Kirkkoneuvosto 20.4.2015

EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 4/2015
Sivu 1
Kirkkoneuvosto
20.4.2015
________________________________________________________________________________
KOKOUSTIEDOT
AIKA
20.4.2015 Maanantai klo 18 – 19.25
PAIKKA
Euran seurakuntakeskus, pieni sali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Kemppainen Jukka, puheenjohtaja
Koivunen Simo
Isotalo Teemu
Jalava Taina
Kiviranta Mikko
Mäkitalo Elli-Noora
Nurmi Sirkka
Nurmi Veikko
Pirttimäki Antti
Ranne Auli
Vuorinen Mari
POISSA
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Paavilainen Hannu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT
63 - 85 §§
ALLEKIRJOITUKSET
Jukka Kemppainen
puheenjohtaja
Outi Töykkälä
pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Eurassa 27.4.2015
Veikko Nurmi
Antti Pirttimäki
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Seurakunnan taloustoimistossa 28.4.2015 – 12.5.2015 klo 9-14
kirkkoherra
Jukka Kemppainen
Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 27.4.2015
Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
EURAN SEURAKUNTA
Puh. 044 777 1506
Kirkkoneuvosto 4/2015
KOKOUSAIKA
KOKOUSKUTSU
Sivu 2
Maanantaina 20.4.2015 klo 18.00, kahvitus 17.45
KOKOUSPAIKKA
Euran seurakuntakeskus, pieni sali
________________________________________________________________________________
Käsiteltävät asiat
Asia no
63
64
65
66
67
Liite no
Asia
KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
1
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
OSTOPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
68
URAKKATARJOUKSET KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN
VESIKATON KORJAAMISESTA JA MAALAAMISESTA
69
URAKKATARJOUKSET HARJUNUMMEN KAPPELIN KATON
KORJAAMISESTA
70
URAKKATARJOUKSET PANELIAN PAPPILAN KATON
MAALAAMISESTA
71
URAKKATARJOUKSET KIUKAISTEN UUDEN HAUTAUSMAAN
KAPPELIN KUNNOSTAMISESTA JA MAALAAMISESTA
72
TARJOUKSET HONKILAHDEN SEURAKUNTAKODIN
KEITTIÖKALUSTEISTA
73
URAKKATARJOUKSET EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN
PÄÄOVIEN KUNNOSTAMISESTA
74
URAKKATARJOUKSET HONKILAHDEN KIRKON ULKO-OVIEN
MAALAAMISESTA JA KUNNOSTAMISESTA
75
EURAN SEURAKUNNAN SIJOITUSPOLITIIKKA
76
NORDEAN SIJOITUSTARJOUS
77
2
TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014
78
STIPENDIEN JAKAMINEN LUKION JA YHTEISKOULUJEN
OPPILAILLE
79
3
PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
NRO 2/2015
80
MYYNTITAPPIOKSI KIRJAAMINEN
81
4
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
82
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
83
ILMOITUSASIAT
84
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
85
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
86
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
__________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
nähtävillä pito
Seurakunnan taloustoimistossa 28.4.2015 – 12.5.2015 klo 9-14
Kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
Jukka Kemppainen
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 3
________________________________________________________________________________
63 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus
Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.
Päätös
----------
Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.
64 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu
10.4.2015. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille.
Ehdotus
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
---------
65 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veikko Nurmi ja Antti Pirttimäki.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
66 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn kirkkoherran ja seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset, talousarvion
muutos 1/2015 sekä lisäys kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen –kohdan
ehdotukseen.
-----------
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 4
________________________________________________________________________________
67 §
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Euran kunta ja Euran seurakunta ovat neuvotelleet peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokkien sekä kaikkien
vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille oppilaille tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämisestä. Seurakunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa kaikkina arkipäivinä klo 7.00 –
11.00 ja klo 12.00 – 17.00 välisen ajan Kirkonkylän koulun aamu-/iltapäivätoiminnan tiloissa.
Sopimus on samansisältöinen kuin tälläkin hetkellä voimassa oleva sopimus. Aamu- ja
iltapäivätoiminnan rahoitus perustuu vanhempien osittaiseen omavastuuseen. Osallistumismaksu on
lukuvuonna 2015-2016 aamupäivätoiminnasta 70 €/kuukausi päivittäin toimintaan osallistuvalta
lapselta ja 50 €/kuukausi korkeintaan 10 päivänä toimintaan osallistuvalta lapselta.
