VÆKST OG AKTIVITET I DIN KOMMUNE - Høje

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016
HVAD SKER
DER I 2016
VÆ K S T O G A K T I V I T E T I D I N K O M M U N E
LÆS BL.A. OM:
Ny springhal / Ny svømmehal / Ny skole / Nye virksomheder og arbejdspladser
Byforskønnelser / Investering i leg og læring / Lokale løsninger på global klimaudfordring
[email protected] – www.htk.dk
1
2
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016 - BORGMESTERENS FORORD
Ansvarligt og robust fundament
for vækst og velstand
”Vi gøder jorden for fremtidens vækst
og velstand”. Sådan skrev jeg sidste år
i budgetavisen. Og jeg gentager gerne
ordene denne gang. Det er den kurs,
vi har nået gode resultater med i de
senere år. Og det er den kurs, vi fastholder med budgettet for 2016.
Byrådet har grund til at være stolte. Vi
har været i stand til at kigge på hinanden og sige: Vi vil ikke helt det samme, på nogle områder vil vi endda i
forskellige retninger. Men vi er ikke
desto mindre byråd for alle borgere i
kommunen, så skulle vi ikke alligevel
finde ud af noget, der kan samle os.
Det tror jeg også, at borgerne forventer af os. Og det er lykkedes. Det er
folkestyret, når det fungerer bedst.
Vi har nu et godt og økonomisk ansvarligt budget, der giver kommunen
en robust økonomi med al den viden,
vi har nu. Vel at mærke samtidig med,
at vi sætter historisk store anlægsar-
bejder i gang. Vi udviser i den grad
rettidig omhu, når vi i tide tager fat
på store udfordringer, i stedet for at
stikke hovedet i busken og tænke
”hvad der sker om to år, det løser nok
sig selv mirakuløst”. Her tænker jeg
især på den nye skole i NærHeden,
de bygningsmæssige udfordringer på
Selsmoseskolen og på rådhuset samt
den gamle svømmehal i Taastrup. At
vi vælger at lave en samlet plan for
håndteringen og finansieringen af
disse udfordringer over en fireårig periode er både fremsynet og ansvarligt.
Vi har på få år tiltrukket virksomheder
med tilsammen knap 7000 arbejdspladser og er i dag Region Hovedstadens mest erhvervsvenlige kommune.
Det giver jobmuligheder for borgerne,
styrker det langsigtede fundament
under vores økonomi, skaber omsætning i butikker og håndværksvirksomheder og skaber byudvikling. Et
fortsat fokus på bedre vilkår for vores
erhvervsliv går hånd i hånd med jobskabelse. Vi har derfor afsat penge til
flere ansatte i Jobcenteret, der i tæt
samarbejde med virksomhederne
kan få flere i arbejde. Og så styrker
vi indsatsen mod socialt bedrageri.
Det handler om tillid til den måde, vi
forvalter borgernes skattekroner på.
Borgerne skal have de ydelser, de har
krav på. Men hverken mere eller mindre.
Sund økonomi med grønne tal på
bundlinien er en anden hovedprioritet. Med miljøvenlig fjernvarme,
energirenovering af kommunale bygninger, private boliger og etageejendomme og andre gode tiltag gennem
flere år har vi nedbragt vores CO2udslip. Og vi vil fortsætte indsatsen på
området frem til, at kommunen bliver
helt fossilfri i 2050. I år blev vi desuden som den tredje danske kommune optaget i det globale klimainitiativ
for kommuner Compact of Mayors.
Personligt er jeg rigtig glad for, at vi
har afsat penge til legepladser i vores daginstitutioner. Vi går nu i gang
med at renovere, dér hvor behovet er
størst. Det er nemlig tiltrængt.
Et velfungerende folkestyre er også,
når borgere engagerer sig og spiller
godt og konstruktivt ind i forhold til
politiske beslutninger. Det oplevede
vi, da vi overvejede at lukke institutionen Klokkeblomsten. Her fik vi et
høringssvar, der pegede på, at vi i stedet burde overveje en ledelsesmæssig sammenlægning med daginstitutionen Lindetræet. Det var rigtig godt
set, så det tog vi til os. Den slags gør
os politikere klogere og løsningerne
bedre for borgerne.
Kommunens budget og aktiviteter for
2016 er naturligvis meget mere, end
hvad jeg her har omtalt. Det kan du
læse mere om på de kommende sider.
God læselyst.
Med venlig hilsen
Michael Ziegler
Borgmester i Høje-Taastrup
Kommune
”Vi gøder jorden for fremtidens
vækst og velstand”.
Øget kontrol med social snyd
Det danske samfund er et velfærdssamfund, der bygger på, at alle bidrager til
fællesskabet, og at fællesskabet hjæl-
per den enkelte, når den enkelte af den
ene eller den anden grund får behov for
hjælp. Denne hjælp udgør et stort beløb
BUDGETAVIS 2016
Udgivet november 2015 af Høje-Taastrup Kommune.
