ehdotusvaiheen kaavaselostus

EURAN KUNTA
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS
VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Selostus koskee 18.9.2015 päivättyä asemakaavan muutosehdotusta
Vireilletulo
Luonnos nähtävillä
Ehdotus nähtävillä
19.2.2015
13.4. – 14.5.2015
__.__.____
2
1.
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................................................................. 3
1.1. Tunnistetiedot.................................................................................................................... 3
1.2. Kaava-alueen sijainti .......................................................................................................... 3
1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus ..................................................................................................... 3
1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ................................................................................. 4
2. TIIVISTELMÄ ............................................................................................................................................. 4
2.1. Kaavaprosessin vaiheet ...................................................................................................... 4
2.2. Asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö ....................................................................... 4
2.3. Asemakaavan toteuttaminen ............................................................................................. 4
3. LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................................................ 4
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista ...................................................................................... 4
3.1.1 Alueen yleiskuvaus ........................................................................................ 4
3.1.2. Luonnonympäristö........................................................................................ 4
3.1.3. Pohjavesialue ............................................................................................... 5
3.1.4. Rakennettu ympäristö .................................................................................. 5
3.1.5. Maanomistaja............................................................................................... 6
3.2. Suunnittelutilanne.............................................................................................................. 6
3.2.1. Kaava-aluetta koskevat kaavat ...................................................................... 6
3.2.2. Muut ............................................................................................................ 9
4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET ................................................................................. 9
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve ....................................................................................... 9
4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset .................................................... 9
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö................................................................................................. 9
4.3.1. Osalliset........................................................................................................ 9
4.3.2. Vireilletulo .................................................................................................... 9
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt .................................................. 9
4.4. Asemakaavan tavoitteet ....................................................................................................10
4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ..........................................................................10
5. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS.......................................................................................................11
5.1. Kaavan rakenne.................................................................................................................11
5.1.1. Mitoitus .......................................................................................................11
5.1.2. Katu- ja kunnallistekninen järjestely.............................................................11
5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen...................................................11
5.3. Aluevaraukset ...................................................................................................................11
5.3.1. Korttelialueet ..............................................................................................11
5.3.2. Muut alueet.................................................................................................12
5.4. Kaavan vaikutukset ...........................................................................................................12
5.5. Kaavamerkinnät ja määräykset..........................................................................................12
6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS ...................................................................................................12
6.1. Toteuttaminen ja ajoitus sekä seuranta .............................................................................12
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
3
1.
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee
Kunta
Eura
050
Kylä
Isovahe 405
Kortteli
451-461, 466-473 ja 477-479
Puistoa ja katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kunta
Eura
050
Kylä
Isovahe 405
Kortteli
451-461, 466-473 ja 477-479
Erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuinpientalojen korttelialuetta (AP),
puistoa (VP), lähivirkistysaluetta (VL) ja katualuetta.
Asemakaavan muutoksen tunnus:
Kaavan laatija
REJLERS Oy
1.2. Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Euran kunnan Vahenojan alueella, keskustan läheisyydessä,
Valtatien 12 ja Satakunnankadun välisellä alueella.
Asemakaavan muutos koskee Vahenojan rakennuskaava-aluetta. Alueen pinta-ala on
noin 15,2 ha.
Suunnittelualueen sijainti.
1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus
Vahenojan asemakaavan muutos.
Voimassa oleva Vahenoja, korttelit 451-479, rakennuskaava on vuodelta 1973.
Voimassa olevan kaavan määräykset eivät monelta osin vastaa nykyisen pientaloasumisen tarpeita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan määräyksiä ja rakennusoikeuksia vastaamaan nykypäivän tarpeita ja vaatimuksia.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
4
1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Seurantalomake
2. Asemakaavan muutoskartta
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
4. Asemakaavan poistokartta
5. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastineet
2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaavaprosessin vaiheet
Kaavatoimikunta on kokouksessaan 24.6.2013 § 19 päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavamuutos on kuulutettu vireille 19.2.2015.
Kaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 13.4.- 14.5.2015.
2.2. Asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö
Asemakaavamääräyksiä on muutettu vastaamaan kaavan ja rakennetun ympäristön
nykytilaa. Vanhentuneet kaavamerkinnät on muutettu vastaamaan nykyistä ohjeistusta. Kortteleissa 468 ja 471 suurinta sallittua kerroslukua korotetaan lukuun 1u⅔
kortteleiden länsipäädyn rakentuneen ympäristön mukaisesti.
Osa alueen puistoista osoitetaan kaavassa lähivirkistysalueeksi.
2.3. Asemakaavan toteuttaminen
Rakentaminen on mahdollista heti kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.
