Læs orienteringsbrevet

KOMITÉEN FOR
GOD FONDSLEDELSE
September 2015
Komitéen for god Fondsledelse ønsker med dette
orienteringsbrev at beskrive nogle højdepunkter
fra komitéens virke, siden Erhvervs- og vækstministeren nedsatte komitéen i september 2014.
Fremover vil komitéen udarbejde en årsberetning, der omhandler komitéens aktiviteter i løbet
af det forgangne år, og som indeholder komitéens undersøgelse af efterlevelsen af Anbefalingerne for god Fondsledelse.
De første Anbefalinger for god Fondsledelse
16 anbefalinger som værktøjskasse til bestyrelserne i de erhvervsdrivende fonde
Komitéens første opgave var at udarbejde Anbefalinger for god Fondsledelse, og denne proces
blev sat i gang umiddelbart efter, at komitéen
blev nedsat i september 2014. I december 2014
udstedte komitéen Anbefalingerne, som bl.a.
handler om de erhvervsdrivende fondes kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning
og kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt ledelsens vederlag. I
den anledning kom komitéens formand Marianne
Philip med denne udtalelse:
”Anbefalingerne er en værktøjskasse for fondene og deres bestyrelser. Fleksibiliteten er
vigtig, for der findes ikke en rigtig opskrift på,
hvordan fonde bør ledes. Det er fondene alt
for forskellige til. Arbejder bestyrelsen med
den værktøjskasse, vil det højne kvaliteten af
bestyrelsesarbejdet og i sidste ende være til
gavn for fondene, de selskaber, som de ejer,
og for samfundet som helhed.”
Alle erhvervsdrivende fonde skal fremover forholde sig til Anbefalingerne efter et "følg eller
forklar"-princip. Det betyder, at fondenes bestyrelser enten skal følge Anbefalingerne eller forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig
og hvorfor. Bestyrelserne skal i fondenes årsrapporter redegøre for, hvordan man forholder sig til
Anbefalingerne. De erhvervsdrivende fonde skal
første gang forholde sig til Anbefalingerne i årsrapporten for regnskabsåret 2015.
rigtig godt mod Anbefalingerne, og at man i
fondsbestyrelserne arbejder seriøst og konstruktivt med det.
Anbefalingerne kan læses i deres helhed her.
Ministeren har fokus på fondenes
potentiale
Troels Lund Poulsen anser de
erhvervsdrivende fonde som hjørnesten i
dansk erhvervsliv
Erhvervs- og vækstministeren Troels Lund Poulsen udtaler:
”Det er helt overordnet vigtigt for regeringen, at vilkårene for de erhvervsdrivende
fonde er gode. De erhvervsdrivende fonde
udgør en central del af dansk erhvervsliv ved
at give mulighed for en langsigtet vækst og
ansvarlig udvikling af danske virksomheder.
Erhvervsdrivende fonde bidrager med en
stabil vækst og beskæftigelse i det danske
samfund, hvorfor det er vigtigt at værne om
denne særlige danske ledelsesmodel og sikre
en moderne og sammenhængende regulering heraf. Jeg mener, at Komitéen for god
Fondsledelse er det rette forum for det videre arbejde med god fondsledelse. Jeg ser
frem til at følge komitéens arbejde samt udviklingen inden for god fondsledelse.”
Hjælp til fondenes ledelsesarbejde
På komitéens hjemmeside kan de erhvervsdrivende fonde hente hjælp, vejledning og erfaringer om
best practice
Komitéen har i foråret 2015 udarbejdet en række
hjælpeværktøjer til Anbefalingerne, herunder
skema til afrapportering, huskelister og vejledning om bestyrelsesevaluering, som er tilgængelige på komitéens hjemmeside. Her ligger desuden
en FAQ, der er udarbejdet på baggrund af de
mange henvendelser, som komitéen har modtaget.
Det er komitéens opfattelse, at fondene har taget
September 2015
1
KOMITÉEN FOR
GOD FONDSLEDELSE
September 2015
Anbefalingerne virker i praksis
Invitation til informationsmøde
I Ensomme Gamles Værn (EGV-fonden) har de
nye anbefalinger været en stor hjælp i det daglige
arbejde.
Samspil mellem loven og anbefalingerne
Direktør Christine E. Swane udtaler:
”I Ensomme Gamles Værn har vi allerede i
en årrække tilstræbt at være transparente
ved at lægge årsregnskab og bevilling til
hvert enkelt projekt på vores hjemmeside –
www.egv.dk. Anbefalingerne for god fondsledelse hjælper nu bestyrelsen til bl.a. at foretage et servicetjek af egne kompetencer,
så den bliver sikker på, at de arbejder optimalt for at fremme EVG’s indsatsområde. Vi
finder virkelig god hjælp i komitéens anbefalinger og konkrete skabeloner, f.eks. til indholdet i årsrapport, evaluering og forretningsorden. På bestyrelsesseminar her i september vil de mange overvejelser, anbefalingerne giver anledning til, bidrage til at
styrke fondens arbejde fremover.”
Komitéens medlemmer
Erhvervsstyrelsen og Komitéen for god Fondsledelse vil gerne invitere repræsentanter fra de
erhvervsdrivende fonde, deres rådgivere og andre interesserede til informationsmøde, om


Erhvervsstyrelsens erfaringer med den
nye lov; Status på vedtægtstilpasninger,
hvilke udfordringer ser vi, drøftelse af aldersgrænser, uddelingspolitikker m.m.
Anbefalingerne for god Fondsledelse;
Praktiske erfaringer med anbefalingerne,
herunder oplæg fra en fond om arbejdet
med anbefalingerne.
Arrangementet afholdes tirsdag den 3. november
2015, kl. 9.00 – 11.00 hos Erhvervsstyrelsen, Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København
Ø.
Tilmelding kan ske på www.godfondsledelse.dk
eller ved at sende en mail til [email protected]
senest fredag den 30. oktober 2015.
Komitéen skal fremme god fondsledelse og udarbejde anbefalinger
Erhvervs- og vækstministeren udpegede i september 2014 medlemmerne til Komitéen for god
Fondsledelse.
Komitéen for god Fondsledelse består af:







Advokat Marianne Philip, formand
Direktør Lars-Erik Brenøe, næstformand
Professor Rasmus Kristian Feldthusen
Statsaut. revisor Finn L. Meyer
Direktør Birgitte Nauntofte
Direktør Søren Thorup Sørensen
Direktør Dorrit Vanglo
September 2015
2