EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 5/2015
Sivu 1
Kirkkoneuvosto
18.5.2015
________________________________________________________________________________
KOKOUSTIEDOT
AIKA
18.5.2015 Maanantai klo 18 – 19.50
PAIKKA
Euran seurakuntakeskus, pieni sali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Kemppainen Jukka, puheenjohtaja
Koivunen Simo
Kiviranta Mikko
Mäkitalo Elli-Noora
Nurmi Sirkka
Nurmi Veikko
Pirttimäki Antti
Soini Antti, varajäsen
Wikström Virpi, varajäsen
Vuorinen Mari
POISSA
Isotalo Teemu
Jalava Taina
Ranne Auli
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Paavilainen Hannu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT
86 - 109 §§
ALLEKIRJOITUKSET
Jukka Kemppainen
puheenjohtaja
Outi Töykkälä
pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Eurassa 20.5.2015
Mari Vuorinen
Mikko Kiviranta
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Seurakunnan taloustoimistossa 22.5.2015 – 5.6.2015 klo 9-14
kirkkoherra
Jukka Kemppainen
Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 20.5.2015
Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
EURAN SEURAKUNTA
Puh. 044 777 1506
Kirkkoneuvosto 5/2015
KOKOUSAIKA
KOKOUSKUTSU
Sivu 2
Maanantaina 18.5.2015 klo 18.00, kahvitus 17.45
KOKOUSPAIKKA
Euran seurakuntakeskus, pieni sali
________________________________________________________________________________
Käsiteltävät asiat
Asia no
86
87
88
89
90
91
92
93
Liite no
Asia
KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
1
KOLEHTISUUNNITELMA 1.5. – 31.8.2015
VUODEN 2016 LÄNSI-SUOMEN HERÄNNÄISJUHLAT EURASSA
SEURAKUNTASTRATEGIA
EI VERKKOSIVUILLE. PÖYTÄKIRJAN KOHDAN SAA
NÄHTÄVÄKSEEN TALOUSTOIMISTOSSA.
94
PANKKIVALTAKIRJAT KIRKON PALVELUKESKUKSELLE
95
NORDEAN SIJOITUSTARJOUS
96
LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI HALLINNOLLISISSA
PÄÄTÖKSISSÄ JA LAPSIASIAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
97
2
SEURAKUNNAN RAKENNUSTEN OVIEN LUKITSEMINEN JA
AVAAMINEN
98
TARJOUKSET POLTTOÖLJYSTÄ LÄMMITYSKAUDELLE 2015
99
TILUSVAIHTOEHDOTUS, VAALJOKI
100
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
101
3
KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN
VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 2/2015
102
4
KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
NRO 3/2015
103
ILMOITUSASIAT
104
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
105
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
106
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
__________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
nähtävillä pito
Seurakunnan taloustoimistossa 22.5.2015 – 5.6.2015 klo 9-14
Kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
Jukka Kemppainen
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 3
________________________________________________________________________________
86 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus
Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.
Päätös
---------
Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.
87 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu
12.5.2015. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille.
Ehdotus
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
----------
88 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mari Vuorinen ja Teemu Isotalo.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Vuorinen ja Mikko Kiviranta.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
---------
89 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn 104 § Osittainen virkavapaus, Seppo Juholan asia, Veikko Nurmen asia ja
Antti Soinin asia.
----------
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 4
________________________________________________________________________________
90 §
KOLEHTISUUNNITELMA 1.5. – 31.8.2015
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman seurakunnassa niiden päiväjumalanpalveluskolehtien
suhteen, joita ei kirkkohallitus eikä tuomiokapituli ole ennakkoon määrännyt (KJ 2:8, 1.mom., KL 22
1.mom:n kohta 9). LIITE 1 (jaetaan kokouksessa)
Ehdotus
Puheenjohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää
1. vahvistaa liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.5.-31.8.2015 ja
2. antaa kirkkoherralle luvan poiketa kolehtisuunnitelmasta perustellusta syystä.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
91 §
VUODEN 2016 LÄNSI-SUOMEN HERÄNNÄISJUHLAT EURASSA
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistyksen hallitus on kirjeessään (2.4.2015) Euran
kirkkoneuvostolle pyytänyt lupaa saada järjestää vuoden 2016 Länsi-Suomen 110. herännäisjuhlat
29.-31.7.2016 Eurassa. Juhlat järjestettäisiin yhteistyössä Euran seurakunnan, Eurajoen kristillisen
opiston ja Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys ry:n kanssa. Kannatusyhdistyksen hallitus toivoo,
että seurakunta varaisi vuoden 2016 talousarviossa noin 5000€ juhlien järjestelyihin. Tämän vuoden
juhlat ovat Porin Teljässä 31.7.-2.8.2015, aiheena ”Siinäpä seilaa tää uskovain laiva” ( ALV 65:2).
