Perusopetuksen lukuvuositiedote 2015-2016

MIKKELIN KAUPUNGIN
PERUSOPETUS
LUKUVUOSITIEDOTE
2015 - 2016
SÄILYTÄ TIEDOTE LUKUVUODEN AJAN
http://www.mikkeli.fi
1
Sisällysluettelo
Oma koulu ...................................................................................................................................... 4
Kasvatus- ja opetusjohtajan tervehdys ............................................................................................ 5
Sivistystoimi.................................................................................................................................... 7
Psykososiaalinen oppilashuolto ................................................................................................... 7
Perusopetuksen koulut ................................................................................................................... 8
Anttolan yhtenäiskoulu ............................................................................................................... 8
Haukivuoren yhtenäiskoulu ......................................................................................................... 8
Ihastjärven koulu ........................................................................................................................ 8
Kalevankankaan koulu................................................................................................................. 8
Launialan koulu ........................................................................................................................... 9
Lähemäen koulu.......................................................................................................................... 9
Mikkelin Lyseon koulu ................................................................................................................. 9
Moision koulu ............................................................................................................................. 9
Olkkolan koulu ............................................................................................................................ 9
Otavan koulu............................................................................................................................... 9
Peitsarin koulu ...........................................................................................................................10
Päämajakoulu ............................................................................................................................10
Rahulan koulu ............................................................................................................................10
Rantakylän yhtenäiskoulu ..........................................................................................................10
Ristiinan yhtenäiskoulu ..............................................................................................................10
Rouhialan koulu .........................................................................................................................10
Rämälän koulu ...........................................................................................................................10
Sairilan koulu..............................................................................................................................10
Suomenniemen koulu ................................................................................................................11
Tuppuralan koulu .......................................................................................................................11
Urheilupuiston koulu ..................................................................................................................11
Urpolan koulu ............................................................................................................................11
Vanhalan koulu ..........................................................................................................................11
Oppivelvollisuus ............................................................................................................................ 12
Poissaolot ja varhaisen tuen toimintamalli .................................................................................... 12
Opetukseen liittyviä asioita ........................................................................................................... 13
Vieraiden kielten opetus ............................................................................................................14
Musiikki- ja liikuntaluokat...........................................................................................................14
ET-opetus ...................................................................................................................................14
Oppilashuolto.............................................................................................................................14
Kouluruokailu ................................................................................................................................ 16
Koulukuljetukset ........................................................................................................................... 16
Erityisopetus ................................................................................................................................. 17
Oppilaan ohjaus ............................................................................................................................ 17
Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ............................................................................. 17
Hammashoito ............................................................................................................................... 20
2
Kouluterveydenhuolto .................................................................................................................. 20
Vakuutukset.................................................................................................................................. 22
Mikkelin kaupungin kulttuuripolku ................................................................................................ 22
Iltapäivätoiminta........................................................................................................................... 24
Neuvottelukunnat ......................................................................................................................... 24
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ....................................................................................... 25
Muistiinpanoja .............................................................................................................................. 26
3
Tämä on yleistiedote Mikkelin kaupungin perusopetuksen hallinnosta ja oppilashuollosta lukuvuonna 2015 - 2016.
Tavoitteena on antaa tietoa niistä palveluista, joita oppilailla ja heidän huoltajillaan on käytettävissään sivistystoimessa sekä ohjata oikean henkilön puoleen
erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
Oma koulu
Koulun nimi _____________________________________________________
Koulunjohtaja/rehtori _____________________________________________
Luokanopettaja/luokanvalvoja ___________________________________
___________________________ ______________________________________
Puhelin kouluun
Puhelin kotiin
__________________________________________________________________
Koulun osoite
Opettajaan saa varmimmin yhteyden:
__________________________________________________________________
Syyslukukausi
12.08.2015 - 18.12.2015
Kevätlukukausi
04.01.2016 - 04.06.2016
Syysloma
19.10.2015 - 25.10.2015
Joululoma
21.12.2015 - 03.01.2016
Talviloma
29.02.2016 - 06.03.2016
4
Kasvatus- ja opetusjohtajan tervehdys
Tulevaisuuden koulua kohti
Tänä vuonna Mikkelissä ensimmäistä luokkaa on aloittamassa 518 oppilasta ja koko perusopetuksessa 4941
oppilasta. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen muodostamalla tulosalueella työskentelee yhteensä yli
1000 työntekijää ja vastaamme yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa yli 7000 lapsen kasvatuksesta ja
opetuksesta päivittäin. Hyvän, turvallisen, oppimisen ja kasvun mahdollistavan arjen luominen on meillä
tärkeää jokaisena päivänä. Useita koulujamme on kesän aikana remontoitu, ja muutamilla kouluilla korjausja muutostyöt jatkuvat myös tulevan lukuvuoden aikana. Tuleva lukuvuosi tulee olemaan vahvasti myös
sisällöllisen kehittämisen aikaa, sillä sen aikana työstetään valtakunnallisten perusteiden pohjalta uutta
opetussuunnitelmaa otettavaksi käyttöön ensi syksynä.
Uudet valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin joulukuussa 2014. Ne
otetaan käyttöön kunta- ja koulukohtaisilla osuuksilla täydennettyinä 1.8.2016. Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 19.3.2015 perusopetukselle tuntijaon, jossa panostetaan valtakunnallisen minimin
lisäksi mm. alkuopetukseen, ympäristöoppiin ja yläkoulujen valinnaisuuteen. Perusopetuksen vuosiluokat 16 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016-2017.
Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017 alkaen uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä. Siirtymävaihe toteutetaan porrastetusti, jotta taataan oppilaiden vähimmäistuntimäärien täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen
päättöarviointi. Portaittaisella siirtymisellä uuteen tuntijakoon halutaan myös helpottaa kuntien siirtymävaiheen järjestelyjä ja oppimateriaalihankintoja. Uusista opetussuunnitelman perusteista ja niihin liittyvästä
koulutustarjonnasta löytyy lisätietoa osoitteesta www.oph.fi.
