Særlig sensitiv Bornholm Referat af generalforsamling 16/03/2015 1

Særlig sensitiv Bornholm
Referat af generalforsamling 16/03/2015
1. Valg af dirigent: Frank
2. Valg af referent: Tino
3. Beretning:
Foredrag april 2014 med Athina Delskov. Athina holdt et fint og omfattende foredrag om det at være
særligt sensitiv. Dette foredrag kunne ikke bære sig selv økonomisk.
Foredrag december 2014 med Lene Sonne. Foredraget byggede på erfaringer og forberedelserne til Athina
og Lenes nye bog ” Sensitive børn”. Hvad karakteriserer de sensitive børn? Hvorfor er det vigtigt, at
forældre og fagpersoner kender til personlighedstrækket? Hvilke ressourcer er de sensitive børn i
besiddelse af, hvis de får den støtte og de rammer, de har brug for? Hvad sker der, hvis de ikke får den
støtte, de har brug for? Punkterne bliv belyst gennem en række eksempler fra hverdagen i praksis. Dette
foredrag kunne ikke bære sig selv økonomisk.
Grupper: I 2014 var det kun styregruppen der var aktiv. Vi har i 2014 forsøgt at danne støtte grupper for
voksne og voksne med sensitive børn, men interessen var ikke til stede.
Andet: Ulla og Frank var til stede ved folkemødet i Allinge, hvor Hovedforeningen var aktivet medvirkende.
Frank, medlem af styregruppen har deltaget i et møde i hovedforeningen.
4. Regnskab: Regnskabet godkendt.
5. Eventuelt:
A: Det blev vedtaget at indskrive retningslinjerne for grupper og foredrag på hjemmesiden.
Grupper: Har nogen interesse for at starte nye grupper kan dette ske i Samvær(d)shuset. For opstart af nyt
gruppeforløb skal der rettes henvendelse til styregruppen eller et medlem af styregruppen. Alle er
velkommen til at styre et gruppeforløb, men skal dog være med i styregruppen samt naturligvis være
medlem af HSP-foreningen. For at deltage i et gruppeforløb skal man være medlem af HSP-foreningen.
Foredrag: vi vil afholde mindst to foredrag om året, hvoraf det ene altid vil være henvendt til særligt
sensitive. Det andet vil være mere specifikt rettet på et emne eventuelt henvendt til professionelle og
fagfolk.
B: Der er enighed om fortløbende at benytte annoncer i Rytterknægter.
C: Styregruppen vil undersøge muligheder for at søge offentlige of private fonde.
D: Styregruppen er opmærksom på at der kan komme nye retningslinjer fra Samvær(d)shuset.
E: Næste styregruppemøde er aftalt til den 30 March, med særligt fokus på planlægning af årets første
foredrag.
6. Valgt: Kasserer blev Lykke, Formand blev Frank, alle øvrige fortsætter i styregruppen.