Gennemgang af regeringsgrundlaget

Den 28. juni 2015
DI Nyhedsbrev
Gennemgang af regeringsgrundlaget
1.
Overordnet vurdering
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag præsenteret sin
regering og sit regeringsgrundlag.
Et godt regeringsgrundlag med fokus
på mange vigtige
områder
Regeringsgrundlaget for den nye V-regering indeholder en lang
række forslag, der tilsammen bidrager til at trække Danmark i
den rigtige retning. Mange af DI’s mærkesager og politiske forslag fra DI’s 2020-plan er tilgodeset i regeringsgrundlaget.
Overordnet set er det meget positivt, at regeringen vil videreføre reformpolitikken.
Løst formuleret regeringsgrundlag
Regeringen skriver selv, at ”regeringsgrundlaget er udtryk for
regeringens overordnede prioriteringer, men er ikke et detaljeret arbejdsprogram”. Derfor vil implementeringen være afgørende for, om regeringen reelt kan leve op til sine egne intentioner, herunder hvorvidt det er muligt at sikre et bredt samarbejde i folketinget.
DI glad for fokus på
langsigtet vækst.
Det kan understøttes med et velstandsmål
DI kvitterer for, at regeringen vil fortsætte reformarbejdet og
styrke såvel den private beskæftigelse som produktiviteten. DI
ser gerne, at regeringen understøtter fokus på langsigtet vækst
ved at opsætte et ambitiøst mål for et løft i velstanden frem
mod 2025 i sin kommende 2025-plan. På samme måde kan der
også sættes mål for løft i den private beskæftigelse og produktivitetsvæksten i samfundet.
2.
Reformpolitikken
videreføres
Erhvervsrettede elementer i regeringsgrundlaget
Økonomisk politik
Regeringsgrundlaget fremhæver, at regeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politik med henblik på at sikre vækst, velstand og private arbejdspladser. Regeringen vil videreføre reformpolitikken og tilrettelægge finanspolitikken inden for
rammerne af budgetloven, stabilitets- og vækstpagten og finanspagten. Regeringen lægger op til, at finanspolitikken skal
strammes de kommende år med henblik på at skabe balance på
den offentlige saldo i 2020. Regeringen antyder desuden, at
opstramningen i 2016 kan blive større end planlagt af den af-
gående regeringen med henblik på at lægge luft til budgetgrænserne.
DI mener
DI hilser den annoncerede finanspolitiske stramning velkommen og noterer med tilfredshed, at budgetloven, stabilitets- og
vækstpagten og finanspagten danner ramme om regeringens
økonomiske politik. Det har vist sig at være en væsentlig udfordring at overholde budgetgrænserne de seneste år, og DI vil
overvåge den førte udgiftspolitik.
Regeringen ønsker
lavere offentlige
udgifter
Regeringen lægger op til, at de såkaldt ’styrbare offentlige udgifter’ i udgangspunkt skal holdes i ro. Regeringen peger bl.a.
på, at dette skal opnås ved at reducere udviklingsbistanden til
0,7 pct. af BNI. Råderummet herfra prioriteres ligeligt til højt
prioriterede velfærdsområder og til at nedsætte skatter og afgifter. Der er ikke nogen nærmere definition af, hvad regeringen opfatter som ”styrbare udgifter”.
DI mener
DI kvitterer for, at regeringen ønsker at nedbringe de offentlige
udgifter, men DI havde gerne set en mere klar ambition for reduktion af det offentlige forbrug eller de samlede offentlige udgifter.
Omprioriteringsbidrag skal effektiviserer stat og kommuner
Regeringen lægger op til, at der løbende skal frigøres ressourcer gennem en effektivisering af den offentlige sektor. Det skal
bl.a. ske gennem et omprioriteringsbidrag i det kommunale
udgiftsloft på 1 pct. om året og ved at alle større, statslige
driftsområder omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på 2
pct. Regeringen vil desuden fremlægge en plan for at sende flere offentlige opgaver i udbud ved brug af f.eks. måltal for konkurrenceudsættelse.
DI mener
DI støtter regeringens ambition om, at effektivisere den offentlige sektor. Det er vigtigt, at vi får så meget for pengene som
muligt. DI noterer med stor tilfredshed, at regeringen har planer om at opsætte måltal for konkurrenceudsættelse af den offentlige sektor, da det vil bidrage til en mere effektiv offentlig
sektor.
Fra offentlig forsørgelse til job
DI mener
Arbejdsmarkedspolitik
Øget privat beskæftigelse
Regeringen ønsker at øge den private beskæftigelse bl.a. ved at
bringe personer fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse.