Redaktion
Byrådscentret/Kommunikation og Økonomi- og
Digitaliseringscentret.
Fotos
Claus Bjørn Larsen, Shutterstock, Kullegaard,
Spektrum Arkitekter, NærHeden/Arkitema, Real­
dania By, Rebel House Media og kommunens egne.
Forside
Gangareal udenfor City 2. Foto: Claus Bjørn Larsen
Design og produktion
Lokalavisen Taastrup.
[email protected] – www.htk.dk
på kommunens budget, og det er derfor vigtigt, at borgerne kan have tillid til,
at pengene bliver brugt på den rigtige
måde. Alle skal have, hvad de er berettiget til, hverken mere eller mindre.
Derfor øger byrådet fra 1. januar kon-
Oplag
22.700, husstandsomdelt med Lokalavisen Taastrup.
Borgerservice
Du kan benytte selvbetjening på Høje-Taastrup
Kommunes hjemmeside www.htk.dk. Du kan også
henvende dig i Borgerservice på rådhuset, hvor du
bl.a. kan få hjælp til selvbetjening. Skal du have
pas, så undgå ventetid og book tid på www.htk.dk
trollen med socialt bedrageri. Det sker i
form af en kontrolenhed, der bl.a. skal
samarbejde med Udbetaling Danmark.
Borgerservice har åbent
Mandag–onsdag kl. 10-14.30, torsdag kl. 10-17,
fredag kl. 10-13.30.
Du kan ringe til Borgerservice på tlf. 43 59 10 00 i
åbningstiden. E-mail: [email protected]
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016 - FORSAT FREMGANG OG FLERE JOBS
Flere nye virksomheder
og arbejdspladser
3
Væksten i kommunen sker
ikke mindst indenfor transport- og logistikbranchen med
store arbejdspladser som
Høje-Taastrup Transportcenter
og DSV i Hedehusene.
Vækst og bedre vilkår for virksomhederne
er vejen til øget beskæftigelse og bedre
økonomi
Byrådets skarpe fokus de senere år
på erhvervslivets rammevilkår viser
klare resultater og styrker både vækst
og jobmuligheder for borgere og virksomheder. Det er derfor fortsat en
klar politisk prioritering for byrådet at
styrke rammevilkårene for erhvervslivet og få flere i arbejde.
Med 7.000 nye arbejdspladser på få
år har byrådets Vækststrategi, der blev
vedtaget i 2013, vist sin effekt. Virksomheder som DISA, DSV og DSB er
flyttet til Høje-Taastrup Kommune, og
flere er på vej. I 2016 slår Copenhagen Markets fx dørene op for nordens
største grøntmarked med 1.200 –
1.500 arbejdspladser, og senest har
den rådgivende ingeniørvirksomhed
Orbicon påbegyndt byggeri af et nyt
domicil i Høje-Taastrup, hvor de samler 300 medarbejdere i 2017. De man-
ge nye arbejdspladser skaber på sigt
muligheder for jobs - også for borgere
i Høje-Taastrup.
Igen i 2015 blev Høje-Taastrup kåret som bedste erhvervskommune i
Hovedstadsregionen i DI’s erhvervsanalyse og ligger med en 9. plads
godt placeret blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner.
Det handler om vilje og fokus
Resultaterne er ikke kommet af sig
selv. Der er iværksat en række konkrete tiltag de seneste år for at sikre
de bedst mulige rammevilkår for virksomhederne. Medarbejdere med virksomhedskontakt har arbejdet målrettet med servicen, der er etableret én
indgang for erhvervslivet, så der er
én person, ét tlf.nr. og én mail, som
virksomhederne kan kontakte, hvis
de ikke ved, hvor de skal henvende
sig. For at styrke dialogen med erhvervslivet, er der etableret et Vækstråd med repræsentanter fra flere af
kommunens større virksomheder,
ligesom der fortsat er tæt dialog med
Erhvervsrådet.
I november 2015 begyndte det rådgivende ingeniørfirma Orbicon at opføre deres
nye østlige domicil ved Hallands Boulevard i Høje-Taastrup.
Vækst og bedre vilkår for virksomhederne er vejen til øget beskæftigelse og
bedre økonomi. Derfor nedsatte byrådet i 2014 dækningsafgiften, en særlig
erhvervsbeskatning, fra 10 promille til
9,35 promille. I 2016 får afgiften endnu
et dyk nedad til 9,15 promille. Affalds-
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
Når virksomheder flytter til Høje-Taastrup, er infrastrukturen blandt de
væsentligste parametre. Jens Faarup, direktør for Grønttorvet, har i forbindelse med den forestående tilflytning af Copenhagen Markets omtalt
kommunens beliggenhed som blandt de bedste i Storkøbenhavn. Når
den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicons nye 7000 m2 store hovedsæde står klar til at tage imod 300 medarbejdere i 2017, så er det også
beliggenheden, der har høj prioritet. Adm. direktør, Jesper Nybo Andersen, ser Høje-Taastrups beliggenhed som ”attraktiv for medarbejderne,
uanset om de bor i eller uden for København”.
