Adjungeret professor Peter Hartoft

Adjungeret professor Peter Hartoft-­‐Nielsen holder tiltrædelsesforelæsning I anledning af civilingeniør, lic.techn. Peter Hartoft-­‐Nielsens udnævnelse som adjungeret professor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet afholdes tiltrædelsesforelæsning med titlen ‘Bidrager Fingerplanen til grøn omstilling af transporten?’ Forelæsningen afholdes torsdag den 16. april 2015 kl. 15 til 17 i Auditoriet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV Efter forelæsningen vil instituttet være vært ved en reception.
Peter Hartoft-­‐Nielsen har i årtier arbejdet med statslige interesser i bymiljø og byplanlægning. Han har især arbejdet med de overordnede interesser i hovedstadsområdets planlægning. Han har været hovedforfatter til den Fingerplan, som miljøministe-­‐
ren har haft ansvaret for siden 2007. Han har i en årrække forsket i, hvordan bystrukturen og lokali-­‐
sering af boliger og arbejdspladser påvirker vores samlede transport, vores brug af bil og brug af kol-­‐
lektiv transport. Forskningen har påvirket praksis gennem bl.a. udformningen af Fingerplanen og prin-­‐
cippet om stationsnær lokalisering og udvikling af planmetoder i Håndbog om bymiljø og planlægning. Hans licentiatafhandling fra 1980 omhandlede den regionale erhvervsudvikling i Danmark. Han har i årtier været tilknyttet DTU som ekstern lektor i bæ-­‐
redygtig byplanlægning og var i en årrække dansk repræsentant i EU-­‐Kommissionens ekspertgruppe om bymiljø. Han sad i bestyrelsen for den første kø-­‐
benhavnske bycykel og er medlem af Metroselska-­‐
bets Review Board. Peter Hartoft-­‐Nielsen modtager hædersbeviset som en anerkendelse af hans indsats for udvikling af fagligheden omkring den fysiske planlægnings bidrag til omstilling til mere bæredygtige byer gennem praktisk planlægning, forskning og undervisning. Se programmet på næste Side
Tilmelding til Ida Jensen senest torsdag den 9. april 2015 på [email protected] De bedste hilsner fra Susse Georg og Lars Bodum Sektionsleder BDO Institutleder, Institut for Planlægning PROGRAM Tiltrædelsesforelæsning af civilingeniør, lic.techn. Peter Hartoft-­‐Nielsen ‘Bidrager Fingerplanen til grøn omstilling af transporten?’
’Grøn omstilling af transporten er en af vor tids store udfordringer. Vores daglige transportmuligheder og -adfærd bestemmes grundlæggende af, hvordan vi indretter vores byer,
hvor vi lokaliserer boliger, arbejdspladser, butikker mv. I et storbyområde er der brug for
en relativ stram styring af byudvikling og arealanvendelse på tværs af kommunegrænserne, hvis vi skal sikre mobilitet, imødegå trængsel og reducere miljø- og klimabelastningen
fra transporten.’
15.00-­‐15.10 15.10-­‐16.00 16.00-­‐16.15 16.15 Velkomst og tildeling af æresbeviset v/ professor Susse Georg, sektionsleder Institut for Planlægning Tiltrædelsesforelæsning: ’Bidrager Fingerplanen til grøn omstilling af transporten?’ v/ adjungeret professor, civ.ing., lic. techn. Peter Hartoft-­‐Nielsen Fingerplanen er den overordnede plan for byudviklingen i hovedstadsområ-­‐
det. Grøn omstilling af transport indebærer, at høj mobilitet i storbyområ-­‐
det sikres med begrænset miljø-­‐ og klimabelastning. Forelæsningen består af to dele. Første del omhandler, hvordan bystruktur og lokalisering af stor-­‐
byens funktioner (boliger, arbejdspladser, butikker mv.) påvirker vores sam-­‐
lede transportadfærd. Anden del omhandler, hvordan Fingerplanen styrer kommunernes planer for byudvikling gennem en fastlagt fingerbystruktur og et princip om stationsnær lokalisering. Succes’er og mangler i implemen-­‐
tering i nybyggeriet identificeres, og mulige konsekvenser af en strammere styring belyses. Spørgsmål og debat Reception I gæste kantinen ved siden af auditoriet.