Tilbud på ejerskifteforsikring

Charlottenlundvej 29
8620 Kjellerup
EDC Mæglergruppen ApS
Dato:
28.02.2015
Sagsnr.:
89000897
Mægler:
EDC Mæglergruppen ApS
Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup
Ejerskifteforsikring
ü Dækker skjulte skader
ü Dækker til nyværdi – kun afskrivning på udvalgte bygningsdele
ü Dækker ulovligt installeret el og VVS
Indboforsikring
ü Dækker brand, tyveri, hærværk, ansvar og retshjælp
ü Forsikringssum 1.342.000 kr.
ü Akut skadehjælp inden for 60 minutter
Husforsikring
ü Dækker brand, storm, ansvar, retshjælp m.m.
ü Ingen afskrivning på el, rør- og stikledninger
ü Akut skadehjælp inden for 60 minutter
Sæt kryds
Normal pris
Ejerskifteforsikring 5-årig
Ejerskifteforsikring 10-årig
Indboforsikring
Husforsikring
23.176 kr. *
30.476 kr. *
2.388 kr.
6.807 kr.
Din pris
________ kr.
________ kr.
________ kr.
________ kr.
*Ejerskifteforsikringen betales kun en gang. Sælger refunderer halvdelen af prisen på den 5-årige
ejerskifteforsikring, medmindre andet tilbud er fremlagt.
Fuld fortrydelsesret indenfor 14 dage, hvis du ombestemmer dig
Vi kontakter dig, når vi modtager din accept fra din mægler. Har du spørgsmål allerede nu, sidder vi klar
på telefon 77 32 56 68 eller [email protected]
Ja tak, jeg ønsker at købe de valgte forsikringer i Gjensidige
_________________
Dato
_________________________________________
Underskrift
TILBUD EJERSKIFTEFORSIKRING
Policenummer 4660055
Ejerskifteforsikring
Udstedt 28.02.2015
Betingelsesnr. 2535003
Hvad er forsikret:
Ejendommen på Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup. Hos mægleren har ejendommen sagsnummer
89000897.
Specifikation – bygninger
Bygning
A
Anvendelse
Beboelse
Opført
1914
Areal
204
Etager
1
Tagtype
Hårdt tag
Forsikringen dækker
Dækker
Selvrisiko
Ejerskiftedækning
i 5 år
5.000 kr.
Forhold som er nævnt i tilstandsrapporten 15011920021 eller el-eftersyn 158500 dækkes ikke.
Samlet helårlig præmie inkl. skadeforsikringsafgift (før rabat)
•
Stormflod- og stormfaldsafgift
•
Indgåelse af aftalen
23.176 kr.
0 kr.
45 kr.
Dækker
Selvrisiko
Ejerskiftedækning
i 10 år
5.000 kr.
Forhold som er nævnt i tilstandsrapporten 15011920021 eller el-eftersyn 158500 dækkes ikke.
Samlet helårlig præmie inkl. skadeforsikringsafgift (før rabat)
•
Stormflod- og stormfaldsafgift
•
Indgåelse af aftalen
30.476 kr.
0 kr.
45 kr.
Særlige forudsætninger for Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup
•
•
•
•
•
•
•
Præmien er baseret på en udbudspris på 1.250.000 kr.
Der er udarbejdet gyldig tilstandsrapport og el-eftersyn på ejendommen.
Tilbuddet er udelukkende baseret på den udarbejdede tilstandsrapport og el-eftersyn. Hvis der
udarbejdes en allonge til tilstandsrapporten eller en ny tilstandsrapport, bortfalder dette tilbud.
Tilbuddet accepteres inden køber får råderet over ejendommen.
Ejendommen er ikke fredet.
Ejendommen er ikke nyopført eller under opførelse.
Køber er ikke tidligere lejer af ejendommen, eller har på anden måde kendskab til ejendommen.
TILBUD INDBOFORSIKRING
Policenummer 4660048
Indboforsikring
Udstedt 28.02.2015
Betingelsesnr. 2138008
Hvad er forsikret:
Ejendommen på Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup. Hos mægleren har ejendommen sagsnummer
89000897.
