Idéoplæg til Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Har du forslag
og idéer?
VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt
Idéoplæg og invitation til borgermøde
1
Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet
Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså i tilfælde af kraftig regn. Desuden sker der
overløb af blandet regn- og spildevand til åen.
Nordvand, HOFOR, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune ønsker at begrænse oversvømmelserne langs
åen og overløb til åen, så vandet bliver renere. Derfor igangsættes nu Kagsåparkens regnvandsprojekt,
som berører strækningen fra Klausdalsbrovej i nord til krydsningen af Motorring 3 i syd.
Gladsaxe og Herlev kommuner ønsker at udnytte muligheden for at skabe et indbydende og varieret
landskab med udgangspunkt i en slynget Kagså, så Kagsåparken også fremover kan anvendes som
et rekreativt område med en gennemløbende sti. Gladsaxe og Herlev kommuner har afgjort, at de
forventede miljøpåvirkninger skal belyses i en VVM-redegørelse, før anlægget kan realiseres.
Baggrund
Hvad er VVM?
Kagså er et 3,5 km langt fælleskommunalt vandløb,
der løber på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe
kommuner. I dag er der problemer med oversvømmelser langs Kagså og i oplandet til åen ved kraftig
regn. Samtidig er vandkvaliteten i Kagså i dag dårlig,
hvilket bl.a. skyldes hyppige overløb af blandet regnog spildevand. Hvert år sker det 50 - 60 gange, at der
løber spildevand blandet med regnvand ud i åen via
ca. 20 kloakrør fra de to kommuner, når kloaksystemet bliver overbelastet.
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger
på Miljøet. VVM reglerne skal sikre, at byggeog anlægsprojekter, der må antages at kunne
påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på
baggrund af en såkaldt VVM redegørelse.
VVM redegørelsen skal give en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser.
Formålet med VVM redegørelsen er at give det
bedst mulige grundlag for både den offentlige
debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.
Kagsåparkens regnvandsprojekt skal forbedre mulighederne for at tilbageholde vand og dermed sikre
borgere og erhvervslivet mod større oversvømmelser.
Når vandet forlader Kagså, løber det til Harrestrup Å
og videre til Kalveboderne og Køge Bugt. Der er fra
statslig side i vandplanen for Køge Bugt stillet krav
om, at vandkvaliteten i vandsystemet for Harrestrup
Å skal forbedres. Projektet skal derfor også bidrage
til at opfylde statens vandplaner om forbedret vandkvalitet.
Inden VVM redegørelsen bliver udarbejdet,
indkalder Byrådet idéer og forslag til det videre
arbejde. Det kan f.eks. være idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og
forslag om alternativer.
2
Beskrivelse af Kagsåparkens regnvandsprojekt
Projektet går ud på at etablere:
 En bassinledning under Kagsåen, som spildevandet skal løbe i.
 En ny å, som regnvand skal løbe i, med mulighed for at tilbageholde vand i områderne langs åen.
Den nye å skal sammen med lavninger og landskabelig bearbejdning af åens omgivelser fungere som
et naturligt forsinkelsesbassin ved kraftig regn. Det vil
sige, at man langs åen - i lavninger og bassiner - kan
holde på regnvandet, indtil der igen er plads i åen.
Projektet vil ændre forløbet af åen, så den får et slynget forløb med lavninger, der i tilfælde af kraftig regn
kan forsinke vandet, og som har et mere naturligt
udseende.
Bassinledningen er et stort rør, som enten skal graves eller bores ned under den eksisterende å. Det
spildevand, der opsamles i røret under jorden, ledes
videre til rensning på Renseanlæg Damhusåen.
På figuren nedenfor ses en principskitse af et tværsnit
af Kagsåen. Skitsen viser dels Kagså i dag, og dels
når projektet er realiseret. For at skabe plads til at
tilbageholde vand i tilfælde af kraftig regn og dermed
mindske risikoen for oversvømmelser, er der behov
for at udgrave lavereliggende arealer i området til at
tilbageholde vandet. Dette er vist som princip under
”Fremtidige forhold”.
