Hent

Til ansøgere til de ledige præstestillinger
Nedenfor offentliggøres de spørgsmål og svar der har været under
processen med samtaler.
26. august 2015
Menighedsrådsformand
Spørgsmålene nedenfor er IKKE nødvendigvis præcist som de er formuleret, da
der kan have været flere spørgsmål til samme emne. Her har vi så selv skrevet
selve spørgsmålet, så der omfavner de forskellige spørgsmål der er stillet. Enkelte spørgsmål er udeladt, fordi de reelt er besvaret i enten embedsbeskrivelsen eller den opdatering der er foretaget på hjemmesiden vedr. fællesmøder.
Flemming Brüggemann
Tel 3966 2820
[email protected]
Vangede Kirke
Vangedevej 50
Dette notat opdateres mandag d. 24. august, onsdag d. 26. august og endelig
søndag d. 30. august – snarest efter sidste afholdelse af de berammede fællesmøder med formand og næstformand.
2820 Gentofte
Tel 3996 2290
www.vangedekirke.dk
Som det fremgår af vores embedsbeskrivelse har vi ikke lagt op til at besvare
spørgsmål, udover det som du som kandidat kan læse i den meget udførlige embedsbeskrivelse. Dette skyldes især, at vi ønsker en åben proces, hvor vi langt
hellere vil se en ansøgning fra dig som kandidat, der beskriver dig, og hvad du
har af ønsker og ideer til en stilling, end at vi får en bekræftelse på de forhold,
som du som ansøger måske har tolket forkert ud fra et spørgsmål og svar, ligesom vi ikke ønsker en afkrydsningsliste ift. de forhold, vi eventuelt lægger vægt
på, og som vi har oplyst til nogle kandidater men ikke til andre.
Den meget udvidede embedsbeskrivelse (i forhold til normalt), er et udtryk for
hvordan vi arbejder, og vi har i denne beskrevet meget præcist, hvilke forhold vi
overordnet lægger vægt på.
Husk også at se og følg med i vores øvrige opdateringer vedr. præstevalg her på
hjemmesiden. Vi forventer dog IKKE at der er relevante opdateringer før afleveringsfristen, udover hvad der fremgår af udvidelse af denne spørgsmål/svar liste.
Vi ser frem til at se din velmotiverede ansøgning med en klar profil af hvem du er,
og hvad du står for som præst, og håber at nedenstående spørgsmål og svar kan
være med til at give dig en afklaring ift. stillingerne og din ansøgning.
Venlig hilsen
Flemming Brüggemann
- en åben, engagerende og nutidig Kirke, hvor der er rart at være for alle
Side
1/4
EMNE
Spørgsmål
Besvarelse
Ansøgningen
Vil det forbedre min sag, at jeg
mødes med formanden personligt
eller taler med ham i telefon
Menighedsrådet
Regner I med at folk bliver i rådet,
også efter næste valg, eller ser det
ud til, at der skal nye medlemmer
ind?
Nej, det viser blot interesse, men bliver ikke tillagt værdi i
selve vurderingen af din ansøgning.
Det er alene selve din ansøgning samt beskrivelsen af dig
som person heri, der lægges til grund for vurderingen af dig
som kandidat – en vurdering der foretages af hele menighedsrådet.
Men der kan være en stor værdi for dig i at komme forbi i kirken og opleve stemningen, tale med personalet der skal være dine kommende kollegaer og endelig kan der være værdi
for dig i at deltage i et af de offentliggjorte fællesmøder, så du
direkte kan se hvem VI er.
Det er et meget stabilt menighedsråd med et par udskiftninger ved hvert valg. I denne omgang falder en af medlemmerne fx for vores interne aftalte aldersgrænse.
På grund af sygdom og ændret arbejdssituation er der også
ofte en eller 2 udskiftninger i løbet af valgperioden. Derfor
sikrer vi et fuldt antal suppleanter, der også deltager i arbejdet i hele valgperioden.
Der ser ud til at være få menighedsrådsmøder, men er arbejdet
som menighedsråd ikke meget omfattende?
Hvordan er stemningen i menighedsrådet – er der mange fraktioner ?
Arbejdet generelt og
De frivillige
Vi har et minimum af menighedsrådsmøder for at sikre løsning af de formelle opgaver.
Alle i Menighedsrådet, ansatte og andre med interesse og
kunnen inden for et specifikt felt kan derudover være med i
udvalgsarbejde på dette felt. Der vil vi hellere have at den
enkelte lægger sin indsats.
