Lausuntopyyntö 17.7.2015 Sisäministeriö pyytää kunnioittavasti

Lausuntopyyntö
1 (2)
17.7.2015
SMDno-2015-1186
Jakelussa mainituille
LAUSUNTOPYYNTö
Sisäministeriö pyytää kunnioittavasti lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta a n netu n asetu kse n (1 22120 1 4) m u uttam isesta.
Sisäministeriössä on virkatyönä valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta. Asetuksessa ehdotetaan
muutettavaksi asetuksen 3 luvun 1 $:ssä tarkoitettua pöytäkirjaamisvelvoitteen määräaikaa ja 22 $:ään lisättäväksi velvoite laatia selvitys myös asunnossa tapahtuneesta
valeostotoiminnasta.
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään periantaina 28.8.2015 mennessä.
Pyydämme toimittamaan lausunnon sähköisessä muodossa rtf-tiedostona osoitteella
[email protected] in.fi ja marko. merin [email protected]
Lisätietoja antaa tarvittaessa sisäministeriön erityisasiantuntija Marko Meriniemi (pois-
sa 20.7.-21.8.2015), puh. +358 295 488 561, ja sisäministeriön ylitarkastaja Jarkko
Nieminen, puh. +358 295 488 599.
Osastopäällikön sijaisena,
kansainvälisten ja EU-asioiden yksikön johtaja
d,fu*
Erkki Hämäläinen
Erityisasiantuntija
LIITTEET
Meriniemi
Asetusluonnos
Perustelumuistio
Postiosoite:
Käyntiosoitteet:
Sisäministeriö
Kirkkokatu 12, Helsinki
Vuorikatu 20, Helsinki
PL 26
00023 Valtioneuvosto
Puhelin:
Vaihde
0295 480 171
Faksi:
09 1 604 4635
Virkasähköpostiosoite
[email protected]
www.intermin fi
Lausuntopyyntö
Sisäministeriö
JAKELU
Liikenne- ja viestintäministeriö
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Eduskunnan oikeusasiamies
Valtioneuvoston oikeuskansleri
Valtaku n nansyyttäjänvi rasto
Tietosuojavaltu utetu n toim isto
Rajavartiolaitoksen esikunta
Poliisihallitus
Tulli
Keskusrikospoliisi
Suojelupoliisi
Helsingin syyttäjänvirasto
Poliisilaitokset (f 1)
Oikeuspoliitti nen tutkim uslaitos
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Poliisilakimiehet ry
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Lakimiesliitto ry
TIEDOKSI
Sisäministeri Orpo
Kansliapäällikkö Nerg
Erityisavustaja Kortelainen
Sisäministeriö/poliisiosasto yksiköt
2(2)
SISÄMINISTERIÖ
Muistio
17.7.2015
Liite 1
Erityisasiantuntija Marko Meriniemi
EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ESITUTKINNASTA, PAKKOKEINOISTA JA SALAISESTA TIEDONHANKINNASTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
1. Yleistä
Esitutkintalaki (805/2011), pakkokeinolaki (806/2011) ja poliisilaki (721/2011) tulivat
voimaan 1.1.2014, jolloin myös voimassa olevien esitutkintalain, pakkokeinolain ja
poliisilain nojalla annetut asetukset kumoutuvat. Tämä aiheutti tarpeen valmistella ja
säätää asetukset uusien lakien valtuussäännösten nojalla.
Esitutkintalain 11 luvun 10 §:ssä säädetään esitutkintalaista annettavista tarkemmista
säännöksistä seuraavasti.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin:
1) rikosilmoituksen kirjaamistavasta;
2) ryhmätunnistuksen järjestämisestä;
3) kuulustelupöytäkirjan ja esitutkintapöytäkirjan sisällöstä, rakenteesta
ja liitteistä.
