Kort om Engrosmodellen

Infomateriale til uddannelsesforløb om Engrosmodellen
19. marts 2015
NVH/MAA
Kære kursusdeltager
Du bydes velkommen til dit uddannelsesforløb i Engrosmodellen. Forløbet er udviklet
og planlagt i et samarbejde mellem Dansk Energi og Energinet.dk og består af op til
5 kursusdage. Senere vil du også blive tilbudt uddannelse via e-læring, og diverse
vejledninger vil blive stillet til rådighed for dig.
Inden du starter dit uddannelsesforløb, har vi lavet en kort introduktion om Engrosmodellen, som vi beder dig læse.
God fornøjelse!
Først kom DataHub
I marts 2013 gik DataHub for første gang i luften. DataHub er en central database,
som lagrer netvirksomhedernes information om alle målepunkter i Danmark, herunder kunde- og leverandørforhold samt information om elforbrug. DataHub håndterer
datakommunikationen mellem aktørerne i elmarkedet og formidler fx information om
flytninger og leverandørskift samt måledata fra netvirksomhed til elleverandør.
Kommunikationen i elmarkedet sker således gennem DataHub, hvilket giver aktører
og kunder mulighed for at finde forbrug og anden relevant information et centralt
sted.
Før implementeringen af DataHub blev de relevante informationer sendt mellem de
enkelte aktører i elmarkedet. Et af formålene med DataHub er at ensrette kommunikationen, således at alle beskeder bliver behandlet ensartet efter de gældende regler
i elmarkedet.
Dok. 14-23665-1
1/4
Figur 1: Kommunikation før og efter DataHub
Før Engrosmodellen har kunden to kundeforhold – et til sin elleverandør og et til sin
netvirksomhed. Hvis kunden har valgt en elleverandør, der er koncernforbundet med
kundens netvirksomhed, modtager kunden normalt kun en samlet regning. Vælger
kunden derimod en anden elleverandør end den koncernforbundne, vil kunden typisk
modtage to regninger – en fra netvirksomheden og en fra elleverandøren. Hvis ikke
kunden aktivt træffer et valg om at skifte elleverandør, vil kunden automatisk blive
tildelt den forsyningspligtige elleverandør.
Nu kommer Engrosmodellen og leveringspligten
Med Engrosmodellen sker der en væsentlig ændring af det nuværende markedsdesign i elmarkedet. Engrosmodellen bygger oven på de ændringer, som implementeringen af DataHub medførte. Elleverandøren får nu den centrale rolle på detailmarkedet for el, og kunderne skal i fremtiden primært kommunikere med elleverandøren.
Figur 2: Elleverandøren i centrum
Samtidig med indførelsen af Engrosmodellen bliver forsyningspligten udfaset. Som
erstatning indføres en leveringspligt til husholdningskunder, hvilket betyder, at hvis
man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal kunden foretage et
aktivt leverandørvalg. El skal derfor med Engrosmodellens indførelse betragtes som
en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.
Hvorfor skal vi have Engrosmodellen?
Folketinget vedtog i juni 2012 lov nr. 575 af 18/06/2012 med det formål at fremme
konkurrencen på det danske elmarked og gøre det mere overskueligt at være elkunde. I juni 2014 besluttede Folketinget ved lov nr.633 af 16/06/2014, at forsynings-
Dok. 14-23665-1
2/4
pligten skal erstattes med levereringspligt. De to love medfører ændringer for elbranchen generelt. De væsentligste ændringer for aktørerne på elmarkedet er:




For kunderne bliver det mere overskueligt, fordi de med Engrosmodellen
kun vil få tilsendt en samlet elregning, som indeholder betaling for el, netydelser og afgifter. Derudover skal kunderne kun henvende sig hos elleverandøren i tilfælde af problemer eller spørgsmål. Til gengæld skal alle kunder fremover foretage et aktivt leverandørvalg for at sikre sig elforsyning.
