עלון שבועי - אור החיים

‫ַה ְׁש ֵלְך ַעל ה’ יְ ָה ְבָך וְ הּוא יְ ַכ ְל ְּכ ֶלָך‬
‫“וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים‬
‫ּופרְ עֹה חֹלֵ ם” (בראשית‬
‫ַ‬
‫מא‪ ,‬א)‬
‫פירש רבינו האור‬
‫החיים הקדוש (ד”ה עוד אפשר) שפרעה היה חולם‬
‫שנתיים ימים בתמידות את החלום הזה‪ ,‬אלא‬
‫שהיה שוכחו‪ ,‬ולסוף שנתיים ימים חלם שוב את‬
‫החלום וזכרו‪.‬‬
‫כבר לפני שיצא שר המשקים מבית הסוהר חלם‬
‫פרעה את החלום והיה צריך להיזכר בו ולבקש‬
‫מיוסף שיפתרהו לו‪ ,‬אך נשכח הדבר מפרעה בגלל‬
‫שיוסף לפי דרגת בטחונו הגבוהה הסיר במעט‬
‫את בטחונו בה’ באומרו לשר המשקים “ּכִ י ִאם‬
‫זְ כַ רְ ַּתנִ י‪...‬וְ ִהזְ ּכַ רְ ַּתנִ י” (בראשית מ‪ ,‬יד)‪ ,‬וכפי שדרשו‬
‫רבותינו (בראשית רבה פט‪ ,‬ג) על הפסוק (תהילים מ‪ ,‬ה)‬
‫“א ְׁשרֵ י ַהּגֶ בֶ ר ֲא ֶׁשר ָׂשם ה’ ִמבְ ַטחֹו” (תהלים מ‪ ,‬ה) זהו‬
‫ַ‬
‫יוסף הצדיק שבטח בה’‪ “ ,‬וְ ֹלא ָפנָ ה ֶאל רְ ָהבִ ים” (שם)‬
‫אלו המצרים הכזבנים והשקרנים שפנה אליהם‬
‫יוסף‪ ,‬ועקב כך נענש להישאר עוד שנתיים בכלא‪,‬‬
‫וזאת כדי שמחשבתו של יוסף תהיה דבוקה רק‬
‫בה’ יתברך‪.‬‬
‫במשך עשר שנים שהיה יוסף בבית האסורים‬
‫הוא קיבל על עצמו שלא לבקש טובות משום‬
‫אדם בעולם‪ ,‬רק מה’ יתברך‪ּ ,‬בִ לְ ִּתי לַ ה’ לְ בַ ּדֹו (שמות‬
‫כב‪ ,‬יט)‪ ,‬בביטחון מלא שהוא יתברך יבצע ויעשה‬
‫את טובתו ומבוקשו ויוציא אותו מבית האסורים‪,‬‬
‫אך ביום האחרון בו היה צריך לצאת‪ ,‬הוריד יוסף‬
‫את דרגת בטחונו בה’ ובטח בבני אדם שאין להם‬
‫תשועה‪ ,‬באומרו לשר המשקים שיזכרהו‪.‬‬
‫ולכן נענש יוסף להישאר עוד שנתיים בבית הכלא‪,‬‬
‫בהם עבד והחזיר את בטחונו המלא בה’ יתברך‪,‬‬
‫שכל מה שמגיע לו הוא יקבל ממנו יתברך‪ ,‬בלא‬
‫צורך לפנות לאחרים‪.‬‬
‫ובעניין זה מסופר על תלמידו של הגאון רבי‬
‫ישראל מסלנט שרצה להתחזק במידת הביטחון‪,‬‬
‫לאחר ששמע מרבו שהאדם הבוטח בו יתברך‬
‫בלב שלם יקבל את כל הצריך לו עד אליו ממש‪.‬‬
‫הלך אותו תלמיד לתוך יער והתיישב שם ללא‬
‫אכילה ושתיה וגמר בליבו שלא יזוז משם אלא‬
‫ישב וילמד והאוכל יגיע עד אליו‪ .‬למד התלמיד‬
‫יום שלם אך ֵאין קֹול וְ ֵאין עֹנֶ ה וְ ֵאין ָק ֶׁשב (מלכים א יח‪,‬‬
‫כט)‪ ,‬אף אחד לא הגיע אליו‪.‬‬
‫למחרת עברה שיירה ליד היער טעונה בארגזי‬
‫מזון ושתיה כדי למכור בעיר אחרת‪ ,‬רצה התלמיד‬
‫לגשת לעבר השיירה‪ ,‬אך מיד חזר לאחוריו והסכים‬