Pakkokeinolain 11 luvun 4 §:ssä säädetään pakkokeinolaista annettavista tarkemmista
säännöksistä seuraavasti. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin:
1) pakkokeinojen käytön kirjaamisesta;
2) viranomaisten yhteistoiminnasta vangitsemisasiassa;
3) matkustuskieltoon liittyvistä toimenpiteistä ilmoittamisesta.
Pakkokeinolain 10 luvun 66 §:n ja poliisilain 5 luvun 64 §:n mukaan valtioneuvoston
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pakkokeinolain 10 luvussa tarkoitettujen salaisten pakkokeinojen ja poliisilain 5 luvussa tarkoitettujen salaisten tiedonhankintakeinojen käytön järjestämisestä ja valvonnasta sekä toimenpiteiden kirjaamisesta
ja valvontaa varten annettavista selvityksistä.
Edellä mainittujen valtuussäännösten nojalla annettiin 13 päivänä helmikuuta 2014
valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta.
Asetuksen säätämisen jälkeen on ilmennyt tarve tarkistaa asetusta eräiltä kohdin.
2
2. Valmistelu
Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.
Sisäministeriö lähetti 17.7.2015 asetusluonnoksesta lausuntopyynnön 30 eri taholle.
Lausunnon antoi xx tahoa. Osa lausunnonantajista ilmoitti, etteivät he anna lausuntoa.
Lausuntokierroksen jälkeen asetusluonnos on viimeistelty sisäministeriössä virkatyönä.
3. Yksityiskohtaiset perustelut
3 luku Salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot
1 §. Salaisen pakkokeinon ja salaisen tiedonhankintakeinon kirjaaminen. Pykälän 1
momentin mukaan pakkokeinolain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen pakkokeinon
tai poliisilain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen tiedonhankintakeinon käyttöä esittäneen tai siitä päättäneen taikka hänen määräämänsä esitutkintavirkamiehen olisi laadittava salaisen pakkokeinon tai salaisen tiedonhankintakeinon käytön lopettamisen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 90 päivän kuluessa pöytäkirja.
Salaisilla tiedonhankintakeinoilla ja salaisilla pakkokeinoilla puututaan kansalaisten
perusoikeuksien ydinalueeseen. Tämän vuoksi toimenpiteiden kirjaamisella mahdollisimman pian toimenpiteiden käyttämisestä on korostunut merkitys. Tämä on ollut eräs
välttämättömistä edellytyksistä, kun salaisista tiedonhankintatoimivaltuuksista on säädetty.
Nykyisen säännöksen pöytäkirjaamisvelvoitetta ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä muodostuisi joustavampi käytännön soveltajalle kuitenkaan tiedonhankinnan kohteen tai epäillyn oikeusturvaa vaarantamatta. Nykyisin pöytäkirja on laadittava ilman
aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa (salaisen pakkokeinon tai salaisen
tiedonhankintakeinon käytön lopettamisen jälkeen). Kyseistä 30 päivän määräaikaa
pidetään käytännön toiminnan kannalta liian tiukkana ja monessa tapauksessa mahdottomana toteuttaa. Näin on käynyt esimerkiksi tapauksissa, joissa kaikkia pöytäkirjaamisvelvoitteen piiriin kuuluvia tietoja ei ole esitutkintaviranomaisen tiedossa.
Uudessa 1 momentissa säädettäisiin aiempaa vastaavasta pääsäännöstä, jonka mukaan
pöytäkirja tulisi aina laatia niin pian kuin mahdollista, mitä ilmentää säännöksessä
mainittu "ilman aiheetonta viivytystä". Tällä tulisi olemaan uuden sääntelyn valossa
korostunut merkitys eikä 90 päivän poikkeuksesta saisi muodostua pääsääntö. Jos esimerkiksi pöytäkirjan laatimiseksi tarvittava tieto olisi 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen tiedossa, niin silloin pöytäkirjaan kirjaamisen tarpeettomalle viivyttämiselle ei
olisi perustetta. Kirjaamisperiaatteena on nykyisinkin ollut, että kirjaukset tehdään
pöytäkirjapohjalle aina sitä mukaan kuin tieto on käytettävissä. Pikaisella kirjaamisella
on merkitystä niin toimijoiden ja toimenpiteiden kohteiden oikeusturvan kannalta kuin
laillisuuden valvojien toteuttamaan laillisuuden valvontaan sekä seurantatietojen antamiseen eduskunnan oikeusasiamiehelle.