Ehdotus
Puheenjohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää, että Euran seurakunta yhdessä Eurajoen kristillisen
opiston ja Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys ry:n kanssa järjestää
vuoden 2016 Länsi- Suomen 110. herännäisjuhlat Eurassa 29.-31.7.2016 ja
palaa talousarvion (2016) laatimisen yhteydessä tarvittavaan määrärahaan.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Simo Koivunen poistui kokouksesta tämän asiakohdan
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 5
________________________________________________________________________________
92 §
SEURAKUNTASTRATEGIA
Euran seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntastrategian edellisellä vaalikaudella
7.11.2012. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.3.2015 päättänyt, että seurakuntastrategia
päivitetään kevään 2015 aikana. Strategiatyöryhmä dosentti Juha Kauppisen johdolla on valmistellut
strategian päivittämistä. Ryhmän viimeinen kokous on 12.5.2015. Liite (strategiatyöryhmän ehdotus)
jaetaan kokouksessa.
Ehdotus
Puheenjohtaja:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen seurakuntastrategian ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 6
________________________________________________________________________________
93 §
EI VERKKOSIVUILLE. PÖYTÄKIRJAN KOHDAN SAA NÄHTÄVÄKSEEN
TALOUSTOIMISTOSSA.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 7
________________________________________________________________________________
94 §
PANKKIVALTAKIRJAT KIRKON PALVELUKESKUKSELLE
Euran seurakunta liittyy Kirkon palvelukeskuksen eli Kipan asiakkaaksi 1.1.2016. Kipa tarvitsee
valtakirjat voidakseen hoitaa seurakunnan maksuliikennettä. Kipassa voi yhdellä seurakunnalla olla
maksimissaan kolme maksuliikennetiliä. Euran seurakunnalla ne ovat: päätili Danske Bankissa,
kolehtitili Nordeassa ja lähetystili Euran Osuuspankissa. Nordeassa ja Euran Osuuspankissa olevat
talousarviotilit ovat Kipassa katetilejä, joista ei makseta laskuja eikä palkkoja.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto antaa valtakirjalla Kirkon palvelukeskukselle laajat käyttö- ja
tiedonsaantioikeudet Euran seurakunnan Danske Bankin, Nordean ja Euran
Osuuspankin tileihin sekä oikeuden toimia aineistonhoitajana maksuliikesopimuksissa.
Lisäksi kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan valtakirjat.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 8
________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto
20.4.2015
76 §
95 §
NORDEAN SIJOITUSTARJOUS
Euran seurakunnalla on 300 00 euron määräaikainen talletus Nordeassa, joka erääntyy 8.5.2015.
Talouspäällikkö on neuvotellut Nordean edustajien kanssa rahojen uudelleen sijoittamisesta. Tämän
perusteella Nordea tarjoaa seurakunnalle Nordea Capital Corporate –sijoitussopimusta. Capital
Corporate –sijoitussopimus on kapitalisaatiosopimus, jonka puitteissa yritysasiakas voi sijoittaa
kustannustehokkaasti yhden sopimuksen alla moniin erilaisiin sijoituskohteisiin. Minimisijoitus on
50 000 euroa ja lisäsijoitukset ovat mahdollisia. Varat ovat tarvittaessa nostettavissa osittain tai
kokonaan kesken sopimusajan.
Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön (tässä tapauksessa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy) ja
asiakkaan välinen sijoitussopimus. Se poikkeaa muista vakuutusyhtiön tarjoamista tuotteista siinä,
että kapitalisaatiosopimuksen perusteella ei vakuuteta ketään. Kapitalisaatiosopimus on aina
määräaikainen, koska ei ole mitään vakuutustapahtumaa, joka muutoin päättäisi sopimuksen.