3. LÄHTÖKOHDAT
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Euran kunnan Isovahen kylässä. Alueen pinta-ala
on noin 15,2 ha. Alue on Euran keskustan palveluiden läheisyyteen rakentunut pientalo- ja rivitaloalue, jonka lomassa on hoidettuja puistoalueita.
Ilmakuva alueelta © Kiinteistötietopalvelu.
3.1.2. Luonnonympäristö
Maa- ja kallioperä
Valtaosa suunnittelualueen maaperästä on hiesua ja savea. Suunnittelualueen itäosassa maaperä koostuu kuitenkin karkeasta hiedasta ja alueen pohjoisosassa esiintyy
myös hiekkamoreenia. Suunnittelualueen kallioperä koostuu pääosin Satakunnan Jotunialueen hiekkakivestä. Alue sijoittuu kuitenkin osittain myös tasarakeiselle graniittikivivyöhykkeelle. (Lähde: Geologian tutkimuskeskus)
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
5
Kasvillisuus
Suunnittelualue sijaitsee Euran keskustan tuntumassa ja on rakentunutta omakotitaloja rivitaloaluetta. Alueen puistot muodostuvat leikkipaikoista, rakennetuista kummuista ja hyvin hoidetusta nurmikosta, jonka lomassa kasvaa koivuja, mäntyjä ja kuusia.
3.1.3. Pohjavesialue
Asemakaavan muutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee
kuitenkin suunnittelualueen läheisyydessä, noin 40 metriä suunnittelualueesta lounaaseen.
3.1.4. Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Alue koostuu pääasiallisesti 1970-1980 –luvuilla rakennetuista yksikerroksista tiilipientaloista. Alueen pohjoisosassa sijaitsee yhtä kaksikerroksista rivitaloa lukuun ottamatta yksikerroksisia rivitaloja. Latotien varrella on myös puolitoistakerroksisia, jyrkkäkattoisia pientaloja.
Näkymä Viljasentieltä.
Palvelut
Euran keskustan palvelut sijaitsevat kaava-alueen välittömässä läheisyydessä, alueen
länsipuolella.
Virkistys
Alueella sijaitsevat Vahenpuisto ja Latopuisto ovat hyvin hoidettuja puistoja leikki- ja
pelialueineen. Myös alueen läheisyydessä on monipuoliset virkistysalueet.
Vahenpuisto.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
6
Liikenne
Suunnittelualueelle liitytään Satakunnankadulta joko Viljasentien, Latotien tai Purotien kautta. Satakunnankadun suuntaisesti suunnittelualuetta rajaa lounaassa Vahenojantie. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa Takanummentie.
Tekninen huolto
Alueella on kunnallinen vesi- ja viemärijärjestelmä sekä sähköverkko.
3.1.5. Maanomistaja
Suunnittelualueella on kunnan, yritysten sekä yksityishenkilöiden omistamia kiinteistöjä.
3.2. Suunnittelutilanne
3.2.1. Kaava-aluetta koskevat kaavat
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. Maakuntakaava kumoaa alueella voimassa
olleen seutukaavan.
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A).
Muut aluetta koskevat merkinnät:
Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk).
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia
kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan myös niitä
vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Matkailun kehittämisvyöhykettä (mv-2).
Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkailun kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet.
Ote Satakunnan maakuntakaavasta (1:100 000). Punainen rengas kuvaa suunnittelualueen
sijaintia.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
7
Yleiskaava
Euran keskustan oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa 2010 alue on osoitettu
AP- ja VL- alueille.
Pientalovaltainen asuinalue (AP).
Asuntoalue, jossa asuminen sijoittuu rivi- tai omakotitaloihin.
Lähivirkistysalue (VL).
Alue on tarkoitettu päivittäiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön tai suojaviheralueeksi.
Alueelle on osoitettu myös kevyen liikenteen väylä.
Ote Euran keskustan oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta 2010.
Euran keskustan osayleiskaava, ehdotusvaihe (oikeusvaikutteinen)
Euran kunta on käynnistänyt oikeusvaikutteisen Euran keskustan osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaava on kuulutettu vireille 26.9.2013 ja se laaditaan aluevarausosayleiskaavana, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia.
Osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä 21.2.-24.3.2014. Kaavatoimikunta on
30.3.2015 hyväksynyt 24.3.2015 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen. Ehdotus on ollut
nähtävillä 13.4.-14.5.2015. Kaava pyritään saattamaan kunnan valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 aikana.
Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueelle on osoitettu:
Pientalovaltainen asuntoalue (AP).
Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Rakennukset
saavat olla enintään kaksikerroksisia.