Derfor er infrastruktur og tilgængelighed fortsat højt prioriteret på den
politiske dagsorden.
gebyret blev halveret sidste år og vil
fortsat ligge på ca. 400 kr.
Der er afsat fire mio. kr. til renovering
og forskønnelse af erhvervsområdet
omkring Kuldyssen og Rugvænget.
Flere ledige skal i
beskæftigelse
Flere ledige skal i beskæftigelse.
Byrådets fokus på erhvervslivet og
succes’en med at tiltrække arbejdspladser skal derfor også ses i sammenhæng med en strategisk virksomhedsorienteret beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesindsatsen tager i stadigt større omfang afsæt i virksomhedernes behov. Gennem et tæt
samarbejde mellem kommunens jobkonsulenter og virksomhederne eller
deciderede partnerskabsaftaler sigter
vi mod flere jobs til kommunens ledige – både ordinære jobs og andre
ordninger.
Incitamentet for at komme i beskæftigelse øges nemlig markant, når
der er mulighed for et reelt job. Det
tætte samarbejde mellem jobkonsulenter og erhvervslivet betyder også,
at brancher, der står overfor mangel
på arbejdskraft, hurtigere kan finde
løsninger i samarbejde med kommunens jobcenter.
I budgettet for 2016 har byrådet afsat
midler til flere jobkonsulenter, så bl.a.
samarbejdet med de lokale virksomheder kan styrkes, og flere ledige kan
komme i beskæftigelse. Byrådet styrker også indsatsen med sanktioner
over for ledige, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
[email protected] – www.htk.dk
4
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016 - BØRN OG UNGE
Undervisning ud i
virkelig­heden – og omvendt
Åben skole bringer eleverne tættere på virkeligheden i erhvervslivet,
kulturen og naturen
Kan en gadelampe tåle at drukne i
vand? Hvilke dyr kan man finde i Hakkemosen? Hvilket guld gemmer der
sig i en kasseret mobiltelefon? Åben
skole betyder, at elever på kommunens skoler kan få svar på masser af
spørgsmål, komme meget tættere på
virkeligheden i erhvervslivet, kulturen
og naturen og bedre forstå hvordan
den teori, de lærer i skolen, bliver
brugt i praksis.
Skolerne skal i dag åbne sig mere
op overfor og inddrage omverdenen
i undervisningen og elevernes hverdag. For at hjælpe den udvikling mere
på vej, har Høje-Taastrup Kommune
indgået et samarbejde med en lang
række lokale virksomheder, besøgscentre, museer, institutioner og andre
steder, der giver eleverne mulighed
for spændende og lærerige oplevelser med virkeligheden i skolernes
omverden. Der er oprettet en portal
– aabenskole.htk.dk – der gør det lettere for kommunens skoler, lærere og
klasser at finde inspiration og hjælp
til at få kontakt og aftaler på plads.
Første skoledag på Hedehusene Skole i august 2015
Tidlig indsats
– livslang effekt
Hvad gør du, når dit spædbarn græder for fuld skrue? Hvordan læser du
barnets signaler? Hvad gør du, når
søskende bliver jaloux? Hvad betyder
et nyt forældreskab for dine drømme
og mål? Spørgsmålene er mange,
men i Høje-Taastrup Kommune er der
hjælp at hente.
Forebyggelse, tidlig indsats og fokus
på familiernes egne ressourcer er afgørende for at sikre børn og unges
trivsel, udvikling og læring. Kommunen tilbyder derfor Klar til barn-kurser til kommende forældre, så man
er forberedt til de nye udfordringer
med ansvaret for et barn. Familiens
Hus bakker særligt op om mødre og
fædre op til 26 år og tilbyder netværk
m.m.
Forældre til børn med andre udfor-
dringer tilbydes også kurser. Og vi
hjælper med overgangen til voksenlivet for unge med handicap og andre
udfordringer.
Vi har generelt fokus på tidlig indsats, hvis børn eller unge viser tegn
på mistrivsel – se evt. www.htk.dk/
mistrivsel. Og vi tilrettelægger indsatsen i tættest mulige samarbejde med
hele netværket omkring et barn og
med vægt på barnets og netværkets
ressourcer.
Åben Anonym Rådgivning
Vi vil gerne hjælpe dig – også selv om
du ønsker at være anonym. Familier,
børn og unge kan få gratis, professionel rådgivning hver torsdag kl. 16-18.
Kig ind på Vangen, Gadehavegårdsvej
9, eller ring til tlf. 29 17 67 34. Se evt.
mere på www.htk.dk/anonym.
