kritiske samfundsvidenskabs emancipatoriske kraft,
og også over hans tilsidesættelse af de historiske-hermeneutiske
videnskabers potentiale. Selvom den ”Teori om den kommunikative
handlen” han efterfølgende udvikler fortsat er en kritisk teori, vil han ikke
påstå at den derfor også i sig selv er frigørende. Den røde tråd i hans
arbejde er at han forfølger myndighedstemaet. I dette afsnit ser jeg på
hans teori om den kommunikative handlen, og dens betydning for
pædagogik.
Sprog og Myndighed
Habermas arbejde i 1970-erne kulminerer i 1981 hans ”Theorie des
kommunikativen Handelns”. Her tager Habermas først et skridt tilbage
for at kunne tage nogle andre skridt frem. Skridtet tilbage går til det der
allerede lå som et slags holdepunkt i ’Erkendelse og Interesse’: ”Med
sprogets struktur er myndighed sat for os. Med den første sætning er
intentionen om en almen og utvungen konsensus umisforståeligt udtalt”
(Habermas, 2005, s. 132) Den sætning følger op på en sætning i hans
”Zur logik der sozialwissenschaften” fra 1967195 og den findes i en lidt
anden form i ”Theorie des Kommunikativen Handelns.196 Sætningen
udtrykker, at i og med at vi overhovedet åbner munden har vi
tilkendegivet at vi ønsker os forstået som myndige personer, og denne
fordring er gensidig, så vi også selv anser vore kommunikationsdeltagere
for myndige personer. Sproget er nu den helt centrale, overordnede,
rationalitetsdimension.
Udvikling som rationalisering
Habermas vil forstå den moderne civilisation som et
rationaliseringsforløb med et sigtepunkt, en mulighed, et løfte:
myndighed. Han følger således Kant i en forestilling om perfektibilitet,
der udledes af at fornuften vinder frem –hos Habermas hedder det, at der
foregår rationalisering. Hos ham er den rationalisering ikke forankret i et
195
Her hedder det ‚Noch ist Sprache nicht als das Gespinst durchschaut, an dessen Fäden
die Subjekte hängen und an ihnen zu Subjekten sich erst bilden.‘ (s 240)
196
‘Verständigung wohnt als Telos der menschlichen Sprachen inne’ (bd I s 387) og ‘Die
utopische Perspektive von Versöhnung und Freiheit ist in den Bedingungen einer
kommunikativen Vergesellschaftlichung der Individuen angelegt, sie ist in den
sprachlichen Reproduktionsmechanismus der Gattung schon eingebaut.’ (bd. I s. 533)
165
fornuftens rige, i et transcendentalt subjekt, men i den intersubjektive
brug af sprog.197 Ligesom Kant skelner Habermas mellem tre
rationalitetsformer og rationaliseringsprocesser som i det moderne
foregår differentieret: der sker rationalisering af hhv. det kognitivinstrumentelle handlen, det normativ-praktiske handlen og det æstetiskpraktiske handlen. Logikken i disse rationaliseringsprocessen er
forankret i en samfundsudvikling –derfor er rationaliseringsteorien
knyttet til en samfundsteori.
Rationaliseringen foregår ifølge Habermas ikke som en proces i den
enkeltes af fornuften formaterede bevidsthed, som hos Kant, men gennem
sproget: i den kommunikative dimension af intersubjektive processer der
går ud på at forstå hinanden.198 Denne kommunikative fornuft udfolder
sig for så vidt kommunikationsdeltagerne overholder reglen om at man
må tale med reference til sandhed når det handler om hvad det er
tilfældet, at man må tale med reference til det normativt rigtige når det
handler om hvordan vi skal leve sammen og at man må tale med
reference til sandfærdighed når det handler om os selv. Gør man det, så
kan man opleve den ejendommelige tvangsløse tvang af det bedre
argument.199 Habermas kalder de tre forudsætninger for kommunikativ
handlen quasi-transcendentale: vi må forudsætte dem al den stund vi
antager at vores hverdagssamtaler giver mening. Myndighed består nu i at
lade det bedste argument, dvs. det argument som man kan være enig om
slår andre argumenter, vinde.200 Habermas er klar over at det ikke altid
forholder sig sådan, og at han henviser til en form for ideal talesituation.
Men, siger han, hver gang vi taler sammen for at finde det sande eller det
rigtige, så forudsætter vi kontrafaktisk denne ideale talesituation. Det
ligger, siger Habermas, simpelthen i sproget, at det er den form for
myndighed der bør realiseres, for hvad skulle vi ellers have sproget til?
197
Det transcendentale subjekt er „in der entsublimierten Gestalt der kommunikativen
Alltagspraxis auf die Erde herabgestiegen“ [Wahrheit und Rechtfertigung s. 26, citeret i
(Müller-Doohm, 2014, s. 496)]
198
Kommunikativ Handlen defineres sådan: einen intersubjektiven
Verständigungsprozess, in dem mindestens zwei Personen eine interpersonale Beziehung
eingehen und sich "aus dem Horizont ihrer vorinterpretierten Lebenswelt gleichzeitig auf
etwas in der objektiven, sozialen und subjektiven Welt beziehen, um gemeinsame
Situationsdefinitionen auszuhandeln."(Habermas, 1981, b. I:142; Paulus, 2009, s. 116)
199
Habermas bruger dette udtryk i Habermas, 1971, s. 137, se også Habermas, 1981, b.
1 s. 44ff
200
Selvom der er tale om en konsensusteori, implicerer det ikke konfliktskyhed: „sie setzt
nur den Akzent auf die Tatsache, dass jedes Mit-einander-Sprechen (…)kontrafaktisch die
Aussicht auf eine Verständigung in den Blick fasst. “(Müller-Doohm, 2014, s. 561)
166
I forhold til det praktisk-moralske område, hvor det handler om normers
gyldighed, udvikler Habermas på denne måde en
kommunikationsteoretisk parallel til Kants kategoriske imperativ. Denne
er ikke længere funderet i et ”fornuftens rige”, men i den sprogbårne og
dialogiske menneskeverden: ved at anvende gyldige normer, kan man
løse konflikter gennem argumentation. Det handler om at arbejde sig
frem til et forslag, som alle deltagende i diskursen ville kunne
acceptere. Svaret på spørgsmålet ”hvad skal jeg gøre” er fortsat
forankret i en form for ”almenvilje”, men hos Habermas kan denne
kun komme dialogisk frem, og dermed er den ikke absolut.201
En rekonstruktion af udviklingen: livsverden, systemer,
deltagelsesdemokrati og politisk integration
Habermas rekonstruerer udviklingen nu som en rationalisering af det han
kalder livsverden. Livsverden er den verden vi, for at tale med Heidegger,
er kastet i. Livsverden er den givne forståelseshorisont der består af
kultur og sprog, som rationaliseres i takt med at man støder på forhold
der ikke kan forstås og løses tilfredsstillende indenfor denne horisont. Det
medfører den affortryllelse som Max Weber har analyseret, og det leder
til den uddifferentiering af kultur, samfund og personlighed som
Durkheim beskæftigede sig med. Kultur, samfund og personlighed
reproduceres gennem kommunikativ handlen og danner livsverdens
symbolske strukturer: mening, solidaritet og identitet.
Som et led i differentieringsprocessen har der udviklet sig to medier der
aflaster det kommunikative handlen, der jo i sagens natur er
ressourcekrævende: penge og magt. Omkring disse medier danner sig
systemer, dvs. sammenhængende handlinger der ikke er formidlet
kommunikativt og intersubjektivt, men gennem de enkelte aktørers
målrationelle og strategiske forholden sig indenfor de to mediers
spillerum. Markedet og bureaukratiet øger produktiviteten og
reproduktionen af det materielle grundlag for livsverden dramatisk, men
truer også med at trænge ind på områder hvor de fortrænger
kommunikativt handlen, og derved direkte truer reproduktionen af
livsverdens symbolske strukturer. Habermas kalder det for kolonisering
af livsverden. Han holder således fast ved, at teorien også er en kritisk
teori.
201
Se Habermas, 2003
167
Når sandhed og rigtighed hverken er objektive –dvs. udenfor os
eksisterende- eller subjektive –dvs.kun i den enkeltes bevidsthed
repræsenterede- størrelser, men intersubjektive, er sprogteorien knyttet til
et demokratiprincip. Demokratiet er først til stede som en slags
deltagelsesdemokrati, der gør kommunikativ handlen og den
kontrafaktiske forudsætning af den ideelle talesituation mulig. Når den
sociale integration i livsverden suppleres med systemintegration på
markedet og i bureaukratiet, bliver der brug for en politisk integration,
hvor problemer, der ikke kan løses i livsverden eller i de systemiske
sammenhænge, skal løses. Den politiske integration kan få legitimitet i
forhold til livsverden ved at være produkt af demokratiske procedurer og
den bør have en effektiv styringskapacitet overfor systemerne (Gregersen,
2009). Det er helt i overensstemmelse med disse tanker, at Habermas
hele sit liv har engageret sig i denne politiske integration, i efterkrigstiden
selvfølgelig med et stort engagement i opbygningen af en stat der kunne
se sin fortid i øjne, senere som en fortaler for øget politisk integration i
Europa.
Intersubjektivitet og subjektivitet
Hvis intersubjektivitet kommer først, hvordan skal vi så forestille os
subjektivitet? Habermas decentrerer subjektet, men holder samtidig fast i
at subjekter kan gøre en forskel: mennesker danner sig som subjekter
gennem sprog, de danner sig som samfundsmæssige subjekter, da sproget
altid er et delt sprog, og de danner sig som subjekter der har mulighed for
at overskride deres begrænsninger, hvis de ellers forstår at bruge sproget.
202
At bruge sproget betyder at indgå i kommunikation, at tale om
hvordan verden er, om hvordan vi indretter verden og om hvordan vi selv
er i verden. Myndighed består i at lade det bedste argument, dvs. det
argument som man kan være enig om slår andre argumenter, vinde.
Subjektet kan fremadrettet og i kraft af argumentation gøre en forskel,
men det forudsætter at der allerede er et selvbevidst subjekt. Det
samfundsmæssige menneske kan blive et selvbevidst subjekt ved at
overtage sin egen biografi med henblik på sin individuering: "Eine
Biographie verantwortlich zu übernehmen heißt, sich darüber klar zu
werden, wer man sein will, und aus diesem Horizont die Spuren der
eigenen Interaktion so zu betrachten, als seien sie Sedimente der
202
Habermas trækker her især på George Herbert Meads teori om kommunikationens
betydning for at menneskers identitetsdannelse i en social verden
168
Handlungen eines zurechnungsfähigen Urhebers, eines Subjekts also, das
auf dem Boden eines reflektierten Selbstverständnisses gehandelt
hat.”(Habermas, 1981, b. 2:151 citeret i Paulus, 2009, s. 25).
Umiddelbart forekommer det mig at være en lidt blodfattig forståelse af
subjektivitet, idet det nu (kun) er sproget og det reflekterede selvforhold,
der er den grundlæggende subjektiveringssammenhæng. George Herbert
Mead, som har inspireret Habermas forståelse af hvordan selvet bliver til
gennem kommunikation, opererede med to instanser der indgår i selvet:
et ’me’, det social selv: det selv der vokser frem af samhørigheden, de
delte betydninger og praksisser, identificeringen med de andres og
samfundets blik på én, og et “I”, der er individets respons på de andres
blikke, de spontane impulser der har deres oprindelse i noget andet end
den selvbevidsthed der hører til “me”.203 Hos Habermas bliver ”I” først
til, når man ”overtager sin biografi” og står ved den. Kravet om ”det
selvbevidste” gør subjektforståelsen blodfattig.204 Det er en pris
Habermas må betale for udelukkende at have fokus på vores
argumentativt-sproglige indfældethed i verden. Han forstår subjektivitet
som noget der konstrueres, som om det er noget man kan erkende og
beslutte sig for, noget der står til rådighed. De fleste fænomenologer, der
i mindre eller større grad træder i Heideggers fodspor, vil have en
forståelse af subjektet som noget der også rummer noget før-bevidst,
noget der stammer fra en oprindelig indfældethed i verden, noget der
hverken objektiverer verden eller sig selv, og som derfor heller ikke på
samme måde er til rådighed (forhåndenværende). Habermas har derfor
ikke en forståelse af subjektivitet som ”forvandling” eller
”transformation” som Gadamer og Foucault har på hver sin måde.
203
Habermas nævner dette ”jeg” (Meads’ I) i (Habermas, 1981, b. 2: s. 66, s. 92, s. 152),
men interesserer sig egentlig kun for det som ”Instanz der Selbstverwirklichung” for så
vidt det hos den tilregnelige aktør viser sig i sin reflekterede form.
204
Det er for mig at se tvivlagtig om børn vil kunne opfattes som subjekter i den
forstand. Habermas støtter sig til Piaget (og Kohlberg), når han redegør for hvad der skal
til (og hvad der muliggør), at vi kan føre diskurser: ens tænkning (og argumentation) skal
kunne være karakteriseret af formelle logiske operationer (dvs. man skal være på sidste
stadie i Piagets kognitive udvikling –Kohlberg skitserer en parallel moralsk udvikling).
Subjektet med en identitet ”hinter die Linien aller besonderen Rollen und Normen” er på
et „postkonventionelt niveau“ , hvor den ansvarstagende overtagelse af biografien er
koblet til en afklaring over hvem man vil være, så man kan handle på en bund af en
reflekteret selvforståelse –en sådan identitet kan kun stabilisere sig ”im Vorgriff auf
symmetrische Verhältnisse zwangsloser reziproker Anerkennung”, se (Paulus, 2009, s.
25ff). Habermas opererer både med det praktisk handlende (etiske) subjekt) og med et
ekspressivt subjekt.
169
Forestillingen om ”transformation”, at man ændrer sig, ikke fordi man
har taget en beslutning herom, men fordi der er sådan man giver sit liv
retning, forudsætter en vedhåndenværen.
Habermas og pædagogikken
Jeg hare kun redegjort for nogle hovedtræk ved Habermas´ teori – han er
en fantastisk systematiker, så hans teori er gennemarbejdet og meget
mere kompleks, end jeg her kan gøre rede for, ligesom jeg her ikke kan
gør rede for de diskussioner og kontroverser han har været involveret i.
Den pædagogiske interesse i Habermas´værk knytter sig først og
fremmest til den moralsk-politiske dimension der gennemsyrerhans værk.
Ligesom Richard Bernstein lytter jeg mest til hans pragmatiske stemme.
Den stemme kommer af den moralsk-politiske intention om at vise, at der
er en telos som ”can orient our collective praxis in which we seek to
approximate the ideal of reciprocal dialogue and discourse, and in which
the respect, autonomy, solidarity and opportunity required for the
discursive redemption of universal normative validity claims are not
mere abstract ”oughts” but are to be embodied in our social practices
and institutions.” (Bernstein, 1983, s. 195).205 Den pragmatiske Habermas
vil lige så lidt som Foucault blive regeret på dén måde, af dém og
gennem dén slags procedurer (se Foucault citatet på s. 164). Mens
Foucault peger på at subjektet gennem praktisering af selvteknikker kan
skabe sig selv, som man skaber et kunstværk, for på den måde at vise at
man kan leve på en anden måde, holder Habermas fast i en forestilling
om en perfektibilitet der kontinuerligt og ihærdigt skal arbejdes på (se
også s. 179). Derved forbinder han deltagerdemokratiske idealer i de
sammenhænge hvor menneskers personlige, kulturelle og
samfundsmæssige identitet står på spil, med et engagement i udvikling af
institutionelle strukturer.
Habermas´ betydning for pædagogikken ligger i hans insisteren på at det
er væsentligt at ”vedligeholde” livsverdens symbolske strukturer:
solidaritet, identitet og mening gennem kommunikativ handlen, gennem
205
Bernstein citerer først hvad Thomas McCarthy, én af USA´s førende Habermasfortolkere, siger om Habermas: “His contributions to philosophy and psychology, political
science and sociology, the history of ideas and social theory are distinguished not only by
their scope but by the unity of perspective that informs them. The unity derives from a
vision of mankind, our history and our prospects, that is rooted in the tradition of German
thought from Kant to Marx, a vision that draws its power as much from the moral
political intention that animates it as from the systematic form from which it is
articulated.”(McCarthy i Bernstein, 1983, s. 194 f)
170
en kommunikativ praksis.206 Jeg hæfter mig ved den subjektificering der
foregår i den kommunikative praksis. Jeg betvivler om det
kommunikative handlen kan blive så gennemsigtig (rationel) som
Habermas forestiller sig, men jeg sætter pris på hans insisteren på at
samtalen ikke skal afbrydes, at der skal ræsonneres, og at der skal lyttes
til modargumenter, således at man kan komme forvandlet ud af en
samtale, fordi samtalen faktisk flytter én.
Pædagogiske teoretikere der især beskæftiger sig med Habermas
betydning for skolen lægger vægt på kvalificeringsdimensionen: at elever
lærer at beherske diskursens betingelser, så de lærer at ræsonnere
moralsk, for derved at bidrage til at samfundet føres frem mod stadigt
mere universalistiske samværsformer.207
Dernæst bidrager Habermas til den pædagogiske sociologi, dvs. til
forståelse af hvordan man kan analysere og forstå samfundsmæssige
socialiserings- og uddannelsesprocesser. Især hans tese om system’s
kolonisering af livsverden, og den skade det forårsager på livsverdens
symbolske strukturer, kan give anledning til kritik af eksisterende
forhold. Med fremkomsten af neoliberalismen, new public management
og forestillingen om at uddannelse bør være baseret på viden der virker,
har markedet og bureaukratiet bemægtiget sig en større del af dén
pædagogik, der hører hjemme i livsverden. Idealet om socialisering og
uddannelse som initiering og deltagelse i kommunikativ handlen og som
dannelse af den myndige borger spejler denne kritik.
3.3.6. En foreløbig status
I afsnit 3.2. viste det sig at Kants spørgsmål om etisk dannelse, der kan
gøre mennesket selv-lovgivende, bliver forvansket til ukendelighed.
Autonomi, som hos Kant indebærer selvbegrænsning, bliver til det
punktlige selvs objektiverende og kontrollerende forhold til verden.
Frankfurternes kritik bliver nødvendigvis en kritik af den fornuft der
påberåbes og der i praksis sætter sig igennem. Habermas kommer dog
fornuften til undsætning ved at trække den ned på jorden, differentiere
den og knytte den til interesser.
206
Se fx (Masschelein, 1991), og min artikel ”Det kommunikative fællesskab i
socialpædagogisk arbejde” (Rothuizen, 1999) samt den socialpædagogiske figur, hvori
social deltagelse og relationen er omdrejningspunkter (Rothuizen, 2014)
207
Se fx (Baumgart, 2002; Schou, 2004)
171
Væren før viden
I dette afsnit (3.3.) undersøger jeg, hvordan det grundlæggende
pædagogiske spørgsmål om kultivering af frihed, der hvor der også er
tvang, kan stilles på et andet grundlag end det Kantianske, der operer med
to riger: et nødvendighedens rige hvor kausaliteten (og tvangen) hersker,
og et frihedens rige hvor fornuften hersker. Hos Kant er tvang og frihed
to forskellige steder, og den moralske opdragelse foregår så at sige i
differencen mellem dem. Frihedens sted kan man kende gennem
fornuften, der giver indsigt i den lov, vi frivilligt må underkaste os, så vi
kan bruge vores forstand til at ræsonnere os frem til hvad vi skal gøre i
den konkrete verden. Ideen om fornuften, denne instans vi kan have del i,
er kommet under mistanke: findes der sådan noget, eller er der ikke andet
end det (alt for) menneskelige? Mistanken er bestyrket af at der er meget
der legitimeres af fornuften, og at fornuft tilsyneladende bliver noget der
kan læres, så man blot skal regne ud hvordan det er og skal være. Derved
forbindes fornuft og totalitarisme. De fire jeg har behandlet søger et andet
grundlag end ”fornuftens rige”, men de søger fortsat (ligesom Kant) efter
forudsætningerne for vores muligheder for at erfare og ræsonnere;
forudsætninger som samtidigt er begrænsninger. Der er de med Kant. De
er mod Kant når de åbner op for et andet sandhedsbegreb: fra at sandhed i
oplysningstraditionen er til, bliver den nu under stadig tilblivelse og
aldrig hel transparent. De går mod Kant, fordi de går med ham i
forestillingen om at muligheden for moralsk frihed udmærker
mennesket.208
Heideggers figur i Sein und Zeit figurerer problemstillingen omkring
frihed og tvang på en anden måde. Tvang og frihed ligger ikke hver sit
sted, men på en historisk linje: Vi er kastet ind i en verden vi ikke selv
har valgt, og vi laver udkast for fremtiden. Midt i er vores nu, vores
eksistens; her bliver vi subjekter, her bliver vi til. Heidegger satte en
dagsorden, kritiserede det selvberoende, punktlige, autonome subjekt og
angav at mennesker ikke står overfor men midt i verden, og derudfra må
208
Længe før har også Aristoteles nævnt praktisk klogskab, at træffe rigtige valg i
ubestemte situationer, som en typisk menneskelig mulighed (dyd) som derfor
forpligtiger: at være et rigtigt menneske, er at udmærke sig i det som adskiller
mennesket fra andet (Aristoteles, 2000). I denne sammenhæng er det interessant at
Foucault tænker kritik som en dyd (Foucault, 1997c, s. 43)(se også note 151) . Gadamer
fortolker, ligesom Heidegger, Aristoteles´begreb om den praktiske viden. Habermas har
især i sit tidligere værk ladet sig inspirere af Aristoteles´ praksisbegreb da han skelnede
mellem ”arbejde” og ”interaktion” –man kan i forlængelse heraf også se paralleller
mellem ”praxis” og ”kommunikativ handlen”.
172
besinde sig på deres muligheder. Han skifter fokus fra erkendelsen af
verden til væren-i-verden. Nu er det muligt at vende tilbage til moralsk
dannelse som noget der har at gøre med hvordan man er i verden –dvs. at
moralsk dannelse atter bliver et praktisk spørgsmål.
Heidegger har jeg behandlet som det 20. århundredes Pico, herolden der
annoncerer og angiver kontourene af en grundfigur. Grundfiguren
kommer ultrakort til udtryk i titlen ”Sein und Zeit”. Nuet, der ligger i
differencen mellem kastethed (fortid/’tvang’) og udkast (fremtid/frihed),
er det sted hvor mennesker skal finde bo/være. Da ”nuet” ikke er et
bestemt tidspunkt men en difference, bliver man aldrig færdig. I
differencen subjektificerer man sig.
Herefter har jeg behandlet tre tænkninger, hvoraf de to umiddelbart, om
end hver på sin måde, passer ind i Heideggers nye skabelon, mens den
tredje gør forsøget med at holde fast i et fornuftskriterium, som dog nu
bliver verdslig (og derved også knyttet til væren). For alle tre gælder at
selvet bliver decentreret. De beskæftiger sig med spørgsmålet om hvad
det vil sige at være et etisk subjekt, der har et praktisk forhold til verden.
Her ligner de hinanden. De forstærker alle tre den resonans som hverken i
de Europæiske eller i de danske uddannelsesreformprocesser, der er
behandlet i kapitel 2, lod sig undertrykke helt. De tre kommer frem til
deres forståelse og vægtning af menneskers praktiske forhold til verden
på forskellig vis. Fremfor at gøre de forskellige ”tilløb” eksklusive lader
jeg dem stå ved siden af hinanden, som varianter på en figurering af det
pædagogiske.209
209
Det er ikke svært at finde forskelle og dermed også argumenter for inkompatibilitet,
fx når det handler om sandhedsbegrebet. For Gadamer er sandhed en ske-en, for
Foucault en magteffekt of for Habermas er sandhed en produkt af en rationel procedure.
I en pædagogisk sammenhæng gælder dog at det er mere interessant at lade dem tale
sammen end at lade dem udelukke hinanden. Samtalen i forhold til sandhed kan
eksempelvis handle om at sandhed ikke er til udenfor osselv, at den altid er under
tilblivelse og aldrig helt transparent fordi vores tænkning ikke er autonom. Michael Kelly
er også optaget af en dialog mellem dem, og sætter disse ord på: “Thus the dialogue
between the ethical theories of Gadamer, Foucault and Habermas consists in a plurality
of conflicting options concerning the modern moral point of view and how it can be
justified. These issues are, in turn, part of the larger question of how to understand
modernity. What unifies this plurality and quells the conflict to some degree, however, is
the solidarity on the enlightment ideal of moral freedom, which Gadamer calls the
highest principle of reason. Freedom can only be enhanced by this dialogue; for
Gadamer, Foucault and Habermas have all devoted their philosophical work to the
‘patient labor giving form to our impatience for liberty’” (Kelly, 1995, s. 234)
173
Gadamer holder sig tættest på Heidegger. For ham er det spændingsfeltet
mellem den tradition vi er formateret af og vores aktuelle væren i verden,
med de udfordringer vi nu møder dér, der nødvendiggør forståelse, som
en måde hvorpå vi transformerer os selv. Forståelsen er også en dialogisk
proces der udfordrer de fordomme den nødvendigvis må starte med, så
man ender med ”at forstå anderledes”. Det indebærer at man også ”forstår
sig selv anderledes” og med den anderledes forståelse flytter man sig ind
i verden (sich einhausen) igen. Gadamer refererer, ligesom Heidegger,
eksplicit til Aristoteles forståelse af den praktiske viden i den forbindelse.
For Foucault er tradition ikke nødvendigvis en kontinuitet, han er mere
interesseret i brud, og ser at der historisk er skift i den måde vi formateres
på: hvad der anses for sand og gyldig viden er altid forbundet med de
måder vi bliver subjekt på, sandhed er forbundet med magt, og vi mister
på den måde ethvert fast holdepunkt. Med eksplicitte referencer til Kant
holder han fast ved forestillingen om at der er noget som er forudsætning
for at vi kan træffe valg, fx om ikke at ville blive regeret på dén måde.
Frihed er forudsætning for at vi kan handle etisk.210 Kritik, i form af en
ontology of the present, kan tilskynde os, og have en forvandlede kraft211;
det er en slags omformatering, uden at vi dog, som det er tilfældet hos
Habermas (se 3.2.4) kan påberåbe os en ny sandhed. Dernæst er der
andre ”selvteknikker” vi kan vælge at bruge for at tage vare på os selv,
hvilket også har en forvandlende kraft. 212
Habermas er længst væk fra Heidegger, idet han holder fast ved at der er
et ideal om en transparent fornuftighed, som vi har mulighed for at
210
Foucault formulerer sig smukt om etik og frihed i et interview fra 1984 (Foucault,
1997a, s. 284):
‘Q: you say that freedom must be practiced ethically…
M.F.: Yes, for what is ethics, if not the practice of freedom, the conscious (réfléchie)
practice of freedom?
Q: In other words, you understand freedom as a reality that is already ethical in itself
M.F.: Freedom is the ontological condition of ethics. But ethics is the considered form
that freedom takes when it is informed by reflection
Q: Ethics is what is achieved in the search for the care of the self?
M.F.: IN the Greco-Roman world, the care of the self was the mode in which individual
freedom –or civic liberty, up to a point- was reflected (se réfléchie) as an ethics (…)’
211
Undersøgelsen af aktualitetens ontologi: ’What is happening now’ (Foucault, 1982, s.
216, 1986a), som er det nye spørgsmål Kant annoncerer, ”requires work on our limits,
that is, a patient labor giving form to our impatience for liberty” (Foucault, 1997d, s.
319).
212
Foucault opponerer mod forestillingen om ”the soul” som en substans (der erkender
sig selv som sådan) og interesserer sig for modforestillingen: sjælen som ”principle of
activity”(Foucault, 1998, s. 25)
174
forfølge, på trods af at vi fylogenetisk og ontogenetisk er forankret i en
livsverden der bestemt ikke er transparent og rationel. Livsverden er
karakteriseret af kommunikativ handlen, og sproget er potentielt et lys der
kan fortrænge mørke, så i dette kommunikative handler sker der en
rationalisering. Sprogets løfte om myndighed kán få det sidste ord.
Gennem deltagelse i kommunikativ handlen, hvor vi anstrenger os for at
lytte og være saglig, arbejder vi både på vores egen forvandling (og
identitetsdannelse) og på menneskehedens fremtid.213 I det
kommunikative handlen følger man, i hvert fald når der opstår
uenigheder, en procedure der diskonterer at sproget er anlagt på
myndighed hvis det kan gå sin gang, dvs. hvis det kun er den tvangsløse
tvang af det bedre argument der sætter sig igennem. Dernæst er det
nødvendigt også at være skarp på styringen af samfundet, for den
uddifferentiering af forskellige sfærer og medier som
rationaliseringsprocessen har medført kender sine egne faremomenter,
der skal holdes i ave.
Alle tre går de imod forestillingen om at det selvberoende, punktlige
subjekt, der gennem erkendelse kan objektivere og manipulere såvel
verden som sig selv, er grundlaget for det etiske subjekt, for den
myndighed Kant efterlyste. For Kant betyder myndighed at man ikke
lader sig begrænse af tilfældige magtforhold, men tager begyndelsen
langt før, nemlig ved den fornuft der i det hele taget gør erfaring mulig.
For de tre er det ikke en abstrakt fornuft i et ”frihedens rige” der gør
erfaring (og etisk handlen) mulig, men vores væren i verden. Verden er
ældre end vi er, og vores væren i verden (Heidegger), vores forforståelse
(Gadamer), magt/sandhedskonstellationer (Foucault) eller livsverdens
symbolske strukturer der løbende reproduceres gennem intersubjektive
sproglige praksisser (Habermas), er på én gang vores begrænsning óg
vores mulighed for kritik, og for at bevæge os derhen hvor vi forstår
anderledes, kan tage vare på os selv, hvor vi kan tale videre i en sikker
forvisning om at enhver sam-tale kontrafaktisk giver et kig ind i, at det er
muligt at ende med gensidig forståelse.
Gadamers vej er forståelsen, Habermas´vej er den kommunikative
handling og den etiske diskurs. Foucaults vej er kritikkens og
selvomsorgens vej. For Gadamer er vejen målet, for Habermas er der
213
Habermas er således tættest ved Kants forestilling om en fremtidig lykkeligere
menneskeslægt (se s. 108)
175
fortsat en mulighed for perfektionering, et løfte der endnu ikke er indløst
helt, for Foucault er det selve overskridelsen der gælder. Fælles for de tre
er, at man i subjektificeringsprocessen gør en anstrengelse for at løsrive
sig, for at åbne sig for noget andet, og at dét giver én et nyt ståsted, som
man selv må forvalte og tage ansvar for.
De berører alle tre det pædagogiske spørgsmål om hvad det vil sige at
være et etisk subjekt, der har et praktisk forhold til verden. Den antikke
forestilling om at teorien kan blive praktisk (se 3.2.4.), at forståelse kan
indebære transformation, spiller også en rolle for dem alle tre. Det
hænger sammen med at det ikke er viden men væren som er det
grundlæggende. Det decentrerede subjekt er altid allerede i et
verdensforhold, og hvad mere er: subjektet er blevet til gennem dette
verdensforhold. Mennesker er altid allerede deltagere: vi er blevet til
gennem deltagelse. Kun på grundlag af det afsæt har mennesker mulighed
for at bringe noget nyt i verden. 214 Vi bringer noget nyt i verden ved at
være i den, ikke ved at sætte os på afstand, og hente det et andet sted, ved
at vi lader os transformere og tager ansvar. Transformationen kommer
forskellige steder fra. Hos Gadamer kommer den fra deltagelse i ske-en
gennem forståelse som er en ”at forstå anderledes” der finder hjem igen
(sich einhausen). Hos Habermas kommer den fra deltagelse i
kommunikativ handlen der kun kan være til, fordi der i sproget ligger et
løfte om myndighed. Hos Foucault kommer den fra den etiske
selvomsorg, selvteknikker der gør det muligt at indtage positioner i
magtspil der minimerer underkastelse. Det gælder for dem alle tre at det
nye subjektet bringer ind gennem sit praktiske verdensforhold ikke er
noget som subjektet på forhånd har bestemt sig for.
Kontroverser, forsoninger –det indbyrdes forhold
For at komplettere billedet af de tre, der hver især udvikler deres figur der
er sat sammen af erkendelse af tvang, civilisationskritik og muligheden
for moralsk dannelse, vil jeg kort sige noget om deres indbyrdes forhold.
Mellem Habermas og Gadamer har der været en kontroverse. Habermas
kaldte Foucault for en ”ung-konservativ antimodernist” og Foucault
mente til gengæld at den slags mistænkeliggørelser var udtryk for ”the
214
Alle tre udøver også civilisationskritik, men hos dem fører civilisationskritikken ikke til
en forestilling om at opdragelsen skal frigøre sig fra civilisationen (som hos Rousseau).
Der er kun immanens, selvom det er en immanens der, paradoksalt nok, er lagt an på, at
noget nyt kan komme til verden.
176
blackmail of the enlightenment”. Jeg knytter også nogle kommentarer til
forholdet mellem Gadamer og Foucault, selvom de for så vidt jeg ved
ikke direkte har kommenteret hinandens værk.
Gadamer og Habermas
Habermas og Gadamer stødte sammen omkring 1970 omkring kritikspørgsmålet. Det var i den periode hvor Habermas definerede de tre
erkendelsesinteresser, og dermed også en mulighed for en kritisk
videnskab (se 3.2.4.). De debatterede ”hermeneutik og kritik” og kom på
det tidspunkt ikke hinanden nærmere. Habermas holdt fast ved at
hermeneutikken var traditionsbunden og dermed næsten uvægerligt kom
til at gå ideologiske ærinder, mens Gadamer holdt fast ved at
hermeneutikken –at vi står i verden som forstående- er universel og ikke
kan overskrides. Gadamer beskriver den hermeneutiske og universelle
måde hvorpå mennesker oplever verden : ’Når man gør sig en erfaring,
er det som om noget nyt kommer til syne i en verden der altid allerede er
ordnet som en forståelig sammenhæng –det man forventer holder ikke, og
i selve denne omvæltning finder den nye erfaring sig en plads.’ (min
oversættelse)’ (Gadamer, 1999e, s. 230) .215
Gadamer opponerer mod Habermas’ forestilling om rationalitet og
fornuft der skulle karakterisere oplysningen, i modsætning til tiden før.
Oplysningen har ifølge Gadamer helt sikkert også en fordom, som bærer
og bestemmer dens væsen: ’Oplysningens grundlæggende fordom er
fordommen mod fordomme, og dermed implicerer den en tilsidesættelse
af traditionen ’(Gadamer, 1999h, s. 275 min oversættelse).216 Gadamer
argumenter endvidere for at sammensmeltningen af fornuft og tradition
ikke gør ham til traditionalist, da kritikken kan være immanent. Det viser
han også i hans skrifter.
Kontroversen gled, i hvert fald for hovedpersonerne, i baggrunden da
Habermas tog fat på sit universalpragmatiske program, hvori sproget og
det sprogbrug der i sig selv implicerer handling (se 3.3.5) er central. De
er nu fælles om at vægte dialogen, men har –udover
215
Es is stets eine sich schon auslegende, schon in ihren Bezügen zusammengeordnete
Welt, in die Erfahrung eintritt als etwas Neues, dass umstösst, was unsere Erwartungen
geleitet hatte, und dass sich im Umstossen selber neu einordnet.“
216
Es gibt nämlich sehr wohl auch ein Vorurteil der Aufklärung, das ihr Wesen trägt und
bestimmt. Dies grundlegende Vorurteil der Aufklärung ist das Vorurteil gegen die
Vorurteile überhaupt und damit die Entmachtung der Überlieferung.“
177
generationsforskellen- forskellig fokus. Habermas vægter helt eksplicit
den politiske dimension og har brug for en samfundsteori, som
hermeneutikken ikke kan give. Den finder han gennem den ”rationelle
rekonstruktion”, der er ”quasi-transcendental”, dvs. at den ikke er et
produkt af en bevidsthedsfilosofisk forstået fornuft, men af en metode der
sigter mod at få frem hvad der ligger som implicit viden i
intersubjektivitetens struktur, i omgangssprogets kommunikative
praksisser. Habermas og Gadamers forhold er nu præget af en respektfuld
anerkendelse, der bl.a. kommer til udtryk i taler der holdes og artikler der
skrives i anledning af mærkedage. 217
Habermas og Foucault
Mens der er en generation til forskel mellem Gadamer og Habermas, så er
der et land og en historie til forskel mellem Foucault og Habermas.
Foucaults forestilling om at sandhed og magt altid er knyttet sammen
støder voldsomt sammen med Habermas forestilling om at der i
princippet kan være magtfrie rum, og at der er procedurer der kan føre til
(foreløbige) sandheder. Allerede i 1963 sendte Foucault Habermas (og
Gadamer med) til tælling med en bemærkning i hans første større værk,
”Klinikkens fødsel”: ”For centuries, we have in vain waited for the
decision of the Word”. (Dreyfus & Rabinow, 1983, s. xxiii), ligesom han
i en kort tekst fra 1967 sukker at ”interpretation finds itself before the
obligation of interpreting itself endlessly, of always correcting
itself.”(Foucault, 1986b)
Habermas og Foucault kan være enige om at der med oplysningstiden
åbnes et nyt rum. Habermas holder fast i, at det er en åbning mod mere
fornuft, og angriber Foucaults værk for ikke at være rationelt funderet,
mens Foucault ikke giver så meget for funderinger, da sandhed og magt
altid er koblet sammen.218,219 Deres perspektiver er også forskellige: hvor
217
Her kan nævnes Habermas´tale ved uddeling af Hegel prisen i 1979 (Habermas, 1979),
Gadamers artikel i anledning af Habermas’ 70 års fødselsdag i 1999 (Müller-Doohm,
2014, s. 419 f), Habermas tale ved Gadamers 100 års fødselsdag i 2000 (Habermas, 2001)
og Habermas’ ord i ”die Zeit” ved Gadamers død i 2002. Her skriver han bl.a. at Gadamer
for ham fremstår som en af de læremestre ”die uns im deutlichen Hinblicken auf den
Bruch mit korrumpierten Traditionen das Unterscheiden und, durch diese Kritik hindurch,
die Aneignung des unversehrt gebliebenen gelehrt haben.“(Müller-Doohm, 2014, s. 443)
218
Foucault taler i den forbindelse om ”The blackmail of the enlightenment” (Foucault,
1997d, s. 312), der siger: den der ikke aksepterer at oplysning og fornuft (eller
rationalisering) er koblet sammen er automatisk en fjende af oplysningen. Foucault
kobler det kritiske ethos og ”the permanent creation of ourselves in our autonomy”
178
det for Habermas handler om frigørelse på et samfundsmæssigt plan
knyttet til demokrati, handler det for Foucault snarere om selve den
overskridelse der ligger i den kritiske attitude, der interesserer sig for
”how not to be governed like that , by that, in the name of those
principles, with such and such an objective in mind and by means of such
procedures, not like that, not for that, not by them” (Foucault, 1997c, s.
