Kirkkoneuvosto 24.6.2015

EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 6/2015
Sivu 1
Kirkkoneuvosto
24.6.2015
________________________________________________________________________________
KOKOUSTIEDOT
AIKA
24.6.2015 Keskiviikko klo 18 – 19.45
PAIKKA
Euran seurakuntakeskus, pieni sali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Kemppainen Jukka, puheenjohtaja
Koivunen Simo
Isotalo Teemu
Jalava Taina
Kiviranta Mikko
Mäkitalo Elli-Noora
Nurmi Sirkka
Nurmi Veikko
Pirttimäki Antti
Ranne Auli
Vuorinen Mari
POISSA
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Paavilainen Hannu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT
110 - 133 §§
ALLEKIRJOITUKSET
Jukka Kemppainen
puheenjohtaja
Outi Töykkälä
pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Eurassa 26.6.2015
Auli Ranne
Teemu Isotalo
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Seurakunnan taloustoimistossa 30.6.2015 – 14.7.2015 klo 9-14
kirkkoherra
Jukka Kemppainen
Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 26.6.2015
Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
EURAN SEURAKUNTA
Puh. 044 777 1506
Kirkkoneuvosto 6/2015
KOKOUSKUTSU
Sivu 2
KOKOUSAIKA
Keskiviikkona 24.6.2015 klo 17.45 kahvitus, klo 18 ennen varsinaisen
kokouksen alkua, diakonian viransijaisuutta hakeneista
haastatteluun kutsuttujen haastattelu
KOKOUSPAIKKA
Euran seurakuntakeskus, pieni sali
________________________________________________________________________________
Käsiteltävät asiat
Asia no
110
111
112
113
114
115
Liite no
Asia
KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
DIAKONIAN VIRAN VIRANSIJAISEN VALINTA
1
KEHITYSVAMMAISTYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA
2014 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017
116
2-3
SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN
SOPIMUKSEN PÄIVITYS
117
4
LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 2/2015
118
5
KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN
VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 3/2015
119
6
KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
NRO 4/2015
120
HARJUNUMMEN KAPPELIN KATTOREMONTTI, LISÄTYÖ
121
KIRKON PALVELUKESKUKSEN JA EURAN SEURAKUNNAN
VÄLISEN PALVELUSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
122
7
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
123
8
EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
NRO 2/2015
124
9
LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO
12.5.2015
125
10
IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
NRO 1/2015
126
PAPERINKERÄYSPISTE KIUKAISTEN
KIRKON/SEURAKUNTAKODIN PARKKIPAIKKA-ALUEELLE
127
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
128
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
129
ILMOITUSASIAT
130
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
131
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
132
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
__________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
nähtävillä pito
Seurakunnan taloustoimistossa 30.6.2015 – 14.7.2015 klo 9-14
Kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
Jukka Kemppainen
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 3
________________________________________________________________________________
Ennen kokouksen avausta kirkkoneuvosto haastatteli diakonian viran viransijaisuutta hakeneista
Marita Pihlajamäkeä ja Mari Vuorista.
110 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus
Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.
Päätös
---------
Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.
111 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu
17.6.2015. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille.
Ehdotus
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
----------112 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Auli Ranne ja Teemu Isotalo.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
113 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn seuraavat lisäasiat:
1. Ilmoitusasioihin asiakohta 2
2. Opintovapaa-anomus
3. Auli Ranteen asia.
-----------
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 4
________________________________________________________________________________
114 §
DIAKONIAN VIRAN VIRANSIJAISEN VALINTA
Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessa 15.12.2014 virkavapauden diakonissa Pirkko Tuppuraiselle
ajalle 1.1.2015 – 30.6.2016. Diakonissa Pirjo Vapaakallio hoiti viransijaisena virkaa jääden
eläkkeelle 1.5. alkaen. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa 4.3. julistaa ko. viransijaisuuden
haettavaksi ajalle 1.9.2015 – 30.6.2016. Viransijaisuus on ollut haettavana 22.6.2015 klo 12
mennessä. Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä tutkinto. Palkkaus on Kirkon
yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen. Valinnassa sovelletaan 4 kk:n
koeaikaa.