Työrauhalaki
Miten saada oppimistilanne sellaiseksi, että siellä on kaikkien turvallista oppia ja kasvaa? Jo vuosien ajan on
toivottu opettajille ja kasvattajille lisää oikeuksia ja keinoja puuttua ongelmatilanteisiin. Koulujen työrauhaa
koskevat perusopetuslain muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014 alkaen. Muutoksilla halutaan turvata
koulujen työrauha ja lisätä hyvinvointia sekä oppilaiden osallisuutta. Lain mukaan ensisijainen toimenpide
oppilaan rikkoessa koulun sääntöjä on kasvatuskeskustelu, joka on ollutkin usealla koululla käytössä jo aiemmin. Lisäksi laki antaa ohjeet muuhun kurinpitoon, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan
poistamiseen ja oppilaiden tavaroiden tarkastamiseen tarvittaessa.
Opetusryhmien pienentäminen ja opetuksen tuki
Valtakunnallisesti on käyty keskustelua siitä, olisiko opetusryhmien kokoa syytä rajata lailla tai asetuksella.
Mikkeli on saanut useampana vuonna peräkkäin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta opetusryhmien
pienentämistä varten. Alkavaa lukuvuotta varten saimme tähän tarkoitukseen 328 200 euroa. Saatu summa
on selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna, koska valtakunnan tasolla nämä avustusrahat puolitettiin viime vuonna. Tämän summan avulla saamme kuitenkin monta opetusryhmää jaettua joko kokonaan tai osittain. Jako tehtiin keväällä koulukohtaisen tuntikehyksen määrittelyn yhteydessä ja on kouluillamme käytössä koko lukuvuoden ajan. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisavustusta saimme jälleen entistä enemmän,
peräti 165 000 euroa. Avustus kohdennetaan kuudelle koululle nk. tsempparien palkkaamiseen sekä 30
opettajalle järjestettävän Lapset puheeksi- koulutuksen aiheuttamiin sijaiskustannuksiin. Lisäksi perusopetus on saanut rahoitusta useista eri lähteistä oppilaiden hyväksi lukuvuodeksi 2015-2016 mm. toimintakulttuurin kehittämiseen, tieto- ja vuorovaikutusteknologian hyödyntämiseen, kerhoihin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, opetusryhmien pienentämiseen, avustavan henkilöstön palkkaamiseen, henkilöstön
kouluttamiseen, väkivallan ehkäisymallien laadintaan. Talousnäkymät ovat tällä hetkellä varsin vaikeat sekä
kansainvälisellä että paikallisella tasolla. Nähtäväksi jää, onko em. avustuksia mahdollista jatkossa saada ja
miten valtionosuudet ja verotulokertymät kunnissa jakautuvat. Toivottavasti toimintamme saa riittävän
tuen ja rahoituksen myös jatkossa.
5
Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan vuosi sitten. Yhteisölliset hyvinvointiryhmät (YHR) ovat järjestäytyneet
viime vuonna, minkä johdosta koulut ovat saaneet ennaltaehkäisevän osallisuus- ja hyvinvointikasvatuksen
kumppaneiksi koulukuraattoreita, -terveydenhoitajia ja -psykologeja sekä muita yhteistyötahoja. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat aloittaneet oman työnsä uudelleen jäsentämisen, jotta aikaa yhteisölliselle ja
ennaltaehkäisevälle luokkien ja ryhmien kanssa työskentelylle saataisiin aiempaa enemmän. Opettajat voivat saada jatkossa yhä useammin kuraattorin tai psykologin työparikseen luokkaan esim. tunnetaito- ja mielenterveyskasvatuksen merkeissä. Yksilöllisen oppilashuollon osalta siirryttiin oppilashuoltoryhmistä yksilöllisiin monialaisiin ryhmiin ja tietosuoja-asioita tarkennettiin.
Viime syksynä toteutimme perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Täydellisen liikuntakuukauden, joka
onnistui niin hyvin, että toimintamalli huomioitiin myös valtakunnallisesti. Täydellisen liikuntakuukauden
pohjalta on rakentumassa Liikkumisen unelmavuosi, josta hankkeessa vahvasti mukana oleva Hannu Korhonen ([email protected]) tiedottaa tarkemmin. Perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikkumista koskeva verkostotyöpaja on 25.8.2015. Liikkumisen unelmavuoden toteuttamisessa on keskeistä
laaja-alainen yhteistyö ja toimintojen kehittäminen kokeillen, jolloin jokaisella asukkaalla on mahdollisuus
osallistua ideointiin, kokeilujen toteuttamiseen ja oman unelmavuoden toteuttamiseen. Liikkumisen unelmavuosi alkaa Mikkelissä 1.10.2015. Työpajojen ohjelmat ja ilmoittautumiset seuraavasta linkistä:
www.liikkuvamikkeli.fi.
