Läs välkomstbrevet som PDF

Välkommentill
SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
vid
iLinköpingochNorrköping
Vårterminen2016
http://www.hu.liu.se/ssk
VARMTVÄLKOMMEN
TILL
SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
Du som antagits till utbildningen i urval 1- du måste svara JA om du vill ha din
plats. Ditt svar ska ha kommit in senast den 18 december 2015 till UHR. Du
kan svara på två sätt:
•
•
via www.antagning.se på ”Mina sidor” senast kl. 24.00 sista svarsdag (för mer
information, se Universitets- och högskolerådet (UHR): www.uhr.se
med det hemskickade svarskortet, om du ansökt via pappersanmälan. Svarskortet
måste ha kommit fram till UHR antagningsservice senast sista svarsdag.
Du som har antagits till utbildningen i urval 2 – du behöver inte svara till UHR. Vi är
tacksamma om du hör av dig direkt till studievägledaren på respektive utbildningsort
om du inte vill ha din plats.
Upprop25januari
Utbildningen börjar måndagen den 25 januari kl. 10.00 med en gemensam samling i
Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55 i Linköping för alla utbildningar vid Medicinska
Fakulteten.
Den 26 januari är det utbildningsspecifik introduktion och information.
Uppropet är obligatoriskt! Enligt beslut om obligatorisk närvaro vid
terminsupprop Drn: LiU-2013-01322 Om du inte kan komma till uppropet måste
du i förväg meddela det till studievägledaren, annars förlorar du din plats;
•
Linköping - studievägledare Ann-Christin ”Titti” Josefsson 013-28 68 17
[email protected]
•
Norrköping – studievägledare Anna Svalin 011-36 35 33
[email protected]
GemensamkursförallautbildningarvidMedicinskaFakulteten(HELkursen)
Dina studier startar med en utbildningsspecifik vecka och därefter sju veckor där
studenter från alla utbildningar vid Medicinska Fakulteten läser tillsammans. Under
dessa sju veckor kan studierna vara förlagda till både Linköping och Norrköping.
Utbildningsavsnittet heter Hälsa, Etik och Lärande (HEL) och är starten på dina
studier vid Medicinska Fakulteten (Med Fak). Du kommer redan från början att ingå i
en ”basgrupp” och ägna dig åt problemlösning tillsammans med studenter som valt
andra utbildningar. HEL-kursens hemsida: http://www.hu.liu.se/hel_1 (där kan du
hitta schema och mer information om problembaserat lärande, PBL, som är den
pedagogiska metod som används på Medicinska Fakulteten).
Efter HEL 1 fortsätter studierna på sjuksköterskeprogrammet från den 21 mars 2016.
Då sjuksköterskeprogrammet finns på två orter, med en kursplan och en kursledning
ingår samläsning. Det innebär att du som student får räkna med att resa mellan
orterna. Som student åker du gratis med Campusbussen.
Tillgodoräknande
Om du har läst HEL-kursen tidigare, och vill tillgodoräkna dig den, måste du ändå
vara med på uppropet, de utbildningsspecifika dagarna och eventuellt den första
veckan. Kontakta Studievägledare för tillgodoräknande så snart som möjligt!
Om du läst en eller flera terminer på ett Sjuksköterskeprogram vid annat lärosäte och
önskar ansöka om tillgodoräkning av tidigare studier ber vi dig snarast möjligt
kontakta Studievägledningen. Tillgodoräknandet prövas utifrån tidigare studier och
programansvarig beslutar om plats finns på aktuell termin.
Stödvidstudiestarten
För generell information om att vara ny student på Linköpings Universitet, LiU, se
http://www.liu.se/nystudent Här kan man bland annat hitta information om
studiemedel, de olika campusområdena, allt som händer vid terminsstarten och hur
man söker bostad.