Undervisning i skolegården…
Nej, det handler heldigvis ikke om
indendørs pladsproblemer, når Gadehaveskolen i 2016 kan rykke undervisning ud i skolegården. Det drejer
sig derimod om bedre udnyttelse af
skolegården, så der indrettes nye faciliteter, som både kan bruges til leg
[email protected] – www.htk.dk
og læring. Et læringsrum i skolegården med bl.a. et geometrisk bjerg, en
forsænket løbegryde og en have med
nordiske træer og tematiske bede. Da
skolegården også kan bruges udenfor
skoletid, er projektet en kvalitet for
hele kvarteret.
Rækken af virksomheder, som bl.a.
7A fra Hedehusene Skole var begejstrede for samarbejdet med Philips i Hede­
husene, som gjorde undervisningen i bl.a. fysik meget mere interessant.
tæller Philips, Rockwool, Dansk
Retursystem og nogle mindre håndværksvirksomheder tilbyder forskellige former for aktiviteter til skolerne
på aabenskole.htk.dk, hvor der bl.a.
også er guide til ekskursioner til
Økobasen Hakkemosen, Kroppedal
Museum, Blåkildegård, Tycho Brahe
Planetarium, Eksperimentarium, Den
Blå Planet, Økologiske besøgsgårde
og en række andre steder.
Indsatsen har høj prioritet for HøjeTaastrup Kommune, der ser det som
et vigtigt tiltag, der kan inspirere og
motivere eleverne til at blive mere
nysgerrige og klogere.
Investering i leg og læring
Kommunens børn og unge skal blive klar til livet
Alle børn og unge i Høje-Taastrup
Kommune skal indgå i et fællesskab,
opleve helhed og sammenhæng i
deres hverdag og blive klar til livet.
Det er målet for kvalitetsprogrammet
”Morgendagens Børne- og Ungeliv”,
der siden 2013 har omfattet en lang
række indsatser på børne- og ungeområdet (aldersgruppen 0-18 år).
En del af indsatserne har betydning
for daginstitutionerne og dagplejen,
hvor personalet løbende arbejder på
at sikre, at børnene udvikler sig og
trives bedst muligt. En af indsatserne
er det pædagogiske værktøj ”HTKLeg&Lær”, der blev taget i brug i 2014.
Værktøjet er velegnet til at finde frem
til den aktuelle udfordring, som en
børnegruppe har mest behov for at få
arbejdet med.
Et det fx sproglig udvikling, kan de ansatte sætte mere fokus på bl.a. samtaler med børnene og at engagere
børnene omkring at læse bøger og
fortælle historier. På den måde kan de
arbejde systematisk med udvikling indenfor bl.a. sprog, bevægelse, natur og
naturfænomener, kulturelle udtryk og
værdier og sociale kompetencer.
”Morgendagens Børne- og Ungeliv” har
også skabt fælles principper for styrket forældresamarbejde og for ”overgange” i børn og unges liv mellem for
eksempel børnehave og skole. Der er
desuden sket kompetenceudvikling af
medarbejdere, løft af læsning m.m.
berede den nye skole i NærHeden. I
den forbindelse skal der tages stilling
til den samlede skolestruktur i kommunens vestlige del. Anlægsbudgettet indeholder også 160 mio. kr. til
at løse Selsmoseskolens problemer
med bl.a. PCB.
Sundhed, matematik og IT
Sund og varieret kost samt fysisk aktivitet og bevægelse har stor betydning
for alle – ikke mindst for vores børns
udvikling, indlæring og trivsel. En særlig indsats skal øge medarbejdernes
viden og bevidsthed om dette i alle
daginstitutioner og i dagplejen.
I 2016 sættes der fokus på matematikundervisningen på skolerne og en strategi for, hvordan de dygtigste elever
udfordres bedst muligt gennem bl.a.
differentieret undervisning samt høje
og positive forventninger til eleverne.
Digitale læringsmidler prioriteres
fortsat i 2016 – herunder oprustes
IT-nettet til daginstitutioner og klubber, ligesom der er afsat midler til at
få adgang til læreportaler som ABC og
Danske Dyr.
Skoler, skolemøbler og
legepladser
I 2016 fortsætter arbejdet med at for-
Desuden er der fortsat afsat midler til
elevinventar på skolerne udover skolernes egne rammebeløb.
Og endeligt afsætter byrådet i 20162019 årligt 2 mio. kr. til renovering
og udvikling af legepladser – klatreredskaber, gynger, rutsjebaner og lignende - i daginstitutioner og skoler.
Så her opfyldes et ønske, som børn
og forældre har haft længe. Der bliver
tale om en gradvis renovering, hvor
behovet er størst.
Børn og unge i 2016:
• 2.940 børn er i dagpleje eller
daginstitution i HTK. Der er 3
vuggestuer, 5 børnehaver og
34 integrerede institutioner.
• 4.915 børn går i folkeskole,
56 på specialskoler. 1.469
går på privatskole.
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016 - INDSATS FOR KLIMAET
5
Med en lang række tiltag – herunder opsætning af solceller
på det nye Birkehøj Plejecenter i Taastrup - har kommunen
samlet set reduceret CO2-udledningen med 20 procent.