Oikein hyvää alkavaa lukuvuotta toivottaen
Seija Manninen
kasvatus- ja opetusjohtaja
6
Sivistystoimi
Osoite: Maaherrankatu 9 - 11 (PL 206), 50100 MIKKELI
puh. vaihde 015 1941
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]
Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen
Sihteeri, johdon sihteeri Tiina Turunen
Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen
Sihteeri, toimistosihteeri Päivi Turunen
Kehittämispäällikkö Aila Marjamaa
Henkilöstöasiat, palvelusuhdepäällikkö Sari Markus
Henkilöstöasiat, toimistosihteeri Seija Tikkanen
Henkilöstöasiat, toimistosihteeri Pirjo Kotro
Talousasiat, talouspäällikkö Paula Sihvonen
Talousasiat, taloussuunnittelija Päivi Salovainio
Talousasiat (hankkeet), toimistosihteeri Arja Hämäläinen
Oppivelvollisuusasiat, koulukuljetushakemukset
ma. toimistosihteeri Susanna Keminen
Laskut, koulutilojen varaukset, koulutapaturmat,
palveluneuvoja Armi Karvonen
Esiopetus, erityisopetus, iltapäivätoiminta, toimistosihteeri Päivi Turunen
ATK-erityissuunnittelija Jorma Rannaste
Maahanmuuttajaopetus Maaret Deufel-Kirjalainen
Telefax
044 794 3000
050 311 7506
044 794 3010
044 794 3013
040 129 4522
044 794 3002
194 3008
194 3004
044 794 3003
040 762 9065
040 129 4222
194 3005
040 129 4768
044 794 3013
044 794 3019
050 311 7013
194 3009
Psykososiaalinen oppilashuolto, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli
Koulupsykologi Susanna Muttilainen
Koulupsykologi Aija Sairanen
Koulupsykologi Ulla Sopanen
Koulukuraattori Kirsti Jalkanen
Koulukuraattori Maiju Marttinen
Koulukuraattori Kaarina Mehto
Koulukuraattori Mari Merta
Ma. koulukuraattori Katriinan Noponen 1.9.2015-3.6.2016
Koulukuraattori Sarita Virtanen
044 794 3014
044 794 3016
040 672 5120
044 794 2786
044 794 2778
044 794 2785
040 674 2270
044 794 2786
044 794 3034
Kyytineuvo, oppilaskuljetukset
kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen
kuljetuskoordinaattori Nina Manninen
044 794 5160
044 794 5120
7
Perusopetuksen koulut
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2, 52100 Anttola
Telefax
Rehtori Susanna Savander
Toimisto, koulusihteeri Annamari Terästi
Vararehtori Sirpa Rossi
Opettajainhuone
1. - 2. lk
2. - 6. lk
7. – 9. lk
194 3174
044 794 3170
044 794 3173
044 794 3172
194 3171
050 311 7006
050 311 7009
050 311 7010
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3, 51600 Haukivuori
Rehtori Sanna Eromäki
Koulusihteeri Leena Roponen
- toimisto
Opettajat
Oppilaanohjaaja Helena Manninen
Teknisen työn tila
Erityisluokka
Laaja-alainen erityisopetus 1-6 luokat
Laaja-alainen erityisopetus 7-9 luokat
Iltapäivätoiminta
Esikoulu
Terveydenhoitaja
Ruokapalveluvastaava
044 794 5640
044 794 5643
040 129 4126
015 412 185
044 794 5642
040 189 4239
044 794 5658
044 794 5647
044 794 5646
044 794 5657
044 794 5641
044 794 5623
044 794 5645
Ihastjärven koulu, Ihastjärventie 170, 50970 Mikkeli
Vs. rehtori Jarmo Hänninen
044 794 5504
Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, 50100 Mikkeli
Ma. rehtori Janne Syrjäläinen
Apulaisjohtaja Marita Hokkanen
Apulaisjohtaja Eila Räsänen
Toimisto: koulusihteeri Jaana Thure, vs. Annu Kiuru
Opettajat
Oppilaan ohjaaja Ulla Mälkiäinen-Löhönen
Erityisopettaja Satu Pekonen
Erityisopettaja Jaana Siitari
Koulukuraattori Kaarina Mehto
Kouluterveydenhoitaja Katja Ruottinen
Ravintola: Palveluvastaava Paula Louhipohja
Talonmies-vahtimestari Jouko Pöyry
050 311 7525
050 311 7523
050 311 7524
050 311 7520
194 3915
050 311 7526
050 311 7527
050 311 7528
044 794 2785
044 794 4660
050 311 7533
050 311 7534
8
Launialan koulu, Saimaannorpankatu 1, 50190 Mikkeli
Rehtori Matti Seppänen
Toimisto: koulusihteeri Paula Roikonen
Opettajat
Keittiö
044 794 2704
194 2803
194 2900
040 129 4657
Lähemäen koulu, Kisatie 5, 50170 Mikkeli
Rehtori Vesa Räsänen
Toimisto: koulusihteeri Paula Roikonen
Opettajat
Erityisopettaja
Koulunkäyntiavustaja/koulukuljetukset
Keittiö
044 794 2919
194 2806
194 2807
044 794 5592
044 794 5595
040 129 4658
Mikkelin Lyseon koulu, Porrassalmenkatu 30, 50100 Mikkeli
Telefax
Rehtori Jari Luukkonen
Toimisto: koulusihteeri Tuulikki Karlsson
Opettajat
Oppilaan ohjaaja Aini Rouhiainen
Oppilaan ohjaaja Erja Öhman
Kuraattori Maiju Marttinen
Keittiö
Erityisluokat
Sairaalaopetus 7 - 9 lk (Moision sairaala)
Henna Nykänen
Marika Pajunen
194 2871
044 794 2772
194 2872
194 2873
050 311 7044
044 794 2850
044 794 2778
040 129 4662
050 311 7270
044 794 5697
044 794 3271
Moision koulu, Kyläkouluntie 2, 50500 Mikkeli
Telefax
Rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen
Toimisto ja opettajat
Koulusihteeri-vahtimestari Pelleri Makkonen
Keittiö
194 2915
044 794 2703
050 311 7104
044 794 5278
040 129 4292
Olkkolan koulu, Porrassalmentie 57, 50100 Mikkeli
Telefax
Rehtori Marko Uotila
Opettajat
176 537
044 794 5320
176 515
Otavan koulu, Otavantie 2, 50670 Otava
