Behandlingsstederne Søbæk

Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10 - 4450 Jyderup - 59248300 – [email protected]
29 juni 2015
Kære forældre, børn og unge samt alle på opholdssteder og plejefamilier.
Ligeledes til orientering til henvisende myndigheder.
Så er det en realitet skoleåret 2014-2015 er nu slut og en lang varm sommerferie tager sin
begyndelse. Det har været spændende, men hektisk skoleår med mange pædagogiske opgaver
og med den ” ny skolereform ” også mange faglige udfordringer og heldigvis meget gode
oplevelser.
På Søbæk skole har vi haft og har også næste skoleår ” fuldt hus ”. Således er der lige nu
indskrevet omtrent 130 børn og unge der med forskellige forudsætninger er indskrevet på vore 5
afdelinger. Den 24 juni havde vi dimissions fest og tog afsked med 25 elever som skal videre til
nye udfordringer efter sommerferien men der komme også flere nye elever til, så vi regner med at
vi den 10 august starter med omtrent 120 elever, hvilket til sammenligning med sidste år er lidt
flere.
Første skoledag efter sommerferien er 10 August kl
8.00.
I uge 32 (Ugen før skolestart udsender vi på Skole intra
og på skolens hjemmeside www.søbækskole.dk
information med sidste nyt før opstart. Ved samme
lejlighed udsender vi skolebusplan for visiteret kørsel. Vi
udsender kalender samt andre informationer, så vi alle er
klar 10 august.
Fødselsdagen. 28 Maj.
2015 har for os været helt specielt. Som alle er klar over, har vi
netop den 28 maj fejret, at Søbæk (tidligere Bakkegården) har
eksisteret i 30 år. Samtidig fejrede vi at vi har rundet elev nr.1000.
Det er stort for os og det indikerer klar, at vi på Søbæk erklærer os
for værende ” Langtidsholdbare”.
Vi er glade for at vore unge fungerer på Søbæk og vi værner om,
at I som forældre og vore Samarbejdspartnere har tillid til og
sætter pris på samarbejdet. Ift. fødselsdagen så var det en
fantastisk dag og selvsagt glade for, at der på selve dagen kom
omtrent 600 gæster, som var med til at fejre fødselsdagen og
vores jubilæum.
Det var en dejlig dag – der går over i historien - hvor vi fik besøg
af mange forældre, ” gamle elever ” samarbejdspartnere, gamle
kollegaer, venner og bekendte af huset.
På selve dagen fik vi besøg af entertainer Amin Jensen som stod for
underholdningen og dagen før havde vi besøg af forfatteren Nils
Villemoes, som på humoristisk vis belærte os om ” god ledelse”.
Et par dejlig dage. Tak for
opmærksomheden – Tak for de
mange gaver.
Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10 - 4450 Jyderup - 59248300 – [email protected]
Vi glæder os allerede til at blive 40 !!.
Dimissions fest aften 24 juni 2015.
Mange af skolens afgangs elever – og ansatte
har de sidste par måneder knoklet for at
eleverne skal få gennemført en god
afgangsprøve. Det er ingen hemmelighed at
mange af de unge der er på Søbæk ikke
almindeligvis haft de gode forudsætningerne for
at kunne gennemføre en helt almindelig
skolegang. Mange har haft udfordringer med
fremmøde, faglig ustabilitet eller mange
skoleskift. Men når det er sagt så belønner det
sig at ” give den gas ” når det gælder.
Vi kan med stor stolthed konstatere at alle vore elever der har gennemført en god afgangsprøve og
rigtig mange har fået mindst lige så gode karakterer som elever i en tilsvarende folkeskole.
Det er flot og godt gået.
Eleverne har taget opgaven seriøst og det skyldes i al
beskedenhed og i høj grad at vore dygtige ansatte, har formået
at ” binde tingene sammen ”. De har ligget vandret for at vore
elever får en god prøveafvikling. Så en stor tak til Dem også. Vi
har markeret de flotte resultater på vores Dimensionsaften som
løb af staben onsdag 24 juni.