Ennen varsinaisen kirkkoneuvoston kokouksen 24.6. alkua on haastattelu (viransijaisuutta
hakeneiden joukosta valittujen).
Ehdotus
Puheenjohtaja:
Esitys annetaan kokouksessa hakijoiden haastattelun jälkeen.
Kirkkoneuvoston jäsen Mari Vuorinen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi esteellisenä.
Yhteenveto hakijoista liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja esitti, että diakonian viran viransijaiseksi valitaan Marita Pihlajamäki.
Päätettiin yksimielisesti, että diakonian viran sijaisen vaali suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä.
Äänestystulos:
ääniä annettiin 10
Marita Pihlajamäki sai 10 ääntä.
Päätös
----------
Suoritetun vaalin perusteella diakonian viran sijaiseksi ajalle 1.9.2015 – 30.6.2016
valittiin diakonissa Marita Pihlajamäki.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 5
________________________________________________________________________________
115 §
KEHITYSVAMMAISTYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SEKÄ
TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2015-2017
Esityslistan liitteenä ovat Satakunnan seurakuntien ja kehitysvammaistyön toimintakertomus ja
tilinpäätöstiedot vuodelta 2014 sekä vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2017 toiminta- ja
taloussuunnitelma.
Kyseessä on Satakunnan seurakuntien sopimusten perusteella yhteisesti kustannettu toiminta, joka
hallinnollisesti on Ulvilan seurakunnan alaista. Ulvilan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt
toimintakertomuksen 24.2.2015.
Liitteessä on myös laskelmat sopijaseurakuntien lopullisista maksuosuuksista vuodelta 2014 sekä
ennakkomaksut vuodelle 2015. LIITE 1
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Satakunnan seurakuntien
kehitysvammaistyön toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2014 sekä
talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017.
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan myös laskelmat sopijaseurakuntien lopullisista
maksuosuuksista vuodelta 2014 sekä ennakkomaksut vuodelle 2015.
Päätös
----------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 6
________________________________________________________________________________
116 §
SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN SOPIMUKSEN PÄIVITYS
Satakunnan seurakunnat ylläpitävät yhteistyössä kehitysvammaistyön pastorin virkaa. Virka on
perustettu Ulvilan seurakuntaan v. 1984 lehtorin viraksi ja muutettu 1988 pastorin viraksi.
Kehitysvammaistyön pastorin viran sopimus on vuodelta 1988. Ulvilan seurakunta on päivittänyt
sopimuksen vastaamaan tämän hetken tilannetta. LIITE 2
Olennaisin muutos sopimuksessa on maksuosuuksien perusteen muuttaminen. Aikaisemmin
maksuosuus määräytyi seurakunnan viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen osoittamien
kirkollisverotulojen mukaisessa suhteessa. Uudessa sopimuksessa osuudet määräytyvät seurakuntien
väkiluvun mukaisessa suhteessa. Seurakuntien maksuosuudet pysyvät muutoksen jälkeen lähes
ennallaan. Lisäksi sopimuksessa on muutettu vanhentuneet hallinnolliset ilmaisut vastaamaan
nykyhetkeä.
Sopimukseen liittyy kehitysvammaistyön pastorin toimenkuvaus, joka myös on päivitetty. Uudessa
tehtävänkuvauksessa otetaan huomioon työn painopisteen siirtyminen hoitolaitoksista kuntien
asumispalveluissa ja erityisopetuksessa tapahtuvaan toimintaan ja kohtaamiseen. Antinkartanon
merkitys vähenee ja kehitysvammaistyön pappi toimii koko Satakunnan alueella. LIITE 3
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn
Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön sopimuksen ja kehitysvammaistyön
papin tehtävänkuvauksen.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 7
________________________________________________________________________________
117 §
LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 2/2015
Lähetystyön vastuuryhmän 12.3.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 2/2015 on esityslistan
liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa.