Iltapäivätoiminnan maksut on samoin 70 €/kuukausi päivittäin toimintaan osallistuvalta lapselta ja 50
€/kuukausi korkeintaan 10 päivänä toimintaan osallistuvalta lapselta.
Euran kunta maksaa lisäksi seurakunnalle kaksi kertaa vuodessa avustusta, toimintaan osallistuvien
lasten lukumäärän suhteessa, kunnalle lukukausittain tilitettävästä valtionosuudesta oppilasta kohden
á 600 €/vuosi (300 €/lukukausi).
Sopimus on määräaikainen tullen voimaan 3.8.2015 ja päättyen 3.6.2016.
Euran kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 26.3.2015
§ 13.
LIITE 1
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Euran kunnan ja Euran seurakunnan välillä tehdyn
ostopalvelusopimuksen peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokkien sekä kaikkien vuosiluokkien
erityisopetukseen otetuille oppilaille tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämisestä ajalle 3.8.2015 – 3.6.2016 liitteen 1 mukaisena.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 5
________________________________________________________________________________
68 §
URAKKATARJOUKSET KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN VESIKATON
KORJAAMISESTA JA MAALAAMISESTA
Tarjoukset Kauttuan seurakuntakodin vesikaton korjaamisesta ja maalaamisesta pyydettiin 17.4.2015
mennessä seuraavilta yrityksiltä: rakennusurakasta Rakennustyöt Ville Kauppi Oy, RTP-Rakennus
Oy, Rakennusliike Veljet Koivisto Oy, Rakennus JTS Oy, Euran Satarakennus Oy, Satakunnan
Rakennuspalvelu sekä maalauksesta Maalaus-Nummela Oy, Maalausliike Heino Oy ja PRM-Yhtiöt
Oy.
Tarjoukset avataan 17.4.2015 klo 13 ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäviksi.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on päättänyt, että tarjoukset avaa Mikko
Kiviranta, Toni Tupala, Antero Ryhti ja Outi Töykkälä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja tekee päätökset urakoitsijoiden valinnasta.
Kirkkoneuvostolle jaettiin tarjousten avaamisesta muistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että Kauttuan seurakuntakodin katon korjaaminen tilataan RTPRakennus Oy:ltä, urakkahinta 26.288 € sis. alv 24 %.
Kirkkoneuvosto päätti, että Kauttuan seurakuntakodin katon maalaaminen tilataan
PRM-Yhtiöt Oy:ltä, urakkahinta 8.990 € sis. alv 24 %.
-----------
69 §
URAKKATARJOUKSET HARJUNUMMEN KAPPELIN KATON KORJAAMISESTA
Tarjoukset Harjunummen kappelin katon korjaamisesta pyydettiin 17.4.2015 mennessä seuraavilta
yrityksiltä: Rakennustyöt Ville Kauppi Oy, RTP-Rakennus Oy, Rakennusliike Veljet Koivisto Oy,
Rakennus JTS Oy ja Euran Satarakennus Oy.
Tarjoukset avataan 17.4.2015 klo 13 ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäviksi.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on päättänyt, että tarjoukset avaa Mikko
Kiviranta, Toni Tupala, Antero Ryhti ja Outi Töykkälä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta.
Kirkkoneuvostolle jaettiin tarjousten avaamisesta muistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
----------
Kirkkoneuvosto päätti, että Harjunummen kappelin katon korjaaminen tilataan RTPRakennus Oy:ltä, urakkahinta 84.568 € sis. alv 24 %.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 6
________________________________________________________________________________
70 §
URAKKATARJOUKSET PANELIAN PAPPILAN KATON MAALAAMISESTA
Tarjoukset Panelian pappilan katon maalaamisesta pyydettiin 17.4.2015 mennessä seuraavilta
yrityksiltä: Maalaus-Nummela Oy, Maalausliike Heino Oy, PRM-Yhtiöt Oy, Pihlava Ari ja Valo
Reijo.
