Här börjar det i Arial 36 p

Tomas Stålnacke
Huvudprojektledare
Project Manager
Stadsomvandlingen
City in transformation
Kirunabostäder AB
[email protected]
03/25/0
9
1
Upphandling
Procurement
• Alla projekt kommer att upphandlas enligt LOU 2007:1091
• All projects will be awarded in accordance with the Public
Procurement Act
• Alla upphandlingar annonseras på www.opic.com
• All procurements advertised on www.opic.com
03/25/0
9
2
Entreprenad form beroende på project
Contract form depending on project
• Utförande entreprenader
• Execution Entreprenader
• Totalentreprenader
• Total contracts
• Partnering
• Partnering
03/25/0
9
3
Ej aktuellt
Not applicable
• Vi tillämpar inte delade entreprenader
• We do not use shared contracts
• Endast vid enstaka fall direktupphandlingar med en
maxgräns på 505 800 kr
• Only in rare cases direct procurement with a limit of
55 000 €
03/25/0
9
4
Ex. På upphandlingskonsulter
Ex. On procurement Consultants
• Tyrens AB region Nord Kiruna Örjan Matti 010-452 20 00
• Sweco Kiruna Magnus Lindmark 0980-393030
Viktigt, skallkrav är ett måste
Importantly, the requirements are a
must
03/25/0
9
5
Fastighetens prestanda
• Vi kommer inte ställa några särkrav på fastigheternas
energiförbrukning, minimikravet är BBR. Hus med låg
energiförbrukning till försvarbara kostnader kommer
premieras vid utvärdering av anbud
• We will not impose any special requirements on the
properties' energy consumption, the minimum requirement
is BBR . Houses with low power consumption at a
reasonable cost will be rewarded in the evaluation of
tenders
03/25/0
9
6
Varor
Goods
• Vi kommer sällan föreskriva en produkt i projekten, i
förfrågningsunderlaget kommer det t.ex. stå
FM Mattsson 9000E Köksblandare eller likvärdigt. Alla
leverantörer av produkter kommer att ha samma möjlighet
• We will rarely provide a product of the project , the
specifications will for example stand FM Mattsson 9000E
Kitchen mixer or equivalent. All suppliers of products will
have the same opportunity
03/25/0
9
7
Exempel
Example
• När vi föreskriver fönster till ett projekt kommer vi att tala
om storlek, ytskikt och U-värde, inte fabrikat
• When we provide windows to a project, we will talk about
the size, finishes and U-value, not who is the Manufacturer
03/25/0
9
8
Material
• Så underhållsfria material som möjligt, utan att tumma på
det estetiska
• So maintenance-free material as possible, without
compromising the aesthetic
• T.ex. fönsterbänkar, golvbeläggningar i allmänna
utrymmen, trappor m.m. i sten
• For example window sills, floor coverings in public areas,
stairs, etc. in stone
• Hus med platta tak diskvalificeras
• Houses with flat roofs disqualified
03/25/0
9
9
Byggstart tomt 1.
Våren, sommaren 2017
Construction start building plot 1.
Spring, summer 2017
03/25/0
9
10
Byggnad tomt 1
Building plot 1
• Bostäder/handel/restauranger/kontor ca 6700 m²/BTA,
exklusive garage
• Residential / commercial / restaurants / offices about 6700
m² / BTA, excluding garage
03/25/0
9
11
Byggstart tomt 8,
hösten 2017
Construction start building plot 8,
autumn 2017
03/25/0
9
12
Byggnad tomt 8
Building plot 8
• 14 500 m²/BTA bostäder, handel, kontor och restauranger,
exklusive garage
• 14,500 m² / BTA residential, retail, office and restaurants,
exclusive garage
• Projektet består av 5 byggnader som kommer upphandlas
separat
• The project consists of five buildings that will be procured
separately
• Det kan bli 5 entreprenörer eller om någon har lägsta pris
på samtliga blir det en entreprenör etc.
• There may be five contractors, or if anyone has the lowest
price of all it will be a contractor, etc.
03/25/0
9
13
Kommande projekt där Kirunabostäder står för
Projektledningen
Upcoming projects where Kirunabostäder stands for project
management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Årligt återkommande UH inom Kirunabostäders bestånd 40 mkr/år
Annual event maintenance in Kiruna Bostäders stocks 5 000 000 € year
Tallplan 1-4, 2015-2016, 4 000 000 €
Tallplan 5-6, 2016, 5 000 000 €
Tomt 1, 2017
Plot 1, 2017
Tomt 8, 2016-2017
Plot 8, 2016-2017
Samtliga kommande Kommunala projekt i nya som gamla Kiruna
All future municipal projects in the new and old Kiruna
Ca 600 lägenheter, start 2018-202?
About 600 apartments, starting in 2018-202?
Ca 5 000 m² lokaler
About 5 000 m² of commercial space
03/25/0
9
14
The End
or
Finish
03/25/0
9
15