44). Mens subjektificering hos Habermas er etisk-politisk, er den hos
Foucault etisk-æstetisk. 220, 221 Mens frigørelse hos Habermas er knyttet
til sandhedens sejr over magt, er frigørelse hos Foucault knyttet til en
begivenhedsanalyse der bryder med det der gælder som indlysende, og
som ”pluraliserer og komplicerer” (Foucault, 1991) ”Frigørelse” kan nu
kun forstås som ”frigørelse-fra”; man kan erkende at det også kunne være
anderledes og derfor selv blive anderledes, uden dog at blive guidet af en
”sandhed”.222
Habermas holdt sig ikke tilbage i sin kritik af Foucault, som han i 1980
regnede for en ”ung-konservativ antimodernist” (Habermas, 1994, s.
192). De mødtes nogle gange mens Habermas forelæste på Collége de
France i Paris i 1983 og dér forsvandt vist nogle af de gensidige
forbehold. Habermas skriver samme år en artikel om ligheder i Tysk og
Fransk filosofiske tænkning. Her nævner han interessen for det
(ibid. S. 314) til oplysning, og ikke en bestemt (”rationel” og ”sand” ) forestilling om
mennesket.
219
Foucault læser Kants skrift om oplysning først og fremmest som en (opfordring til) en
”kritisk ontologi”, og en en ”permanent creation of ourselves in our autonomy”, som ”will
separate out, from the contingency that has made us what we are, the possibility of no
longer being, doing or thinking what we are, do or think”(Foucault, 1997d, s. 315).
Dermed fjerner han sig fra Kants samtidige ambition om at skabe et filosofisk system.
Opgaven for den kritiske ontologi ”is not transcendental, (…) is not that of making a
metaphysics possible. (…) (it) will not seek to identify the universal structures of all
knowledge or of all possible moral action” (ibid.). Habermas har arvet ambitionen om at
skabe et filosofisk system fra Kant. Kravet om universalisme medfører at svaret på det
konkrete spørgsmål ”hvad skal jeg, der befinder mig på dette sted og på dette
tidspunkt, gøre”, dvs. det spørgsmål der kalder på fronetisk/etisk klogskab, hos ham må
besvares forholdsvis formelt. Der er Foucault tættere på Gadamer der også har en
konkret interesse i ”at forstå anderledes”, men som har større tiltro til traditionen og
den klogskab der opstår når vi atter forbinder os med (andre) elementer af
overleveringen, end Foucault har.
220
Dermed ikke sagt at kritikken ikke har politisk betydning, men dens betydning er
konkret i forhold til de mennesker og den situation den vedrører, den er snarere
forstyrrende end at den har karakter af en samlet ”modmagt”.
221
Forholdet mellem den kritiske pædagogiske teori der lod sig inspirere af Habermas
og en pædagogisk teori der lader sig inspirere af Foucaults „ontology oft he present“
tematiseres i (Masschelein, 2003; Thompson, 2004) mens Biesta argumenterer for at
kritisk teori og post-modernisme ikke er fjender (Gert Biesta, 2005).
222
se for denne diskussion om sandhed, magt og frigørelse også (Gert Biesta, 2008)
179
ualmindelige og anderledes (die Dignität des Besonderen und
Abseitigen), modstanden mod bevidsthedsfilosofien og kritik af den
endimensionelle målrationalitet som hører til den subjektcentrerede
fornuft. (Müller-Doohm, 2014, s. 313). Kort tid før Foucaults død i 1984
var der en optakt til en debat med afsæt i Kants skrift ”Besvarelsen af
spørgsmålet: hvad er oplysning”. Debatten blev ikke gennemført, men
Habermas skriver en artikel til Foucaults forelæsning over Kants ”Hvad
er oplysning”223, hvori han bl.a. skriver: ”Jeg har først lært Foucault at
kende i det forgangne år, og måske har jeg ikke forstået ham rigtig.”
(Habermas, 1987, s. 106). Der er genlyd af en oprigtig sorg og fortrydelse
af ikke at have lært Foucault bedre at kende. At Habermas ikke kendte
Foucault og hans værk ret godt, vidner hans overraskelse over at Foucault
regner sig selv til den tradition som også Adorno stod i (op.cit. s107)
også om. Foucault talte allerede i 1979 om ”significant proximity to the
work of ” og “fellowship with the Frankfurt School”(Foucault, 1997c, s.
53, 55).
Foucault og Gadamer
Foucault og Gadamer har vist aldrig debatteret, og har måske næppe
kendt til hinandens værk. Når der hverken har været kontroverser eller
forsoninger, kan det væres svært at tage stilling til deres indbyrdes
forhold. I min optik er det interessant at de begge interesserer sig for
hvordan væren formaterer os, mens de samtidigt argumenterer for at vi
har muligheder i vores praktiske verdensforhold. Dette praxis-tema har
223
Det skrift har har jeg også i denne afhandling gentagne gange henvist til (Foucault,
1997d) (se s. 159 ff.) Bemærkelsesværdigt er i øvrigt at Habermas i sin gennemgang og
kommentering af Foucaults forelæsning indsniger nogle af hans egne helte, som
Foucault ikke nævner, og i det hele taget læser det han selv er optaget af ind i Foucaults
læsning.
Optakten til debatten beskrives og vurderes af James Schmidt i en række interessante
blogs (J. Schmidt, 2013). Dreyfus og Rabinow evaluerer forskellene mellem Habermas og
Foucault (Dreyfus & Rabinow, 1990) og konkluderer både uforenelighed og at Habermas
med sin vægtning af sprogets illokutionære karakter (dvs. vægtning af
kommunikationens indhold) og med påstanden om sprogets ”telos” bringer
ubegrundede kommunikative normer i spil, hvilket de –sikkert ironisk-beskriver som
”temmelig modern” (op.cit. s. 67).
Flyvbjerg (Flyvbjerg, 2000) bringer ind at spørgsmålet om vægtning af hhv. det
perlokutionære aspekt af sproget (dvs. det retoriske aspekt, spørgsmålet om sprogets
(magts)effekter) og det illokutionære,ikke kan beslægtes rationelt: i en empiriskvidenskabelig kontekst må spørgsmålet kommunikativ rationalitet vs. Retorik forblive
åbent (op.cit. s. 5. ). Jeg holder mig som også før angivet (se note 209) til en tolkning
hvor det er produktivt at placere de to´s filosofier på en sådan måde at muligheden for
dialog holdes åbent (se også (Kelly, 1994).
180
været gennemgående for Gadamer, mens Foucault først for alvor har
taget det op i de sidste år af hans liv; det gør hans konceptualiseringer
mere skitse-agtige. Én af de ting der springer i øjnene er en lighed i deres
erfaringsbegreber, idet de knytter erfaring og transformation sammen.224
Tilsvarende er der også en lighed i deres forståelse af at en person ikke er
en selvrefleksiv enhed men en enhed i forskellighed. Også i deres forhold
til oplysning er der en lighed, idet det Foucault kaldte for ”the blackmail
of the enlightenment” (se note 218) hos Gadamer er Oplysningens
fordom mod fordomme (se s. 140, s 177).
Fairfield (2013) begynder en artikel med den hypotese, at kløften mellem
den filosofiske hermeneutik og den Foucaultske genealogi er dramatisk
overdrevet. Han skelner mellem de to former for hermeneutiek: en
mistankens eller negerende hermeneutik, som Ricoeur bragt på banen
dengang han blandede sig i debatten mellem Habermas og Gadamer, og
en opbyggelig eller affirmativ hermeneutik (hermeneutics of recovery).
Begge er på spil i enhver tolkning, da fortolkeren netop ikke bare
overtager det der fortolkes –det gælder fx for såvel Habermas som for
Foucault og for Gadamer, at de trækker på en tradition, uden at blive en
kopi af den. Hermeneutik, siger Fairfield er den sandhedsbevægelse der
med Heideggerske ord består af såvel ”lysning” som ”skjulning”, af
afsløring og tilsløring. Det kræver arbejde at få øje på det overleveredes
aktualitet. Foucaults genealogiske metode kan, lige så vel som Habermas
ideologikritik, forstås som en hermeneutisk bevægelse: en tilegnelse af
overlevering der bliver aktuel i dag. Han slutter sin artikel med disse ord:
”That Foucaultian genealogy and hermeneutics are at odds on
fundamentals, that we are confronted here with philosophical positions
between we must choose, or that one has in any meaningful sense
surpassed the other, has not been demonstrated.” (op. cit. s. 193). De ord
kunne være mine, al den stund at jeg i kapitel 2 har skitseret en forståelse
af hvad der foregår omkring pædagoguddannelsen der såvel opererer med
en Foucauldiansk diskursiv praksis og en Gadamersk resonans.225
224
Se s. 151, s. 177 og note 270 for Gadamers erfaringsbegreb, s. 163 og note 192 for
Foucaults
225
Jeg er klar over at jeg, også når jeg ikke tager parti tager parti. Ved at gøre de tre til
traditionsfortolkere tager jeg parti for en hermeneutisk tolkning og jeg er tilbøjelig til at
tolke de tre´s arbejde som hermeneutiske arbejder.
181
Sammen i Kants fodspor
På trods af de betydelige forskelle giver de hver især et bud på hvordan
Kants pædagogiske figur kan moderniseres. Kants figur indeholdt de tre
elementer: tvang, kritik og moralsk dannelse. De har alle tre et bud på
hvordan de tre elementer i en indbyrdes sammenhæng fortsat er aktuelle
at forholde sig til. I forhold til den moralske dannelse, subjektificeringen,
følger de også alle tre Kant i forståelsen af at det ikke er noget andre kan
gøre for én, at det ikke er noget der kan produceres gennem læring, at det
er noget man selv må gøre. For alle tre gælder også at denne
subjektificering ikke kommer indefra, men af en åbning mod verden.
182
3.4. Status og perspektivering: det ufuldendte projekt
Jürgen Habermas takketale for modtagelsen af Adorno-prisen i 1980 har
titlen: ”Det moderne –et ufuldendt projekt”(Habermas, 1994).226 Den titel
har fascineret mig, og inspireret mig til at skrive om ”det pædagogiske
projekt”. Det moderne projekt handler om muligheder, og om at finde
frem til hvilke muligheder der er ønskelige -det handler om at finde,
realisere og kritisere værdier, der hvor man er. Det er et politisk projekt.
Der bør skal skabes en orden hvor det kan lade sig gøre (Habermas), og
selvom den orden ikke er der, er enhver overskridelse af egne grænser
også en politisk manifestation (Foucault). Det er også et pædagogisk
projekt, da det er en del af ”Menschwerdung”227 at man danner sig
moralsk, subjektificerer sig.
Der er tale om ”et projekt”, et ”udkast” som nogen kaster sig ud i. Det er
drevet af en vilje, vejen er ikke på forhånd kendt. Projektet kræver en
løbende kritik, da udsynet altid er begrænset af afsættet; her er
spørgsmålet ”om vi mon er på rette vej” central.228 Der er ikke nogen
faste operationaliserede kriterier for denne ”rette vej”, derfor må der
ræsonneres, tales og lyttes.229 Projektet er derfor også knyttet til
forestillinger om dialog og til en organisationsform der tillader kritik og
226
Modernitetens projekt er, siger Habermas , at den må hente og skabe normativitet ud
af sig selv: ‘Die Moderne kann und will ihre orientierende mass-stäbe nicht mehr
Vorbildern einer andere Epoche entlehnen, sie muss ihre Normativität aus sich selber
schöpfen.‘ (Habermas, 1998, s. 16)
227
Menschwerdung er et begreb som vandt indpas i den åndsvidenskabelige pædagogik,
det er formentlig lånt af Rousseau (faire un homme, se s. 101) og lagde også op til at
opdragelsen/skole skulle frigøre sig fra samfundet. En frigørelse fra samfundet der
implicerede en ”pædagogisk provins”, der, når det kom til stykker var bagudrettet, fx hos
Nohl, der i de borgerlige værdiforestillinger og livsstile fra perioden mellem 1770 og
1830 fandt et ideal for nationens fornyelse (Haan & Rülcker, 2002, s. 147). Den historie
viser at det er vigtigt, at der skabes plads til en subjektificering der ikke foregår i en
pædagogisk provins, der ikke er baseret på en socialisering til idealbilleder og der
gennem civilisationskritik forholder sig aktiv til sin nutid.
228
Spørgsmålet om man er på rette vej, er et Aristotelisk spørgsmål. Pædagogik er en
praxis i Aristotelisk forstand, dvs. en livssfære hvor ”det kan være anderledes” og hvor
den der handler selv har ansvaret for sine vurderinger og handlinger. Det kræver praktisk
visdom og”dyd”. Se også s. 40, s.88
229
Foucault læser Kant’s tekst om oplysning, og kommenterer: ”I wonder whether we
may not envisage modernity rather as an attitude than as a period of history. And by
“attitude” I mean a mode of relating to contemporary reality; a voluntary choice, made
by certain people; in the end, a way of thinking and feeling; a way, too, of acting and
behaving that at one and the same time marks a relation of belonging and presents itself
as a task. A bit, no doubt, like what the Greeks called an ethos”(Foucault, 1997d, s. 309)
183
dialog.230 Projektet handler om muligheden for at handle etisk og er
karakteriseret af at dette ”mål” samtidigt er ”vejen”. Vejen er målet,
projektet er ufuldendbart.231
Dette kapitel begyndte med herolden Pico der kundgjorde menneskets
muligheder, og dermed åbnede for en pædagogik der beskæftiger sig med
mere end socialisering. John Locke gjorde pædagogik også til
kvalificering: der kan skrives på den rene tavle, så barnet kan komme
videre i det gryende borgerlige samfund. Rousseau så hvordan
socialiseringen begrænser, og mente at opdragelse til menneske måtte
komme før opdragelsen til borger –menneske bliver man gennem en
naturlig udvikling. Kant overtog Rousseaus radikale civilisationskritik og
knyttede den til fornuften. Man opdrager i det bestående, det kan ikke
undgås, men ikke kun til det bestående. For Kant bliver den moralske
dannelse den højeste form for frihed. Den indebærer ikke at tvang
ophæves, men den kan bidrage til at omgås tvang.232 Kant definerer det
pædagogiske projekts tre sammenhængende komponenter: tvang,
civilisationskritik og moralsk dannelse. Hans forestilling om fornuften er
avanceret –fornuften er det, der ligger til grund for, at vi i det hele taget
kan orientere os og ræsonnere: vi kan bruge vores forstand fordi vi har
del i fornuften. Med forstanden kan vi tackle de jordiske udfordringer.
Man kan lære at ræsonnere, og derved får man en vis magt over verden.
Tager man kun den del af Kants filosofi med sig, ender man nemt samme
sted som Locke: ved et selvberoende, punktlig selv. 233 Opdragelsen kan
230
Historisk er bevægelsen i retning af demokrati forbundet med projektet. Habermas
holder fast ved den sammenhæng. Foucault forstår ikke udviklingen som et fremskridt i
retning af ”sandhed” og ”befrielse fra unødvendig tvang”, men som en dynamik mellem
det at regere (governmentalisation) og kritik –men også for ham er retten til kritik
grundlæggende.
231
På s. 118 og s. 147 har jeg også argumenteret at subjektificering i nuet ikke er bundet
til (klokke)tid, men til differencen mellem fortid og fremtid, kastethed og udkast, og
derfor er en opgave der kun begrænses af vores endelighed.
232
Foucault fanger denne sameksistens af frihed og tvang når han henleder til Kants
skelnen mellem den frie brug af fornuften i offentligheden og den indskrænkede brug i
det private liv : . ”der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit Frei sein, und
der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen; der Privatgebrauch
derselben darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der
Aufklärung sonderlich zu hindern“ (Kant, 1978, s. 11) Det kan opfattes som en parallel til
det pædagogiske paradoks.
233
I mit selektive udvalg springer jeg selvfølgelig en del over. Filosofihistorisk kunne man
supplere med at Kants to riger allerede af Hegel bliver ”historiceret” til et rige der
manifesterer sig forskelligt i tiden: som en Ånd der gennem historien kommer til sig selv.
Også den figur kan sætte så meget retning at dannelse kan tilrettelægges som
socialisering og kvalificering. Foucault har kaldt det ”the blackmail of the
184
herefter sigte mod enten det selvstændige ræsonnement, der gør det
muligt at få kontrol over dele af verden, eller mod en basal tilegnelse af
kendte ræsonnementer samt en respekt for, og lydighed i forhold til, de
fremskridt der angiveligt er resultat af de mest oplystes ræsonnementer.
Her bliver respekten for ræsonnementet til lydighed i forhold til de
autoriteter der legitimerer sig ved at påberåbe sig sandheden og
fremskridtet. Når ”fornuften” bliver gjort kendt, reduceres pædagogik til
socialisering og kvalificering. Denne figur breder sig i forskellige
gestaltninger, såvel i form af videnskabeligt underbygget
fremtidsoptimisme og moderniserinstvang som i form af ræsonnementer
med afsæt i ”sandheder” af mere mystisk oprindelse.234 Frankfurterne
kritiserer denne ufornuft, og vi har set hvordan Adorno ender med at
sætte et moralsk appèl central i pædagogik og uddannelse, og knytter
myndighed til demokrati. Dermed finder han, i min optik, tilbage til
Kants forestilling om at den moralske dannelse, som ikke kan læres fordi
den er barnets egen bedrift, skal have en selvstændig plads.
Heidegger gør op med de to verdener som Kant introducerede: den
jordiske og fornuftens. Der er kun én verden, men til gengæld er vores
eksistens i den tidslig: til at begynde med er vi kastet i verden og med det
afsæt må vi arbejde os frem til at bebo den. Det betyder at vi må forholde
os til den, være kritisk. Det kræver også at man er åben for at stille sin
egen væren i verden til diskussion. Subjektet er nu dobbelt decentreret.
enlightenment” at enhver kritik på den form for dannelse kan opfattes som en kritik af
Oplysningen. For kun at kritisere den afsporede Oplysning skelner han mellem
humanismen, hvor vi, når det kommer til stykker, tilsyneladende selv sætter
standarderne og Oplysning. Han gør op med humanismen uden at det implicerer at han
også går imod Oplysningen (Foucault, 1997d). Oplysning er drevet af kritik, ikke af
sandhed, som er en utopi (Foucault, 1997a, s. 298) . Sandhed blev til at starte med båret
af Kants transcendentale rige og Hegels Ånd, eller af Hume og Descartes tiltro til en”
view form nowhere”. For Foucault er Bildung eller subjektificeringe ikke længere et led i
en kollektiv bevægelse mod det perfekte (”Sandheden”). Foucault bliver derfor mere
partikularistisk, og finder retning eller mening i dynamikken mellem det at blive regeret
og at modsætte sig det. Hans ”souci de soi”, at tage vare på sig selv bringer dog alligevel
en moralsk målestok ind i verden, for souci-de soi handler om hvordan man er i verden,
og dermed også om, hvordan man tager ansvar for sit verdensforhold. Habermas holder
fast ved universalismen, men modificerer den, ved at kombinere den med en procedural
opfattelse af fornuften. Mens Habermas kan fremstå som den der maner os til at opføre
os på en bestemt måde, opfordrer Foucault os til at gøre vores liv til et kunstværk, noget
”ikke-defineret”: ”This modernity does noet ’liberate man in his own being’; it compels
him to face the task of producing himself”(Foucault, 1997d, s. 312)”
234
Den første variant er i den kapitalistiske variant dissekeret som instrumentel fornuft
af Frankfurterne, den kan også genkendes i den socialistiske variant i østblokken. Den
anden variant findes først og fremmest i fascismen, men den kan også genkendes i andre
former for fundamentalisme
185
Den første decentrering kommer af at man er kastet i verden, at man ikke
er selvberoende og punktlig. Den anden decentrering kommer af at
subjektificering ikke forstås som en aktualisering af det der i forvejen
potentielt ligger i én, men som en åbenhed for andethed, der forvandler
én. Gadamer, Foucault og Habermas tager alle tre afsæt i denne dobbelte
decentrering og har hver deres bud på hvad det er for nogle processer der
karakteriserer den moralske dannelse eller subjektificeringen. De har også
alle tre en forståelse af at tvang er uundgåelig, idet vi danner os gennem
det bestående, og at civilisationskritik er nødvendig, fordi det bestående
ikke fortæller os hvad der rigtigt at gøre, men tværtimod kan føre os på
afveje. Alle tre sætter den moralsk dannelse, den praktiske klogskab,
subjektificeringen som en værdi, noget der skal værnes om. De
beskæftiger sig (stort set) ikke med pædagogiske spørgsmål og med
opdragelse, men deres tænkninger er i høj grad relevante for
pædagogikken og for ”det pædagogiske projekt”.
Fra filosofi til pædagogik
Mens pædagogikken hos Kant, Hume og Rousseau var en del af
filosofien, er det ikke længere tilfældet i det 20. århundrede.
Pædagogikken selvstændiggør sig i to retninger. I den angelsaksiske
verden bliver det til en videnskab der baserer sig på det objektiverende
blik. For det objektiverende blik forbliver subjektificeringsprocesser
skjulte, da de ikke har objekt-karakter. I den kontinentale, især Tyske
verden bliver pædagogik til en åndsvidenskab.235 Her er udgangspunktet
at pædagogisk praksis ikke er et objekt, men en intention, et projekt, der
handler om at kultivere frihed dér, hvor der også er tvang. Videnskaben
kommer til når forholdet mellem praksis og projektet bliver problematisk:
hvad sker der, hvad er det for dilemmaer og vanskeligheder praksis er
karakteriseret af?236 Videnskaben belyser gennem begreber og forståelser,
og giver dermed praktikerne mulighed for at besinde sig, og for selv at
235
Det der på Tysk hedder Geisteswissenschaft kaldes på engelsk ”humanities” eller, hvis
man ikke vil undgå ”science” begrebet men netop vil provokere, som de der
organiserede den første International Human Sciences Research Conference i 1982:
”human science” .
236
Fx i Theodor Litts ”Führen oder Wachsenlassen” fra 1927(Litt, 1927), men også fx. Erik
Sigsgaards serie: „Børn og voksne, et fælles liv” fra 1983-85 står i den tradition
186
finde vej.237 Som åndsvidenskab er pædagogik fortsat knyttet til den
filosofi der står i det ufuldendte projekts tradition.
Jeg signalerede i kapitel 2 et praktisk pædagogisk problem. De
studerendes behandling af filmklippet efterlod både forskningsteamet, der
iscenesatte undersøgelsen, og de praktikere (undervisere) der diskuterede
de studerendes dialog, med en række spørgsmål. Hvordan kunne det
forstås? Og hvad var det præcis der gjorde at så mange blev så optaget af
det? Hvordan kunne det være at uddannelsespraksis ikke for længst
havde signaleret det problematiske og havde udviklet fremgangsmåder
for at undgå det? I min søgen efter svar på disse og lignende spørgsmål,
fandt jeg frem til at uddannelsen havde bevæget sig væk fra det fokus på
personlig udvikling, som medierende faktor mellem teori og praksis, som
før havde været en del af uddannelsens kultur. Jeg søgte efter
forklaringer, og fandt dem i den diskursive praksis som den viser sig i
uddannelsesreformprocessen. Samtidig lagde jeg mærke til at den
diskursive praksis-i-udvikling ikke var entydig: den indeholdt –og blev
ved med at indeholde! – resonansen af noget der ikke var i tråd med
forestillingen om at det gjaldt etablering af et uddannelsessystem, der
sikrer effektivitet og markedsorientering gennem transparente forhold
mellem aftagerbehov, de studerendes efterlysning af
arbejdsmarkedsrelevante kompetencer og læringsudbytte. Jeg fandt også
frem til at denne inkompatibilitet ikke i særlig høj grad gav anledning til
modstand eller til at manifestere en selvstændig/alternativ
uddannelsestænkning. Den medførte dog en vis forvirring og dermed
opstod der uopmærksomhed,. Uopmærksomheden indbygges også i en
reformproces der holder medarbejdere beskæftiget i det der på stedet af
nogen betegnes som ”hamsterhjulet”. Uopmærksomheden kan brede sig
fordi uddannelsen er kendetegnet af en svag forankring i faget
pædagogik. Resultatet af analysen var en nysgerrighed efter om, og i så
fald hvordan, resonansen, spørgsmålet om personlig udvikling, kunne
forstås som et pædagogisk spørgsmål. Analysens tese om den svage
forankring i faget pædagogik inviterede desuden til en afklaring af
hvilket indhold der kunne ligge i det fag.
237
Alexander von Oettingen præciserer i sin doktordisputats (Oettingen, 2006)hvad den
pædagogiske filosofi er: reflekteret omgang med pædagogiske antinomier. Antinomier er
uundgåelige i en pædagogik der sigter mod at realisere en frihedens kultur der hvor der
også er tvang Pædagogisk teori er en teoretisk leden efter svar, der kaldes på når den
umiddelbare forståelse i en given handlingskontekst bryder sammen. Svarene vil altid
være kritiserbare, diskuterbare og foranderlige (se også note 88).
187
I dette kapitel har jeg undersøgt det pædagogiske projekt der har
’personlig udvikling’ som et nøgleord. Historisk er jeg startet der, hvor
forestillingen om at mennesket har muligheder (igen) brød igennem. Den
undersøgelse har givet et indblik i tre basisfigureringen af pædagogik,
som også i dag gør sig gældende. Jeg tilsidesatte de to der geråder i
selvmodsigelser som de overser, og valgte den tredje, der gør
selvmodsigelsen til sit udgangspunkt. Dermed var pædagogik indkredset
som en disciplin, der beskæftiger sig med tre forhold: tvang,
civilisationskritik og subjektificering. Efter at have konstateret at
subjektificeringsdimensionen på en misvisende måde blev knyttet
sammen med en forestilling om enten beherskelse gennem, eller
underkastelse under ”sandhed” , så jeg nærmere på tre filosoffer der har
et vist fokus på menneskets praktiske verdensforhold, dvs. på menneskers
måde at være i verden på, på hvordan mennesker besvarer spørgsmålet
”hvad skal jeg gøre” og på hvordan mennesker kan tage ansvar. Det har
givet mig tre bud på forståelse af tvang, tre måder at være
civilisationskritisk på og tre bud på en forståelse af
subjektificeringsdimensionen.
Tre forståelser af tvang
Tvangen indebærer at vi indgår i sammenhænge hvor vi bliver
subjektiveret (Foucault), hvor vi må knokle og optimere for at
reproducere vores livsverdens materielle grundlag (Habermas), hvor vi
må tilegne os de forståelser der, på godt og ondt, gør os fortrolige med
vores verden (Gadamer). I forhold til pædagogikken kan vi roligt fastslå
at både socialisering og kvalificering også efter læsning af de tre fortsat
er væsentlige opmærksomhedsfelter og opgaver.
Tre former for civilisationskritik
Civilisationskritikken kommer til udtryk i henholdsvis en ”ontology of
the present”, en påpegning af hvordan livsområder der er essentielle for
reproduktionen af livsverdens symbolske strukturer bliver koloniseret af
marked og bureaukrati238 og en revision af fordomme når vi støder på
vores forståelses begrænsninger.
238
Habermas henter sin kriterium gennem en ”rationel rekonstruktion” hvori han holder
fast ved sprogets løfte om myndighed som universel kriterium. Han anser det for
nødvendigt at have et universelt kriterium for at have et sted at kritisere fra. Med
Habermas kunne man diskutere om Foucault ikke også har et kriterium, fx i hans udsagn
188
Tre bud på subjektificering
Gadamers udgangspunkt er at vi uundgåeligt altid allerede er del af en
tradition, som vi må lytte til for at vi kan bevæge os videre. Traditionen
er såvel en ressource som en forhindring. Vi støder på, bliver stødt af og
får et afsæt 239når vores forståelse ikke slår til, og når vi må forstå
anderledes240, i en bestræbelse på selv at tage bo i verden: her sker en
forvandling af både subjekt og objekt, som altid også er endelig241.
Foucault finder tvangen i den subjektivering der altid allerede foregår i
diskursive praksisser hvori magt og viden er viklet ind i hinanden.
Sådanne praksisser fortjener kritik i form af en ”ontology of the present”.
Praksisser kan få modspil gennem subjektets selvskabelse som en form
for etisk selvomsorg og en grænse-erfaring, hvori selv- og
verdensforholdet ændrer sig, uden at man i øvrigt kan sige noget om
sandhedsværdien af det nye forhold.
Habermas finder tvangen i den livsverden som vi er kastet i, som er
vores vilkår, som kræver tilpasning samtidigt med at den sætter os i stand
til at blive til nogen. Det er her handlingskoordinering foregår, og det er
derfor også her der udøves magt. Gennem tiden kán
handlingskoordineringen bliver mere rationel, dvs. baseret på det bedre
arguments ejendommelige tvangsløse tvang. Handlingskoordineringen
aflastes af systemer der effektiviserer den materielle reproduktion af
livsverden, men disse systemers rationalitet i form af instrumentel og
strategisk handlen har det med at brede sig til områder hvor den ikke er
funktionel. Habermas kritiserer denne kolonisering af livsverden og slår
et slag for en rationalisering af kommunikativ handlen: her sker den
moralske dannelse. Drivkraften og begrundelsen for projektet er at
sproget qua sprog indeholder et løfte om myndighed, og at denne
om at frihed er den ontologiske forudsætning for etik, ligesom man med Foucault kan
betvivle universaliteten af Habermas´kriterium.
239
Gadamer bruger begrebet ” Anstoß” (Gadamer, 1999h, s. 272)(se også s. 206)
240
Det man troede man kendte –det man forsøger at forstå – bliver aktuel og ny. En
nyskreven tekst eller undersøgelse kan, hvis vi følger Gadamer, være meget mindre
aktuel end en gammel tekst. Den nye tekst kan indgå i det Adorno kaldte
”halvdannelsen” (se 3.2.2.) og blot bygge videre på fordomme, mens den gamle kan
være en ”Anstoß” som man går i dialog med, en dialog der ender med en anderledes
forståelse.
241
At stå åben for erfaringer kobler Gadamer til en erfaring af den menneskelige
endelighed: ’Erfahren im eigentlichen Sinne ist, wer ihre inne ist, wer weiss, dass er der
Zeit und der Zukunft nicht Herr ist‘ (..)‘..dass Erwartung und Planung endlicher Wesen
eine endliche und begrentzte ist‘ (Gadamer, 1999h, s. 363)
189
myndighed gennem sproget må være intersubjektiv, i form af en almen
og utvungen konsensus.
Med disse forståelser kan jeg nu vende tilbage til pædagoguddannelsen,
og undersøge hvordan de indsigter jeg har fået kan bidrage til dens
udviklingen.
190
4. Hvordan uddannes pædagoger? Et bidrag
Johannes Itten: Education (1966)
191
4. Hvordan uddannes pædagoger? Et bidrag
4.1. Inledning
Med afsæt i den viden om det pædagogiske projekt der er oparbejdet i
kapitel 3 diskuterer jeg i dette kapitel hvordan den pædagogiske
dimension i pædagoguddannelse kan styrkes. Der er ikke tale om et
nydesign af uddannelsen, men om en angivelse af nogle elementer der
kan være med til at holde uddannelsen på et pædagogisk spor. De
elementer der diskuteres berører centrale elementer af uddannelsen:
praktik, pædagogisk forskning og faglig identitet. Jeg håber
diskussionerne kan være med til at give uddannelsens ledere og
undervisere en refleksionsmulighed. I denne indledning giver jeg et kort
resumé af hvordan de to foregående kapitler leder frem til dette kapitel,
derefter introduceres de tre elementer.
4.1.1. Fra undren over et nedslag til en indkredsning af det
pædagogiske projekt
I kapitel 2 har jeg redegjort for at pædagoguddannelsens reformer er
viklet ind i en diskursiv praksis der på en gang åbner og lukker for en
resonans, som jeg bl.a. lokaliserede i kompetencebegrebet. Resonansen
har også klangbund i det tredelte formål der har ledsaget uddannelsen
fra begyndelsen af: personlig udvikling, faglig dygtighed og social
ansvarlighed. Den samme diskursive praksis der lukker for den resonans,
åbner også for den. Det er helt tydeligt når ”personlig udvikling”
forsvinder ud af Uddannelsesbekendtgørelsen i 2014 -for dog at finde en
vis plads igen i en studieordning der dækker ”studiets inderside” .242, 243
242
Begrebet personlig udvikling står ikke i VIA´s studieordning men i
uddannelseschefens introducerende henvendelse til de studerende. Den anden sætning
i denne introduktion lyder:’ Som studerende på pædagoguddannelsen vil du gennemleve
en personlig og faglig udvikling’. (sml også s. 72) Sætningen er optakten til
introduktionen af Bekendtgørelsens formålsparagraf. Der er en vis genklang i det i
studieordningen gennemgående begreb om ”professionel dømmekraft”. Én af
underviserne skriver en artikel i Pædagoguddannelsens tidsskrift hvori han gør
opmærksom på, at studieordningens dømmekraft og Bekendtgørelsens målstyring er
hinandens modsætninger (A. N. Petersen, 2015). I en anden og næsten samtidig artikel
kritiserer han at ”professionel” risikerer at afskære pædagogens person fra hendes
personlige virke (A. N. Petersen, 2014). Så også på ”indersiden” åbner og lukker
diskursen (og den praksis der forbinder sig med den) på en gang.
243
At der åbnes og lukkes på en gang kan også aflæses i den formulering der er Social
ansvarlighed’s arvtager: ’i et samfundsmæssigt perspektiv’, som er noget svagere end
formuleringerne i Loven om Pædagoguddannelsen fra 2006 og i den nuværende
overordnede Lov om Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser,
192
I kapitel 2 har jeg også redegjort for hvordan der i omstillings- og
reformprocessen skabes uopmærksomhed gennem forhastede processer,
og gennem en form for ”samskabelse” af Bekendtgørelsen, hvori mange
bidrager og får en stemme, men hvor afstemningen ikke er et resultat af
en debat med et pædagogisk / uddannelsestænkningsmæssigt
omdrejningspunkt.244 En ugennemsigtig forhandlingsproces giver et
sløret resultat, der dog præsenteres som tydeligt og klart.245 Selvom der er
medarbejdere der er i stand til at udsætte styringsdokumenter for en
pædagogisk kritik246, får uopmærksomheden også gode kår, da
uddannelsens hidtil centrale fag –pædagogik– i højere grad kan
karakteriseres som kulturelt forankret end som fagligt forankret. Den
kulturelt forankrede forståelse af pædagogik er ikke tilstrækkeligt
forbundet til en faglighed. Derfor bliver den løsrevet fra den udviklingsog reformproces der er i gang, og den havner et sted hvor dens relevans
er væsentligt indskrænket (se beretningen om ’nedslaget’ i 2.2.1.). Et
element der er ramt af uopmærksomhed er subjektificeringen, dvs.
arbejdet med pædagogens praktiske verdensforhold. Når pædagogisk
arbejde foregår midt-i, i differencen mellem teori og praksis, må
pædagoger tage mange umiddelbare beslutninger om hvordan de
hvor man bruger vendingerne ”fremme/udvikle de studerendes interesse for og evne til
aktiv medvirken i et demokratisk samfund” (LBK nr 1147, 2014; LBK nr 315, 2006) og som
kun sporadisk følges op i den øvrige tekst. Tuft og Breinholt skriver således i deres
henvendelse til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg: ”Den overordnede
placering af demokratisk kompetence er isolerende og afskærer kravet fra praksis” De
tilføjer: ”Forholdet er bekymrende på flere niveauer, både for fastholdelsen af et levende
demokrati og fordi demokratiet indgår solidt i de love, der sætter målene for pædagogers
praksis:dagtilbudsloven (§ 7,stk. 4),skoleloven (§ 1,stk. 3) og serviceloven (bl.a. § 16, §§
123 - 124)” (Tuft & Breinholt, 2014b)
244
Det betyder ikke, at de der har været penneførere og redaktører på studieordning
ikke har gjort sig pædagogiske og didaktiske overvejelser, se (Bayer & Pedersen, 2014).
De skriver om en ”pædagogisk fagtænkning, der kan bidrage til at øge pædagogers
faglighed (..)” , hvor ”fag (..)kommer og går”. ”De opstår på baggrund af en
samfundsmæssig arbejdsdeling og forandringer af denne arbejdsdeling” således at der
”er rum og muligheder for, at nye fag og fagligheder kan opstå og udvikle sig” (s 39-40).,
og de knytter faglighed” især til ”et mere eksplicit vidensgrundlag” (s. 40). Uanset om der
er tale om en efterrationalisering eller om en beskrivelse af en bevidst
uddannelsestænkning, som de som pædagogiske fagpersoner har gjort sig umage for at
komme igennem med, så er de uopmærksomme på –og skaber uopmærksomhed om- at
pædagogikken også kan have en ”egen faglighed”.
245
Transparens er en vigtig del af den diskursive praksis, den sikrer at aftagerbehov, den
”vare” de studerende som potentielle arbejdstagere efterlyser, og læringsudbytte
stemmer overens.
246
se for medarbejderkritik (A. N. Petersen, 2014, 2015; Tuft & Breinholt, 2014b)og de to
høringssvar omtalt på s. 69 og på s.70 f.
193
håndterer situationer; det fordrer personlig udvikling og en god
dømmekraft.