Rehtori Heikki Oksa
Toimisto: koulusihteeri Marjatta Eljos ti ja pe klo 9 - 13:30
Opettajat
Koulukännykkä
Tekninen työ
Keittiö
044 794 3061
194 3060
050 581 2380
044 794 3066
040 129 4682
194 3576
9
Peitsarin koulu, Peitsarinkuja 6, 50170 Mikkeli
Rehtori Katariina Vilén
Toimisto: koulusihteeri Seija Tiainen
Opettajat
Autistien luokka
Autistien iltapäivähoito
044 794 2702
194 2901
040 129 4486
194 2811
040 129 4488
Päämajakoulu, Otto Mannisenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Rehtori Heikki Väätäinen
Toimisto: vs. koulusihteeri Arja Nieminen
Erityisopettaja Leena Sipilä
Erityisopettaja Minna Äikäs
044 794 2705
044 794 2814
050 311 7239
044 794 2913
Rahulan koulu, Rahulantie 26 A, 51720 Rahula
Ma. rehtori Markus Torniainen
176 177
050 311 7454
Rantakylän yhtenäiskoulu, Vanhamäentie 2, 50600 Mikkeli
Telefax (toimisto)
Rehtori Eija Tynkkynen
Apulaisrehtori Elisa Huokko
Toimisto (luokat 1 - 6): koulusihteeri Marjatta Eljos
Toimisto (luokat 7 - 9): koulusihteeri Ritva Manninen
Opettajat luokat 1 - 2
Erityisopettaja (luokat 1-4) Anne Tuukkanen
Erityisopettaja (luokat 1-4) Sanna Hannus
Erityisopettaja (luokat 5-9) Arja Kuuva
Erityisopettaja (luokat 5-9 Johanna Manninen
Oppilaan ohjaaja Leena Saavalainen
Koulukuraattori Sarita Virtanen
Keittiö; emäntä Hannele Elo
Laitosmiehet
194 3024
044 794 3020
044 794 3040
194 3041
194 3023
194 3042
194 3031
050 5812 352
044 7945 325
040 1294 753
040 1294 752
044 794 3025
044 794 3034
044 794 5547
044 794 3032
Ristiinan yhtenäiskoulu, Mäkitie 30, 52300 Ristiina
Rehtori Hämäläinen Matti V
Apulaisjohtaja Erkki Salmela
Toimisto (luokat 1 - 6): koulusihteeri Tanja Koistinen
Toimisto (luokat 7 - 9): koulusihteeri Mirja Luntinen
Opettajainhuone
Keittiö
040 717 1881
040 129 4724
040 766 8056
040 865 5360
040 569 8771
040 356 8845
Rouhialan koulu, Koulukatu 23, 50100 Mikkeli
Rehtori Heikki Väätäinen
Apulaisjohtaja Satu Lantta
Opettajat
Keittiö
044 794 2705
044 794 2410
194 2819, 050 311 7582
040 129 4659
Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1, 50300 Mikkeli
Rehtori Kirsi-Marja Hamonen
224 046
050 311 7077
Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 2, 50180 Mikkeli
Rehtori Olli Manninen
Opettajat
Keittiö
176 766
044 794 4948
044 794 5855
176 452
Opettajat luokat 3 - 9
10
Suomenniemen koulu, Opinraitti 20, 52830 Suomenniemi
Rehtori Erkki Salmela
Opettajat
050 572 6722
040 034 8255
Tuppuralan koulu, Nuottakatu 1, 50190 Mikkeli
Telefax
Rehtori Antti Veijonen
Toimisto: ma. koulusihteeri Rauni Torniainen
Opettajat
Erityisluokat
Koulunkäyntiavustaja/koulukuljetukset
Keittiö
040-1294660
194 2826
044 794 2700
194 2827
194 2828
194 2829
044 794 5597
040 129 4660
Urheilupuiston koulu, Anni Swanin katu 6, 50100 Mikkeli
Telefax
Rehtori Mika Huovinen
Apulaisjohtaja, lehtori Annemari Kukkonen
Toimisto: ma. koulusihteeri Marjo Bovellan
Opettajat
Opinto-ohjaaja Erja Karjola
044 794 5339
Opinto-ohjaaja Matti Pekurinen
Laaja alainen erityisopetus, Suvi-Pia Ojamaa
Laaja alainen erityisopetus 2, Päivi Porokka
Luokkamuotoinen erityisopetus
Ma. koulukuraattori Katriina Noponen
Keittiö
194 2860
044 794 2776
044 794 5324
040 129 4391
194 2862, 044 794 2862
044 794 5340
040 129 4392
040 129 4393
050 311 7250
044 794 2786
040 129 4389
Urpolan koulu, Rinnekatu 8, 50100 Mikkeli
Vs. rehtori Kirsi-Marja Janhunen
Varajohtaja Pertti Hotti
Toimisto: koulusihteeri Jonna Linnarinne-Parkkonen
Opettajat
Erityisopetus
Keittiö
Sairaalaopetus 1 - 6 lk Lammenranta (Moisiontie 6)
Terhi Saarelainen
Anniina Väisänen
Anu Kokkonen
044 794 3070
044 794 2902
044 794 2835
Vanhalan koulu, Raviradantie 18, 50100 Mikkeli
Rehtori Jari Jalkanen
Opettajat
Minna Pastila/Koulukyydit
044 794 5070
050 311 7216
050 311 7216
044 794 2416
044 794 2834
194 2833
194 2834
050 311 7299
040 129 4661
11
040-1294660
Oppivelvollisuus
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää
seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta (POL 25).
Oppivelvollisen ensisijainen oikeus ja velvollisuus on osallistua perusopetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, että oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuutensa. Jos oppilas laiminlyö oppivelvollisuutensa suorittamisen, voidaan huoltaja tuomita sakkoon.
Poissaolot ja varhaisen tuen toimintamalli
Huoltajat ilmoittavat poissaoloista viereisen sivun mallin mukaan.
Mikkelissä on luotu yhteistyössä sivistystoimen, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa varhaisen
tuen malli oppilaan poissaoloihin. Toimintamalli on käytössä Mikkelin kouluilla. Sen avulla halutaan ennaltaehkäistä poissaoloihin liittyvää syrjäytymisen uhkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
12
SAIRAUSPOISSAOLO
Oppilas
sairastuu
Huoltaja ilmoittaa
kouluun oppilaan poissaolosta ensimmäisen
poissaolopäivän
aamupäivän aikana.
