Tiedote 2015-2016

TIEDOTE 2015-2016
laadukasta opetusta antava
yksilön erilaisuutta
kunnioittava
 toimii
ajanmukaisessa ja
turvallisessa
oppimisympäristössä
toimii ajanmukaisessa ja
turvallisessa oppimisympäristössä
PÄÄSKYTIEN KOULU
Pääskytien koulu on vuosiluokkien 7-9 oppilaille opetusta antava oppilaitos.
Tarjoamme opetusta myös erityistä tukea
tarvitseville oppilaille vuosiluokilla 5-9.
Maahanmuuttajataustaisille nuorille on
valmistavaa sekä nivelvaiheen opetusta.
YHTEYSTIEDOT
Koulun toiminta-ajatus:
Pääskytien koulu on laadukasta opetusta
antava, yksilön erilaisuutta kunnioittava
koulu, joka toimii ajanmukaisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä.
Oppilaanohjaajat:
Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet: [email protected]
Leila Nurmilaakso
040 762 7607
7b, d, g 8a, b, c, d, 9e, f, g, h,
Rehtori
Kimmo Sirén
040 701 6580
Timo Juntunen
040 188 1301
7a, c, e, f, 8e, f, g, h, 9a, b, c, d,
Apulaisrehtori (yleisopetus)
Pasi Piiroinen 0400 366 504
Apulaisrehtori (erityisopetus)
Susanna Kareinen
040 542 4993
Opettajat
040 843 7586
Koulusihteeri
Riitta Honkalammi
040 843 7585
ma–pe klo 8.00–15.00
Kiinteistönhoitaja-vahtimestari
Jouni Järvinen
040 489 9786
ERITYISOPETUS
Pienryhmät, osa-aikainen erityisopetus
Jyrki Miettinen
0400 942 234
Katriina Koponen (Minna Nurmi)
Henna Tölkkö
Sopeutumista tukevan oppimisen pienluokat
Jukka Korhonen
0 40 48 9 5 76 9
Nina Sillanpää
040 489 5770
Yksilöllisen oppimisen pienluokat
Susanna Kareinen
040 542 4993
LUOKANVALVOJAT
Yleisopetus
7A
7B
7C
7D
Petri Svärd
Perttu Holopainen
Jari Tyni
Nina Törnblom
7E Tom Olsson
7F Mirja Oksanen
7G Sanna Jouppila
8A
8B
8C
8D
Suvi Hanttu
Soili Koskelainen
Tero Pirinen
Katri Pitkäniitty
7E
7F
7G
7H
Elina Puolakka-Aarikka
Riikka Pöyhönen
Riikka Riedel-Salo
Titta Suvanto
9A
9B
9C
9D
Tuula Salovaara
Jouko Turpeenniemi
Leena Junes (Essi Ruuskanen)
Annika Ruohonen
8E
8F
8G
8H
Laura Vepsäläinen
Laura Vanhanen
Ari Pellikka
Leena Rinta-Kauppila
Maahanmuuttajien valmistava opetus
Maahanmuuttajien nivelvaiheen opetus
7-9
7-9 Pertti Nummela
Sanna Romberg
Sopeutumista tukeva opetus
7-9
Jukka Korhonen
7-9
Nina Sillanpää
7Y
9Y
Riikkaliisa Simola
Pasi Siltakorpi
Yksilöllisen oppimisen pienluokat
5-6Y Minda Häyrynen
7-8Y Susanna Kareinen
OPPILASHUOLTO
Koulukuraattori
Sari Makkonen
040 718 6776
Hammaslääkäri
Jessica Juslin
Marja Saarnio
(019) 520 4330
Koulupsykologi
Suvi Kerttula
040 568 9561
Kahdeksannen luokan oppilaat kutsutaan
hammaslääkärin tekemään tutkimukseen.
Terveydenhoitaja
Jenna Perokorpi-Huittinen
040 591 1808
Muiden luokkien oppilaat tulevat hoitoon
hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaan.
