Bilag 1 - Orientering om budgetprocessen for Budget 2016

KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen
Borgerrepræsentationens Sekretariat
14-08-2015
Til medlemmerne af Borgerrepræsentationen
Sagsnr.
2015-0185829
Dokumentnr.
2015-0185829-1
Brev med orientering om budgetprocessen for Budget 2016
Kære BR-medlemmer
Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for
2016 er i gang.
I dette brev finder I information om forløbet fra 1. behandlingen af
budgetforslaget frem til 2. behandlingen.
Der redegøres bl.a. for tidsfrister, beskrivelse af muligheder for bistand, taletidsregler m.v.
Der vil som noget nyt i år være et mindre uformelt arrangement med
forplejning for Borgerrepræsentationens medlemmer i forlængelse af
Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgettet.
Med venlig hilsen
Morten Spangenberg
BR-Sekretariatet
Borgerrepræsentatione
ns Sekretariat
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V
Telefon
3366 2122
E-mail
[email protected]
EAN nummer
5798009800275
INDLEDNING
Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for
2016 har nu været i gang siden foråret. Status er, at udvalgene har
meldt deres budgetforslag ind, og der er på den baggrund udarbejdet et
samlet forslag til budget 2016, som henover de kommende 2 måneder
skal gennem to behandlinger i henholdsvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiudvalget førstebehandler budgetforslaget for 2016 den 18.19. august 2015 med henblik på at afgive budgetforslaget til Borgerrepræsentationen.
Når Borgerrepræsentationen herefter førstebehandler forslaget på deres møde torsdag den 27. august 2015 kl. 16.00 vil partierne præsentere deres prioriteter for de kommende budgetforhandlinger.
Ifølge kommunestyrelseslovens § 38 skal Økonomiudvalgets forslag
til budget undergives to behandlinger i Borgerrepræsentationen.
Budgetforslaget vil imellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling blive oversendt til Økonomiudvalget til 2. behandling, således
som det også er foregået de foregående år. Økonomiudvalgets 2. behandling af forslaget finder sted tirsdag den 22. september 2015.
Borgerrepræsentationens andenbehandling finder sted torsdag den 1.
oktober 2015, kl. 16.00.
1. FØRSTEBEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
1.1. Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslaget
den 27. august 2015
Gruppeformandskredsen besluttede i efteråret 2013, at 1. behandling
af budgettet alene finder sted om torsdagen og ikke som tidligere torsdag og mandag.
Borgerrepræsentationens møde torsdag den 27. august 2015 er i lighed
med tidligere år reserveret til 1. behandling af budgetforslaget og
dermed til overborgmesterens forelæggelse af budgettet samt til talerne fra partiets budgetordførere og øvrige ordførere.
Såfremt man som ordfører ønsker at tale, skal man tilmelde sig talekøen senest under budgetordførerens tale.
Der vil på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 27. august 2015
blive fastsat en frist for fremsættelse af ændringsforslag samt en frist
for fremsættelse af underændringsforslag til budgetforslaget. Det bemærkes, at Økonomiudvalget ikke er omfattet af fristerne, jf. nedenfor.
Side 2 af 7
1.2. Budgetordførertaler og ordførertaler
Borgerrepræsentationens Sekretariat tilbyder budgetordførerne og
andre budgettalere bistand med udarbejdelse af talerne i forbindelse
med 1. behandlingen af budgettet.
Derfor bedes alle budgetordførere og budgettalere hurtigst muligt rette
henvendelse til deres medlemssekretær med henblik på deres eventuelle behov for bistand til talerne.
Budgettaler vil blive publiceret på kommunens hjemmeside efter mødet den 27. august 2015, se nedenfor.
1.3. Taletidsregler under 1. behandling af budgettet
Overborgmesteren og budgetordførerne, der taler torsdag den 27. august 2015, har 10 minutter til at holde deres tale i 1. runde, mens de
øvrige ordførere har 5 minutter til deres tale i 1. runde. Ordførerne kan
tale mere end én gang, såfremt man har flere ordførerskaber.