DI er enig i, at der er behov for at styrke den private sektor, der
udgør forudsætningen for skabelsen af velstand og velfærd. Der
er et betydeligt potentiale for at nedbringe antallet af offentligt
forsørgede, og at dette samtidig er nødvendigt for at sikre væksten i de kommende år. Mange virksomheder oplever allerede
ved indgangen til et opsving, at det er vanskeligt at skaffe den
nødvendige arbejdskraft.
2
Øvre grænse
DI mener
Ny integrationsydelse på SU-niveau
DI mener
Folkepensionsalderen til 68 år fra
2030
DI mener
Lettere adgang til
udenlandsk arbejdskraft
DI mener
Trepartsdrøftelse
om bl.a. konkurrenceevne
Kontanthjælpsloft
Regeringen foreslår indførelse af et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvad kontanthjælpsmodtagere kan
modtage fra det offentlige.
DI er enig i, at det skal kunne betale sig at arbejde og at et kontanthjælpsloft vil være et effektivt middel til at rette op på det
forhold, at de økonomiske incitamenter til at gå i beskæftigelse
for en del kontanthjælpsmodtagere er for ringe.
Ny integrationsydelse
Regeringen vil styrke integrationen ved at indføre en ny integrationsydelse på SU-niveau til nytilkomne flygtninge og familiesammenførte samt personer, der har været i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år.
DI støtter intentionen om at sikre en højere beskæftigelse
blandt flygtninge og indvandrere. Indførelsen af en integrationsydelse vil sikre stærkere incitamenter til beskæftigelse og
vil derfor være et vigtigt skridt på vejen.
Forhøjelse af folkepensionsalderen
Regeringen vil fremsætte forslag om forhøjelse af folkepensionsalderen til 68 år fra 2030, hvilket sker som opfølgning på
velfærdsaftalen fra 2006.
DI opfatter den aftalte forhøjelse af pensionsalderen som en
helt afgørende forudsætning for holdbarheden af de offentlige
finanser, og derfor er det som minimum nødvendigt at vedtage
beslutningen i Folketinget, men DI ser gerne, at beslutningen
får virkning allerede fra 2025, da dette vil styrke vækstmulighederne og de offentlige finanser yderligere.
Adgang til udenlandsk arbejdskraft
Regeringen vil give virksomhederne lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.
DI anser den udenlandske arbejdskraft som afgørende for danske virksomheders virkemuligheder. I en situation med stigende mangel på faglært arbejdskraft foreslår DI konkret at sænke
grænsen i beløbsordningen fra en årsindkomst på 375.000 til
325.000 kr.
Trepartsdrøftelser
Regeringen vil invitere arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser om løsning af nogle af de udfordringer, Danmark
står overfor, bl.a. danske virksomheders konkurrenceevne, uddannelse, incitamenter til beskæftigelse og håndtering af udenlandsk arbejdskraft.
3
DI mener
Nationale velfærdssystemer i EU-regi
DI mener
Robust dagpengesystem
DI mener
Betale sig at spare
op
DI mener
Genindførsel af
skattestop for erhvervslivet
DI vil bidrage aktivt til de kommende trepartsforhandlinger,
der har vigtige emner på dagsordenen. Det er vigtigt, at regeringens ønske om at sikre udenlandske lønmodtagere de lønog arbejdsvilkår, som gælder i Danmark, ikke fører til lovgivning om arbejdsmarkedsvilkår, som parterne idag forhandler,
for eksempel løn. Dette vil undergrave den danske model og
skade Danmarks konkurrenceevne.
Samspil mellem danske velfærdsydelser og den frie bevægelighed
Regeringen ønsker at sikre, at nationale velfærdssystemer ikke
bliver undergravet af EU-regler.
DI er enig i, at der er behov for at se på samspillet imellem
danske velfærdsydelser og EU's regler om fri bevægelighed. Alle løsningsforslag skal ramme en balance, der kan hindre utilsigtet stort træk på danske velfærdsydelser, uden at skade arbejdskraftens frie bevægelighed.
Dagpenge
Regeringen vil opfordre dagpengekommissionen til at færdiggøre sin rapport inden Folketingets åbning i oktober. Derefter
vil regeringen gennemføre politiske forhandlinger for at sikre
et robust dagpengesystem, der understøtter et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav strukturel ledighed.
DI ønsker at bevare et robust dagpengesystem, der sikrer fleksibilitet og beskæftigelse. DI bidrager via DA til dagpengekommissionens arbejde.
Pensionsreform
Endelig lægger regeringen op til en pensionsreform, der skal
sikre, at det kan betale sig at spare op, og at flere sparer op til
deres pension.
DI mener, at opbygningen af de private arbejdsmarkedspensioner har været afgørende i forhold til at aflaste de offentlige
budgetter for betydelige byrder. Derfor er det vigtigt, at en
kommende pensionsreform bevarer og styrker forudsætningerne for det private arbejdsmarkedspensionssystem.