At uopmærksomhed skabes og ikke i tilstrækkelig grad får modspil af en
pædagogisk faglighed, er ikke et fænomen der begrænser sig til den
danske pædagoguddannelse. Forskere, der, i forbindelse med en Skotsk
uddannelsesreform, har undersøgt skolelærers rolle som aktører,
beskriver eksempelvis også hvordan disse undervisere tilsyneladende
mangler et systematisk repertoire af professionelle diskurser, der kunne
sætte dem i stand til at forstå og perspektivere reformen, dvs. de diskurser
der kommer fra det politiske og forvaltningsmæssige styringslag.247
Kapitel 3 skulle gøre mig klogere på hvad ”resonansen” handlede om. Jeg
ledte også efter en forståelse af ”pædagogisk faglighed”, en faktor der
selvstændigt burde kunne indgå i reformernes spil mellem ekstern
tilpasning og intern integration. Jeg ledte efter en faglighed der kan gøre
krav på om ikke autonomi, så på integritet. Kan man formulere sig
omkring det ”umistelige” i pædagogikken? Kan man det, så er det
sværere at skubbe pædagogikken til side, og sandsynligheden for at
pædagogik bliver genstand for uopmærksomhed bliver mindre. I kapitlet
knyttes pædagogikken til det modernes projekt, som i min forståelse
bliver til et ufuldendbart projekt.248 Projektet tager afsæt i en bevidsthed
om at det der er, ikke er det hele: at der er muligheder, og at ethvert nyt
247
“First, these teachers seem to lack a systematic set of professional discourses over and
above those
provided by the language of policy. This potentially reduces their agency in developing
the curriculum through limiting their potential to envisage different futures, and through
denying them the language with which to engage critically with policy. Furthermore, in
apparent lack of opportunities for systematic sense-making of the core concepts of
Curriculum for Excellence, teachers’ understandings of the concepts often remain
superficial and vague. Part of the problem seems to lie in the often confused discourses
encountered in schools, and in teachers’ often superficial understandings of such
discourses. The comparative lack of a clear vision about what education is for seems to
seriously limit the possibilities for action to develop a good education.” (Gert Biesta,
Priestley, & Robinson, 2015, s. 635 f.) “the absence of a robust professional discourse
about teaching and education more generally access to robust professional discourses
about teaching does matter for teacher agency, and thus should be an important
dimension of teacher education and further professional development” (op.cit. s. 638)
248
Mens projektet for Hegel bliver fuldendt ved at den absolutte ånd kommer til sig selv,
så han kunne vide at ”Das Ganze ist das Wahre”, gør Adorno opmærksom på hvordan
dét projekt er mislykket: ”Das Ganze ist das Unwahre”, og det bliver umuligt at føre et
”rigtigt” liv. Jeg lægger mig, med forestillingen om det udfuldendbare projekt, med
Habermas´ insisteren på kommunikativ handlen, Gadamers horisontsammensmeltninger
og Foucaults overskridelse af vores egne grænser i et tålmodigt arbejde der giver vores
utålmodige venten af friheden en form, i en tredje position.
194
menneske bringer muligheder i verden. Pædagogikkens raison d´être
bliver at værne om de muligheder, at værne om muligheder for og evnen
til at træffe valg. Efter afslutningen af kapitlet står Kant frem som den
der giver den første og fortsat gyldige redegørelse for dette pædagogiske
projekts sammensathed: (1) Det indeholder tvang, idet deltagelse i det
der er, er forudsætning for at man kan blive én der finder sin egen vej. I
moderne terminologi kan man sige, at pædagogik altid implicerer
socialisering. For så vidt barnet også bliver klar til at deltage i
sammenhænge som ikke i forvejen er en del af dets hverdagsliv,
implicerer det også kvalificering. (2) Det indeholder civilisationskritik,
idet det eksisterende ikke er det eneste mulige, ej heller det der giver de
bedste forudsætninger for at realisere muligheder. Da man selv er en del
af denne civilisation bliver civilisationskritik også selvkritik.249 I moderne
terminologi kan man sige at pædagogik altid indeholder refleksion og
kvalifikation til refleksion.250 (3) Det indeholder moralsk dannelse, idet
det er barnet selv der skal træffe sine valg og være deltager i en praksis.
Den dimension er en vældig udfordring for pædagogikken, da den ikke
kan kontrolleres, men kun kan opstå i et samspil. Med en reference til
Gert Biesta’s pædagogiske tænkning har jeg benævnt denne dimension
subjektificering.
I kapitel 3 følges det pædagogiske projekt og de former det antager. Vi
ser hvordan opfordringen til selvvirksomhed mister noget af sin
paradoksale natur når civilisationskritikken kobles fra (selv)dannelse, der
til gengæld knyttes til en a-historisk fornuft, der kan læres. Herved opstår
der selv- og omverdensforståelser der fører til magtfuldkommenhed,
fordi de har sandheden og fornuften på deres side. Frankfurterne
protesterede mod denne forestilling og mod dens praktiske konsekvenser
i form af såvel fascisme, kapitalisme og kommunisme. Heideggers
decentrering af subjektet gør det muligt at vende tilbage til Kants figur,
249
På s. 33 nævnte jeg Wright Mills ”sociologiske fantasi”, der netop knytter
civilisationskritik og selvkritik sammen, og som måske netop derfor får betydning for den
moralske dannelse, og dermed for deltagelse i en praksis. Jeg pegede også på et
slægtskab mellem ”sociologisk fantasi” i Wright Mills forståelse og Foucaults
evntalization/ontology of the present. Også for Foucault er den civilisationskritik der
ligger i en ”ontology of the present” knyttet til selvforvandling.
250
Von Oettingen definerer pædagogisk filosofi som ”en reflekteret omgang med
pædagogiske antinomier”, dvs. at der også i hans velargumenterede og systematisk
udviklede optik er en difference mellem det eksisterende og det pædagogiske, som man
er nødt til at forholde sig (civilisationskritisk) til, vel vidende at civilisationens tvang også
altid vil være der. (Oettingen, 2006)
195
der er sammensat af tre aspekter: tvang, civilisationskritik og den
moralske dannelse, dvs. subjektificering der gør én til deltager i en
praksis, i situationer hvor man skal orientere sig for at træffe valg.
Habermas, Foucault og Gadamer tænker denne sammensathed af
bindinger, kritik, subjektificering og deltagelse i en praksis hver på sin
måde.
Gennemgangen i kapitel 3 fortæller noget om hvor resonansen kommer
fra, om de vildveje som gennem tiden er afprøvet, gennemtænkt og
fundet for let, og om mulige veje videre.
4.1.2. Pædagogikkens ballader sætter dagsorden for dette
kapitel
Pædagogik foregår altid midt i, mellem en fortid vi bærer med os og en
fremtid der kan være anderledes, den er sammensat af tvang,
civilisationskritik og subjektificering; det må give ballade. Balladen kan
dårligt undgås, og forsøger man at eliminere den, mister pædagogikken
sin sammensathed. For at holde fast i projektets sammensathed bruger jeg
begrebet ballade som en karakterisering af pædagogik, og dermed som et
pædagogisk fagudtryk.251 Balladebegrebet kvalificerer begrebet om
pædagogik som en praksis i Aristotelisk forstand, dvs. en livssfære og
aktivitet, hvor det kan være anderledes, hvor man selv må træffe valg,
dvs. subjektificere sig. Balladen angiver at denne praksis altid allerede er
”midt-i”, dvs. at hverken praksissen eller deltagerne i den starter som
ubeskrevne tavler, men er historisk situerede. Samtidigt skal deltagerne
øve sig i at træffe valg, subjektificere sig med henblik på ikke bare at
spille en rolle i praksis, men at være deltager i den.252 Det giver ballade,
og pædagogen er midt i denne ballade, skal handle i den, subjektificere
sig. Som i nedenstående eksempel:
”Det er sidst på formiddagen i børnehavens garderobe. Her er stille nu,
men masser af spor efter liv og ballade fra de børn som lige har været
her. Som i en fælles bevægelse har de myldret gennem garderoben og
hvirvlet rundt. Og midt i overtræksbukser, huer, våde sokker, ensomme
vanter og vildfarne støvler sidder pædagogen Tine på en skammel og
251
Begrebet er opstået som et fagbegreb i mit samarbejde med Line Togsverd, se
(Togsverd & Rothuizen, 2015a, 2015c)
252
Foucaults ”ontology of the present” spørger om den formatering der altid allerede er
der og sætter os i roller. Ved at gøre sig en erfaring, ved at forstå anderledes, sker der
en subjektificering.
196
kigger på Emma på 5 år. Emma har stadig alt sit overtøj på. Fra huen
drypper lidt vand ned på en dukke, hun tager fra Frejas garderobe og
som hun længe står og taler med. Hun er helt inde i sin egen verden og
har tilsyneladende ikke opdaget hvad der er foregået omkring hende – det
sker ofte for Emma. Tine kører på skamlen hen til Emma og sætter sig
stille og ser på hende. Emma reagerer ikke. Tine lægger hovedet på skrå
og henvender sig stille til hende: Emma, siger hun. Emma… Sikke travlt
du har med dukken. Emma nikker. Emma, hvor er de andre børn? Emma
kigger sig omkring. Det ved jeg ikke siger hun. De er gået ind for at lege,
siger hun så og smiler. Det tror jeg også siger Tine og smiler. Kunne du
så ikke tænke dig at komme ind og lege med dem? Jo, siger Emma og
smiler. Ved du hvad, siger Tine, så synes jeg du skal tage dit tøj af! Nå ja,
smiler Emma og tager sin hue af.”(Togsverd & Rothuizen, 2015c)
Balladen er i denne forståelse ikke noget der skal bekæmpes, det er
snarere noget pædagogen skal stemme i. Det kan siges på den måde fordi
ballade-begrebet ikke er entydigt. Det rummer et helt betydningsunivers;
det er et ord med megen resonans. Ordet er oprindeligt fransk eller
spansk, grundstammen er ”bal”, som betyder dans, ligesom i ’ballet’ eller
”halbal”. Balladen blev en dansevise, gerne med en fortælling om heroisk
dåd, om kærlighed, om liv og død. I Frankrig bruges ordet i 1800-tallet
for at betegne ”en spadseretur uden bestemt mål, kun for at drive eller
more sig” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2015), det vil sige en
form for aktivitet der er væsensforskellig fra produktionslivet. Med tiden
kommer ordet også til at betegne alt det som netop kommer på tværs af
det regelrette, effektive og produktive. Ordet bliver ikke ret ofte brugt
rent negativt, som regel bruges det med et glimt i øjet: sikken ballade og
ballut, sikken ståhej og postyr.253 Balladen er både det der foregår óg
pædagogens stemmen-i, hvor denne ”stemmen-i” er den akt hvormed hun
(re)etablerer meningsfuldhed. Ballade-begrebet rummer ligesom
pædagogikbegrebet på en gang praksis og tematisering af praksis.
253
”ballade” er, kunne man sige, en form for det Gadamer kalder ”geschehen”, skeen.
Balladen ligner legen. For Gadamer er vores gøren altid en aktiv del i et større subjekt,
og forståelse er derfor noget som sker for en: man er deltager i ”das Tun der Sache
selbst” (Gadamer, 1999h, s. 471), se også (Tuft, 2014).
197
Kundskabsværkstedet: en aktivitet og en vidensform der giver
plads til subjektificering
Pædagoguddannelsen er en pædagogisk praksis óg uddanner til
pædagogisk praksis. Når pædagogisk praksis er ballade, fordres at
pædagogen subjektificerer sig. Subjektificering kan kvalificere deltagelse
i en praksis. Den foregår i en udveksling med ”andethed”, dvs. i en
udveksling mellem et mig og noget der er ikke-mig. Den udveksling
foranlediger at mig må revidere sine fordomme og ændre sit praktiske
verdensforhold; mig gør sig sin verden beboelig på ny. ”Andetheden”
kan ikke umiddelbart bemestres, man er nødt til at bekymre sig lidt om
sig selv, og til igen at finde et fodfæste i en forståelse der kan deles med
andre.254
Jeg vil i 4.2. diskutere en aktivitet og en vidensform der kan bidrage til at
subjektificering sker, og at meningsfuldhed (re)etableres. Aktiviteten
kalder jeg ”kundskabsværkstedet”, og i værkstedet arbejdes der med
praksisfortællinger.
Pædagogik som handlingsvidenskab
Vidensbasering er et væsentligt tema i den diskursive praksis som
uddannelsesreformerne er en del af. Viden er knyttet til interesser, og i
den diskursive praksis er en teknisk interesse dominerende, som man kan
se i professionsbachelor-uddannelsernes bekendtgørelser, der vægter ”det
objektiverende blik”(Larsen, 2013). Det objektiverende blik er knyttet til
erfaringsvidenskab, som ikke har øje for subjektificering. Forventningen
om vidensbasering er knyttet til et ønske om at kunne kigge de
professionelle i kortene, at åbne deres praksis diskursiv, således at de
indbyrdes og i offentligheden kan fremlægge ræsonnementer. Sådan som
vi også forventede at høre ræsonnementer da vi spurgte de studerende om
at forholde sig til filmklippet i 2.2.1. Også evalueringen fra 2002
efterlyste ræsonnementer og fagsprog.255 En videnskab der forklarer
254
Her kombineres Gadamers’ ”Sich einhausen”, Foucaults’ ”Souci-de-soi” og Habermas’
”kommunikativ handlen i subjektificeringsbevægelsen.
255
I forskningsprojektet ”Hvordan uddannes pædagoger” ledte vi efter fagsprog, og blev
efterhånden opmærksom på, at sprog både er ord og måden de anvendes på, og at
fagsprog derfor også er en måde at ræsonnere på. Vi blev sat på sporet af en sådan
forståelse af fagsprog af Wullfs´ bog: ”Lægevidenskabens sprog” (Wulff, 2003). Heri kan
man bl.a.læse: ”Det medicinske fagsprog er således ikke blot en samling af navne på
anatomiske strukturer, symptomer, sygdomme, undersøgelsesmetoder og behandlinger.
Det udtrykker i sin helhed det tankesæt eller paradigme, inden for hvilket lægen
ræsonnerer, og det kan underkastes en filosofisk analyse.” I det ”fagsprog” der
198
menneskers adfærd overser subjektificeringsdimensionen, og kan derfor
ikke stå alene når uddannelsen skal være vidensbaseret og give de
studerende forudsætninger for at ræsonnere pædagogisk.
Erfaringsvidenskab har som ambition at fortælle hvordan verden er, og
med afsæt i den type viden kan man ”regne ud” hvordan verden vil
opføre sig under bestemte påvirkninger. (se også note 22) Det er nyttigt
når man fx skal bygge en bro. Balladen er og skal være mere uregerlig,
for den handler bl.a. om menneskers muligheder for at subjektificere sig.
Her er der brug for en anden type videnskab, der kan understøtte
pædagogisk handlen. Arbejdet med praksisfortællingerne, som er en form
for ”researching lived experience”, kan være en handlingsvidenskabelig
aktivitet.256 I 4.3 vil jeg fortælle om et forskningsprojekt der begyndte
som et erfaringsvidenskabeligt projekt og endte med at være
handlingsvidenskab. Afsnittet afsluttes med en kort refleksion over
hvordan erfaringsvidenskab kan indgå i handlingsvidenskabelige
ræsonnementer når man bruger et udvidet evidensbegreb.
Det umistelige i pædagogikken
Pædagoguddannelsen uddanner til en pædagogisk praksis der også går ud
på, at de der deltager i denne praksis subjektificerer sig. Den
pædagogiske praksis er karakteriseret af ballade –ja, der skal være plads
til ballade! Pædagogikken fordrer noget af sin praksis. Det er op til
fagpersonerne at kende til den fordring og at forsvare den, når den trues
af at blive tilsidesat. Det vil sige, at faget har en form for integritet –der er
noget ”umisteligt”. Jeg bruger ”integritet” fremfor det ord som
traditionelt er forbundet med et fags selvstændige status: autonomi. For at
komme på sporet af integriteten ser jeg i 4.4 først på autonomibegrebet i
forbindelse men henholdsvis professionsforståelse og den
åndsvidenskabelige pædagogik.
efterlyses i den diskursive praksis, er der en resonans af ”ræsonnementer”, der altid
inddrager den konkrete situation, hvor forklaringer bliver et hjælperedskab for
forståelse.
256
Researching lived experience er et begreb Max van Manen bruger om en
hermeneutisk-fænomenologisk tilgang eller en praksisfænomenologi, der er nært
beslægtet med kundskabsværkstedet. Se (Friesen et al., 2012; Manen, 2007, 2014).
Tilføjelsen ”lived” henviser til det Tyske Erlebnis, som kommer fra Dilthey. Van Manen er
betydelig tættere på en Husserls fænomenologi, der opererer med en privilegeret og
direkte adgang til det før-refleksive end jeg er. Jeg holder mig mere til den Heidegger
inspirerede fænomenologi, dvs. til den fænomenologi der tager temporalitet som et
grundvilkår, som fx den Gadamer står for. Gadamer skelner mellem Erlebnis og
Erfahrung, hvor erfaring er knyttet til den praktiske fornuft, en rettethed, og til en vis
virkningshistorisk bevidsthed (se fx Vessey, 2007).
199
Hvis man kan tale om pædagogikkens integritet, kan man også tale om at
noget er mere eller mindre i overensstemmelse med denne integritet:
noget er mere eller mindre pædagogisk. Kendskab til og fortrolighed med
det pædagogiske må indgå i de ræsonnementer som pædagogstuderende
og pædagoger lægger frem. Også for uddannelsens undervisere og ledere
vil en bevidsthed om pædagogikkens integritet være et aktiv, når de i
reformprocessen skal formidle mellem den eksterne tilpasning og den
interne integration.
Jeg har i tredje kapitel indsnævret ”det pædagogiske projekt” til et projekt
der har 3 komponenter: tvang, civilisationskritik og moralsk dannelse
eller subjektificering. Med hjælp fra Gadamer, Foucault og Habermas har
jeg indkredset nærmere hvordan indfældethed i verden er en form for
uundgåelig tvang, der samtidigt er afsættet for subjektificering.
Civilisationskritikken er nødvendig for at tvangen ikke får det sidste ord,
og gennem subjektificering realiserer mennesker deres praktiske
verdensforhold. Subjektificering er nu forbundet med en form for
praktisk viden, det som Aristoteles kaldte fronesis, som både er en
rettethed mod at det gode bliver gjort og en ræsonneren over hvad der er
rigtigt at gøre. Spørgsmålet er, om en sådan bestemmelse af ”det
umistelige” er tilstrækkelig –om den er konkret nok? Kan og skal
forestillingen knyttes nærmere til et pædagogisk ideal? Kan pædagogik i
praksis undslå sig fra også at indebære en normativitet? Hvad skal der
opdrages til?
I lang tid har svaret været ”rationel autonomi”, uanset at der kunne være
forskellige opfattelser af både rationalitet og autonomi. Frankfurterne,
den Heideggerske fænomenologi og postmodernismen gør det af med den
forestilling, da rationaliteten mister sin uafhængighed og autonomien
bliver illusorisk. Inden kapitlet og afhandlingen afsluttes diskuteres Gerts
Biesta’s bud på hvad der skal opdrages til: en voksen måde at være i
verden på.
200
4.2. Subjektificering i pædagoguddannelsen:
kundskabsværkstedet
Den pædagogiske fordring om også at arbejde med den moralske
udvikling –det som i pædagoguddannelsen hed personlig udvikling (se
2.1.1., 2.2.5) – giver anledning til overvejelser om hvordan der kan
arbejdes med den dimension. Ad kvalificeringens vej skal de studerende
have et kendskab til den dimension som en væsentlig pædagogisk
dimension. De skal have kendskab til det pædagogiske projekt. Ad
socialiseringens vej skal de have en oplevelse af at den dimension helt
naturligt hører med i pædagogisk aktivitet. Dernæst skal de også selv
opleve den: selve udøvelsen af pædagogik er afhængig af
subjektificering, da den foregår i differencen mellem teori og praksis.
Som i enhver pædagogisk indsats må subjektificering fylde i
pædagoguddannelsen, bevidstheden om den bør her være særlig stor, da
subjektificering også er professionens hjerte.257
Moralsk udvikling indgår i kompetence, men kan ikke udtømmende
beskrives i videns- og færdighedsmål.258 Subjektificeringen er ikke lige til
at måle. Det ville være absurd at forvente at alle studerende skulle
gennemgå den samme moralske udvikling. Subjektificering kan ikke
pålægges eller lirkes ind udefra uden at det mister sin betydning.259 Kan
man undervise i subjektificering? Personlig udvikling er ikke et fag der
kommer udefra og skal ind, det er heller ikke et beredskab, der blot skal
modnes eller aktualiseres; det er noget der bliver til når man lader sig
transformere i et møde med verden –et møde med det der ”ikke er mig”.
Heri opdrager man sig selv, samtidigt med at det er selvet der
257
I hjerte-metaforen er der en genklang af Pestalozzi begrebsliggørelse af
pædagogikkens dimensioner: hoved, hjerte og hænder. Head, Heart and Hands er også
en overskrift hvorunder socialpædagogik aktuelt succesfuld bliver introduceret i U.K. Det
der er attraktiv i UK er tilsyneladende at ”socialpædagogik” kan legitimere og ræsonnere
omkring nødvendigheden af mere end socialisering og kvalificering (se fx
http://www.socialpedagogyuk.com/).
258
Viden og færdigheder kan læres, hvorimod dispositioner, dvs. en bestemt rettethed i
ens handlinger, bliver til som et resultat af, at man tager dem til sig, dvs. af
selvopdragelse. Moralske handlinger, dvs. handlinger der kunne have været anderledes,
kan selvfølgelig altid diskuteres, og sådanne diskussioner kan man kvalificere sig til
gennem læring. Men der er forskel mellem at vide hvad ”det rigtige” er, og at gøre det.
Se også note 60 og afsnit 2.2.4.1.
259
I en søgen efter svar på hvorfor døgninstitutioner for børn og unge ikke er mere
effektive peger man på at de unge ofte lader sig socialisere ind i stedet, uden at de tager
de normer de overtager til sig. Noget lignende er måske på spil i vores nedslag (se 2.2.1.)
hvor en underviser undrer spørger: ’Lærer vi dem bare at indtage passende roller i
forskellige rum? (s. 33)
201
opdrages.260 Sker det i en uddannelsessammenhæng, taler Gert Biesta om
”the gift of teaching” (Gert Biesta, 2012a, 2013a), hvilket er noget helt
andet end ”et læringsudbytte”. Undervisningens gave sker, når den
studerende bliver ramt, bliver bevæget, bliver rørt, det vil sige, når der er
noget der kommer udefra, der flytter én.261 Biesta knytter denne
”welcoming the unwelcome” til, at det er dér lærlingen giver
undervisningen autoritet (Gert Biesta, 2012a, s. 458).262 Det kan ske i de
fleste pædagogiske situationer, og det er også derfor pædagogen eller
underviseren bør have en opmærksomhed for den dimension. Arbejdes
der ikke med denne dimension, så begrænser man uddannelsen til at være
socialisering og kvalificering, der, skønt de begge er nødvendige, ikke er
tilstrækkelige i en uddannelse der skal lede til en profession, hvor man
arbejder i differencen mellem praksis og teori (se også 3.1.7), mellem
kastethed og udkast (se 3.3.2.), der hvor der altid er ballade. I det
følgende vil jeg trække en bestemt pædagogisk situation frem, der er
særlig egnet til at fremkalde subjektificeringsprocesser.
4.2.1. Kundskabsværkstedet: at finde sin fortælling
Det er nordmanden Inger Erstad der har navngivet
”kundskabsværkstedet” (I. Erstad, 2005), som er betegnelsen for et
arbejde med praksisfortællinger. Fortællinger udgør et medium der er tæt
på praksis; de ledsager en praksis og bevarer i sproglig form praksissens
260
Anna Wulff, der i 1906 oprettede børnehaveseminariet ”Frøbelhøjskolen” lavede i
1915, da uddannelsen blev forlænget fra et til to år, et uddannelsesprogram hvori det
hedder: ”det viser sig da også atter og atter, at de unges egen personlighed udvikles
under arbejdet, og at de lærer at forstå, at selvopdragelsen er den vigtigste faktor i alt
opdragelsesarbejde”. Karsten Tuft tilføjer i sin omtale af ovennævnte: ”Selvopdragelse er
et af de begreber som Anna Wulff understreger gennem hele sit forfatterskab, og man
skal forstå, at selvopdragelsen gælder pædagogerne såvel som børnene og deres
forældre, samt at begrebet har to betydninger: Man skal opdrage sig selv, og det er
selvet, der opdrages.” (Tuft, 2010, s. 125)
261
At blive ramt, bevæget. rørt er mine ord, Biesta beskriver oplevelesen af at blive
undervist sådan: ”when we are being thaught (…) someone showed us something or
made us realize something that really entered our being from the outside.” (Gert Biesta,
2014d, s. 53). Fælles for de to beskrivelser er, at det ikke kommer indefra.
262
Biesta diskuterer undervisningens autoritetstab, der har medført at læring, forstået
som den studerendes konstruktion af den viden og de færdigheder der kan defineres
som læringsudbytte, er kommet i højsædet, og underviseren reduceres til en facilitator
af læring, på lige fod med andet der kan facilitere læring. Han har ingen interesse i at gå
tilbage til den bedrevidende og autoritære lærer, der udøver det som Paolo Freire
kaldte ”tankpasserpædagogik”, hvor man sætter lighedstegn mellem det der undervises i
og det der læres. Subjektificeringsdimensionen tilgodeses hverken af den autoritære
undervisning eller af hvad i Danmark blev benævnt som ”ansvar for egen læring”. Netop
på den dimension kan underviseren igen få autoritet -vel at mærke uden at han kan tage
den.
202
karakter af at være midt-i. I kundskabsværkstedet får den praktiske263 og
erfaringsbaserede kundskab, der ellers særligt kommer til udtryk i
udøvelsen af et fag, mæle. Sammen med Finn Thorbjørn Hansen har hun
videreudviklet sin model til også at omfatte en etisk og eksistentiel
dimension (I. H. Erstad & Hansen, 2013). Jeg har deltaget i afprøvning
og udvikling af modellen i et EU finansieret projekt ”Stories Enhancing
Skills”, hvor vi bl.a. gennemførte et kundskabsværksted med
pædagogstuderende (se F. T. Hansen, 2010, Kapitel 7; Kaarøe, 2010).
Kundskabsværkstedet ligger i forlængelse af mit tidligere arbejde med
fortællinger (Bjerre, Jensen, & Rothuizen, 2005; Dybbro & SPiDO
teamet, 2009; Rothuizen, 2004a, 2004b, 2009b, 2010) og jeg har også
sidenhen, i tilknytning til mit ph.d. arbejde, gennemført en række forløb
med studerende og praktikere med udgangspunkt i praksisfortællinger.
Det aspekt jeg vægter mest i de kundskabsværksteder jeg gennemfører, er
”at finde sin fortælling” (Rothuizen, 2013).
Dengang jeg ved en tilfældighed opdagede praksisfortællingen, slog det
mig at nogle pædagoger endte med at fortælle en fortælling de ikke
kendte på forhånd; en fortælling der gav dem et andet blik, både på sig
selv og på de mennesker og situationer, fortællingen også handlede om.
264
Der er fortællinger, som man ikke kan tænke sig til, men som må
findes. En studerende ville fortælle om en autistisk pige hun arbejdede
med, men kunne ikke. Hun begrundede det med at hun ville tilsidesætte
sin tavshedspligt hvis hun gjorde det. Jeg rådede hende til at ”skifte køn”.
Hun fandt den mest vidunderlige fortælling om en autistisk dreng, og om
hvordan det er at få óg at miste kontakten. Hun fandt sin fortælling. Jeg
har oplevet gang på gang at de fortællinger der flytter noget ikke på
forhånd ligger klar, og bare venter på at blive skrevet ned. Fortælleren
skal gøre sig umage for at finde sin fortælling, stå åben for at høre
resonans og for at stemme i. 265
263
Praktisk kundskab i Aristotelisk forstand: den forståelse som vi altid allerede har når vi
bevæger os i verden, hvor den, med Heideggers begreb, er vedhånden.
264
I det forskningsprojekt der blev afrapporteret som ”Pædagogisk arbejde på fremmed
grund” (Rothuizen, 2001) ville jeg øge min data-mængde ved at få beretninger fra
pædagoger om ”hvad der skete i går”. Flere af pædagogerne blev så optaget af at skrive
beretningen ”rigtig” at det blev til fortællinger, der fortalte dem selv noget nyt. Se også
note 35 om tilfældighedernes betydning for videnskabelig fremskridt.
265
Gaston Bachelard taler om “reverberation of the poetic image” og skriver: “The
reverberations bring about a change of being” (Bachelard, 1994, s. xxii), fordi “the image
has touched the depths before it stirs the surface” (s. xxiii). Aristoteles er ind på det
same når han I poetiken skriver: ”…at det ikke er digterens opgave at give udtryk for det,
203
En medarbejder i psykiatrien ville fortælle om en situation hvor man
havde følt sig nødsaget til at fiksere en kvinde på afdelingen. Hun kaldte
fortællingen:”Fortællingen om en moder”. I den titel er der en resonans af
H.C. Anderses ”Historien om en moder”. Den resonans kastede lys over
hendes forhold til kvinden, for som Historien beretter: ”Der sad en moder
hos sit lille barn, hun var så bedrøvet, så bange for at det skulle dø”.
Samtidigt kastede den også lys over kvindens eksistentielle situation, for
midt i hendes egne vanskeligheder kærede hun sig umådelig meget om
sine børn, som hun vidste hun ikke kunne tage sig tilstrækkeligt af.
Historien handler om skæbne, om styrke og om fortvivlelse. Ved at lægge
sig op ad den, gjorde fortælleren også denne moder til ikke bare et
tilfælde, men til et menneske: hun så hende i sin menneskelighed, og ikke
blot som den syge. Fortælleren selv blev først sent i forløbet opmærksom
på at hun havde denne skjulte reference til Andersen. Vi har alle del i et
umådeligt stort reservoir af ”kulturel viden”. Gadamer ville måske blot
sige at vi deltager i traditioner, der er større end vi selv er, traditioner som
vi kan trække på, når vi åbner os for resonans, og efterprøver om vi bliver
klogere når vi stemmer i.
4.2.2. Subjektificering
Fortællingen om en moder er typisk, idet den, ligesom mange af de
fortællinger som jeg husker, har handlet om det samme som dette afsnit
handler om: subjektificering. Fortælleren subjektificerer sig ved at få øje
på den anden som subjekt, og ved at relatere sig. Der sker en
horisontsammensmeltning (Gadamer, 1999h, s. 311), hvor fortællingens
horisont og fortællerens horisont går over i hinanden.266
som er hændt, men at give udtryk for den slags ting, som kan hænde, dvs. det mulige, i
overensstemmelse med rimelighed eller nødvendighed. (…..) forskellen (mellem
historikeren og digteren) består deri, at den ene taler om det, som er hændt, den anden
om den slags ting, som kan hænde. Og derfor er digtning mere filosofisk og mere alvorlig
end historie, for digtning giver mere udtryk for det almene, historie for enkeltheder.”
(Aristotle, 1998, d. IX, (1451) min oversættelse)
266
Paul Ricoeur, der også beskæftiger sig med fortællinger i et hermeneutisk perspektiv,
skelner mellem tre fortællingstilstande: præfigurerationen, som er den eksistentielle
ureflekterede forståelse, konfigurationen, som er den fortællende gestaltning af denne
præfiguration, og refigurationen, som er dialogen mellem fortæller (eller læser) og
fortællingen, der gør at den giver (ny) mening i relation til fortællerenes eller læserens
eksistens (samlet går de under betegnelsen ”den trefoldige mimesis). Se (Kristiansen,
1998; Ricoeur, 2010). Horisontsammensmeltningen er refigurationen. Fortællingen kan
gøre ”det samme” ved lytteren eller læseren; der er fortællinger man aldrig glemmer,
der rører og bevæger én. I mine kundskabsværksteder tager vi os som regel god tid til
bare at høre fortællingen før der kan blive tale om at vi reflekterer over den.
204
Subjektificeringen har praktisk betydning.267 Fortællingen er på den måde
et modstykke til det distancerende og objektiverende blik. Fortællingen
handler ikke om at få en sandhed frem i betydningen: ”sådan er det”, men
om at løfte sløret. I et Heideggersk sprog kan man tale om
afsløring/tilsløring, hvilket jeg bedst kan redegøre for, ved at genfortælle
Maurice Blanchots genfortælling om Orpheus´ blik (Blanchot, 1981).268
Orpheus daler ned i underverdenen (Hades) for at finde, og om muligt at
redde, hans kone Euridice, som var død. Han får lov til at gå over
grænsefloden, glemslens flod Lethe, som de, der er på vej til
underverden, drikker af så de glemmer livet i oververden. Det er fordi
hans musik og poesi taler til vagterne, at han får lov til at krydse floden.
Han får faktisk lov til at tage Euridice med til verden igen, dog på én
betingelse: at han ikke må se på hende, mens de går op. Lige før de skal
forlade underverden, kaster han et blik alligevel, og før de kan nå at tage
afsked, er hun væk igen. Blanchot fortolker det på den måde, at Orpheus
gik ned for at finde det der var skjult og tilsløret, og at han ikke kunne
lade være med at ønske at se denne ”sandhed” da han rakte ud efter det
uopnåelige.269 I kunst, litteratur, poesi, musik søger man også at nå det
uopnåelige, begæret efter at afsløre det skjulte får én til at vende sig imod
det og til at ofre det i samme bevægelse – for kun på den måde kan man
tilnærme sig det. Fortællingen kan være det som Heidegger kalder ”en
lysning”, så fænomenet træder frem i sin vedhåndenværenhed, dvs. at
man næsten intuitivt kan nærme sig det. Derved kan man handle
anderledes –man er blevet lidt mere en ekspert.270
267
Gadamer refererer Aristoteles‘ opfattelse af den moralske viden sådan: „Das sittliche
Wissen, wie es Aristoteles beschreibt, ist offenkundig kein gegenständliches Wissen. Der
Wissende steht nicht einem Sachverhalt gegenüber, den er nur feststellt, sondern er ist
von dem, was er erkennt, unmittelbar betroffen. Es ist etwas, was er zu tun hat.“
(Gadamer, 1999h, s. 312)
268
Jeg hørte fortællingen første gang af Max van Manen. Van Manen bruger en
kunstnerisk fortolkning af Orpheus og Euridice-myten som forside af sin bog
”Phenomenology of practice”. I Bogens afsnit om Blanchot skriver han: “Blanchot
provides his readers with a most insightful and most compelling image of the
phenomenological project: of what it means to inquire into the meaning of things
through writing.” (Manen, 2014, s. 143)
269
Det græske ord for sandhed –som Heidegger ynder at bruge- er aletheia: det ikke
skjulte, som står i modsætning til lethe, det tilslørede og skjulte.
270
Brødrene Dreyfus har udviklet deres kendte fasemodel for udvikling af ekspertise på
den baggrund (Dreyfus & Dreyfus, 1990; Pio, 2012). Ekspertise betyder her ikke at man
på forhånd kender alle problemer og løsninger, men at man står åben for nye erfaringer.
Gadamer siger det sådan: ”Sie [Erfahrung] steht in einem unaufhebbaren Gegensatz zum
Wissen und zu derjenigen Belehrung, die aus theoretischem oder technischen
Allgemeninwissen fließt. Die Wahrheit der Erfahrung enthält stets den Bezug auf neue
205
Med Heidegger kan man sige at det ikke kan lade sig gøre at repræsentere
det der er vedhåndenværende gennem et sprog, der gør det
forhåndenværende. Sproget kan kun løfte sløret, for rykker man sløret
væk, forsvinder det man ledte efter. At løfte sløret gennem
fortællearbejdet kan dog føre til en forståelse, der er så betydningsfuld, at
den ændrer én og dermed ens praktiske forholden.
Den typiske anledning for fortællingen er det Gadamer kalder en
”Anstoß” (Gadamer, 1999h, s. 272), noget man støder sig på, noget der
giver en et afsæt og udløser noget271. Det kan være en situation hvori man
har oplevet man ikke har slået helt til, en situation hvor noget gik skævt,
en situation som man ikke rigtig ved var god eller dårlig, en situation man
undrer sig over (som fortællingen på s. 196). 272 Fortællingen kaster nyt
lys over situationen, den forstås anderledes, og derved forstås den på en
sådan måde at den får betydning: fortællingen siger noget om hvordan
situationen er, og den gør det på en sådan måde, at man også bliver
klogere på i hvilken retning situationen gerne skulle bevæge sig. At
finde sin fortælling er en undersøgelse af værdier og mål. Den
undersøgelse er uløseligt forbundet med hvordan situationen skal
håndteres, med ”hvem jeg er i situationen”. Subjektificeringen er aldrig
navlebeskuende, men rettet mod praktisk deltagelse, med måden man er i
verden på. I en næste fase kan man reflektere over værdier, mål og ens
egen rettethed. Her kommunikeres, ikke med det formål at afprøve en
pædagogisk handlingskoordinering der ender med en opskrift på hvordan
”man” skal handle, men for at afprøve og opøve en gensidig forståelse,
der gør det muligt at arbejde sammen i det pædagogiske projekt.