FU har møder ca. 10 gange om året, derudover efter behov.
Det er et meget bredt sammensat menighedsråd, men samtidig er vi gode til at nå frem til brugbare beslutninger som vi
står inde for alle sammen. Der er god dialog mellem alle de
forskelligheder vi har i menighedsrådet.
Bor alle Menighedsrådsmedlemmer i sognet?
JA, for øjeblikket, men det er ikke unormalt med enkelte sognebåndsløsere
Er præsten medlem af Forretningsudvalget (FU)?
Nej, præsterne er i dag ikke med i FU. Den måde vi arbejder
på, vil medføre spild af præstens tid, da FU typisk håndterer
de formalia, penge- og byggesager der skal håndteres løbende.
Præstens opgave er primært det forkyndende og gejstlige, og
MR(FU)’s opgave er at støtte op om dette fx ved at fremskaffe midler til arbejdet. Det vil efter vores mening være spild af
tid for præsten at deltage i FU’s arbejde.
Hvor stor er det frivillige korps?
Udover MR og Menighedspleje, er der en frivillig komité ”Styrelsen” der afvikler en del aktiviteter, en Basarkomité der tager sig af koordinering af netop denne opgave, og så er de
grønne spejdere den primære ungdomsaktivitet.
Der er ca. 250 frivillige i ovenstående grupperinger, heraf en
kerne på ca. 30 der går igen i forskellige sammenhænge.
Hvordan tager vi os af de frivillige?
Vi arbejder med ” forpligtende fællesskaber”, dvs. at vi som
sådan ikke har krav til de frivillige, men ser gerne at de - udover at deltage som ”arrangører” af aktiviteter inden for områder de ønsker at være med til at skabe – også deltagere i
andre aktiviteter – som deltagere.
- en åben, engagerende og nutidig Kirke, hvor der er rart at være for alle
Side 2/4
Derudover sikrer medarbejdere og præster samt ”kernen” (jf.
ovenfor) for kontakt til de frivillige så de føler sig som en del
af fællesskabet også når de ikke er med som arrangør.
Endelig arrangeres for ”kernen” deltagelse i en årlig studietur,
og der arrangeres især en ”medarbejderfest” for alle medarbejdere og frivillige (hvert 2. år).
Er der arbejde på tværs af sognegrænserne
Hvorfor er der ikke en kordegn?
Der er en del tværgående samarbejder og alle menighedsråd
i provstiet er klar til yderligere samarbejder.
Det største tværgående samarbejde i provstiet er Skoletjenesten, hvor vi også er aktive, og fx har ”Esbjerg-evangeliet”
udstillet her i kirken hvert 2-3 år. Det betyder bl.a. at alle stort
set alle skolebørn i kommunen har været i Vangede Kirke.
Belært af erfaringerne kan enkeltpersoner opbygge stor viden, men den forsvinder så også når denne enkeltperson
ophører.
Vi har derfor af hensyn til kontinuiteten i arbejdet lavet stillinger der dækker over flere områder.
De relevante kordegneopgaver løses derfor af 4 forskellige
personer, der kan sparre om opgaverne indbyrdes – eller
med de ”dedikerede kordegne” i andre sogne.
Hvad er samspillet mellem præst
og sognemedhjælpere
Sognemedhjælperne har egne opgaver, indgår i kontorarbejdet, og har herudover også opgaver i fællesskab med præsterne, fx ved løsning af opgaverne inden for diakonien og
konfirmationshold.
Kirkefunktionærer – hvordan er deres uddannelse?
`Vi uddanner medarbejderne ud fra deres opgaveløsning.
Dvs. at sognemedhjælperne fx udover egen uddannelse også
uddannes på kordegne-uddannelsen, ligesom kirkefunktionærerne uddannes både inden for kirketjenerområdet og
kordegneområdet.
Hvad skal præsten vedr. PR
Vi forventer at såvel medarbejdere som præster er velbevandret i office-pakkens programmer, og selvstændigt kan
lave fx plakater, indlæg på hjemmeside mv. – inden for de
rammer der ligger i vores designmanual.
Herudover er det vigtigt, at der er fokus på hvordan og hvornår vi anvender PR til at få folk ind i kirken - når først de oplever hvad vi står for, så kommer de igen.