Lokale løsninger på global klimaudfordring
Vi kan alle gøre en forskel
I begyndelsen af december er der
klimatopmøde i Paris, og klimaindsatsen i Høje-Taastrup Kommune er
stærkt forankret i både internationale, nationale og lokale målsætninger.
Sammen med borgere, virksomheder,
boligselskaber og forsyningsselskaber
har kommunen iværksat en lang
række konkrete klimatiltag og skabt
markante resultater.
Det er byrådets vision, at hele kommunen skal være fossilfri i 2050. Frem
mod 2020 skal CO2-udledningen reduceres med i gennemsnit 3 procent
om året, og i 2035 skal el- og varmeforsyningen være fossilfri.
For Høje-Taastrup Kommune går grøn
omstilling og vækst hånd i hånd. Når
boliger og byggerier bliver energirenoveret, skaber det arbejdspladser
til håndværkere og rådgivere – og
dermed også øgede skatteindtægter
lokalt og på landsplan.
Hjælp til at energirenovere
din bolig
Er din familie en af de ca. 10.000
familier, som bor i parcel-, række-,
kæde- eller dobbelthus? Så er BedreBolig-ordningen måske noget for dig.
Indtil nu har næsten 100 familier haft
besøg af en BedreBolig-rådgiver, der
har gennemgået boligen og vurderet,
hvilke renoveringer det vil være en
god idé at gennemføre. Knap 50 boligejere har fået en BedreBolig-plan
med anbefalinger til energirenoveringer, hvoraf mange har igangsat - eller
er tæt på at gå i gang med - energimæssige moderniseringer.
Kom godt i gang med energirenovering. Se vores BedreBoligportal www.bedrebolig.htk.dk eller kontakt BedreBolig-linjen på
tlf. 51 33 36 64.
Bor du i en etageejendom? Så er
du måske med i en af de foreløbig 15 boligafdelinger, der har
indgået en aftale med kommunen om at nedsætte energiforbruget med mindst 2 procent
om året.
Til dig med oliefyr
Også i 2016 vil Høje-Taastrup Kommune arbejde for at fremme den
miljø­venlige fjernvarme.
I dag dækkes lidt mere end halvdelen (53 procent) af varmeforbruget i
kommunen af fjernvarme, 27 procent
dækkes af naturgas, 16 procent af
olie og de resterende godt 4 procent
af el, varmepumper og biomasse.
Knap 1000 husstande i Høje-Taastrup
Kommune har oliefyr, og mange står
over for at skulle udskifte deres olietank. Så hvis du er boligejer og har
oliefyr, vil du i løbet af 2016 få information om, hvordan du kan skifte til
fx fjernvarme eller varmepumpe, som
er både billigere og mere miljø- og
CO2-besparende end oliefyret.
Hvor hurtigt snurrer
elmåleren?
I løbet af 2016 vil man på kommunens
hjemmeside kunne se de grønne regnskaber for el-, vand- og varmeforbruget i de kommunale bygninger. På den
måde kan brugere og borgere lettere
se, hvordan det går på netop det bib-
liotek, den institution eller skole, man
selv kommer mest i og ikke mindst
komme med input til forbedringer.
Børn og unge klædes på til den
grønne omstilling
Klima og ressourcer er noget vi alle
bør tage hånd om. Derfor lærer projektet Grøn Generation børn og unge
i folkeskolen om bæredygtighed og
grøn omstilling. I 2016 skal byrådet
tage stilling til en strategi for, hvordan
Grøn Generation kan blive en del af
undervisningen – fx gennem samarbejde med grønne virksomheder, ind-
sats for energi- og klimarigtig adfærd
og bæredygtig udnyttelse af affald.
Høje-Taastrup er en ud af ni kommuner i Grøn Generation-projektet, der
er støttet af Villum Fonden.
Høje-Taastrup Kommune er kom­met i fornemt selskab. Sammen
med byer som Berlin, New York
og Paris er kommunen med i
Compact of Mayors – et samarbejde mellem byer over hele
verden om at forebygge klimaændringer og dele erfaringer.
Klimagavnlig
rådhus-renovering
På Høje-Taastrup Kommunes over 30 år gamle rådhus er klimaskærmen
(tag, facade, vinduer og døre) og de tekniske installationer utidssvarende
og slidte, og i en række tilfælde fungerer de ikke længere. Derfor har byrådet afsat penge til renovering af rådhuset. Planerne for renoveringen er
ikke endeligt på plads. Men det er sikkert, at renoveringen vil gavne såvel
det indvendige klima som det mere globale, da det vil reducere forbrug af
el og varme betydeligt.
[email protected] – www.htk.dk
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016 - SKATTER, TAKSTER M.M
6
Budget 2016
Byrådet budgetterer med samlede indtægter på lidt over
3,5 mia. kr. i 2016.