De fortællinger der kommer frem i de kundskabsværksteder jeg har
afholdt, kan deles op i to typer. I den ene er det centrale tema en undring
Erfahrung. Daher ist derjenige, den man erfahren nennt, nicht durch Erfahrungen zu
einem solchen geworden, sondern auch für Erfahrungen offen. (…)Die Dialektik der
Erfahrung hat ihre eigene Vollendung nicht in einem abschließenden Wissen, sondern in
jener Offenheit für Erfahrung, die durch die Erfahrung selbst freigespielt wird.“
(Gadamer, 1999h, s. 361)
271
Der findes ikke et enkelt dansk ækvivalent for ”Anstoß”. Vi kender anstødeligt og
anstødssten, noget man snubler over, men det tyske ord bærer også betydningen ”kickoff”, dvs. når bolden gives og spillet (atter) begynder. Det er således både et moment af
at ”standse op” og et moment af ”at noget nyt begynder”. ”Anstoß” er således også
knyttet til ”at omstøde”, hvilket passer til Gadamers Erfaringsbegreb, da enhver erfaring
der fortjener det navn kommer på tværs af en forventning (se også noterne 167 og 215)
272
Se også (Kerdeman, 2003), der udlægger den engelske oversættelse af Anstoß: being
pulled up short
206
over hvem fortælleren selv er i situationen, i den anden er det centrale
tema en undren over hvad det i det hele taget er for en slags situation
fortælleren er havnet i. I refleksionen skifter vi gerne mellem et fokus på
situationen og et fokus på fortællerens rettethed. Det første tema står
centralt i en studerendes fortællingen om at en jævnaldrende pige, der var
indlagt på psykiatrisk hospital, skulle beroliges; hun blev fikseret og
skulle have en sprøjte. Fortælleren sørger for at hun, som den yngste og
som kvinde, holder og beroliger pigen, lige ved den balde, som sprøjten
skal gives i. Det andet tema står centralt i det forløb, hvor en studerende
tog en pakke cigaretter med som artefakt til hendes fortælling om nogle
af de mennesker der bor på det bo-sted hvor hun er i praktik. ”Hvad vil
det sige at det er deres hjem?” spurgte hun. En tredje hyppigt
forekommende fortælling blandt studerende er den hvor begge temaer
tydeligt interfererer, når de er med i en situation, der styres af andre, hvor
de føler sig i en rolle, de ikke bryder sig om. For eksempel den fortælling
som vi kan forestille os bliver fortalt af den kvindelige pædagog, der i det
filmklip vi viste vores 7 semester studerende (se s. 30f) sad ved siden af
Marc, mens afdelingslederen fortalte ham, at de var tålmodige mennesker
på stedet.
Subjektificering er en dimension af pædagogik og uddannelse som er
vigtigt altid at have øje for. I pædagoguddannelsen er den ikke kun
vigtigt i et pædagogisk perspektiv, men også i et uddannelsesmæssigt
perspektivt. Professionen indebærer, at udøveren står i differencen
mellem teori og praksis. Hun kan kvalificere sig til teori, hun kan
socialiseres ind i en praksis, men hun må selv formidle mellem teori og
praksis. Hun kan ikke bare overtage en ”sandhed” fra teori eller praksis
men må realisere sandhed.273 Sandhed er et spørgsmål om at gøre det
rigtige, og denne gøren er forankret i hvem vi er.274 Når dette er sagt på
Gadamersk, kan det også siges på Foucaultsk: det handler om at få et
andet blik på en begivenhed for at forstyrre den selvfølgelighed den er
omgærdet af, så man egentlig bliver usikker på hvad det er for en
273
Gadamer siger det på den måde: „das der Handelnde selbser wissen und entscheiden
muss und sich durch nichts dies abnehmen kann“ (Gadamer, 1999h, s. 318)
274
Den praktiske videns sandhed søges gennem dialog, fx den dialog man fører med den
kulturelle viden når man finder sin fortælling. Subjektificeringsprocessen er den
dialogiske proces hvorigennem den praktiske videns sandhed findes. Gadamer siger det
sådan: „Gerade auf dem Wege über die Endlichkeit, die Partikularität unseres Seins
(….)öffnet sich das unendliche Gespräch in Richtung auf die Wahrheit, das wir sind.“
(Gadamer, 1999e, s. 230)
207
situation, og hvad man selv gør i den, hvilket åbner op for indsigt i at det
der foregår er arbitrær, og at det kan være anderledes.
Som underviser forsøger jeg at være opmærksom på hvordan de
studerende tager vare på sig selv, jeg forsøger at skabe et rum hvor de kan
bekymre sig lidt om sig selv, jeg er opmærksom på hvordan de lander,
om, og hvordan de kommer overens med verden igen. Jeg forsøger også
at skabe et rum hvor vi kan udveksle og overveje hvad god pædagogik er,
og hvordan det måske kunne praktiseres. Dermed har jeg både
Foucaults´etiske selvomsorg, Gadamers ”sich einhausen” og Habermas´
kommunikative handlen i spil som mine pejlemærker. Jeg oplever at min
egen tilstedeværelse er vigtig, at de studerende kan mærke jeg har øje for
dem, at jeg giver hints, spørger og lytter. Studerende forholder sig på
forskellige måder. Nogle er med på det med det samme, andre er tøvende.
Jeg sammenligner det med hvordan jeg selv og mine børn lærte at
svømme. Nogle børn hopper i vandet, andre står på kanten og skal vænne
sig langsomt til vandet. At undervise er ikke at tvinge noget igennem, det
har en reciprok karakter, og som Gadamer sagde det i sit oplæg om
opdragelse og uddannelse: ”man skal give alle en mulighed for at lede sig
selv på en sådan måde, at den anden person føler sig godt tilpas ved det,
og vice versa” (Gadamer, 2000, s. 35, min oversættelse).
4.2.3. Essayet og pejlemærker
Fortællingen har et potentiale i forhold til subjektificering, men kan man
nu også stole på den subjektificering der foregår? Fortællingen kan lige
såvel forføre, få én til at glemme sine værdier, lede én på vildspor. Både
reklame og propaganda spiller på genrens potentiale til ikke bare at finde
sig selv, men også til at glemme sig selv. Også den diskursive praksis
refererer til en fortælling der subjektiverer mennesker på bestemte måder.
Er der et kriterium for at skelne mellem de rigtige subjektificeringer og
de forkerte? Gadamer ville nok henvise til at den hermeneutiske opgave
er en livsopgave, at sagen aldrig vil afsløre sig, og at vi lever af at blive
ved med at løfte slør og afsløre fordomme. Gadamer ville henvise til
”den samtale vi er”, den uendelige dialog, der gør at vi aldrig falder
sammen med os selv, at vi for at være subjekter hele tiden må søge
andetheden som en udfordring. 275, 276 Habermas´tilgang ville være
275
„Wir suchen von dem Gespräch aus, das wir sind, dem Dunkel der Sprache nahe zu
kommen.“ (Gadamer, 1999h, s. 383)
208
lignende, idet han ville have den subjektificerede tilgang afprøvet i
kommunikativ handlen, hvor man søger at koordinere handlinger ved at
udsætte argumenter for kritik. Foucaults tilgang ville være, at det ikke
handler om en ny sandhed, men om at dynamisere og ændre magtforhold,
hvilket opnås gennem den forstyrrelse subjektificeringen repræsenterer i
forhold til den dominerende diskursive praksis.
I kundskabsværkstedet skal videreudviklingen af fortællingen til et essay
gøre den moralske viden mere robust: i essayet knytter man sin spirende
indsigt til andre former for kundskab; man prøver at fastholde resonansen
ved at lytte efter den andre steder: i kunst, musik og videnskab. I essayet
forsøger Orpheus at lave en fantomtegning af sin elskede Euridice.
En anden måde at gøre den moralske viden mere robust og intersubjektiv
på, er at finde pejlemærker (Rothuizen, 2004b, 2010). Jeg har selv ofte
arbejdet med en fortolkning af fortællinger, hvor man finder de ord der
indkredser det betydningsfulde, det der har værdi, i fortællingen. I
fortællingen om Emma og Tine (s. 196) kunne det være Tines
tålmodighed eller indlevelse der kunne udpeges som kvalitet eller
pejlemærke. Pejlemærker kan man arbejde videre med: de kan diskuteres
i den konkrete situation og mere generelt i pædagogisk arbejde. Man kan
diskutere dem ”Aristotelisk”, det vil sige, man kan diskutere om der var
for meget, for lidt eller passende af dem (Aristoteles, 2000) . Man kan
også diskutere dem i relation til komplementære kvaliteter.
Tålmodighedens komplementære kvalitet kunne være handlekraft,
indlevelsens komplementære kvalitet kunne være initiativ. Som regel
lykkes det kun at få den passende mængde af én kvalitet frem hvis den
komplementære også er til stede (se Ofman, 2002; Rothuizen, 2015b).
Pejlemærker indgår i de ræsonnementer pædagogerne kan udvikle med
hinanden og med andre interessenter.
276
„Wo Verstehen sein soll, ist nicht nur Identität. Verstehen meint vielmehr, daß einer
fähig ist, an die Stelle des anderen zu treten, um zu sagen, was er da verstand und was er
dazu zu sagen hat „ (Gadamer, 1999c, s. 141)
209
4.3 Fra erfarings- til handlingsvidenskab
Evalueringen af faget pædagogik i 2002 resulterede blandt andet i en
anbefaling om at afklare forholdet mellem viden og dannelse (se s. 52 ff).
Det var et tegn på at der kom større fokus på eksplicit viden og på
ræsonnementer. Siden dengang er kravet om at pædagogisk handlen skal
være baseret på viden hørt mange gange, såvel fra politikere, aftagere og
offentligheden. Nu kan man jo dårligt være uenig i at vi gerne må vide
hvad vi gør, og der vil nok ikke være nogen der vil advokere for at
handling skal være baseret på uvidenhed. På den anden side, så er
pædagogik også altid henvist til ikke-viden: man kan ikke vide alt
(Rothuizen, 2007), og for megen viden og kontrol gør at pladsen for
subjektificering indskrænkes betydeligt.
4.3.1. Erfaringsvidenskabelig viden og praktisk viden
Allerførst må vi derfor indføre en skelnen mellem forskellige typer af
viden. Viden produceret med afsæt i det punktlige og selvberoende selv
har ambition om at fortælle hvordan verden er. Ved man hvordan verden
er, så kan man aflæse den, bringe den på formel, og efterfølgende
anvende formlerne til at intervenere i verden. Jeg vil her bruge
betegnelsen erfaringsvidenskabelig viden for denne type viden. Viden
produceret med afsæt i det situerede selv der skal orientere sig midt i
verden med henblik på at handle passende, er praktisk viden. Arbejdet
med at konstruere pejlemærker (se 4.2.3.) er skabelse af praktisk viden i
en diskursiv form. Den praktiske viden har samtidigt også form af etik,
retningssans. Arbejdet med praksisfortællingerne gør praktisk viden
personlig og har betydning for ens sans for hvad der er godt og passende
at gøre. Arbejdet med praksisfortællinger udgør på den måde en særlig
handlingsvidenskabelig tilgang. Max van Manen kaldet det for
”researching lived experience” og sætter det i en fænomenologisk
tradition (Manen, 2007, 2014). Det særlige ved denne tilgang er at det er
praktikerne selv der udfører den –det er en form for praksisforskning.
Den øger det van Manen kalder ”pedagogical sensitivity” , der kræver ”a
tuning of the whole person, certain dispositions and virtues” (Manen,
1994, 2008)
Det handlingsvidenskabelige element begrænser sig ikke til forskning
der udføres af praktikerne selv. Andre der engagerer sig i pædagogikkens
sag og værdier kan også udføre handlingsvidenskabelig forskning. De
kan også producere viden produceret med afsæt i at det situerede selv
210
skal orientere sig midt i verden, med henblik på at handle passende.
Handlingsvidenskabelige viden skabes ikke for at man af dens sandhed
skal kunne udlede hvordan situationer kan bringes under kontrol, men for
at give praktikere bedre muligheder for at handle situationsbestemt.277
Det er fortsat praktikerne der formidler mellem teori og praksis gennem
deres egen subjektificering, videnskaben forstyrrer dem, rører og bevæger
dem og giver dem begreber og forståelser der kan indgå i deres
ræsonnementer.
4.3.2. Der er plads til en handlingsvidenskabelig tilgang
I professionsbachelorbekendtgørelsen fra 2001 (BEK nr 113, 2001) er et
af kriterierne for en professionsbacheloruddannelse
”forskningstilknytning”. Da denne bekendtgørelse ophæves og erstattes
af ”Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af
erhvervsakademi-uddannelser og professionsbacheloruddannelser”(BEK
nr 684, 2008) forsvinder begrebet ”forskningstilknytning”, og
uddannelserne beskrives som udviklings- og professionsbaserede.
Samtidigt forsvinder dog også en formulering om ”udveksling af
kundskaber og værdier mellem uddannelse og profession”, som er en
formulering, der kunne have givet et fingerpeg om hvordan udviklingsog professionsbasering skulle forstås (se også 2.1.2. og 2.2.3.). Vi får nu
begrebet udviklingsviden, der skal udfyldes nærmere. Rådet for de
mellemlange videregående uddannelser gør det sådan ”Udviklingsviden
er karakteriseret ved at den søger at forklare praksis for at kunne
intervenere” (MVU Rådet, 2007). De to begreber ”forklare” og
”intervenere” henviser til en erfaringsvidenskabelig referenceramme.
277
Min opdeling af erfaringsvidenskabelig og handlingsvidenskabelig viden løser et
problem, og skaber et nyt. Jeg laver en afgrænsning af hvad der kan forstås ved
pædagogisk videnskaben. Men kan man altid afgøre hvad for en videnstype man har
med at gøre? Handlingsvidenskabelig viden kan forstås som erfaringsvidenskabelig –dvs.
at analyser kan bruges på en sådan måde, at man derfra afleder ”hvad der virker” og i
den bedste mening sætter det i værk. Thomas Rømer kritiserer eksempelvis en artikel
af Dorte Staunæs og Malou Juelskjær om klasseledelse for netop den brug af viden. (T. A.
Rømer, 2015a, sekt. maj 2015). Omvendt kan man forestille sig erfaringsvidenskabelig
viden der ikke omsættes til metode men giver stof til refleksion og eftertanke. Uanset
om viden kan rubriceres som af den ene eller den anden type, så kan den bringes i spil i
forhold til pædagogik, og måske er det mest afgørende for den rette brug af viden at
”brugeren” husker både civilisationskritik óg at pædagogik også altid handler om
subjektificering. Et interessant eksempel på hvordan erfaringsvidenskabelig viden kan
trækkes ind i en handlingsvidenskabelig pædagogisk kontekst er Harbo´s artikel om
anerkendelsesbegrebet i Aggression Replacement Training (Harbo, 2013).
211
Også udviklingsviden forbindes med det objektiverende blik, der i den
efterfølgende periode også vil sætte sit præg på de nye Bekendtgørelser
for professionsbacheloruddannelser (Thorup Larsen, 2013, se også s.56
ff.). Efter universitetssektoren og professionssektoren kom i samme
ministerium knyttes forskningsbegrebet også til professionshøjskolerne.
Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører i 2012/13 et projekt om
professionshøjskolers og erhvervsakademiers videngrundlag og
videnomsætning. Heri beskrives den nye opgave: videnopgaven, som
disse institutioner har fået ved siden af uddannelsesopgaven: ”De
statslige myndigheder forventer, at erhvervsakademiernes og
professionshøjskolernes medarbejdere følger med i forskningen inden for
bl.a. sygepleje, læringsteori og automation, og at de formidler viden til
virksomheder og daginstitutioner og hjælper dem med at omsætte den til
nye produkter og processer. Men medarbejderne skal ikke kun indsamle,
formidle og omsætte viden frembragt af andre. I dag er forventningen, at
medarbejderne også er med til at skabe ny viden gennem
udviklingsprojekter og forskningsaktiviteter, hvor de i partnerskaber
sammen med universiteter og offentlige og private virksomheder
frembringer innovative løsninger og nye tilgange til sociale og tekniske
udfordringer,(..)”(Danmarks Evalueringsinstitut, 2013, s. 5). En analyse
af styringsgrundlaget for videnarbejdet blotlægger at der er 6 særlige
karakteristika og krav til den viden der skal formidles, omsættes eller
produceres
1. Viden skal være anvendelsesorienteret og relevant i forhold til
professioner og erhverv.
2. Viden skal koble praksisviden og -erfaring med teoretisk viden.
3. Videnproduktion og videnomsætning skal være organiseret i
videnkredsløb.
4. Viden skal inddrages i uddannelserne.
5. Viden skal udveksles med og omsættes til professionerne og
erhvervene i aftagerfeltet.
6. Relevans er et væsentligt kvalitetsparameter for videnarbejdet.
(op. cit. s. 6):
Disse formuleringer vægter fortsat en anvendelsesorientering, men er
rummelige i forhold til hvordan viden kan skabes.
212
Med afsæt i den resonans der høres i kompetencebegrebet forestiller jeg
mig at videnarbejdet ikke primært skal tage afsæt i en
erfaringsvidenskabelig tilgang, men i en refleksions- og
handlingsvidenskabelig tilgang. Gennem udvikling af begreber og teorier
gør refleksionen pædagogik praksis gennemskuelig for sig selv, og
bidrager dermed til bevidstheden om at man ikke har direkte adgang til sit
objekt, fordi det ikke er en erfaringsvidenskabelig størrelse (se også note
88)278. Som handlingsvidenskab søger pædagogik viden der er relevant
for den pædagogiske praksis, der sigter mod subjektificering. Pædagogik
tilbyder viden der relaterer sig til udfordringerne i den pædagogiske
praksis, og der fungerer som klangbund for pædagogens egne vurderinger
af hvordan hun indgår i pædagogisk samspil (se også Rothuizen, 2015c).
4.3.3. Fra erfaringsvidenskab til handlingsvidenskab –en case.
Jeg vil her fremlægge et projekt hvor vi bevægede os fra
erfaringsvidenskab til handlingsvidenskab.
Jeg fik en henvendelse fra Aarhus kommune: i Center for Socialfaglig
Udvikling (CSU) ville man gerne snakke med mig om en idee de havde
fået. Baggrunden var, at man i kommunen igennem en række år har
implementeret og uddannet medarbejdere i en recoveryorienteret tilgang
i de socialpsykiatriske tilbud. Den konkrete tilgang man har valgt, er
udviklet og beskrevet af Dirk den Hollander og Jean Pierre Wilken
(Wilken & Hollander, 2008), mens man i øvrigt har ladet sig inspirere af
både den engelske og den amerikanske recovery-bevægelse, især
Sainsbury Centre for Mental Health i London (Shepherd m.fl) og
bevægelsen med base i Boston (Anthony, Farkas). Det var kommet CSU
for øre at man i Nederlandene arbejdede på en såkaldt ”fidelity scale” for
tilgangen. En fidelity scale er et instrument man udvikler og kan tage i
brug når man arbejder med en evidensbaseret metode, dvs. en metode der
er testet og fundet virksom. Implementerer man en sådan metode, er det
vigtigt at de der bruger den, bruger den korrekt. En fidelity-måling kan
vise om det er tilfældet. Fidelity-scalen er således et kontrol- og
justeringsredskab. Både den evidensbaserede metode og kontrollen
indgår i den diskursive praksis hvori feltet styres af en kombination af
bureaukrati, marked og erfaringsvidenskab (se også s.227 ff). Jeg blev
278
Formuleringen dækker over, at barnet ikke er til rådighed, ikke er en ”ting” man kan
bestemme over. Pædagogens forestillinger om barnet er ikke barnet, som, med Kants
ord, er et mål i sig selv, eller ”et subjekt”.
213
ikke hidkald på grund af min ekspertise i forhold til
erfaringsvidenskabelige metoder, men fordi jeg både kender feltet og
taler og læser Nederlandsk. Jeg satte mig ind i det Nederlandske
materiale og opdagede hurtigt, at de var et godt stykke fra at kunne lave
en egentlig fidelity scale. CSU’s leder talte om at vi måske kunne hjælpe
Wilken og den Hollander med arbejdet, for han var blevet lidt opsat på at
få et redskab der kunne ”screene” de mange kommunale tilbud for at
tjekke om de nu også fulgte linjen. Det endte med at vi sammensatte en
gruppe med tre VIA medarbejdere, en række medarbejdere fra Centret, en
enkelt medarbejder fra kommunens driftsenhed, samt en medarbejder fra
en nyoprettet regional/tværkommunale teori-og metode-enhed. Sammen
skulle vi løse den opgave der nu bare hed ”screeningsredskab”.279
Kan man måle en værdiorientering?
I den første fase af projektet lagde vi to linjer. Vi så på hvad det var for
faktorer der har betydning for recovery-orienteringen og –ikke mindst –
for recovery-processer. Vi læste litteratur, vurderede litteratur, lod os
inspirere af hvordan andre havde lavet forskellige clusters af faktorer, så
på eksisterende måleredskaber og tegnede vores egen indsatsteori, dvs. vi
lavede en grafisk skitse af hvordan forskellige faktorer på forskellige
niveauer har betydning for hinanden, og i sidste ende for recoveryprocessen. Det var den ene linje. Den anden linje var at vi reflekterede
over det væsentlige i en recovery-proces. Hele recovery-bevægelsen i
psykiatrien er opstået som en reaktion på behandlingspsykiatrien, hvor
eksperter per definition ved bedst. Fra omkring 1980 begyndte
samfundsfaglige forskere flere steder i verden at beskæftige sig med det
psykiatriske område, og de opdagede noget interessant. Det var
almindelig kendt at bestemte diagnoser var kroniske, da al psykiatrisk
forskning pegede på det. Samfundsfaglige forskere kiggede ikke kun på
behandlingsforløb, men også på forløb hvor behandlingen, af den ene
eller den anden grund, aldrig blev sat i gang eller blev afbrudt. Ved også
at inddrage disse forløb opdagede de at der faktisk var en hel del
mennesker med svære psykiatriske lidelser der ”kom sig”, uden hjælp fra
behandlingssystemet. Nogle kom sig helt, andre fik et godt socialt liv, og
kunne håndtere deres sygdom på en sådan måde at de kunne føre et
279
Processen og analysearbejdet er beskrevet i (K. Petersen, Thygesen, & Rothuizen,
2012), resultatet i (Boldsen & Rothuizen, 2012), den seneste version er (Aarhus
Kommune, 2015)
214
forholdsvis normalt liv. Mens den traditionelle psykiatriske forskning så
lidt vantro på disse opdagelser, og også kunne finde på at afvise dem med
det argument at disse mennesker nok bare var blevet fejldiagnosticeret,
blev andre interesseret i at høre på disse menneskers historier, for at finde
frem til hvilke pejlemærker de i deres livspraksis havde orienteret sig
efter. Måske kunne behandlingspsykiatrien ligefrem lære noget af disse
mennesker der var kommet sig.280
Recoverybevægelsen kan ses i den tradition hvor man gør op med
professionelles magtudøvelse og efterlyser demokratisering,
humanisering og mere effektiv behandling (se også s. 227 f). Set fra en
pædagogisk vinkel er recovery-orienteringen særlig interessant, da den
lægger vægt på de berørtes egen oplevelse og egen forandringsproces.
Anthony definerer recovery således som ”en dybt personlig, unik
forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål,
færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv
på, præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er
forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt
formål i ens liv”(Wilken & Hollander, 2008, s. 41). Der er ikke langt fra
denne definition til pædagogikkens forestilling om subjektificering, og
jeg vil derfor heller ikke tøve med at kalde en recovery-orienteret indsats
for pædagogisk. Den indsigt fik os til at lægge den anden linje, der sagde
at vores måde at lave screening på, skal være i overensstemmelse med
recovery-principperne, dvs. den skal basere sig på et samarbejde, hvor
den anden parts oplevelse og udvikling kan komme til sin ret. Det ville jo
være selvmodsigende, sagde vi, hvis vi behandlede de steder der skal
screenes som ”objekter”, når det de screenes for er, om de behandler de
mennesker de arbejder med som subjekter. Vi stillede os på den måde i
samme situation som den medarbejder der på den ene side skal have
viden om borgeren, og som på den anden side ikke må bruge den viden til
at kontrollere borgeren, fordi det er borgeren selv der skal finde sin vej.
280
I starten af 1990-erne var jeg ansat som koordinator for lokalpsykiatri i Randers og 7
omegnskommuner. I 4 af disse kommuner undersøgte vi antallet af mennesker med
svære psykiatriske lidelser og fandt cirka dobbelt så mange end der var kendt af
”psykiatrien” –alt sammen mennesker, der enten selv havde besluttet sig for at de ikke
ville bruge psykiatrien, eller på et tidspunkt havde fået at vide, at de kun kunne hjælpes,
hvis de var motiveret, dvs. ville acceptere autoriteten (Rothuizen, 1992). Recoverybevægelsen kom omkring år 2000 til Danmark gennem bl.a. Alains Topors publikationer
med udspring i en ”Nordic Recovery Research Group”. Det daværende ”Videncenter for
socialpsykiatri” spillede en stor rolle i forhold til udbredelsen af tilgangen.(se fx Borg,
Karlsson, & Stenhammer, 2013; P. Jensen, 2002)
215
Screeningsredskabet
Vi kom frem til seks dimensioner, dvs. 6 områder som er væsentlige at
være opmærksom på og forholde sig til når der arbejdes recoveryorienteret. Hvert område undersøges på individniveau, på
organisationsniveau og på omverdensniveau, ved at man undersøger
specifikke aktiviteter og fremgangsmåder, der har betydning for denne
dimension. Undersøgelsen foretages med 3 datakilder: spørgeskema,
observationer og dokumenter. Spørgeskemaer er forskellige for hhv.
brugere, medarbejdere og ledere. Der observeres når screenerne alligevel
er på stedet: inden forløbet går i gang og under forløbet, hvor der
afholdes to møder.
Fundament for screeningsredskabet –illustration fra (Aarhus Kommune, 2015)
Efter den første data-indsamling stiller screenerne hypoteser op om
stedets, dvs. brugernes, medarbejdernes og organisationens/ledelsens,
recovery-orientering. Hypoteserne er udgangspunkt for en audit med en
gruppe bestående af 50% brugere og 50% medarbejdere/ledelse. Audit
giver anledning til udarbejdelse af en opsamlende analyse der giver en
216
status, samt et arbejdspapir omkring mulige udviklingsfelter. Med afsæt i
disse to opsamlinger holdes et dialogmøde med i princippet samme
gruppe som deltog i auditten. På dette møde står udviklingsfelterne
central. Herefter udarbejdes en kort afsluttende rapportering til
opdragsgiveren.281
Spørgsmålet om evidens i en handlingsvidenskabelig kontekst
Recovery-orienteringen opfattes først og fremmest som en værdiorientering, der, afhængig af den konkrete situation, kan udforme sig på
forskellig vis. Der er en del redskaber i omløb, som alle kan have en
berettigelse på det rette sted og det rette tidspunkt. Faglighed er bl.a. at
kende til sådanne redskaber, og at kunne vurdere hvornår det kan give
mening at bruge dem. Den Hollander og Wilken’s tilgang er opbygget på
den måde at den vægter værdier, den vægter et kendskab til en række
redskaber og så vægter den en refleksiv kultur, hvori man hele tiden
spørger sig selv og hinanden om man nu også er på rette vej.282
Hvis man konstaterer, at man de steder hvor tilgangen bruges bliver mere
human, mere demokratisk og mere effektiv, kan man godt tale om
evidens. Det er dog ikke evidens i erfaringsvidenskabelig forstand, for
denne evidens er baseret på variation, hvor den erfaringsvidenskabelige
evidens er baseret på standardisering. Mens en traditionel fidelity-scale
ikke giver mening i den situation, giver det mening at man sammen med
de involverede ser efter om de nu også er på rette vej. I den proces
inddrages såvel viden ”udefra” om den slags indsatser som praktikernes
281
Vi søgte gennem vores konstruktion af dimensioner m.v. og gennem brug af
forskellige datakilder at opnå størst mulig validitet (måler vi det vi gerne vil måle) og en
rimelig grad af reliabilitet (giver målingen samme resultat uafhængig af hvem der
udfører den, dvs. måler vi det der nu måles korrekt). Opnås både reliabilitet og validitet,
vil man kunne sammenligne resultater fra forskellige screeninger, for på den måde at
rangordne dem. Men hvad skal en rangordning bruges til? En rangordning giver først
mening hvis (1) omgivelserne er konstante og ens for alle og (2) hvis ydelsen er
endimensionel. Da omgivelserne ikke er konstante og ens, kan ydelsen heller ikke være
endimensionel, og derfor giver en rangordning ikke meget mening. Vi har derfor
fokuseret på screeningens udviklingssigte, ikke forstået som udvikling frem til den bedste
endimensionelle ydelse (som derved ville blive standardiseret), men udvikling af
relevante variationer. Alt dette hænger selvfølgelig sammen med, at recovery-tilgangen
er værdibaseret og ikke instrumentel.
282
Se også min artikel ”Faglighed som social deltagelse” (Rothuizen, 2015b), hvori jeg
bruger ”recovery og rehabilitering” som eksempel.
217
og brugernes viden. De tre videnskilder tilsammen giver evidens: nu ved
vi hvordan det er, og hvordan man måske kan komme videre.283
I forløbet produceres ikke bare ny viden om hvordan man kan begynde
eller fortsætte udviklingen i en recovery-orienteret retning, processen gør
som regel også indtryk. I de afprøvningsforløb jeg deltog i var det
tydeligt at såvel auditmødet som udviklingsmødet gav brugere og
medarbejdere nye oplevelser af hinanden. I det Gadamerske sprog kunne
man tale om, at der var nogen der oplevede et ”Anstoß” og måtte finde en
ny fortælling. I det Foucaultske sprog kunne man tale om at især
medarbejderne kom i en situation hvor de billedligt talt havde Sokrates på
deres højre skulder, med spørgsmålet: “jaja da. –Men hvilke planer har
du så med dig selv? Har du i sinde at lade stå til som nu, eller at bekymre
dig lidt om dig selv”(Platon, 2010) (se også s.163). I Habermas sprog
kunne man tale om, at der åbnes op for kommunikativ handlen og at det
har betydning for hvordan identitet, solidaritet og mening opleves og
praktiseres.
4.3.4. Et pædagogisk forsknings- og udviklingsprojektprojekt?
Hvad gør dette projekt til et pædagogisk projekt? Pædagogik er en
sammensat størrelse, der på en gang rummer tvang, civilisationskritik og
subjektificering. Subjektificering er den egentlig pædagogiske værdi,
mens tvangen er det ’vi er midt i’, vores historie og vilkår, både på det
individuelle og på det samfundsmæssige/instititutionelle plan. Tvangen
skal håndteres. Her spiller civilisationskritikken ind, da den giver os et
kendskab til at denne tvang kan forstås som en måde at blive regeret på,
der sætter grænser der kán overskrides, fordi der i tvangen også er en
resonans der kalder på subjektificering284. Recovery-orienteringen har
forstærket resonansen i den institutionaliserede psykiatri og i den sociale
283
Alain Topor, som jeg har nævnt som én af kilderne til orienteringen mod recovery
omkring år 2000, har i 2008 sammen med Anne Denhov skrevet en lille pjece om at
arbejde evidensbaseret. Forstås evidens som den bedste indsats for en person (dvs en
indsats der virker) skal man hente sin viden fra tre kilder: forskningsresultater, erfaringer
fra medarbejderne i praksis, brugerens erfaringer (Topor & Denhov, 2014). Mens der
verserer en indskrænket forståelse af begrebet evidens, fx i ”evidens-hierarki” er der
meget resonans i begrebet, der derfor også bærer på betydninger som ”det man nemt
kan se fordi det er indlysende”, ”det som har vist sig”.
284
Med disse formuleringer holder jeg mig til det uafslutbare projekt og til de indsigter
og forståelser der kommer fra Gadamer, Foucault og Habermas. Habermas vil opfordre
til en tilbage-erobring af et koloniseret område, Foucault ville opfordre til
grænseoverskridelser og eksperimenterne med ”andre måder”, Gadamer vil forstå
anderledes ved at lytte til resonansen, ved at aktualisere traditionens autoritet.
218
indsats for sindslidende. Den resonans kan også høres i forvaltningen,
derfor åbner den op for en forståelse for at den effektivitet, og den føling
med om medarbejderne og stederne formår at arbejde recovery-orienteret,
kan opnås på andre måder end gennem kontrol og direkte styring.
Situationsbilledet (screeningen) må nødvendigvis involvere både
medarbejdere og brugere, ikke bare som informanter, men som aktører
der er betydningsfulde for det gode der skal opnås gennem indsatsen. Når
de involveres som aktører er screeningen ikke længere bare et værktøj der
giver ”ledelsesinformation”, men en del af udviklingen på det område der
skal ”måles”. Værktøjet har indflydelse på det der måles, og derfor giver
det heller ikke mening mere at tale om en ”objektiv måling”.285
Resultaterne af målingen kan godt sammenfattes i et eller flere tal, der så
kan sættes i en tabel og sammenlignes med tilsvarende tal andre steder fra
-men det er begrænset hvor meget klogere man bliver af det uden
yderligere fortolkning: tallene i sig selv siger ikke ret meget om hvad der
evt. skal gøres.
Spørgsmålet om ”hvad der skal gøres” står centralt i hele processen.
Selve screeningen handler om stedernes og medarbejdernes indsats for at
få øje på, og styrke, brugernes praktiske viden. Ligedan handler
screeningen om at få øje på og styrke medarbejdernes og stedets praktiske
viden, set i relation til de udfordringer der sættes navn på i screeningen.
Screeningen identificerer udfordringer, såvel interne som eksterne,
tilbyder retningsgivende begreber, udfordrer og støtter de involverede i
selv at fortolke situationen og i at ræsonnere om hvad der skal gøres.
Screenerne indgår dermed også i en pædagogisk relation. De er ikke
belærende men de udfordrer.286 Det betyder også at der må etableres en
pædagogisk relation, at der skal være så meget gensidig tillid at
285
Det gælder for enhver form for måling, at den har indflydelse på det der måles. PISAtesten fx har den indflydelse at den fjerner fokus fra det der ikke måles og (som regel)
fremmer netop det den måler. Horkheimer talte om at den positivistiske videnskab giver
et korrekt spejlbillede af en forkert virkelighed, og at både videnskab og kulturindustrien
fordobler fakta. Af kritikere er det ofte opfattet som et udtryk for verdensfjernhed og
utopisme. Omskriver man udsagnet til det spørgsmål som bl.a. Gert Biesta stiller: ”Måler
vi hvad vi værdsætter eller værdsætter vi det vi måler?” (Gert Biesta, 2009a) (se også
note 281), så er det straks indlysende at virkelighed ikke er en entydig størrelse, da den
både indeholder ”fakta” og ”værdier”. Fakta og værdier eller interesser kan ikke kobles
fra hinanden. Foucault kobler ligeledes interesser og fakta i sin afdækning af hvordan
magt og sandhed er vævet sammen.
286
Biesta ville nok bruge begrebet ”interruption”, afbrydelsen. Med udgangspunkt i en
hermeneutisk/systemisk tankegang har Andersen udviklet begrebet ”tilpas forstyrrelse”
-som også forekommer mig anvendelig her (Andersen, 1994).
219
screenere får kredit, og stedet, med dets medarbejdere og brugere, får
plads til at afprøve andre veje end de veje screenerne måske havde
forestillet sig. Screeningen er et pædagogisk redskab.
Man kan opfatte selve processen med at udvikle og afprøve
screeningsredskabet som en handlingsvidenskabelig bedrift. Det færdige
redskab bruges efterfølgende i en undersøgelse af recovery-orientering,
dvs. at vi igen er i en situation hvor der skabes viden: en ny
undersøgelses- og udviklingsproces er sat i gang. Også denne
undersøgelse er handlingsvidenskabelig. Denne variant er samtidig en
form for praksisforskning: genstanden er praksis, formålet er praksis og
praksis indgår i selve udforskningen.287 Når pædagogerne selv arbejder
handlingsvidenskabelig i praksisforskning, knytter de viden og udvikling
sammen. De starter med deres egen udøvelse af faget, en del af den
udøvelse bliver genstand for undersøgelse, undersøgelsen peger på
udviklingsmuligheder, der skal integreres i udøvelsen. Integreringen sker
gennem en større bevidsthed om hvad der er vigtigt at holde øje med og
give opmærksomhed, dvs. gennem ræsonnementer og gennem en
personlig udvikling der kvalificerer de valg der træffes i praksis. 288
287
Internationalt er der flere varianter af praksisforskning, så begrebet er ikke entydig.
Varianter betegnes fx som practitioner research, practice research, action research,
collaborative action research, collaborative practitioner research, classroom research,
classroom action research m.fl. I min brug af begrebet ligger der en reference til
Aristoteles´ praksisbegreb, og dermed til subjektificering –det som hos Aristoteles
hedder ’dyd’ (aretè); at give svar på spørgsmålet ”hvad skal jeg gøre”.
288
Afsnittet (4.3.) begyndte med en reference til den problematik, at forholdet mellem
viden og dannelse i pædagoguddannelsen var uafklaret. I handlingsvidenskabeligt
arbejde kommer begge til deres ret.
220
4.4. Pædagogikkens integritet
4.4.1. Hvorfor stille spørgsmålet om integritet?
Pædagogik er indkredset som en sammensat og dermed ikke en entydig
størrelse. Sammensatheden består af : (1) Tvang, idet deltagelse i det der
er, er forudsætning for at man kan blive én der finder sin egen vej. I
moderne terminologi kan man sige at pædagogik altid implicerer
socialisering. For så vidt barnet også bliver klar til at deltage i
sammenhænge som ikke i forvejen er en del af dets hverdagsliv,
implicerer det også kvalificering. Her er de to dimensioner af pædagogik
i spil, som Mollenhauer historisk rekonstruerede som præsentation og
repræsentation (se s. 98). (2) Civilisationskritik, idet det eksisterende
ikke er det eneste mulige, ej heller det der giver de bedste forudsætninger
for at realisere muligheder. Da man selv er en del af denne civilisation
bliver civilisationskritik også selvkritik. I moderne terminologi kan man
sige at pædagogik altid indeholder refleksion og kvalifikation til
refleksion. (3) Moralsk dannelse eller subjektificering, idet det er barnet
selv der skal træffe sine valg og være deltager i en praksis. Den
dimension er en vældig udfordring for pædagogikken, da den ikke kan
kontrolleres, men kun kan realiseres i et samspil.
Subjektificering indebærer at barnets praktiske verdensforhold –dets
væren-i-verden- udvikles. Subjektificering er ikke udvikling, udfoldelse
eller tilegnelsen af en social identitet. Gadamer sagde det på den måde, at
enhver erfaring der fortjener den benævnelse kommer på tværs af en
forventning (se note 167). I afsnittet om kundskabsværkstedet har jeg
argumenteret for at subjektificering har stor betydning for udvikling af de
studerendes pædagogiske takt, deres formidling mellem teori og praksis,
som altid foregår når de står midt-i, og udøver pædagogik.