Kapitalisaatiosopimuksessa sijoittaja seuraa kirjanpidossa vain yhden sopimuksen arvomuutosta,
vaikka sopimus sisältää useita sijoituskohteita ja niiden arvomuutoksia.
Nordea tarjoaa seurakunnalle täyden valtakirjan salkunhoitopalvelua. Tällöin seurakunta valitsee
viidestä vaihtoehdosta tuotto- ja riskitasoon sopivimman sijoitusprofiilin, johon Nordean
salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteet seurakunnan puolesta. Profiilia voi muuttaa sijoitusaikana
ilman kuluja. Täyden valtakirjan salkunhoitopalvelun hoitopalkkio jos pääoma on 100 000 – 199 999
euroa 0,60 %, 200 000 – 499 999 euroa 0,50 %, 500 000 – 999 999 euroa 0,40 %, 1 000 000 –
2 499 999 euroa 0,30 %. Täyden valtakirjan salkunhoidossa omaisuutta hoidetaan ammattitaitoisesti,
aktiivisesti ja yksilöllisesti. Salkunhoito sisältää kattavan raportoinnin.
Nordean tarjoamaan sopimukseen liittyy Nordea Private Bankingin salkkupalvelu, jonka profiiliksi
on valittu Maltillinen. Maltillinen –sijoitusprofiilissa korkosijoitukset muodostavat sijoituksesta
75 % ja osakesijoitukset 25 %. Sijoitussuunnitelma jakaantuu seuraavasti:
Nordea Corporate Bond I
15,75 %
Nordea Pro Euro Obligaatio
19,00 %
BGF European A2
3,00 %
BGF US Small and Mid Cap Opportuniti 1,00 %
Fidelity Pacific Kasvu
3,50 %
US Corp Bond Fund BP Sicav
6,00 %
Nordea 1 International High Yield Bo
1,50 %
N1 Global Fixed Income Alpha BI
10,00 %
Fidelity America
4,50 %
Nordea Finland C
5,75 %
Nordea PB Fixed Income Credit Opport 22,75 %
Nordea Private Banking Equity Opport 1,25 %
Nordea Private Banking Equity Core C 6,00 %
Yhteensä
Ensimmäisen vuoden maksut
47 250,00 €
57 000,00 €
9 000,00 €
3 000,00 €
10 500,00 €
18 000,00 €
4 500,00 €
30 000,00 €
13 500,00 €
17 250,00 €
68 250,00 €
3 750,00 €
18 000,00 €
300 000,00 €
Sijoitussopimuksen kesto on enintään 30 vuotta. Tarjouksessa säästöennuste vuonna 2045 on
1 155 701 €. Vakuutusyhtiö ei takaa tuotto-olettaman toteutumista. Sopimuksen vuotuiset kulut ovat
1,23 %, jotka sisältyvät edellä olevaan säästöennusteeseen. Jos sijoitussopimus ei tuota 30 vuoden
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 9
________________________________________________________________________________
aikana mitään, sopimuksen säästöt säästöajan lopussa ovat 225 240 €. Tällöin säästöaikana
maksettavat kulut ovat 74 759 €, ja vuotuiset kulut ovat 0,95 %.
Nordea on Pohjoismaiden suurin varallisuudenhoitoa tarjoava pankki: hoidossa oleva varallisuus on
Pohjoismaissa yli 200 miljardia euroa. Private banking –toimintaa on ollut Suomessa vuodesta 1987
lähtien. Euromoney –lehti on valinnut Nordean Private Banking –palvelut Pohjoismaiden parhaiksi
vuosina 2009 -2014.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Euran seurakunta tekee sopimuksen 300 000 euron täyden
valtakirjan salkunhoitopalvelusta Nordea Private Banking/Nordea Pankki Oyj:n kanssa
sekä Nordea Capital Corporate –sijoitussopimuksen Nordea Henkivakuutus Oy:n
kanssa.
Talouspäällikkö esitteli kokouksessa myöskin RVM Investiumin antaman tarjouksen, jossa 200 000
euroa sijoitetaan Titanium Hoivakiinteistöihin ja 100 000 euroa eQ Hoivakiinteistöihin.