Heraf er der afsat 2,4 mia. kr. til serviceudgifter (løbende
service til borgerne som fx skoler, daginstitutioner, ældreservice, vedligehold af veje og grønne områder), mens der
er afsat 0,2 mia. kr. til anlægsudgifter, bl.a. til renovering
af klimaskærm.
Skatter og afgifter i 2016
Skatter 2016
Kommunal udskrivningsprocent
Endelig er der afsat 0,7 mia. kr. til udgifter til forsikrede
ledige og overførselsudgifter som kontanthjælp og sygedagpenge og 0,2 mia. kr. til sundhed.
Skatten holdes i ro
Indkomstskatten er uændret i 2016, men dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat til 9,15 ‰.
24,70%
Grundskyld af afgiftspligtige grundværdier
24,60 ‰
Grundskyld af produktionsjord
7,20 ‰
Dækningsafgfgift på erhvervsejendomme
9,15 ‰
Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige
offentlige ejendommes grundværdi
12,30 ‰
Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi
Kirkeskat
8,75 ‰
0,85%
Takster i 2016
Udgifter og indtægter pr. borger
Udvalgte takster
Høje-Taastrup Kommune bruger årligt i gennemsnit 71.840 kr. pr. borger. Hvad går de til, og hvor kommer de fra?
Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid
3.075
3.100
Daginstitutioner, 3-5 årige, heltid
1.679
1.710
627
632
501
524
1.525
1.540
47
47,46
1.500
1.500
880
858
1.328
1.304
965
1.082
Det
anvendes
pengenetil:
til:
Det anvendes
Det
pengene
anvendes
til: pengene
70.000
2015
2016
Dagpleje og daginstitutioner (pr. måned)
Her kommer
pengene
fra: fra:
Her kommer
Her
pengene
kommer
fra:pengene
Kommunal frokostordning til børnehavebørn
Klubber (pr. måned)
Dagklubplads
Førtidspension, Førtidspension,
sygedagpenge, kontanthjælp
sygedagpenge, kontanthjælp
m.m.:
m.m.:
14.485 kr.
14.485 kr.
Skolefritidsordning (pr. måned)
(juli og august er betalingsfri måneder)
Service for ældre og handicappede (pr.
portion)
60.000
Madservice -hovedret
Byggetilladelser og anmeldelser
50.000
Børn og voksne med
Børn
særlig
og voksne med særlig
behov: 10.329 kr. behov: 10.329 kr.
af garager, carporte, udhuse
Indkomstskat: 39.249
Indkomstskat:
kr.
39.249Anmeldelse
kr.
og lignende mindre bygninger, hvor der
ikke skal udstedes byggetilladelse
Renovation med genbrugsordninger (pr. år.)
Dagrenovation
125 liter sæk
Undervisning: 10.282
Undervisning:
kr.
10.282 kr.
240 liter container
40.000
Gebyrer pr. hustand
Byrådet vedtager taksterne endeligt den 17. november
Budgettets hovedtal
Administration m.m.:
Administration
8.481 kr. m.m.: 8.481 kr.
Hvor anvendes pengene?
30.000
mio. kr.
Drift
Ejendomme, anlæg,
Ejendomme,
veje
anlæg, veje
m.m.: 8.428 kr. m.m.: 8.428 kr.
Ældre: 6.828 kr. Ældre: 6.828 kr.
Dagtilbud til børn:Dagtilbud
5.518 kr. til børn: 5.518 kr.
Sundhedsudgifter: 3.779
Sundhedsudgifter:
kr.
3.779 kr.
Øvrige udgifter - bl.a. afdrag: 2.084 kr.
0
336
Undervisning
506
Voksne med særlige behov
268
Dagtilbud til børn
272
Sundhedsudgifter
186
Borgerservice, administration og beredskab
418
Børn og unge med særlige behov
240
Førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp m.m.
713
Tilskud og udligning:
Tilskud
23.315
og udligning:
kr.
23.315 kr.
20.000
10.000
Ældre
Kultur, fritid og idræt:
Kultur,
1.628
fritid
kr.og idræt: 1.628 kr.
Udgifter pr. indb. Udgifter pr. indb.
Kultur, fritid og idræt
Selvskabsskat: 1.756
Selvskabsskat:
kr.
1.756Veje,
kr. miljø m.m.
105
Diverse udgifter
6
Ejendomme m.m.
Ejendomsskat: 6.585
Ejendomsskat:
kr.
6.585 kr.
Lånoptag: 934 kr. Lånoptag: 934 kr. I alt drift
Indtægter pr. indb.
Indtægter pr. indb. Anlæg
Renter og afdrag
Balanceforskydninger
I alt
Folkeskolereform
Folkeskolereform
0-3 klasse
4-6 klasse
7-9 klasse
0-3 klasse
4-6 klasse
7-9 klasse
Timer
pr. uge
30
33
35
Timer
pr. uge
30
33
35
Hvor kommer pengene fra?
137
3.267
173
51
45,5
3.537
mio. kr.