Tarjoukset avataan 17.4.2015 klo 13 ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäviksi.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on päättänyt, että tarjoukset avaa Mikko
Kiviranta, Toni Tupala, Antero Ryhti ja Outi Töykkälä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta.
Kirkkoneuvostolle jaettiin tarjousten avaamisesta muistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että Panelian pappilan katon maalaaminen tilataan PRM-Yhtiöt
Oy:ltä, urakkahinta 6.944 € sis. alv 24 %.
-----------
71 §
URAKKATARJOUKSET KIUKAISTEN UUDEN HAUTAUSMAAN KAPPELIN
KUNNOSTAMISESTA JA MAALAAMISESTA
Tarjoukset Kiukaisten uuden hautausmaan kappelin kunnostamisesta ja maalaamisesta pyydettiin
17.4.2015 mennessä seuraavilta yrityksiltä: Maalaus-Nummela Oy, Maalausliike Heino Oy, PRMYhtiöt Oy, Pihlava Ari ja Valo Reijo.
Tarjoukset avataan 17.4.2015 klo 13 ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäviksi.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on päättänyt, että tarjoukset avaa Mikko
Kiviranta, Toni Tupala, Antero Ryhti ja Outi Töykkälä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta.
Kirkkoneuvostolle jaettiin tarjousten avaamisesta muistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
----------
Kirkkoneuvosto päätti, että Kiukaisten uuden hautausmaan kappelin kunnostaminen ja
maalaaminen tilataan PRM-Yhtiöt Oy:ltä, urakkahinta 20.150 € sis. alv 24 %.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 7
________________________________________________________________________________
72 §
TARJOUKSET HONKILAHDEN SEURAKUNTAKODIN KEITTIÖKALUSTEISTA
Tarjoukset Honkilahden seurakuntakodin keittiökalusteista pyydettiin 17.4.2015 mennessä
seuraavilta yrityksiltä: Pihlava Ari, MaVi-Kaluste Oy, Puustelli Rauma, Puusepänliike Puisto Riku ja
Laitilan erikoiskaluste Oy.
Tarjoukset avataan 17.4.2015 klo 13 ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäviksi.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on päättänyt, että tarjoukset avaa Mikko
Kiviranta, Toni Tupala, Antero Ryhti ja Outi Töykkälä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja tekee päätöksen keittiökalusteiden toimittajasta.
Kirkkoneuvostolle jaettiin tarjousten avaamisesta muistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että Honkilahden seurakuntakodin keittiökalusteet tilataan
Laitilan Erikoiskaluste Oy:ltä, urakkahinta 5.249 € sis. alv 24 %.
---------
73 §
URAKKATARJOUKSET EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PÄÄOVIEN
KUNNOSTAMISESTA
Tarjoukset Euran seurakuntakeskuksen pääovien kunnostamisesta pyydettiin 17.4.2015 mennessä
seuraavilta yrityksiltä: Maalaus-Nummela Oy, Pihlava Ari, Suojanen Kari ja Valo Reijo.
Tarjoukset avataan 17.4.2015 klo 13 ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäviksi.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on päättänyt, että tarjoukset avaa Mikko
Kiviranta, Toni Tupala, Antero Ryhti ja Outi Töykkälä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta.
Kirkkoneuvostolle jaettiin tarjousten avaamisesta muistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
---------
Kirkkoneuvosto päätti, että Euran seurakuntakeskuksen pääovien kunnostaminen
tilataan Maalaus-Nummelalta, urakkahinta 1.800 € sis. alv 24 %.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 8
________________________________________________________________________________
74 §
URAKKATARJOUKSET HONKILAHDEN KIRKON ULKO-OVIEN MAALAAMISESTA
JA KUNNOSTAMISESTA
Tarjoukset Honkilahden kirkon ulko-ovien maalaamisesta pyydettiin 17.4.2015 mennessä seuraavilta
yrityksiltä: Maalaus-Nummela Oy, Pihlava Ari, Suojanen Kari ja Valo Reijo.
Tarjoukset avataan 17.4.2015 klo 13 ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäviksi.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on päättänyt, että tarjoukset avaa Mikko
Kiviranta, Toni Tupala, Antero Ryhti ja Outi Töykkälä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta.