Der vil være en samlet spørgetid på 20 minutter for spørgsmål/svar til
henholdsvis overborgmesteren, budgetordførerne og ordførerne. Her
har hvert medlem mulighed for at stille spørgsmål af 1 minuts varighed til henholdsvis overborgmesteren samt hver enkelt budgetordfører
og ordførerne. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. Medlemmernes spørgsmål i 1. runde afvikles fra medlemmernes pladser i salen. 3 medlemmer ad gangen vil kunne stille spørgsmål til overborgmesteren henholdsvis budgetordførerne og ordførerne, inden spørgsmålene besvares. Overborgmesteren, hver enkelt budgetordfører og ordførerne har
samlet 3 minutter til at besvare de fremsatte spørgsmål.
I 2. runde er der mulighed for at debattere budgettet i almindelighed.
Her gælder de almindelige taletidsregler. Det vil sige, at medlemmerne har mulighed for at komme med 1 indlæg af i alt 3 minutters varighed fra talerstolen. Desuden er der mulighed for korte bemærkninger
af 1 minuts varighed fra talerstolen.
Side 3 af 7
Nedenfor er taletidsreglerne illustreret i skematisk form:
Hvem
Overborgmesteren, tale
Spm fra salen
Spm fra salen
Spm fra salen
Overborgmester, svar
Spm fra salen
Spm fra salen
Spm fra salen
Overborgmester, svar
….
Budgetordfører X, tale
Spm fra salen
Spm fra salen
Spm fra salen
Ordfører X, svar
….
Ordfører Y, tale
Spm fra salen
Spm fra salen
Spm fra salen
Ordfører Y, svar
….
Minutter
1. runde
10
1
1
1
3
1
1
1
3
10
1
1
1
3
5
1
1
1
3
Minuttal,
akkumuleret
10
1
2
3
6
7
8
9
12
Max 20
10
1
2
3
6
Max 20
5
1
2
3
6
Max 20
Placering
Talerstol
Sal
Sal
Sal
Talerstol
Sal
Sal
Sal
Talerstol
Talerstol
Sal
Sal
Sal
Talerstol
Talerstol
Sal
Sal
Sal
Talerstol
Ovenstående runder med ordførerne gentages til der ikke er flere ordførere, som ønsker taletid.
2. runde
I 2. runde har medlemmerne mulighed for at komme med 1 indlæg
á 3 minutters varighed fra talerstolen. Derudover kan der gives
korte bemærkninger á 1 minuts varighed fra talerstolen.
Side 4 af 7
1.4. Frister for ændringsforslag og underændringsforslag
Økonomiudvalget indstiller, at Borgerrepræsentationen på sit møde
den 27. august 2015 beslutter, at fristerne for ændringsforslag til Budgetforslaget 2016 fastsættes til mandag den 14. september 2015, kl.
12.00.
Fristen for underændringsforslag til budgetforslaget forventes fastsat
til onsdag den 23. september 2015, kl. 12.00.
Økonomiudvalget undtages fra fristerne, fordi der helt frem til Borgerrepræsentationens andenbehandling torsdag den 1. oktober 2015 kan
blive behov for, at udvalget fremsætter yderligere ændringsforslag,
herunder forslag af teknisk karakter.
Bemærk at der er tale om ufravigelige frister, når Borgerrepræsentationen har truffet beslutning herom på mødet den 27. august 2015.
Manglende overholdelse af fristerne vil have den konsekvens, at forslagene ikke indgår i den videre proces.
2. ANDENBEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
2.1. Økonomiudvalgets 2. behandling af kommunens budgetforslag
Økonomiudvalget 2. behandler på sit møde tirsdag den 22. september
2015 kommunens budgetforslag.
I den forbindelse vil der bl.a. ske en vurdering af stillede ændringsforslag og en behandling af tekniske ændringsforslag.