Det er et ønske fra Spejderne, at der er et samarbejde også
med præsten, men det er ikke defineret hvor meget. Spejderne er ikke voldsomt kristne, men er bevidst om at det indgår som en del af arbejdet som ”grønne spejdere”.
Men det forventes, at det er det lokale arbejde en præst lægger sine kræfter i, såfremt der er interesse for ungdomsarbejdet.
Hvorfor er spejderarbejdet specifikt
nævnt – hvor meget forventes det
at præsten indgår i dette arbejde?
Hvordan foregår konfirmandundervisningen?
Hvor mange midler er der til konfirmandundervisningen?
Ønsker vi nye aktiviteter?
PT. er der samlede hold med kommuneskolen om torsdagen
og privatskolen om tirsdagen. Selve tidspunktet er afgjort ved
forhandling mellem kommunen og provstiet.
Der er ikke holddeling pt.
Der er afsat ca. 40 t.kr. til konfirmandundervisningen, herunder til minikonfirmander.
Vi er en kirke der ønsker udvikling, og det medfører også fornyelse af aktivitetstilbuddene.
- en åben, engagerende og nutidig Kirke, hvor der er rart at være for alle
Side 3/4
Spørgsmål vi ikke ønsker at svare på:
Hvilken udgave af Bibelen benyttes
i højmessen?
Har i faste rammer og materialer til
konfirmanderne, eller har jeg frie
tøjler til at tilrettelægge den selv?
Har I nogle tilbud til konfirmanderne efter konfirmationen - fx et værested?
Hvad er jeres holdning til miljø og
'Grøn kirke'
Hvad er jeres holdning til homoseksuelles vielser
Hvad er jeres holdning til vielser i
det fri.
Andet
Hvad er menighedsrådets holdning
til at tjenester om søndagen ikke
går på skift, men at det er samme
præst til begge gudstjenester?
Hvorfor er der ikke opdeling i konfirmandhold mellem præsterne ?
Hvad er jeres holdning til vielse af
fraskilte?
Korets placering er lidt højttideligt –
hvorfor står de der?
Dog er kapaciteten for så vidt angår økonomi og personaleressourcer pt. fyldt, så nye aktiviteter vil kræve evaluering af
hvilke aktiviteter der kan udgå, omdannes eller om der skal
allokeres nye ressourcer for at starte en ny aktivitet.
Denne type holdnings-spørgsmål ønsker vi ikke at svare på,
da vi ikke vil lægge ordene i munden på dig som ansøger.
Til gengæld vil vi gerne se din holdning til denne type
spørgsmål, i det omfang du mener at de er relevante for dig
og din måde at håndtere embedet på.
De her anførte spørgsmål afspejler alene en samling af
spørgsmål fra kandidater.
De spørgsmål som menighedsrådet lægger vægt på bliver
stillet til ansøgerne under den kommende samtale.
Der kan være sammenfald mellem spørgsmålene fra kandidater og de spørgsmål som menighedsrådet ønsker at stille.
Koret er placeret foran orgelet ”af arkitekten” Johan Otto Von
Spreckelsen, da de efter hans mening skal stå synlige og
være en del af tjenesten.
Derfor går koret heller ikke ud under fx prædikenen, men
sætter sig bag deres pulte.
I skriver at man skal være opmærksomme på at der er en del
handicappede i sognet – hvad er
arbejdet med dem?
Er der samarbejde på flygtningeområdet?
Der er mange institutioner samlet på ”Bank Mikkelsensvej”,
nogle er mere søgende til Kirken end andre.
Man skal vide, at der kan være deltagelse af handicappede
og deres hjælpere fx til gudstjenester i kirken.
Vi samarbejder med det lokale ”netværkshuset” om enkelte
aktiviteter for personer med anden etnisk herkomst end
dansk.
EN koptisk menighed har spurgt om muligheden for at holde
tjenester hos os, men vi har måtte melde pas i år, på grund af
præsteskifte og de store byggeprojekter. De vender tilbage
næste år, og vi er positivt stemt.
Skal man flytte ind i tjenesteboligen
Ja, der er bopælspligt til stillingerne.
Det er dyrt at købe hus i Gentofte kommune, derfor fastholdes tjenesteboligerne, så en præst der tilflytter ikke har problemer med at få bolig i nærheden af tjenestestedet.
FPB / BBE 2015-08-26
- en åben, engagerende og nutidig Kirke, hvor der er rart at være for alle
Side 4/4