Subjektificering indebærer udvikling af en rettethed, som Aristoteles
sikkert ville kalde for ”dyd”. Især Gadamer og Foucault har givet
omskrivninger der kan være hjælpsomme når man skal forstå denne
subjektificering: Gadamer udlægger forståelse som at forstå anderledes,
som implicerer at forstå sig selv anderledes, hvilket har betydning for ens
verdensforhold, det implicerer en proces af sich-einhausen. Foucault
angiver at kritik, forstået som en afdækning af hvilke begrænsninger (af
erkendelse og handling) vi pålægger os selv når vi blot fungerer i det der
forekommer selvfølgelig, kan frisætte et andet verdensforhold, især når
det er knyttet til etiske selvomsorg. Fælles i begge udlægninger er, at der
221
sker en afbrydelse. Habermas interesserer sig ligeledes for menneskers
praktiske verdensforhold, men stoler ikke på at det bare udvikler sig i en
ønskelig retning i vores praktiske omgang; han mener at det praktiske
verdensforhold skal kvalificeres gennem kommunikativ handlen og
argumentation, hvor det bedre arguments ejendommelige tvangsløse
tvang kan få os til at beslutte os for, hvad der er rigtigt at gøre.
Subjektificering er en umistelig del af pædagogikken. Men pædagogik er
mere end det. Pædagogik foregår midt-i, den består også af præsentation
og repræsentation eller, som Biesta kalder det, socialisering og
kvalificering. Socialisering og kvalificering er funktionelle i forhold til
den verden vi kender og den verden vi er ved at skabe, subjektificeringen
kan komme på tværs, og er det egentlig pædagogiske, for den handler om
den moralske opdragelse, der bidrager til barnets egen måde at være i
verden på. De tre processer foregår aldrig uafhængig af hinanden –vi kan
ikke undgå at socialisere, i en hver pædagogisk situation sker der
processer der peger ud over selve situationen, og i enhver situation er
barnets rettethed, dets praktiske verdensforhold i spil. Biesta taler om tre
dimensioner, hvor enhver bevægelse i den ene dimension samtidigt også
har betydning i de to andre. Derfor er det pædagogisk at sætte sig mål på
alle tre dimensioner, at gøre noget der befordrer arbejdet med de mål, og
at gøre det på en sådan måde at de rigtige prioriteringer og justeringer
kommer i spil. Det forudsætter refleksion, i form af såvel
civilisationskritik som selvrefleksion, men også subjektificering: at have
en rettethed, en takt. Biesta kalder evnen til at vurdere hvad der er rigtigt
at gøre for virtuositet (Gert Biesta, 2015d). Virtuositet289 eller dygtighed
kommer af indsigt og øvelse, men bliver ikke til uden subjektificering.
Det pædagogiske er den situationsspecifikke ”rigtige” måde at tilgodese
de tre dimensioner på.
I ovenstående har jeg angivet to kriterier for hvornår noget er
pædagogisk: at der åbnes for subjektificeringsprocesser, og at der er
opmærksomhed på alle tre dimensioner. Civilisationskritik er indeholdt i
de to, da selve opmærksomheden for subjektificering implicerer at
socialisering og kvalificering ikke er nok. Det pædagogiske er altid en
overskridelse af det der er. Uden opmærksomhed for subjektificering og
289
”Virtue” er det engelske ord for det græske ”arete”, på dansk: dyd. Aristoteles etik er
en dydsetik, og den praktiske videns dyd er at træffe de rette beslutninger, dvs. hverken
gøre for meget eller for lidt af det gode. Dyd er retningsgivende.
222
uden (virtuos) opmærksomhed for alle tre dimensioner, er der ikke tale
om pædagogik. Der er noget, der er umistelig for pædagogikken. Det
indebærer, at pædagogik har en integritet der skál værnes om.
Hvis det er rigtigt at pædagogik har en integritet, kan man også skelne
mellem pædagogiske ræsonnementer og ikke-pædagogiske
ræsonnementer, dvs. man kan øve sig i at udvikle en (verbal) faglighed.
Det vil have betydning for uddannelsen hvis man fik indkredset hvad det
vil sige at ræsonnere pædagogisk. En indkredsning af pædagogikkens
integritet kan også ruste pædagoger og ledere af pædagogiske
institutioner (herunder uddannelser) at gøre pædagogik til det tredje led i
omstillings- og reformprocesser, hvor ekstern tilpasning og intern
integration er de to andre led.
I dette afsnit vil jeg arbejde på en større afklaring af denne integritet. Jeg
vil derfor først se på hvordan et fags integritet ellers er blevet tænkt og
håndteret. Jeg er i denne sammenhæng ikke stødt på andre, der bruger
begrebet ”integritet” om et fag –det gængse begreb er ”autonomi”.
Autonomibegrebet er efter min mening i bedste fald uheldig og i værste
fald misvisende. Pædagogik er altid midt-i , aldrig en ren ny begyndelse.
Det samme gælder barnet, der heller ikke bliver autonom290, men nok
kan være moralsk dannet (se også afsnit 3.2.2). Når pædagogik er
sammensat af tvang, civilisationskritik og moralsk dannelse
(subjektificering), er autonomi ingen option. Pædagogogikken er midt-i,
og midt-i kan man ikke bestemme ret meget, men man kan opretholde en
integritet. Integritet betyder ”en persons evne og vilje til at handle
selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende
hensynstagen til nogen eller noget”(Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab, 2015), og er forbundet med at der er noget der er
”ukrænkeligt” eller ”umisteligt”: noget der skal værnes om.
For at komme til en større afklaring omkring ”pædagogikkens integritet”
ser jeg på hvordan man i andre sammenhænge har argumenteret for et
fags egenart og selvstændighed. Først ser jeg på hvordan man i en
klassisk professionsforståelse forstår professionens autonomi i
290
Autonom i betydningen: ”uafhængig af noget overordnet”; bruger man
autonomibegrebet alligevel skal det forstås ligesom Kant forstod det: at man på en gang
er lovgiver og undersåt, dvs. at autonomi er en form for selvbegrænsning: det er selvet
der sættes love for (sml. Tufts bemærkning om Anna Wulffs brug af begrebet
selvopdragelse: at det er selvet der opdrages i selvopdragelsen, se note 260).
223
sammenhæng med fagets samfundsmæssige betydning og med dets
vidensbase. Derefter ser jeg på hvordan man i den tyske
åndvidenskabelige pædagogik opfattede pædagogikkens autonomi i
sammenhæng med en antropologi.291 Til sidst ser jeg på hvordan Gert
Biesta går et skridt videre i en bestemmelse af pædagogikkens integritet
ved at opstille et normativt pædagogisk ideal.
4.4.2. På sporet af pædagogikkens integritet: Professionel
autonomi
Durkheim: professioner tager vare på samfundets moralske base
I et Durkheimsk292 (Durkheim, 1992) perspektiv opstår professioner i et
samfund der karakteriseres af specialisering og arbejdsdeling. Disse
moderne træk ændrer på afgørende vis de mellemmenneskelige
relationer, og dermed også sammenhængskraften i samfundet. Når
arbejdskraft og det der produceres bliver til varer, der omsættes på et
marked, og når forholdet mellem borger og stat reguleres gennem jura og
bureaukrati, er der fortsat en del specialiserede opgaver tilbage, der
hverken kan løses på markedsbetingelser eller på bureaukratisk vis.
Opgaver der har at gøre med samfundets moralske base skal løses
gennem en specialisering i professionelle enheder, der værner om
”goder” og ”værdier” der har betydning for samfundet som helhed.
Jurister og læger –og man kunne tilføje: lærere– løser specialiserede
opgaver, der ikke kan løses i civilsamfundet, ikke kan løses bureaukratisk
og ikke kan løses gennem markedsregulering. Der er opgaver af
samfundsmæssig interesse, knyttet til for samfundet grundlæggende
værdier, der skal løses af specialister, der er organiseret som en
profession, der så at sige formidler mellem stat og borger: ”A nation can
be maintained only, if, between the State and the individual, there is
291
Jeg har ledt efter ”det pædagogiske” i den kontinentale pædagogik, fordi den
angelsaksiske tradition for ”educational theory” er kendetegnet af at det er andre
discipliner der undersøger det pædagogiske felt. To af de fremtrædende pædagogiske
forskere, Hirst og Tibble, citeres for hhv. ”Educational theory is not and cannot be an
‘autonomous discipline,’ because it does not generate ‘some unique form of
understanding about education’ in addition to what is generated through the
fundamental disciplines”. og “It is clear that ‘education’ is a field subject, not a basic
discipline; there is no distinctively ‘educational’ way of thinking; in studying education
one is using psychological or historical or sociological or philosophical ways of thinking to
throw light on some problem in the field of human learning.” (Gert Biesta, 2012c)
292
Émile Durkheim (1858-1917), fransk sociolog der som én af de første der analyserede
overgangen fra det før-moderne til det moderne samfund
224
interrelated a whole series of secondary groups near enough to the
individuals to attrack them strongly in their sphere of action and drag
them, in this way, into the torrent of social life” (Durkheim: The division
of labour in society, s 28, citeret i Houten, 2006, s. 20).
Set i relation til det pædagoguddannelsens og det pædagogiske arbejdes
nære tilknytning til civilsamfundet, er denne betragtning interessant. Man
kan argumentere at det pædagogiske område indtil årtusindskiftet har
fungeret sådan som Durkheim beskrev det, hvorefter statsliggørelsen
accelererer. Det er paradoksalt at man i hele den periode næppe har talt
om pædagoger som en profession, og at den diskurs først for alvor er
indført i det 21. århundrede. Det hænger sammen med at pædagoger,
netop på baggrund af deres nære tilknytning til civilsamfundet, ikke for
alvor har levet op til et andet traditionelt professionskriterium: at være i
besiddelse af eksklusiv og højt specialiseret viden. Når der aktuelt tales
om pædagogik som profession vægtes især denne side. Mens man før i
tiden især vægtede medarbejderes moralske kvaliteter som basis for fx en
inkluderende indsats, er der i dag en forestilling om at man gennem øget
specialisering og vidensbasering kan bekæmpe den sociale arv, og
dermed styrke samfundets moralske base og sammenhængskraften.
Viden, etik og autonomi
Pædagoguddannelsen har i det 20.århundrede , med treklangen personlig
udvikling, faglig dygtighed og social ansvarlighed, været en uddannelse
der sigtede mod at pædagoger skulle udøve den type funktion Durkheim
beskrev. Den sociale ansvarlighed afspejler ”de væsentlige
samfundsmæssige værdier” der skulle værnes om, faglig dygtighed
afspejler en specialiseret viden og kunnen, og personlig udvikling
afspejler at man skulle have visse moralske kvaliteter. Én grund til at
pædagogikken ikke nød anerkendelse som profession kan være, at
forholdet mellem viden og etik i det pædagogiske arbejde er anderledes
end i de klassiske professioner.
I Durkheims forståelse er professionelle specialister, der råder over
specialviden, der forpligtiger sig på værdier og der i deres virke formidler
mellem værdierne, den generelle viden de er i besiddelse af og de
specifikke sager og tilfælde de møder. Som specialister skal de, indenfor
det mandat de har fået af samfundet, kunne træffe de fornødne
beslutninger, forudsat at de handler i overensstemmelse med den opgave
225
de har fået. Opgaven forpligtiger: der er værdier der skal tages vare på.
Når de træffer beslutninger skal det gøres med afsæt i viden, men altid i
relation til den konkrete sag. Det fordrer dømmekraft eller etisk sans. Den
interne moral og kontrol i professionsgruppen skal sikre at pligtens kald
er så høj, at den kan høres selv af et halvdøvt øre. (Durkheim, 1992, s.
13).293 Borgerne i samfundet kan derfor have tillid til professionerne, og
bør underkaste sig deres autoritet. Professioner har en autonomi.
For pædagoger, der arbejder med subjektificeringsprocesser, og der skal
være virtuose i deres arbejde med socialisering, kvalificering og
subjektificering, fylder den umiddelbare udøvelse, hvor de skal handle
uden at have tid til at objektivere, ret meget.294 Derfor er dannelsen af
deres praktiske verdensforhold (etik) fremtrædende. Det gjaldt i 1910295,
og det gælder fortsat i dag. Pædagogikken foregår dengang som nu i en
difference mellem teori (viden) og praksis (sædvane), der hvor der er
allermest brug for moralsk viden.296
I afsnittet om pædagogik som videnskab (4.3) har jeg argumenteret for at
pædagogik i højere grad er en handlingsvidenskab end en
erfaringsvidenskab. Mens erfaringsvidenskabelig viden gør den andens
anderledeshed til noget kendt, tilnærmer pædagogikken sig denne
293
I den engelske oversættelse af den tekst af Durkheim som der her refereres til
oversættes det franske ”profession” med ”calling”, hvilket også indikerer, at det
moralske aspekt var fremherskende.
294
Verden er, med Heideggers begreb, vedhånden: man er midt i den.
295
Ludvig Beck, der i 1934 oprettede Barnets Højskole (se også note 78), skrev i
overensstemmelse med Durkheims analyse af arbejdsdeling og specialisering at
”Hjemmets gerning er blevet samfundets” , og knytter i den følgende svada denne
”gerning” ikke så meget til videnskabelig viden, som til intelligens og moral: ”Vi, som har
dette Arbejde med Børnene indefra i Aarevis, og som har ment Dag til Dag, og fra Aar til
Aar at anvende saavel al vor Intelligens som vore sympatiske Følelser for at finde
Aarsagssammenhængen, når vi mødte noget vanskeligt overvindeligt, vi har ikke kunnet
føle os overvældede, når vi mødte et Arbejde, der på Basis af Studier af Abnorm-Anstalter
eller Sindssygeanstalter søgte at kaste strejflys ind over vores Gerning. Kaste Strejflys! Aa
nej! Havde det været det, saa havde vel også vores Forhold til disse Undersøgelser været
et Andet; for vi har længe arbejdet med disse Enkelte, der saa paa et Punkt, saa paa et
andet havde, hvad vi i vort populære Sprog kaldte ”en Skrue løs” –nu siger vi: Psykopatog vi har prøvet de forskellige Midler for at vinde frem overfor saadanne Tilfælde og
derved skaffe os Erfaring; men gøre Undtagelsen til Regel eller anlægge Basis ud fra
saadanne Tilfælde, har tilvisse ikke kunnet falde os ind.”(Beck 1910, citeret i (Kyrø, 1998)
296
Ludvig Beck refererer i 1909 til ”den retning opdragertankerne har taget herhjemme”
når han argumenterer for at det vigtigste i det socialpædagogiske arbejde er ”at det
personlige, det individuelle kommer til sin ret, så at disse børn, som lider underfølgerne af
en ulykkelig barndom, ikke også skal lide under dette at blive behandlet som numre uden
individualitet” (Beck, 1909)
226
andethed som noget man skal komme i dialog med.297 Den
handlingsvidenskabelige viden er ikke en erstatning for, men en
understøttelse af praktikerens etiske sans og dømmekraft. Fordi etikken,
takten, virtuositeten fylder forholdsvis meget, har pædagoger også en
anden mulighed for, og forpligtigelse til, at gå i dialog med dem de
arbejder med og for: de kan ikke skjule sig bag ”hårde facts” og
uangribelig ekspertviden. Set ud fra en klassisk professionsforståelse er
det en indskrænkning af autonomien, set ud fra pædagogikken kan man
også argumentere for at det er en kvalificering af autonomien: man kunne
tale om en professionsgruppe der har en særlig opgave og en særlig
position, og som derfor må kendetegnes af ”demokratisk autonomi [se
også (Togsverd & Rothuizen, 2015b)].
Fra autonomi til akkreditering
Durkheims forestillinger om hvorfor vi har professioner og om hvordan
de skal organisere sig, giver grobund for forestillingen om professionel
autonomi. Andre sociologer anlægger ikke i samme grad et normativt syn
på professioner; de ser først og fremmest på at professioner de fakto har
en position og en rolle i samfundet. I kraft af den autonomi professioner
gør krav på, får de også en magtposition, og professionsudøvere, som
læger og advokater, får en høj status. Det betyder at de også får en
interesse i deres egen position og status, dvs. at den normative
forpligtigelse, der for Durkheim var central, i virkeligheden ikke er så
afgørende, og at der er tendenser til at professioner bliver lidt for
autonome (fx Illich, 1977).
I den anden halvdel af det 20. århundrede stilles der spørgsmål til
professionernes udøvelse af autoritet og magtposition. Der opstår en
bevægelse hvori der efterlyses mere hensyn til brugerperspektiver,
humanisering, demokrati og effektivitet. Det gælder til en vis grad de
klassiske professioner, men især også det arbejde der udføres med støtte
fra staten og tæt på civilsamfundet, herunder i uddannelsessektoren. Der
bliver gjort op med ”professorvældet”, med ”den sorte skole”, ligesom
patienter i sundhedsvæsnet kræver en stemme, såvel individuelt som
gennem interesseorganisationer. I løbet af få årtier bliver opgøret med
297
Titlen på min bog fra 2001 ”Pædagogisk arbejde på fremmed grund” (Rothuizen,
2001) taler her for sig selv. Ved Dansk Forening for Socialpædagogik´s 10 års jubilæum
blev der afholdt en temadag om ”profession”, som jeg som formand sammenfattede og
kommenterede i en lille artikel under titlen ”Man kan ikke vide alt….” (Rothuizen, 2007).
227
visse magtpositioner og former for autoritetsudøvelse i feltet mellem stat
og borger sat i system gennem øget kontrol, indføring af markedsstyring
der giver intern konkurrence og visse valgmuligheder for ”brugerne”,
samt forventninger om at arbejdet skal være baseret på ”sikker viden”.
Humanisering forvandles til kontrol, demokrati til markedsstyring og
effektivitet til sikker viden. De tre i forening er i dag ofte grundlaget for
den akkreditering der skal til, for at en institution hvor der arbejdes
professionelt, kan godkendes.
Mens Durkheims og én af grundlæggerne af professionssociologien, Eliot
Freidson (1923-2005) (Freidson, 2001) angiver som rationale for
professionskategorien, at professionerne følger en anden organisationsog virkningslogik end ”markedet” og ”bureaukratiet”, fordi de er baseret
på et moralsk engagement i et samfundsmæssigt gode, ser det nu ud til, at
det arbejde professionsbachelorer skal udføre opfattes som en teknisk
opgave, der kan sættes i system gennem en kombination af
politisk/forvaltningsmæssig styring og kontrol, omsætning af
værdidrevne kontakter med borgerne til varer (ydelser, service) der
udbydes på et marked, transparens gennem anvendelse af sikker viden,
samt træning i ”det objektiverende blik” der , med Ludvig Becks ord, gør
det muligt at behandle mennesker som numre uden individualitet.298
I kapitel 2 er denne transformation først benævnt som statsliggørelse og
senere som en ”diskursiv praksis”, der på afgørende vis også ændrer
pædagoguddannelsen. Det der sker med pædagoguddannelsen kan vi nu
se som en del af en transformation der gør sig gældende for en lang
række opgaver der skal løses for at sikre samfundets moralske base.
Bevægelsen er paradoksalt, da statsliggørelsen, kombinationen af
bureaukratisering, markedsstyring og erfaringsvidenskabelig viden
298
Van Houten bruger her begrebet ”omsorgs-Taylorisme”, der tydeligt angiver at en
social arbejdsdeling der skal sikre sammenhængskraft erstattes af en teknisk
arbejdsdeling, der ikke giver (meget) plads til den professionelles normative ansvar. Han
taler i den forbindelse om professionals der er sat i bur (Houten, 2006, s. 22), en
formulering hvori man kan høre ekkoet af Webers formulering om ”rationalitetens
jernbur”. Van Houtens hypotese er at normativiteten (som i min begrebsverden ligger i
resonansen) alligevel slår igennem, fordi de professionelle forholder sig ironisk (se også
note 300). Han refererer til den Amerikanske politikolog Deborah Stone og hendes
begreb om ”policy-paradox” og citerer: ”Paradoxes are nothing but trouble. They violate
the most elementary principle of logic. Something cannot be two different things at once.
A paradox is just such an impossible situation, and political life is full of them”.
Formuleringen er en parallel til min forståelse af at den diskursive praksis ikke kan
undvære den resonans som den vil være et alternativ til.
228
garanterer effektivitet, men samtidigt fjerner fokus fra den moralske base
som en moralsk base. 299
Resonans i professionsbegrebet
I dag er der kun få der vil anvende professionskategorien i den betydning
som Durkheim gav den. Enten opfattes professionalitet som en kvalitet
der udmærker den loyale opgave-løsende medarbejder (Hjort, 2005) eller
også siger man, at professionalisme er et foranderligt, socialt konstrueret
koncept med en betydning der fremgår af den måde det bliver brugt på
(Evans, 2008, s. 22). I tråd med udredningen af kompetencebegrebet i
kapitel 2 kan man også her gøre gældende at der i den måde begrebet
bruges på, og på trods af definitionsforsøg der reducerer professionalitet
til loyale opgaveløsning, fortsat er en betydelig resonans af en
forpligtigelse på en moralsk base.300 Uanset at arbejdets organisering
bliver teknificeret, så er det muligt at benytte et spillerum for at
”professional ethics must claim en independence from patron, state and
public that is analogous to what is claimed by a religious
congregation”(Freidson, 2001, s. 221)301 Hvis vi antager at det holder,
dvs. at der kan være gode grunde til at påberåbe sig en form for
professionel autonomi, så vil det være vigtigt at finde frem til hvad den
autonomi præcis indeholder. Spørgsmålet om professionel autonomi
henviser således til spørgsmålet om fagets autonomi.
299
Evans (Evans, 2008, s. 29) bruger begrebet ”government-imposed professional
development”. Det er i den betydning af statsliggørelse også kan indebære
markedsgørelse.
300
Se også (Solbrekke & Østrem, 2011). Evans (Evans, 2008) behandler spørgsmålet om
forholdet mellem ”den udefra kommende definition af professionalisme” og ”udøvernes
egen oplevelse af professionalitet i forhold til den praksis de udøver og den kultur den er
en del af” som interaktion mellem struktur og aktør. Det svarer i grove træk til forholdet
mellem diskursiv praksis og resonans. Af hendes analyse fremgår, at ”resonans” ikke kan
undværes: “If professionalism is essentially accepted as a collective commonality of
approach to and execution of the key roles, responsibilities and activities that constitute
the work undertaken by the profession then its existence is undermined by a diversity
that negates its essential features.” (op. cit. s.28). Er der i professionsudviklingstiltag kun
fokus på funktionalitet og ikke på attituder, er resultatet en ironisk tilpasning. Evans
holder sig dog fra at fortolke ”resonansen” som havende en bestemt værdi, da hun
eksplicit bekender sig til ikke at være normativ, og kun forholder sig til ”hvordan
konstruktiondynamikken fungerer”. For hende er der ikke noget ”umisteligt”, med
mindre –og kun så længe som- denne forestilling aktuelt er en del af udøvernes egen
opfattelse af professionalitet.
301
Den skelnen mellem yderside og inderside der praktiseres i pædagoguddannelsens
studieordning (se s. 72) kan opfattes som en sådan påberåbelse. Van Houten er fortaler
for en sådan linje og skriver: ”Som sagt, det handler om to verdener, og lade dem bare
eksistere ved siden af hinanden” (Houten, 2006, s. 24 min oversættelse)
229
4.4.3. På sporet af pædagogikkens integritet : Den
åndsvidenskabelige pædagogiks forestilling om autonomi
Rousseau, der indleder den pædagogiske epoke hvori opdragelse bliver et
projekt, hævder pædagogikkens autonomi temmelig radikalt: for at
projektet kan gennemføres, skal pædagogikken frigøre sig fra samfundet.
Derfra har vi fortsat forståelsen af at pædagogik per definition også er
civilisationskritisk. Men indebærer civilisationskritik at opdragelsen skal
finde sted i en helt egen, fra det øvrige samfund adskilt sfære? Kant
kombinerer tvang, kritik og moralsk dannelse: socialisationens og
kvalifikationens udefra kommende fordringer og den moralske habitus
som barnet selv skal udvikle er på en gang hinandens forudsætninger og
hinandens begrænsninger.
I den kontinentale pædagogiks historie kommer forestillingen om
”pædagogisk autonomi” stærkt frem i den åndsvidenskabelige
pædagogik, der var fremtrædende i perioden fra 1918 til 1933 og fra 1945
til 1960.302 Dens opkomst og stærke position i især Tyskland og
Nederlandene kan ses i relation til den rådvildhed der var efter 1.
verdenskrigs rædsler: nu skulle der en nyorientering til, der kunne gå
imod meningsløsheden. Ligesom Danmark efter 1864 vendte sig indad
for at vinde det der blev tabt udad, vendte pædagogikken sig også indad.
At denne vende sig indad også medførte at pædagogikken lod sig
overrumple af nazismen, er desværre også en del af historien.
Den pædagogiske praksis er et antropologisk faktum; et
urfænomen
Den åndsvidenskabelige pædagogik handlede dog ikke om at indstifte en
opdragelse udenfor samfundet, men om at tage afsæt i at opdragelse altid
allerede foregår; at det er et kulturelt fænomen som har en egen mening,
og som ikke kan erstattes af noget der ikke er pædagogisk. Som et
kulturelt fænomen er pædagogik en praksis. Det er en praksis der er helt
uafhængig af teori, for teori skaber ikke praksis, men belyser den. ”Det
pædagogiske ansvar mellem den yngre og den ældre generation er ikke
302
I min introduktion af „det pædagogiske projekt i 3.1.2. har jeg nævnt Dietrich Benner
der ikke primært ser projektet som et historisk projekt men som en antropologisk
konstant (note 98 ) Benner, der begyndte sin videnskabelige karriere i 1965, er måske
den mest fremtrædende nulevende tyske arvtager af den åndsvidenskabelige
pædagogik. Som professor emeritus blev han i 2009 udnævnt til æresdoktor ved
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, uden at det i øvrigt, for så
vidt jeg kan se, har sat ret mange spor dér.
230
en teoretisk konstruktion, men en opgave generationer er stillet i”
(Oettingen, 2006, s. 294). Urfænomenet er forældre-barn relationen, som
er koblet til et pædagogisk ansvar. Den praksis var der før, den er der nu,
og den vil også i fremtiden være der. I den åndsvidenskabelige
pædagogik studerer man dette fænomen i alle sine afskygninger; den er
grundlæggende fænomenologisk.
Som videnskabelig disciplin griber den åndsvidenskabelige pædagogik
tilbage til Schleiermacher, der taler om praksis`værdighed : ”Die Dignität
der Praxis ist unabhängig von der Theorie; die Praxis wird nur mit der
Theorie eine bewusstere.”(Schleiermacher, 1969, s. 11). Praksis er
meningsfuld, det gælder om at forstå og belyse dens mening, og om at
rekonstruere den som teori. Herman Nohl, en fremtrædende repræsentant
af den åndsvidenskabelige pædagogik, ”tager udgangspunkt i det
pædagogiske livs egen meningsfyldthed” og ”analyserer den
pædagogiske proces, for at finde de pædagogiske forhold, hvori barnet
og barnets åbenhed for dannelse, opdrageren eller den førende og
dannende kraft, deres dannelsesfælleskab, dannelsesidealet og de
pædagogiske midler på dynamisk vis er forbundne med hinanden” (Nohl,
2002, s. 125, min oversættelse) .303 I den åndsvidenskabelige pædagogiks
optik (teori) foregår det hele i dette pædagogiske forhold, der har en helt
egen værdi.304 Forholdet hører barndommen og ungdommen til, og
afsluttes på det tidspunkt hvor den unge selv er myndig, og ikke længere
har brug for én der kan føre ham til sig selv.305 306 Mens Ludvig Beck
303
„Die systematische Untersuchung der Pädagogik geht aus von dem eigenen Sinn des
pädagogischen Lebens und analysiert den Bildungsvorgang auf die in ihm enthaltenen
Bezüge in denen der Zögling und seine Bildsamkeit, der Erzieher oder die führende und
bildende Kraft, ihre Bildungsgemeinschaft, ihr Bildungsideal und ihre Bildungsmittel zu
einem dynamischen Zusammenhang miteinander verbunden sind“ (Nohl, 2002, s. 125)
304
På Nederlandsk afspejlede dette bånd sig rent sproglig i begrebsparret ”opvoederopvoedeling. Opvoedeling er et neologisme, der er dannet med udgangen ”ing” efter det
nederlandske begreb for opdragelse, hvilket betyder ”den der skal (opdrages)”. Man
kendte udgangen fra begrebet ”vondeling”, der anvendes når spædbarn bliver efterladt
(som man siger på dansk) for at blive fundet, så nogen kan tage sig af det. Det
Nederlandske ord har resonans af historien om Moses der blev lagt ud of fundet –og
adopteret- af faraoens datter. Hun tog ham til sig som sin egen. Da Max van Manen, der
på sin egen måde i Canada byggede videre på den tilgang til pædagogik, der udviklede
sig med udgangspunkt i Utrecht, med Martinus Langeveld som foregangsmand og
nestor, holdt en ”Langeveld Memorial lecture” i 1990, fik den titlen: In Loco Parentis.
Pædagogen bærer i sit arbejde en del af forældrenes naturlige pædagogiske ansvar(se
også (Manen, 1994, s. 162). Den åndsvidenskabelige pædagogik var bl.a. interesseret i at
blotlægge denne pædagogiske relations fænomenologi.
305
Nohl beskriver hvordan dette forhold ikke blot er et middel, men et mål i sig selv, og
at forholdet til ”en ægte lærer” måske er det allermest grundlæggende forhold (Nohl,
231
talte om tillid, om intelligens og sympatiske følelser i modsætning til det
at behandle de unge som et nummer, så taler Nohl om ”Pädagogisch
Eros”, i modsætning til det at arbejde for pengenes skyld. Nohl refererer
ikke til samfundets normative base, men til barnets bedste, dets
individualitet. Det er ikke samfundet, men barnet og dets (kommende)
myndighed, der sætter dagsordenen. Selvom man selvfølgelig også har
øje for om barnet vil kunne klare sig i samfundet, så er det
pædagogikken, og ikke samfundet der sætter opdragelsesrammen.
Den trefoldige autonomi
De pædagogiske institutioner har en pædagogisk opgave; de skal ikke
være godt for noget andet end for en opdragelse der sigter mod at
barnet/den unge bliver ført til sig selv, og kan blive myndig –kirke, stat
og erhvervsliv skal lade pædagogikken styre det pædagogiske felt, og må
overholde et armslængdeprincip. For at praksis kan sigte mod barnets
autonomi, må den selv have en autonomi. Også den teori der belyser og
rekonstruerer praksis skal have en autonomi, og må ikke styres af andre
interesser.
Pædagogik som (autonom) disciplin
Teorien foreskriver ikke, men giver praksis en mulighed for at reflektere
over sig selv. Videnskaben tager udgangspunkt i praksis og vender
tilbage til den. Den er om praksis, fordi den bestræber sig på at forstå de
ideer, mål, og relationer der er i praksis, samt de betydningen, som de
begivenheder og forhold, der er aktuelle i opdragelsespraksis, bærer.
Teorien er hermeneutisk og fænomenologisk, og det anses for værdifuld,
at også pædagogerne er øvet i den type (teoretisk) forståelse, netop fordi
2002, s. 130). Han karakteriserer forholdet som lidenskabelig ”Die Grundlage der
Erziehung ist also das leidenschaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu einem
werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst willen, dass er zu seinem Leben und
seiner Form komme” (op. cit. s. 131). At forholdet er lidenskabeligt kommer også af at
opdragelsen foregår i et spændingsfelt og er antinomisk: barnets selvstændighed
begrundes i en relation der dyrkes for at den kan ophæves, den kræver personlig
engagement (Liebe) og dømmekraft (takt), for ingen kan give et entydigt opskrift på
hvordan en antinomisk relation udvikles. Den kræver at pædagogen –såvel den
praktiske som den teoretiske– tager ansvar, og vil bære de kvaler og lidelser som det
lidenskabelige forhold også fordrer.
306
I den danske socialpædagogik er ”relationen” fortsat et nøglebegreb og en bærende
værdi. i Steen Juul Hansens undersøgelse af styring på det socialpædagogiske område
har normen ”socialpædagogikken skabes i mødet med brugeren” en fremtrædende
plads (S. J. Hansen, 2009). Jeg har også selv víst og argumenteret for relationens
betydning i socialpædagogisk arbejde (Rothuizen, 2001).
232
forståelsen altid skal være konkret, dvs. forholde sig til det generelle
fænomen der undersøges, dér hvor der har sin konkrete form.307
Pædagogik bliver med Flitners ord: ’engageret refleksion’ (se Klafki,
1998), med Langevelds ord ’en praktisk, situationsanalytisk videnskab’
(Langeveld, 1969, 1979), der øger praktikerens frihedsgrader.
”Pædagogik er en praktisk videnskab, der vil vide hvordan tingene er, for
at finde ud af, hvordan der skal handles” står der forrest i alle udgaver af
Langevelds grundbog (1979) 308, der blev trykt i næsten 83.500
eksemplarer perioden fra 1946 til 1981 (Bos, 2011, s. 216). Pædagogik
er en handlingsvidenskab: videnskab om og for praksis.
Eksternt pres og interne svagheder bliver fatal
Den åndsvidenskabelige pædagogik kunne nok udlægge fænomener,
forestillinger, motiver og relationer, men havde ikke redskaber til at
efterprøve hvad der virkelig skete309,, og hvilke udefrakommende
(sociologiske) faktorer der eventuelt kunne forklare det. 310 Den
åndsvidenskabelige pædagogik tabte sin position, da den blev klemt
mellem på den ene side kravet om empirisk erfaringsvidenskabelig viden
og på den anden side den kritiske videnskabs samfundsmæssige
forklaringer og samfundsmæssige løsninger på pædagogiske problemer.
Konsekvensen af ikke at ville være ”midt-i” men at indtage en ”autonom”
position er, paradoksalt nok, at man må gøre sig en forestilling om
samfundet som en harmonisk og stabil størrelse –og opdrager til det.
Gennem ”neutraliseringen” af pædagogikken bliver den også tandløs,
derved legitimeres det som alligevel sker, og man ser ikke at pædagogik,
307
„Wichtig scheint uns hier zu sein, dass wir pädagogisch immer so verstehen, dass wir
Bezug nehmen auf konkret mögliche Situationen. Denn es gibt nicht „die“ Erziehung und
nicht „die“ Bildung, sondern nur die Erziehung und Bildung dieses einen bestimmten
Menschen. Auf der Erzieherseite gibt es nur ein konkrete pädagogische Verantwortung
für diese Kinder; eine Allerweltsverantwortung ist gar keine.“ (Danner, 2006, s. 107)
308
Iøvrigt en passage der uden henvisning nærmest bogstaveligt er skrevet af fra
Theodor Litts artikel fra 1921 om den pædagogiske tænknings metodik (Bos, 2011, s.
217)
309
Historien om Langevelds undersøgelse af ”massa-ungdommen” som blev udført i
opdrag fra ministeriet siger alt i denne sammenhæng . Der går 7 år fra opdraget til
afrapporteringen. Rapporteringen er rodet og Uddannelsesrådet, der skal præsentere
rapporten til ministeren, skriver ligefrem med et tydeligt understatement: ”både
undersøgelsens metodik og begrebsanvendelsen synes ikke altid at være indiskutable”
Dette på trods af at dataindsamlerne havde en 23 siders vejledning med ikke mindre end
367 spørgsmål der skulle findes svar på! (Bos, 2011, s. 250 ff; Onderwijsraad, 1955)
310
Det fænomenologiske blik implicerer en vis blindhed i forhold til de
samfundsmæssige forholds betydning for den konkrete opdragelse. Civilisationskritikken
får kun begrænset plads.
233
der har en interesse i demokratisering, ind i mellem må være på kant med
samfundet. I den åndsvidenskabelige pædagogik glemmes
civilisationskritikken, og dermed bliver autonomien illusorisk, endda med
fare for at man også på det nære plan forveksler tvang med
myndiggørelse og selvbestemmelse. Den åndsvidenskabelige pædagogik
risikerer, med andre ord, at være normativ, ikke ud fra en ren forestilling
om ”det pædagogiske”, men med reference til ”det eksisterende”. Dette
peger på at det er mindst lige så risikabelt at koble det pædagogiske og
det politiske projekt fra hinanden, som det er, at koble dem for tæt til
hinanden.
Klaus Mollenhauer, én af den åndsvidenskabelige pædagogiks lærlinge,
kritikere og arvtagere, går så vidt, at han redegør for at pædagogikken
ikke bare er autonom, dvs. har sin egen interesse som der skal være plads
til, men at den også skal kunne være dysfunktionel (Bast, 2000, s. 89;
Mollenhauer, 1977). Dysfunktionaliteten kan forsvares med en
henvisning til at pædagogikkens autonomi bunder i at opdragelsespraksis
er en selvstændig praksis, men den kan også forsvares med en henvisning
til samfundets moralske base, dvs. med samfundets (langsigtede)
interesse i at fungere som en organisme der fornyr sig, fremfor som et
hamsterhjul, der drejer om sin egen akse. Denne begrundelse for også at
kunne være dysfunktionel er dog først blevet mulig efter opgøret med den
Geisteswissenschaftliche Pädagogiks stiltiende opfattelse af samfundet
som en harmonisk størrelse.
4.4.4. På sporet af pædagogikkens integritet: et pædagogisk
ideal
Vil man gøre krav på ”en egen plads”, så må det gøres mere tydeligt hvad
”det pædagogiske” er for en størrelse. Foruden at man skal hævde og
tydeliggøre subjektificeringsdimensionen, skal man også kunne angive
det civilisationskritiske, uden at man af den grund melder sig ud af
samfundet. Gert Biesta tager denne udfordring op, og skitserer noget
man kunne kalde ”et pædagogisk ideal”, dvs. en nærmere bestemmelse af
den for pædagogikken centrale subjektificeringskategori (Gert Biesta,
2015a, 2015b, 2015c) . Han begynder der hvor Mollenhauer sluttede:
med forholdet mellem pædagogiske institutioner og samfundet.