For elleverandørerne sker der et markant skift i forhold til den nuværende
ansvarsfordeling. For det første bliver elleverandøren den primære kontakt
for kunderne. For det andet bliver det elleverandørens ansvar at betale netvirksomhederne og Energinet.dk for tariffer, abonnementer etc. Det bliver
elleverandøren, som fakturerer kunden for alt vedrørende elforbruget. Alle
oplysninger til engrosafregning henter ellevarandøren i DataHub.
For netvirksomhederne ophører den løbende kontakt med og fakturering
af kunderne. Netvirksomheden skal fremover primært fokusere på at sikre
drifts-, vedligeholdelses- og netudbygningsopgaver samt måling og videreformidling af elforbruget pr. målepunkt.
For de balanceansvarlige sker der stort set ingen ændringer i forhold til de
gældende regler. Hvis den balanceansvarlige også har rollen som elleverandør, gælder dog de samme forhold som for elleverandøren.
Samarbejde i branchen
Udviklingen og implementeringen af Engrosmodellen kræver et tæt samarbejde i
hele elbranchen.
Hos Dansk Energi er et samarbejde forankret i en Standardkontrakt, branchevejledninger og justerede tilslutningsbestemmelser. Dette vedrører ansvarsfordelingen
mellem aftaleparterne om netadgang, forstyrrelser, afbrydelser, aflæsninger, betalingsbetingelser, sikkerhedsstillelser, misligholdelser mv. Udviklingen af dette materiale sker i en tæt medlemskontakt ud fra Dansk Energis udvalgsstruktur.
Hos Energinet.dk er samarbejdet forankret i forskrifter, BRS- guides og RSM- guides.
Samarbejdet omfatter en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra branchen.
For at sikre det bedst mulige samarbejde mødes aktørerne løbende i to forskellige
fora - i Teknik- og implementeringsgruppen og Dialogforum. De to fora mødes ca. en
gang om måneden. Teknik- og implementeringsgruppen er et arbejdsforum, hvor
Energinet.dk, markedsaktørerne og deres it-leverandører drøfter og afstemmer de
tekniske forhold, mens Dialogforum drøfter forretningsimplementeringen og evaluerer projektets fremdrift, drøfter forretningsmæssige udfordringer og finder løsninger.
På et mere overordnet plan er der etableret en Direktørgruppe, som har til formål at
sikre en ledelsesmæssig koordinering og opbakning til tids- og aktivitetsplaner,
deadlines og beslutninger i projektet.
Hvordan forløber projektet?
Projektet som helhed er nedbrudt i et antal overordnede milepæle. Der findes en
detaljeret tids- og aktivitetsplan for både netvirksomheder og elleverandører, så alle
kan følge projektets fremdrift helt tæt
Mere om Engrosmodellen
Hvis du ønsker at få mere information om Engrosmodellen, kan du søge inspiration
via nedenstående links.
Dok. 14-23665-1
3/4
Læs mere om forskrifter, tids- og aktivitetsplaner, BRS-guides eller andet her:
http://www.energinet.dk/DA/El/Engrosmodel/Om-projektet/Sider/Baggrund.aspx.
Læs mere om de vejledninger, som Dansk Energi har udarbejdet til brug ved overgang til Engrosmodellen her:
http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Vejledning/Engrosmodellen.aspx
Husk, at du kan følge med i projektet og få den nyeste information ved at læse Engrosmodellens nyhedsbreve. Tilmeld dig nyhedsbrevet her:
http://www.energinet.dk/DA/El/Engrosmodel/Nyheder/Sider/default.aspx
Alle spørgsmål til Engrosmodellen er velkomne, send en mail til [email protected] med dit spørgsmål.
På vegne af hele Engrosmodelprojektet ønsker vi dig rigtig god fornøjelse med dit
uddannelsesforløb!
Med venlig hilsen
Dansk Energi og Energinet.dk
Dok. 14-23665-1
4/4