‫בליבו שלא לבקש או לקנות מהם שום דבר‪ ,‬אלא‬
‫ישים בה’ מבטחו והוא ישלח לו את הנצרך לו עד‬
‫אליו‪.‬‬
‫לאחר כמה שעות שוב עברה שיירה טעונה‬
‫במזון רב‪ ,‬התלמיד שכבר לא אכל יום וחצי‬
‫רצה לקום ולגשת לשיירה‪ ,‬אך מיד חיזק עצמו‬
‫בביטחון בה’ שאם מגיע לו‪ ,‬ה’ יתברך יכניס‬
‫בליבו של אחד מאנשי השיירה להביא לו מזון‬
‫ושתיה להשביע רעבונו‪.‬‬
‫עברו עוד כמה שעות והנה שיירה שלישית הגיע‬
‫טעונה מאכל ומשתה וכל טוב‪ ,‬נכנס יצר הרע בליבו‬
‫של התלמיד וטען בפניו שהוא יושב במקום צדדי‬
‫שהשיירות כלל לא רואות אותו‪ ,‬ואם כן כיצד הוא‬
‫רוצה שיפנו אליו?‬
‫התפתה אותו תלמיד להצעת יצרו והשתעל מעט‬
‫כדי שישמעו אותו אנשי השיירה‪ ,‬מיד הגיעו אליו‬
‫העלון מוקדש לרפואת‬
‫יעל בת שלי‪ ,‬הדסה בת שלי‬
‫אנשי השיירה והגישו בפניו מאכל ומשתה‪ ,‬אך‬
‫סיימו ואמרו “אמנם יש לך ביטחון‪ ,‬אך לא ביטחון‬
‫מלא‪ ,‬אלא ביטחון עם שיעול!”‪ ,‬לא הייתה צריך‬
‫להשתעל‪ ,‬הקב”ה שלח אותנו בשביל שניתן לך‬
‫את מבוקשך‪ ,‬אך חבל שהחסרת מבטחונך בה’‬
‫יתברך והשתעלת כדי שנשמע אותך‪ .‬יכול לקבל‬
‫את הכל גם בלי זה!‬
‫יוסף הצדיק היה בעל ביטחון אמיתי ולא רצה‬
‫טובתם של בשר ודם‪ ,‬במשך עשר שנים לא ביקש‬
‫עזרתו של אדם‪ ,‬אלא נשאר איתן וחזק בלימוד‬
‫תורתו יראתו וביטחונו בה’‪ ,‬עד שבפעם האחרונה‬
‫כשכבר היה צריך לצאת הסיר במעט את‬
‫בטחונו בה’ וביקש משר המשקים שיזכרהו‪,‬‬
‫ולכן נשאר עוד שנתיים בבית הסוהר‪.‬‬
‫ְּוסבִ יבָ יו נִ ְׂש ֲערָ ה ְמאֹד (תהילים נ‪ ,‬ג)‪ ,‬מלמד שהקב”ה‬
‫מדקדק עם חסידיו כחוט השערה (יבמות קכא ע”ב)‪,‬‬
‫יוסף הצדיק בדרגתו היה צריך להיות בעל ביטחון‬
‫מלא ולא לבקש עזרתו וטובתו של אף אדם אלא‬
‫להשים רק בה’ מבטחו‪.‬‬
‫יהי רצון שנזכה לחזק עצמנו באמונה וביטחון בו‬
‫יתברך ונבטח בו בלב שלם‪ ,‬ונזכה בקרוב בקרוב‬
‫לגאולת ישראל ברחמים‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫שבת שלום לכל בית ישראל‬
‫ניתן לצפות בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א בימי שלישי וחמישי בשעה ‪21:00‬‬
‫בשידור חי באתר ישיבת “אור החיים” ‪orhachaim.org‬‬
‫כמו כן ניתן להאזין בשידור חי גם דרך הטלפון‪( 02-6400000 :‬שלוחה ‪)9‬‬
‫א‪ .‬מותר להתחיל במלאכה בערב‬
‫שבת סמוך לשקיעת החמה‪ ,‬והיא נגמרת מאליה‬
‫בשבת‪ ,‬כגון הפותח ברז מים לגינה או לפרדס‪,‬‬