Skattepolitik
Skattestop
Regeringen vil genindføre et skattestop for erhvervslivet, således at skatter og afgifter ikke kan stige, men kun sænkes. Dermed kan heller ikke foretages skatteomlægninger, hvor skattelettelser ét sted finansieres via højere skatter et andet sted.
Dog åbner regeringen op for, at der kan gøres en undtagelse,
hvis der er tvingende grunde hertil, f.eks. i forbindelse med
PSO-afgiften, ligesom regeringen åbner op for muligheden for
en provenuneutral omlægning af bilbeskatningen.
4
DI mener
Personskattereform
DI mener
Ønske om et forbedret investeringsklima i Danmark
DI mener
Forbedrede vilkår
for generationsskifte i familieejede
virksomheder
DI kvitterer for, at regeringen lægger op til et stop for stigende
skatter og afgifter, således at der skabes størst muligt ro om
rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark. DI er enig
i, at dette ikke bør stå i vejen for en omlægning af PSO-afgiften
og en reform af bilbeskatningen, således som DI har prioriteret
i sin 2020-plan. Herudover forventer DI, at regeringen vil finde råderum til at lempe en række af de afgifter, som svækker
danske virksomheders konkurrenceevne, herunder at afskaffe
NOx-afgiften og arbejdsskadeafgiften.
Lavere personbeskatning
Regeringen lægger op til at gennemføre en personskattereform
i foråret 2016. Reformen skal gøre det mere attraktivt at gå fra
passiv forsørgelse til beskæftigelse, og herudover er det regeringens ambition at sænke den øverste marginalskat med 5
procentpoint.
DI finder det især positivt, at regeringen har en målsætning om
at sænke den øverste marginalskat. Som fremhævet af blandt
andre de økonomiske vismænd og Produktivitetskommissionen
er dette én af de mest effektive veje til større arbejdsudbud og
højere produktivitet – og dermed vækst og velstand. Det vil
samtidig gøre det danske indkomstskattesystem mere internationalt konkurrencedygtigt, og dermed gøre det lettere for danske virksomheder at fastholde international mobil arbejdskraft
på et stadig mere globalt arbejdsmarked.
Erhvervsbeskatningsreform
Regeringen bekræfter, at den aftalte lettelse af selskabsskatten
til 22 pct. i 2016 gennemføres. Desuden bebuder regeringen en
erhvervsbeskatningsreform, som skal gøre dansk erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Reformen skal forbedre investeringsklimaet i Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske investeringer.
En erhvervsbeskatningsreform vil være en naturlig opfølgning
på arbejdet i det Erhvervsbeskatningsudvalg, der blev nedsat
med Vækstplan 2014, og som inden udgangen af 2015 skal levere sine anbefalinger. DI anbefaler, at erhvervsbeskatningsreformen omfatter lavere og simplere kapitalbeskatning til fordel
for især vækstvirksomheders muligheder for at tiltrække investeringer. Hvis reformen skal forbedre Danmarks evne til at
tiltrække udenlandske investeringer, bør selskabsskatten og
kildeskatten på udbytter til udenlandske investorer også inddrages.
Bedre vilkår for generationsskifte og overdragelse til erhvervsdrivende fond
Regeringen vil genindføre den nyligt afskaffede formueskattekurs og bebuder derudover forbedrede vilkår i forbindelse med
generationsskifte i familieejede virksomheder og ved overdra-
5
gelse af virksomheder til en erhvervsdrivende fond. Midlerne
hertil er for en stor dels vedkommende allerede afsat i forbindelse med vækstaftalerne i 2013 og 2014.
DI mener
BoligJobordning og
lavere punktafgifter
DI mener
Erhvervsdrivende
fonde
DI mener
Eftersyn af erhvervsfremme
DI mener
Ny målsætning for
reduktion af administrative byrder
Det er positivt, at regeringen vil adressere de skattemæssige
udfordringer forbundet med generationsskifte i familievirksomheder og ved virksomhedsoverdragelse til en erhvervsdrivende fond. DI anbefaler en samlet, sammenhængende løsning,
der både sænker den samlede skatteomkostning i forbindelse
med generationsskifte/overdragelse og adresserer den særlige
likviditetsmæssige udfordring forbundet hermed.
BoligJobordning og lavere punktafgifter
Regeringen vil som ventet genindføre BoligJobordningen med
tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Regeringen vil også
fremlægge en model for den fremtidige ordning efter 2015. Regeringen bebuder desuden en sanering – og lettelse – af de
mange danske punktafgifter. Dog fastholder regeringen som
udgangspunkt den aftalte afgiftsindeksering i 2018.