Denne dejlige aften var vi omtrent 170 gæster alt i alt. Gode
taler og dejlige unge. Stort tillykke siger vi.
Nedenfor følger nogle praktiske informationer ift. det kommende skoleår. 2015-2016
Planlægning skoleåret 2015 - 2016
Vi sender på Skoleintra til orientering Skoleårs kalender. Det er en god ide at printe den ud og
hæng den på køleskabet. Samme information finder i på Skolens Hjemmeside
www.søbækskole.dk
FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 2015/2016
•
Sommerferie 27. juni – 9. august 2015
•
Efterårsferie (uge 42) 10. oktober – 18. oktober 2015
•
Juleferie 19. december 2015 – 3. januar 2016
•
Vinterferie (uge 7) 13. februar – 21. februar 2016
•
Påskeferie 19. marts – 28. marts 2016
•
St. Bededag 22. april 2016
•
Kr. himmelfartsdag + 1 dag 5. maj + 6. maj 2016
•
Pinseferie 14. maj - 16. maj 2016
•
Sommerferie 25. juni 2016.
Obs. 2016 er et skudår så der er 366 dage.
Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10 - 4450 Jyderup - 59248300 – [email protected]
Søbæk skole og ” den ny folkeskolereform ”.
Sidste år trådte den ny Skolereform i kraft. I den sammenhæng.er der endnu et par ting som
påvirker dette nye skoleår. Elever på Søbæk skole er uanset, at de kan have andre og særlige
behov også omfattet af denne ny lovgivning. Planlægningen er stort set identisk
Med sidste skoleår for eleven. Som i dette skoleår skal vi også næste skoleår planlægge således
at alle skal gå i skole 35 timer ugtl. Eller 1400 timer årligt. Det nye at den ellers "frivillige"
lektielæsning. nu er obligatorisk. Derudover planlægger ansatte med det der hedder FFM - Fælles
forenklede mål. Det bevirker at der bliver en mere specifik og individuel planlægning ift. hver elev.
Det ændrer ikke så meget på Søbæk da vi i forvejen tilretter ud fra de potentialer hver enkelt har.
Skoledagen 2015 - 2016. Bemærk
Mødetider er ens for både basis elever
1 – 10 klasse og egentlig også for STU elever,
men der gældser lidt nye og særlige vilkår for
STU elever. Det har vi forklaret nedenfor.
Skoledagen for basis elever 1 til 10 klasse.
Skoledagen starter mandag – torsdag fra kl
8,00 og varer til kl 15.00 & fredag fra 8.00 –
14.00. I dette tidsrum indgår tid til selve
Undervisnings og tid til Understøttende
undervisning, samt tid til frikvarterer.
Ud over dette er der beregnet tid, således at
visse klasser alt efter klassetrin er på lejr skole
i skoleåret.
Skoledagen for STU elever. NYHED.
 STU elever skal være Obs. på at der fra August gælder særlige bestemmelser for STU
Elever på Søbæk.
STU Skoledagens længde for eleven samt fremmødekrav.
 STU Søbæk indfører fra 2015 - 2016 et mere fleksibelt fremmødekrav.
 Det betyder ikke – at eleven kan komme og gå som det passer dem – Men at ungevejlederen på skolen, for hver STU elev laver et individuelt skema for en aftalt periode af
gangen. Planen skal laves så vi kan tage højde for og tilgodese den unges særlige behov
og som mere fleksibelt medvirker til at sikre et acceptabelt fremmøde niveau.
 STU elever har mødepligt 840 timer årligt. Det er et lovkrav. Dette svarer til at vi på Søbæk
skal lave et skema med mindst 21 timer ugtl. eller i gennemsnit 4,2 timer dagligt.
 STU Søbæk tilbyder dog flere timer – hvis den unge vil, kan og magter det. Mødetiden
indgår i den drøftelse og opfølgning der er imellem skolen - den unge samt den UU
Vejleder som bearbejder og laver uddannelsesplanen.