‫והם נמשכים ומשקים את הזרעים בשבת‪ .‬וכן‬
‫מותר להניח קדירת תבשיל על הכיריים של‬
‫גאז‪ ,‬שהתבשיל אינו מבושל‪ ,‬והולך ומתבשל‬
‫בשבת‪ ,‬כשיש טס של מתכת מבדיל בין הקדירה‬
‫לבין האש (כדי שיהיה היכר שלא יבוא להגביה את‬
‫עוצמת חום האש)‪.‬‬
‫כמו כן מותר להכין בערב שבת את שעון‬
‫השבת‪ ,‬כדי שיכבה וידליק את החשמל בשבת‪,‬‬
‫מאליו‪ ,‬שגם זה בכלל מלאכה שנגמרת ממילא‬
‫בשבת‪ ,‬שהיא מותרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬מותר לתת בגדים לתוך מכונת כביסה בערב‬
‫שבת סמוך לשקיעת החמה‪ ,‬ולהפעיל המכונה‬
‫המכבסת באופן אוטומטי את הבגדים בשבת‪,‬‬
‫וכדעת מרן שקיבלנו הוראותיו‪ ,‬ובמקום צורך‬
‫יש להקל בזה גם לבני אשכנז‪.‬‬
‫ומצוי הדבר בחיילי צה”ל שנותנים להם חופש‬
‫ליום שבת‪ ,‬ובמוצאי שבת עליהם לחזור‬
‫לבסיסם‪ ,‬דמותר לתת הבגדים מערב שבת‬
‫לתוך מכונת כביסה חשמלית‪ ,‬שמכבסת‬
‫הבגדים באופן אוטומטי‪ ,‬על מנת שהמכונה‬
‫תכבס בשבת‪ ,‬ובמוצאי שבת יהיו הבגדים‬
‫מכובסים כראוי‪ ,‬ויוכלו לצאת לדרכם במוצאי‬
‫שבת‪( .‬חזון עובדיה שבת א’ עמודים קל”ד‪-‬קמ”ו)‪.‬‬
‫העלון מוקדש לעילוי נשמת‬
‫שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל‪ ,‬אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ‪ ,‬קלרה בת צילה ז׳׳ל‪ ,‬שרה בת ציונה ז׳׳ל‬
‫א‪ .‬נוהגים לברך איש את להדליק בערב שבת מבעוד יום‪ ,‬וכבר בירך עליה‬
‫רעהו בימי החנוכה בברכת “להדליק נר חנוכה”‪ ,‬כבר התחילה המצות כדת‪,‬‬
‫“חנוכה שמח”‪ ,‬לפי שהיוונים והואיל והדלקה עושה מצוה‪ ,‬כבתה אין זקוק לה‪.‬‬
‫רצו לבטל את‬
‫ואף על פי כן אם החמיר וחזר והדליקה שנית (קודם כניסת‬
‫ישראל משלושה‬
‫השבת‪-‬כמובן)‪ ,‬תבוא עליו הברכה (חזו”ע שם עמוד ק”י)‪.‬‬
‫מצוות יסודיות שהם‬
‫מעיקרי תורתנו הקדושה‪ ,‬והם ש’בת‪ ,‬מ’ילה‪ ,‬וח’ודש וכשמדליק נרות חנוכה סמוך לפתח הבית‪ ,‬יתן איזה‬
‫(קביעת המועדים על פי ראיית הלבנה)‪ -‬ראשי תיבות שמ”ח‪ .‬דבר שיחצוץ בין נרות החנוכה לפתח‪ ,‬להגן מפני הרוח‬
‫וגבר חסדו יתברך עלינו וניצחו המועטים את הרבים שלא יכבה את הנרות כשפותח את הדלת (שם עמוד קפ”א)‪.‬‬
‫והביסו החשמונאים את האימפריה היוונית‪ ,‬ועד היום‬
‫ה‪ .‬במוצאי שבת חנוכה מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת‬
‫עם ישראל חי וקיים וממשיך בקיום התורה ומצוותיה‪,‬‬