3
Ehdoton takaraja pöytäkirjan valmiiksi laatimiselle olisi 90 päivää. Pöytäkirjaamisvelvoite määräytyisi edellä mainittu huomioon ottaen niin, että pöytäkirja tulisi olla
laadittuna valmiiksi ennen kuin 90 päivän määräaika on kulunut umpeen. Jos pöytäkirjaamisvelvoitteen piiriin kuuluvia tieto ei olisi vielä tiedossa, niin kyseinen kohta
pöytäkirjassa tulisi jättää täyttämättä ja täydentää heti, kun tieto selviäisi.
22 §. Salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista laadittavat selvitykset. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin uusi 5 kohta, jonka mukaan pykälässä tarkoitettuun selvitykseen tulisi myös mainita asunnossa tapahtunut valeostotoiminta.
4. Voimaantulo
Asetus esitetään tulevaksi voimaan 1.10.2015.
Valtioneuvoston asetus
esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä päivänä
kuuta 2015
—————
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta
tiedonhankinnasta annetun asetuksen (122/2014) 3 luvun 1 ja 22 §, seuraavasti:
3 luku
Salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot
1§
Pöytäkirjaaminen
Pakkokeinolain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen pakkokeinon tai poliisilain
(872/2011) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen tiedonhankintakeinon käyttöä esittäneen
tai siitä päättäneen taikka hänen määräämänsä esitutkintavirkamiehen on laadittava salaisen pakkokeinon tai salaisen tiedonhankintakeinon käytön lopettamisen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 90 päivän kuluessa, pöytäkirja.
Poliisilain 5 luvun 17 §:n 5 momentissa, 19
§:n 5 momentissa ja 21 §:n 4 momentissa
tarkoitettu tekninen tarkkailu on kirjattava.
22 §
Salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista laadittavat selvitykset
Esitutkintaviranomaisen on laadittava vuosittain selvitys pakkokeinolain 10 luvussa
tarkoitettujen salaisten pakkokeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta sekä
poliisilain 5 luvussa tarkoitettujen salaisten
tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta. Poliisia ja rajavartiolaitosta koskevat selvitykset on toimitettava sisäministeriölle, tullia koskeva selvitys valtiovarainministeriölle ja puolustusvoimia koskeva selvitys puolustusministeri-
ölle vuosittain. Ministeriöiden on toimitettava salaisten pakkokeinojen sekä salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen
käytöstä ja valvonnasta kertomukset eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on mainittava tiedonhankintamenetelmittäin:
1) salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevien päätösten lukumäärä;
2) perusteina olleet rikokset;
3) salaisen pakkokeinon tai salaisen tiedonhankintakeinon kohteeksi joutuneiden
henkilöiden lukumäärä;
4) asunnossa tapahtunut peitetoiminta;
5) asunnossa tapahtunut valeostotoiminta;
6) tietolähteen rekisteröintiä koskevien
päätösten lukumäärä;
7) arvio toiminnan merkityksellisyydestä;
8) salaisen pakkokeinon käytöstä ja salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittaminen;
9) kuuntelukieltojen alainen kuuntelu;
10) ylimääräisen tiedon käyttäminen;
11) toiminnan yhteydessä havaitut ongelmat, kehittämistarpeet ja muut merkittävät
seikat.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on myös mainittava harhauttavien tai
peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien
asiakirjojen määrä ja laji tiedonhankintamenetelmittäin.
______________
Tämä asetus tulee voimaan
kuuta 20 .
päivänä
2
Helsingissä
päivänä
kuuta 20 .
Sisäministeri Petteri Orpo
Erityisasiantuntija Marko Meriniemi