Valinnaisaineopas vuosille 2015-2016 ja 2016-2017 (PDF

EURAN YHTEISKOULU
VALINNAISAINEOPAS
LUKUVUOSILLE
2015 – 2016 JA 2016 - 2017
1
HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT
Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti
perusopetuksen uutta tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa syyslukukauden 2005 alusta.
Oppilaiden tuntijako on seuraava:
- 8. luokalla oppilaalla on yhteisiä aineita 23 vuosiviikkotuntia ja valinnaisia
aineita 7 vuosiviikkotuntia.
- 9. luokalla oppilaalla on yhteisiä aineita 24 vuosiviikkotuntia ja valinnaisia
aineita 6 vuosiviikkotuntia
Euran yhteiskoulun tuntijaon pohjana on valtioneuvoston hyväksymä kaikille yhteisten
oppiaineiden vähimmäistuntimäärä. Valinnaisaineet arvioidaan numeroin.
Valinnaisaineoppaassa esitellään kaikki tarjottavat valinnaisaineet. Valinnaisaineopas
käydään läpi opinto-ohjauksen tunneilla. Lisäksi valinnaisaineista saa tietoa koululla
valinnaisaineillassa 21.1.2015.
Oppilaat tekevät yhdessä huoltajan kanssa koevalinnan ennen joululomaa.
Varsinainen valinta tehdään kevätlukukauden 2015 alettua viikolla 4.
Valintakortti täytetään kuulakärkikynällä ja kortin allekirjoittaa huoltaja.
2
TUNTIJAKO
Kaikille yhteiset aineet
7.
8.
9.
Äidinkieli ja kirjallisuus
A1-kieli englanti
B1-kieli ruotsi
Matematiikka
Biologia
Maantieto
Fysiikka
Kemia
Terveystieto
Uskonto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
Käsityö (tekninen työ / tekstiilityö)
Liikunta
Kotitalous
Oppilaanohjaus
Yhteensä
3
2
2
3,5
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
0,5
30
3
3
2
3,5
1
1
1,5
1,5
1
1
2
2
0,5
23
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
3
2
1
24
Valinnaiset aineet
Yhteensä
7
6
30 30 30
Yht.
9
8
6
10
4
3
3,5
3,5
3
3
4
3
1
2
3
6
3
2
77
13
90
Valinnaiset aineet
Lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016
8.
9.
B2-kieli saksa
B2-kieli ranska
Musiikki
Kuvataide
Käsityö tekninen työ
Käsityö tekstiilityö
Liikunta
Kotitalous
Kaupalliset aineet
Maa-ja metsätalous sekä puutarhanhoito
Tietotekniikka
2
2
2 tai 3
2 tai 3
2 tai 3
2 tai 3
2 tai 3
2
2 tai 3
2 tai 3
2 tai 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Valinnaiset aineet 8. ja 9. kouluvuotta varten
B2-kieli: Saksa (vSAB)
Opiskellaan saksan kielen käyttöä arkielämän yleisimmissä tilanteissa, mm. opetellaan
kertomaan itsestä ja perheestä saksaksi, asioimaan kahvilassa, ravintolassa ja kaupoissa
sekä matkalipun ostotilanteessa. Pääpaino on puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä.
Tehdään paljon parityötä. Tutustutaan saksankielisen Keski-Euroopan tapoihin ja
kulttuuriin.
B2-kieli: Ranska (vRAB)
Opiskellaan ranskan kielen käyttöä arkielämän yleisimmissä tilanteissa, mm. opetellaan
kertomaan itsestä ja perheestä ranskaksi, asioimaan kahvilassa, ravintolassa ja
kaupoissa sekä matkalipun ostotilanteessa. Pääpaino on puheen tuottamisessa ja
ymmärtämisessä. Tehdään paljon parityötä. Tutustutaan Ranskan lisäksi myös muihin
ranskankielisiin alueisiin ja niiden kulttuureihin ympäri maailmaa.
Musiikki (vMU/pMU)
Valinnaismusiikin tavoitteena on perustietojen ja -taitojen syventäminen.
Laulun, soiton ja kuuntelun avulla opiskellaan
- länsimaisen taidemusiikin historiaa
- näyttämö- ja elokuvamusiikkia
- bändisoittimien käyttöä
- kevyen musiikin vaiheita rockista ja jazzista iskelmään
- etnomusiikkia
- musiikkia joukkotiedotuksessa (äänilevy, radio, tv, elokuva, musiikkivideo,
musiikkilehdistö)
- nuottikirjoituksen periaatteet
Koko kurssin ajan seurataan ajankohtaisia musiikki-ilmiöitä. Mahdollisuuksien mukaan
osana opetukseen kuuluu erilaisiin esiintymisiin osallistuminen. Kerran vuodessa
pyritään käymään jossain konsertissa.
8. luokan 3. tunnilla keskitytään bändisoittimien käyttöön ja bändisoittoon.
4
Kuvataide (vKU/pKU)
Kuvataiteen valinnaisaineessa kuvataiteen sisällöt laajenevat ja monipuolistuvat. Käytät
mahdollisimman paljon erilaisia materiaaleja, tekniikoita, työvälineitä ja työtapoja.
Oma vapaa ilmaisu, kokeilut, ideat, tunteet, mielikuvitus, luovuus ja yhdessä tekeminen
ovat keskiössä.
