Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen
Terveydenhuollon asiakasmaksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa
(734/1992) ja asetuksessa (912/1992). Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi
kunnassa tehtävin päätöksin ylittää.
Terveydenhuollon maksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat on sidottu indekseihin. Indeksikorotus tehdään
seuraavan kerran 1.1.2016.
Valtioneuvosto on antanut 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta.
Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2015. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden
suunnitelmasta vuosille 2015–2018. Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan. Terveydenhuollon
maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta.
Kouvolassa otetaan käyttöön uusi asiakasmaksu. Terveysasemien hoitajakäynneistä peritään maksu kolmelta
sairaanhoidolliselta käynniltä kalenterivuoden aikana 1.1.2015 alkaen.
Kouvolan kaupungissa terveyskeskuksen lääkäripalvelun käyntimaksua ja erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksua ei
peritä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.
Avoterveydenhuolto
Maksun nimi
Terveyskeskusmaksu
Maksu €
1.1.2015
16,10
Yle-päivystys klo 20-8 arkisin,
viikonloppuisin ja arkipyhinä
Kotikäyntimaksu
Käyntimaksu lääkärivastanotolla. Käyntimaksu peritään
kolmelta käynniltä samassa terveyskeskuksessa
kalenterivuoden aikana.
16,10
Käyntimaksu hoitajavastaanotolla. Käyntimaksu peritään
kolmelta käynniltä samassa terveyskeskuksessa
kalenterivuoden aikana.
Käyntimaksu lääkärivastanotolla
8,80
Käyntimaksu hoitajavastaanotolla
32,10
Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon
terveyskeskusmaksujen kertymään.
Käyntimaksu lääkärivastaanotolla
21,80
14,70
Käyntimaksu hoitajavastaanotolla
Lääkärin kotikäynti
9,30
Muun henkilön kotikäynti
8,80
Yle-päivystyskäynnit (PoKS
päivystyksessä)
arkisin 8-20
Peruste
Tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittävä maksu. Maksua ei
saa periä erikseen jatkuvaa kotihoitoa saavalta henkilöltä.
Yksilökohtainen
fysioterapia
Sarjassa annettava yksilökohtainen
hoito
8,80
8,80
Sarjassa annettavat hoidot, kuten lääkinnällinen kuntoutus.
Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta
kalenterivuodessa.
Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta annetusta hoidosta
eikä terveyskeskuksessa annetusta hyposensibilisaatio-,
puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta
vastaavasta hoidosta.
Maksun nimi
Ryhmässä annettava hoito/hoitokerta
Maksu €
1.1.2015
21,00
Peruste
Ryhmäkertoja on yleensä 10.
Lääkärintodistus
39,60
Lääkärin todistukset ja lausunnot.
Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä
todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai
opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin
perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus)
Ajokorttia varten tarvittava
lääkärintodistus
47,70
Ajokorttilain (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai
säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus.
Käyttämättä ja
peruuttamatta
jätetystä palvelusta perittävä maksu
39,60
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta
perusterveydenhuollon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen
sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin
kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta
täyttäneeltä maksu. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan
peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.
Suun terveydenhuolto
Maksun nimi
Suuhygienistin
käyntimaksu
Hammaslääkärin
käyntimaksu
Erikoishammaslääkärin käyntimaksu
Kotikäyntimaksu
Maksu €
8,00
10,20
14,90
14,70
9,30
Toimenpidemaksu
Peruste
Asetukse
n 9 §:n
mukaiset
maksut
Hammaslääkäri
Muun henkilön
kotikäyntimaksu
Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä
kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraa-vat
maksut:
1) Kuvantamistutkimukset
- hammaskuvalta 6,60 €
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuva-uksesta 14,70 €
2 ) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 6,60 €
3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuus luokan mukaan, lukuun
ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:
Vaativuusluokka Maksu
0-2 6,60 €
3-4 14,70 €
4-5 29,30 €
5-7 42,90 €
11- 60,20 €
4) Proteettiset toimenpiteet
a) proteesin huolto
- pohjauksella 42,90 €
- korjaus 29,30 €
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 €
c) kruunut ja sillat hampaalta 143,20 €
d) rankaproteesi 173,90 €
Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat
hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan
valmistajalle.
Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu.
Maksu €
Peruste
Maksun nimi
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut
oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai
vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina.
29,30
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen
ja
erikoissairaanhoidosta voidaan periä 9 §:ssä säädetyn
96,40
maksun sijasta enintään 8 §:n 1 momentissa tai 8 a §:ssä
säädetty maksu silloin kun tutkimuksen ja hoidon
perusteena on:
a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö
b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen
ham-paistopuutos tai kehityshäiriö
c) pään ja leukojen alueen kiputila
d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka
e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun
hoito
Lääkärintodistus
Muulta kuin Suomessa asuvalta
perittävä maksu
39,60
Palvelun tuottamisesta
aiheutuvien
kustannusten
suuruinen maksu
Maksuton hoito eräissä tilanteissa
Käyttämättä ja
peruuttamatta
jätetystä palvelusta perittävä maksu
39,60
Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä 96,40 €.
Näille maksuille ei ole säädetty ikärajaa.
Hammaslääkärin todistukset ja lausunnot
Muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä
sopimuksesta muuta johdu
Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelustunnus, rin-tamatunnus, veteraanitunnus tai
jolla on eräisiin Suomen sotiin liitty-neissä tehtävissä
palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain(1039/1997) 2
§:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa
periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä
hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
Koska kysymyksessä on maksuton hoito, ei tältä käynniltä
peritä myöskään käyntimaksua.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan
varaamasta suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai
kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan
periä 15 vuotta täyttäneeltä maksu. Maksua ei saa
kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta
jäämiseen on hyväksyttävä syy.
Laitoshoito (erikoissairaanhoito, terveyskeskussairaala)
Maksun nimi
Laitoshoitona annettava
kuntoutushoito
Maksu €
13,20
Lyhytaikaisen
laitoshoidon
hoitopäivämaksu
38,10
Hoitopäivämaksu maksukaton
ylittymisen jälkeen
17,60
Päivä- ja yöhoidon maksu
17,60
Peruste
Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010)
29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu laitoshoitona
annettu kuntoutushoito.
Maksuja peritään terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen
toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin
hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että
henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen
toimenpideyksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai
muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä
(päivähoito) tai yöllä (yöhoito) häneltä peritään hoidon
ajalta maksu.
Erikoissairaanhoidon avopalvelut
Maksun nimi
Poliklinikkamaksu
Maksu €
32,10
Hoitajakäynnin maksu
21,80
Päiväkirurgian
maksu
105,50
Peruste
Maksu peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä
Sarjassa annettava yksilökohtainen
hoito
8,80
Sarjahoidon käyntimaksu, ensimmäinen kerta
Ryhmässä annettavan hoidon maksu
29,30
Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan itsenäinen
vastaanottokäynti.
Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään
leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa
puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.
Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta
dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta,
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja
sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.
Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta
kalenterivuodessa.
Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta annetusta hoidosta.
21,00
Ryhmäkertoja on yleensä 10
Lääkärintodistus
39,60
Maksua ei peritä potilaan hoitoon liittyvästä todistuksesta tai
lausunnosta. Lääkärintodistus on potilaan hoitoon liittyvä,
kun se annetaan sairaalassa tai poliklinikalla hoidettavana
tai tutkittavana olevalle potilaalle
– työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
– toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
– sairauden hoidon vuoksi tarpeellisen toimenpiteen
suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen tai
steriloiminen)
Ajokorttia varten tarvittavan
lääkärintodistus
Käyttämättä ja
peruuttamatta
jätetystä palvelusta perittävä maksu
47,70
Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden
saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan
varaamasta erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin
kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta
täyttäneeltä maksu. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin,
kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä
syy.
39,60