Indkomstskat
1.932
Selvskabsskat
86
Ejendomsskat
324
Tilskud og udligning
Lånoptag
I alt
[email protected] – www.htk.dk
80
1.148
46,0
3.537
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016 - BYUDVIKLING OG DET AKTIVE LIV
7
Skønnere bybilleder
12. december i år indvies det nye byrum Rønnevangsstrøget i Taastrup. Til december næste år ventes en
ny stationsforplads at være klar i Hedehusene
Der arbejdes hele tiden på at gøre
områder i Høje-Taastrup Kommune
skønnere og mere anvendelige for
borgerne.
Området skal indvies lørdag den 12.
december kl. 11.00.
Byrådet i nyt lys
I år er der det nye byområde ”Rønnevangsstrøget”, der her i efteråret
anlægges med et rekreativt sti- og
byrumsforløb, som forbinder Birkehøj
Plejecenter med arealerne ved regnvandsbassinet øst for Lindehaven.
Der bliver bl.a. træterrasser, udendørs
fitness og en mindre skaterbowl. Og
på plænen etableres en hundelegeplads og nogle store bakker, som vil
gøre plænen lidt mere varieret og
skabe nye muligheder for ophold på
plænen.
Efter årsskiftet er det stationsforpladsen i Hedehusene, der får en kærlig
hånd. Her er det Juul Frost Arkitekter
(JFA), der skal skabe et nyt og levende
byrum med bl.a. ny flot belægning, et
vandelement (et nedsænket område
med vanddyser og særlig belysning)
og en amfitrappe, som ikke mindst
kan gøre gavn ved kulturelle arrangementer på pladsen.
Projektet skal gøre pladsen mere sikker og anvendelig for bløde trafikan-
ter – fodgængere og cyklister. Men
det vil fortsat blive muligt for biler og
busser at sive igennem. Pladsen ventes indviet inden udgangen af 2016.
Du kan følge med i udviklingen på:
www.facebook.com/stationspladsen
Der er i øvrigt afsat bl.a. fire mio. kr. til
istandsættelse af Rugvænget/Kuldyssen samt en mio. kr. til istandsættelse
af p-pladsen ved Hedehuset
Træterrasser og –stier anlægges i
”Vandhaven” længst mod øst i Rønnevangsstrøget.
Firmatour i Hedeland
TV2 arrangerer landsdækkende cykelevent i Høje-Taastrup Kommune
Fredag den 27. maj 2016 vil Hedeland og landevejene i Høje-Taastrup
Kommune danne naturskønne rammer om en ny cykelevent arrangeret
i et samarbejde mellem bl.a. HøjeTaastrup Kommune, TV2 og Peloton.
Her kan firmaer og arbejdspladser
fra hele landet tilmelde hold på fem
personer til enten en 25 km lang MotionsTour eller en 75 km lang RacerTour. Private kan også tilmelde sig.
Læs mere på firmatouren.tv2.dk
DISH og Morten C. Henriksen har udarbejdet de indledende skitser til den nye
svømmehal. Kullegaard har efterfølgende viderebearbejdet materialet for yderligere optimering af indretning mv.
Taastrup Svømmehal
Danmarks længste svømmecenter
med et bassin på 25 x 50 meter, plads
til 10 baner og en hæve-sænke bund
i en fjerdedel af området er ved at
blive bygget i forlængelse af de eksisterende bassiner i Taastrup Svømmehal. Der er afsat 7,5 mio. kr. i 2016
til det nye bassin, som primært er beregnet i klubber, foreninger og skoler.
Det ventes indviet i august 2016. Den
gamle del af svømmehallen renoveres i 2017, så almindelige brugere
også får bedre svømmefaciliteter.
Kommunen har samlet set investeret
omkring 70 mio. kr. i den nye og den
gamle del af Taastrup Svømmehal,
når det hele er lavet færdigt.
Nyt center for sundhed
Høje-Taastrup Kommunes nye sundhedscenter åbner dørene for offentligheden i 2. halvår 2016, så alle kan
få råd og vejledning om bl.a. sund
Nyt klubhus ved Nyhøj Stadion
Til efteråret næste år går et mangeårigt ønske i opfyldelse for ikke mindst
Taastrup FC, når et spritnyt klubhus kan indvies ved Nyhøj Stadion i
Taastrup. Byrådet afsatte allerede en
halv mio. kr. til projektet sidste år i
budgettet for 2015, og der er afsat 5,5
mio. kr. i budgettet for 2016. Så når
vinterens frost slipper sit tag i grønsvær og jordbund, går arbejdet i gang
med en bygning, der skal rumme bl.a.
mødefaciliteter, café og en butik, hvor
man kan købe træningstøj og lignende.
Kom med i Hedelandsdysten
Danmarks mest familievenlige motionsløb
Lørdag den 5. september trodsede
næsten 400 deltagere et kedeligt
regnvejr og gjorde premieren på Danmarks mest familievenlige motionsløb, Hedelandsdysten, til en succés.