DI kvitterer for ambitionen om at sanere og lempe de meget
høje danske punktafgifter. Særlig fokus kan med fordel rettes
mod de punktafgifter, som giver anledning til betydeligt administrativt besvær, deres beskedne provenu taget i betragtning.
Dermed kan opnås en tredobbelt dividende i form af lavere
administrative byrder, større arbejdsudbud og mindre grænsehandel. Der bør også findes midler til at aflyse den planlagte
afgiftsindeksering i 2018.
Erhvervsdrivende fonde
Vilkårene for erhvervsdrivende fonde skal forbedres.
DI er enige med regeringen i, at de erhvervsdrivende fonde og
familieejede virksomheder er vigtige for udviklingen og jobskabelsen i dansk erhvervsliv. DI støtter derfor en forbedring
af rammevilkårene for deres fortsatte udvikling og i forbindelse
med generationsskifte.
Eftersyn af erhvervsfremmeindsats
Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne.
DI støtter regeringens målsætning om at forenkle erhvervsfremmeindsatsen. Erhvervsfremmeindsatsen skal sætte virksomhedernes konkrete vækstudfordringer i centrum og fokuseres i retning af tiltag med dokumenteret effekt.
Reduktion af administrative byrder
Regeringen vil indføre et skatte- og byrdestop og har sat en
konkret målsætning om at lette erhvervslivets administrative
6
byrder med op mod 3 mia. kr. frem mod 2020. Desuden skal
erhvervsrettet lovgivning som hovedregel kun træde i kraft to
gange om året på faste datoer.
DI mener
DI hilser regeringens nye målsætning for at reducere de administrative byrder velkommen. DI opfordrer imidlertid til, at
den nye målsætning også omfatter virksomhedernes erhvervsøkonomiske byrder, så eksempelvis økonomiske udgifter ved
omstilling til ny erhvervsrettet lovgivning også er omfattet.
DI kvitterer ligeledes for, at regeringen vil indføre faste datoer
for implementering af erhvervsrettet lovgivning. DI henstiller
imidlertid til, at ny lovgivning, der har til formål at styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne, ikke begrænses af bestemte implementeringsdatoer, men kan iværksættes
med øjeblikkelig virkning.
DI opfordrer endvidere regeringen til at forlænge mandatet for
Virksomhedsforum for enklere regler frem til udgangen af
2018 og udvide mandatet til også at omfatte forslag til forenkling, der kan have mindre provenueffekter.
Bedre muligheder
for belåning
DI mener
Udenrigspolitisk
udredningsarbejde
Adgang til kapital i landdistrikter
Regeringen vil invitere den finansielle sektor til en dialog om
bedre muligheder for belåning i forbindelse med indsatsen for
at styrke udviklingen i landdistrikterne.
DI bakker op om, at regeringen vil søge at styrke adgangen til
kapital til virksomheder, som i dag oplever begrænset eller meget dyr adgang på grund af deres beliggenhed i landet.
Udenrigspolitik
Regeringen vil igangsætte et større udenrigspolitisk udredningsarbejde, som skal munde ud i et samlet strategisk bud på
en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og
eksportfremme samt udviklingspolitik.
Eksport
Det står dog allerede fast, at regeringen ønsker at yde en ekstra
indsats for at hjælpe danske eksportører til at klare sig bedst
muligt i den internationale konkurrence.
Udviklingspolitik
Dernæst vil man sænke udviklingsbistanden til FN’s mål for de
rigeste lande til 0,7 pct. af BNI. Der lægges desuden op til en
reform af dansk udviklingspolitik, hvor især dansk erhvervslivs
stærke kompetencer skal komme bedre i spil i udviklingsarbejdet.
DI mener
Det er positivt, at regeringen har fokus på at styrke eksporten.
DI ser gerne, at man især styrker indsatsen for de kollektive
7
eksportfremstød, samt at der kommer en revision af Eksportrådets betalingsordning.
Udviklingslande har først og fremmest brug for at skabe deres
egne indtægter gennem handel, industrialisering og jobskabelse. Derfor skal bistanden bruges målrettet på at styrke erhvervsudvikling og jobskabelse, bekæmpe korruption og sikre
ordentlige skattesystemer. På den måde kan udviklingslandene
på sigt frigøre sig fra afhængigheden af donorerne.
Der har været gode erfaringer med handels- og udviklingsministerposten, som har skabt et godt udgangspunkt for en effektiv
samtækning af politikområderne.
Danmark så tæt på
kernen som muligt
DI mener
Kontrol i grænseområder
DI mener
Afstemning om
retsforbehold inden
jul
DI mener
Europapolitik
Regeringen vil arbejde aktivt for at varetage Danmarks interesser gennem et stærkt europæisk samarbejde med Danmark så
tæt på kernen som muligt.