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan ja ehdotti,
että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle ja palata siihen seuraavassa
kirkkoneuvoston kokouksessa.
---------KN 18.5.2015/95 §
Kirkon eläkerahasto on laatinut vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Ne ohjaavat ensisijaisesti
eläkevarojen sijoitustoimintaa. Ohjeet toimivat esimerkkinä myös seurakunnille ja muille evankelisluterilaisen kirkon piirissä toimiville sijoittajille. Vastuullisen sijoittamisen ohjeiden lisäksi kirkko ei
muuta apua sijoittamiseen tarjoa. Eläkerahasto käyttää ulkopuolisia omaisuudenhoitajia
sijoitustoiminnassaan.
Tässä kohtaa, jossa ei vielä ole tietoa, toteutuuko kuntaliitos Rauman kanssa ja toisaalta osakekurssit
ovat korkealla, ja puhutaan jopa kuplasta, voisi olla viisautta edetä varovaisesti.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö pyytää tarjoukset yhden vuoden
määräaikaistalletuksesta, ja valitsee parhaimman tarjouksen.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 10
________________________________________________________________________________
96 §
LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI HALLINNOLLISISSA PÄÄTÖKSISSÄ JA
LAPSIASIAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen
lapsivaikutusten arvioinnista:
23 luku, täydentäviä määräyksiä, 3 §
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja
otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka
käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Säännös tuli voimaan 1.1.2015.
Kirkkojärjestyksen muutoksella halutaan vaikuttaa siihen, että lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi
kirkossa ja yhteiskunnassa paranee. Tavoitteena on
 edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja toiminnassa
 vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten osallisuutta kirkon
toiminnassa
 lisätä lapsen ihmisoikeuksien tunnettuutta kirkossa
 edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten tavoitteiden toteutumista
Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna
lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. Euran seurakunnassa asia on ollut esillä lapsi- ja perhetyön
vastuuryhmässä. Lapsityöstä vastaava teologi Sami Tolvanen ja vastaava lastenohjaaja Riikka
Rantanen ovat osallistuneet hiippakunnan järjestämään LAVA –koulutukseen.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkojärjestyksen säännöksen lapsivaikutusten
arvioinnista ja päättää nimetä Euran seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi
luottamushenkilöistä lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän puheenjohtajan Johanna Aallon
ja työntekijöistä vastaavan lastenohjaajan Riikka Rantasen.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 11
________________________________________________________________________________
97 §
SEURAKUNNAN RAKENNUSTEN OVIEN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN
Kirkkoneuvosto perusti 4.3.2015 kokouksessaan työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää
seurakunnan eri rakennusten lukitsemistarpeet ja –mahdollisuudet. Työryhmään nimettiin kiinteistö-,
metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä sekä suntiot ja emännät. Työryhmä kokoontui kahdesti.
Muistiot työryhmän palavereista on esityslistan liitteenä. LIITE 2
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että ovien avaamisessa ja lukitsemisessa jatketaan nykyistä
käytäntöä. Naulakoihin laitetaan kyltit, joissa on teksti: Seurakunta ei vastaa
naulakoihin jätetyistä tavaroista. Tilaisuuksissa, jotka eivät ole seurakunnan
järjestämiä, pitää olla nimetty vastuuhenkilö, joka ilmoittaa seurakunnan työntekijälle,
milloin tilaisuus on päättynyt.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
98 §
TARJOUKSET POLTTOÖLJYSTÄ LÄMMITYSKAUDELLE 2015
Tarjoukset polttoöljystä lämmityskaudelle 2015 pyydettiin 11.5.2015 klo 14 mennessä Oy Teboil
Ab:ltä, Lämpöpuisto Oy:ltä ja Neste Markkinointi Oy:ltä. Määräaikaan mennessä kaikki kolme
yhtiötä olivat jättäneet tarjouksensa. Tarjoukset avattiin 11.5.2015 klo 14.30. Tarjoukset avasi
talouspäällikkö Outi Töykkälä ja seurakuntapuutarhuri Antero Ryhti. Muistio polttoöljytarjousten
avaamisesta liitetään pöytäkirjaan.
