שם הקובץ - יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

‫יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ‬
‫מכרז מס' ‪885102/‬‬
‫מזמינה הצעות לביצוע מיגון אקוסטי לבנייני מגורים ‪ -‬כביש נחל הגיבורים‪ ,‬חיפה‬
‫‪ .1‬תיאור העבודה‪ :‬עבודות אלומיניום ומיזוג אוויר ‪.‬‬
‫‪ .2‬משך הביצוע‪ 8 :‬חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה וכמפורט במסמכי המכרז‪ ,‬כאשר למזמינה האופציה לקצר את משך‬
‫הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי סף להשתתפות במכרז‬
‫כל מציע יהיה חייב לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫המציע הינו קבלן רשום כדין ברשם הקבלנים בענף ‪ 200‬קבוצה ג סוג ‪ 2‬ומעלה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוכחת ניסיון רלוונטי וידע קודם‪ ,‬לרבות‪ :‬עבודות אלומיניום ומיזוג אוור‪.‬‬
‫למכרז הוכחת הניסיון הרלוונטי‪ ,‬יצרף המציע להצעתו‪:‬‬
‫‪ .2‬רשימת פרוייקטים‪/‬עבודות דומות ו‪/‬או זהות‪.‬‬
‫‪ .1‬שלוש המלצות לפחות מגופים ממשלתיים או עירוניים או פרטיים גדולים על ביצוע עבודות דומות‪/‬זהות בשלוש‬
‫השנים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של המציע בכל שנה בכל השנים האחרונות ‪ 2102-2104‬אינו שלילי‪ ,‬חתום ע"י‬
‫רו"ח או עו"ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ע"ס ‪ ₪70,000‬שתוקפה עד לתאריך ‪, 17500522‬‬
‫בנוסח המפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬מסמכי המכרז ניתנים לרכישה תמורת סך של ‪( ₪ 2000‬שלא יוחזר)‪ ,‬במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק ‪( 3‬קומה ‪ ,)9‬חיפה‪ ,‬טל‪.‬‬
‫‪ ,104-0001111‬בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪ ,01:11-04:11‬החל מתאריך ‪ 2752152/‬ועד ‪ 40‬שעות לפני המועד האחרון להגשת‬
‫הצעות‪ .‬חובה לצרף העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5‬סיור קבלנים ייערך בתאריך ‪ 2752152/‬בשעה ‪ 20:00‬נקודת המפגש‪ :‬משרדי יפה נוף‪ ,‬רח' ביאליק ‪ 0‬קומה‪ ,8-‬חיפה‪.‬‬
‫ההשתתפות הינה חובה‪.‬‬
‫על המציע לוודא כי נוכחותו נרשמה ולצרף את פרוטוקול סיור הקבלנים להצעתו‪ ,‬כשהוא חתום על ידו‪.‬‬
‫‪ .6‬ההצעות יוגשו עד לתאריך ‪ 1152152/‬בשעה ‪ 21:00‬לתיבת המכרזים במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק ‪(3‬קומה ‪ )9‬בחיפה‪.‬‬
‫‪ .7‬מודעה זו מכילה מידע ראשוני וחלקי‪ .‬כל התנאים המחייבים בקשר עם ההליך קבועים במסמכי ההזמנה להציע הצעות ובכל‬
‫מקרה של סתירה ‪ -‬האמור בהם הוא הקובע‪.‬‬
‫‪ .8‬יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .9‬מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט ‪www.yefenof.co.il‬‬
‫אבישי כהן‬
‫מנכ"ל‬