LIITE 4
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön vastuuryhmän 12.3.2015
pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 2/2015.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
118 §
KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN
KOKOUSMUISTIO NRO 3/2015
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän 1.6.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio
nro 3/2015 on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa.
LIITE 5
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen
vastuuryhmän 1.6.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 3/2015.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
119 §
KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015
Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston 12.5.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2015 on
esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla.
LIITE 6
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston
12.5.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2015.
Päätös
----------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 8
________________________________________________________________________________
120 §
HARJUNUMMEN KAPPELIN KATTOREMONTTI, LISÄTYÖ
Harjunummen kappelin kattoremontin yhteydessä on todettu, että kappelin korkean seinäosan (eteläja länsisivu) vinolaudoituksen ja pintapaneelin välissä ei ole tuuletusrakoa, jolloin ilma ei pääse
kiertämään. Tästä aiheutuu, että panelointi on osittain irronnut ja vääntynyt. RTP-Rakennus Oy on
antanut lisätyötarjouksen korkean osan ulkoverhouksen purusta ja uusimisesta sekä tuuletuksen
parantamisesta hintaan 11 222,00 € (sis. alv 24 %).
Remontin yhteydessä on myöskin tarkoituksenmukaista uusia katolla olevat huippuimurit (3 kpl),
hinta 2 350,00 € (sis. alv 24 %) sekä asentaa ränneihin ja syöksytorviin lämmitys, hinta 2 960,00 €
(sis. alv 24 %). Nämä työt toteuttaisi Sähkötyöt P. Vikman.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä RTP-Rakennus Oy:n antaman lisätyötarjouksen
Harjunummen kappelin korkean osan purusta ja uudesta verhouksesta hintaan
11 222,00 € (sis. alv 24 %) sekä Sähkötyöt P. Vikmanin tarjoukset uusista
huippuimureista, 2 350,00 € (sis. alv 24 %) ja lämmityksen asentamisen ränneihin ja
syöksytorviin, 2 960,00 € (sis. alv 24 %).
Harjunummen kappelin korjausmenot katetaan Aaltosen rahastosta.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
121 §
KIRKON PALVELUKESKUKSEN JA EURAN SEURAKUNNAN VÄLISEN
PALVELUSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
Euran seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 lähtien. Kirkon
palvelukeskus pyytää Euran seurakuntaa allekirjoittamaan palvelusopimuksen.
Palvelusopimukseen liittyy kolme liitettä: 1. Palvelukeskuksen palveluihin liittyvä vastuunjako,
2. Palvelujen hintaliite ja 3. Sopimus tilastojen ja raporttien luovuttamisesta.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää allekirjoittaa palvelusopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran ja
talouspäällikön allekirjoittamaan palvelusopimuksen.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 9
________________________________________________________________________________
122 §
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen 31.5.2015 asti on esityslistan liitteenä.
Toteutumisraportit ovat tuloslaskelma, käyttötalouden toteutumavertailu, investointien
toteutumavertailu ja rahoituslaskelma.
LIITE 7
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kuluvan vuoden talousarvion
toteutuminen 31.5.2015 asti.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 37,7 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen
mukaan olisi viiden kuukauden aikana 41,6 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti
on 37,0 %. Vuosikate on 292 791,16 euroa.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
123 §
EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015
Euran kirkkopiirin piirineuvoston 28.4.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2015 on esityslistan
liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa.
LIITE 8
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Euran kirkkopiirin piirineuvoston
28.4.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2015.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
124 §
LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 12.5.2015
Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän 12.5.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio on esityslistan
liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Panelian pappilassa.