Kirkkoneuvostolle jaettiin tarjousten avaamisesta muistio, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että Honkilahden kirkon ulko-ovien maalaaminen ja
kunnostaminen tilataan Maalaus-Nummelalta, urakkahinta 1.650 € sis. alv 24 %.
----------
75 §
EURAN SEURAKUNNAN SIJOITUSPOLITIIKKA
Euran seurakunta on sijoittanut rahavarojaan varovaisesti ja melko riskittömästi. Pääasiallisena
sijoituskohteena ovat olleet kiinteäkorkoiset määräaikaistalletukset. Aikaisempina vuosina
määräaikaiset talletukset ovat tuottaneet hyvin, mutta nyt kun yleinen korkotaso on matala, myöskin
määräaikaisten talletusten tuotto on huono. Seurakunnalla on määräaikaistalletuksissa tällä hetkellä
698 910,57 euroa. Korkohaarukka talletuksissa on 1,2 – 1,38 %.
Kirkkoneuvoston tulisi määrittää Euran seurakunnan sijoituspolitiikka eli luoda raamit, miten
seurakunnan rahavaroja jatkossa sijoitetaan.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Euran seurakunnalle seuraavanlaisen sijoituspolitiikan:
Euran seurakunnan kassavarojen sijoittamisessa päätöksiä ohjaavana periaatteena on
kassan hallintaan tarvittavien pääomien turvaaminen ja maksuvalmius.
Euran seurakunnan pidempiaikaisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saada
sijoitettaville varoille maltillinen tuotto pienellä riskillä. Sijoituksia lähdetään tekemään
maltillisesti siten, että hyödynnetään varallisuuden hoitoa valtakirjalla ja osakepaino
voi olla 0 – 30 % ja korkopaino 70 – 100 %. Tarvittaessa voidaan muuttaa riskiprofiilia
matalammaksi eli kokonaan korkosijoituksiin.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 9
________________________________________________________________________________
76 §
NORDEAN SIJOITUSTARJOUS
Euran seurakunnalla on 300 00 euron määräaikainen talletus Nordeassa, joka erääntyy 8.5.2015.
Talouspäällikkö on neuvotellut Nordean edustajien kanssa rahojen uudelleen sijoittamisesta. Tämän
perusteella Nordea tarjoaa seurakunnalle Nordea Capital Corporate –sijoitussopimusta. Capital
Corporate –sijoitussopimus on kapitalisaatiosopimus, jonka puitteissa yritysasiakas voi sijoittaa
kustannustehokkaasti yhden sopimuksen alla moniin erilaisiin sijoituskohteisiin. Minimisijoitus on
50 000 euroa ja lisäsijoitukset ovat mahdollisia. Varat ovat tarvittaessa nostettavissa osittain tai
kokonaan kesken sopimusajan.
Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön (tässä tapauksessa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy) ja
asiakkaan välinen sijoitussopimus. Se poikkeaa muista vakuutusyhtiön tarjoamista tuotteista siinä,
että kapitalisaatiosopimuksen perusteella ei vakuuteta ketään. Kapitalisaatiosopimus on aina
määräaikainen, koska ei ole mitään vakuutustapahtumaa, joka muutoin päättäisi sopimuksen.
Kapitalisaatiosopimuksessa sijoittaja seuraa kirjanpidossa vain yhden sopimuksen arvomuutosta,
vaikka sopimus sisältää useita sijoituskohteita ja niiden arvomuutoksia.
Nordea tarjoaa seurakunnalle täyden valtakirjan salkunhoitopalvelua. Tällöin seurakunta valitsee
viidestä vaihtoehdosta tuotto- ja riskitasoon sopivimman sijoitusprofiilin, johon Nordean
salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteet seurakunnan puolesta. Profiilia voi muuttaa sijoitusaikana
ilman kuluja. Täyden valtakirjan salkunhoitopalvelun hoitopalkkio jos pääoma on 100 000 – 199 999
euroa 0,60 %, 200 000 – 499 999 euroa 0,50 %, 500 000 – 999 999 euroa 0,40 %, 1 000 000 –
2 499 999 euroa 0,30 %. Täyden valtakirjan salkunhoidossa omaisuutta hoidetaan ammattitaitoisesti,
aktiivisesti ja yksilöllisesti. Salkunhoito sisältää kattavan raportoinnin.