‫(לאחר שיצא השבת לשיטת הגאונים או רבינו תם‪ ,‬לפי מנהג‬
‫ובכללם שלושת המצוות היקרות ש’בת‪ ,‬מ’ילה‪ ,‬ח’ודש‪,‬‬
‫המקום) ואחר כך מבדילין על הכוס‪ .‬והטעם‪ ,‬כדי שיראו‬
‫ולכן מברכים “חנוכה שמ”ח” לרמוז על השמחה שלא‬
‫כל קהל המתפללים את נרות החנוכה ויתפרסם הנס‪,‬‬
‫הצליחו לבטל אותנו מקיום שלוש מצוות חשובות אלה‪.‬‬
‫משא”כ לאחר ההבדלה שכל הקהל ממהר לצאת‬
‫ב‪ .‬בערב שבת נכון להדליק נר חנוכה תחילה ואחר כך להדליק בבית ולא יראו את נרות החנוכה‪ .‬ובבית יבדיל‬
‫תחילה ואחר כך ידליק‪.‬‬
‫נרות של שבת‪ .‬ואם הזמן דחוק די בהדלקת נר אחד‬
‫למצות נר חנוכה‪ ,‬ושאר נרות ההידור ידליק אחר‬
‫ו‪ .‬המנהג שנוהגים החרדים לדבר ה’ להחמיר כדעת‬
‫שתברך האשה על הדלקת נרות שבת ותדליק‪ .‬ויקפיד‬
‫רבינו תם שלא לעשות במוצאי שבת שום מלאכה כלל‪,‬‬
‫ליתן כמות שמן מספקת שידלקו הנרות לפחות חצי‬
‫אלא לאחר כשעה ורבע אחר שקיעת החמה (‪17:44‬‬
‫שעה אחר צאת הכוכבים‪.‬‬
‫באופק ירושלים‪-‬שנת תשע”ו)‪ ,‬הוא מנהג יקר מאוד‪ ,‬אמן‬
‫ובדיעבד אם הקדימה האשה להדליק נר שבת יכול נכון ויציב‪ ,‬שרבים מרבותינו הראשונים הסכימו עמו‪.‬‬
‫להדליק לאחר מכן נר חנוכה‪ ,‬כיון דהעיקר להלכה‬
‫ולכן גם במוצאי שבת חנוכה לא ידליקו נרות חנוכה‬
‫כדעת מרן השו”ע שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת‬
‫קודם הזמן הזה‪ ,‬אלא ימתינו עד לאחר שיגיע זמן הנזכר‬
‫הנרות כלל‪ .‬וכל שכן שהאיש‪-‬בעל הבית רשאי להדליק‬
‫ואח”כ ידליקו נרות חנוכה‪ .‬ויש להם להבדיל בבית‬
‫נר חנוכה אחר שהדליקה אשתו נרות שבת‪ ,‬כי אפילו‬
‫קודם הדלקת נרות חנוכה (וכנ”ל סעיף ה’)‪.‬‬
‫אם האשה קיבלה שבת בהדלקתה‪ ,‬שאר בני ביתה לא‬
‫מקבלים שבת בהדלקתה (חזון עובדיה חנוכה עמוד קע”ד‪-‬קע”ח ז‪ .‬בכל שמונת ימי החנוכה אומרים “על הניסים”‬
‫ובהערות שם)‪.‬‬
‫בתפילת העמידה אחר אמירת “מודים”‪ .‬ואם טעה ולא‬
‫אמר על הניסים בתפילה‪ ,‬אם נזכר באותה ברכה קודם‬
‫ג‪ .‬בערב שבת טוב להתפלל מנחה קודם הדלקת נרות‬
‫שאמר “השם” בחתימת הברכה‪ ,‬כגון שאמר “ברוך‬
‫חנוכה‪ ,‬ובלבד שתהיה התפילה בציבור‪.‬‬
‫אתה”‪ ,‬ונזכר‪ ,‬חוזר ואומר‪ :‬מודים אנחנו לך על הניסים‬
‫והטעם לכך לפי שהדלקת המנורה היתה נוהגת לאחר וכו’‪ ,‬וממשיך ועל כולם וכו’‪ .‬ואם לא נזכר עד שהזכיר‬
‫“השם” אינו חוזר‪.‬‬
‫הקרבת קורבן תמיד של בין הערביים‪ ,‬ותפילת מנחה‬
‫כנגד קורבן התמיד‪ ,‬ולכן יש לכתחילה להקדימה‬