Koululääkäri
(019) 520 212
Opiskeluhuoltoryhmä
Opiskeluhuoltoryhmä käsittelee koulun
hyvinvointiin liittyviä asioita yleisellä ja
yhteisöllisellä tasolla. Ryhmää johtaa koulun rehtori. Ryhmän muita jäseniä ovat terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori sekä
opettajakunnan jäsen.
Ryhmään voi kuulua myös erityisopettajat,
oppilaanohjaajat sekä School Coach. Ryhmän kokoonpano voi vaihdella mm. käsiteltävien asioiden mukaan.
Suuhygienisti pitää 7. luokan oppilaille oppitunnin suun terveydenhoidosta.
Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus toimii arkisin, virka-aikana puh. 019
520 4330. Ajanvarauksen peruutuksen voi
tehdä myös automaattiin puh. 019 520 4330.
Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Mikäli oppilas jättää tulematta vastaanotolle, eikä ole peruuttanut hammashoitoaikaansa, peritään häneltä maksu 36,20
euroa. Se peritään kaikilta yli 15- vuotiailta
asiakasmaksuasetuksen mukaiset.
YHTEISTYÖKUMPPANEITA
Nuorisopalvelut/
kohdennettu nuorisotyö
Juha Westerlund
0400 840 474
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Taina Virolainen
040 526 7486
Tavattavissa koululla tiistaisin
klo 10.45–12.15
Seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä
Maria Rauha 040 545 5697 (Hanne Seppä)
JAKSOT
Lukuvuoden aikana opiskellaan neljässä jaksossa. Näiden pituudet vaihtelevat yhdeksästä
kymmeneen viikkoon. Jaksojärjestelmässä yhteisiä aineita opiskellaan yhdestä neljään tuntiin viikossa. Taito- ja taide- sekä valinnaisaineet opiskellaan hajautetusti
1. jakso
2. jakso
3. jakso
4. jakso
11.08.–16.10.2015
19.10.–18.12.2015
07.01.–18.03.2016
21.03.–04.06.2016
TYÖ- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi
11.8.–18.12.2015
Syysloma
12.–16.10.2015
Joululoma
19.12.2015–6.1.2016
Kevätlukukausi
7.1.–4.06.2016
Talviloma
22. – 26.2.2016 (viikko 8)
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET)
9. luokkien TET
• 1. TET
• 2. TET
vk 43–44 (19.10.–30.10.2015)
vk 45–46 (2.11.–13.11.2015)
7. luokkien TET
7.3.2016 / 7A ja 7E
9.3.2016 / 7D, 7G, 7B, 7F
10.3.2016 / 7C
8. luokkien TET
11.4–12.4.2016 / 8A, 8D
12.4–13.4.2016 / 8B, 8C, 8H
13.4–14.4.2016 / 8E, 8F
ARVIOINTI
Todistukset jaetaan oppilaille seuraavasti:
• 1-2 jakson jälkeen 18.12.2015
• 3-4 jakson jälkeen 4.6.2016
• 9. luokkalaisille annetaan 4. jakson jälkeen päättötodistus
•
ehtolaiskuulustelut pidetään pe 10.6.2016 klo 9-11
VANHEMPAINTILAISUUDET
• Pienluokkien vanhempaintilaisuus on syyslukukauden alussa
• Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden vanhempainilta 8.9.2015 klo 18.00
• 7. luokan vanhempainvartit pidetään syksyllä. Tällöin luokanvalvoja kutsuu oppilaan ja hänen vanhempansa yhteiseen tapaamiseen
• 7. luokkalaisten vanhempaintilaisuus 10.9.2015 kello 18.00
• 8. luokkalaisten vanhempaintilaisuus 15.9.2015 kello 18.00
• 9. luokkalaisten vanhempaintilaisuus 17.9.2015 kello 18.00
• Kodin ja koulun päivä 25.9.2015
• 7 ja 8-luokkalaisten vanhemmille ja oppilaille tarkoitetut Valinnaisainemessut
26.1.2016
• 9. luokkalaisten vanhemmille suunnattu Yhteishakuinfotilaisuus on 3.2.2016