DI hilser regeringsgrundlagets udmeldinger om varetagelsen af
Danmarks EU-interesser velkommen. For DI er der afgørende,
at den nye regering bruger tid og kræfter på at skaffe maksimal
dansk indflydelse på EU's økonomiske og erhvervspolitiske
dagsorden, der netop nu indeholder en række initiativer, der
kan medvirke til at skabe vækst i EU og dermed øget efterspørgsel efter danske virksomheders produkter. Det gælder
både en styrkelse og udbygning af EU's indre marked samt opbakning til Kommissionens forslag om at fremme den digitale
transformation i Europa, skabelse af et egentligt europæisk
energimarked og gennemførelsen af den fornødne grønne omstilling i Europa.
Styrkelse af kontrol i grænseområder
Regeringen vil gennemføre en markant styrkelse af kontrollen i
grænseområderne.
DI konstaterer, at regeringen vil styrke kontrollen i grænseområderne. For DI er det vigtigt, at eventuelle tiltag gennemføres
i konstruktivt samarbejde med de andre EU-lande og Kommissionen. For Danmarks indflydelsesmuligheder er det vigtigt, at
vi altid opfattes som en konstruktiv partner, der viser vilje til
at finde fælles europæiske løsninger på EU’s fælles udfordringer.
Afstemning om retsforhold
Regeringen vil afholde en folkeafstemning inden jul for at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
DI konstaterer med tilfredshed, at den nye V-regering følger op
på aftalen med Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF om ændre det danske EU-retsforhold til en til-
8
valgsordning. En ændring af retsforbeholdet som aftalt vil betyde, at danske virksomheder i højere grad ligestilles med deres konkurrenter på det indre marked og f.eks. får de samme
muligheder for at inddrive gæld i andre EU-lande. Tilvalgsordningen vil også tillade Danmark, at kan forblive en del af det
vigtige Europol samarbejde, der også spiller en rolle for opklaring af kriminalitet rettet mod danske virksomheder.
DI vil i forbindelse med folkeafstemningen argumentere for et
ja til tilvalgsmodellen og gøre opmærksom på, hvor virksomhederne generes af det nuværende retsforbehold.
Nyt regeringsudvalg
DI mener
Sammenhæng mellem uddannelse og
arbejdsmarked.
DI mener
Fokus på inklusion
og elever med faglige udfordringer
DI mener
EU-implementeringsudvalg
Erhvervs- og vækstministeren skal stå i spidsen for et regeringsudvalg, der skal sikre en mere systematisk og ensartet tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning
DI hilser det nye EU-implementeringsudvalg velkommen. Når
Danmark overimplementerer EU-lovgivning, som det f.eks. regelmæssigt sker på miljø- og fødevareområdet, skader det danske virksomheders konkurrenceevne. Implementeringen af
EU’s revisionsregler vil være en af de første test på, om der er
vilje bag ordene. Overimplementering er ligesom manglende
eller forkert implementering i det hele taget et problem i alle
EU-lande, som skader det indre markeds funktion i praksis.
Den nye regering bør derfor også gøre en indsats over for de
andre EU-lande og Europa-Kommissionen for at tackle dette
bredere problem.
Uddannelse og forskning
Regeringen ønsker at styrke sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked. Regeringen vil derfor indføre mere
praksisorientret undervisning på de videregående uddannelser
og reformere taxametersystemet, så det understøtter højere
kvalitet på uddannelserne og beskæftigelse. Regeringen ønsker
desuden et eliteniveau på universiteterne og en justering af
fremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme.
DI glæder sig over regeringens intentioner om større sammenhæng mellem uddannelser og arbejdsmarked og bakker også op
om et eliteniveau på universiteterne. DI støtter en justering af
fremdriftsreformen.
Folkeskole
I forhold til folkeskolen vil regeringen følge implementering af
folkeskolereformen, herunder foretage et eftersyn af inklusionen og samtidig øge samspillet mellem skole og fritidsliv.
DI støtter folkeskolereformen, men er enig i, at der er elementer, som kræver opmærksomhed i den videre implementering.
For DI er det vigtigt, at regeringen er opmærksom på, at den
9
åbne skole også inddrager virksomhederne i skolen. Inklusionen har været en udfordring i flere kommuner, og derfor er det
naturligt at gennemføre et eftersyn.
Ændringer af de
gymnasiale uddannelser
DI mener
Regeringen vil investere mindst 1 pct.
af BNP på forskning
DI mener
Ekspertgruppe skal
give forslag til indbyrdes sammenhæng i ungdomsuddannelserne
DI mener
Gymnasiale uddannelser
Regeringen ønsker, at de gymnasiale uddannelser skal gøre de
unge klar til at læse videre. Derfor vil regeringen styrke fagligheden ved at sætte adgangskrav, fokusere studieretningerne og
gøre flere adgangsgivende fag obligatoriske.
