Herluf Trolle Nyt December 2014

Nyhedsbrev for
Broderloge nr. 12 Herluf Trolle
Ansvarsh: OM
Ole Nielsen
Redaktion - Ansv.h. OM Karsten Pedersen
Peter Poulsen - Kenn Commerou -Fotos: Kenneth Fjellerad,
Dec./ Jan. 2014-15
. Fotos:
HERLUF TROLLE NYT
Dec. 2014:
02. dec. På det sidste almindelige møde i december, var hovedpunktet vedtagelse af budgettet for det
kommende år. Det var fremsendt elektronisk for midt i november, en fremgangsmåde der havde mødt
en del kritik, hvilket foranledigede at br. Skatmester til denne endelige godkendelse, havde printet
budgettet, som så blev omdelt i logesalen.
Der var kun enkelte bemærkninger. Et af punkterne var en mindre kontingentforhøjelse på kr. 25 pr.
kvartal, og det skal tilføjes at der er tale om et meget ”konservativt” budget. Efter den udmelding blev
budgettet endelig godkendt uden yderligere kommentarer.
I det selskabelige stod der
, med alt hvad det indebærer: Sild, æbleflæsk, medister blodpølse,
m.m,
09. dec. Julestemning med ledsager
Det sædvanlige logemøde var aflyst denne aften, og erstattet af vor traditionsrige julestemning. Ikke
mindre end 85 gæster og brødre med ledsagere kunne her opleve en rigtig dejlig optakt til julen,
der begyndte i logesalen med dejlig musik og julesange.
Fungerende Eksmester Torben Strøh Jensen, loge 35 Concordia Slagelse deltog sammen med br. Henry
O´Connor som gæster. Torben Strøh Jensen er søn af br. Eks UM Henning Jensen og søster Else Strøh
Jensen, der begge var medlemmer af vor orden, og som gammel Næstveddreng havde han til lejligheden
havde skrevet en erindringshistorie om det at være logebarn i 50`erne.
Her oplevede han logens ”julestemning” på nærmeste hold, og historien havde han kaldt:
”Da julen kom til Herluf Trolle i 50`erne” med undertitlen ” Et logebroderbarns juleeventyr”.
Det var blevet til en spændende og interessant beretning om livet og et barns oplevelser op mod jul, en
historie han havde udformet som et interview med julen. Det gav et godt tidsbillede og en god beretning
fra en fjern fortid. Hele beretningen med billeder burde præsenteres for alle brødre i vor loge. Men den
er temmelig lang, nok for lang at bringe i HT-Nyt, i alt 13 sider, men br. Web-master Steen Ottesen
kunne måske lægge den ind på vor hjemmeside under Herluf Trolles historie, sammen med
jubilæumsskrift, devise m.v.
Hvis ikke man har modtagetden, og ønsker at få den tilsendt, kan den rekvireres som pdf, ved
henvendelse til redaktøren på e-mail: [email protected]
Julestemningen fortsatte herefter i det selskabelige, med helt traditionel julemenu, flæskesteg med
tilbehør og dessert var Ris à la Mande. Herefter kunne vi opleve en dejlig musikunderholdning, idet
sopranen Inger Østrup Rasmussen sang julesange, akkompagneret af organist i Sct. Peders Kirke, Lone
Ekstrand.
Aftenen afsluttedes med irsk underholdning, folkemusik fra ”Den Grønne Ø”, hvor br. Henry
O`Connor fra loge 35 Concordia Slagelse der også besøgte
os, havde medbragt
sin guitar. Henry
har vi stiftet
bekendtskab med
tidligere på
efteråret, og det har
også gjort ham til
en skattet gæst i vor
loge.
Henry O´Connor
havde medbragt sin
guitar og gav prøver
forrygende irsk
folkemusik
18. dec.
10 brødre benyttede denne torsdag aften til at besøge vor venskabsloge Concordia i Sverige, nærmere
betegnet Esløv i Skåne. Den egentlige anledning var, at det er en jubilæumsår, idet det er 25 år siden vi
stiftede dette venskabsbånd. Samtidig fik vi at vide at flere brødre skulle have hæderstegn for
henholdsvis 25 og 50 års medlemskab. Her fik vi så lejlighed til at overvære svensk gradearbejde, der
adskilte sig en del fra det gradearbejde vi kender hjemmefra. Det var det en rigtig hyggelig aften og det
skadede naturligvis heller ikke at der var svensk julebord denne aften. Det var en positiv oplevelse med
en masse forskellige sild, røget ål, skinke, sylte and, steg, ost og diverse delikatesser til kaffen.