Oppilas huolehtii sairauden aikana mahdollisuuksien mukaan
koulutehtävistään
LUVATON POISSAOLO
Toistuvat tai muuten
epäselvät sairauspoissaolot
Luokanopettajaa/-ohjaaja
keskustelee huoltajan ja
oppilaan kanssa ja ohjaa
kouluterveydenhoitajalle/
lääkärille kun poissaoloja yli
15–20 tuntia.
Terveydenhoitajan palaute
huoltajalle, luokanopettajalle/-ohjaajalle
Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana.
Oppilas on poissa yksittäisiä tunteja.
Huoltajalla ei tietoa poissaolosta.
Luokanopettaja/-ohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan viimeistään seuraavana päivänä.
Luokanopettaja/-ohjaaja/aineenopettaja sopii huoltajan ja oppilaan
kanssa luvattomien poissaolojen suorittamisesta
Luokanopettaja/-ohjaaja keskustelee
huoltajan ja oppilaan kanssa ja ohjaa
kuraattorille viimeistään, kun luvattomia poissaoloja on 15 – 20 tuntia.
Epäselvät tai luvattomat poissaolot on selvitetty ja korvattu
Kuraattorin palauta huoltajille/luokanopettajalle/-ohjaajalle
Mikäli epäselvät tai luvattomat poissaolot jatkuvat selvittelyistä huolimatta, pidetään
neuvottelu huoltajien ja oppilaan kanssa. Kokoonpano tilanteen mukaan (luokanopettaja, luokanohjaaja, rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opo, koulupsykologi ja tarvittaessa koulun ulkopuolinen tukitaho).
Neuvottelussa sovitaan tuki, työnjako ja seuranta.
Laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma.
Jos poissaoloja on 100 tuntia/lukuvuosi tai jos koulun ja kodin sekä muiden tukitahojen
toimenpiteet ovat riittämättömiä, tehdään lastensuojelutarpeen arviointipyyntö/lastensuojeluilmoitus sekä luvattomista poissaoloista ilmoitus kasvatus- ja opetusjohtajalle oppivelvollisuuden laiminlyönnistä (perusopetuslaki).
Lastensuojelu kutsuu koolle neuvottelun, johon kutsutaan koulun edustajat mukaan. Kutsu
osoitetaan rehtorille, joka nimeää koulun edustajan/edustajat.
13
Opetukseen liittyviä asioita
Vieraiden kielten opetus
Kaikille yhteisen A1-kielen opetus aloitetaan 3. luokalta alkaen. A1-kielinä opetetaan englantia.
Perusopetuksen vapaaehtoisen A-kielen opetus aloitetaan 4. luokalta alkaen. A-kielenä opetetaan englannin,
saksan, ranskan ja venäjän kieltä. Opetus aloitetaan, mikäli asian omaisen kielen valinneita koulussa on vähintään 12 oppilasta.
Musiikki- ja liikuntaluokat
Musiikkiluokat 3 - 6 on sijoitettu Päämajakoululle ja 7 - 9 Urheilupuiston koululle. Liikuntaluokat 7 - 9 on sijoitettu Kalevankankaan koululle.
ET-opetus
Uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla on oikeus saada elämänkatsomustiedon (=ET) opetusta. Vähintään
kolmelle oppilaalle perustetaan koulussa oma ryhmä tai opetus järjestetään koulujen yhteistyönä. Huoltajan
tulee ilmoittaa koulunjohtajalle/rehtorille ET-opetuksen tarpeesta.
Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille.
Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä oppilas itse, huoltaja, opettaja, oppilaan ohjaaja ym.
Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollollinen
toiminta edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Koulun oppilashuoltoon sisältyvät
muun muassa seuraavat osa-alueet: kouluruokailu, koulukuljetus, erityisopetus, oppilaanohjaus, psykososiaaliset palvelut, hammashoito ja terveydenhuolto.
14
Oppilashuolenpidonkokonaisuus koulun arkityössä rakentuu
seuraavista kokonaisuuksista ja toimijoista
OHR = oppilashuoltoryhmä
Lähde: Leena Nousiainen (2010, oppilashuolenpidon prosessikoulutus)
15
Kouluruokailu
Kouluruokailu on osa oppilashuoltoa ja samalla se on osa koulun kasvatusta
ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on tarjota hengähdystauko
opiskelun keskellä sekä ylläpitää oppilaan terveyttä ja auttaa jaksamaan
oppimista. Kouluruokailu täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa,
ohjaa terveelliseen ravitsemukseen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja
opettaa ruokailutapoja. Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä
mainittujen tavoitteiden toteutuminen. Kouluateria sisältää keskimäärin
kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat. Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille.
Ruokavalio valmistetaan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituksen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huolehtia ruokavalionsa
noudattamisesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenkilökuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio
jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua
kouluterveydenhoitajan kanssa. Koulujen ruokalista ilmoitetaan viikoittain lehdessä ja on luettavissa osoitteessa www.mikkeli.fi. Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä, he voivat ottaa
yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh. 044 794 2256.
Koulukuljetukset
1. Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Mikkelin kaupungista kotoisin oleville peruskoulua käyville oppilaille, joilla perusopetuslain 32 §:n
mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään
yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun.
2. Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus
muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa
oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
3. Sivistystoimen järjestämässä esiopetuksessa oleva esioppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km.
4. 1. - 2. luokan oppilas saa maksuttoman kuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km.
5. Esioppilaille ja peruskoulun 1. - 2. lk:n kuljetusoppilaalle, jolle jää kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin yli 2 km
ja 3. - 9 lk:n oppilaalla yli 3 km, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus.