DI ser de samme udfordringer i de gymnasiale uddannelser,
som regeringen peger på. DI lægger vægt på, at studieretningerne fokuseres i retning af relevante uddannelser, som er efterspurgt på det private arbejdsmarked. Det betyder, at ændringer i de gymnasiale uddannelser bl.a. skal stimulere interessen for de naturvidenskabelige kompetencer.
Forskning
Regeringen har det mål, at Danmark skal investere mindst 1
pct. af BNP i offentligt finansieret forskning.
DI mener, at de offentlige forskningsinvesteringer gradvist bør
øges til 1,5 pct. af BNP i 2025. DI er enig i, at de offentlige
forskningsmidler skal prioriteres, så de understøtter danske
styrkepositioner og erhvervslivets behov. Som led heri bør der
ske en markant opprioritering af teknisk forskning, herunder
betydelige investeringer i produktions- og materialeforskning,
som kan styrke Danmark som produktionsland. DI støtter, at
der gennemføres en samlet analyse af effekterne af den offentlige forskning.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
Regeringen vil sikre, at ungdomsuddannelserne spiller bedre
sammen, så omvalg og frafald reduceres. Derfor vil regeringen
nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til at
forbedre ungdomsuddannelsers indbyrdes sammenhæng, så
unge udfordres i deres valg af uddannelse og vælger rigtigt første gang.
DI er enig i, at der er behov for bedre sammenhæng i ungdomsuddannelsessystemet. De unges valg af ungdomsuddannelse skal i højere grad udfordres i forhold til evner og motivation, og flere skal vælge en ungdomsuddannelse, som bidrager
til at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både valg af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse, hvor de fleste unge i dag vælger det almene
gymnasium.
Der er i dag en ubalance mellem optaget på henholdsvis de
studieforberedende gymnasiale ungdomsuddannelser og de erhvervskompetencegivende erhvervsuddannelser. I folkeskolen
10
er det vigtigt, at eleverne præsenteres og gør sig erfaringer med
mulighederne og perspektiverne i de forskellige uddannelser,
så eleverne har et mere autentisk og realistisk billede af valg af
uddannelse.
Udmøntning af erhvervsuddannelsesreform og tilstrækkeligt antal praktikpladser
DI mener
Dygtige faglærte
Regeringen anerkender behovet for dygtige faglærte og støtter
op om reformen af erhvervsuddannelserne, som træder i kraft i
august 2015. Regeringen vil, at erhvervsuddannelserne rettes
mod det arbejdsmarked, der venter eleverne, når de er færdige,
og varsler en fælles indsats for at sikre et tilstrækkeligt antal
praktikpladser. Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse
med en praktikplads i en virksomhed.
DI mener, at ikke bare flere skal vælge en erhvervsuddannelse,
men at flere skal vælge en relevant erhvervsuddannelse, som
svarer til arbejdsmarkedets behov og til den enkeltes elevs forudsætninger. Derfor skal flere motiverede og kvalificerede unge vælge en erhvervsuddannelse inden for de fag, hvor der er
behov for faglærte.
DI ønsker en bedre balance mellem behovet for praktikpladser
og behovet for faglærte. Det skal ske ved oprettelse af flere
virksomhedspraktikpladser på relevante områder og et styrket
samspil mellem virksomheders muligheder for at stille virksomhedspraktikplads til rådighed og muligheder for praktik i
praktikcentre. DI har med Operation Praktikplads selv sat et
stort fokus på behovet for flere faglærte samt på behovet for
praktikpladser.
Regeringen vil gøre
status for sundhedsområdet
Sundhed
Regeringen vil i løbet af sommeren 2015 gøre status på sundhedsområdet og tage stilling til, hvilke områder der særligt skal
prioriteres.
Regeringen har desuden tilkendegivet, at den blandt andet vil
give alle patienter ret til en hurtig udredning inden for 30 dage. Sker det ikke, kan hele eller dele af udredningen finde sted
på et privathospital.
Fokus på udvikling
af nye behandlinger
Regeringen vil samtidig smidiggøre rammer og procedurer for
klinisk forskning samt lægge vægt på, at procedurer og ventetider for godkendelse af lægemidler forbedres.
DI mener
DI arbejder for et effektivt offentligt sundhedsvæsen, der i
endnu højere grad samarbejder med den private sektor om
konkret opgaveløsning på en lang række områder. Et samarbejde, der blandt andet skal sikre endnu mere innovation, fortsat udvikling af behandlinger og implementering af den nyeste
teknologi.