Undertegnede redaktør havde taget 350 sv kr. med til besøget, det måtte da række. Stor var derfor min
forbavselse at de første 300 kr. gik til menuprisen og den sidste 50ér + 6 danske kr. til en øl. Så var jeg
blanket af. Og de tager ikke dankort. Men der var dog vand, lyst øl og saft inkluderet i menuprisen.
Ja!! Vi har det trods alt godt i loge nr. 12 Herluf Trolle, men trods alt en dejlig aften i godt selskab.
24. dec. kl. 17.00 EN DEJLIG JULEAFTEN I ODD FELLOW LOGEN.
Igen i år havde vor loge inviteret enlige ældre medborgere til at fejre Jul i logens lokaler. Dette
arrangement er altid fastsat til at starte kl. 17.00, hvor flere af vore unge brødre ankommer med de
gæster som er blevet afhentet hjemme på deres bopæl.
Det er et stort arrangement, og i år deltog ca. 65 gæster, og hvor 15 frivillige brødre havde stillet sig til
rådighed for at servicere de mange gæster, til en smuk og stemningsfuld Juleaften.
Aftenen indledtes i vor julepyntede logesal, hvor gæsterne blev budt velkommen og br. OM Karsten
Petersen fortalte lidt om logens og bygningens historie. Herefter fortsattes festen i logens restaurant,
hvor der blev serveret traditionel julemiddag, steg og risalamande med mandelgaver..
Kaffen og dansen om juletræet foregik i logens store dagligstue, og de kendte julesange blev
akkompagneret af den unge Daniel Ankerbo ved flyglet.
Alle fik derefter en godtepose og en flaske portvin som gave, og den stemningsfulde juleaften, der var
gratis for gæsterne, sluttede kl. 20.45, hvor gæsterne blev kørt hjem af Taxa, naturligvis for logens
regning.
28. december Broderloge nr. 12 Herluf Trolle og søsterloge nr. 10 Birgitte Gjøe havde igen i år inviteret
til Juletræsfest for søstre og brødre med børn, børnebørn og familiemedlemmer. Arrangementet er delt
i to (kl. 13.00 eller kl. 18.00), på grund af den store deltagelse der heller ikke svigtede i år. Ved det tidlige
arrangement deltog 75 voksne og 48 børn. Anden omgang havde deltagelse af 55 voksne og 23 børn.
Hertil kom brødre og søstre der medvirkede ved den praktiske gennemførelse af juletræsfesterne.
Det er et tilløbsstykke og de mange børn har en fantastisk eftermiddag og aften, hvor vi starter
med dans om det store juletræ i logesalen, hvor Poul Mogensen spiller, arrangerer sanglege og
kort og godt underholder de små på fremragende vis. Sidst kommer julemanden med gaver til
de små forventningsfulde unger. Hvis I lover at I ikke fortæller børnene det, kan jeg røbe, at
der er vor kapellan br. Allan Filtenborg der gemmer sig bag det store skæg som julemand, Og
det gør han fremragende. I det selskabelige kan de voksne nyde et traktement bestående af
smørrebrød øl, vand og kaffe. Heller ikkebørnene bliver snydt for mad. I år var det lasagne, til
skuffelse for nogle af drengene, der havde forventet røde pølser m. brød. Mens de voksne
spiser, bliver børnene underholdt i dagligstuen af tryllekunstnerren René Andersen. Sidste
punkt er uddeling af godteposer til børnene.
Januar 2015:
1 jan. kl. 14.00 Bemærk tidspunktet. Nytårslogen administreres i år af søsterloge nr. 10 Birgitte Gjøe,
som gennemførte en meget
stemningsfuld nytårsloge til
glæde for en fyldt logesal.
Efterfølgende fik gæsterne et
glas udmærket champagne
og hjemmebagt kransekage.
