Kone – ja energiateknologia - Pohjois

Kone- ja energiateknologian
toimenpideohjelman 2020 aktivointi
EU-Rahoitus- info
18. ja 19.11.2015
Juha Valaja
Aktivointitoimenpiteet elokuu 2014 – lokakuu 2015
Mittari
8/2014-10/2015
Yrityskontaktit
365 kpl
Muut verkostokontaktit
236 kpl
Aktivoidut maakunnalliset yritysten
kehittämishankkeet (kehittämisyhtiölähtöiset)
5 kpl / 3,3 MEUR
Aktivoidut TKI-hankkeet (oppilaitoslähtöiset)
15 kpl / 8,1 MEUR
Aktivoidut yrityskohtaiset
kehityshankkeet
16 kpl / 1,7 MEUR
Seminaarit (puhujana tai itse järjestetty)
11 kpl
404 osallistujaa
Ulkoinen viestintä
7 lehtiartikkelia
Kehitysteemat ja työpaketit 2016-17
Aktivoidut kehittämishankkeet
Teemat
Työpaketit
 TeknoGrowth 2020
 DigiBoost
 Bioenergiatoimijoiden vienti…
PK-yrityksen
strateginen
johtaminen
Yrityksen
strategisen
kyvykkyyden
nykytila
Myynti- ja
markkinointikyvykkyys
Uudet
liiketoimintamallit



o


o
MaTKI, mater.tekn. TKI-konsepti
ALVO, ainetta lisäävä valmistus
Tuotantolähtöinen opetus+IoT
P-S:n materiaalitutkimuskeskus
DigiSyke, digitaalisuus teollisuudessa
LaTu, testauspalvelut laatu ja tunnettuus
Metallurgy Europe –ohjelman hanke
Teollisuutta
ja opetusta
tukevat TKIympäristöt
TKI-palvelujen
lanseeraus
yrityksille
TKI-ympäristöjen
hyödyntäminen
uusien tuotteiden
ja menetelmien
kehittämistyössä
Jatkokehittäminen yritysten
tarpeiden
pohjalta


o
o
o
KOLA, koetoiminnalla liiketoimintaa
KOLA, investoinnit
KILIKE, teollisuuden sivuvirrat
Pyreus, pyrölyysiöljyistä energiaa
Itä-Savu, energia- ja ympäristötekn…
Energialiiketoiminta
Kierrätyspolttoaineen laadun ja
polttoprosessin
hallinta
Biopolttoaineiden
tuotanto ja
hyödyntämisen
teknologian
kehittäminen
Energia- ja
materiaalitehokkuuden
parantaminen


o
o

HybWeld, laser- ja hybridihitsaus
TeknoStepS2018
HITSI-2017
HitVerk, hitsauksen verkoston kehit.
Techno KnowHow
Uudet
materiaalit ja
valmistusmenetelmät
Automaatioasteen
nostaminen
Teollisuuden
digitalisointi
Tuotannollinen
kyvykkyys
Läpileikkaava teema: DIGITAALISUUS
Uudet nostot kehittämistarpeista ja
hankemahdollisuuksista
• Materiaaliteknologian osaamiskeskittymä Pohjois-Savoon
•
•
• Nykyinen materiaaliteknologian osaaminen on pirstaleista (UEF, Savonia, Sakky, Ysao)
Kehitetään rutiinit tiedekorkeakoulussa kehitettyjen toimintamallien siirtämiseksi
pohjoissavolaiseen ympäristöön
• esim. Aalto yliopiston FIMECC hanke
Uusien liiketoimintamallien kehittäminen
• Tulevaisuuden kilpailu käydään liiketoimintamallien välillä, ei vain tuotteiden ja teknologioiden
kesken
• Energialiiketoiminta
•
•
• Biotalousosaaminen, puurakentamisen energiatehokkuus, kiertotalous
Yritysten sisäisten tuottavuusesteiden poistaminen
• Esimiesten osaamisen puutteet ja henkilöstön passiivinen asenne/muutosvastarinta
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen
• Kytketään henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen kiinteästi osaksi yrityksen liiketoimintaa
Palautetta yrityskentältä
• Yrityksen kehittämisavustus (ELY)
• Päätösprosessi kestää aivan liian kauan (riskit yritykselle)
• Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian linjaus hankkeen merkittävyydestä yrityksen
toiminnan volyymiin rajoittaa kehittämisavustuksen hakemista nykyisessä epävarmassa
markkinatilanteessa
• Yritysten Tekes hankkeet
• Vahva lainapainotteisuus rajoittaa pk-yritysten halukkuutta
• Kehittämisavustusten hakeminen on edelleen monelle yritykselle liian hankalaa
• Yrityksissä tarvitaan esim. kehittämisyhtiöiden, elinkeinoasiamiesten ja hankkeiden
henkilöresursseja hakemusten tekemisen avustamiseen
• Joustavuutta hankeen toteutuksessa, liiketoimintaympäristö muuttuu kesken
kehittämishankkeen
• Laajoissa hankkeissa (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kehittämisorganisaatiot, kunnat
ym.) kaivataan enemmän konkretiaa
TODELLISEN KILPAILUKYVYN
VAHVISTAMINEN
Kai Kärkkäinen
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6297
[email protected]
Juha Valaja
Navitas Kehitys Oy
040 484 1012
[email protected]
Sulevi Komulainen
Arctic Machine Oy
040 355 5734
[email protected]