‫ואם טעה בדין ואחר שסיים התפילה חזר להתפלל מפני‬
‫להדלקת נרות‪ ,‬דומיא דבית המקדש‪.‬‬
‫ששכח על הניסים‪ ,‬ושוב נזכר הדין‪ ,‬צריך להפסיק מיד‪,‬‬
‫ואפילו באמצע הברכה!‬
‫ומ”מ אם אינו מוצא מנין (מצוי בפרט בשכונות ומושבים‬
‫שיש שם קהל מצומצם וכמה מהם טרודים במלאכתם‪ ,‬וקשה‬
‫ונכון שהשוכח “על הניסים” ונזכר אחר חתימת הברכה‪,‬‬
‫להשיג מנין להתפלל מנחה מבעוד יום בציבור)‪ ,‬יתפלל מנחה‬
‫שיאמרנו בסוף התפילה כשמסיים “אלקי נצור” ויאמר‪:‬‬
‫בציבור בבית הכנסת אחר שידליק נרות חנוכה בבית‪,‬‬
‫מודים אנחנו לך על הניסים וכו’ עד ונודה לשמך הגדול‬
‫ולא יפסיד תפילה במניין בעבור זה‪.‬‬
‫סלה‪ .‬אבל אינו רשאי לאומרו בין הטוב שמך ולך נאה‬
‫להודות‪ ,‬לברכת שים שלום‪ ,‬משום הפסק‪.‬‬
‫ד‪ .‬המדליק נרות חנוכה בערב שבת מבעוד יום‪ ,‬ואחר‬
‫כך כבו הנרות לפני קבלת שבת‪ ,‬בכל זאת אינו זקוק‬
‫ויש לומר “ועל הניסים” בתוספת אות ו’‪ ,‬שחוזר על מה‬
‫לה להדליק שנית (אע”פ שלא דלקה כלל בצאת הכוכבים‪,‬‬
‫שאמר תחילה “מודים אנחנו לך על נסיך ועל נפלאותיך‬
‫ולכאורה לא התחילה המצווה כלל)‪ ,‬שמכיון שהוא חייב‬
‫שבכל עת‪ ,‬ועל הניסים וכו’ (חזון עובדיה שם עמודים קפ”ח‪-‬קצ”ג)‪.‬‬
‫העלון מוקדש לזיווג הגון‬
‫מאיר בן אילנה‪ ,‬אלעד בן אילנה‪ ,‬רבקה בת תקוה‪ ,‬דוד רחמים בן אילנה‬
‫נמצאים אנו בימים‬
‫הנפלאים והקדושים של‬
‫חג החנוכה שמהם אנו‬
‫ראיה‬
‫שואבים‬
‫למרחבים לדעת את‬
‫הדרך אשר נלך בה‬
‫ואת המעשה אשר נעשה (שמות יח‪ ,‬כ)‪ .‬ישנם אנשים‬
‫שהולכים ואינם יודעים לאן הולכים‪ֹ ,‬לא יָ דְ עּו וְ ֹלא‬
‫יָ בִ ינּו ּבַ ֲח ֵׁשכָ ה יִ ְת ַהּלָ כּו (תהילים פב‪ ,‬ה)‪ ,‬יכול האדם‬
‫להיכנס למקום סכנה שלא יוכל לצאת ממנה חלילה‬
‫וחס‪ ,‬נרות החנוכה שופעים עלינו אור עליון וסייעתא‬
‫דשמייא המכוונת אותנו ללכת בדרך המלך‪ ,‬דרך‬
‫התורה והמצוות‪“ ,‬הנרות הללו קודש הם ואין לנו‬
‫רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד”‪ ,‬עצם‬
‫הראיה בנרות החנוכה מצילה ומגינה על האדם‪.‬‬
‫משל לאדם שטעה ביער‬
‫ביום חורפי וסגרירי‪,‬‬
‫השלג והבוץ הכבידו‬
‫עליו והחושך והעלטה‬
‫גברה‪ ,‬לפתע ראה בקרבת‬
‫מקום ניצוץ אורות קטנים‬
‫מרצדים‪ ,‬הלך אחר‬
‫האור וניצל‪ .‬ישועתו‬
‫הגיע מהאורות הקטנים‬
‫שהאירו לו את הדרך‪ .‬וכך‬
‫בנרות חנוכה‪ ,‬הם לא משמשות רק כתמרור אזהרה‪,‬‬