Bedre kunne det nok ikke
gøres, og det er nu en dejlig
måde at træde ind i det nye år på
06. jan. Kl. 19.30 Det første almindelige møde i det ny år, hvor vi også skal have det nye årspasord.. BM
XX . Påklædning denne aften er festdragt idet broder Skatmester Flemming Luttermann skal have
tildelt sit 40 års HT
Aftenens menu er: Gl. dags oksesteg og citronfromage
Serveringshold:
Hold 2: Jan R. Pedersen, Finn Jakobsen samt hjælpetropperne Finn Hansen Anders Staff Hansen.
På denne dato I 1972 leverede amerikanerne den gamle ungarske kongekrone, Stefanskronen,
tilbage til Ungarn. Kronen som er et arbejde fra 1200-tallet, blev konfiskeret af amerikanerne i
1945 og blev de efterfølgende år opbevaret i Fort Knox, men kom altså tilbage i 1972.
13. jan. Alm. Møde. Vi skal mindes vor stifter Thomas Wildey, og til slut vil den af vore brødre der har
stafetten, fortælle om sit liv og sin baggrund. Lidt om Thomas Wildey og Odd Fellow Ordenens
historie
Friendship * Love * Truth
We command you to visit the sick
Relieve the distressed
Bury the dead and
Educate the orphan
Eller direkte oversat til dansk
Vi befaler jer at besøge de syge
Hjælpe dem der lider nød
Begrave de døde
Undervise (opdrage) de forældreløse
Odd Fellow Ordenens egentlige oprindelse fortoner sig i myter og
uklare overleveringer beskrevet i et stof så omfattende, at det her er
en umulig opgave at bringe en tilbundsgående skildring. Odd
Fellow Ordenen er ikke opstået på et bestemt tidspunkt eller på et
givet årstal, og oprindelsen ligger meget langt tilbage i tiden.
Gamle overleveringer fortæller imidlertid, at navnet “Odd Fellow”
stammer tilbage fra romertiden. I den tidlige middelalder rejstes i
Europa en række imponerende kirker, klostre og slotte, og disses
opførelse blev for en stor del udført af ufaglærte arbejdere, der rejste fra byggeri til byggeri. Tiderne var
dengang meget usikre og underkastet skiftende politiske og religiøse magthaveres vilkår. Som et værn
herimod sluttede disse arbejdere sig sammen i hemmelige samfund, der påtog sig den opgave at hjælpe,
hvor nøden trængte sig på. For at sikre sig mod fremmed indtrængen, gav man sig til kende overfor
hinanden ved anvendelse af særligt vedtagne pasord og tegn.
Da disse samfund i 1600-tallet overførtes til England, blev de kaldt “lodges” og de kom efterhånden til
at forme de principper, som senere blev grundlaget for Odd Fellow tankens opståen, så Ordenens
vugge har således stået i England.
Den gren af Odd Fellow Ordenen vi tilhører, startede imidlertid sin udvikling og historie i Amerika og
blev grundlagt af Thomas Wildey, der mere end nogen anden står som vor Ordens skaber.
Thomas Wildey blev født i London i 1782. Som fem-årig blev han afleveret på et børnehjem som
forældreløs, og som 14-årig blev han optaget som familiemedlem hos en onkel. Efter 9 års skolegang,
kom han i lære og blev udlært som smed hos en smedemester der lavede vognfjedre. Det er fra hans
barske opvækst og hans personlige barndomsoplevelser, at et af vore Odd Fellow løfter - løftet om at
uddanne, og opdrage de forældreløse udsprang.
Wildey blev medlem af British Oddfellows i 1804. I 1817 udvandrede han til Amerika, men på det
tidspunkt var briterne meget upopulære i Amerika, en følge af den rå behandling de havde givet
amerikanerne under uafhængighedskrigen i 1812.
For en udadvendt person som Wildey blev det et problem, og han savnede det kammeratskab han havde
haft da han sluttede sig til British Oddfellows i 1804. Derfor annoncerede han i den lokale avis for at
høre, om der var andre Odd Fellows i Baltimore, og han bad dem om at møde ham på Seven Stars Inn.
Vi regner året 1819 som udgangspunkt for vor ordensgren. Det begyndte som sagt med Thomas Wildey.