6. Oppilas pääsee kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta
vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen tehneiltä kuljetuksesta peritään
linja-autolipun sarjalipun suuruinen hinta, jonka kaupunki laskuttaa huoltajalta. Maksusitoumuksen voi tehdä
koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta. Mikäli koulureitiltä joudutaan poikkeamaan siten, että poikkeaman kustannukset ylittävät em. linja-autolipun hinnan, kaupunki ei korvaa ylimääräisiä kilometrejä, vaan veloittaa ne
huoltajalta taksin kilometrikorvauksen mukaan.
7. Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan em. periaatteista poiketen järjestää peruskoulun oppilaalle
maksuton koulukuljetus.
8. Haja-asutusalueella koulukuljetuksissa kulkevilta muilta matkustajilta peritään linja-autolipun kertamaksun
hinta, joka vähennetään autoilijalle maksettavasta koulukuljetuskorvauksesta.
16
9. Kaupunki järjestää edellä mainituista periaatteista poiketen välituntikuljetuksia, maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oman äidinkielen, ET-opetuksen, ortodoksisen uskonnon, mahdollisten muiden vähemmistöuskontojen ja muunkin opetuksen keskittämisen vuoksi silloin, kun keskittäminen on perusteltua opetuksen tarkoituksenmukaisuus- ja/tai taloudellisuusperustein.
Erityisopetus
Erityisopetuksen lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Uusi erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilasta, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, voidaan tukea
mm. tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen avulla muun opetuksen yhteydessä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.
Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai
muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta. Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen antamista koskeva päätös, asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa. Oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään tehdään ennen päätöksentekoa psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus taikka sosiaalinen selvitys. Kasvatus- ja opetusjohtaja tekee erityisentuen otto- ja siirtopäätökset. Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).
Oppilaan ohjaus
Oppilaan ohjaajien tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen:
-
opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa
opiskeluteknisissä kysymyksissä
oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa
Oppilaan ohjaajien työhön sisältyvät tiedotustehtävät ja yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön, koulu- ja työvoimaviranomaisiin, muihin kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.
Oppilaan ohjaaja on tavattavissa yläkoululla päivittäin koulun työaikana.
Ammatinvalinta-asioissa auttavat myös työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologit, joille oppilaat voivat varata ajan itse tai oppilaan ohjaajan välityksellä.
17
Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
Palvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa. Jokaiselle koululle on nimetty koulukuraattori ja koulupsykologi.
18
Koulupsykologi Aija Sairanen, puh. 044 7943016
aija.sairanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Ihastjärvi, Kalevankangas, Otava, Rantakylä ja Vanhala
Koulupsykologi Ulla Sopanen, puh. 040 6725120
maarit.gronroos(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Anttola, Launiala, Olkkola, Rahula, Ristiina, Suomenniemi, Tuppurala, Urheilupuisto ja Urpola
Koulupsykologi Susanna Muttilainen, puh. 044 7943014
susanna.muttilainen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Haukivuori, Lähemäki, Mikkelin Lyseo, Moisio, Peitsari, Päämajakoulu, Rouhiala, Rämälä ja Sairila
Koulukuraattori Kirsti Jalkanen, puh. 044 7942786
kirsti.jalkanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Launiala, Moisio, Tuppurala ja Urpola
Koulukuraattori Kaarina Mehto, puh. 044 7942785
kaarina.mehto(at)mikkeli.fi, os. Raviradantie 16, 50100 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Kalevankangas, Ihastjärvi, Päämajakoulu, Rouhiala ja Vanhala
Ma. koulukuraattori Katriina Noponen, puh. 044 7942786
katriina.noponen(at)mikkeli.fi, os. Anni Swanin katu 6, 50100 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluu Urheilupuiston koulu
Koulukuraattori Maria Merta, puh. 040 6742270
maria.merta(at)mikkeli,fi, os. Mäkitie 30, 52300 Ristiina
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Ristiina, Anttola, Olkkola, Peitsari ja Suomenniemi
Koulukuraattori Maiju Marttinen, puh. 044 7942778
maiju.marttinen(at)mikkeli.fi, os. Porrassalmenlkatu 30, 50100 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Mikkelin Lyseo, Lähemäki, Rahula, Rämälä ja Sairila
Koulukuraattori Sarita Virtanen, puh. 044 7943034,
sarita.virtanen(at)mikkeli.fi, os. Vanhamäentie 2, 50600 Mikkeli
Toimialueeseen kuuluvat koulut: Rantakylä, Otava ja Haukivuori
Koululaista ja hänen perhettään auttavat myös mm. seuraavat toimipaikat:
Lasten kehityksen tukiyksikkö
os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
p. 194 2344, päivystävä työntekijä ma-pe klo 12-13
Nuorten Olkkari
os. Maaherrankatu 12, 50100 Mikkeli
p. 044 794 3266 (klo 13 - 17)
olkkari (at) mikkeli.fi
www.mikkelinolkkari.fi
facebook.com/mikkelinolkkari
19
Mikkelin keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat
os. Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli
p. 015 3511. Tarvitaan lääkärin lähete.
Sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun virka-ajan päivystys
p. 044 794 2394 (ma-pe klo 8 - 11 ja klo 12 - 16),
virka-ajan ulkopuolella päivystys puh. 112
Hammashoito
Koululaisten hammashoitoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä soittamalla ajanvaraukseen ma-pe klo 7:30 - 15 puh. 194 4410.
Koululaisten suun terveystarkastukset toteutetaan Mikkelissä valtioneuvoston asetuksen (380/2009) mukaisesti: ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat
kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä syntymävuoden perusteella. Lisäksi 3. luokan
oppilaat kutsutaan suuhygienistin vastaanotolle terveystarkastukseen, jossa myös tarvittaessa tehdään oikomishoidon tarpeen kartoitus oikomishoidon erikoishammaslääkärin toimesta. Myös vanhemmilla on mahdollisuus varata aikaa tarvittaessa hammastarkastukseen.