Edullisin tarjous saatiin Oy Teboil Ab:ltä, kesälaatu 67,20 snt/l ja talvilaatu 70,60 snt/l, hinnat
alv 0 %.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää valita lämmitysöljyn toimittajaksi Oy Teboil Ab:n
lämmityskaudelle 2015.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 12
________________________________________________________________________________
99 §
TILUSVAIHTOEHDOTUS, VAALJOKI
Timo Heikkilä ehdottaa Euran seurakunnalle tilusvaihtoa. Paikka sijaitsee Lamminkulmantien
varrella Vaaljoella. Vaihdettava alue seurakunnan puolelta olisi Pappilan tilasta alue (n. 1700 m2),
joka on tänä keväänä päätehakattu. Alueelle tulisi tilusvaihdon toteutuessa juurikkaan ym. maa- ja
metsätaloustuotteiden säilytys/lastauspaikka. Vaihdossa Heikkilä tarjoaa Heikkilän tilasta aluetta
(n. 1400 m2), jossa kasvaa noin 10-vuotias kuusitaimikko. Heikkilä vastaisi toimenpiteestä
aiheutuvista kustannuksista.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä
tutustuu kyseessä oleviin alueisiin, ja neuvottelee Timo Heikkilän kanssa tilusvaihdon
lisäksi vuokraus- ja myyntimahdollisuuksista.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 13
________________________________________________________________________________
100 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
5/2015: kolehtikohteen muutos
6/2015: toukokuun alun kolehtikohteet, vahvistetaan 18.5. kokouksessa
7/2015: papiston vuosilomat
8/2015: kolehtikohteen muutos
9/2015: työntekijöiden lomat
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
7/2015: vuosiloma
8/2015: Mannilan kesäkodin keittiötyöntekijät
3. Vastaavan lastenohjaajan tekemät päätökset:
5/2015: sijaisen ottaminen päiväkerhoon 20.4.2015
6/2015: sijaisen ottaminen iltapäiväkerhoon 6.-8.5.2015 ja sijaisen ottaminen aamuja iltapäiväkerhoon 6.5. ja 8.5.2015
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
101 §
KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN
KOKOUSMUISTIO NRO 2/2015
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän 16.3.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio
nro 2/2015 on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa.
LIITE 3
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen
vastuuryhmän 16.3.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 2/2015.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 14
________________________________________________________________________________
102 §
KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015
Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston 16.4.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2015 on
esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla.
LIITE 4
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Kiukaisten piirineuvoston 16.4.2015 pidetyn
kokouksen pöytäkirja nro 3/2015.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
103 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Kirkolliskokouksen hylättyä seurakuntien rakenneuudistuksen, on myöskin iso
konklaavi, joka piti olla Raumalla 28.5.2015 peruutettu.
2. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään 17.10.2015
Porissa. Vastaava neuvottelupäivä on 14.11.2015 Turussa.
Päätös
-----------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 15
________________________________________________________________________________
104 §
EI VERKKOSIVUILLE. PÖYTÄKIRJAN KOHDAN SAA NÄHTÄVÄKSEEN
TALOUSTOIMISTOSSA.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 16
________________________________________________________________________________
105 §
SEPPO JUHOLAN ALOITE
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Juhola jätti aloitteen, että toteutettaisiin Euran kirkkoon
tuleville kirkkovieraille ajoneuvon pysäköinnin mahdollistava ja invamerkillä varustettu
pysäköintipaikka kirkkopihaan johtavien porttien lähituntumaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä
valmistelee asiaa, ja käy läpi kaikki seurakunnan kirkot.
-----------
106 §
VEIKKO NURMEN ASIA
Veikko Nurmi esitti huolensa Honkilahden pappilan tilasta.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta vaihtaa Honkilahden pappilan myyntityön OPKiinteistökeskuksesta Euran Kiinteistövälitykseen Mikko Laineelle.
-----------
107 §
ANTTI SOININ ASIA
Antti Soini välitti Auli Ranteen kiitokset osallistumisesta Panelian motoristikirkkoon. Tapahtuma oli
ollut yleisömenestys: vieraskirjassa oli 110 nimeä, ja kaikki eivät olleet nimeään kirjaan laittaneet.
-----------
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 5/2015
18.5.2015
Tark.________ ________
Sivu 17
________________________________________________________________________________
108 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
----------
109 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
---------