234
Pædagogik er midt-i og manifesterer sig
Til en konference om uddannelseskvalitet i juni 2015 i Nederlandene, er
Biesta inviteret til at skrive et essay. Essayet er publiceret på en website
og fungerer som optakt til hans oplæg på kongressen. Titlen er: ”God
uddannelse, funktionel eller dysfunktionel? Om skolen som øvelsesplads
for livet som voksen” (min oversættelse)(Gert Biesta, 2015c).311 Biesta
konstaterer at uddannelse og pædagogisk arbejde ikke kun handler om at
tilpasning af barnet til samfundet, men også om dannelse til en
selvstændig person, en person der kan tænke selv, er kritisk og ansvarlig.
Han afviser både den funktionelle (tilpasnings)pædagogik og den
dysfunktionelle pædagogik i den pædagogiske provins, og søger en tredje
vej. Udfordringen er, siger han, hvordan vi kan formgive forholdet
mellem pædagogiske institutioner og samfundet på en sådan måde at
barnet kan være, og have fodfæste, i verden. Han griber tilbage til
Mollenhauers kritik af den åndsvidenskabelige pædagogik, der går ud på,
at den opererede med en forestilling om et stabilt og harmonisk samfund
–et samfund med delte værdier. Mollenhauer ser samfundet derimod som
et konfliktfyldt og dynamisk sted, og er ikke ud på at definere pluralitet
og diversitet som problemer. Et demokratisk samfund bygger på bestemte
politiske værdier, som frihed, lighed, solidaritet, men har ikke nogen fast
opskrift på hvordan de værdier præcis skal gestaltes. Pluralitet og konflikt
er en del af det demokratiske samfund, og må derfor ikke holdes udenfor
den pædagogiske sektor eller betragtes som en forstyrrelse af
pædagogikkens funktionalitet. Pædagogik må holde barnets fremtid åben.
Det er en demokratisk nødvendighed at forestille sig samfundet som et
sted, der er åben for en flerhed af værdier, der kan være i konflikt med
hinanden. Disse argumenter begrunder, at man skal opfatte
pædagogikkens dysfunktionalitet positivt: den bidrager til barnets
åbenhed og til et levende demokrati.
Ønskværdige ønsker
Biesta søger nu videre efter hvad det vil sige at få fodfæste i verden, og
søger hjælp hos den franske pædagog Philippe Meirieu. Meirieu
interesserer sig også for spørgsmålet om de pædagogiske institutioners
311
Det hollandske ord ”volwassenheid” svarer til det engelske ”adulthood”; på dansk er
der ikke nogen præcis ækvivalent i form af ”voksendom”; jeg bruger omskrivningen:
”livet som voksen”. I det følgende vil jeg bruge både uddannelse og pædagogik som
oversættelse af ”onderwijs”, som jeg opfatter bliver brugt i den brede betydning, som
”education” på engelsk.
235
forhold til samfund og demokrati. Meirieu mener at pædagogik må sigte
mod at barnet kan være i verden uden at være verdens centrum, dvs. at
barnet må kunne omgås og håndtere andethed uden at tabe sig selv. I
modsætning til denne voksne omgang med verden og med sig selv står
den infantile måde at være i verden på, som er egocentrisk. Biesta gør
det klart at barnlighed og voksendom ikke har med alder at gøre: børn
forholder sig ofte voksent mens voksne ofte forholder sig infantil. Den
pædagogiske opgave er ikke udvikling af alle barnets talenter, sådan som
det ofte hævdes i dag, men at afbryde, forstyrre (interrupt) og yde
modstand mod den egocentriske måde at være i verden på, så barnet kan
frigøre sig fra ”la logique du caprice”, fra at lade sig styre af indfald og
luner, og finder ud af hvilke ønsker og længsler der er ønskværdige, set i
relation til sig selv, samlivet med andre og en verden med begrænsede
ressourcer.312 Det handler ikke om undertrykkelse af ønsker og længsler,
men om at transformere dem til ønsker og længsler, der gør det muligt at
leve, og at leve (demokratisk) sammen.
Modstand og begrænsninger
Biesta gør opmærksom på at vores væren-i-verden altid vil møde
modstand, fordi vi ikke er lig med verden og verden ikke er lig med os.
Modstand kan håndteres ved at fjerne modstanden, ved at få kontrol over
den, så den bliver tilintetgjort. Modstand kan også håndteres ved at man
trækker sig tilbage og forsvinder, hvilket er en form for selvdestruktion.
En tredje måde at håndtere modstand på, er at gå i dialog med det der
yder modstand (Gert Biesta, 2015b, s. 238). ”Andethed” er en form for
modstand, der kan kalde et selv frem, som ikke var der før dette kald. I
den måde at være i verden på er man ikke ud på at konstruere sig en
verden ved at ”forstå” den, eller ved at ”kontrollere” den, men man er
åben for ”what is this asking from me” (Gert Biesta, 2015b, s. 237).
Derved kan selvet blive til i mødet med verden -fremfor at det stiller sig
op som verdens midtpunkt. Mødet med denne ”andethed” kan ske når der
er ”teaching”, mens ”læring” holder én indenfor de kendte rammer. Når
den form for subjektificering indtræffer, taler Biesta om ”the gift of
teaching”. (Gert Biesta, 2012a), som han forbinder med transcendens.
Det er ikke noget der kan planlægges, udføres, dokumenteres og
evalueres: det indtræffer, og man kan ikke vide hvordan, hvornår og
312
Temaet om modstand og om transformation af ønsker og længsler til ønskværdige
ønsker og længsler behandles også i (Gert Biesta, 2012b)
236
hvilken betydning det får. Subjektificering er et uforudset svar på et
uforudset kald, det rykker subjektet ud af den komfort-zone, hvor man
kan tro at verden er til for ens egen selvudfoldelse.313 Subjektificering
betyder at åbne sig for det andet og den andens integritet –andethed– som
noget der ikke må tilintetgøres gennem forsøg på beherskelse, men som
noget der kalder på en frivillig begrænsning og en besindelse på, om det
man ønsker nu også er ønskværdig. Det sidste kalder Biesta også for en
voksen måde at være i verden på.
Pædagogik yder derfor også modstand: modstand mod de infantile ønsker
og længsler, samtidig med at den giver hjælp til at stå imod dem. Også i
forhold til samfundet indeholder pædagogik modstand: modstand mod de
infantile og umodne forventninger som samfundet har, fx at de
pædagogiske institutioner skal være 100% funktionelle for samfundet.
Denne modstand er begrundet i pædagogikkens integritet, for netop en
100% funktionel pædagogik forhindrer de processer der skal til for at
blive voksen.
Pædagogikkens politiske betydning
At gå i dialog og at begrænse de egocentriske ønsker og længsler er
væsentlige kvaliteter, der bidrager til demokrati, hvor de individuelle
ønsker skal transformeres til noget der er ønskeligt for alle, og til en
økologisk bevidsthed og adfærd, der består i at vi omgås vores planets
begrænsninger gennem begrænsning af os selv. Det ønskværdige skal
altid ses i et perspektiv af ansvarlighed, så der også kan være en næste
generation af voksne der kan tage stilling til hvad der er ansvarlig.
Subjektificering som afbrydelsen af egologi
Biesta uddyber sin forståelse af subjektificering som en afbrydelse af
egoismen, gennem en ”epiphanie af den etiske fordring” (Gert Biesta,
2015e). Han forkaster humanismen, som vil definere mennesket ud fra
sig selv, både i den variant hvor subjektet defineres ud fra forestillingen
om ”rationel autonomi”, og i den variant der kom til da denne forestilling
kom under pres (se 3.2.5.): forestillingen om et decentreret subjekt der
definerer sig gennem sin deltagels i en procedural fornuft (se 3.3.5).
Biesta mener at der også i den sidste situation fortsat er tale om et
313
En selvudfoldelse der måske mest af alt finder sted som en tilpasning til
omgivelserne, jvnfr det Foucauldianske begreb om ”governmentality”, og i tråd med de
subjektiveringsformer der nu er funktionelle (se også s.135 ff.), eller som en given efter
for infantile ønsker og længsler.
237
selvberoende subjekt. Humanismen er, siger Biesta, forsøget på at springe
over sin egen skygge, at proklamere frihed og samtidigt definere et selv.
Derfor søger han efter post-humanistiske muligheder for pædagogik og
uddannelse. Biesta krediterer Heidegger, Levinas og Foucault for
humanismekritikken. Hvis mennesket ikke ud fra sig selv kan give
verden mening, kan han efter Heidegger modtage mening, lytte til hvad
der taler til ham og værne om det. For Biesta er dette skift dog ikke
radikalt nok, for forståelsen har fortsat en ”egologisk struktur”, der går
ud fra selvet og vender tilbage til selvet. Selvom det foregår ’via’
verdenen (op.cit. s. 3), så er verden immanent i forhold til selvets
forståelse. ”While such acts of comprehension do have an object, this
object always appears as an object of my signification and, in this sense,
remains dependent on these acts of signification.”(s.7). Her kommer også
hermeneutikken til kort; set fra et pædagogisk synspunkt lider den af det
samme som konstruktivismen, idet immanensen udelukker et kriterium
for at bedømme disse meningsoplevelser- og tilskrivelser: den implicerer
relativisme. Vores subjekt-hed, siger Biesta, konstitueres ikke gennem
vores oplevelse af mening og meningsgivning (”acts of signification”).
Levinas angiver en anden mulighed: at vores subjekt-hed bliver kaldt
(frem) et andet sted fra, ikke fra kultur (der forstås, tilegnes og leges i),
men fra noget der ligger før kulturen: etikken, som, med et Levinas-citat,
”is the presupposition of all Culture and signification” (s.8).
Hvordan ego-som-subjekt er funderet i etik
Biesta redegør for Levinas forståelse af den Anden, der kommer til os på
to måder: som et ”fænomen” jeg forstår og som en epiphanie –”an
epiphany that bears its own significance, independent of the signification
received from the world” (s. 10). Den andens ansigt er en umiddelbar
appèl, som når mig uden mellemkomst af min bevidsthed, eller sagt med
et Levinas citat: ”This is a challenge of consciousness, not a
consciousness of the challenge”, og derfor ”the upset of the very egoism
of the Ego” (s. 10): egoet svarer fordi ingen anden kan svare på dets
vegne, og derved bliver egoet identificeret med ansvar, moralitet: ”and
hence the moral ’origin’ of the ”Ego-as-subject.” (s. 11).
I begyndelsen er henvendelsen. Henvendelsen kommer udefra, er ikke
immanent men transcendent, det vil sige, det er en åbenbaring
(revelation), noget der ændrer mig, fordi, med et Levinas-citat: ”while
‘its word comes from elsewhere, from outside [it lives at the same time]
238
within the person receiving it’” (p 12), hvor det kalder på min unicitet, og
jeg må gøre det som ingen kan gøre i mit sted. Hermed giver Levinas en
alternativ forståelse af frihed. Åbenbaringen er ikke en åbenbaring af en
sandhed der skal forstås af fornuften, men et etisk kald, dvs. at den indgår
i en praktiske fornuft, som ikke er viden, men retning.
Subjektificering gennem afbrydelse
Efter udlægningen af Levinas vender Biesta tilbage til uddannelse og
pædagogik, for at konstatere at lærer/pædagog rollen i dag er blevet ”the
guide on the side” eller måske endda ”the peer at the rear” fordi læring
opfattes som barnets egen skabelse af mening. Den læringsopfattelse
udelukker subjektificering fordi selvet så at sige er en konstante i
processen; der er ingen afbrydelser i det spil hvor selvet gennem læring
tilpasser sig til omgivelser. Det kan nok sikre en form for overlevelse
men ”it never creates a possibility for the self to exist” (s. 14), fordi der
ikke er noget kriterium for at vurdere det, som det tilpasser sig til: selvet
bliver fanget som et objekt, ikke ulig robotstøvsugeren der tilpasser sig til
sine omgivelser. Subjekthed kommer ikke af forståelse og tilpasning,
siger Biesta, men af at få en henvendelse, at blive kaldt på: ”the moment
where I am addressed by the other, where the other, in Levinas´words,
’(calls) upon the unique within me’”. Undervisning og pædagogik
handler derfor ikke (kun) om læring, men også om undervisning
(teaching) og om ”at blive undervist”, som en afbrydelse af barnets
egocentrisme og egne ønsker, en afbrydelse af de sædvanlige
læreprocesser, der går ud på at forstå, beherske og tilpasse sig til verden.
At blive afbrudt indebærer at man åbner sig for andethed, ser udover sin
egen næsetip, bliver voksen og besinder sig på, om det man ønsker nu
også er ønskværdig. At blive afbrudt er at blive kaldt på og at give et svar
som man ikke på forhånd kendte. Det sætter ens ønsker i perspektiv, og
man kan spørge, om det ønskede nu også er ønskværdigt, såvel for én
selv, som for ”what and who is other” (s. 15).
4.4.5. Hvor leder sporene hen?
I 4.4.1. har jeg foreløbig angivet at pædagogik altid foregår i tre
dimensioner, som det kræver virtuositet at bevæge sig i, ligesom jeg har
angivet at subjektificeringsdimensionen er essentiel for pædagogik. I min
søgen efter hvordan pædagogikkens integritet yderligere kan indkredses,
diskuterede jeg forståelser af professionel autonomi og af pædagogikkens
autonomi . Professionel autonomi relaterer sig til en samfundsmæssig
239
opgave, der indebærer realisering af samfundsmæssige værdier.
Pædagogikkens autonomi er knyttet til et antropologisk funderet forhold
mellem forælder og barn. De kan begge ses i lyset af det pædagogiske
projekt, som sammen med det politiske projekt udgør det modernes
ufuldendbare projekt. Projektet handler om ”muligheder”. Det kan være
anderledes, derfor må man hele tiden finde retning. Den professionelle
autonomi handler om de professionelles opgave med at finde retning ,
ligesom pædagogikkens autonomi er koblet til opgaven at føre barnet til
sig selv, så det selv kan finde retning. Det kan være fristende at tro at
kontrol og beherskelse er det samme som at finde retning, det er fristende
at erstatte praktisk viden med teknisk viden. Gør man det, lukkes
projektet. Professionernes disciplinering i et regime, der gør
humanisering, brugerorientering og effektivisering til bureaukratisk
kontrol, markedsstyring og sikker viden, og den erfaringsvidenskabelige
triumf over den åndsvidenskabelige pædagogik, bidrager begge til en
lukning af projektet.
Det uafsluttede projekt giver dog også resonans, fx i den lovgivning, der
danner rammen for de samfundsmæssige opgaver der angiveligt kræver
professionel autonomi. Det modernes projekt resonener i lovgivning,
hvor værdier indskrives, fx i : i folkeskolens formålsparagraf, i
Dagtilbudsloven, i Loven om social service. Her kan man læse om formål
som ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (LBK nr 665, 2014, afs. § 1),
”at fremme børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed”, om ”at
forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt
udviklingsmuligheder” og om ”at forbedre mulighederne for den enkeltes
livsudfoldelse” (LBK nr 150, 2015, afs. § 19.1 samt § 81.1.2 og 3).
Lignende formuleringer findes i dagtilbudsloven (LBK nr 30, 2015) i §§
1, 7, 8, 45 ,65 m.fl., ligesom der i lovene er formuleringer omkring
betydningen af medbestemmelse og forståelse for demokrati (op. cit §§ 7,
45, 65) og brugerinddragelse og medbestemmelse (fx LBK nr 150, 2015,
afs. III). Det forekommer umiddelbart fornuftig ikke at organisere
realisering af sådanne værdier på markedsvilkår eller på bureaukratiets
vilkår –det ville forudsætte, at værdierne kunne operationaliseres, hvilket
de indlysende ikke kan uden en tolkning der foretages på stedet.
Værdierne kan ikke realiseres i form af foruddefinerede ydelser og
effekter/udbytte; det kræver en rettethed at realisere dem. De institutioner
indenfor hvilke fx den pædagogiske profession er organiseret, er ikke
nødvendigvis anlagt på det. Diskussionen af pædagoguddannelsens
240
reformproces i kapitel 2 illustrerer det til fulde, og det er formentlig ikke
meget anderledes i forhold til andet pædagogisk arbejde. Men selv
indenfor en organisering hvori bureaukratisk kontrol, markedsorientering
og vidensbasering er nøgleord, er det muligt at holde fast ved
pædagogikkens integritet i form af en værdiorientering.314 Det forklares
med begreber som ”policy-paradox” og de professionelles ironiske
tilpasning (se note 298 og 300), hvilket svarer til min analyse af at den
diskursive praksis altid ledsages af resonans. De to verdener: den
diskursive praksis og resonansen, kan eksistere samtidigt såfremt man
dyrker civilisationskritik og værner om integriteten. Integriteten er dog
ikke en autonomi: den realiseres ”midt-i” og kan søge både legitimation
og retning gennem dialog, så man kan tale om en demokratisk autonomi.
Hvor autonomi forudsætter uafhængighed, manifesterer integritet sig
midt-i.
Den åndsvidenskabelige pædagogik, med sit fokus på at føre barnet til
sig selv i den pædagogiske relation, står også i det pædagogiske projekts
tradition, men den mister momentum, fordi man hverken vil objektivere
eller se sig selv som ”midt-i”. Mollenhauer (og Biesta) fører den igen
”midt-i”, mens de samtidigt værner om integriteten ved at påpege
nødvendigheden af at pædagogikken også skal være dysfunktionel. Det
modernes uafsluttelige projekt kræver at der tages ansvar, at muligheder
får mæle, så de kan afprøves, for projektet fader ud hvis forskellighed og
pluralitet udviskes, hvad enten det er gennem harmonisering eller gennem
relativisme. Mollenhauer og Biesta bringer pædagogikken atter midt-i.
Selvom begreberne om professionel autonomi og pædagogisk autonomi
ikke er holdbare, peger de teoridannelser der er forbundet med dem på, at
der i forhold til pædagogik er værdier der er umistelige, og at de kun kan
realiseres gennem en personlig tilegnelse. At begge begreber i praksis må
opgives, bekræfter, at det ikke er autonomi der skal ledes efter, men
integritet. Integriteten er det man værner om når man er ”midt-i” og ikke
specielt autonom.
314
I Forskningsprojektet ”Forskrifter for god pædagogik” undersøges og afdækkes
hvordan ”forskrifter” , dvs værdier som ”inklusion”, ”trivsel”, ”den anerkendende
tilgang” m.fl. har betydning i den pædagogiske (daginstitutions)praksis. I disse forskrifter
resonener det pædagogiske projekt, og det ser ud til, at de forbliver virksomme også når
organisationsformer ændrer sig (Schou, Jørgensen, Koch, Pilgaard, & Tuft, 2013).
241
Biesta tager nogle skridt frem i retning af en indkredsning af integriteten.
For ham skal barnet dog hverken ledes til sig selv eller til forståelse af sin
væren-i-verden. Denne ”egologiske struktur” er en del af et korrumperet
projekt, der i alt for høj grad er kommet til at handle om at ”springe over
sin egen skygge”, dvs, at definere muligheder315. Han tager
konsekvensens af at vi ikke kan vide noget om perfektibiliteten, og at det
politiske projekt derfor nødvendigvis må gå ud på at bevare åbenheden,
pluralitet og forskellighed. Det fører ikke til at ”anything goes”, da et
kriterium er, at man skal besinde sig på ønskværdigheden af sine ønsker,
både individuelt og kollektivt. Besindelsen kan komme af erfaringen af at
blive kaldt på –en erfaring der afbryder de habituelle forsøg på at forstå,
beherske og tilpasse sig verden. Dermed bliver den etiske afbrydelse en
væsentlig del af pædagogikkens integritet.
Pædagogikkens integritet, eller forpligtethed på det pædagogiske projekt,
skal realiseres ”midt-i”, og det indebærer at den ikke opfylder et hvilket
som helst samfundsmæssigt ønske: pædagogikken kan være
dysfunktionel. Pædagogikkens umiddelbare dysfunktionalitet er dog
funktionel i det modernes projekt. Dysfunktionaliteten består i, at
pædagogikken insisterer på den subjektificering der kan kvalificere
barnets praktiske verdensforhold i en verden hvori pluralitet og
forskellighed er et vilkår. Pædagogikkens integritet består i, at dens
udøvere anstrenger sig for at give plads til den kalden barnet svarer på
gennem en selvbegrænsning, der kommer til udtryk i (en rettethed i) dets
praktiske verdensforhold
Biesta konkretiserer hvad vi skal forstå ved rettethed, ved den
subjektificering der kvalificerer ens praktiske verdensforhold: at være
rettet betyder at man finder frem til hvad der er ønskværdigt. Rettetheden
kan komme af en ”afbrydelse”, når ”andethed” træder ind og afkræver én
et svar som man ikke på forhånd kender.
At tale om frihed uden samtidigt at ophæve den, er kun muligt i et
metaforisk sprog. Metaforen er her, at der er noget der helt umiddelbart,
dvs. uden formidling gennem bevidstheden, afbryder én, kalder én,
315
Det grundlæggende problem er at ’frihed’ eller ’muligheder’ er uden grænser, og at
hver gang man angiver en konkret grænse, så forsvinder ”frihed” og ”muligheder”.
Foucault indrammer den problematik når han taler om ”the undefined work of
freedom”. Principielt kan man ikke definere frihed uden at ophæve den, at forsøge det
ligner forsøget at springe over sin egen skygge. Frihed må derfor snarere forstås som en
begrænsning, dvs. en rettethed der gives som et uventet svar på et uventet spørgsmål.
242
hvilket udløser et lige så umiddelbart svar, der består i, at man frivilligt
begrænser sig. Biesta beskriver hermed det essentielle i den epiphaniske
hændelse: at man støder på noget som man ikke har tænkt sig til, og som
kræver et umiddelbart svar. Gadamer kaldte det for ”Anstoß”. Biesta´s
differentiering mellem hermeneutikkens immanens og etikkens
transcendens forekommer mig dog problematisk.316 I min Gadamerlæsning kan man også benævne at finde sin fortælling, dvs. at forstå
anderledes og bliver forvandlet af det, som en transcenderende (og
dermed epiphanisk) erfaring. Jeg foretrækker at forstå både det
hermeneutiske og det etiske kald som forskellige metaforer der gør det
muligt at tale om frihed.317 Hændelsen, uanset om det er den
transcendente erfaring af den andens ansigt der stiller en til (an)svar, eller
om det er en ”Anstoß”, der gør man finder sin fortælling, eller om det er
en afbrydelse, er en hændelse, der får en til at begrænse sig: man finder
retning, og dérved realiserer man frihed. Frihed er, siger Biesta, at blive
klar over hvad der er ønskværdig. Biesta´s næste træk er, at sætte denne
ønskværdighed i en politisk kontekst: han sender ønskværdigheden til en
slags intersubjektiv afprøvning: er det nu også bæredygtig i en begrænset
verden? Det er som om Biesta siger, at ethvert praktisk verdensforhold
også skal ses i konteksten af et ansvar for menneskeheden. Denne
afprøvning i forhold til den begrænsede verden foregår på et ganske
bevidst plan, hvor man overvejer og går i dialog. Det minder på den måde
316
Jeg har en mistanke om, at Biesta opererer med samme type opfattelse af
hermeneutikken som Foucault gjorde i 1960-erne( se s. 178), fx når han skriver: "acts of
understanding and interpretation always begin from the self—they are issued by the self,
so to speak—go out to the world, and return to the self.” (Gert Biesta, 2015b, s. 236) Jeg
mener ikke at Biestas forkastelse af det han kalder det hermeneutiske verdensbillede er
en forkastelse af Gadamers filosofiske hermeneutik. Det Biesta kalder der hermeneutiske
verdensbillede er konstruktivistisk og som sådan en sammenføjning af det rationalistiske
selvberoende selv og det empiristiske punktlige selv (se Gert Biesta, 2015b, s. 238).
Gadamers forståelse tager afsæt i en skeen (jvnfr. den oprindelige titel af Wahrheit und
Methode: Geschehen und Verstehen) hvori den der forstår ikke er subjektet, men en der
er med til at få det til at ske –ligesom barnet ikke er legens referencepunkt. Det er
sagens spil der får os til at forstå anderledes, og vi er kun medspillere så længe vi ikke
forsøger at beherske spillet, men stiller os åben for at finde en forståelsen udenfor os
selv (jvnfr. ”at finde sin fortælling”), der transformerer os. Hermeneutikken bryder
således den egologiske struktur. Biestas projekt kan endda forstås som et hermeneutisk
projekt, idet han hører en resonans og går ind den legende hid-og-did bevægelse
hvorigennem sagen selv bliver levende og aktuel.[se Tuft, 2014 for sammenhængen
mellem leg og forståelse]
317
Begge metaforer har den karakter af afsløring/tilsløring som karakteriserer søgen
efter en uopnåelig sandhed som dog kan fornemmes så nærværende, sml. Blanchots
fortælling om Orpheus på s. 205.
243
om Habermas’ kommunikative handlen og diskursetik, ligesom man kan
høre en vis genlyd af Kants kategoriske imperativ (se s. 110).
Biesta’s pædagogiske ideal specificerer at subjektificering indebærer en
rettethed i verdensåben praksis; en selvbegrænsning der relaterer sig til en
ansvarlighed der kommer af en åbenhed for ”det der ikke er mig” der
kalder.
4.4.6. Pædagogikkens integritet
Det pædagogiske projekt er et ufuldendt og ufuldendbart projekt –og
samtidigt kan det realiseres hver eneste dag. Det realiseres hver gang der
finder moralsk dannelse sted. Det sker hver gang midt i en ufuldkommen
verden.
Det umistelige i pædagogikken er at den vil fremelske disse øjeblikke,
uden at den kan tilrettelægge hvornår og hvordan det sker. Det sker især,
når ens umiddelbare verdensforhold bliver brudt: der er en ”Anstoß”, man
bliver kaldt af den andens ansigt, nogen spørger: ”ja ja, da –Men hvilke
planer har du så med dig selv?”, én civilisationskritisk indsigt i hvordan
ens viden er formet af ens væren sætter én fri til at være anderledes.
Moralsk dannelse er væsentligst at man frivilligt begrænser sig, at man
træffer det rette valg mellem for meget og for lidt af det gode. Valget er
umiddelbar, dvs. at det ikke kan læres, da det udspringer af et
umiddelbart verdensforhold. Man kan dog ikke være sikker på, at det er
det rette valg. Det må afprøves i kommunikation: i dialog med én selv, i
dialog med tekster, i dialog med andre. Det kan være, man kommer på
andre tanker. Man må finde sig til rette i verden med den nye erfaring.
Det umistelig i pædagogikken er, at den vil fremelske åbenhed for
sådanne erfaringer. Det kan gøres på mange måder, fx gennem tålmodig
venten, gennem spørgsmål eller gennem konfrontationer. Der skal gøres
forsøg på at fremme det, selvom det ikke er nævnt under læringsmålene
og enhver kan se, at det fjerner fokus fra det læringsudbytte der
efterlyses af aftagerne og operationaliseres i eksamenskrav.
Det umistelige i pædagogikken er også, at den følger op på sådanne
erfaringer: den spørger, konfronterer, diskuterer, perspektiverer. For det
handler ikke kun om hvordan den enkelte lever sit liv, men også om,
hvilke værdier, rettetheder og begrænsninger der bliver bragt til torvs i
244
den politiske offentlighed. For det er en del af det modernes projekt, at
der er pluralitet og dynamik.
Dette er så umisteligt, at pædagogikken gør det ”midt-i”, midt i en verden
der sætter mange andre dagsordener. Den kan lade sig gøre, fordi det
ikke er en særskilt aktivitet: det kan ske mens man laver noget andet. Det
kan ske i en matematik-time, eller når børnene skal lære at gå hånd i hånd
på fortovet. Man skal være lidt af en virtuos for at give alt sin rette plads:
den socialisering der gør at barnet kan bevæge sig frit der hvor han er,
den kvalificering der gør at barnet en dag kan gå væk derfra og realisere
andre mulighedere, og den subjektificering der gør at han ved hvad der er
væsentlig og mindre væsentligt, hvornår det gælder, hvad der er
ønskeligt. Den virtuositet forudsætter at man selv arbejder med sit
praktiske verdensforhold, med sin moralske dannelse. Er ens praktiske
verdensforhold karakteriseret af generøsitet, er det ikke det værste
udgangspunkt.
I et professionelt arbejde indebærer det også at man er i stand til at
ræsonnere, til at fremlægge pædagogiske overvejelser om hvad man har
gjort og kan tænke sig at gøre. Man skal kunne pege på den resonans der
både ansporer én og legitimerer at man arbejder på den måde man gør.
Man skal kunne pege på de værdier der kommer til udtryk i resonansen,
og man skal kunne identificere hvornår man er på vej til at glide ind på
én af de afveje, én af de figureringer af pædagogik som vi har sat til side
som utilstrækkelig. Ræsonnementet er dog ikke det sidste ord, for det
højeste princip må være, at holde samtalen åben.318
318
Gadamer skriver hvordan hermeneutiske filosofi hylder ”dass es kein höheres Prinzip
gibt als dies, sich dem Gespräch offen zu halten“ (Gadamer, 1999f, s. 505)
245
Resumé / Summary
247
Christian Lemmertz: MADAM (på Pustervig i Århus)
Resumé
På sporet af pædagogisk faglighed
Pædagoguddannelsens deltagelse i det
pædagogiske projekt
Anledningen til denne afhandling er pædagogikfagets tavshed i den
reformproces som pædagoguddannelsen siden årtusindskiftet har været en
del af. Man kunne forvente at pædagogikfagligheden manifesterede sig
klart i forhold til indholdet i pædagoguddannelsen, samt i forhold til
uddannelsestænkningen, dvs. uddannelsens pædagogik. I stedet for lever
pædagogikfagligheden en skyggetilværelse i den aktuelle
kompetenceorienterede studieordning. I afhandlingen spørges: ”hvordan
kunne det ske?”, og også ”sker der noget ved det? ” Spørgsmålet om
hvordan det kunne ske besvares gennem en læsning af dokumenter der
har betydning for uddannelsesreformen. Såvel i dokumenter knyttet til
Bologna-processen som i dokumenter knyttet direkte til reformer af
pædagoguddannelsen er ”kompetence” et centralt begreb, og i begge
typer dokumenter er det tydeligvis et begreb, der ikke kan falde til ro. I
analysen forstås denne uro som en kombination af en resonans og en
diskursiv praksis, der peger forskellige steder hen, hvilket sløres af, at der
i processen produceres uopmærksomhed. Den resonans der kan høres er
tæt knyttet til en opfattelse af pædagogisk faglighed hvori personlig
udvikling spiller en central rolle. Pædagogikfagets tavshed medvirker til
den manglende opmærksomhed for at netop den del af fagligheden ikke
bliver fagliggjort.
”Gør det noget?” kan man spørge. For at finde et svar på det spørgsmål,
og for at give den pædagogiske faglighed stemme igen, gennemgår jeg i
afhandlingens tredje kapitel ”det pædagogiske projekt”. Jeg konstaterer,
at der først blev brug for pædagogik på det tidspunkt i historien, hvor der
kom en forventning om at den nye generation ikke bare skal reproducere
249
det eksisterende: mennesket har muligheder. Der angives tre
grundfigureringer af pædagogikken, knyttet til hhv. David Hume, Jean
Jacques Rousseau og Immanuel Kant. Kant sætter fokus på opdragelsens
betydning for udvikling af menneskers praktiske forhold til verden, dvs.
udvikling af den måde de realiserer deres muligheder på. For at den kan
komme til sin ret, må pædagogikken være kritisk i forhold til det
bestående –civilisationskritik hører med. Da man kun kan realisere
muligheder med afsæt i det eksisterende, indeholder opdragelsen også
opdragelse til det eksisterende. Kant etablerer pædagogikken som
sammensat af tvang, civilisationskritik og moralsk dannelse. Den figur
holder den dag i dag, men i mellemtiden har der været problemer i
figurens maskinrum. Kants geniale introduktion af fornuften, som den
instans, der på en gang gør det muligt at være i det eksisterende, at
kritisere det eksisterende og at udvikle sin egen vej, giver bagslag, for
den er med til at give næring til en forestilling om at der kan opdrages til
Sandhed. Socialisering indtager pladsen af den moralske opdragelse og
civilisationskritik erstattes af blind fremskridtsoptimisme. Den kritiske
teori sætter fingeren på at det sker i såvel socialisme, kapitalisme og
fascisme, uanset de mange forskelle mellem dem. Kan Kants forestilling
om pædagogik som sammensat af tvang, civilisationskritik og moralsk
dannelse aktualiseres på andre måder? For at finde svar på det spørgsmål
spørger jeg nogle filosoffer til råds, der har det til fælles, at de ikke
adskiller verden og fornuft. På trods af betydelige forskelle mellem
Gadamer, Foucault og Habermas, er de alle tre interesseret i menneskers
praktiske verdensforhold: hvordan bliver det til? og ikke mindst: hvad
det er for erfaringer og handlinger der kan bidrage til den moralske
dannelse? Fra Gadamer tager jeg tre-enheden af at forstå, at forstå
anderledes og at komme til selvforståelse med, fra Foucault tager jeg den
kritiske ’ontology of the present’ og den etiske selvomsorg med, fra
Habermas koloniseringstesen og betydningen af kommunikativ handlen
for reproduktion af livsverdens symbolske strukturer. Deres forståelser
underbygger at det modernes projekt fortsat er aktuelt som et uafslutteligt
projekt, og at der således er god grund til at have et fokus på pædagogisk
faglighed.
Efter i tredje kapitel både at have eksemplificeret hvad pædagogisk
faglighed kan indeholde, og at have angivet begreber og forståelser, der
den dag i dag kan nære civilisationskritik og moralsk dannelse
(subjektificering), giver jeg i fjerde kapitel nogle yderligere bud på
250
hvordan den pædagogiske faglighed kan manifestere sig i
pædagoguddannelsen. (1) Kundskabsværkstedet, hvor der arbejdes med
”researching lived experience” er et forløb, hvori der, med afsæt i at
pædagogen er ”midt-i”, og dermed underlagt ”tvang”, kan opnås
anderledes forståelser, hvori man kan tage vare på sig selv, hvor der
udøves kritik og hvor der handles kommunikativt. (2) Pædagogik som
handlingsvidenskab forener det videnskabende aspekt af uddannelsen
med interessen i subjektificering, både af den pædagog der selv må
formidle mellem viden og praksis, og af barnet eller brugeren. Kapitlet
afsluttes (3) med en refleksion over ”pædagogikkens integritet”, dvs. en
refleksion over hvad der er umistelig i pædagogik. Integritetsbegrebet
introduceres som et alternativ til autonomibegrebet, som hævder en
selvstændighed, som noget der er ”midt-i” ikke kan opnå, og som kan
føre til forestillinger om selvtilstrækkelighed. I forsøget på at indkredse
pædagogikkens integritet undersøges autonomibegrebet i den klassiske
professionsforståelse, autonomibegrebet i den åndsvidenskabelige
pædagogik samt forestillingen om pædagogikkens nødvendige
dysfunktionalitet. Slutteligt behandles spørgsmålet om integriteten kan
udtrykkes i et pædagogisk ideal, der ikke falder for fristelsen på forhånd
at definere barnets muligheder. Gert Biesta giver et bud på et sådant
ideal, som han passende kalder for ”voksendom”. Hans udredning gør det
klart, at moralsk dannelse eller subjektificering altid indebærer en
befriende selvbegrænsning.
Det er uomgængeligt for pædagogik som disciplin at stille spørgsmålet
om integritet og idealer. Ligeså uomgængeligt er det for pædagogikken
som en praktisk disciplin at åbne for barnets erfaring af at finde retning i
sit praktiske verdensforhold.
Afhandlingen er primært et teoretisk studie indenfor området
pædagogisk filosofi. I afhandlingen inddrages (1) data genereret i
projektet ”Hvordan uddannes Pædagoger”, som forfatteren var
projektleder af, (2) dokumentanalyser , (3) udviklingsarbejder
omkring gennemførelse af kundskabsværksteder med
pædagogstuderende og med uddannede medarbejdere, der udfører
socialt og pædagogisk arbejde samt (4) et forsknings- og
udviklingsprojektet ”Udvikling af et screeningsredskab” som
forfatteren i samarbejde med andre har gennemført.
251
Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik og Michel Foucaults
tænkning spiller en dobbeltrolle i afhandlingen. Foruden at deres
konceptualiseringer og analyser bruges i en afklaring af hvordan vi i
dag kan forstå og praktisere det pædagogiske projekt, så udgør de også
det analytiske redskab der bruges når spørgsmålet om pædagogikkens
tavshed skal forstås. Det forekommer frugtbart at kombinere
Gadamers optagethed af kontinuitet og tradition med Foucaults
optagethed af brud. Skulle man nævne én ting som Gadamer og
Foucault kunne blive enige om, så ville det være, at den viden der er
interessant ikke skabes af metoder. Det betyder selvfølgelig ikke, at
det omvendte også gælder. Det er op til læseren at vurdere om denne
afhandling hører i den ene eller den anden kategori.
252
Summary
In search of what matters
educationally
The education of pedagogues as a part of
modernity’s pedagogical project.
In Denmark, pedagogues work in a variety of different fields, stretching
from ”kindergarten” to social pedagogical work with mentally disabled
people. But the one thing they all have in common is ”the pedagogical
approach”. However, what does that mean? What does “pedagogical” or
“educational” mean?319
Until approximately the millennium shift it was common sense for
teachers and students involved in the education what “pedagogical”
meant, so in a way there was no need to make a theme out of it. In the last
15 years the education of pedagogues has become a bachelor-education at
a university college, and several educational reforms have been
implemented. Today the education is competency-based, and in the
ministerial executive order that steers the education ‘pedagogy’ is no
longer defined as an autonomous subject. Does pedagogy no longer
319
The question of what is ”educational” is a typical continental question. Pedagogy
(Pädagogik in German) used to be considered as a part of the humanities, and dealt with
the phenomenon of upbringing and education. Traditionally the question of what is
educational has been connected with the question of “Bildung”. Read about the
difference between Anglo-Saxon and continental approaches in Biesta, G. (2015). On the
two cultures of educational research, and how we might move ahead: Reconsidering the
ontology, axiology and praxeology of education. European Educational Research Journal,
14, 11–22., Friesen, N., & Sævi, T. (2010). Reviving forgotten connections in North
American teacher education: Klaus Mollenhauer and the pedagogical relation. Journal of
Curriculum Studies, 42(1), 123–147., Manen, M. van. (1994). On the Meaning of
Pedagogy and its relation to Teaching. Curriculum Inquiry, 4(2)
253
matter? During the reform process pedagogy as a discipline did not
contribute noteworthy to the shaping of the reforms, neither to the content
nor to the development of an educational thinking about the organization
of the education. This raises two questions: First, how could that happen?