Hammastarkastuksen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Mikäli tarvetta ilmenee,
voidaan oppilas kutsua vastaanotolle myös edellä mainittuja asetuksen mukaisia luokkatarkastuksia tiheämmin. Hoitosuunnitelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki suun terveydenhuollon ammattiryhmät:
hammaslääkäri, erikoishammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti.
Hammassäryn tai -tapaturman sattuessa tulee ottaa yhteys hammaslääkäripäivystykseen Pankalammen
pääterveysasemalle, arkisin klo 7.30-15, puh. (015) 194 4410, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–12 ilman
ajanvarausta, puh. (015)194 4425. Näiden aikojan ulkopuolella vastaa Ensineuvo puh. 015 211 411 (ma-pe
klo 15–21, la-su sekä arkipyhinä klo 7–9 sekä 10-15).Yöaikaan ja viikonloppuna sekä arkipyhinä iltaisin
hammashuollon ja Ensineuvon ollessa suljettuna puhelinpalvelu numerossa 015 225 588.
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua,
jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.
Kouluterveydenhuoltoon sisältyy
- kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
- vuosiluokittain oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
- oppilaan, vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
- oppilaan suun terveydenhuolto
- oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa
jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
20
- oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
- yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset
ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu
sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastuksiin.
Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oppilaat voivat tulla myös aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Huoltajat
voivat varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.
Kouluterveydenhuollossa lapsille annetaan ikäkausiin/yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.
Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon lukuun ottamatta koulussa sattuneita tapaturmia ja äkillisiä sairastumisia. Näissä tapauksessa terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa jatkohoitoon. Kuljetuksista huolehtivat ensi sijassa vanhemmat. Koulun tapaturmavakuutus ei korvaa hoitoa yksityisellä lääkärillä. Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairastumisissa hoito tapahtuu terveysasemalla.
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi
Terveyspalvelut/Terveysneuvonta
Kouluterveydenhuolto
Koulu
TerveydenVastaanotto
th:n puh.
hoitaja
päivä
___________________________________________________________________________________________________
Anttolan
Eeva Romo
ma-ke-pe
044 794 4494
Haukivuoren yhtenäiskoulu
Anne Heikkinen
ti, to
044 794 5623
Ihastjärvi
Johanna Karjalainen
sop. mukaan
044 794 5500
___________________________________________________________________________________________________
Kalevankangas
Katja Ruottinen
ma - pe
044 794 4660
Launiala
Riitta Sillanpää
to
044 794 4655
Lähemäki
Riitta Sillanpää
ma, ke
044 794 4655
___________________________________________________________________________________________________
Lyseon koulu
Heli Mäkelä
ma-ke, pe
044 794 4658
Moisio
Johanna Karjalainen
sop. mukaan
044 794 5500
Olkkola
Eeva Romo
kk:n 1. pe
044 794 4494
___________________________________________________________________________________________________
Otava
Piia Liukkonen
ma ja ti ap.
044 794 4654
Peitsari
Heli Mäkelä
joka toinen ti
044 794 4658
Päämajakoulu
Hanneli Seppänen
ma-ti, to-pe
044 794 4233
___________________________________________________________________________________________________
Rahula
Johanna Karjalainen
sop. mukaan
044 794 5500
Rantakylä
Minna Keränen
ma - pe
044 794 4669
Ristiina
Kaarina Kiri
ma - pe
044 794 5060
___________________________________________________________________________________________________
Rouhiala
Hanneli Seppänen
kk:n 1. ke
044 794 4233
Rämälä
Mari Kirvesniemi
kk:n 1. to
044 794 4653
Sairila
Piia Liukkonen
pe
044 794 4654
___________________________________________________________________________________________________
Suomenniemen
Kaarina Kiri
kk:n 2. ti
044 794 5060
Tuppurala
Riitta Sillanpää
ti (ja pe)
044 794 4655
Urheilupuisto
Mari Kirvesniemi
ma - pe
044 794 4653
____________________________________________________________________________________________________
Urpola
Piia Liukkonen
ti ip, ke-to
044 794 4654
Vanhala
Hanneli Seppänen
kk:n 2. ja 4. ke
044 794 4233
21
Vakuutukset
Kaupunki on vakuuttanut oppilaat Pohjola Vakuutus Oy:ssä.
Toimintaohjeet
- tapaturman näkijä/esimies ilmoittaa tapaturmasta sähköisesti suoraan vakuutusyhtiölle Pohjola.fi
- kaikista henkilövahinkoja aiheuttaneista tapaturmista on tehtävä tapaturmailmoitus, vaikka se ei
olisi aiheuttanut lääkärinhoitoa.
Vakuutukset ovat voimassa
- koulumatkoilla
- opetustunneilla
- välitunneilla
- koulun toimintaan kuuluvissa urheilutilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä
- ulkomaille tehdyissä matkoissa
- tet-harjoittelussa
Em. tapauksissa vakuutus korvaa lääkärikustannukset ja lääkärin määräämät hoidot ja lääkkeet
vakuutusehtojen mukaisesti.
Vakuutukset eivät ole voimassa
- poistuttaessa omille asioille koulun alueelta ruoka-, vapaa- ja välitunneilla
- poistuttaessa omille asioille luokkaretki, opintoretki ym. matkojen aikana ellei siitä ole mainintaa
matkasuunnitelmassa
Vakuutus ei korvaa
- sairauden ja rasituksen vähitellen aiheuttamaa vammaa
- oppilaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja (poikkeuksena koulutapaturman yhteydessä
särkyneet silmälasit, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa).
- matkatavaroita
Liikennetapaturmat
- liikennevakuutus on ensisijainen korvausten maksaja
Koulutapaturmasta aiheutuneiden kustannusten korvaus
Jos huoltajalle tulee kustannuksia tapaturmasta, hänen on tehtävä lasku kaupungille ja liitettävä laskun
mukaan tositteet maksetuista kustannuksista.