 STU Søbæk - Værkstederne har således åbent fra mandag til torsdag fra 8—15 og fredag
8 – 14. I alt 200 skoledage årligt i 40 uger. Svarende til minimum 840 timer årligt og
maximalt 1360 timer årligt.
 STU eleven på Søbæk tilbydes derfor 520 timer mere undervisning årligt end lovkrav.
Svarende til 14 t. ugtl. eller 2,8 timer dagligt.
 Ansatte skal løbende dokumentere elevens fremmøde og fører dagligt protokol med
elevens fremmøde. Både på skolen men også ift. praktikker og andre opgaver.
Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10 - 4450 Jyderup - 59248300 – [email protected]
 Ansatte skal påse og arbejde for at eleven har et stabilt fremmøde vejl. Ift.
Uddannelsesplanen og minimum 21 t ugtl. Fravær derudover betragtes som ” Ulovligt ”
fravær og vil ved Fremmøde protokol blive indberettes i det omfang det ønskes til
Ungdommens uddannelsesvejledning og til henvisende myndighed.
Fælles forenklede mål.
Ansatte på Søbæk skal i eleverne i klassen udarbejde få, overordnede kompetencemål.
Kompetencemålene svarer til de tidligere trinmål og beskriver, hvad eleverne skal kunne på
fagenes gældende trin. Kompetencemålene skal give lærerne overblik over faget og danne
grundlag for dialog med både skolens medarbejdere og forældrene om elevens læring.
Vil i vide mere så klik på fgl link. http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-undervisningog-laering/Maalstyret-undervisning-og-laering/Faelles-Maal/Forenklede-Faelles-Maal
Klasseorganisation og fordeling på afdelinger 2015-2016.
På Søbæk Skole har vi også næste skoleår mange forskellige klassetilbud, som vi mener, vil
tilgodese de fleste børn og unge og deres individuelle behov.
Vi forventer, at vi starter skoleåret op med omtrent 120 børn og unge på Søbæk, heraf ca 40 STU
unge. altså unge imellem 16 og 25 år som er
indskrevet på en særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse.
De resterende er undervisningspligtige børn og
unge fordelt fra indskoling 0. – 10. klasse.
Behandlingsstederne Søbæk
2015 - 2016
SKOLE OG DAGTILBUD PÅ SØBÆK.
Afdeling Lerchehuset, Slagelsevej 12, 4450 Jyderup.
Afd. leder Astrid Boserup Tlf. 59249305.
Til afdelingen visiteres i hovedsagen børn og unge med følgende
problematikker.
Børn & Unge der er sensitive – indadvendte. Børn med
angstproblematikker & psyko sociale problemer. Børn og unge med
Autisme eller Autismespektrum forstyrrelser. Børn med
udviklingsforstyrrelser ADHD, Asperger & Tourette. På afdelingen
tilrettelægges hverdagen i en tydelig kontekst, hvor strukturen er klart defineret, således at hver
enkelt elev nøje ved, hvad han eller hun skal og ikke skal. Der undervises i fuld fagrække.
Til afdelingen visiteres tre grupper af børn og unge – drenge & piger:
 ABC-gruppen: 0 – 3 klasse
 Juniorgruppen: 4 – 6 klasse
 Udskolingsgruppen: 7. – 9. klasse
Afdeling Søbæksparken 10, 4450 Jyderup samt Skolevej 10, 4450 Jyderup.
Afd. leder Jesper Rasmussen Tlf. 59248310.
Til ISS afdelingen visiteres unge der eksempelvis kan have ” ondt i livet ” unge med
identitetsproblemer eller unge med svære psykosociale problemstillinger,
personlighedsforstyrrelser, cutting, psykoser, angst, ADHD og misbrug. I ISS arbejder vi på at gøre
de unge i stand til at leve et værdigt og indholdsrigt liv, hvor de kan ”se sig selv i spejlet”.
Der undervises målrettet bogligt og i fuld fagrække.