Studentenheten
Här kan du få information av administratörer, studievägledare och internationella
samordnare (läs mer http://www.hu.liu.se/ledning_kansli/studentenheten)
Studentenheten i Linköping har öppet under följande tider:
måndag – fredag kl. 09.00 - 11.00 samt 13.00 - 15.00
Studentenheten i Norrköping:
Träffas enligt överenskommelse (kontakta Anna Svalin).
Faddrar
Faddrar Linköping
Faddrar Norrköping
Studentmentorer
Några veckor in på terminen kommer studenter från termin 4 att kontakta dig inom
ramen för det så kallade studentmentorprogrammet. Programmet innebär att ”äldre”
studenter delar med sig av sin erfarenhet till nya studenter.
Studentmentorprogrammet pågår under det första året och har två till tre träffar per
basgrupp under den första terminen och en under den andra. Mer information finns
på http://www.liu.se/medfak/studentenheten/stodstudenter/studentmentor?l=sv
Annat stöd som finns att tillgå kan du läsa mer om på studentenhetens hemsida (se
ovan).
Braattvetaomutbildningen
Omvårdnadsvetenskap är huvudämnet i utbildningen, men sjuksköterskan behöver
även kunskap i medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Medicinsk vetenskap är
ett övergripande ämne som bland annat innefattar anatomi och fysiologi. Under
senare delen på din första termin på Medicinska Fakulteten kommer du att ägna flera
veckor åt dessa ämnen.
För att underlätta dina studier och om det är länge sedan du studerade
människokroppens uppbyggnad bör du förbereda dig inför utbildningen genom att
läsa grund- och gymnasieskolans litteratur om kroppen och dess funktion dvs
anatomi och fysiologi.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), från och med termin 2, är förlagd
inom hela Östergötlands län, vilket innebär att du måste vara beredd på
att resa till eller bo på annan ort än Linköping/Norrköping och stå för de
kostnader det kan medföra. Under den verksamhetsförlagda utbildningen
kommer du att följa en sjuksköterskas schema vilket innebär kvälls- och helgarbete.
Terminstider
Vårterminen 2016
Höstterminen 2016
2016-01-25 – 2016-06-12
2016-08-29 – 2017-01-15
Anstånd med att påbörja studierna
Om du antagits till utbildning men inte kan ta din plats i anspråk denna termin, kan du ansöka om
anstånd med studiestarten om särskilda skäl föreligger.
OBS! Även om du har för avsikt att söka anstånd, måste du tacka ja till din plats
senast sista svarsdag. Kontakta studievägledaren inför din anståndsansökan.
För mer information och blankett:
http://www.hu.liu.se/ledning_kansli/studentenheten/regler-och-blanketter?l=sv
(välj ”Anstånd med studiernas påbörjan”).
Folkbokföring
Enligt gällande folkbokföringslag ska du skriva dig på studieorten. Undantag gäller för
dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort. Anmälan om folkbokföring görs
till lokala skattemyndigheten.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:
Linköping
Norrköping
Margareta Karlsson
Programansvarig
Tfn 011 – 36 35 53 (mobil
anknytning)
[email protected]
Margareta Karlsson
Programansvarig
Tfn 011 – 36 35 53 (mobil anknytning)
[email protected]
Ann-Christin ”Titti” Josefsson
Studievägledare
Tfn 013-28 68 17
[email protected]
Anna Svalin
Studievägledare
Tfn 011-36 35 33
[email protected]
Stina Hellberg
Institutionsadministratör
Tfn 013-28 69 61
[email protected]
Marie Martinelle Wirdeland
Institutionsadministratör
Tfn 011-36 35 42
[email protected]
Studentenheten
Hus 511-001
Ingång 75, 76 och 78
[email protected]
Studentexpeditionen
Kåkenhus
Kungsgatan 40
Avslutningsvis vill vi på Sjuksköterskeprogrammet önska Dig välkommen till
Linköping och Norrköping och vi hoppas att Du kommer att trivas med dina studier!
Margareta Karlsson