‫“כאן תיזהר ולשם לא תלך”‪ ,‬אלא הם מורות את‬
‫הדרך הנכונה שבה צריך כל אדם ללכת‪ ,‬וההולך‬
‫בדרך הזאת ממילא ינצל ויצליח‪.‬‬
‫במשך שמונת ימי חנוכה אנו מדליקים‬
‫שלושים ושש נרות‪ ,‬והם כנגד שלושים ושש‬
‫שעות ששלט אור העליון בבריאת העולם‪ ,‬מיום‬
‫שישי בבוקר (‪ 12‬שעות) ועד לאחר צאת השבת (עוד‬
‫‪ 24‬שעות) שלט אור הגנוז בעולם ודרכו אדם הראשון‬
‫יכול היה לראות מתחילת העולם ועד סופו‪.‬‬
‫בנרות חנוכה טמון אותו אור עליון במינון מסוים‬
‫ולכן ימים אלו הם ימי ישועה ושמחה לישראל‪ ,‬אין‬
‫לנו עוד חגים שהם שמונה ימים‪ ,‬רק חג חנוכה‪ ,‬פסח‬
‫הוא שבעה ימים וגם סוכות (שמיני עצרת רגל בפני עצמו‬
‫הוא)‪ ,‬וכידוע שמונה מסמל גדר של מעל הטבע‪ ,‬מעל‬
‫הטבע שולט האור העליון ובימים הקדושים הללו‬
‫יכול האדם לקלוט מעט מהאור הנפלא הזה‪ ,‬על ידי‬
‫דקדוק ההלכה במצוות נר חנוכה‪ ,‬שקידת התורה‬
‫והרגשת שמחה בשעת אמירת ההלל ובשאר היום‬
‫הקדוש‪.‬‬
‫בימים אלו יכולים אנו‬
‫לזכות להרגיש מעט‬
‫מהאור העליון השופע‬
‫מנרות החנוכה שילווה‬
‫אותנו במשך כל השנה‬
‫כולה‪.‬‬
‫שנו רבותינו‬
‫שמנים ופתילות הפסולים בשבת כשרים לנרות‬
‫חנוכה‪ .‬ורמז יש בדבר לנשמות ישראל‪ ,‬נֵ ר ה’‬
‫נִ ְׁש ַמת ָאדָ ם (משלי כ‪ ,‬כז)‪ ,‬שאע”ג שבשאר ימות‬
‫השנה כשמדברים איתם על שמירת שבת והנחת‬
‫תפילין הם לא נדלקות ומתלהבות‪ ,‬מ”מ בחנוכה‬
‫יכולים הם להידלק‪ ,‬בכח אורות החנוכה להשפיע על‬
‫נשמות ישראל קדושה וטהרה ורשפי שלהבת קודש‬
‫לעבודתו יתברך‪ ,‬כיון שטמונים באורם מסירות נפש‬
‫לשמירת התורה והמצוות‪ ,‬ואת לפיד האש הזה‬
‫עלינו להמשיך עד ביאת גואל צדק‪.‬‬
‫(שבת כא ע”א ונפסק בשו”ע סימן תרע”ג ס”א)‬
‫מציאת פך השמן הקטן החתום בחותמו של‬
‫כהן גדול היווה ככח ההצלה האדיר שהציל את‬
‫כללות ישראל מטמיעה והתבוללות בגויים בזמן‬
‫היוונים‪ ,‬מציאת הפך הראתה לעמ”י שהם עוד‬
‫חיים וקיימים‪ ,‬ה’ נמצא איתם ומשגיח עליהם‪ִ ,‬הּנֵ ה‬
‫עֹומד ַא ַחר ּכָ ְתלֵ נּו ַמ ְׁשּגִ ַיח ִמן ַה ֲחֹּלנֹות ֵמצִ יץ ִמן‬
‫זֶ ה ֵ‬
‫ַה ֲחרַ ּכִ ים (שיר השירים ב‪ ,‬ט)‪ ,‬ה’ יתברך נמצא איתם ואין‬
‫יהי רצון שבקרוב בקרוב נזכה להתגלות אורו‬
‫להם להתייאש!‬
‫של משיח צדקנו בגאולת עם ישראל ובניין בית‬
‫המקדש‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫העלון מוקדש להצלחת‬
‫עם ישראל בכלל וחיילי ישראל בפרט‪ ,‬בכל מקום שהם‬