Forsikringen dækker
Forsikringssum
1.342.000 kr.
Indbo
Ansvar
Cykel
El-skade I, Alm.
El-skade II, Særl.
25.740 kr.
Selvrisiko
1.900 kr.
1.900 kr.
1.900 kr.
1.900 kr.
1.900 kr.
Forsikringen kan udvides med tilvalgsdækningerne: Glas og kumme, Windsurfer og småbåde, Ferierejse
og Afbestilling, Pludselig skade, Elektronikdækning, Udvidet husejerdækning, Udvidet golfdækning.
Præmien er beregnet ud fra følgende forudsætninger
•
•
Kælder
Tagbeklædning
Ingen
Hårdt tag
Samlet Helårlig præmie (før rabat)
2.388 kr.
•
Stormflod- og stormfaldsafgift
60 kr.
•
Indgåelse af aftalen
45 kr.
TILBUD HUSFORSIKRING
Policenummer 4660054
Husforsikring
Udstedt 28.02.2015
Betingelsesnr. 2131009
Hvad er forsikret:
Ejendommen på Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup. Hos mægleren har ejendommen sagsnummer
89000897.
Specifikation – bygninger
Bygning
A
Anvendelse
Beboelse
Opført
1914
Areal
204
Etager
1
Tagtype
Hårdt tag
Forsikringen dækker
Brand
Anden bygningsbeskadigelse
Svampe-, råd- og insektskade
Skjulte indvendige rør
Stikledninger
Selvrisiko
3.900 kr.
3.900 kr.
3.900 kr.
3.900 kr.
3.900 kr.
Forsikringen kan udvides med tilvalgsdækningerne: Kosmetisk skade, Mindre ombygninger, Udvidet
vandskade, Grøn forsikring.
Forhold som er nævnt i tilstandsrapporten eller el-eftersyn dækkes ikke.
Præmien er beregnet ud fra følgende forudsætninger
•
•
Kælder
Opvarmning
Ingen
El-varme
Samlet Helårlig præmie (før rabat)
6.807 kr.
•
Stormflod- og stormfaldsafgift
60 kr.
•
Indgåelse af aftalen
45 kr.
Særlige forudsætninger for Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup
•
•
•
Ejendommen er ikke fredet eller bevaringsværdig i klasse 1 – 2.
Ejendommen udnyttes ikke erhvervsmæssigt over 50% af boligarealet.
Ejendommen er ikke nedlagt landbrug- eller erhvervsejendom med udbygninger på over 100 m2.
OPLYSNINGER
Udstedt 28.02.2015
Oplysninger
For at kunne oprette din nye forsikring beder vi dig udfylde alle felter, så overførelsen bliver så let som
mulig. Har du ikke alle oplysninger, eller er du i tvivl om nogle af punkterne, er du velkommen til at
kontakte os.
Køberoplysninger
Køber 1 Navn:____________________________________________ Cpr.nr_______________________
Køber 2 Navn:____________________________________________ Cpr.nr_______________________
Købers nuværende adresse:_________________________________
Købers telefonnummer:___________________________Mailadresse:___________________________
□ Ja-tak, Gjensidige må gerne kontakte mig, og sende mig tips og gode råd, via mail.
Ejerskifte – pol. nr. 4660055
Nøgledato på nyt hus: ___________________________
Husforsikring – pol. nr. 4660054
Tidl. ejers selskab: ______________________________ Tidl. ejers policenr.:______________________
Overtagelsesdato på nyt hus:______________________
Indboforsikring – pol. nr. 4660048
Nuværende selskab: ____________________________ Policenr. nuværende selskab:______________
Antal skader de seneste 3 år:______________________ Hovedforfald:___________________________
Tilmelding til Betalingsservice
Ønsker du at Gjensidige tilmelder dine forsikringer til Betalingsservice, skal du udfylde oplysningerne
nedenfor;
Kontoejer:_____________________________________
CPR-nr.:______________________________________
Bank:_________________________________________
Reg.nr.:_______________________________________
Kontonr.:______________________________________
Vi kontakter dig
Når du siger Ja-tak til tilbuddet, så kontakter vi dig efterfølgende og skræddersyer forsikringen, så den
passer præcis til dine behov.