ISS Søbæksparken - Identitet - Selverkendelse – Selvopfattelse for 8 - 10 klasse.
Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10 - 4450 Jyderup - 59248300 – [email protected]
Afdeling Stigs Bjergby Kirke vej 6, 4440 Mørkøv.
Afd. leder Martin Holm. Tlf. 59248312
Til afdelingen visiteres generelt senmodne ofte demotiverede børn og unge med forskellige
adfærds og tilpasningsproblematikker eller unge med eks Adhd - asperger mv.
En anden del målgruppen på afd. kan være pædagogisk udfordrende og kræve ressourcer ud fra
en individuel betragtning og vurdering. Der er tale om særligt demotiverede og ressourcekrævende
og bliver undervist i et særligt projektafsnit på med intensiv bemanding. Eleven tilbydes begrænset
fagrække jfr. Lov om folkeskole §33,4 og værkstedundervisning.
 Erhverv Mini indskriver elever fra 5 til 10 klassetrin. Samt STU.
Elever fra 8 klasse undervises jfr. Fsl. §33 stk4.
 Projektklasse på afdelingen for op til 6 unge med markant ressourcebehov og særlig
bemanding.
Erhvervsskole & Autisme center Søbæk, Slagelsevej 9 4450 Jyderup.
Afd. leder Simon Johansen Tlf. 59248314.
Fra dette skoleår har vi fusioneret Erhvervsskolen med vores Autismecenter Søbæk.
Til afdelingen visiteres flere målgrupper men de har det til fælles at de profiterer af en praktisk
tilgang til værkstedsbaseret undervisning. Mange af de unge har enten udviklings &
autismespektrum forstyrrelser og bliver derfor undervist i ASF huset. Eller det kan være
demotiverede senmodne unge som har behov for værkstedsorienteret praktisk tilgang som
profiterer ved at være på et af vore mange værkstedstilbud.
Vi arbejder med følgende målgrupper.
 Klasse for undervisningspligtige elever 7 - 10 klassetrin tilbydes kombineret praktisk /
teoretisk undervisning – Begrænset fagrække Jfr. Lov om folkeskole. § 33,4.
 STU Søbæk. Værkstedsbaseret ” særligt tilrettelagt
3årig ungdomsuddannelse” for unge mellem 16 & 25
år alle med særlige behov.
 STU Søbæk ASF Autismehuset er ligeledes et
” særligt tilrettelagt 3årig ungdomsuddannelse” for
unge med udviklingsforstyrrelser, herunder unge med
autisme
 EMU – erhvervs, modning & udviklingsklasse.
 Klasse for unge som efter endt grundskole har behov
for et 11 skoleår – Et modnings og afklaringsforløb.
DØGNTILBUD PÅ SØBÆK.
På Søbæk har vi i alt 51 godkendte døgnpladser. Enten på vore Opholdssteder eller på vores
Søbæk kollegie.
Vi har følgende døgntilbud.
 Opholdsstederne Søbæk Jyderup & Knabstrup. 2 afd. i alt 23 pladser. Jfr. Sel. §66.5
For børn og unge 10 - 18 år.
Leder Thomas Bachmann, Tlf 59248329.
 Søbæk Kollegiet & Autismecenter Søbæk. 30 pladser. § 66,5 § 66,4 & § 107.
Leder Michael Nielsen Tlf. 59248330
o Bostedet Søbæk Kollegiet ” eget værelse med tilsyn ”.
o Bostedet ASF Søbæk kollegiet – for unge med autisme problematikker.
Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10 - 4450 Jyderup - 59248300 – [email protected]
 Projektafdeling - Særforanstaltninger
Koordinator Max Engelbert.
Afdeling der visiterer unge på i særforanstaltninger med særlig bemanding i "
enkeltmandsprojekter".
Kommunikation - Forældre Skole Intra.
Som I tidligere er informeret om, så benytter skolen / klassen sig af
”Forældre Intra” Det betyder, at I som forældre, opholdssteder &
plejefamilier, hvis I har adgang til computer, får leveret alle informationer
til og fra skolen via den vej.
