Bevaringsværdige gravsteder og gravminder på

1
Bevaringsværdige
gravsteder og gravminder
på Alslev Kirkegård
De udpegede gravsteder og gravsten blev i 1999 valgt i henhold til et cirkulære fra Kirkeministeriet om
registrering af særligt bevaringsværdige gravminder på de danske kirkegårde.
Udpegningen skete i et samarbejde mellem Alslev Menighedsråd og Varde Museum efter følgende kriterier:
• Ældre gravminder over 100 år
• Typiske for egnen
• Særlig udsmykning
• Lokalhistorisk interessante slægtsnavne
• Gravminder med særlig inskription
• Kunsthistorisk interessante gravminder
• Gravminder over fortjenstfulde personer.
Indholdsfortegnelse
Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8 - 9
Forside og indhold
Kort over kirkegården.
Schacks familiegravsted nr. 1 og Rask familiegravsted nr. 2
Løgstrups familiegravsted nr. 3 og Rexens familiegravsted nr. 4
Gravsten med tilknytning til Olldag familien nr. 5 Gravsten med tilknytning til Novrup
familien nr. 6
Gravsten med tilknytning til Spangsberg familien nr. 7
Øvrige gravsten herunder Gregersen familien Nr. 8a 8b 8c 9
Oversigt over alle gravsten
Udarbejdet april 2015
Alslev Sognearkiv
Hans Ole Villadsen
Arkivleder
Foto Alslev Sognearkiv.
2
Schacks familiegravsted
Raskesens familiegravsted
Løgstrups familiegravsted
Rexens familiegravsted
Olldags familiegravsted
Novrup gravminder
Spangsberg gravminder
Gregersen gravminder
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
nr. 7
nr. 8
3
Schacks familiegravsted (nr.1)
Schack familien kom til Alslev Mølle i 1788 fra Brøns området i Nordslesvig, og vandmøllen var herefter i
familiens eje i 5 generationer frem til 1964, hvor Peder Schack døde. I møllens storhedstid fra 1850 til
1900 havde familien en markant position i Alslev sogn.
Gravstedet fik sin nuværende udformning i 1910.
Raskesens familiegravsted (nr. 2)
Raskesen familien ejede fra 1849 til 1999 en af de 6 arvefæstegårde, der i 1771 var blevet udskilt fra
hovedgården Visselbjerg til landsbyen Vibæk opkaldt efter herremandens hustru Vibeke.
I dag er gården matr.nr. 3 Vibæk beliggende Vibækvej 43, men indtil 1882 lå den sammen med de øvrige
Vibæk gårde længere med øst.
Den første Raskesen kom som svigersøn til gården i 1849.
Søstrene Henny 1887-1954 og Emilie 1884-1971 forblev ugifte og begge havde usædvanlige livsbaner.
Henny var tilknyttet et katolsk kloster i Århus, og Emilie blev uddannet sygeplejerske i Edinburgh.
Under den 1. verdenskrig var Emilie tilknyttet Røde Kors og arbejdede både i Flandern og senere i Sankt
Petersborg under den russiske revolution i 1917.
En bror døde som canadisk soldat under I. verdenskrig.
4
Løgstrup familiegravsted (nr. 3)
Sara Løgstrup
f. i Kathrinedal Mølle
21. juli 1858
d. på Visselbjerg
9. december 1897
Marius Løgstrup
f. på Visselbjerg
5. juni 1866, d. s. st.
25. dec. 1893
Anton Løgstrup købte den gamle hovedgård Visselbjerg i 1868, og hans enke afhændede gården i 1898.
Ifølge familiefortællingen om Løgstrup familien tjente Anton Løgstrups farfar en formue som
kaperkaptajn under Englandskrigen 1807- 1814.
Anton Løgstrup var med i kampene ved Dybbøl i 1864 som soldat ved Livgarden.
Rexens familiegravsted (nr. 4)
Hans Rexen kom til Alslev i 1900 fra Abild nord for Tønder, og køber gården matr.nr. 11b Alslev, nu
Bredgade 9b, men døde allerede 2 år senere.
5
Olldag familiegravsted (nr. 5)
Vilhelm Olldag f. i Holsten var plejesøn af lærer Andreas Christiansen. Han var lærer og kirkesanger i
Alslev fra 1882 til 1892. Han var med, da andelsmejeriet blev etableret i 1885. Sideløbende med sin
lærergerning var han en årrække aktiv med eksport af smør til England.
Han blev i 2 omgange gift med døtre af Peder Schack fra Alslev Mølle.
Senere flyttede han til Sdr. Felding, hvor han havde en gård. Efterfølgende var han en årrække lærer på
Lunde Skole i Skads Sogn.
Novrup Gravminder (nr. 6)
Karsten
Novrup
1911-1923
Oline Novrup
1858-1893
Novrups
første hustru
Hans Peter Hansen tog navnet Novrup efter sin fødested Novrup i Jerne Sogn. Han
virkede som lærer og kirkesanger i Alslev fra 1892 til 1927..
Han var en ivrig og dygtig skribent af historiske artikler og småskrifter. Han var initiativtager til
etableringen af Alslev Vareindkøbsforretning (brugs) i 1898. Flere af hans børn blev ligeledes
undervisere bl.a. højskoleforstander Johannes Novrup.
