REFERAT - Herningsholm Erhvervsskole

REFERAT
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL
udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole.
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 08:30 – 10:00
Deltagere:
Inger Stranddorf, Leif Kloster, Allan Leerholm, Ole List, Kim Laugesen, Inger V.
Rasmussen, Ole Astrup, Kaj Østergaard
Afbud:
Referent:
Ervin Gam
Lone Bjerregaard Kristensen.
Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg af ordstyrer
Godkendelse af referat fra den 25. september 2015
Orientering fra HG
Orientering af kursusafdelingen
EUD reform
Status på SKP
Eventuelt
Ad 1 / Valg af ordstyrer
Inger Stranddorf blev valgt.
Ole Astrup fra UU – Ikast-Brande Kommune er indtrådt som nyt medlem i udvalget, i den
forbindelse var der en lille præsentation af alle medlemmer.
Ad 2 / Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
/lbk
1
Ad 3 / Orientering om HG
Ole startede med at fortælle at vi har været på forsiden af Herning Folkeblad, det handlede om at
4 elever fra HG Herning og 1 elev fra HG Ikast, havde skrevet læserbreve om at der blev røget
hash og set Netflix hele tiden på de 2 afdelinger. Sagen er lukket, da det viste sig at det hele
bundede i at de var utilfredse med, at de ikke kunne passe et eftermiddagsjob, da de var blevet
lovet korte skoledage, da de startede tilbage i sommeren 2014, men siden har regeringen besluttet
at der skulle motion ind i skoledagen, hvilket har betydet længere skoledage.
Der var flere elever der blev interviewet, men de var gennemgåede tilfredse med at gå på skolen.
Vi må sige farvel til den del undervisere på det merkantile område. De stillinger der er blevet
ledige i forbindelse med at undervisere er stoppet på HG Ikast, er blevet besat med timelærerer.
Der afskediges generelt mange undervisere på det merkantile område i hele landet.
Dette skyldes bl.a. at der ifølge den kommende finanslov skal spares 2% på uddannelses området.
Til sommer vil der være 18 underviserer tilbage på HG Herning og HG Ikast.
Der er en kraftig nedgang på HG Herning, der er for tiden kun 4 klasser, hvor der plejer at være
mellem 8 – 10 klasser. Nogle af dem der går i Herning nu, skal måske gøres færdig i Ikast.
En positiv ting er at frafaldet ikke er så stort som tidligere.
Der tvivl om de 17-18 EUX-elever vi har nu, vil være i stand til at gennemføre, da en del af dem,
tror man kan gennemfører en EUX uden at lave noget.
Vi burde have et EUX hold på GF. 1, færdig til sommer.
Det første EUX hold skulle være helt færdig sommeren 2017.
Bilag: LUU- merkantil indgang pr. 15/11 – 2015
Ad 4 / Orientering fra kursusafdelingen.
Virksomhedscenteret går 3 stillinger ned i forbindelse med finanslovs besparelserne, det er
stillinger, som ikke bliver genopslået.
Dagpengemodtagere/ledige kan vælge mellem forskellige 6 ugers jobrettede AMU pakker fra den
nationale positivliste, som skal lede dem hen mod beskæftigelse. Der er 222 pakker, men de
bliver ikke udbudt på alle institutioner, så det kræver at den ledige er villig til at flytte sig, efter
hvor kurset er udbudt.
Foruden den nationale positivliste er der en regional positivliste med omkring 1100 enkeltkurser.
/lbk
2
De kurser vi udbyder kan findes på vores hjemmeside – eksempelvis svejsning, el, metalindustri,
IT og murer.
Der er i efteråret etableret en voksenvejledning. Hvis ledige er interesseret, kan de komme og få
vejledning her hos os. Det viste sig, at det var der stor interesse for. Der er i øjeblikket 80 der
venter på at komme til samtale. Samtalen tager mellem 45 -60 min., så det er meget omfattende.
Selv om det er tidskrævende, er det det værd.
Samtalen skulle gerne munde ud i, at den ledige har fået en ide om, hvad der er mulighed for at
komme i gang med.
Hvis de skal gå her, kan det planlægges helt ned til startdatoen, i forbindelse med vejledningen.
Men hvis det er på andre skoler, går den ledige derfra med oplysninger, om hvilken skole det er
på og et navn på en kontaktperson.
Virksomhederne er generelt blevet mere interesseret i at drøfte kompetenceudvikling.
Vi har kørt ca. 150 individuelle, 20 min. samtaler, og der er skrevet yderlig 700 op, som venter på
en samtale.
Ad 5 / EUD reformen.
Den nye reform kører nu, vi har allerede haft en del 5 og 10 ugers til eksamen, og de første 20
ugers, skal op til januar.
De skal op i dansk over hele landet, hvilket har givet en del udfordringer mht. censorer.
Ole råder UU-vejlederne til at sige til 10 kl. elever, at de skal tage de eksamener de har mulighed
for, selv om det falder dem svært, alle eksamener skal bestås med et 2-tal, men det vil gøre det
lettere for dem senere, at nå de d/c-niveauer de skal op på. Ellers risikerer de at skulle tage nogle
af fagene på VUC om aftenen, eller på Åben uddannelse hos HG Ikast, (hvilket koster kr. 950,00
pr. fag), samtidig med at de går i skole.
Hvis de ikke opnår de niveauer der kræves, inden for den tid de går her, mister de retten til at
komme i skolepraktik.
Ad 6 / Status på SKP
Ind til nu har det været Brian Willadsen der har varetaget SKP. området, det bliver fremadrettet
flyttet over på Nils Hedegaard.
Der er nogle enkelte, der er sagt op i skolepraktikken.
/lbk
3
Leif Kloster foreslog HK, om organisationen vil være med til at åbne op for at virksomhederne,
bliver mere villige til at tage elever samt få medarbejderne til at være ambassadører, eller f.eks. at
få HK-medarbejderen til at opfordre ejeren til at tage elever og/eller ansætte en skolepraktik elev
i en restaftale.
Virksomhedscenteret tager elevkort med rundt, når de er ude i virksomhederne, så de kan se om
der er en de kan bruge. Fremadrettet lægges elevkortene på hjemmesiden.
Man kan se hvilke virksomheder der er godkendt til at tage elever på: praktikpladsen.dk
Ad 7 / Eventuelt
Forslag til fremtidige mødedatoer:
 4. maj 2016
 15. september 2016
 15. november 2016
Næste møde:
19. januar 2016, kl. 8:30 – 10:00
/lbk
4