• 7. luokalla aloittavien oppilaiden ja heidän vanhempiensa kouluun tutustuminen
2.5.2016 alkaen kello 18
• tulevien 7. luokkalaisten toimintailta on 17.5.2016 alkaen klo 18
POISSAOLOT
Jos oppilas on poissa koulusta sairauden tai
muun arvaamattoman syyn vuoksi, tulee
huoltajan ilmoittaa poissaolosta mahdollisimman pian luokanvalvojalle tai opettajalle. Huoltajat selvittävät lapsensa poissaoloja ”Wilmassa”. Vanhemmat käyttävät
aikaisemmin annettuja tunnuksia
Huoltajan on tehtävä poissaoloanomus
• 1 - 3 päivää, luvan myöntää
luokanvalvoja
• yli 3 päivää, luvan myöntää rehtori
Anomus yli kolmen päivän poissaoloon tulee tehdä hyvissä ajoin Wilmaan. Lupa
myönnetään vain perustelluista syistä eikä
loma oikeuta tukitoimiin. Oppilaan huoltaja vastaa oppilaan opiskeluista poissaolon ajalta. Koulu toivoo, että vanhempien ja oppilaiden yhteiset lomat pyrittäisiin järjestämään koulujen loma-aikoina.
KOULUMATKAT
Oppilas, jonka koulumatka on vähintään 5
km, saa koulumatkojaan varten koulusta
matkakortin. Matkakorttia on käsiteltävä
huolella, jotta se toimii. Kortti palautetaan
lukuvuoden päättyessä kouluun. Vahingoittuneen tai kadonneen kortin joutuu korvaamaan. Matkakortti on tarkoitettu vain koulumatkoihin.
OPPILASKUNTA
Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on järjestää erilaisia tapahtumia koulussa sekä
edistää oppilaiden viihtymistä koulussa.
Oppilaskunnan ohjaajat:
Nina Törnblom ja Laura Vanhanen
LUOTTAMUSOPPILAS
Luottamusoppilas on oman luokkansa yhdyshenkilö ja yhteisten asioiden edistäjä. Kullakin
luokalla on kaksi luottamusoppilasta, tyttö ja
poika. Luottamusoppilaat valitaan 7. luokalla
ja he toimivat tehtävässään koko yläkoulun
ajan.
Luottamusoppilastoiminnan ohjaaja:
Leila Nurmilaakso
USKONNOLLISET TILAISUUDET
Porvoon suomalainen ev.lut. seurakunta pitää
perjantaisin keskusradion välityksellä päivänavauksen. Lukuvuoden aikana oppilaille järjestetään joulu- ja pääsiäishartaus. Mikäli oppilas omantunnon syistä ei voi osallistua näihin tilaisuuksiin, tulee huoltajan ilmoittaa siitä
luokanvalvojalle.
KiVa-KOULU
Koulumme on mukana KiVa-koulu ohjelmassa. KiVa tulee sanoista Kiusaamisen Vastainen.
KiVa-tunneilla opitaan keinoja ehkäistä ja
vastustaa kiusaamista. Koulun aikuisista
koostuva KiVa-tiimi selvittää ilmi tulevat kiusaamistapaukset yhteistyössä luokan- valvojan kanssa.
KiVassa koulussa on kiva olla!
www.kivakoulu.fi/vanhemmat
TYÖTURVALLISUUS
Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kouluissa alle 16-vuotiaat oppilaat
ovat voineet tehdä lain mukaan vaaralliseksi luokiteltuja töitä tai käyttää vaarallisia
koneita, laitteita tai kemikaaleja (laki 998/1993). Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä asia haluttiin saattaa nykyisen työsuojelulainsäädännön mukaiseksi, ja valtioneuvosto antoi 15.6.2006 tarkentavan asetuksen 475/2006 nuorten työntekijöiden
suojelusta sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisestä. Asia koskee
erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen
työn tekemisestä.