11
DI anser det samtidig som helt afgørende, at adgangen til
sundhedsdata udvikles og udvides på en ansvarlig måde. Bedre
sundhedsdata vil understøtte virksomhedernes mulighed for at
udvikle bedre medicin, teknologi og udstyr til glæde for patienterne. DI kvitterer samtidig for regeringens mål om at smidiggøre rammer og procedurer for klinisk forskning og godkendelse af nye lægemidler.
Konkurrenceudsættelse
DI mener
Øget brug af OPP
DI mener
Mere frit valg på
ældreområdet
DI mener
Nedsættelse af
energikommission
Offentlig/Privat
Øget konkurrenceudsættelse
Regeringen vil konkurrenceudsætte flere skattefinansierede
opgaver i kommuner og regioner med henblik på at opnå højere kvalitet og lavere priser. Derfor vil der blive fremlagt en plan
for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal mv.
DI bakker kraftigt op om genindførelsen af måltal for konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. DI har tidligere foreslået, at der skabes øget konkurrence om de offentlige opgaver
ved at genindføre måltal. Konkret har DI anbefalet, at kommunerne, regionerne og staten til sammen skaber konkurrence om
42 pct. af de samlede offentlige driftsopgaver i 2020.
Offentlige-private partnerskaber
Regeringen vil øge brugen af offentlige-private partnerskaber
(OPP) i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter.
Det er positivt, at regeringen vil øge udbredelsen af offentligprivat partnerskaber (OPP). OPP kan give en god totaløkonomi
i offentlige bygge- og anlægsprojekter, og en øget udbredelse af
OPP kan således bidrage til en effektiv offentlig sektor.
Frit valg på ældreområdet
Regeringen vil udvide det frie valg på ældreområdet, så det
kommer til at omfatte blandt andet hjemmesygepleje. Samtidig
vil regeringen understøtte en sammenhængende indsats i forhold til forebyggelses-, rehabiliterings- og plejeområdet ved at
oprette et sundheds- og ældreministerium.
Det er positivt, at de ældre får bedre mulighed for at vælge en
privat leverandør til at varetage pleje- og omsorg. Samtidig er
det vigtigt, at reglerne for det frie valg udformes, så der sikres
sammenhæng i indsatsen over for den enkelte ældre, og at det
bliver muligt at tilrettelægge en effektiv drift.
Energi og klima
Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne
omstilling. Regeringen vil præge de øvrige EU-lande til at fastlægge ambitiøse mål og politikker i fællesskab, og Danmark
skal tage en væsentlig del af ansvaret for at indfri disse mål.
12
Regeringen vil nedsætte en energikommission, som skal forberede et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark
indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.
DI mener
Byggeri
DI mener
Liberalisering af
planlov
DI mener
Forsyningssektorerne
DI mener
DI er enig i, at den grønne omstilling forsat skal være ambitiøs
og realistisk. DI byder velkommen, at regeringen vil arbejde for
at skabe større sammenhæng mellem EU’s fælles indsats og
den danske indsats, samt at regeringen vil nedsætte en energikommission. Det er vigtigt for DI, at den fremtidige indsats
sker omkostningseffektivt og markedsbaseret. DI kvitterer for
regeringens ønske om at afklare rammevilkårene for 20202030.
Byggeri
Et effektivt og konkurrencedygtigt byggeerhverv er af stor betydning for Danmark. Ud over de mange beskæftigede i byggeriet, har det betydning for investeringerne i Danmark, at der
kan bygges på konkurrencedygtige vilkår.
Der er behov for reformer, der kan føre til et produktivitetsløft
i byggeriet. Byggerierhvervet er imidlertid ikke nævnt i regeringsgrundlaget. DI opfordrer regeringen til at færdiggøre det
arbejde, den tidligere regering satte i gang med den byggepolitisk strategi ”Vejen til et styrket byggeri i Danmark”. Det gælder både fortsat harmonisering af kravene til bygninger, og tiltag der kan understøtte en udvikling af sektoren, som øger
produktiviteten og konkurrencekraften.
Miljø
Planlov
Regeringen foreslår en liberalisering af planloven for at skabe
større aktivitet uden for de største byer.
DI er enig i, at en bedre udnyttelse af Danmarks arealer kan
være en kilde til vækst og beskæftigelse. Samtidig er det vigtigt,
at fastholde bestræbelserne på at modernisere miljølovgivningen, for at kunne lette virksomhedernes administrative byrder.
Forsyningssektorerne
Regeringen vil fortsat arbejde for en effektivisering og sikkerhed i forsyningssektorerne.
DI er enig i, at der er behov for få indhentet det effektiviseringspotentiale, som bl.a. findes i vandsektoren på 1,3 mia. kr.