Yleiset määräykset: Hulevedet
Asemakaavoituksen yhteydessä tulee laatia tarkennetut asemakaavakohtaiset hulevesien hallinnan suunnitelmat puro- tai ojakohtaisesti, joissa yksittäisten hallintamenetelmien tyyppiä, sijaintia ja mitoitusta tarkennetaan osana yleiskaavaa laadittua hulevesienhallinnan kokonaisuutta. Asemakaavavaiheessa tulee suunnitella myös alueen
rakentamisen aikainen hulevesien hallinta.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
8
Ote ehdotusvaiheessa olevasta osayleiskaavasta
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Vahenoja, korttelit 451-479, rakennuskaava, joka on
vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa 20.8.1973. Kaavamuutos koskee kortteleita 451 - 461, 466 - 473 ja 477 - 479. Korttelit 462 – 465 ja 474 – 476 on ajanmukaistettu Kirkonkylänmäen asemakaavamuutoksen yhteydessä v. 2003.
Alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa AO1, AO2, AOR ja P -alueiksi.
Enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue, jossa kullekin rakennusalalle saa
rakentaa enintään 300 m2 kerrosalaa (AO1).
Enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue, jossa korttelisuunnitelman mukaan
kullekin rakennusalalle saa rakentaa enintään 200 m2 kerrosalaa (AO2).
Rivitalojen tai erillisten pientalojen korttelialue (AOR).
Puistoalue (P).
Katualuetta.
Ote Euran kaavayhdistelmästä.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
9
3.2.2. Muut
Kiinteistö ja tonttijako
Euran kunnan alueella kiinteistörekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.
Pohjakartta
Pohjakartta täyttää kaavoitettavalta alueelta kaavan pohjakartalle 1:2000 asetetut
vaatimukset. Tarkistettu 21.9.2015 Kari Ruohonen.
Rakennusjärjestys
Alueella noudatetaan Euran kunnanvaltuuston 12.12.2011 hyväksymää Pyhäjärviseudun rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 17.1.2012.
4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve
Euran kunta laati vuonna 2013 Euran asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin,
jossa tarkasteltiin asemakaavojen toteutumisastetta ja ajanmukaisuutta. Selvityksen
yhteydessä Euran kunnan rakennusvalvonta ilmaisi tarpeen Vahenojan rakennuskaavan päivittämiselle. Vahenojan rakennuskaava on vuodelta 1973. Voimassa olevan
kaavan merkinnät ja määräykset eivät monelta osin vastaa alueen nykytilaa ja nykyisen pientaloasumisen tarpeita.
Tavoitteena on muuttaa asemakaavan merkinnät ja määräykset vastaamaan toteutunutta ympäristöä sekä nykypäivän pientalo- ja rivitaloasumisen tarpeita.
4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavatoimikunta on päättänyt alueen kaavoituksen käynnistämisestä 24.6.2013 § 19.
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1. Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat, käyttäjät ja kaikki, joiden elämään ja oloihin kaavalla saattaa olla vaikutuksia.
Osallisia:
- alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat
- paikallisyhdistykset
- Euran kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee
- Varsinais-Suomen ELY -keskus
4.3.2. Vireilletulo
Kaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu 19.2.2015 paikallislehti Alasatakunnassa ja
kunnan verkkosivuilla www.eura.fi.
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pidetään nähtävillä kunnantalolla ja kunnan verkkosivuilla koko kaavaprosessin ajan.
Kaavamuutosluonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan
verkkosivuilla. Osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti kaavan
muutosluonnoksesta sen nähtävilläolon aikana.
Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Nähtävillepano kuulutetaan paikallislehdessä ja ehdotus on nähtävillä Euran kunnantalolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavamuutoksesta sen nähtävilläolon
aikana (MRA 27 §). Kaavamuutosehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Euran kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
10
Viranomaisyhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan muutosluonnoksesta pyydetään
tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa asemakaavan muutosehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.
4.4. Asemakaavan tavoitteet
Kunnan tavoitteet
Kunnan tavoitteena on muuttaa nykyisen asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä vastaamaan alueen nykytilaa ja sen tarpeita.
Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon asemakaavoituksessa
siinä määrin kuin kaavamuodon tehtävä edellyttää ja mahdollistaa.
Vahenojan asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, mutta tarkemmin kaavoituksen lähtökohtia ohjaavat Satakunnan
maakuntakaava, Euran keskustan osayleiskaavan ollessa oikeusvaikutukseton. Lisäksi
asemakaavaa tarkastellaan yleiskaavan sisältövaatimusten pohjalta.
Asemakaavan sisältövaatimukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen
alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset.
Yleiskaavan sisältövaatimukset
Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä.
Sen mukaan yleiskaavassa on otettava huomioon:
 yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
 olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
 asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
 mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen,
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
 mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
 kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
 ympäristöhaittojen vähentäminen
 rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
 virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialueet (AO1 ja AO2) osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO), rivitalojen tai erillisten pientalojen korttelialue (AOR)
osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP).