I dag sker det jævnligt, at det regner så meget, at
kloakkerne bliver overbelastede. Når det sker, løber
der opblandet regn- og spildevand til Kagsåen. Hvis
projektet gennemføres, vil spildevandet blive opsamlet i en ny nedgravet bassinledning, mens en stor
del af regnvandet vil løbe i åen. Kloakkens kapacitet
forbedres således, at antallet af forureninger med
opblandet regn- og spildevand til Kagså vil falde fra
de nuværende 50 – 60 gange årligt til maks 5 gange
årligt.
Kagså løber i
en lige grøft
Eksisterende forhold
50 – 60
gange årligt
Kagså løber i
et nyt slynget
forløb
Under jorden etableres
en stor bassinledning til
spildevand
Områder langs åen, der
kan udnyttes i tilfælde af
kraftig regn og skybrud
Terrænet langs
åen bearbejdes
landskabeligt
Fremtidige forhold
Maks 5
gange årligt
3
Gravearbejdet i forbindelse med etablering af bassinledning, tilslutninger til denne og bassiner giver
store mængder overskudsjord. Jorden kan eventuelt
blive genanvendt til en ny landskabelig udformning af
Kagsåparken med udgangspunkt i en slynget Kagså.
Kagsåparken vil også fremover kunne anvendes
som et rekreativt område, og den gennemløbende sti
opretholdes.
For at sikre en stabil økonomi i projektet, både når
regnvandsparken anlægges, og når den efterfølgende skal vedligeholdes, skal Kagsåens status
som vandløb ændres til spildevandsteknisk anlæg.
Ændringen er en lovmæssig forudsætning for, at
forsyningsselskaberne Nordvand og HOFOR kan
finansiere projektet. Det kan lyde som et skridt i den
forkerte retning, men med projektet vil vandet blive
renere end i dag, og åen vil få et mere naturligt, slynget udseende.
Nordvand og HOFOR
Nordvand og HOFOR står for spildevandshåndteringen i henholdsvis Gladsaxe Kommune og
Herlev Kommune, og er ejere af ”Kagsåparkens
regnvandsprojekt” sammen med de to kommuner.
Nordvand A/S er en forsyningsvirksomhed, som
står for vandforsyningen og spildevandshåndteringen i Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune, og som leverer drikkevand til en række
andre nordsjællandske kommuner.
HOFOR er en forsyningsvirksomhed, som står
for vandforsyning og spildevandshåndtering i
Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre,
København, Rødovre og Vallensbæk kommuner.
HOFOR forsyner desuden København med fjernvarme, bygas og fjernkøling.
4
Hvilke emner skal undersøges i VVM-redegørelsen?
Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune skal inden igangsættelse af VVM-redegørelsen fastlægge hvilke
emner, der skal have særligt fokus i VVM redegørelsen. Høringssvar fra borgere og andre interesserede
vil indgå som en del af kommunernes grundlag for at fastlægge disse emner. Nedenfor nævnes nogle af
de forhold, der skal undersøges i VVM-redegørelsen.
Overfladevand og spildevand
Det skal undersøges, hvordan vandkvaliteten i Kagså
vil blive påvirket af projektet. Der skal også ses på,
hvilken betydning projektet vil have for vandsystemet
for Harrestrup Å, som Kagså udleder til.
Trafik, støj og vibrationer
Når projektet er færdigt, vil der næppe forekomme
gener i form af øget trafik, støj, vibrationer med
videre. Det skal derimod undersøges, i hvor stor udstrækning disse forhold kan have betydning i anlægsfasen.
Natur, flora og fauna
Påvirkning af dyre- og planteliv langs Kagså og i
Kagsåparken skal undersøges. Det skal bl.a. undersøges, om der kan være yngle- og rastesteder for
særligt beskyttede arter (bilag IV-arter), som f.eks.
flagermus.
Jord og jordforurening
Udgravningen til bassinledningen, tilslutninger til
denne og åens nye slyngede forløb inklusive bassiner
vil resultere i store mængder overskudsjord. Det skal
i den forbindelse undersøges, hvilken kvalitet jorden
har, og om jorden kan være forurenet.
Grundvand
En større del af projektområdet er kildeplads og kildepladszone, hvor HOFOR indvinder drikkevand. Det
skal derfor vurderes, hvordan det kan sikres, at projektet ikke påvirker grundvandsforholdene i området.
Lugt
Projektet forventes at mindske de nuværende lugtgener i området. Det skal dog undersøges, hvordan det
kan forebygges, at der af og til kommer lugtgener fra
det nye anlæg.