6
Spangsberg slægten (nr. 7)
Kresten Spangsberg købte kirketiendet til Alslev Kirke i 1785 sammen
med 5 fæstegårde i sognet. Han giftede sig med Barbara, som var
datter af den første sognefoged i Alslev, Peder Danielsen.
Kirken forblev i familiens eje gennem 3 generationer frem til 1905. Den
sidste kirkeejer blev Karl Gregersen fjern slægtning og
sognerådsformand fra 1909-1943. Kirken overgik til selveje i 1931.
Herunder hviler i Herren støvet af Kresten Spangsberg og hustru Barbara
Pedersdatter.
Han er født på Sønderris i 1752, og hun er født i Alslev år 1766 og døde
begge i Alslev år 1794.
De levede sammen i ægteskab 10 aar, da Gud velsignede dem med 2 sønner
og 2 døtre.
Ikke graad at de så snart bortgik, det var Guds visdomsraad.
Dødfødt søn og datter af
Peder Danielsen og Abelone Jebs datter
Herunder hvilet støvet af Peter Chresten Spangsberg. Hans brave forældre
vellidte Chresten Spangsberg, ejer af Alslev Kirke, og Barbara Petersdatter
Spangsberg – glædes ved hansfødsel i Alslef – den syttende september 1783 –
men døden rev ham af deres arme den 1. april 1784.
Så gæster Gud med sine
Og kalder dem til sig
Trods verdens sorg og pine
Gud evig tak ske dig.
Herunder hviler støvet af salig Appelone Spangsberg – en haabefuld datter – af
Chresten Spangsberg og Barbara Petersdatter udi i Alslev By.
Hun kom til verden året 1784 den 14. oktober og forlod verden år 1790 den 17.
juli
I verden var jeg ikkun kort
Men jeg til himmelen drog bort
Iblandt de fremmede kom
Betænk det xx og xx
Dig til glædelig evighed
Saa ee du uden fare.
Minde over gårdmand og kirkeejer
Niels Kristian Spangsberg Født i Alslev d. 25. februar 1791
d. sammesteds d. 21. august 1850
Dorthea Spangsberg f. Madsen f. i Alslev d. 29. oktober1803
d. samme sted 21. maj 1863
7
Mads Gregersen f. 28.11.1828 d. 4.1.1878
Ane f. Lauridsen f. 11.3.1840 d. 16.3.1902
Dorthea Barbara Gregersen f. 29.9.1873 d. 24.4.1886
En udlændig på jorden Simon Christensen Sendenson til Visselbjerg
En borger i himlen
Af moders liv udgik
Fra denne Verdens jammerdal
Til den himmelske Jerusalem
Iblandt alle Guds børn
Ukendt år og person
Nr. 9
Laust N. Hansen var arvefæstebonde i Vibæk.
Hans søn tog navnet Hjort, og dele af familien
bor stadig i Alslev Sogn.
8
Oversigt over navne og gravsten.
Navn
Spangsberg, Mette Kirstine
Spangsberg, Niels Kristian
Spangsberg, Dorthea f. Madsen
Spangsberg, Peder Christensen
Spangsberg, Appelona
Spangsberg, Christen
Spangsberg, Barbara Peders datter
Danielsen, dødfødt søn
Danielsen, dødfødt datter
Hansen, Laust N.
Hansen, Mette Marie
Kristensen, Niels
Kristensen, Mads Gregers
Sendenson, Simon Christensen
Novrup, H.P.H.
Novrup, Andrea
Novrup, Karsten
Novrup, Oline
Novrup, Johannes
Novrup, Signe Hols
Novrup, Krestian Hansen
Gregersen, Mads
Gregersen, Ane f Lauridsen
Gregersen, Karl Peder
Gregersen, Anne Mette
Løgstrup, Anthon Henrik
Løgstrup, Marie Sophie f Larsen
Løgstrup, Sara Alvilda
Løgstrup, Marius Anton
Løgstrup, Johanne Marie
Løgstrup, Jens
Løgstrup, Andreas
Schack, Anders
Schack, Ingeborg
Schack, Anne Kathrine
Schack, Anne Marie
Schack, Andreas
Schack, Aksel
Schack, Meta
Schack, Peter
Iversen, Chrestian
Horn, Caroline
Olldag, Vilhelm
Olldag, Vilhelm
Olldag, Petrea
Olldag, Ulf Schack
Christensen, Andreas
Olldag, Sigrid Schack
Olldag, Kristian
Olldag, Marie
Olldag, Vilhelm
Olldag, Elise Schack
Rexen, Hans Christen
Resen, Marie Sofie f Maasbull
Spearrin, Mathilde f. Rexen
Martin, Aja
Busk, Marie
Rask, Henny
Rasksen, Hans Rask
Rasksen, Kirstine
Raskesen, Rask
Raskesen, Maren Hans datter
Rask, Emilie
Rasksen, Inger Margrethe
Raskesen, Rask H.
Raskesen, Marie f. Jensen
Nr. på kort
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
8a
8a
8c
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2