Puistoalueista (P) osa osoitetaan edelleen puistoiksi (VP) ja osa lähivirkistysalueiksi
(VL), jolloin alueiden hoitotaso on mahdollista järjestää paremmin vastaamaan alueiden olosuhteita ja tarkoitusta.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
11
5. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
5.1. Kaavan rakenne
5.1.1. Mitoitus
Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 15,2 ha. Alueen eri osien mitoitus esitetään
tarkemmin liitteenä olevassa seurantalomakkeessa. LIITE 1.
Kortteleihin on merkitty rakennusalan rajat määräävinä. Enimmäisrakennusoikeudet
on esitetty tonteilla kerrosalaneliömetreinä. Tonttijako on esitetty ohjeellisena.
Pientalojen tonteilla on varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohden ja rivitalojen korttelialueilla 1,2 autopaikkaa asuntoa kohden.
Erillispientalojen korttelialueiden (AO) suurin sallittu kerrosluku on suurimmassa
osassa kortteleita I (yksi) ja enimmäiskerrosala 200 k-m2 tai 300 k-m2 riippuen tontin
koosta. Kortteleissa 468 ja 471 suurin sallittu kerrosluku on 1u⅔ kortteleiden länsipäädyn rakentuneen ympäristön mukaisesti.
Asuinpientalojen korttelialueiden (AP) suurin sallittu kerrosluku on II (kaksi).
Enimmäiskerrosala vaihtelee tontin koosta riippuen välillä 500 k-m2 - 3000 k-m2.
Asemakaavamuutoksen pinta-ala yhteensä
Aluevaraukset
AO yhteensä
AP yhteensä
VL yhteensä
VP yhteensä
katualue yhteensä
15,24 ha
7,05 ha
3,35 ha
0,78 ha
1,60 ha
2,46 ha
5.1.2. Katu- ja kunnallistekninen järjestely
Kaavalla ei ole vaikutusta katu- ja kunnallistekniseen järjestelyyn. Alueelle ei osoiteta
uusia katuja.
5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavalla ei ole vaikutusta luonnonympäristöön suunnittelualueella. Kaavassa on säilytetty alueelle osoitetut viheralueet. Kaavaratkaisu tukee valtiollisia alueidenkäyttötavoitteita elinympäristön laadun osalta.
Yleiskaavallisten sisältövaatimusten toteutuminen
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa yleiskaavan sisältövaatimusten suhteen. Alueelle
osoitettu asuminen sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta suotuisasti lähellä ympäröiviä asuinalueita ja palveluita. Asuinkortteleiden ja rakennusoikeuksien tarkastaminen parantaa asumisen tarpeita alueella.
Kaavaratkaisu ei muodosta estettä liikenteen, energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Kaavalla ei ole vaikutusta alueen turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.
Ratkaisussa otetaan huomioon ympäristön arvot niin, ettei kohtuutonta haittaa ympäristölle aiheudu. Kaava-alueella ei sijaitse rakennetun ympäristön tai maiseman kannalta arvokkaita kohteita tai erityisiä luontoarvoja. Kaavassa on huomioitu asuinalueiden läheisyydessä olevat virkistysalueet sekä ulkoilureittien säilyminen.
5.3. Aluevaraukset
5.3.1. Korttelialueet
Erillispientalojen korttelialue.
Asuinpientalojen korttelialue.
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY
12
5.3.2. Muut alueet
Puisto.
Lähivirkistysalue.
5.4. Kaavan vaikutukset
Vaikutusten arviointi tarkentuu kaavaprosessin edetessä.
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Kaavalla ei ole merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia, sillä suunnittelualue säilyy edelleen asuin- ja puistoalueiksi osoitettuna. Puistoalueiden hoitotaso laskee osalla viheralueista osoitettaessa puistoalueita lähivirkistysalueiksi.
Liikenteelliset vaikutukset
Kaavalla ei ole liikenteellisiä vaikutuksia.
Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin.
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia luonnonympäristölle.
Vaikutukset ihmisten elinympäristöön
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisten elinympäristöön. Kaavamerkintöjen ja
-määräysten ollessa ajanmukaisia helpottuvat rakennuslupamenettelyt kunnassa.
5.5. Kaavamerkinnät ja määräykset
Merkinnät ja määräykset on esitetty liitteessä 2.
6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS
6.1. Toteuttaminen ja ajoitus sekä seuranta
Toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. Euran kunnan
rakennusvalvontaviranomainen valvoo alueen rakentumista.
Porissa
18.9.2015
Rejlers Oy
Antinkatu 15 B
28100 Pori
Kirsti Kanerva arkkitehti SAFA
040 8011653
[email protected]
Anne Karlsson arkkitehti SAFA YKS
044 3422526
[email protected]
Eura, Vahenojan asemakaavan muutos – Kaavaselostus 18.9.2015 - REJLERS OY