Han havde nedsat sig i byen Baltimore, hvor der på det tidspunkt herskede megen sygdom. Borgerne var
henvist til at klare sig selv eller finde hjælp hos hinanden. Også dette berørte ham meget, og han gik i
gang med at finde personer, der – som han selv – havde været medlemmer af Odd Fellow Ordenen i
England.
Der var fire mænd, der reagerede på
annoncen, John Welch, John Duncan,
John Cheatham, og Richard
Rushworth, og med Thomas Wildey
nåede de det magiske tal fem, lige
nøjagtig nok til at stifte en loge. Den
26. april 1819 i værtshuset "The Seven
Stars" i Baltimore, instituerede og
oprettede disse fem brødre under stor
højtidelighed en Odd Fellow loge og
gav den navnet "Washington Logen
nr. I", som en hyldest til sit nye
fædreland, starten på den uafhængige
loge af Odd Fellows i
Nordamerika,. Thomas Wildey blev
logens overmester og John Welch dens undermester
Sammen med sine brødre fra logen indledte han et stort hjælpearbejde blandt de syge og fattige, og nød
derigennem stor respekt og tillid i befolkningen.
Der var andre engelske Odd Fellows, der havde grupperet sig i staterne langs østkysten, og dem opsøgte
han for at få samlet dem i det nydannede broderskab Ordenen fik tag i samfundet, og omkring 1830 var
der oprettet over 100 loger i USA, udbredt til 12 stater. Som årene gik, kom der flere til, og med tiden
lagde man i logerne stigende vægt også på den etiske side af menneskelivet. Da han døde i 1861, var der
mere end 200.000 medlemmer af IOOF i 42 stater.
I slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede blev Odd Fellow den største
Loge i Nordamerika med mere end to millioner medlemmer.
I april 1865 blev der rejst et monument til ære for Wildey i Baltimore. Det er en statue på en 52 meter
høj søjle der står på North Broadway Street mellem Øst Baltimore og Fayette Streets.
Ordenens oprettelse i USA og dens succes førte med sig, at den i sin nye skikkelse kom tilbage til
Europa ved instituering af en loge i Stuttgart i Tyskland, og i 1878 kom Odd Fellow Ordenen også til
Danmark.
Den første danske loge stiftedes den 30. juni 1878, og har sit hjemsted i Odd Fellow Palæet i
København.
Få år senere, i 1881, stiftedes tilsvarende, og ligeledes i København, den første loge for kvinder.
I dag er der i Danmark 112 broderloger og 94 søsterloger med et samlet medlemsantal på 14.500.
Vor Orden er i dag en etisk Orden og det påvirkes vi så af som Ordensmedlemmer i vore Loger, til at
virke udadtil efter det sæt af leveregler som vi forhåbentligt har taget til os.
Vi kan af og til lade det etiske ”drukne lidt” i et hav af tiltag, der ikke har så meget med det etiske at gøre,
men mere karakter af hyggeligt samvær.
Aftenens menu er: Sild, Biksemad med spejlæg, Kaffe, te småkager
Serveringshold:
Hold 3: John Djurskov og Jacob Brandt samt 2 hjælpetropper
På denne dato I 1898 blev digterpræsten Kaj Munk født i Maribo som søn af garvermester C.J.
Petersen og Ane Mathilde Christensen og døbtes Kaj Harald Leiniger Petersen, men da han
blev forældreløs allerede som 5-årig, adopteredes han af et barnløst parcellistægtepar i Opager,
og antog derefter dettes efternavn Munk.
20. jan. Alm. Møde: Første nomination til valg af nye embedsmænd. Det er indstilling af ny Overmester,
ny Undermester, ny Sekretær, ny Skatmester og ny Kasserer. 2. nomination foregår 14 dage senere d.v.s.
den 3. februar. Udover de ovennævnte nominationer får vi et indlæg i form af et referat fra seneste
Storlogemøde.
Aftenens menu er: Gule ærter med tilbehør, pandekager m. syltetøj
Serveringshold:
Hold 4: Lars Notkin og Henrik Hein samt 2 hjælpetropper
På denne dato I 1613 afsluttedes Kalmarkrigen mellem Danmark og Sverige ved fred Knäred i
Halland. Krigen blev indledt med Christian d. 4´s erobring af Kalmar 1611, og i henhold til
fredsslutningen måtte svenskekongen Gustav 2. Adolf opgive sine krav på Finmark i Norge og
betale Danmark 1 mio. rigsdaler i erstatning. Fæstningen Älvsborg og dele af Västergötland blev
taget i pant for beløbet.
