Læs og lær om Bubbi-bjørnene - Ann

Her kan du se Bubbi-bjørnene.
Bubbi bjørnene er en tegne-film. Det er Dis-ney,
der har lavet den tegne-film.
Der er mange af-snit af Bubbi-bjørnene.
Bubbi-bjørnene er lavet i USA.
Engang kunne man se Bubbi-bjørnene, når der var
Disney-sjov hver fredag.
Der er lavet 95 af-snit af Bubbi-bjørnene. Der er
lavet 95 små tegne-film med Bubbi-bjørnene.
Skriv dit svar
Her kan du se __________________________
Det er _________________, der har lavet den
tegnefilm.
Den tegnefilm er lavet i __________________
Der er lavet _________ afsnit af den tegnefilm.
De 95 tegne-film handler om Bubbi-bjørnene og deres
e-ven-tyr med men-ne-sker og grum-ling-er.
I de tegne-film har men-ne-sker al-drig set Bubbibjørnene. Men-ne-sker har kun hørt om Bubbibjørnene.
Men-ne-sker-ne bor i en by, der hed-der Dun-wyn.
Her bor en konge, som hed-der God-fred.
Kong God-fred har mange rid-de-re.
Kong God-fred er en god konge.
Skriv svar
____________________ har aldrig set Bubbi-bjørnene.
Men-ne-sker-ne bor i en by, der hed-der _______________
Her bor en _____________, der hedder ______________
Den konge har mange _____________________________
Den konge er en ________________ konge.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Bubbi-bjørnene bor under jor-den.
De bor i et under-jor-disk hjem.
De bor under et stort træ.
De le-ver i skjul for men-ne-ske-ne.
Der er seks hoved-per-so-ner i den tegne-film.
De er Bubbi-bjørne.
Du kan se dem på bil-le-det her under.
De Bubbi-bjørne hedder Burger, Bubbi, Bibbi, Bøvle,
Beebob og Buller.
Bubbi-bjørnene har ma-gis-ke kræf-ter.
Det var men-ne-ske-ne, der ja-ge-de Bubbi-bjørnene
væk. Det er der-for Bubbi-bjørnene le-ver i skjul. De
gem-mer sig for men-ne-ske-ne.
Skriv svar.
Der er 6 _________________________ i de tegne-film.
De hedder
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
De lever under et ________________________________
De lever i et _______________________________ hjem.
Bubbi-bjørnene har _______________________ kræfter.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Her kan du se Beebob. Hun er en ung Bubbi,
som tit laver bal-la-de. Hun vil gerne være en
prin-ses-se. I USA hed-der hun Sunni.
Her er Buller. Buller er den mind-ste Bubbi.
Han vil ger-ne på even-tyr. Han er helt
lyse-rød. Han vil gerne være rid-der. I USA
hed-der han Cubbi.
Her kan du se Bibbi. Hun er hus-mor. Det er
Bibbi, der laver mad. Det er Bibbi, der gør
rent. Bibbi laver også tryl-le-saf-ten. I USA
hed-der hun Grammi.
Skriv om de tre Bubbi-bjørne
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Det er Bøvle. Han er meget stolt af at være
en Bubbi bjørn. Han kan være hård. Han kan
være sur. Men han er også rar og sød. I USA
hedder han Gruffi
Her er Burger. Han er ikke så hur-tig. Han er
også altid sul-ten. Han er god og kan godt
lide at byg-ge små både. I USA hedder han
Tummi.
Det er Bubbi. Han er den æld-ste Bubbi
Bjørn. Han pas-ser på Bubbi-bogen. Han kan
lidt ma-gi, men det går tit galt for ham. I
USA hedder han Zummi.
Skriv om de tre Bubbi-bjørne
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Her kan du se Jonas.
Jonas ar-bej-der på Kong God-freds slot.
Han ar-bej-der i køk-ke-net. Han er køk-kendreng.
Jonas er ven-ner med Bubbi-bjørnene. Han har en
me-dal-jon, som kan åb-ne Bubbi-bjørnene. Jonas
hjæl-per Bubbi-bjørnene.
Du kan også se prin-ses-se Ki-ra.
Hun er også ven-ner med Bubbi-bjørnene.
Prin-ses-se Ki-ra bor på Kong God-freds slot.
Prin-ses-se Ki-ra er Kong God-freds dat-ter.
Skriv svar
Du kan se en dreng, der hedder ______________________
Han arbejder i slot-tets ___________________________
Han er ____________________________dreng
Han er ven med _________________________________
Du kan også se prinsesse __________________________
Hun bor også på _________________________________
Du kan se Michael Eis-ner.
Han var di-rek-tør for Disney.
En dag hør-te han sin søn sige, at han ville have
vingummi-bamser. Så kom han til at tænke på bjørne.
Og så fik han en idé. Han ville lave en tegne-film om små
bjørne.
I 1985 blev Bubbi-bjørnene sendt for før-ste gang på
TV i USA.
Bubbi-bjørnene er en meget po-pu-lær tegne-film.
Bubbi-bjørnene er en meget po-pu-lær se-ri-e.
Mange børn har set Bubbi-bjørnene.
Skriv svar
Du kan se _________________________________
Han var _________________________for Disney.
Han fik en ______________, fordi han hør-te sin søn
sige, at han ville have ________________________
Bubbi-bjørnene er en meget _______________ serie.
Her kan du se fyrst I-gor. Han er ond. Han vil
være konge. Han vil over-tage konge-riget.
Du kan se to grum-ling-er. De arbejder for Fyrst
Igor. De vil hjælpe ham med hans onde plan.
Fyrst Igor vil have Bubbi-bjørnenes tryl-le-saft.
Han vil have super-styrke. Han kan få superstyrke, hvis han får Bubbi-bjørnenes tryl-lesaft.
Fyrst Igor bor på et slot.
Det hedder Drek-more. Han har en hel hær af
grum-ling-er på det slot.
Skriv svar
Du kan se fyrst ____________________________
Han er en ____________ fyrste.
Han vil være ______________________________
Han har en hær af __________________________
Han bor på et slot som hedder __________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Bubbi-bjørnenes tryl-le-saft er lavet af
Bubbi-bær.
Det er kun Bubbi Bjørn, som ved, hvor-dan man
laver tryl-le-saft. Man skal tage seks hånd-fulde
røde bær, fire orange bær, fire blå bær, tre
grøn-ne bær og et gult bær.
Når Bubbi Bjørnene får tryl-le-saft, kan de
hoppe meget højt. De kan også falde højt oppe
fra uden at slå sig. Men tryl-le-saft vir-ker ikke
længe. Og så må de passe på.
Skriv svar
Bubbi-bjørnene drikker _______________________
Trylle-saft er lavet af ________________________
Hvor mange farver bær skal man bruge? __________
Bubbi-bjørnene kan ___________________ højt, når
de får trylle-saft.
Bubbi-bjørnene kan _____________ højt oppe fra.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________