And second, does it matter? Those are the two questions that organize
the second chapter of the thesis.
In this chapter documents related to the Bologna process320 and
documents related to the reform of the Danish education of pedagogues
are analyzed. In both processes the concept of competencies is central,
and in both processes the concepts causes trouble. Then why is this
concept maintained? And why can´t we do without it? The concept of
competencies is used as a kind of bridge between the resonance of “being
competent” and a discursive practice that only can handle competencies
as commodities. One might be able to imagine a sluice between those two
meanings and connected practices, but not a bridge, as they are on
different levels. Pedagogy as a subject could have been attentive to this
incompatibility, but it is not. Instead unattentiveness for incompatibilities
and questions of how to handle them is produced. In this chapter the
analysis is inspired by the philosophical hermeneutics of Hans-Georg
Gadamer, whose notions of tradition and effective history makes the
resonance audible, and by the work of Michel Foucault that gives rise to
the concept of a discursive practice. The clash between the resonance and
the discursive practice led to the production of unattentiveness, not unlike
how in psychoanalysis the clash of impulses and the superego can give
rise to repression. Unattentiveness is ‘visible’ in the latest executive
order, as it does not mention the words that have been part of every
executive order since the first one in 1953: personal development. The
question is, whether it matters or not?
In order to answer that question, and also in order to reestablish pedagogy
as a subject, pedagogy is reconstructed in chapter three. What is the
essence of pedagogy, if there is any, and if there is, how should it be
conceived today? The enquiry begins with the increasing philosophical
interest in pedagogy during the renaissance and the enlightenment. David
Hume, Jean Jacques Rousseau and Immanuel Kant conceptualize what is
needed in order to raise a new generation that can transcend the current
320
The Bologna process is the process started in 1999 aiming at the development of a
European Higher Education Area
254
state of affairs. Kant establishes pedagogy as a threefold subject, that
contains submission to the necessary restraint, a critique of civilization
and exercise of freedom at once. As a being in the world man is rooted
there, it is his starting point but not his destination. By means of reason
man can criticize and with a reference to practical rationality man can
take upon himself to find out what he should do in particular situations.
The last aspect is the key challenge for practical pedagogy.
This figure of pedagogy as a threefold subject is still valid, but the
original conception has also given rise to problems, and needs a revision.
Kants introduction of rationality and its relation to freedom was brilliant,
but in the course of time the idea that some kind of “rational truth” should
be our guideline became disastrous. Especially the Frankfurt School
criticized how reason that should enlighten our path to a perfect freedom
became a blinding light.
Is it possible to pursue the idea of pedagogy as a threefold subject
without the idea of some kind of given rationality and truth? In order to
explore this question the philosophy of the 20th century that does not
separate the world (being) and reason (rationality) is introduced with
Heidegger. In relation to the question of pedagogy the works of Hans
Georg Gadamer, Michel Foucault and Jürgen Habermas are explored, as
they all are interested in the question of how man finds his own way and
direction in a world that is given to him. Gadamer contributes with the
trinity of understanding, understanding differently and selfunderstanding, Foucault contributes with the critical ontology of the
present and ethical care of the self, Habermas contributes with the
colonisation-thesis and with the idea of communicative action as a
reproduction of the symbolic structures of the life world. Their theories
are arguments for the continuation of the unfinished (and unfinishable)
project of modernity, including “the pedagogical project” as Kant
conceived it as composed of three dimensions. If that is the case, we
should be attentive to the reverberation in the concept of competence and
equip students in pedagogy both with a solid knowledge about the
pedagogical project and with the competence to contribute to this
pedagogical project.
In the fourth chapter some suggestions are made for how what matters
educationally can be a part of the education. First the knowledgeing
work-shop is introduced. In the knowledgeing work-shop students and
255
teachers research lived experience. Then there is a discussion of how
pedagogy as a human science and as action research can contribute to a
research based education and practice. The final discussion is about the
integrity of pedagogy, that means about what is unalienable in pedagogy.
In discussion with classical theory of professions that claims autonomy
and with the traditional German conception of the autonomy of
pedagogy, the concept of the integrity of pedagogy is developed. Integrity
is needed as pedagogical practice and research always take place in the
world as it is, a world with necessary restraints, while at the same time
aiming at children’s capacity to find their own direction and to renew the
world. The Dutch pedagogical philosopher Gert Biesta pleads for a
pedagogy that also can be dysfunctional in order to be educational.
Pedagogy has its own ideals, and Biesta dares to be more specific about
those ideals, as he describes subjectification as a liberating self-limitation
that originates in respect for what is other. In that way he returns to
Kant’s insight that freedom is the condition of ethics, and that ethics is
the considered form that freedom takes321. It is as indispensable for
pedagogy as a practice to be open for the child’s experience of finding its
own way in the world as it is for pedagogy as an academic discipline to
ask the questions of integrity and pedagogical ideals, and to elaborate
preliminary answers.
The thesis is primarily a theoretical inquiry in the field of educational
philosophy, but as an example of a science of action (German:
Handlungswissenschaft) it could also be classified as philosophical
pedagogy. The action science aspect comes to the fore in the beginning
and in the end of the thesis: the problem that is identified is a practical
problem and the philosophical investigation results in insights that aim at
informing practice.
The thesis is also based on an accurate investigation of the reality of the
education of pedagogues, on document-analysis, on experimental
research in knowledgeing workshops and on a research and development
project concerning the development of a screening-tool for recoveryorientation in psychiatry.
321
These are nearly Foucaults words: ’Freedom is the ontological condition of ethics, but
ethics is the considered form that freedom takes when it is informed by reflection’. For
Kant freedom was a transcendental condition. For Biesta the considered form is the
result of an epiphanic experience.
256
Litteratur
Adam, S. (2006). An introduction to learning outcomes. A consideration
of the nature, function and position of learning outcomes in the
creation of the European Higher Education Area. I E. Froment,
Kohler, Purser, Wilson (Red.), EUA Bologna Handbook (s. article
B.2.3–1.). Berlin: Raabe Verlag. Hentet fra http://www.eheajournal.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Ite
mid=57
Adamson, J. W. (1922). The educational writings of John Locke. (J. W.
Adamson, Red.). Cambridge: University Press.
Adorno, T. W. (1971a). Erziehung zur mündigkeit. Vorträge und
Gespräche mit Hellmut Becker 1959-1969. (G. Kadelbach, Red.).
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Adorno, T. W. (1971b). Theorie der Halbbildung. I Gesammelte Schriften
bd. 8. Soziologische Schriften (s. 93–121). Frankfurt am Main:
Suhrkamp.
Aisinger, P. (2015). Skoleforsker: Læg understøttende undervisning ind i
timerne. Hentet 5. September 2015, fra
https://www.folkeskolen.dk/569508/skoleforsker-laegunderstoettende-undervisning-ind-i-timerne
Allen, A. (2011). Foucault and the politics of our selves. History of the
Human Sciences, 24(4), 43–59. doi:10.1177/0952695111411623
Andersen, T. (1994). Reflekterende processer. København: Dansk
Psykologisk Forlag.
Androne, M. (2014). Notes on John Locke’s Views on Education.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 137, 74–79.
doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.255
Aristoteles. (1998). Nikomachische Ethik VI. (H.-G. Gadamer, Red.).
Frankfurt am Main: Klostermann.
Aristoteles. (2000). Etikken. Frederiksberg: Det Lille Forlag.
257
Aristotle. (1998). Poetics. Orange Street Press Classics. Hentet fra
http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.1.1.html
Bacchi, C., & Bonham, J. (2014, April 30). Reclaiming discursive
practices as an analytic focus: Political implications. Foucault
Studies. Hentet fra http://rauli.cbs.dk/index.php/foucaultstudies/article/view/4298
Bachelard, G. (1994). Introduction. I The poetic of space. Boston: Beacon
Press.
Bachofen, B. (2012). The man of Business, the Craftsman and the
Citizen. The social Destination og Humanity in the Pedagogical
Theories of Locke and Rousseau. I P. Kemp & A. Sørensen (Red.),
Politics in education. Zürich: Lit Verlag.
Ball, S., & Olmedo, a. (2013). Care of the self, resistance and
subjectivity under neoliberal governmentalities. Critical Studies in
Education, 54(1), 85 – 96. doi:10.1080/17508487.2013.740678
Bast, R. (2000). Pädagogische Autonomi, Historisch-systematische
Hinführung zu einem Grundbegriff der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik. Bochum: Projektverlag.
Baumgart, J. (2002). Jürgen Habermas -Kommunikatives Handeln und
Ich-Identität. I Theorien der Sozialisation. Bad Heilbrun: Verlag
Julius Klinkhardt KG.
Bayer, M., & Pedersen, P. M. (2014). Ingen fag og styrket faglighed?
VERA Tidsskrift for pædagoger, (69), 36–40.
Beck, L. (1909). Om Uddannelse af Arbejdere i Børnesagens Tjeneste.
Børnesagens Tidende, 4(12).
BEK nr 113. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
(2001). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23684
BEK nr 211. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog (2014). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162068
258
BEK nr 220. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog (2007). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25288
BEK nr 457. Bekendtgørelse om uddannelse af pædagoger (1992). Hentet
fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=73377
BEK nr 684. Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
mv. (2008). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120524
Benner, D. (2001). Hauptströmungen der Erziehungswissenschaft (4.
udg.). Weinheim: Deutschen Studien Verlag.
Benner, D. (2005). Allgemenine Pädagogik. Eine systematischproblemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur
pädagogischen Denkens und Handelns (5. korrigi.). Weinheim und
München: JUventa.
Bernstein, R. (1983). Beyond objectivism and relativism. Science,
hermeneutics and practice. Pennsylvania: University of
Pennsylvania Press.
Bernstein, R. (2008). The Conversation That Never Happened
(Gadamer/Derrida). The review of metaphysics, 61(3), 577–603.
Besley, A. C., & Peters, M. E. (2007). Subjectivity and truth. New York:
Peter Lang Publishing.
Biesta, G. (1998a). Pedagogy without humanism. Foucault and the
subject of education. Interchange, 29(1), 1–16.
Biesta, G. (1998b). The right to philosophy of education: From critique to
deconstruction. Philosophy of Education Archive, 476–484. Hentet
fra http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/article/viewArticle/2152
Biesta, G. (2005). What can critical theory learn from postmodernism.
Further reflections on the impossible future of Critical Pedagogy. I
G. Ze’ev (Red.), Critical theory and critical pedagogy today.
Toward a new critical language in education (s. 143–159). Haifa:
Univeristy of Haifa.
259
Biesta, G. (2006). Beyond learning. Democratic education for a human
future. Boulder, Colorado: Paradigm publishers.
Biesta, G. (2008). Toward a New “Logic” of Emancipation: Foucault and
Rancière. Philosophy of Education Yearbook, 169–177. Hentet fra
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=5
08033237&site=ehost-live
Biesta, G. (2009a). Good education in an age of measurement: on the
need to reconnect with the question of purpose in education.
Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 33–
46. doi:10.1007/s11092-008-9064-9
Biesta, G. (2009). How to Use Pragmatism Pragmatically?: Suggestions
for the Twenty-First Century. Education and Culture, 25(2), 34–45.
doi:10.1353/eac.0.0038
Biesta, G. (2009b). On the weakness of education. Philosophy of
Education Yearbook, 354–362. Hentet fra
https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/7445
Biesta, G. (2010). Good education in an age of measurement. Ethics,
politics, democracy. Boulder, Colorado: Paradigm publishers.
Biesta, G. (2012a). Receiving the Gift of Teaching: From «Learning
From» to «Being Taught By». Studies in Philosophy and Education,
32(5), 449–461. doi:10.1007/s11217-012-9312-9
Biesta, G. (2012b). The educational significance of the experience of
resistance: Schooling and the dialogue between child and world.
Other Education, 1(1), 92–103. Hentet fra
http://othereducation.stir.ac.uk/index.php/OE/article/view/37
Biesta, G. (2013a). Giving teaching back to education: Responding to the
disappearance of the teacher. Phenomenology & Practice, 6(2), 35–
49. Hentet fra
https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/pandpr/article/downlo
ad/19860/15386
Biesta, G. (2013b). Å snakke «pedagogikk» til «education»:
Internasjonalisering og problemet med konseptuell hegemoni i
260
studiet av pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 1–14. Hentet fra
http://www.idunn.no/ts/npt/2013/03/aa_snakke_pedagogikk_tileduc
ation_-_internasjonaliseri
Biesta, G. (2014a). From experimentalism to existentialism. Writing in
the margins of philosophy of education. I L. J. Waks (Red.),
Leaders in philosophy of education. Intellectual self-portraits
(second series) (s. 13–30). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense
Publishers.
Biesta, G. (2014b). Is philosophy of education a historical mistake?
Connecting philosophy and education differently. Theory and
Research in Education, 12(1), 65–76.
doi:10.1177/1477878513517338
Biesta, G. (2014c). Rememebering forgotten connections: Klaus
Mollenhauer ’ s opening to theorising education differently.
Phenomenology and practice, 8(2014), 34–38.
Biesta, G. (2014d). The beautiful risk of education. Boulder, Colorado:
Paradigm Publishers.
Biesta, G. (2015a). An Appetite for Transcendence: A Response to Doris
Santoro’s and Samuel Rocha’s Review of The Beautiful Risk of
Education. Studies in Philosophy and Education, 34(4), 419–422.
doi:10.1007/s11217-015-9475-2
Biesta, G. (2015b). Freeing Teaching from Learning: Opening Up
Existential Possibilities in Educational Relationships. Studies in
Philosophy and Education, 34(3), 229–243.
Biesta, G. (2015c). Goed onderwijs, functioneel of disfunctioneel? Over
de school als oefenplaats voor volwassenheid. I Kwaliteit van
onderwijs. Hentet fra http://www.kwaliteitvanonderwijs.nl/
Biesta, G. (2015d). How does a competent teacher become a good
teacher? On judgement, wisdom, and virtuosity in teaching and
teacher education. I R. Heilbronn & L. Foreman-Peck (Red.),
Philosophical perspectives on teacher education.
Biesta, G. (2015e). The Rediscovery of Teaching: On robot vacuum
261
cleaners, non-egological education and the limits of the
hermeneutical world view. Educational Philosophy and Theory,
47(June 2015), 1–19. doi:10.1080/00131857.2015.1041442
Biesta, G. (2015f). What is Education For? On Good Education, Teacher
Judgement, and Educational Professionalism. European Journal of
Education, 50(1), 75–87. doi:10.1111/ejed.12109
Biesta, G., Priestley, M., & Robinson, S. (2015). The role of beliefs in
teacher agency. Teachers and Teaching, 21(6), 624–640.
doi:10.1080/13540602.2015.1044325
Biesta, G., & Säfström, C. A. (2011). A Manifesto for Education. Policy
futures in education, 9(5), 540–547. doi:10.2304/pfie.2011.9.5.540
Bingham, C. (2005). The Hermeneutics of Educational Questioning.
Educational Philosophy and Theory, 37(4), 553–565.
doi:10.1111/j.1469-5812.2005.00140.x
Bjerre, T., Jensen, K. E., & Rothuizen, J. J. (2005). Omsorg og magt i
forhold til borgere med demens.
Blanchot, M. (1981). The gaze of Orpheus. I The gaze of Orpheus, and
other literary essay (s. 99–104). Barrytown, NY: Staion Hill Press.
Boldsen, P., & Rothuizen, J. J. (2012). Screeningsmanual - for
understøttelse og afdækning af graden af recovery-orientering.
Aarhus.
Bollnow, O. F. (1954). Kant und die Pädagogik. Zum 150. Todestag von
Immanuel Kant am 12 Februar 1954. Westermann Pädagogische
Beiträge, 6(2), 49–55. Hentet fra www.otto-friedrichbollnow.de/doc/KantA.pdf
Borg, M., Karlsson, B., & Stenhammer, A. (2013). Recoveryorienterede
praksisser. En systematisk vidensopsamling.
Bos, J. (2011). M.J. Langeveld, Pedagoog aan de hand van het kind.
Amsterdam: Boom.
Bostad, I., & et. al. (2009). Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre
[Knowledge and Bildung at the start of a new century]. Oslo.
262
Brockmann, M., Clarke, L., & Winch, C. (2009). Competence and
competency in the EQF and in European VET systems. Journal of
European Industrial Training, 8/9(33), 787–799.
Brockmann, M., Clarke, L., Winch, C., Hanf, G., Méhaut, P., &
Westerhuis, A. (2011). Introduction: Cross-national Equivalence of
Skills and Qualifications across Europe? I M. Brockmann (Red.),
Knowledge, skills and competence in the European labour market:
what´s in a vocational qualification (s. 1–21). New York:
Routledge.
Bulman, R. F. (2006). Introduction: The historical context. I R. F.
Bulman & F. J. Parrella (Red.), From Trent to Vatican II: Historical
and Theological Investigations (s. 3–18). Oxfor, New York: Oxford
University Press.
Bøje, J. D., & Togsverd, L. (2014). Når pædagogik bliver til teknik styring og målrationalitet i pædagoguddannelsens praktik. Dansk
Pædagogisk Tidsskrift, (2), 74–82.
Carr, D. (1993a). Guidelines for teacher training: the competency-model.
Scottish educational review, 25(1), 17–25.
Carr, D. (1993b). Question of competence. Journal of educational
studies, 41(3), 253–271.
Carr, D. (2003). Rival Conceptions of Practice in Education and
Teaching. Journal of Philosophy of Education, 37(2), 253–266.
doi:10.1111/1467-9752.00324
Cesare, D. di. (2009). Gadamer Ein Philosophisches Porträt. Tübingen:
Mohr Siebeck.
Christensen, E. (2014). Antorini: Forberedelses-mængden er ikke et mål i
sig selv. Hentet 12. August 2015, fra
https://www.folkeskolen.dk/552276/antorini-forberedelsesmaengden-er-ikke-et-maal-i-sig-selv
Cleary, J., & Hogan, P. (2001). The reciprocal character of selfeducation: introductory comments on Hans Georg Gadamer’s
address 'Education is self-education. Journal of Philosophy of
263
Education, 35(4), 519–527.
Crick, R. D. (2008). Key Competencies for Education in a European
Context : narratives of accountability or care. European Educational
Research Journal, 7(3), 311–318.
Danmarks Evalueringsinstitut. (2002). Undervisning i pædagogik. I
pædagoguddannelsen og læreruddannelsen. Copenhagen.
Danmarks Evalueringsinstitut. (2003). Pædagoguddannelsen.
Copenhagen.
Danmarks Evalueringsinstitut. (2013). Videnarbejde i praksis.
Afsluttende rapport fra projektet om professionshøjskolers og
erhvervsakademiers videngrundlag og videnomsætning. Hentet fra
kortlink.dk/eva/h8q2
Danner, H. (2006). Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik.
München: Ernst Reinhartdt Verlag.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. (2015). Ballade. I Den danske
Ordbog. Moderne dansk sprog. Det danske sprog- og
litteraturselskab. Hentet fra
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ballade
Donnelly, J. . (1999). Schooling Heidegger: on being in teaching.
Teaching and Teacher Education, 15(May 1998), 933–949.
doi:10.1016/S0742-051X(99)00038-4
Dreyfus, H. L. (1990). On the order of things: being and power in
Heidegger and Foucault. The Southern Journal of Philosophy,
28(5), 83–96.
Dreyfus, H. L. (2004). Heidegger and Foucault on the Subject, Agency
and Practices. Hentet 5. Marts 2015, fra
http://socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/html/paper_heidandfoucault.
html
Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. (1990). What is morality: a
phenomenological account of the development of expertise. I
Universalism vs. Communitarianism (s. 237–264). Cambridge,
Massachusetts, Massachusetts: MIT Press.
264
Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (1983). Michel Foucault. Beyond
structuralism and hermeneutics. Chicago: The University of
Chicago Press.
Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (1990). Was ist Mündigkeit. Habermas
und Foucault über «Was ist Aufklärung?» I E. Erdmann, R. Forst, &
A. Honneth (Red.), Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der
Aufklärung (s. 55–69). Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Dunne, J. (1996). Beyond Sovereignty and Deconstruction : The Storied
Self. I R. Kearney (Red.), Philosophy and social criticism: Paul
Ricoeur: the hermeneutics of action (s. 137–159). London: Sage
Publications Ltd. doi:10.4135/9781446278932.n11
Dunne, J. (1999). Professional judgment and the predicaments of
practice. European Journal of Marketing, 33(7/8), 707–720.
doi:10.1108/03090569910274339
Dunne, J., & Pendlebury, S. (2003). Practical reson. I N. Blake, P.
Smeyers, R. Smith, & P. Standish (Red.), The Blackwell guide to
the philosophy of education (s. 194–211). Malden, Oxford, Victoria:
Blackwell Publishing.
Durkheim, E. (1992). Professional ethics and civic morals. London:
Routledge Sociology Classics. Hentet fra
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V3GXsXYCkBwC
&oi=fnd&pg=PT10&dq=Professional+ethics+and+civic+morals&o
ts=XacGM1EvSj&sig=FHrmlkqPGD9L2bXqD_tZECZRYuo
Dybbro, L., & SPiDO teamet. (2009). Øen i søen - fortællinger om
demensomsorg. Odense. Hentet fra
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/oen-i-soen-fortaellinger-omdemensomsorg
Erlandsen, T. (2011). Er pædagoguddannelsen en professionsuddannelse?
Tidsskrift for Socialpædagogik, 14(2).
Erstad, I. (2005). Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet.
Tromsø: Universitetet i Tromsø.
Erstad, I. H., & Hansen, F. T. (2013). Kunnskapsverkstedet -å se det
265
levende i en praksis. Oslo: Universitetsforlaget.
EU Parliament and Council. (2006). Recommendation of the European
Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key
competences for lifelong learning. Hentet 12. August 2014, fra
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1407840436481&uri=CELEX:32006H0962
European Commision. (2009). ECTS Users ’ Guide. Luxembourg: Office
for Official Publications of the European Communities.
doi:10.2766/88064
European Ministers of Education. (1999). The Bologna Declaration of 19
June 1999. Retrieved June. Hentet fra http://www.ehea.info/articledetails.aspx?ArticleId=43
European University Association. (2014). Bologna-an overview of the
main elements. Hentet 12. August 2014, fra http://www.eua.be/euawork-and-policy-area/building-the-european-higher-educationarea/bologna-basics/Bologna-an-overview-of-the-mainelements.aspx
Evans, Li. (2008). Professionalism, professionality and the development
of education professionals. British Journal of Educational Studies,
56(1), 20–38.
Fairfield, P. (2011). The hermeneutics of suspicion and recovery and the
difference it does not make. I A. Wiercinski (Red.), Gadamer’s
hermeneutics and the art of conversation (s. 423–438). Berlin: Lit
Verlag.
Fairfield, P. (2013). Genealogy and suspicious interpretation. I
Philosophical hermeneutics reinterpreted (s. 173–193). London and
New York: Bloomsbury academic.
Fairfield, P., Grondin, J., Gallagher, S., Davey, N., Nicholsen, G.,
Ramsey, R. E., … Babich, B. (2011). Education, dialogue and
hermeneutics. (P. Fairfield, Red.). London and New York:
Continuum International Publishing Group.
FIVU. (2013). Bilag 2: Vejledning og master for kompetencemål i
266
pædagoguddannelsen.
Flückiger, P. (2012). Rousseau Genevois: Emile et contrat social. Hentet
2. Marts 2015, fra
http://etat.geneve.ch/dt/archives/emile_contrat_social-66-563713292.html
Flynn, T. R. (1985). Truth and subjectivation in the later Foucault. The
Journal of philosophy, 82(10), 531–540.
Flyvbjerg, B. (2000). “Ideal Theory, Real Rationality: Habermas Versus
Foucault and Nietzsche.”. Hentet 14. November 2015, fra
http://flyvbjerg.plan.aau.dk/IdealTheory.pdf
Flyvbjerg, B. (2001). Making social science matter. Why social inquiry
fails and how it can succeed again. Cambridge: Cambridge
University Press.
Foucault, M. (1982). The Subject and Power. Critical Inquiry, 8, 777.
doi:10.1086/448181
Foucault, M. (1983). Afterword. The subject and power. I H. L. Dreyfus
& P. Rabinow (Red.), Michel Foucault. Beyond structuralism and
hermeneutics (2. udg.). Chicago: The University of Chicago Press.
Foucault, M. (1986a). Kant on enlightenment and revolution. Economy
and society, 15(1), 88–96.
Foucault, M. (1986b). Nietzsche, Freud, Marx. Critical texts, 3(2), 1–5.
Foucault, M. (1988a). The art of telling the truth (1983, 1. lecture at the
Collège de France). I L. D. Kritzman (Red.), Politics, Philosophy,
Culture. Interviews and other writings 1977-1984. London and New
York: Routledge.
Foucault, M. (1988b). Truth, power. self: an interview with Michel
Foucault by Rux Martin. I L. H. Martin, H. Gutman, & P. H. Hutton
(Red.), Technologies of the self. A seminar with Michel Foucault (s.
9–15). Amherst: University of Massachusets Press.
Foucault, M. (1991). Questions of Method. I G. Burchell, C. Gordon, &
P. Miller (Red.), The Foucault Effect. Studies in governmentality (s.
267
73–86). Chicago: University of Chicago Press.
Foucault, M. (1997a). The ethics of the concern of the self as a practice of
freedom. I P. Rabinov (Red.), Ethics. Subjectivity and truth.
Essential works of Foucault 1954-1984, vol. 1 Essential works of
Foucault 1954-1984 (s. 281–301). London and New York: Penguins
Books.
Foucault, M. (1997b). The masked philosopher. An interview (1980). I P.
Rabinow (Red.), Ethics. Subjectivity and truth. Essential works of
Foucault 1954-1984, vol. 1 (s. 321–328). London: Penguin Books.
Foucault, M. (1997c). What is critique. I S. Lothringer (Red.), The
politics of truth (s. 382–398). New York: Semiotext(e).
Foucault, M. (1997d). What is enlightenment. I P. Rabinov (Red.),
Ethics. Subjectivity and truth. Essential works of Foucault 19541984, vol. 1 (s. 303–320). London: Penguin Books.
Foucault, M. (1997e). What is revolution. I S. Lotringer & L. Hochroth
(Red.), The politics of truth (s. 83–100). New York: Semiotext(e).
Foucault, M. (1998). Technologies of the self. I L. H. Martin, H. Gutman,
& P. H. Hutton (Red.), Technologies of the self. A seminar with
Michel Foucault (s. 16–49). Amherst: University of Massachusets
Press.
Foucault, M. (2002). Overvågning og straf. København: Det lille forlag.
Foucault, M. (2005). The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the
Collège de France, 1981-1982. (F. Gros, Red.). New York: Picador.
Foucault, M. (2008). Gespräch mit Ducio Trombadori. I A. Honneth &
M. Saar (Red.), Michel Foucault. Die Hauptwerke (s. 1585–1649).
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Foucault, M., & Rabinov, P. (2000). Polemics, politics and
problematisations. I P. Rabinow (Red.), Michel Foucault. Ethics.
Subjectivity and truth. Essential works of Foucault 1964-1984 vol.
1. London: Penguin Books.
Freidson, E. (2001). Professionalism. The third logic. Professionalism.
268
The third logic. Cambridge: Polity Press: Marston Book Services
Ltd (UK).
Friesen, N., Henriksson, C., Saevi, T., & et. al. (2012). Hermeneutic
Phenomenology in Education. Method and practice. (N. Friesen, C.
Henriksson, & T. Saevi, Red.). Rotterdam: Sense Publishers.
Fuglsang, J. (2015). Den store løgn om uddannelse. Et opgør med
selvmodsigelserne i det danske uddannelsessystem. København:
Gyldendal.
Gadamer, H.-G. (1948). Die Bedeutung der Philosophie für die neue
Erziehung. I Über die Ursprünglichkeit der Philosophie. Zwei
Vorträge von Hans-Georg Gadamer. Berlin: Chronos Verlag.
Gadamer, H.-G. (1980). Practical philosophy as a model for the human
sciences. Research in phenomenology, 9(83), 74–85.
Gadamer, H.-G. (1997). Hermeneutik und ontologische Differenz. I J.
Grondin (Red.), Gadamer Lesebuch. Tübingen: Mohr.
Gadamer, H.-G. (1999a). Aristoteles und die imperativistische Ethik. I
Gesammelte Werke 7, Griechische Philosophie III (orig. 1989., s.
381–395). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Gadamer, H.-G. (1999b). Das Erbe Hegels. I Gesammelte Werke 4,
Neuere Philosophie IINeuere Philosophie II. Tübingen: Mohr
Siebeck.
Gadamer, H.-G. (1999c). Dekonstruktion und Hermeneutik. I
Gesammelte Werke X Hermeneutik im Rückblick. Tübingen: Mohr
Siebeck.
Gadamer, H.-G. (1999d). Die neue Platoforschung. I Gesammelte Werke
5, Griechische Philosophie I (s. 212–229). Tübingen: Mohr
Siebeck.
Gadamer, H.-G. (1999e). Die Universalität des hermeneutischen
Problems. I Gesammelte Werke 2, Hermeneutik II (s. 219–231).
Tübingen: Mohr Siebeck.
Gadamer, H.-G. (1999f). Selbstdarstellung. I Gesammelte Werke 2,
269
Hermeneutik II. Tübingen: Mohr Siebeck.
Gadamer, H.-G. (1999g). Subjektivität und Intersubjektivität, Subjekt und
Person. I Gesammelte Werke X, Hermeneutik im Rückblick (s. 87–
99). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Gadamer, H.-G. (1999h). Wahrheit und Methode. Grundzüge einer
philosophischen Hermeneutik. I Gesammelte Werke 1, Hermeneutik
I. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Gadamer, H.-G. (1999i). Wahrheit und Methode. Vorwort zur 2. Auflage.
I Gesammelte Werke II. Hermeneutik II (s. 437–448). Tübingen:
Mohr Siebeck.
Gadamer, H.-G. (2000). Erziehung ist sich Erziehen. Heidelberg:
Kupfeldischer Verlag.
Gadamer, H.-G. (2001). Education i self-education. Journal of
Philosophy of Education, 35(4).
Gadamer, H.-G., & Grondin, J. (1997). Dialogischer Rückblick auf das
Gesammelte Werk und dessen Wirkungsgeschichte (1996). I J.
Grondin (Red.), Gadamer Lesebuch (s. 280–295). Tübingen: Mohr.
Gallagher, S. (1992). Hermeneutics and education. Albany, NY: State
University of New York Press.
Green, B. (2010). The (Im) possibility of the Project. The Australian
Educational Researcher, 37(3), 1–18.
Gregersen, T. (2009). Jürgen Habermas. I L. B. Kaspersen & J. Loftager
(Red.), Klassisk og moderne politisk teori. København: Hans
Reitzel. Hentet fra
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
Gros, F. (2005). Le souci de soi chez Michel Foucault: A review of The
Hermeneutics of the Subject: Lectures at the
College de
France, 1981-1982. Philosophy & Social Criticism, 31(5-6), 697–
708. doi:10.1177/0191453705055496
Guillén, M., Fontrodona, J., Rodríguez-sedano, A., & Fontrodona, J.
(2007). The Great Forgotten Issue : Vindicating Ethics in the
270
European Qualifications Framework ( EQF ). Journal of business
ethics, 74(4), 409–423.
Habermas, J. (1971). »Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der
kommunikativen Kompetenz. I J. Habermas & N. Luhmann (Red.),
Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
Habermas, J. (1979). Urbanisierung der Heideggerschen Provinz:
Laudatio auf Hans-Georg Gadamer aus Anlass der Verleihung der
Hegel-Preises der Stadt Stuttgart. I Das Erbe Hegels (s. 9–31).
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns bd I & II.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Habermas, J. (1987). Med pilen i nutidens hjerte: til Foucaults
forelæsning over Kants: Hvad er oplysning. Slagmark, (9), 106–
110.
Habermas, J. (1994). Die Moderne -ein unvollendetes Projekt. I W.
Welsch (Red.), Wege aus der Moderne: Schlüsseltexte der
Postmoderne-Diskussion (s. 177–192). Berlin: Akademie.
Habermas, J. (1998). Das Zeitbewusstsein der Moderne und ihr Bedürfnis
nach Selbstvergewisserung. I Der philosophische Diskurs der
Moderne (s. 9–33). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Habermas, J. (2000). Nach dreissig Jahren: Bemerkungen zu Erkenntnis
und Interesse. I S. Müller-Doohm (Red.), Das Interesse der Vernuft.
Rückblicke auf das Werk von Jürgen Habermas seit «Erkenntnis
und Interesse» (s. 12–22). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Habermas, J. (2003). Diskursetik: notitser til et begrundelsesprogram.
Frederiksberg: Det lille Forlag.
Habermas, J. (2005). Erkendelse og interese. I Teknik og videnskab som
«ideologi» (s. 119–136). Frederiksberg: Det lille forlag.
Hamann, T. H. (2009). Neoliberalism, Governmentality and Ethics.
Foucault Studies, (6), 37–59.
271
Hamilton, D. (1999). The pedagogic paradox (or why no didactics in
England?). Pedagogy, Culture & Society, 7(1), 135–152.
doi:10.1080/14681369900200048
Hammer, M.-L., & Gamrath, H. (2015). Renæssancen. I Gyldendal - Den
Store Danske. Gyldendal. Hentet fra
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Ma
lta/Italien_600-1530/ren%C3%A6ssancen
Hammershøj, L. G. (2003). Selvdannelse og socialitet. Forsøg på en
socialanalytisk samtidsdiagnose. København: Danmarks
Pædagogiske Universitets Forlag.
Hansen, F. T. (2008). At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk
undren og nærvær. København: Hans Reitzel.
Hansen, F. T. (2010). Filosofisk vejledning og praktisk kundskab på
professionsuddannelser. København. Hentet fra
http://vbn.aau.dk/da/publications/filosofisk-vejledning-og-praktiskkundskab-paa-professionsuddannelser(f367f822-60e5-4247-9da877467dc9c40f).html
Hansen, F. T. (2013). Visdomsdimensioneni kundskabsværkstedet. I
Kunnskaspverkstedet -å se det levende i en praksis (s. 91–114).
Oslo: Universitetsforlaget.
Hansen, S. J. (2009). Styring af døgninstitutioner for børn og unge.
Bureaukrati, faglige metoder eller tommelfingerregler? Tidsskrift
for socialpædagogik, 12(1 (23)).
Harbo, L. J. (2013). Hvordan forstås og praktiseres
anerkendelsesbegrebet i aggression replacement training? Tidsskrift
for Socialpædagogik, 16(2), 63–76.
Harmann, G. (2007). Heidegger explained. From phenomenon to thing.
Illinois: Carus Publishing Company.
Harper, D. (2015). compete, competence, competency. I Online
Etymology Dictionary. Hentet fra
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&searc
h=competence&searchmode=none
272
Heidegger, M. (1954). Die Frage nach der Technik. I Vorträge und
Aufsätze (s. 13–44). Pfullingen: Verlag Gûnther Neske.
Heidegger, M. (2000). Das Ding. I F. W. von Herrmann (Red.),
Gesamtausgabe, 1. Abteilung, Band 7 Vortrage und Aufsätze (s.
166–184). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Heidegger, M. (2006). Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Herbart, J. F. (1969). Die Pädagogik als Wissenschaft. I F. Nicolin
(Red.), Pädagogik als Wissenschaft (s. 1–5). Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Herbart, J. F. (1982). Die ersten Vorlesung über Pädagogik (1802). I W.
Asmus (Red.), Pädagogischje Schriften. Erster Band: Kleine
pädagogische Schriften. Stuttgart: Klett-Cotta.
Herman, S. (2003). Fra styring til ledelse -om kompoetencebegrebets
udvikling. Uddannelse, (1).
Hjort, K. (2005). Professionalisering af den offentlige sektor. Roskilde:
Roskilde Universitetsforlag.
Hogan, P. (2003). Teaching and learning as a way of life. Journal of
Philosophy of Education, 37(2), 207–223.
Hollstein, O. (2011). Das technologieproblem der Erziehung revisited. I
S. K. Amos, W. Meseth, & M. Proske (Red.), Öffentliche Erziehung
revisited. Erziehung, olitik und Gesellchaft im Diskurs (s. 53–74).
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Honneth, A., & Saar, M. (2008). Nachwort. Geschichte der Gegenwart.
Michel Foucaults Philosophie der Kritik. I A. Honneth & M. Saar
(Red.), Michel Foucault. Die Hauptwerke. Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag.
Hopmann, S. T. (2007). Restrained teaching: The common core of
Didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109–124.
doi:10.2304/eerj.2007.6.2.109
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1975). Dialektik der Aufklärung.
Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer
273
Taschenbuch.
Horkheimer, M., Wolff, G., & Gumnior, H. (1970, Januar). Sehnsucht
nach dem Anderen. Der Spiegel, 1: 79–84. Hentet fra
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45226214.html
Houten, D. van. (2006). Professionalisering en arbeidsdeling. Sociale
interventie, (2).
Humboldt-Gesellschaft. (2015). Wilhem von Humboldt. Hentet 4. Marts
2015, fra http://www.humboldt-gesellschaft.org/wilhelm-vonhumboldt.html
Haan, G. de, & Rülcker, T. (2002). Hermenutiek und
geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Ein Studienbuch. Frankfurt
am Main: Peter Lang Publishing.
Illich, I. (1977). Disabling professions. I I. Illich, I. K. Zola, J.
McKNight, J. Caplan, & H. Shaiken (Red.), Disabling professions.
London/New York: Marion Boyars.
Jensen, P. (2002). Rapport over Videncenter for Socialpsykiatris
recovery-forprojekt, marts-juli 2002. Hentet fra
http://www.bedrepsykiatri.dk/media/11817/Pernillejensen.pdf
Juul, J. (2012, August 17). Det kompetente barn 16 år senere. Kristelig
Dagblad. Hentet fra http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/detkompetente-barn-16-år-senere
Kant, I. (1803). Über Pädagogik. (D. F. T. Rink, Red.). Königsberg:
Friedrich Nicolovius.