27. jan. Alm. Møde. Vi kan igen glæde os over en forestående indvielse og vi skal i den anledning have
det fine tøj på: - Kjole. Vi håber på stort fremmøde for at vise den interesse for en ny broder han har
fortjent. Lad os præsentere os ønske velkommen.
Aftenens menu er: Sild, lun ret, smørrebrød, Ost
Serveringshold:
Hold 1: Steen Ottesen og Kenneth Fjellerad samt 2 hjælpetropper
På denne dato i 1993 døde skuespilleren Erik Mørk af følgerne efter et trafikuheld. Han gjorde
sig gældende som en fremragende karakterskuespiller og en ypperlig oplæser, og optrådte
foruden på teater også i Radioteatret, TV-teatret og i adskillige film
Næste uges menu, altså d. 3. februar er Kogt Torsk eller Engelsk bøf.
Br UM vil gerne have en tilkendegivelse af hvor mange der ønsker torsk, og hvor mange der
ønsker Engelsk Bøf.
Vi bringer lidt morsomme ”bøffer” fra landets aviser
Med muddermaske og papilotter?
Lidt senere opdagede hun så, at en mand var på vej ind gennem et åbent vindue i soveværelset. Han tog dog
flugten, da han så hende.
Fyns Amtsavis
Det fede liv efter døden
Kyllingerne vejer ved slagtningen 1100 gram, og de tager herefter 70 gram på om dagen.
Fyns Amtsavis
99 kr. er jo også en slags penge
Han mener nemlig at have et to-cifret erstatningsbeløb til gode hos politiet, hvis efterforskning har ødelagt
hans forretning
Fyns Amtsavis
Slut med alt det rapportskriveri
Op mod 50 fartsyndere skydes i timen
Fyns Amtsavis
Det var satans!!!
Politiet: Ingen bander i byen.
Overskrift Fyns Amtsavis
Andre Logeaktiviteter Lejr nr. 9, De Tre Hjørnesten, holder møde torsdag d. 15. januar kl. 19.30 i
Haslev. Aftenen byder på flere vigtige emner. Vi skal have det ny årspasord, Thomas Wildey skal mindes, vil skal
have 1. nominations af nye embedsmænd og så skal vi overvære forfremmelser til ”Den Gyldne Leveregels
Grad”” Vi skal
Januar 2015:
Mærkedage:
03. jan. Helge Jørgensen………………… 70 år
13. jan. Søren Fahnøe……………………. 50 år
Logens bowlingklub… Selvom der ikke var noget logemøde i Næstved denne aften, blev det
alligevel en travl dag for en hel del brødre. Først på dagen afholdt bowlingholdet den årlige juleafslutning
i bowlinghallens restaurant med 15 ”sporty” brødre i højt humør. Formand br. Jørgen Luttermann fik
overrakt nogle flasker rødvin som erkendtlighed for hans store arbejde ved afvikling af spillene.
Den højst scorende i efteråret fik ligeledes en lille
erkendtlighed og et par rosende ord med på vejen.
Nedenfor har vi nævnt de højst scorende
bowlinghallen.
1/9
Ebbe Kjær Larsen
172 points
11/9
Ebbe Kjær Larsen
178 points
18/9
Ebbe Kjær Larsen
160 points
2/10
Bent Jørgensen
196 points
13/11
Bent Jørgensen
162 points
20/11
Bent Jørgensen
160 points
Bent Jørgensens sæsonrekord 196 point, scoret torsdag d. 2. oktober, holder altså stadig
I det nye år er der endnu plads til et par raske brødre som kunne tænke sig at være med. Vi spiller hver
torsdag, kl. 11.00 – 12.00. Pris for deltagelse, er 150.- kr, pr. md.. Formand Jørgen Luttermann kan
kontaktes på telefon: 55 72 75 07 eller mobiltelefon: 20 85 51 67. eller på mail: j-luttermann[email protected]
Næste spilledag efter nytår er - torsdag d. 8.januar