Laskussa on oltava seuraavat tiedot:
- Maksun saajan nimi, henkilötunnus, osoite, pankkitili
- Vahingoittuneen nimi, tapaturmapäivä
- Erittely siitä, mitä korvauksia anotaan
Lasku toimitetaan os. Mikkelin kaupunki/Asiointipiste/Armi Karvonen, PL 33, 50101 Mikkeli.
22
Mikkelin kaupungin kulttuuripolku
Kulttuuripolku on kulttuuripalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden toteuttama
kulttuuriopetussuunnitelma, joka tuo taiteen ja kulttuurin tasavertaisesti osaksi kaikkien mikkeliläisten 1 –
9 luokkalaisten arkea. Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy joka vuosi jossakin kulttuurilaitoksessa, saa koululle vierailijoita eri taiteenaloilta tai pääsee muuten osalliseksi taiteen ja kulttuurin
kenttään. Kulttuuripolku on aloitettu vuonna 2008 ja sen runko mukailee opetussuunnitelmia. Kulttuuripolku on vahvistettu kulttuuri- ja vapaa-aika sekä opetuslautakunnassa marraskuussa 2008.
Polun toimintaa ohjaa työryhmä, johon kuuluvat Petri Pulkkinen, Mikko Siitonen, Johanna Kuittinen, Seija
Manninen, Marita Kajander ja Susanna Latvala. Kulttuuripalvelut toimittaa koululle tarkemman infomateriaalin elokuun aikana, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin käytännönjärjestelyistä kuten aikatauluista ja tarkemmista päivistä. Tapahtumatietoa päivitetään nettisivuille: www.mikkelinkulttuuripolku.fi
Lukuvuonna 2015 – 2016 Kulttuuripolku toteutuu alustavasti seuraavasti:
1. luokka
2. luokka
3. luokka
4. luokka
5. luokka
6. luokka
7. luokka
8 .luokka
9. luokka
Syksyllä kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen-Ripatin vierailu kouluilla viikoilla 44 -49
Kenkävero-vierailu helmikuussa 2016 ja kirjastokäynti
Mikkelin teatteri
Itsenäisyyspäivänjuhla 4.12.2015 Mikaelissa ja kirjastokäynti
Suur-Savon museoon ja kotiseutuun tutustuminen keväällä 2016
Kaupunginorkesterin soittajien vierailu kouluilla lokakuussa 2015, sekä orkesterin
kenraaliharjoituksen seuraaminen Mikaelissa 25.11.2015 klo 10. MyFilm-elokuvatyöpajat
maalis-huhtikuussa 2016 omalla koululla
Syksyllä 2015 kouluilla toteutetaan tanssitaiteilijan ohjaama työpaja, sekä kuvataiteilija
Hanna Vahvaselän vierailu
Mikkelin taidemuseoon ja Mikkelin Valokuvakeskukseen tutustuminen keväällä 2016
Kaikille jaettava K9-kulttuurikortti kannustaa kuluttamaan kulttuuria omatoimisesti
(kortti jaetaan syksyllä kouluille ja opettajat jakavat kortin oppilaille 2015)
Syksyn 2015 ja kevään 2016 tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kouluille myöhemmin.
Lisätietoja:
kulttuurituottaja Susanna Latvala puh. 050 311 7204 susanna.latvala(a)mikkeli.fi
kulttuurijohtaja Marita Kajander puh. 044 794 2457 marita.kajander(at)mikkeli.fi
23
Iltapäivätoiminta
Eri järjestöt ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteistyössä iltapäivätoimintaa pääasiassa
1 luokan oppilaille seuraavasti:
Etelä-Savon Liikunta ry
Etelä-Savon Martat ry
Kamppailuinstituutti Mikkeli ry
Mikkelin 4H-yhdistys ry
Mikkelin kaupungin sivistystoimi
Mikkelin Pelastakaa Lapset ry
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Moision, Rouhialan, Tuppuralan ja Urpolan iltapäivätoiminta
Rantakylän nuorisotalon ja Kalevankaan/Vanhalan iltapäivätoiminta
Launialan iltapäivätoiminta
Lähemäen Saksalan, Otavan ja Peitsarin iltapäivätoiminta
Anttolan, Haukivuoren, Ihastjärven, Lähemäen koulun,
Olkkolan, Ristiinan, Rämälän ja Sairilan iltapäivätoimina
Päämajakoulun iltapäivätoiminta
Rantakylän seurakuntakodin iltapäivätoiminta
Lisätietoja: sivistystoimi toimistosihteeri Päivi Turunen
puh. 044 794 3013.
Neuvottelukunnat
Kodin ja koulun välistä yhteistyötä varten on perustettu neuvottelukunnat, johon kuuluu oppilaiden
vanhempien edustajia, opettajakunnan edustaja, koulun muun henkilökunnan edustaja ja 7 - 9 luokkien
kouluissa myös oppilaskunnan edustaja. Yhteensä 5 - 7 jäsentä.
Vanhempien edustajat valitaan koulun rehtorin koolle kutsumassa vanhempainkokouksessa. Anttolan
yhtenäiskoulun osalta neuvottelukuntana toimii Anttolan aluejohtokunta. Lisäksi peruskouluissa voi
edelleen olla vapaaehtoisia vanhempain-yhdistyksiä tai vastaavia.
Neuvottelukunnan tehtävänä on:
toimia yhteistyölinkkinä työelämään tai tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja
opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot
toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjinä ja osallistua koulun kehittämistyöhön
antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä.
24
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet
Puheenjohtaja
Ukkonen Osmo
Jäsenet
Berndt Rauni
Hölttä Elina
Kovikko Jyrki
Kontunen-Karhula Katri
Paukku Markku
Pöyry Pekka
Rautiainen Sari
Rusakko Susanna
Strengell Janne
Tarkiainen Samuel
Tikkanen Petri
Vihermäki Eeva
25
Muistiinpanoja
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
26