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475)
Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain
opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. 1.-6. vuosiluokilla
työskentelyä vaarallisilla koneilla ja laitteilla ei sallita. Mekaanisten vaaratekijöiden
aiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaitteella, sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla vastaavalla konevoimalla toimivalla
leikkurilla, pylväs- ja penkkiporakoneella, kulmahiomakoneella, metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasu- leikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla naulaimella. (STM:n asetus 128/2002 14.2.2002 vaarallisten töiden esimerkki- luettelosta.)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020128)
Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain (744/1989) luettelon mukaisesti, tai nk. syöpävaarallinen aine (asetus 716/2000), esim. lyijy ja sen
yhdisteet, asbesti ja myös ympäristön tupakansavu.
Kouluilla opetusta järjestettäessä otetaan huomioon asetuksen vaatimukset.
Lisätietoja an tavat asianomaiset opettajat
TUNTIJAKO
Vuosiluokat
7.
8.
9.
3
2
2
3
2
2
1,5
1
2
1
2
3
2
3
0,5
3
3
2
3
2
3
1,5
1
2
3
3
2
4
3
2
2
2
0,5
1
YHTEISET OPPIAINEET
Äidinkieli ja kirjallisuus
A - kieli
B - kieli
Matematiikka
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Historia ja yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Oppilaanohjaus
VALINNAISET AINEET
VAPAAEHTOINEN A-KIELI
YHTEENSÄ
1
3
7
6
30
30
2
30 / 32
Yksilöllisen oppimisen pienluokilla opiskelee oppilaita myös vuosiluokilla 5-6. Pienluokkien tuntijako on luettavissa opetussuunnitelmasta.
OPPITUNTIEN AJAT
A
B
päivänavaus
08.10 - 08.15
08.10 - 08.15
1. tunti
08.15 - 09.00
08.15 - 09.00
siirtymä
09.00 - 09.05
09.00 - 09.05
2. tunti
09.05 - 09.50
09.05 - 09.50
välitunti
09.50 - 10.02
09.50 - 10.02
3. tunti
10.05 - 10.50
10.05 - 10.50
välitunti
11.05 - 11.17
10.50 - 11.02
1. ruokailu
10.50 - 11.20
4. tunti
11.20 - 12.05
11.05 - 11.50
välitunti
12.05 - 12.17
12.05 - 12.17
2. ruokailu
11.50 - 12.20
5. tunti
12.20 - 13.05
12.20 - 13.05
välitunti
13.05 - 13.17
13.05 - 13.17
6. tunti
13.20 - 14.05
13.20 - 14.05
siirtymä
14.05 - 14.10
14.05 - 14.10
7. tunti
14.10 - 14.55
14.10 - 14.55
Pienluokkien oppituntien ajat (luokilla 5-6Y) poikkeavat hieman näistä ajoista
OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA
Toimisto
Kimmo Sirén, rehtori
Riitta Honkalammi, koulusihteeri
Katri Pitkäniitty, KO
Hanne Toivanen, KO
Ilkka Tuominen, KO, KK, UE, ET
Opetus
Leena Junes, (Essi Ruuskanen)
AI, SA
Taina Miikkulainen, AI
Sirkka Mäkipää-Jordan, AI
Mirja Oksanen, AI
Nina Törnblom, TS
Perttu Holopainen, TN
Jari Tyni, TN
Ari Pellikka, HY
Riikka Pöyhönen, HY
Marianne Kantonen, UO