Landskab
Landskabet langs Kagså vil ændre sig markant, dels
på grund af slyngning af åen og etablering af bassiner, og dels på grund af overskudsjorden, som vil
kunne genindbygges som en del af Kagsåparken.
Udgravning af lavninger og eventuel genbrug af jord
vil betyde, at der vil kunne formes bakker og skabes
et hævet terræn flere steder som en del af et nyt
landskabeligt udtryk i Kagsåparken. Den visuelle
påvirkning som følge heraf skal undersøges. Herunder skal det undersøges, hvordan landskabet, å og
bassiner vil se ud med normal vandstand, kraftig regn
og i tørkeperioder.
Øvrige miljøforhold
En række andre miljøforhold skal også undersøges. Det drejer sig blandt andet om påvirkninger af
kulturhistoriske værdier og arkæologisk kulturarv,
herunder arkæologiske fund. Det skal også undersøges, om bassiner med permanent vandspejl kan
give anledning til myg, samt hvordan åens brinker
kan udformes, så færdsel langs og på brinker kan ske
sikkert. Endelig skal det vurderes, hvordan projektet
kan påvirke befolkningen og give miljømæssigt afledte socioøkonomiske virkninger for større, samlede
befolknings- og erhvervsgrupper.
Rekreative forhold
Det skal beskrives, hvilken betydning projektet kan
få for menneskers rekreative muligheder og offentlighedens brug af området. Herunder skal projektets
konsekvenser for cykelpendlere gennem området
vurderes.
Hvis du har forslag til andre emner, som bør indgå i VVM-redegørelsen, skal du sende dit forslag til
Gladsaxe Kommune eller Herlev Kommune senest 22. oktober 2015.
5
Den videre proces
Idéer og forslag
Når idéfasen er afsluttet, vil Gladsaxe Kommune og
Herlev Kommune fastlægge hvilke emner, der skal
arbejdes med og som dermed vil indgå i VVM-redegørelsen. Forslag indsendt inden fristens udløb vil
indgå i denne proces.
Idéer og forslag til VVM redegørelsens indhold kan
sendes på mail til enten Gladsaxe eller Herlev Kommuner. Send dem, så vi har dem senest 22. oktober
2015.
Gladsaxe og Herlev kommuner vil i samarbejde med
Nordvand A/S og HOFOR herefter udarbejde en
VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer miljøpåvirkningerne af projektet. Redegørelsen sendes i
høring i mindst 8 uger, hvilket forventes at ske i anden halvdel af 2016. Herefter beslutter Gladsaxe og
Herlev Byråd, om VVM-redegørelsen kan godkendes.
Inden projektet kan anlægges, skal der indhentes
en række tilladelser, f.eks. udledningstilladelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 28, projektet skal detailprojekteres og anlægsarbejderne skal sendes i udbud.
Anlægsarbejderne i forbindelse med Kagsparkens
regnvandsprojekt forventes at tage i størrelsesordenen 2-3 år, og forventes at blive igangsat omkring
2020. Der vil i projekteringsfaserne blive foretaget en
række tekniske undersøgelser i området.
Gladsaxe:
Herlev:
[email protected]
[email protected]
eller til
eller til
Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg.
Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Få flere oplysninger om projektet ved henvendelse til
Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen,
tlf. 39 57 50 45 eller e-mail [email protected]
eller til
Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø,
tlf. 44 52 64 00 eller e-mail [email protected]
Borgermøde
Gladsaxe Byråd og Herlev Byråd indkalder til offentligt borgermøde om Kagsåparkens
Regnvandsprojekt på
Herlev Byskole, Afdeling Elverhøj
Ederlandsvej 23, 2730 Herlev
Torsdag den 1. oktober fra kl. 19 til 21.
På mødet vil du få information om de overordnede tanker bag projektet og den VVM undersøgelse, som er på vej. Projekt er langt fra færdigt, og der er derfor grænser for hvad, vi
kan fortælle om den endelige udformning. Vi vil dog forsøge at besvare dine spørgsmål så
godt som muligt ud fra den viden, vi har på nuværende tidspunkt.
For bedre at kunne forberede mødet, vil vi gerne vide hvor mange, der kommer. Der vil
blive budt på kaffe og kage. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til [email protected]
eller til [email protected]