2.2. Borgerrepræsentationens 2. behandling af kommunens budgetforslag den 1. oktober 2015
2. behandlingen i Borgerrepræsentationen af kommunens budgetforslag finder, som allerede nævnt, sted torsdag den 1. oktober 2015, kl.
16.00.
Taletidsreglerne er de samme som under 1. behandlingen, se ovenfor.
3. ANDRE VIGTIGE INFORMATIONER
3.1. Publikation på kommunens hjemmeside
Igen i år tilbyder sekretariatet at lægge budgettalerne ud på kommunens hjemmeside.
Budgettalerne vil fremgå af en særlig budgetside på kommunens
hjemmeside, som indeholder information om budgetprocessen, links
til dagsordener, beslutningsprotokoller, taler, afstemningsprogrammer
m.v.
En forudsætning for at få sin tale lagt på hjemmesiden er, at talen foreligger i elektronisk form. Der vil på hjemmesiden blive foretaget en
opdeling i budgetordførertaler og ordførertaler.
Side 5 af 7
Budgetordførertalerne vil være tilgængelige på nettet ved mødets begyndelse torsdag den 27. august 2015, forudsat at de er indleveret inden kl. 14.00. Det vil naturligvis være en fordel, hvis materialet kan
foreligge i sekretariatet tidligere.
Ordførertalerne vil være tilgængelige på nettet fredag den 28. august
2015, forudsat at de indleveres elektronisk under mødet den 27. august
2015.
I bedes give besked til jeres medlemssekretær eller til Linea Holm
Rasmussen på telefon 3366 2801 eller på e-mail [email protected],
såfremt I ønsker at få jeres tale lagt ud på hjemmesiden.
3.2. Ændringsforslag og underændringsforslag – form og bistand
Ændringsforslag og underændringsforslag afleveres – i elektronisk
form – i Borgerrepræsentationens Sekretariat. Der kan igen i år rekvireres bistand hos jeres medlemssekretær til udarbejdelsen heraf.
3.3. Budgetnotater
Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 17. marts 2015 forslag
til budgettemaer for budget 2016.
Forvaltningerne skal i samarbejde udarbejde konkrete budgetforslag
inden for 15 budgettemaer.
Et budgettema forventes at indeholde mellem 5-15 konkrete forslag på
service og anlæg.
Budgetforslagene indenfor budgettemaerne udarbejdes, således at de
kan fremlægges sammen med budgetforslag 2016 på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015 og efterfølgende kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2016.
I lighed med sidste år kan budgetnotater tilgås fra hjemmesiden om
Budget 2016.
Eventuelle spørgsmål vedrørende budgetnotater kan rettes til jeres
medlemssekretær.
3.4. Budgetspørgsmål
Spørgsmål til budgettet vil ligesom de foregående år blive håndteret
som almindelige spørgsmål fra medlemmerne (politikerspørgsmål)
efter bestemmelserne i forretningsordenen (§ 3, stk. 4). Svarfristen
herpå er 8 hverdage (inklusiv lørdage).
Der kan igen i år rekvireres bistand fra jeres medlemssekretær, hvis I
har spørgsmål til budgettet.
Side 6 af 7
4. Tidsplan for den politiske behandling
Politisk behandling af budgetindstillinger
Dato
Budgetseminar for Økonomiudvalget d. 18. og 19. august
18. aug.
ØU 1. behandler budgetforslag 2016 (august-indstillingen)
19. aug.
BR 1. behandler budgetforslag 2016
27. aug.
Frist for indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2016 (kl. 12.00)
14. sep.
Ændringsforslagene til budgetforslag 2016 udsendes til Borgerrepræsentationen
18. sep.
ØU behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til
Budgetforslag 2016" (TÆF)
22. sep.
ØU 2. behandler budgetforslag 2016
22. sep.
Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til
ændringsforslagene til budgetforslag 2016 (kl. 12.00)
23. sep.
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen
25. sep.
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget
29. sep.
BR behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til
Budgetforslag 2016" (TÆF)
01. okt.
BR 2. behandler budgetforslag 2016
01. okt.
Side 7 af 7