Pasi Piiroinen, UE, ap.rehtori
Leena Alanko, VE
Arja Koivupalo, EN, RU
Jenni Latvala, RA, ET
Paula Muurinen-Ignatius, EN, RU
Katri Nokelainen, RU, SA
Annika Ruohonen EN, RU
Niina Siitari, EN, RU
Tom Olsson, MA, FK
Tero Pirinen, MA, FK
Riikka Riedel-Salo, MA, FK
Leena Rinta-Kauppila, MA
Tuula Salovaara, MA, FK
Petri Svärd, FK
Sanna Jouppila, BG, TT
Elina Puolakka-Aarikka,
(Heidi Mäkelä) BG, TT
Laura Vanhanen, BG, TT, FK
Soili Koskelainen, MU, KK
Titta Suvanto, KU
Jouko Turpeenniemi, LP, TT
Suvi Hanttu, LT, TT
Laura Vepsäläinen, LT
Timo Juntunen, OP, ET
Leila Nurmilaakso, OP
Jukka Korhonen, sopeutumista tukeva opetus
Nina Sillanpää, sopeutumista tukeva
opetus
Katriina Koponen (Minna Nurmi )
osa-aikainen erityisopetus
Jyrki Miettinen, osa-aikainen erityisopetus
Henna Tölkkö osa-aikainen erityisopetus
Pertti Nummela, maahanmuuttajien
nivelvaiheen opetus
Sanna Romberg, maahanmuuttajien
valmistava opetus, S2
Minda Häyrynen, yksilöllistetty
opetus
Camilla Kallio, yksilöllistetty opetus
Susanna Kareinen, yksilöllistetty
opetus, ap.rehtori
Pasi Siltakorpi, yksilöllistetty
opetus
Riikkaliisa Simola,
(Antti Silvola) yksilöllistetty opetus
Koulunkäynninohjaajat
Yleisopetus
Maija Kokko (9. luokat)
Seija Molander (7. luokat)
Evita Viiri (8. luokat)
Pienluokat
Lotta Fagerberg
Virpi Hyypiö
Maija-Liisa Kokkonen
Marjatta Koskinen
Katja Laaksonen
Eija Vastapuu
Koulutuksellinen tasa-arvo hanke
(1.8.2013–31.12.2016)
Marjo Kullberg, School Coach
Jaana Marttinen, koulunkäyntiavustaja, (School Coach 1.1.2016 lähtien)
Oppilashuolto
Sari Makkonen, koulukuraattori
Anna Hanén, koulupsykologi
Terveydenhoito
Adrian Aminoff, koululääkäri
Jenna Perokorpi-Huittinen, terveydenhoitaja
Jessica Juslin, hammaslääkäri
Marja Saarnio, hammaslääkäri
Ruokapalvelu
Pirjo Enberg, keittäjä
Mona Forsblom, keittäjä
Kirsi Ekstam, keittäjä
Tuula Kiiski, ruokapalvelutyöntekijä
Ulla Pirhonen, ruokapalveluesimies
Anzelica Salm, keittäjä
Anders Talberg, ruokapalvelutyöntekijä
Kiinteistö
Jouni Järvinen, kiinteistönhoitaja
Vappu Jussila, tilahuoltaja
Seija Kankaanpää, tilahuoltaja
Soile Sundberg, tilahuoltaja
PÄÄSKYTIEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa
sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta
taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Koulun opettaja tai rehtori ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta
niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.
Kouluaika ja välituntialue
Kouluaika määräytyy lukujärjestyksen mukaan. Koulun järjestämät tai koulussa järjestettävät muut tilaisuudet ja retket ovat kouluaikaa. Ulkovälitunnit vietetään välituntialueella, jolta poistutaan vain luvalla. Ulko-ovien edessä ei oleskella. Siirtymävälitunnilla ollaan
sisällä.