OPLYSNINGER
Udstedt 28.02.2015
Generelle vilkår
Tilbuddenes varighed
Tilbuddene er gældende i tre måneder efter tilstandsrapporten udløber.
Priserne i tilbuddet er gældende på udstedelsesdatoen. Træder forsikringen i kraft efter årsskiftet, vil
præmier, selvrisikobeløb og forsikringssummer blive indeksreguleret.
Nemkonto
Gjensidige udbetaler dine tilgodehavender til din Nemkonto. Ved udbetaling af en erstatning i
personsager, udbetales der kun til Nemkonto, hvis det er aftalt.
Samtykke
Når du skriver under på forsiden, accepterer du, at vi må indhente alle relevante kundeoplysninger - dog
ikke helbredsoplysninger – hos tidligere forsikringsselskab(er) om dine og din
husstands/forenings/virksomhedsforsikringsforhold samt at vi må opsige dine/jeres forsikringer i tidligere
forsikringsselskab(er).
Erklæring
Når du skriver under på forsiden erklærer du, at
•
ovenstående afgivne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold
•
der er svaret på alle de stillede spørgsmål
•
fravalg af dækninger i tilbuddet er som ønsket
•
de i tilbuddet nævnte forudsætninger er opfyldt
•
du eller andre medlemmer af husstanden ikke er registreret i Experian A/S (RKI) eller andet debitor
register
•
du/andre medlemmer af husstanden/foreningen/virksomheden ikke er under konkurs eller
konkursbehandling
•
og at du eller andre medlemmer af husstanden inden for de sidste 3 år, ikke
•
har haft mere end 2 skader på én forsikring
•
er blevet opsagt af et andet forsikringsselskab pga. skade eller manglende betaling
•
er blevet pålagt skærpede vilkår efter en skade, f.eks. forhøjet præmie og/eller påtvunget selvrisiko.
Koncernsamtykke
Når du skriver under på forsiden, accepterer du, at vi må indhente, anvende og videregive oplysninger
om din husstands tidligere forsikringsforhold, evt. oplysninger om restance og oplysninger fra offentlige
kilder og registre.
Gjensidige består af flere selskaber, som hver især leverer forskellige forsikringsløsninger. For at give dig
en samlet rådgivning og den bedste betjening, har vi behov for dit samtykke til at udveksle oplysninger
om dine kundeforhold.
OPLYSNINGER
Udstedt 28.02.2015
Med den underskrift du har givet på forsiden giver du samtykke til, at Gjensidige Forsikring, dansk filial af
Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Gjensidige Arbejdsskadeforsikring A/S og Nykredit Forsikring kan
videregive oplysninger til hinanden om dine kundeforhold til brug for fx rådgivning.
Øvrig information
Dine vilkår finder du på gjensidige.dk. Her kan du også læse om hvor du henvender dig ved en skade,
fortrydelse, mv.
Forsikringsvilkår
Du kan få forsikringsvilkår udleveret hos din mægler eller hente dem på gjensidige.dk
I vilkårene kan du også læse om betingelserne for fortrydelse, skadeanmeldelse, klageadgang og
opsigelse.
Varighed af forsikringsaftalen
Efterskifteforsikring tegnes for en 5 årig periode og udløber herefter. Ønsker du at forlænge din
ejerskifteforsikring med yderligere 5 år skal du, senest 1 måned før udløb og tidligst 6 måneder før,
kontakte os omkring dette.
De øvrige forsikringer tegnes for et år ad gangen og fornyes automatisk, medmindre du opsiger dem.
OPLYSNINGER
Udstedt 28.02.2015
Provision
Mægleren modtager provision, hvis du ønsker at vide mere om dette kan du kontakte
[email protected]
Selskabsoplysninger
Gjensidige Forsikring,
A.C. Meyers Vænge 9,
DK-2450 København SV
Tlf. +45 70 10 90 09
Fax +45 70 10 10 09
CVR-nr. 33 25 92 47
[email protected]
www.gjensidige.dk
Gjensidige Forsikring er en dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, ORG-nr. 995 568 217