Dysten indeholder ruter på 5 km, 10
km og en halvmaraton samt børneløb, udfordrende dyst-aktiviteter for
alle og børnepasning. ”Det var en
god social oplevelse, et løb hvor alle
kunne være med”, udtalte en deltager
bagefter. Du kan komme med, når
Hedelandsdysten vender tilbage søndag den 21. august 2016. Læs mere
på hedelandsdysten.dk
kost, alkohol, rygestop og vægttab.
Du kan fx få taget blodtryk og få konkrete madplaner for at tage hensyn til
din diabetes eller din hjertesygdom.
Flere boliger til ældre
Flere ældre efterspørger ældreegnede boliger i Høje-Taastrup Kommune,
hvilket fx kom frem på et borgermøde i maj i år, som var arrangeret af
Seniorrådet. Byrådet har derfor afsat
fem mio. kr. til etablering af ældreboliger i 2017. Placeringen er ikke aftalt
endeligt. Der er også afsat 1,4 mio. kr.
i 2017 til etablering af en café på Sengeløse Plejecenter. Og endeligt er der
afsat penge til, at hjemmeplejen nu
kan indkøbe el-cykler, som vil gavne
personalet i dagligdagen.
[email protected] – www.htk.dk
8
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - BUDGET 2016 - DEN NYE BÆREDYGTIGE BYDEL
”Stemningsbillede” – gengivelse af,
hvordan arkitekterne i Arkitema forestiller
sig et fremtidigt gadebillede i NærHeden
Nu starter byggeriet af NærHeden
I 2016 begynder arbejdet med anlæg af veje og bygninger i den nye bydel
Udviklingsplanen for den nye bæredygtige bydel NærHeden er blevet
vedtaget af NærHedens bestyrelse
og offentliggøres mandag den 23.
november. Den sætter retning for
udviklingen af NærHeden, som skal
rumme ca. 3.000 nye boliger til ca.
8.000 indbyggere, ny skole, springhal og meget andet, der vil komme
hele den vestlige del af kommunen
til gode. Der bliver tale om en bydel
med det bedste fra forstaden og det
bedste fra byen, så det bliver nemt
at få hverdagen til at fungere med
transport, indkøb og fritid og nemt
at mødes og dyrke fælles interesser.
Når kommunens plangrundlag er på
plads i efteråret 2016, kan arbejdet
med anlæg af de første veje, fortove,
grønne områder, vand- og elforsyning
og kloakker begynde. De første boliger forventes klar til indflytning i 2017,
og den nye skole forventes åbnet i
2019. Den nye springhal står allerede
klar i efteråret 2016.
Ny skole klar i 2019
Springgymnaster får fyrtårn
Ny visionær skole i NærHeden bygges i én etape som del af et Byens Hus
Ny springhal skal opføres i NærHeden i 2016
Der er godt nyt for alle de forældre,
der har børn, der skal gå på den nye
skole i Hedehusens nye bydel, NærHeden. I budgetforliget for 2015 afsatte byrådet 150 mio. kr. til at bygge
første etape af skolen. Med budgettet
for 2016 har byrådet samlet midlerne
til i alt 350 mio. kr., så skolen kan bygges i én etape.
Der bliver tale om en visionær ny
skole, som skal matche krav om, at
[email protected] – www.htk.dk
alle børn udvikles og udfordres, så
de trives og lærer mest muligt uanset
forudsætninger, og at skolen bliver en
god arbejdsplads for dygtige lærere
og pædagogisk personale.
Samlet set bliver byggeriet til et Byens
Hus, der kan rumme mange forskellige aktiviteter. For eksempel er der
også afsat penge til en daginstitution,
så der kan skabes tæt sammenhæng
i arbejdet med udvikling og læring
for alle i alderen 0-18 år. Byggeriet
skal ligge i NærHedens ”aktivitets- og
læringsklynge”, hvor man også finder
den nye springhal.
Byrådet vedtager udformningen af
den nye skole i løbet af 2016, hvorefter planlægning og byggeri kan gå i
gang. Den nye skole forventes at stå
klar 1. august 2019.
Til foråret begynder arbejdet med
at opføre den første bygning i NærHeden. Byrådet har afsat 5 mio.
kr. i 2016 til en ny springhal, som
skal lægges til de 25 mio. kr., der
er bevilget i de foregående år. Hallen skal stå klar til efteråret og kan
på mange måder blive en katalysator for det aktive liv i Hedehusene.
Den kommer nemlig ikke alene til at
indeholde faciliteter som springgrave,
stortrampolin og nedspringsmåtter,
men også rytmesal, forældrelounge,
klublokaler, omklædningsfaciliteter
og en række andre ting.
Med springhallen får kommunens
fire gymnastik- og idrætsforeninger
et ”fyrtårn” i deres idræt. Et sted,
hvor de hører hjemme, og som
danner rammen om et udviklende
og inspirerende miljø. Foreningerne har tilsammen over 1.000
medlemmer, hvoraf op mod 500 er
springgymnaster.