Kant, I. (1965). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hamburg: Felix
Meiner.
Kant, I. (1978). Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung. I E. Bahr
(Red.), Was ist Aufklärung (s. 9–17). Stuttgart: Reclam.
Kant, I. (1987). Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning? Slagmark,
(9).
Kant, I. (2000). Om Pædagogik. Aarhus: Forlaget Klim.
274
Kelly, M. (1994). Foucault, Habermas, and the Self-Referentiality of
Critique. I M. Kelly (Red.), Critique and Power: Recasting the
Foucault/Habermas Debate (s. 365–400). Cambridge,
Massachusetts: MIT Press.
Kelly, M. (1995). Gadamer, Foucault and Habermas on ethical critique. I
L. K. Schmidt (Red.), The specter of relativism. Truth, dialogue and
phronesis in philosophical hermeneutics (s. 224–235). Evanston,
Illinois: Northwestern University Press.
Kerdeman, D. (2003). Pulled Up Short: Challenging Self-Understanding
as a Focus of Teaching and Learning. Journal of Philosophy of
Education, 37(2), 293–308. doi:10.1111/1467-9752.00327
Key, D. (1987, Oktober 31). Aids, education and the year 2000!
(Interview with Margharet Thatcher). Woman’s own. Hentet fra
http://www.margaretthatcher.org/document/106689
KFBU. (udateret). Mennesket er unikt. Menneskesynet og historien bag
Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge. København.
Klafki, W. (1998). Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik -Leistungen,
Grenzen, kritische Transformation. Hentet 3. Maj 2015, fra
http://archiv.ub.uni-marburg.de/sonst/1998/0003/k03.html
Knudsen, M. (2011a). Forms of Inattentiveness: The Production of
Blindness in the Development of a Technology for the Observation
of Quality in Health Services. Organization Studies, 32(7), 963–
989. doi:10.1177/0170840611410827
Knudsen, M. (2011b, December 14). Om grænser for kvalitetsteknologier
- og om hvorfor det er vigtigt for kvalitetseksperter at reflektere
over dem. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Hentet fra
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sygdomogsamfund/article/vi
ew/5742
Kommunernes Landsforening. (2005). Evalueringskultur -en ny dansk
skoletradition. Hentet fra
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_29793/cf_202/Pjece-_Evalueringskultur_-_en_ny_dansk_skoletradi.PDF
275
Kristiansen, C. K. (1998). Narrative konstruktioner. Essays om
fortælling, tid og erindring. Aalborg Universitet. Hentet fra
http://vbn.aau.dk/files/83424/kristiansen-claus.pdf
Kümmel, F. (1976). Der Streit um den Wissenschaftscharakter der
Pädagogik. I K. Giel (Red.), Studienführer Allgemeine Pädagogik
(s. 29–42). Freibrug: Herder Verlag.
Kaarøe, D. L. (2010). Kundskabsværkstedet på pædagogseminariet. Et
sted for etisk reflektion of personlig dannelse. Aarhus.
Langeveld, M. J. (1969). Der Wissenschaftscharakter der Pädagogik. I F.
Nicolin (Red.), Pädagogik als Wissenschaft (s. 389–403).
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Langeveld, M. J. (1979). Beknopte theoretische pedagogiek. Groningen:
Wolters-Noordhoff.
Larsen, L. T. (2013). Indsamle analysere systematisere. Gjallerhorn
Tidsskrift for professionsstudier, (16), 52–61.
Lauritsen, J., Hegstrup, S., & Schwede, H. (2014). Fra Højskole og
Seminarium til University College: : Fröbel-Højskolen og Hindholm
Højskoles vej til Campus Roskilde - om forandring af en uddannelse
og et samfund. Sorø: University College Sjælland.
LBK nr 1147. Bekendtgørelse af Lov om erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser (2014).
LBK nr 150. Bekendtgørelse af Lov om Social Service, Pub. L. No. LBK
150 af 16.02.2015 (2015). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167849
LBK nr 207. Lov om erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser (2008). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116203
LBK nr 263. Det repræsentative demokrati uddannelsessystemet, Pub. L.
No. 263 (2000). Retsinformation. Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=23412
LBK nr 30. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til
276
børn og unge, Pub. L. No. LBK 30 af 22.01.2015 (2015). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168340
LBK nr 315. Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
(2006). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25070
LBK nr 665. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (2014). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970
LBK nr 796. Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger (1996).
Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=82244
LBK nr 936. Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for
videregående uddannelser (2014). Hentet fra
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164459
Leask, I. (2012). Beyond Subjection: Notes on the later Foucault and
education. Educational Philosophy and Theory, 44(SUPPL. 1), 57–
73. doi:10.1111/j.1469-5812.2011.00774.x
Leiviskä, A. (2014). The Gadamer-Habermas debate and the concepts of
tradition and authority in the philosophy of education. I Philosphy
of education society of Great Britain 2014. Oxford.
Leiviskä, A. (2015). A Gadamerian critique of the liberal notion of
autonomy. I Philosophy of Education Society of Great Britain.
Levering, B. (2012). Martinus Jan Langeveld: modern educationalist of
everyday upbringing. I P. Standish & N. Saito (Red.), Education
and the Kyoto school of philosophy (s. 133 –146). Dordrecht:
Springer Science+Business Media.
Lévi-Strauss, C. (1994). Den vilde tanke (kap. 1). København: Gyldendal.
Litt, T. (1927). Führen oder wachsenlassen. Eine Erörterung des
pädagogischen Grundproblems. Leipzig/Berlin: Verlag von G.B.
Teubner.
Locke, J. (1977). An essay concerning human understanding (abridged).
(A. D. Woozley, Red.) (abridgment.). Glasgow: William Collins &
277
Sons.
Lozano, J. F., Boni, A., Peris, J., & Hueso, A. (2012). Competencies in
Higher Education:A Critical Analysis from the Capabilities
Approach. Journal of Philosophy of Education, 46(132-147).
Lunn, I., Kjeldsen, M., Juul, I., Thomsen, M., & Haugaard, K. (2005).
Fem rektorer fortæller. Fra enegang til fælles fodslag. Aarhus:
Klim.
Lyotard, J.-F. (1984). The postmodern condition: a report on knowledge.
Manchester: Manchester UNiversity Press.
Lütken, G. (2015). Pædagogik, natur og æstetik – om opfindelsen af det
autentiske. I L. Togsverd & J. J. Rothuizen (Red.), Pædagogiske
Ballader. Roskilde: Samfundslitteratur (in press).
Løvlie, L. (1998). Bildungsphilosophie in Norwegen. I W. Bauer,
Wilfried Lippitz, W. Marotzki, J. Ruhloff, A. Schäfer, & C. Wulf
(Red.), Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie. Fragen
nach dem Menschen in der umstrittenen Moderne (s. 169–183).
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
Løvlie, L. (2007). Does paradox count in education ? Utbildning &
Demokrati, 16(3), 9–24.
Løvlie, L. (2015). Herbart om oppdragelse , formbarhet og takt. Nordisk
tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 1(1), 1–11.
MacPherson, C. B. (2011). The Political Theory of Possessive
Individualism: Hobbes to Locke. Oxford: Oxford University Press.
Malpas, J. (2005). «Sprache ist Gesprach»: On Hans-Georg Gadamer,
Language and Philosophy. I A. Wiercinski (Red.), The Hermeneutic
Turn in Phenomenology, (s. 408–420). Toronto: The Hermeneutic
Press.
Manen, M. van. (1991). Can teaching be taught? or are real teachers
found or made? Phenomenology + Pedagogy, 9, 182–199.
Manen, M. van. (1993). Pedagogisk takt: betydning af pedagogisk
omtenksomhet. Nordås: Caspar Forlag.
278
Manen, M. van. (1994). Pedagogy, virtue and narrative identity in
teaching. Curriculum Inquiry, 4(2), 135–170.
Manen, M. van. (1995). On the epistemology of reflective practice.
Teachers and teaching: theory and practice, 1(1), 33–50.
Manen, M. van. (2007). Researching lived experience. Human science for
an action sensitive pedagogy. London, Ontario, Ontario: The
Althouse Press.
Manen, M. van. (2008). Pedagogical Sensitivity and Teachers Practical
Knowing-in-Action. Peking University Education Review, (2008),
1–23.
Manen, M. van. (2014). Phenomenology of practice. Meaning-giving
methods in phenomenological research and writing. Walnut Creek,
California: Left Coast Press.
Marcuse, H. (1969). Repressive Tolerance). I R. P. Wolf, J. Barrington
Moore, & H. Marcuse (Red.), A Critique of Pure Tolerance (s. 95–
137). Bost: Beacon Press. Hentet fra
http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/65repressivetoleranc
e.htm
Marx, K. (1978). Thesen über Feuerbach. I Werke, Bd. 3 (s. 5–7). Berlin.
Hentet fra https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marxengels/1845/thesen/thesfeue-or.htm
Marzio, D. M. de. (2006). The care of the self: Alcibiades I, Socratic
teaching and ethics in education. The journal of education, 187(3),
103–127.
Mason, S. (2007). The role of epiphanies in moral reflection and narrative
thinking: Connectedness and good teaching. Interchange, 38(4),
351–366. doi:10.1007/s10780-007-9036-x
Masschelein, J. (1991). Kommunikatives Handeln und pädagogisches
Handeln. Die Bedeutung der Habermasschen
kommunikationstheoretische Wende für die Pädagogik. Weinheim:
Deutscher Studien Verlag.
Masschelein, J. (2003). Trivialisierung von Kritik. Kritische
279
Erziehungswissenschaft weiterdenken. I D. Benner, M. Borrelli, F.
Heyting, & C. Winch (Red.), Kritik in der Pädagogik (s. 124–141).
Weinheim: Beltz Verlag.
Masschelein, J. (2004a). How to conceive of critical educational theory
today? Journal of Philosophy of Education, 38(3).
Masschelein, J. (2004b). «Je viens de vor, je viens d»entendre’.
Erfahrungen im Niemandsland. I N. Ricken & M. Rieger-Ladich
(Red.), Michel Foucault. Pädagogische Lektüren (s. 95–115).
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Masschelein, J. (2006). Experience and the Limits of Governmentality.
Educational Philosophy and Theory, 38(4), 561–576.
doi:10.1111/j.1469-5812.2006.00211.x
Masschelein, J., & Simons, M. (2007). Competentiegericht onderwijs:
voor wie? Over de «kapitalistische» ethiek van het lerende individu.
Ethische perspectieven, 17(4), 398–421.
Masschelein, J., & Simons, M. (2008). The governmentalization of
learning and the assemblage of a learning apparatus. Educational
theory, 58(4), 391–415. Hentet fra
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.17415446.2008.00296.x/full
Méhaut, P., & Winch, C. (2012). The European Qualification
Framework: skills, competences or knowledge? European
Educational Research Journal, 11(3), 369–381.
doi:10.2304/eerj.2012.11.3.369
Meirieu, P. (2015). Cours de philosophie de l’éducation. Hentet 6. Marts
2015, fra
http://www.meirieu.com/COURSPHILO/listedescoursphilo.htm
Meyer-Drawe, K. (1998). Streitfall «Autonomi». Aktualität, geschichte
und systematik einer modernen Selbstbeschreibung von
Menschen.pdf. I W. Bauer, W. Lippit, W. Marotzki, J. Ruhloff, A.
Schäfer, & C. Wulf (Red.), Fragen nach dem Menschen in der
umstrittene Moderne (Jahrbuch f., s. 31–50). Baltsmannsweiler:
Schneider-Verl. Hohengehren.
280
Mik-Meyer, N. (2004). Dømt til personlig udvikling. Identitetsarbejde i
revalidering. København: Hans Reitzel.
Mollenhauer, K. (1977). Erziehung und Emanzipation. Polemische
Skizzen. München: Juventa Verlag.
Mollenhauer, K. (1983). Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und
Erziehung. München: Juventa.
Mommsen, M. (red). (2012). En styrket pædagoguddannelse.
Anbefalinger fra følgegruppen for pædagoguddannelsen. Hentet fra
http://ufm.dk/publikationer/2012/filer-2012/en-styrketpaedagoguddannelse.pdf
Muth, J. (1962). Pädagogischer Takt. Monographie einer aktuellen Form
erzieherischen und didaktischen Handelns. Heidelberg: Quelle &
Meyer.
MVU Rådet. (2007). ”Professionel viden – hvordan kan den anvendes
bedre?”.
Müller-Doohm, S. (2014). Jürgen Habermas. Eine Biographie. Berlin:
Suhrkamp.
Nicoll, K., & Salling Olesen, H. (2013). Editorial: What’s new in a new
competence regime? European Journal for Research on the
Education and Learning of Adults, 4(2), 103–109.
doi:10.3384/rela.2000-7426.relae7
Nielsen, L. O. (2015). Middelalderen - tænkning. I Gyldendal - Den Store
Danske. Gyldendal. Hentet fra
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/
Middelalderens_filosofi/middelalderen_(Tænkning)
Niesche, R., & Haase, M. (2012). Emotions and Ethics: A Foucauldian
framework for becoming an ethical educator. Educational
Philosophy and Theory, 44(3), 276–288. doi:10.1111/j.14695812.2010.00655.x
Nijk, A. J. (1978). De mythe van de zelfontplooiing en andere wijsgerigandragologische opstellen. Amsterdam: Boom.
281
Nohl, H. (2002). Die Theorie der Bildung. I G. de Haan & T. Rülcker
(Red.), Hermeneutik und Geisteswissenschaftliche Pädagogik. Ein
Studienbuch. Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der
Wissenschaften.
Nordenbo, S. E. (1984). Bidrag til den danske pædagogiks historie.
København: Museum Tusculanum.
Nordenbo, S. E. (1998). Dänische Bildungs- und Erziehungsphilosophie von den fünfzicher Jahren bis Heute. I W. Bauer, W. Lippits, W.
Marotzki, J. Ruhloff, A. Schäfer, & C. Wulf (Red.), Jahrbuch für
Bildungs- und Erziehungsphilosophie. Fragen nach dem Menschen
in der umstrittenen Moderne (s. 133–167). Baltmannsweiler:
Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
Odense Socialpædagogiske Seminarium. (1992). Odense
Socialpædagogiske Seminarium 25 år, 1967-1992. Odense.
OECD DESECO project. (2005). The defintion and selection of key
competences. Executive Summary. Hentet 11. August 2014, fra
http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf
Oelkers, J. (1994). Influence and development: two basic paradigms of
education. Studies in Philosophy and Education, 13, 91–109.
Oettingen, A. Von. (2001). Det pædagogiske paradoks. Aarhus: Klim.
Oettingen, A. von. (2006). Pædagogisk filosofi som reflekteret omgang
med pædagogiske antinomier. Århus: Klim.
Ofman, D. (2002). Kernekvaliteter. Organisationens skjulte værdier.
Viby J: JP bøger.
Olsen, A.-M. E. (2002). Nicht Mitmachen. Theodor W. Adorno 19031969. Nordisk Pedagogik, 22(2), 232–243.
Olsen, J. V. (2015a). Antorini: Folkeskolereformen er en læringsreform Folkeskolen.dk. Folkeskolen, 09–18. Hentet fra
https://www.folkeskolen.dk/563150/antorini-folkeskolereformen-eren-laeringsreform
Olsen, J. V. (2015b). Liberal Alliance: Ud med bevægelse,
282
understøttende undervisning og lektiecafeer - Folkeskolen.dk.
Hentet 5. September 2015, fra
https://www.folkeskolen.dk/564433/liberal-alliance-ud-medbevaegelse-understoettende-undervisning-og-lektiecafeer
Onderwijsraad. (1955). Advies ONDERWIJSRAAD over Rapporten
betreffende de massajeugd: «Maatschappelijke verwildering der
Jeugd» en «Moderne Jeugd op haar weg naar volwassenheid» .
Hentet fra
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig
/ADVIESOWR-1955-11-23-31800.pdf
Pahuus, M. (2008). Dannelse og kompetenceudvikling. I A. A. Jensen &
P. Rasmussen (Red.), Læring og forandring (s. 121–136). Aalborg
Universitetsforlag.
Paulus, M. (2009). Die Stellung des Subjekts bei Foucault und Habermas.
e-Journal Philosophie der Psychologie, (13). Hentet fra
http://www.jp.philo.at/texte/PaulusM1.pdf
Petersen, A. N. (2014). Hvordan kan jeg ane det jeg gør, er rigtigt?
Dømmekraft er at handle med kritisk omtanke ud fra en selvstændig
stillingtagen. Tidsskrift for Socialpædagogik, 17(2).
Petersen, A. N. (2015). Med risiko for at sløre dømmekraften.
Pædagogisk Extrakt, (6), 11–13. Hentet fra
http://viewer.zmags.com/publication/3ba490e9#/3ba490e9/11
Petersen, K., Thygesen, R. H., & Rothuizen, J. J. (2012). Udvikling af
screeningsredskab - til afdækning og understøttelse af recoveryorientering i socialpsykiatriske tilbud. Aarhus. Hentet fra
https://www.ucviden.dk/portalvia/files/10828655/Screening_af_recoveryorientering.pdf
Pico della Mirandola. (1989). Om menneskets værdighed. (J. J. Nielsen,
Red.). København: Museum Tusculanum.
Pio, F. (2012). Introduktion af Heidegger til de pædagogiske fag.
København: Musikpædagogiske Studier, DPU.
Platon. (2010). Alkibiades. I C. G. Tortzen (Red.), Platons samlede
283
værker i ny oversættelse Vol. II (s. 465–523). København:
Gyldendal.
Platon. (2011). Menon. I C. G. Tortzen (Red.), Platons samlede værker i
ny oversættelse Vol. III (s. 501–553). København: Gyldendal.
Pongratz, L. (2008). The liquidation of the subject : reflections on
subjectivity and education after Adorno. Critique and humanism
Journal, (26), 123–140. Hentet fra www.ceool.com
Pongratz, L. a. (2006). Voluntary Self‐Control: Education reform as a
governmental strategy. Educational Philosophy and Theory, 38(4),
471–482. doi:10.1111/j.1469-5812.2006.00205.x
Rambøll. (2012). Evaluering af pædagoguddannelsen. Hentet fra
http://ufm.dk/publikationer/2012/filer-2012/evaluering-afpaedagoguddannelsen.pdfuddannelse
Rasmussen, J. (2013). Ny folkeskolereform. I Det Pædagogiske Selskab.
Hentet fra kortlink.dk/g8ax
Regeringen. (2012). Gør en god skole bedre. Et fagligt løft af folkeskolen.
Hentet fra www.uvm.dk/bedreskole
Reindal, S. M. (2012). Bildung, the Bologna Process and Kierkegaard’s
Concept of Subjective Thinking. Studies in Philosophy and
Education, 32(5), 533–549. doi:10.1007/s11217-012-9344-1
Reitemeyer, U. (2001). Bildung und Arbeit zwischen Aufklärung und
nachmetaphysische Moderne (Ergon Verl.). Würzburg.
Reitemeyer, U. (2006). Erziehung als Aufforderung zur Selbsttätigkeit.
Montaigne, Rousseau, Kant. Münster. Hentet fra http://egora.unimuenster.de/ew/personen/medien/erziehungals
aufforderungzurselbstttigkeit.pdf
Richardson, F. C., Rogers, A., & McCarroll, J. (1998). Toward a
dialogical self. American behavioral scientist, 41(4), 496–515.
doi:10.1177/0002764298041004004
Ricoeur, P. (2010). Tid og fortælling: den trefoldige mimesis. I M.
Hermansen & J. D. Rendtorff (Red.), En hermeneutisk brobygger 284
tekster af Paul Ricoeur. Aarhus: Klim.
Rorty, R. (1978). Philosophy as a kind of writing: an essay on Derrida.
New literary history, 10(1), 141–160.
Rothuizen, J. J. (1992). Og solen står med bonden op, slet ikke med de
lærde : et bidrag til evaluering af det socialpsykiatriske projekt i
Randers. Randers: Lokalpsykiatri i Randers regionen/Århus Amt.
Rothuizen, J. J. (1999). Det kommunikative fællesskab i
socialpædagogisk arbejde. Tidsskrift for Socialpædagogik, (4), 20–
28.
Rothuizen, J. J. (2001). Pædagogisk arbejde på fremmed grund. På vej
mod en ny forståelse af pædagogisk faglighed og praksis.
København: Gyldendal Uddannelse.
Rothuizen, J. J. (2004a). Fortællingens betydning for pædagogik. I S. I.
Mørch (Red.), Pædagogiske praksisfortællinger. Aarhus: Systime
Academic.
Rothuizen, J. J. (2004b). Praksisfortællinger og pejlemærker. I S. I.
Mørch (Red.), Pædagogiske praksisfortællinger (s. 148–176).
Aarhus: Systime Academic.
Rothuizen, J. J. (2004c). På sporet af praktisk professionskundskab.
Tidsskrift for Socialpædagogik, 64–70.
Rothuizen, J. J. (2007). Man kan ikke vide alt..... Tanker og indtryk fra
10-års jubilæet for Dansk Forening for Socialpædagogik. Tidsskrift
for Socialpædagogik, 10(20), 5–10.
Rothuizen, J. J. (2008). Kan pædagogikfaget bidrage til at den studerende
bliver en dygtig pædagog. I K. Tuft & C. Aabro (Red.), Faget
pædagogik (s. 15–44). Værløse: Billesø & Baltzer. Hentet fra
http://www.e17.dk/bog/612190
Rothuizen, J. J. (2009a). På fremmed grund. I S. I. Mørch & N. Mors
(Red.), Pædagog i en mangfoldig verden : profession, udvikling og
forskning (s. 27–42). Aarhus: Academica. Hentet fra
http://www.e17.dk/bog/608743
285
Rothuizen, J. J. (2009b). Socialpædagogisk Praksis i Demensforsorg
forebygger magtanvendelse. Dokumentation, erfaringer og analyser
vedr. SPIDO-projektet, gennemført for Servicestyrelsen i perioden
2007-2009. Odense: Servicestyrelsen. Hentet fra
http://www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/aeldre/rapporter-ogboger-om-aeldre/7279.pdf
Rothuizen, J. J. (2010). Kundskabsværkstedet -hvordan pædagoger
udvikler fagsprog. I P. M. Pedersen & B. Foged (Red.), Nye
tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde (s. 61–78). Aarhus: VIA
Systime.
Rothuizen, J. J. (2013). At finde sin fortælling. I I. H. Erstad & F. T.
Hansen (Red.), Kunnskaspverkstedet -å se det levende i en praksis.
Oslo: Universitetsforlaget.
Rothuizen, J. J. (2014). Socialpædagogisk udviklingsarbejde. I T.
Erlandsen, N. R. Jensen, S. Langager, & K. E. Petersen (Red.),
Socialpædagogik - en grundbog (s. 268–281). Kbh.: Nota.
Rothuizen, J. J. (2015a). 50 år med kritisk videnskab og dialogisk
pædagogik. Et kommenteret gensyn med Skjervheim og Habermas.
I S. Østrem, M. Pettersvold, & B. Hennum (Red.), Profesjon og
kritikk. Bergen: Fakbogforlaget.
Rothuizen, J. J. (2015b). Faglighed som social deltagelse. I B. Lihme
(Red.), Det sociales betydning for mennesker med sindslidelser (s.
102–125). København: Akademisk Forlag.
Rothuizen, J. J. (2015c). Pædagogik og viden. Om viden og væren. I L.
Togsverd & J. J. Rothuizen (Red.), Pædagogiske ballader.
Perspektiver på pædagogens faglighed. København:
Samfundslitteratur (in press).
Rothuizen, J. J., Togsverd, L., Bøje, J. D., Hansen, S. J., Hjort, K., &
Sørensen, M. M. (2013). Hvordan uddannes pædagoger.
Perspektiver fra et forskningsprojekt. (J. J. Rothuizen & L.
Togsverd, Red.). Aarhus: VIAUC. Hentet fra
https://www.ucviden.dk/portal/files/14275821/20130411_Hvordan_
uddannes_p_dagoger_hele_bogen.pdf
286
Rousseau, J. J. (1966). Émile ou De l’éducation. (M. Launay, Red.).
Paris: Garnier Flammaron.
Rømer, T. (2014). Hvad er kundskaber. Hentet 1. Juni 2015, fra
http://www.thomasaastruproemer.dk/hvad-er-kundskaber.html
Rømer, T. A. (2015a). Blog. Hentet 26. Maj 2015, fra
http://www.thomasaastruproemer.dk/blog
Rømer, T. A. (2015b). Pædagogikkens to verdener. Aalborg: Aalborg
Universitetsforlag.
Rømer, T. A., Tanggaard, L., Brinkmann, S., & (red). (2011). Uren
Pædagogik. (T. A. Rømer, L. Tanggaard, & S. Brinkmann, Red.).
Aarhus: Klim.
Saeverot, H. (2013). On the Need to Ask Educational Questions about
Education: an interview with Gert Biesta. Policy Futures in
Education, 11(2), 175. doi:10.2304/pfie.2013.11.2.175
Salling Olesen, H. (2013). Beyond the current political economy of
competence development. European Journal for Research on the
Education and Learning of Adults, 4(2), 153–170.
doi:10.3384/rela.2000-7426.rela9013
Sarauw, L. L. (2014). Kompetencer som oplysningsprojekt:
myndiggørelse eller styring? I Et stykke oplysning. Baggrund.
Hentet fra http://baggrund.com/et-stykke-oplysning/
Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San
Fransisco: Jossey-Bass.
Schleiermacher, F. (1969). Über die Theorie der Erziehung. I Pädagogik
als Wissenschaft (s. 6–17). Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
Schmidt, J. (2013). Foucault, Habermas, and the Debate That Never Was
| Persistent Enlightenment I-IV. Hentet 20. Maj 2015, fra
https://persistentenlightenment.wordpress.com/2013/07/17/debate1/
Schmidt, L.-H. (2002). Institutstrukturen ved Danmarks Pædagogiske
Universitet. I B. Wahlgren (Red.), Årsberetning 2000-2001.
287
København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Hentet fra
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/institutstrukturen-veddanmarks-paedagogiske-universitet/
Schneider, U. J. (2001). Foucault und Heidegger. I M. S. Kleiner (Red.),
Foucault (s. 224–238). Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Schou, L. R. (2004). Jürgen Habermas: det bedre arguments
ejendommelige tvangsløse tvang. I K. Steinsholt & L. Løvlie (Red.),
Pedagogfikkens mange ansigter. Pedagogikkens idéhistorie fra
antikken til det postmoderne (s. 634–652). Universitetsforlaget.
Schou, L. R., Jørgensen, H. H., Koch, A. B., Pilgaard, M., & Tuft, K.
(2013). Forskrifter for god pædagogik. Hentet 6. August 2015, fra
http://www.viauc.dk/hoejskoler/psh/videncentre/forskrifter-for-godpaedagogik/Sider/forskrifter-for-god-paedagogik.aspx
Simons, M., & Masschelein, J. (2006). The Learning Society and
Governmentality: An introduction. Educational Philosophy and
Theory, 38(4), 417–430. doi:10.1111/j.1469-5812.2006.00202.x
Simons, M., & Masschelein, J. (2010). Governmental, Political and
Pedagogic Subjectivation: Foucault with Rancière. Educational
Philosophy and Theory, 42(5-6), 588–605. doi:10.1111/j.14695812.2010.00687.x
Skjervheim, H. (1992). Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi. I E. L.
Dale (Red.), Pedagogisk filosofi (s. 65–78). Ad Notam Gyldendal.
Solbrekke, T. D., & Østrem, S. (2011). Profesjonsutøvelse mellom
profesjonelt ansvar og regnskapsplikt. Nordic Studies in Education,
31(3), 194–209.
Standish, P. (2013). Reading Narrative , Reading The Reader. London.
Steinsholt, K., & Traasdahl, E. (2001). The concept of play in HansGeorg Gadamer’s hermeneutics: an educational approach. I S.
Reifel (Red.), Theory in context and out. Play and culture studies 3.
Westport: Ablex publishing.
Systime. (2015). Pædagogik -introduktion til pædagogens
grundfaglighed. Hentet 23. Juli 2015, fra
288
https://shop.systime.dk/dk/forlag/via-systime/nypaedagoguddannelse-paedagogik-introduktion-til-paedagogensgrundfaglighed-bog-ibog.html
Sørensen, J. H. (2004). At tænke ud fra og omkring sprogets midte -en
afsøgning af sprogets grænselandskab i Hans-Georg Gadamers
tænkning. Slagmark, (40), 199–133.
Tangaard, L., Rømer, T. A., Brinkmann, S., & (red). (2014). Uren
pædagogik 2. (L. Tangaard, T. A. Rømer, & S. Brinkmann, Red.).
Aarhus: Klim.
Task Force for Fremtidens Dagtilbud. (2012). Fremtidens dagtilbud.
Pejlemærker fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud. København.
Hentet fra
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Dagtilbud/PDF
12/120521 fremtidens dagtilbud rapport pejlemaerker.pdf
Taylor, C. (1989). Sources of the self. The making of modern identity.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Taylor, C., Vattimo, G., Rorty, R., Habermas, J., Wellmer, A., & Bubner
Rüdiger. (2002, Marts 21). Die Sprache ist das Licht der Welt. Die
Zeit. Hentet fra
http://www.zeit.de/2002/13/Die_Sprache_ist_das_Licht_der_Welt/k
omplettansicht
Thames, B. (2004). Gadamer’s Hermeneutical Ethics: An Ethics of Life. I
Seminar papers for «Gadamer and Charles Taylor», Fall 2004.
Hentet fra kortlink.dk/gqpy
Thompson, C. (2004). Diesseits von Authentizität und Emanzipation.
Verschiebungen kritischer Erziehungswissenschaft zu einer
«kritischen Ontologie der Gegenwart». I N. Ricken & M. RiegerLadich (Red.), Michel Foucault. Pädagogische Lektüren.
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Togsverd, L. (2013). Kommentar til Udkast til kompetencemål for
pædagoguddannelsen. Høringssvar sendt pr. mail 15-11-2013.
Togsverd, L., & Rothuizen, J. J. (2015a). Pædagogik og opdragelse som
289
en menneskelig udfordring. I L. Togsverd & J. J. Rothuizen (Red.),
Pædagogiske Balllader. Perspektiver på pædagogers
grundfaglighed. Frederiksberg: Samfundslitteratur (in press).
Togsverd, L., & Rothuizen, J. J. (2015b). Pædagogik som profession.
Hvordan rimer pædagog på profession? I L. Togsverd & J. J.
Rothuizen (Red.), Pædagogiske ballader. Perspektiver på
pædagogens faglighed. København: Samfundslitteratur (in press).
Togsverd, L., & Rothuizen, J. J. (2015c). Pædagogik, ballade og
ræsonnementer. I S. Østrem, M. Pettersvold, & B. Hennum (Red.),
Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Topor, A., & Denhov, A. (2014). At arbejde evidensbaseret. En
introduktion. Om erfaringer, praksis og videnskab. Dansk selskab
for psykosocial rehabilitering.
Tuft, K. (1999). Leg og forståelse: Gadamers legebegreb udlagt i forhold
til kulturel overlevering og psykologisk teori. Aarhus: Jydsk
Pædagog-Seminarium.
Tuft, K. (2003). Barndomsforståelse. Alder og tid, væren og udvikling.
Aarhus: Centre for cultural reserach, Aarhus University. Hentet fra
http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/kt/alder.html
Tuft, K. (2004). Neill. «Skole» betyder «fri tid». I K. Steinsholt & L.
Løvlie (Red.), Pedagogikkens mange ansigter. Pedagogisk
idéhistorie fra antikken til det postmoderne (s. 453–469). Oslo:
Universitetsforlaget.
Tuft, K. (2009). Socialpædagogik. I N. Mors & S. I. Mørch (Red.),
Pædagog i en mangfoldig verden : profession, udvikling og
forskning (s. 43–57). Aarhus: Academica / Gyldendal Akademisk.
Tuft, K. (2010). Profession, uddannelse og etik -kan man gå til etik? I C.
Aabro (Red.), Pædagogers etik -en antologi (s. 119–134).
København: BUPL.
Tuft, K. (2012). Pædagog -historien om uddannelsen. I Leksikon for det
21. århundrede. Hentet fra http://www.leksikon.org/art.php?n=5218
Tuft, K. (2014). Pædagogik og etik. København: Akademisk Forlag.
290
Tuft, K., & Breinholt, C. (2014a). Høringssvar til udkast til
bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog. ikke publiceret.
Tuft, K., & Breinholt, C. (2014b). Ny pædagoguddannelse Demokratisk,
personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk.
Folketinget (ft.dk). Hentet fra
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/fiv/bilag/127/1341341.pdf
Tuft, K., & Thomsen, E. (2015). Fire seminarier på tur.
Uddannelseshistorie. Aarhus: Via University College.
UHR. (2011). Dannelsesaspekter i utdanningen. Rapport fra
arbeidsgruppe nedsatt av UHRs utdanningsutvalg. oslo. Hentet fra
http://www.uhr.no/documents/DannelseRapportEndelig.pdf
Undervisningsministeriet. (2000). Uddannelses Redegørelse 2000.
Copenhagen.
Undervisningsministeriet. (2004). Pædagogers kompetenceprofil. Hentet
fra http://www.bkchefer.dk/uploads/File/a040120a.pdf
Undervisningsministeriet. (2007). Sortbog om Lov nr. 315 af 19 april
2006. Undervisningsministeriet. Hentet fra
pub.uvm.dk/2007/paedsortbog/sortbog.pdf
Uphoff, H. (2005). Foucault und die Rückkehr des Subjekts. NOVO,
(73/74). Hentet fra http://www.novo-magazin.de/73/novo7366.htm
Vessey, D. (2007). Gadamer’s Hermeneutic Contribution to a Theory of
Time-Consciousness. The Indo Pacific journal of phenomenology,
7(September), 1–7.
Vessey, D. (2014). The role of the concept «person» in Gadamers
philosophical hermeneutics. American Catholic philosophical
quarterly, 88(1), 117 –.
Wain, K. (1996). Foucault, Education, the Self and Modernity. Journal of
Philosophy of Education, 30(3), 345–360. doi:10.1111/j.14679752.1996.tb00405.x
Wain, K. (2006). Foucault : The Ethics of Self- Creation and the Future
291
of Education. I M. E. Peters & T. Besley (Red.), Why Foucault?:
New Directions in Educational Research (s. 163–180). London:
Peter Lang Publishing.
Westerhuis, A. (2011). The meaning of competence. I M. Brockmann
(Red.), Knowledge, skills and competence in the European labour
market: what´s in a vocational qualification (s. 68–84). New York:
Routledge.
Wilken, J. P., & Hollander, D. den. (2008). Rehabilitering og recovery.
København: Akademisk Forlag.
Winter, P. (2011). Coming Into the World, Uniqueness, and the Beautiful
Risk of Education: An Interview with Gert Biesta by Philip Winter.
Studies in Philosophy and Education, 30(5), 537–542.
doi:10.1007/s11217-011-9254-7
Winterton, J. (2009). Competences across Europe: highest common factor
or lowest common denominator? Journal of European Industrial
Training, 33(8/9), 681–700.
Winterton, J., Delamare-LeDeist, F., & Stringfellow, E. (2006). Typology
of knowledge, skills and competences. Clarification of the concept
and prototype. Luxembourg. Hentet fra
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/3048
Wright-Mills, C. (2002). Den sociologiske fantasi. København: Hans
Reitzel.
Wulff, H. R. (2003). Lægevidenskabens sprog : fra Hippokrates til vor
tid. København: Munksgaard.
Aarhus Kommune. (2015). Recovery Screening. Arbejdsbog.
Analyseramme og -redskab. Aarhus.
292
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf.: 8716 1300
E-mail: [email protected]
edu.au.dk
PÅ SPORET AF PÆDAGOGISK FAGLIGHED
PÆDAGOGUDDANNELSENS DELTAGELSE I DET PÆDAGOGISKE PROJEKT
ISBN 978-87-7684-733-3
JAN JAAP ROTHUIZEN
I afhandlingens første del undersøges de sidste 15 års uddannelsesreformer
og deres betydning for pædagoguddannelsen. Gennem en analyse,
der såvel har øje for kontinuitet og tradition som for en ny diskursiv praksis
der omorganiserer menneskers selv- og omverdensforhold, peges der på
dobbelttydigheder og ambivalenser. Eksempelvis rummer
kompetencebegrebet dobbelttydigheden, idet det rummer så meget
mere end det læringsudbytte, der i reformernes tid eksplicit forbindes
med det.
I afhandlingens anden del gennemføres en filosofihistorisk
rekonstruktion af pædagogik som en disciplin, der er sammensat af
initiering af barnet i den eksisterende verden, civilisationskritik og
opfordringen til selvstændighed. Her undersøges også hvordan der i
Jürgen Habermas´, Hans-Georg Gadamers og Michel Foucaults værk
kan hentes inspiration til begrebsliggørelser, der kan aktualisere
modernitetens tradition og give stemme til det aspekt af pædagogikken,
der marginaliseres af den diskursive praksis, der sætter fokus på
performativitet og læringsudbytte.
I afhandlingens tredje del fremhæves tre tilgange der kan styrke den
traditionsbårne forståelse af pædagogik som mere end læringsudbytte.
Der peges på “researching lived experience” gennem praksisfortællinger,
på pædagogik som handlingsvidenskab og på pædagogik som en
disciplin, der ikke kan slipper for diskussioner om hvad pædagogik skal
være godt for og om hvad god pædagogik er.
Afhandlingen skriver sig ind i en åndsvidenskabelig tradition hvor
disciplinen pædagogik er om og for praksis. Der introduceres således
også begreber der kan bidrage til at praksis bliver gjort gennemskuelig
for sig selv, som ”ballade” og ”pædagogikkens integritet”.
ph.d.
ndli
ng
afha
PH.D.-AFHANDLING
JAN JAAP ROTHUIZEN
På sporet af
pædagogisk faglighed
Pædagoguddannelsens deltagelse
i det pædagogiske projekt
AU
AARHUS
UNIVERSITET
DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE