Kommende aktstykker september-december 2015

Finansudvalget 2014-15 (2. samling)
FIU Alm.del Bilag 22
Offentligt
28. august 2015
Notat
Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget: Septemberdecember 2015
Oversigten omfatter de aktstykker, der med rimelig sandsynlighed vil blive fremsendt
til Finansudvalget i perioden september-december 2015. Fortrolige aktstykker fremgår
ikke af oversigten, og der kan selvsagt opstå behov for oversendelse af yderligere aktstykker, der ikke er kendte på nuværende tidspunkt.
Tabel 1. Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden september-december 2015.
Ressortministerium
Hovedindhold af kommende aktstykke
(beskrives på én linje)
Måned for forventet
fremsendelse af aktstykke til Finansudvalget
§ 5. Statsministeriet
Forventer ikke aktstykker i perioden.
§ 6. Udenrigsministeriet
New Delhi – Anlægsprojekt
FN’s fredsopbygningsfond
UNDP – BCPR
Kenya – Vedvarende energi og klimatilpasning
Danida Business Partnerships – Nyt program
Klimapuljen – NAMA
Int. Finansiering EE VE + GILFC
Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank
Danida Business Finance - Saidabad III, Bangladesh
Dublin – Salg af bolig
September
November
November
November
November
November
November
November
December
Kapitalindskud i SKI A/S
Indskud i Freja Ejendomme
Fællesstatsligt budgetsystem
Fællesstatslig HR-løsning
Indskud i Freja Ejendomme
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
Finansiel Stabilitets udlodning af udbytte på
5,3 mia. kr. til staten i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2014.
Nationalbankens udbetaling af overskud til
Grønland.
September
September
Oktober
Oktober
November
December
§ 7. Finansministeriet
§ 9. Skatteministeriet
September
September
2
Ressortministerium
Hovedindhold af kommende aktstykke
(beskrives på én linje)
Manglende hensættelse til rådighedsløn.
Afslutningen af systemmoderniserings fase 1.
Måned for forventet
fremsendelse af aktstykke til Finansudvalget
August
August
§ 11. Justitsministeriet
Orientering om overgang til realiseringsfasen September/oktober
for Video3-it-projektet.
§ 12. Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse:
CIWS (anskaffelse af artilleripjecer til Søværnet).
Pansret mandskabsvogn, erstatning (PMV-E).
F-16 simulator opdatering.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:
Leje af facilitet til Forsvarets Sundhedstjenestes Uddannelsesafdeling i Aarhus.
Hærens strategiske etablissementsprojekt (garager, materielopbevaring etc.).
Støjdæmpning Sjælsø Skydebane.
Optimering af tankanlæg på Mestersvig i
Grønland (Petrol, Oil and Lubricate – POL).
§ 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Forventer ikke aktstykker i perioden.
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
Finansiering af ansøgningspulje om aktivt
medborgerskab (satspulje).
Tilskud til drift af bladet STOF.
September
November/december
November/december
Oktober
December
December
December
September/Oktober
September
Tilskud til udarbejdelse af statistik for kvinde- September
krisecentre.
Yderligere midler til kommuner, som deltager September/Oktober
i metodeprogram.
Merbevilling til Folketingets Ombudsmands September
Børnekontor.
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
Implementering af Sundhedsdataprogrammet September
og udvidelse af låneramme med henblik på at
løfte kvaliteten i patientbehandlingen gennem
fokus på bedre anvendelse af sundhedsdata på
tværs af stat, regioner og kommuner.
Styrket indsats mod ensomhed – den sociale Oktober
dimension i hjemmeplejen.
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
3
Ressortministerium
Hovedindhold af kommende aktstykke
(beskrives på én linje)
Måned for forventet
fremsendelse af aktstykke til Finansudvalget
Forventer ikke aktstykker i perioden.
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
Københavns Maskinmesterskoles køb og re- September
novering af byggeri i Lyngby.
Erhvervsakademi Sjællands køb og renovering September
af byggeri i Roskilde med henblik på at flytte
fra nuværende lejemål i Roskilde.
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Tilskud på 1 mio. kr. til finansiering af Pro September
Vests aktiviteter til udgangen af 2015.
VUC Lyngby køb af domicil i Lyngby til en September
samlet pris på 123,8 mio. kr.
Campus Bornholm – byggesag til ca. 360 mio. November
kr. Byggesagen vedrører ombygning af eksisterende bygninger samt opførelse af nybyggeri,
der skal samle Bornholms ungdoms-, voksen,
efter- og videregående uddannelser på Campus Bornholm.
Byggesag vedr. Teknisk Skole Silkeborg – December
samling af alle skolens uddannelser i én ny
bygning (forventet udgift på 320 mio. kr.).
§ 21. Kulturministeriet
Information i forbindelse med folkeafstemning om retsforbehold.
Medielicenssatsen for 2016.
Almennyttige aktstykke.
Udlodningsmidler til idræt, almennyttige og
kulturelle formål – efterregulering.
Overdragelse af arealer fra Nationalmuseet til
Naturstyrelsen og Kalundborg Kommune.
Kulturaftalemidler til børneteaterrefusion.
Formidlingsprojekt Nyborg Slot (forventet
donation).
Statens Museum for Kunst – byggetekniske
investeringer (tidspunktet er endnu usikkert).
Ophævelse af deklaration på ejendommen Det
Danske Filmstudie fastsat ved tidligere aktstykker.
Overdragelse af ejendom på Lergravsvej fra
Forsvarsministeriet til Det Kongelige Bibliotek.
§ 22. Kirkeministeriet
September
September
September
September
Oktober
Oktober
November
November
November
November
4
Ressortministerium
Hovedindhold af kommende aktstykke
(beskrives på én linje)
Forventer ikke aktstykker i perioden.
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
Merbevilling oprensning.
Istandsættelse mv. af ”De 5 Hald’er” ved Viborg (sammen med Kulturministeriet).
Afhænde areal til Hjørring Kommune ifm.
etablering af en godsbaneterminal.
Finansielle korrektioner (underkendelser pålagt af EU) i 2015, jdft tekstanm. 161.
Afslutning og tabsafskrivning i Agrofermsagen.
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet
Aftale om kollektiv trafik i yderområder.
Privat lejemål til PET.
Roskilde Fjord selskab.
Salg af to ejendomme til Holstebro kommune.
Salg af ejendom på Chr. 8. Vej, Silkeborg til
Region Midtjylland.
Salg af Hermodsgade 26-28 til privat part efter
offentligt udbud.
Salg af areal til Roskilde Kommune.
Skibsstødsikring.
Orienterende aktstykke vedrørende status for
unilab (første orienterende aktstykke for status
blev afgivet i akt 46 af 13. december 2012).
Salg af Arboretet til fond uden offentligt udbud.
Modernisering af Holmens Kanal 9 efter køb.
AU Health: Anvendelse af vækstmidler i forbindelse med allerede tiltrådt aktstykke.
Modernisering mv. af Holmens Kanal 20.
DTU Risø: Indholdsmæssig ændring i forhold
til allerede tiltrådt aktstykke, jf. Akt 38 af 4.
december 2014.
KUA-projekterne: Donation til universitetstorv.
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Forhøjelse af bevillingen til driften i 2015 af
de maritime nød- og sikkerhedstjenester i
Danmark og Grønland med 16,7 mio. kr.
Energinet.dk’s låneramme 2015-2016.
Danmarks tilslutning til satellitprogrammet
Jason CS.
Måned for forventet
fremsendelse af aktstykke til Finansudvalget
September
September
September
November
November
August
August
September
September
September
September
September/Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
November
November
November
September/oktober
Oktober
November