1 Operationalisering: Opsummerende tabeller af

Operationalisering: Opsummerende tabeller af operationaliseringen af henholdsvis de fire
PSM-dimensioner, de tre behov samt ledelse.
Tabel 1: Operationalisering af PSM-dimensionerne
Forskningsspørgsmål
Teoretisk forventning
Hvilket niveau af CPI
har læreren? 1996
- Den offentligt ansatte ønsker at - Læreren har bevidsthed
tjene den offentlige interesse.
om, at undervisningsgerningen er en vigtig
- Bidraget ikke er selvisk, men samfundsopgave.
altruistisk motiveret.
- Læreren ser sit job som
en livsstil fremfor en
- At bidrage til samfundet findes
karriere.
interessant, vigtigt og meningsfuldt og anses som en pligt man
bør påtage sig.
Hvilket niveau af
compassion har
læreren? 1996
- Serviceyderen har høj grad af
indlevelse og medfølelse for
ressourcesvage borgere.
- Serviceyderen er
følelsesmæssigt involveret og
mener, at det at hjælpe hinanden
som mennesker er essentielt for
tilværelsen.
Hvilket niveau af selfsacrifice har læreren?
1996
- Serviceyderen har fokus på,
hvad de kan tilbyde samfundet
gennem deres ydelse, modsat
fokus på jobbet for egen
vindings skyld, fx belønningen.
- Det er grundlæggende vigtigt at
gøre en forskel for andre.
Empirisk forventning
- Læreren har fokus på
elevernes faglige og
sociale velbefindende i
skolen.
- Læreren har fokus på
ressourcesvage elever.
- Læreren er
følelsesmæssigt påvirket
af udsatte elever.
- Læreren vil tilsidesætte
egne behov for at hjælp
elever.
- Læreren er villig til, at
gå ud over egen comfort
zone for at til vejebringe
undervisning.
- Serviceyderen vil tilsidesætte
egne behov for andres skyld.
Hvilket niveau af user
orientation har
læreren? 2011
- Serviceyderens fokus er på
levering af ydelser, som tager
hensyn til den konkretes klient
specifikke behov.
- Det er brugeren eller klienten,
som definerer opgaven, og vis
- Læreren vil tilpasse
undervisning og opgaver
til den enkelte elevs
ønsker og behov for
dermed at opnå en høj
tilfredsstillelse hos
eleverne.
1
tilfredshed motiverer
serviceyderen.
- Læreren vil sætte
elevernes tilfredshed
over formelle regler.
- Serviceyderen vil sætter
borgernes tilfreds over formelle
regler.
Tabel 2: Operationalisering de tre behov
Forskningsspørgsmål
I hvor høj grad er
behovet for
kompetence opfyldt?
I hvor høj grad er
behovet for
autonomi opfyldt
I hvor høj grad er
behovet for
tilknytning opfyldt
Teoretisk forventning
-At man føler sig kompetent til sit
job
- At man føler sig effektiv i
opgaveudførelsen
- At man føler, at man opnår
formålet med jobbet
- At man har selvtillid ift.
udførelsen af sit job
- At kilden til egen adfærd, er en
selv
- At man handler ud fra egen
idelogi og værdier
- At man er enig i, og føler
ejerskab over egne handlinger
- At egne handlinger stemmer
overens med faglig normer
- At være knyttet til andre på
arbejdspladsen
- At føle et tilhørsforhold til
arbejdspladsen
- Følelse af samhørighed og
fællesskab
- At man har en relation til andre
mennesker
Empirisk forventning
- At lærerne føler, at de kan leve
op til de krav, der er formuleret
i undervisningsplanerne
- At lærerne føler, at eleverne
lærer tilstrækkeligt
- At lærerne føler sig dygtige til
at undervise
- At lærerne føler, at de har
frihed og tillid til at udføre
deres job
- At lærerne føler ejerskab over
deres undervisning
- At lærerne føler en vis grad af
selvbestemmelse i deres
jobudførsel
- At lærerne føler sig ønsket og
velkommen på skolen
- At lærerne har et godt
sammenhold med sine kollegaer
- at lærerne føler sig anerkendt
af skolelederen
- at læreren føler sig knyttet til
eleverne
2
Tabel 3: Operationalisering af ledelse
Forskningsspøgsmål
Teoretisk
forventning
I hvilken en grad kan Den transaktionelle
skolelederens
ledelsesstil
ledelsesstil
karakteriseres ved
karakteriseres
som at have den sociale
transaktionel ledelse
udveksling mellem
leder og
medarbejder i
centrum
Empirisk forventning
- MUS-samtaler
- Overvære undervisningen
- Verbal belønning i form af ros og
anerkendelse / verbal ”skæld ud”
- Indirekte belønning i form af kurser
og forfremmelser
- At skolelederen har formelt afsat tid
til fælles drøftelser og planlægning af
lærer-pædagog samarbejdet
I hvilken en grad kan Kernen i den
- Pædagogiske dage
skolelederens
transformative
- Handleplaner
ledelsesstil
ledelsesstil er at
- At skolelederen aktivt udtrykker og
karakteriseres
som inspirere
italesætter en positiv holdning til
transformativ ledelse medarbejderne, og
lærer-pædagog samarbejdet.
at få dem til at
- At skolelederen aktivt har opstillet
overtage
klare og tydelige retningslinjer for
organisationens mål lærer-pædagog samarbejdet
som deres egne
- At skolelederen klart kommunikerer
formålet
med
lærer-pædagog
samarbejdet
- At skolelederen aktivt udtrykker en
respekt for både lærernes og
pædagogernes faglighed, og gør
formålet med samarbejdet helt klart
I hvilken en grad kan Kombination af den Operationaliseres
som
skolelederens
transaktionelle og tilstedeværelsen af en blanding af
ledelsesstil
den transformative parametrene fra både transaktionel og
karakteriseres
som ledelsesstil
transformativ ledelse.
kombinationsledelse
3