Derfor er bør det have høj prioritet at få gennemført en ny
vandsektorlov baseret på den politiske aftale, der er indgået i
april 2015. Det vil også være en forudsætning for at Danmark
13
kan løfte eksporten af vandteknologi med 50 pct. frem mod
2025, som vandbranchen har tilsluttet sig.
Regeringen bør prioritere en ny organisering af affaldssektoren
med henblik på at styrke udnyttelsen af værdierne i affaldet.
En bedre udnyttelse af ressourcer og materialer vil være af stor
betydning for Danmarks evne til forsat at fastholde produktionserhverv.
Prioritering efter
samfundsøkonomisk afkast
DI mener
Togfonden DK
DI mener
Midtjysk motorvej,
E45 og Havnetunnel
DI mener
Forsyningssikkerhed på teleområdet
DI mener
Transport og infrastruktur
Regeringen tilkendegiver, at råderummet for nye store investeringer er meget begrænset i de kommende år, da der allerede
er igangsat mange infrastrukturprojekter. Regeringen vil give
prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk
afkast.
DI støtter prioritering efter samfundsøkonomisk afkast samt
vurdering af erhvervsmæssig betydning. Tilsvarende støtter DI,
at der er balance mellem investeringer i vejprojekter og
kollektiv trafik.
Togfonden DK
Regeringen vil foretage et serviceeftersyn af Togfonden DK
og om nødvendigt tilpasse udrulningen heraf.
DI har noteret sig, at regeringen vil foretage et serviceeftersyn
af Togfonden DK og evt. tilpasse udrulningen.
Midtjysk motorvej E45 og havnetunnel
Regeringen vil igangsætte en undersøgelse af en ny midtjysk
motorvej på strækningen Give-Billund-Lunderskov samt løbende søge at forbedre fremkommeligheden på den østjyske
motorvej E45. Regeringen vil også igangsætte en undersøgelse
af en østlig ringvej i København (havnetunnel).
DI synes, det er positivt, at man vil forbedre fremkommeligheden
på E45 og igangsætte undersøgelser af en første etape af en ny
midtjysk motorvej og en havnetunnel i København. DI mener, at
der er behov for en masterplan for de trafikale investeringer for
perioden 2021-2030, herunder en helhedsplan for den overordnede infrastruktur i Jylland.
Teleområdet
Regeringen peger på, at der også på teleområdet er behov for
en høj forsyningssikkerhed og en effektiv forsyning for forbrugere og virksomheder.
DI er enig i behovet for at sætte fokus på god dækning for
bredbånd og mobiltelefoni i alle dele af landet. DI peger på, at
regeringen i den forbindelse bør fastholde den markedsbasere-
14
de og teknologineutrale regulering af teleområdet. Regeringen
bør samtidig sætte fokus på, hvordan man fremmer markedets
investeringer i digital infrastruktur.
DR skal fokusere på
mere kvalitet
DI mener
Fokus på offentlig
digitalisering
DI mener
Ny fødevare- og
landbrugspakke
DI mener
Medieområdet
Regeringen ønsker, at DR skal være mere kvalitetsfokuseret, og
at det dansksprogede og egenproducerede indhold styrkes. I
respekt for det nuværende medieforlig – og med henblik på det
kommende - vil regeringen afsøge opbakning til et mere kvalitetsbåret og fokuseret DR.
DI støtter regeringens ambitioner om at skabe et mere fokuseret DR. DI ønsker endvidere, at public service-midlerne i højere grad konkurrenceudsættes for at skabe større vækst, dynamik og mangfoldighed.
Offentlig digitalisering
Regeringen vil sætte fokus på velfærdsteknologi og digitalisering, som skal give borgerne større fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen. Samtidig skal der gennemføres et projekteftersyn af større statslige it-projekter, der skal bidrage til kasseeftersynet på det offentlige område.
DI støtter et fortsat fokus på anvendelse af velfærdsteknologi
og digitalisering til at effektivisere den offentlige sektor og
skabe større kvalitet og fleksibilitet for borgere og virksomheder. DI opfordrer regeringen til at sætte fokus på, at den offentlige digitalisering også bidrager til vækst i erhvervslivet.
Fødevareområdet
Regeringen vil fremlægge en fødevare- og landbrugspakke, der
skal gøre fødevare- og landbrugssektoren endnu bedre rustet
til at øge råvaregrundlaget og eksporten.
På fødevareområdet kan DI med tilfredshed notere sig, at regeringen vil fremlægge en fødevare- og landbrugspakke, der skal
øge råvaregrundlaget, eksporten og beskæftigelsen. Det er rigtig at samtænke miljø og landbrugets råvareproduktion med
den udmeldte porteføljeændring under et miljø- og fødevareministerium.
15