Käyttäytyminen kouluaikana
Koulussa käyttäydytään asiallisesti, kohteliaasti ja toiset huomioon ottaen. Siellä ei kiroilla eikä käytetä sopimatonta kieltä, ei nimitellä eikä puhuta pahaa toisista. Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty. Koulualue pidetään siistinä ja roskattomana. Koulun kalustoa, tiloja tai piha-aluetta ei saa turmella. Kaikissa koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti. Oppilaat käyttävät sitä ovea, jonka aulassa
on oman luokan naulakko. Laukku jätetään välituntien ajaksi naulakkoon. Oppituntien aikana ulkovaatteet ja – jalkineet säilytetään
naulakossa. Päähinettä ei käytetä oppitunneilla, auditoriossa, liikunta- tai ruokasalissa. Auditorioon, liikunta- tai ruokasaliin ei tuoda
reppua.
Ruokajonoon asetutaan rauhallisesti etuilematta. Noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Ruokailun jälkeen ruokailuvälineet viedään niille
varatuille paikoille.
Toisia oppilaita tai heidän omaisuuttaan ei vahingoiteta. Jokainen oppilas huolehtii omista tavaroistaan eikä ota luvatta toisten omaisuutta. Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Vahingosta tai tapaturmasta ilmoitetaan heti rehtorille, opettajalle tai koulun
muulle henkilökunnalle. Oppilas korvaa aiheuttamansa tahallisen vahingon. Rahaa tai muuta arvokasta ei jätetä naulakkotilaan. Polkupyörä lukitaan koulupäivän ajaksi.
Työrauha
Oppilaat noudattavat opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita. Oppitunteja ei häiritä. Teknisiä laitteita, kuten esim. puhelinta tai
kameraa, käytetään oppitunnilla vain opettajan luvalla. Makeisia, purukumia ym. ei syödä oppitunnilla.
Sairastumiset ja poissaolot
Koulua käydään säännöllisesti. Oppitunneille tullaan ajoissa. Sairastumisesta huoltaja ilmoittaa luokanvalvojalle mahdollisemman
pian. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän hankkii luvan kotiin lähtöön. Huoltajat selvittävät poissaolot. Luokanvalvoja voi
antaa luvan enintään kolmen päivän poissaoloon, rehtori tätä pidemmäksi ajaksi.
Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa. Vahingoista ilmoitetaan oppilaan
huoltajalle. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.
Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä suorittamaan tehtäviään.
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan:
• määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun.
• poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan,
taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta
• määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.
• antaa kirjallinen varoitus
• voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Opiskellessani Pääskytien koulussa sitoudun parhaani mukaan noudattamaan koulumme järjestyssääntöjä yhteisen turvallisuuden ja
viihtyvyyden takaamiseksi.
PU HE L I NN U M E RO I T A
Rehtori Kimmo Sirén
Apulaisrehtori Pasi Piiroinen (yleisopetus)
Apulaisrehtori Susanna Kareinen (erityisopetus)
Koulusihteeri Riitta Honkalammi
040 701 6580
0400 366 504
040 542 4993
040 843 7585
Erityisopettaja Jyrki Miettinen
Hammaslääkärit Jessica Juslin ja Marja Saarnio
Kiinteistönhoitaja-vahtimestari Jouni Järvinen
Kotitalousluokat
Koulukuraattori Sari Makkonen
Koulupsykologi
Liikunnanopettajat
Opettajanhuone
Oppilaanohjaaja Leila Nurmilaakso
Oppilaanohjaaja Timo Juntunen
Pienluokat (Kuusela)
/ Jukka Korhonen
/ Nina Sillanpää
Pienluokat (Pääskytien koulu)
Ruokapalveluesimies Ulla Pirhonen
School Coach Marjo Kullberg
Siivoustyönjohtaja
Tekninen käsityöluokka
Terveydenhoitaja Jenna Perokorpi-Huittinen
0400 942 234
019 520 4330
040 489 9786
040 843 7588
040 718 6776
040 568 9561
040 843 7589
040 843 7586
040 762 7607
040 188 1301
040 489 5769
040 489 5770
019 575 5966
019 575 5046
040 836 6403
040 351 5530
0400 366 514
040 591 1808
Koulun kotisivu
Telefax
www.porvoo.fi
019 575 2780