LIITE 9
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän
kokousmuistio 12.5.2015 pidetystä kokouksesta.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 10
________________________________________________________________________________
125 §
IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015
Turun arkkihiippakunnan IT-alueen johtokunnan 24.3.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2015
on esityslistan liitteenä. Johtokunnan kokous pidettiin Porin seurakuntakeskuksessa.
LIITE 10
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi IT-alueen johtokunnan kokouksen
pöytäkirja nro 1/2015.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
126 §
PAPERINKERÄYSPISTE KIUKAISTEN KIRKON/SEURAKUNTAKODIN
PARKKIPAIKKA-ALUEELLE
Lassila & Tikanoja Oyj on kysynyt mahdollisuutta perustaa keräyspaperin palautuspiste Kiukaisten
kirkon/seurakuntakodin parkkipaikka-alueelle. Palvelu on seurakunnalle veloituksetonta.
Palautuspisteet ovat yleisesti ottaen pysyneet hyvin siisteinä ja väärinkäytöksiä ei juuri ole ilmennyt.
Mikäli palautuspisteestä aiheutuu jotain ongelmia, poistetaan kohde välittömästi käytöstä. Oikein
käytettynä piste tarjoaa seurakuntalaisille ja muillekin kirkkoalueella asioiville ihmisille helpon tavan
kierrättää keräyspaperi.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää tehdä sopimuksen Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa
keräyspaperin palautuspisteestä Kiukaisten kirkon/seurakuntakodin parkkipaikkaalueelle.
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan:
Kirkkoneuvosto päättää, että se ei tee sopimusta Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa
keräyspaperin palautuspisteestä Kiukaisten kirkon/seurakuntakodin parkkipaikkaalueelle. Seurakuntakodin lähietäisyydellä on jo tälläkin hetkellä kaksi keräyspaperin
palautuspistettä.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 11
________________________________________________________________________________
127 §
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
KL 10:1 §:n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta.
Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 on ollut 29.4.2015.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Hyväksytään kirkkovaltuuston 29.4.2015 pitämän kokouksen päätösten §§ 18 – 29
täytäntöönpano.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
128 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
10/2015 palkaton virkavapaus 1.8.-14.8.2015 /Isadora Reuna
11/2015 rippikoulumaksuista vapautukset
12/2015 turvallisuusvastuut kesän 2015 leireillä
13/2015 ehtoollisella avustamiseen luvat / Heljä Hartonen, Petteri Saarinen
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
9/2015: 12 kuukauden määräaikaistili, pääoma 300 000 euroa, avattu Euran
Nordeaan ajalle 22.5.2015 - 23.5.2016. Korko kiinteä 0,95 %.
10/2015: Taloustoimisto pidetään suljettuna kesälomien vuoksi ajalla 3. – 7.8.2015
11/2015: myönnetyt sairauslomat ajalla 1.4. – 31.5.2015
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 12
________________________________________________________________________________
129 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Seurakunnan keväällä lahjoittamat stipendit on saanut
Euran yhteiskoulun oppilas Matleena Pulkkinen,
Kiukaisten yhteiskoulun oppilas Tiia Valonen ja
Euran lukion ylioppilas Sanni Ruuhiala.
2. EI VERKKOSIVUILLE. PÖYTÄKIRJAN KOHDAN SAA NÄHTÄVÄKSEEN
TALOUSTOIMISTOSSA.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 13
________________________________________________________________________________
130 §
EI VERKKOSIVUILLE. PÖYTÄKIRJAN KOHDAN SAA NÄHTÄVÄKSEEN
TALOUSTOIMISTOSSA.
.
----------
131 §
AULI RANTEEN ASIA
Auli Ranne totesi, että Panelian kirkon parkkipaikalle ei tarvita invamerkkiä, mutta toiveena olisi
saada Panelian meijerin taakse vainajakylmiön sisäänkäynnin eteen pysäköinti kielletty kolmen
metrin leveydeltä –liikennemerkki.
---------
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 6/2015
24.6.2015
Tark.________ ________
Sivu 14
________________________________________________________________________________
132 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
---------
133 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
------------