Vi kan desværre på vore tælle system konstatere, at der endnu er rigtig
mange, som endnu ikke har fundet ud af det. Er i tvivl om hvordan man
logger ind så kontakt skolen.
Vejledning Log in til Skole Intra:
For at komme ind, skal I benytte kode og login, som blev givet ved
indskrivning. I skal anvende webadressen: www.soebaek.skoleintra.dk/fi
, når I logger ind. Såfremt I mangler kode eller har problemer med at
logge ind, er I meget velkommen til at kontakte sekretær Lene Therkelsen på 59 24 83 03 eller
mail [email protected]
SMS system: Personalet kan, når De sender en besked på forældre Intra ligeledes sende
beskeden som sms besked. Derved kan alle de forældre, opholdssteder og plejefamilier, som har
opgivet sit mobilnummer, se at der er kommet en besked og se de første 160 tegn af beskeden på
mobilen og derefter læse hele beskeden på ForældreIntra.
SKOLEBUSPLAN 2015 – 2016
Skolebusplan udsendes på Skoleintra i uge 32 – Uge før skolestart. Ellers se på
hjemmesiden. www.søbækskole.dk
INTROAFTEN - Husk Intro aften.
Torsdag den 27 August inviteres alle forældre og Opholdssteder til præsentations & Intro
aften på de afdelinger hvor eleven går. I hører nærmere fra alle klasser.
NYT FRA OPHOLDS & BOSTEDERNE I SOMMERFERIEN.
På Opholds & Bostederne Søbæk er der her i sommerferien en del unge på skift. Men vi har
naturligt nok også en del personale som afvikler velfortjent ferie.
Derfor vil vore steder være bemandet med både fast personale og vikarer.
Skal i i forbindelse med vore steder så kontakt
 Opholdsstedet Søbæk Jyderup 59248321
 Opholdsstedet Søbæk Knabstrup 59248323
 Søbæk Kollegier 59248327
 ASF Bryggervænget 59248439
 Projektafdelingen 59248340
Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10 - 4450 Jyderup - 59248300 – [email protected]
Ledelse i Ferien. Ledelsen afvikler også ferie, men vi kan ved akut og nødstilfælde træffes således
Bagvagter sommerferien – Ledelse.
 Thomas Bachmann 59248329 - Bagvagt. Uge 27 – 32:
 Erik Filthuth 51213050 - Bagvagt, uge 30 – 31
 Mikael Nielsen. 51213054 - Bagvagt uge 28 - 29.
Med disse ord ønsker vi jer alle en god sommerferie.
På Gensyn 10 August kl. 800.
Kontakt & Telefon numre
Til orientering ser skolens ledelse og administration således ud:
Kontor - hoved nr.
Erik Filthuth
Annette Filthuth
Annette Sandholdt
Lene Therkelsen
Simon Johansen
Jesper Rasmussen
Martin Holm Larsen
Thomas Bachmann
Mikael Nielsen
Astrid Boserup
Skoleleder
Pædagogisk ansv.
leder
HR – Personale
Visitator
Sekretær - Kontor
Sekretær - Kontor
Afd. leder
Erhvervsskolen
Søbæk
Afd. leder –
Søbæksparken &
Skolevej (ISS)
Afd. leder
Erhverv AKT
Stigs Bjergby
Afd. Leder
opholdsstederne
Søbæk.
Afd. leder
Bostedet Søbæk
Kollegiet
Afd leder
Lerchehuset Jyderup
59248300
59248301 - 51213050
[email protected]
[email protected]
59248302– 51213053
[email protected]
59248300
59248303
59248314
[email protected]
[email protected]
[email protected]
59248310
[email protected]
59248312
[email protected]
51213052
[email protected]
51213054
[email protected]
59248305
[email protected]
Med disse ord ønsker vi alle en god varm og velfortjent sommer
På vegne af alle
Annette & Erik Filthuth ” Filler ”