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, millaisia sisältöjä haluat kokeilla.
Sisältöjä:
-Maalaus (vesiväri-, guassi-, akryyli- ja pullovärit)
-Piirustus (hiili-, pastelli-, lyijy-, puu-, tussi- ja vesivärikynät)
-Grafiikka (koho- ja syväpaino)
-Muovailutyöt, kipsityöt, paperimassa ja muut kolmiulotteiset työt
-Animaatio, valokuvaus, kuvien muokkaus ja elokuvien tekeminen
-Taiteen tuntemus
-Mainoskuvat, julisteet ja sarjakuvat
-Sekatekniikat
-Ympäristö- ja yhteisötaide
-Muut menetelmät: mm. graffititaide
Käsityö
Tekninen työ (vTN/pTN)
Valinnainen tekninen työ perustuu 7. luokalla annettuun perusoppiainekseen, sitä
syventäen ja oppilaan omia henkilökohtaisia taipumuksia hyväksi käyttäen. Teknisen
työn opetuksessa ollaan yhä enemmän siirtymässä perustyötapojen ja esineellisen
tuottamisen opetuksesta oppilaan ongelmanratkaisukyvyn, teknisen ajattelun ja
esteettisen muotoilun kehittämiseen. Samoin nykytekniikan ja -teknologian
ymmärtäminen ja hyväksikäyttö ovat keskeisellä sijalla opetuksessa. Opetuksen osaalueina ovat puutyöt, metallityöt sekä kone- ja sähköoppi. Lisäksi tulevat vielä
muovityöt ja elektroniikka. Keskeisenä teemana on koneiden ja tekniikoiden oikea ja
turvallinen käyttö. Erityisesti työturvallisuus korostuu toiminnassa osana ryhmää.
Valinnaisen teknisen työn arvioinnissa huomioidaan sekä valmis tuote että tuotteen
valmistusprosessi.
5
Käsityö Tekstiilityö (vTS/pTS)
Valinnaisen tekstiilityön lähtökohtana on 7. luokalla saavutettu tiedon ja taidon taso,
jota syvennetään ja laajennetaan. Samalla annetaan entistä paremmat mahdollisuudet
eriytyvälle, yksilölliselle työskentelylle oppilaan henkilökohtaisten taipumusten
mukaisesti. Tekstiilityön tavoitteena on kehittää monipuolisesti käden taitoja,
suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa.
Keskeisimpiä sisältöalueita ovat
- vaatetus ja pukeutuminen (pääasiassa itselle, mutta myös lapsille valmistettavat
vaatteet)
- asuminen ja sisustaminen (koriste- ja/tai käyttötekstiilien valmistaminen kotiin)
Liikunta (vLI/pLI)
Suosituimpien Eurassa harrastettavien liikuntamuotojen lisäharjoituksia, lisäksi
tutustuminen normaalista poikkeaviin koululiikuntalajeihin. Mahdollisuus laajempaan
teematyöhön, esim. seikkailu- tai lasketteluretkiin.
Mahdollisuus yhteistyöhön paikallisten seurojen kanssa.
Kotitalous (vKO)
Sisältöalueina ovat monipuolinen ruoanvalmistus ja leivonta, säilöntä, terveellinen
ravitsemus, elintarviketieto, taloudellisuus, suomalainen ja kansainvälinen
ruokakulttuuri, kodin juhlien järjestäminen sekä tapakasvatus.
Opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilas yhteistyöhön ja vastuuntuntoon sekä
kehittää oppilaassa valmiuksia, jotka auttavat selviytymään arkipäivän hallinnasta.
Kaupalliset aineet (vKP/pKP)
Aiheina esim. pankit, kauppa ja kuluttaminen, viestintä, matkailu, vakuutukset,
yrittäjyys ja markkinointi. Opiskelussa käytetään oppilaskeskeisiä työtapoja
(ryhmätyöt, Internet) ja tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailuja.
6
Maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito (vMM/pMM)
Tutustutaan suomalaiseen maanviljelyyn, karjanhoitoon, puutarhan hoitoon ja
metsätalouteen. Myös lemmikkieläimiin tutustutaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan.
· 8. luokan aiheina mm. kasvien kasvupaikkatekijät, maatilan työt, maatilan
eläimet ja viljelykasvit
· 9. luokan aiheina mm. piha, puutarha ja metsät
Vierailuja tehdään mahdollisuuksien mukaan esim. johonkin puutarhaan ja
kotieläintilalle.
Tietotekniikka (vAT/pAT)
Käydään läpi perusasiat seuraavista aiheista: käyttöjärjestelmät, tekstinkäsittely,
tietoliikenne, Internet, taulukkolaskenta, kortisto-ohjelma, piirto-ohjelma, multimedia
ym.
Opetellaan esityksien tekemistä erilaisilla ohjelmilla. Haetaan internetistä erilaista
tietoa, muokataan sitä ja käytetään hyväksi esityksissä. Harjoitellaan kotisivujen
tekemistä. Käytetään erilaisia ohjelmia ja sovelluksia. Piirretään ja muokataan kuvia
piirto-ohjelmilla.
Valinnaisaineen 8. luokalla opetettava 3. tunti on kyseisen aineen syventäviä
opintoja. Se järjestetään kaksoistuntina joko syksyllä tai keväällä.