מתן שרותי יעוץ אסטרטגי בטכנולוגית המידע לאגף בכיר למערכות מידע

‫מדינת ישראל‬
‫משרד העלייה והקליטה‬
‫אגף בכיר למערכות מידע‬
‫כ' בכסלו תשע"ו‬
‫‪ 2‬בדצמבר ‪2951‬‬
‫סימוכין ‪51-7722 :‬‬
‫משרד העלייה והקליטה‬
‫מכרז מס' ‪5502951‬‬
‫מתן שרותי יעוץ אסטרטגי בטכנולוגית המידע לאגף בכיר למערכות מידע‬
‫משרד העלייה והקליטה (להלן‪" :‬המשרד")‪ ,‬מזמין בזאת הצעות למתן שרותי יעוץ אסטרטגי‬
‫בטכנולוגית המידע‪ ,‬לאגף בכיר למערכות מידע של המשרד‪.‬‬
‫רשאים להגיש הצעות במענה למכרז זה יועצים העומדים בתנאי הסף המפורטים במפרט המכרז‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה ראשונית של שנה אחת בכפוף לצרכי המשרד ומגבלות חוק‬
‫התקציב‪ .‬למשרד תשמר הזכות להארכה‪0‬ות נוספת‪0‬ות של תקופת ההתקשרות לפרקי זמן של עד שנה‬
‫אחת בכל פעם‪ ,‬אשר ביחד לא יעלו על תקופה מצטברת של ‪ 1‬שנים כמפורט בהסכם ובכפוף לחוק‬
‫חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב – ‪ 5992‬והתקנות על פיו‪ ,‬לצרכי המשרד‪ ,‬למגבלות חוק התקציב ולאישור‬
‫ועדת המכרזים של המשרד‪.‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫‪ ‬ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המשרד בכתובת ‪ www.moia.gov.il‬בתפריט‬
‫ראשי בנושא "מכרזים"‪ .‬המבקש להשתתף במכרז יוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של‬
‫המשרד‪.‬‬
‫‪ ‬לצורך קבלת תשובות לשאלות הבהרה וכל הודעה אחרת בנוגע למכרז‪ ,‬יש להעביר לדוא"ל‬
‫‪ [email protected]‬עד ליום ‪ 50.52.2951‬טופס רישום להשתתפות במכרז בנוסח נספח ‪9.5.5‬‬
‫למכרז‪ .‬מציע שלא יעביר טופס זה יהיה מנוע מלטעון כל טענה לפיה לא קיבל הודעות מטעם‬
‫המשרד בנוגע למכרז‪ ,‬לרבות מענה לשאלות הבהרה‪ ,‬אלא אם כן‪ ,‬פנה למשרד בשאלת הבהרה‪.‬‬
‫‪ ‬המועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה הינו לא יאוחר מיום ‪ 50.52.2951‬שאלות שיתקבלו לאחר‬
‫מועד זה לא יענו‪.‬‬
‫קרית בן גוריון‪ ,‬רח' קפלן ‪ 2‬ירושלים ‪ ,95919‬טל' ‪ ,92-5212522‬פקס ‪92-5212521‬‬
‫מרכז מידע טל' ‪90-9200000‬‬
‫כתובתנו באינטרנט‪www.moia.gov.il :‬‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫‪ ‬ההצעה תוגש בפורמט המפורט במסמכי המכרז‪ ,‬לתיבת המכרזים בבניין משרד העלייה‬
‫והקליטה‪ ,‬רח' קפלן ‪ 2‬ירושלים‪ ,‬ליד חדר מס' ‪( 403‬בקומת הכניסה)‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום‬
‫‪ 21.72.2072‬בשעה ‪ .72:00‬הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון‪.‬‬
‫‪ ‬הכניסה למשרד כרוכה בתיאום מראש‪ .‬מס' טל' לתיאום כניסה‪ ,92-5212522 :‬גב' אוריה מוהינו‪.‬‬