Nordean tarjoamaan sopimukseen liittyy Nordea Private Bankingin salkkupalvelu, jonka profiiliksi
on valittu Maltillinen. Maltillinen –sijoitusprofiilissa korkosijoitukset muodostavat sijoituksesta
75 % ja osakesijoitukset 25 %. Sijoitussuunnitelma jakaantuu seuraavasti:
Nordea Corporate Bond I
15,75 %
Nordea Pro Euro Obligaatio
19,00 %
BGF European A2
3,00 %
BGF US Small and Mid Cap Opportuniti 1,00 %
Fidelity Pacific Kasvu
3,50 %
US Corp Bond Fund BP Sicav
6,00 %
Nordea 1 International High Yield Bo
1,50 %
N1 Global Fixed Income Alpha BI
10,00 %
Fidelity America
4,50 %
Nordea Finland C
5,75 %
Nordea PB Fixed Income Credit Opport 22,75 %
Nordea Private Banking Equity Opport 1,25 %
Nordea Private Banking Equity Core C 6,00 %
Yhteensä
Ensimmäisen vuoden maksut
47 250,00 €
57 000,00 €
9 000,00 €
3 000,00 €
10 500,00 €
18 000,00 €
4 500,00 €
30 000,00 €
13 500,00 €
17 250,00 €
68 250,00 €
3 750,00 €
18 000,00 €
300 000,00 €
Sijoitussopimuksen kesto on enintään 30 vuotta. Tarjouksessa säästöennuste vuonna 2045 on
1 155 701 €. Vakuutusyhtiö ei takaa tuotto-olettaman toteutumista. Sopimuksen vuotuiset kulut ovat
1,23 %, jotka sisältyvät edellä olevaan säästöennusteeseen. Jos sijoitussopimus ei tuota 30 vuoden
aikana mitään, sopimuksen säästöt säästöajan lopussa ovat 225 240 €. Tällöin säästöaikana
maksettavat kulut ovat 74 759 €, ja vuotuiset kulut ovat 0,95 %.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 10
________________________________________________________________________________
Nordea on Pohjoismaiden suurin varallisuudenhoitoa tarjoava pankki: hoidossa oleva varallisuus on
Pohjoismaissa yli 200 miljardia euroa. Private banking –toimintaa on ollut Suomessa vuodesta 1987
lähtien. Euromoney –lehti on valinnut Nordean Private Banking –palvelut Pohjoismaiden parhaiksi
vuosina 2009 -2014.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Euran seurakunta tekee sopimuksen 300 000 euron täyden
valtakirjan salkunhoitopalvelusta Nordea Private Banking/Nordea Pankki Oyj:n kanssa
sekä Nordea Capital Corporate –sijoitussopimuksen Nordea Henkivakuutus Oy:n
kanssa.
Talouspäällikkö esitteli kokouksessa myöskin RVM Investiumin antaman tarjouksen, jossa 200 000
euroa sijoitetaan Titanium Hoivakiinteistöihin ja 100 000 euroa eQ Hoivakiinteistöihin.
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan ja ehdotti,
että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle ja palata siihen seuraavassa
kirkkoneuvoston kokouksessa.
----------
77 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014
BDO Audiator Oy:n JHTT-tilintarkastajan Aino Lepistön laatima tilintarkastuskertomus ja
yksityiskohtaiset tarkastushavainnot 26.3.2015 toimitetusta tilintarkastuksesta tilikaudelta 1.1. –
31.12.2014 ovat esityslistan liitteenä.
LIITE 2
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Päätös
----------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 11
________________________________________________________________________________
78 §
STIPENDIEN JAKAMINEN LUKION JA YHTEISKOULUJEN OPPILAILLE
Euran seurakunta on jakanut keväisin yhteiskoulujen ja lukion oppilaille stipendit.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää jakaa stipendit uskontoaineissa menestyneille tai
seurakunnallista harrastuneisuutta osoittaneille ja toveripiirissä myönteisesti
vaikuttaneille nuorille; 100 euroa Euran lukiolaiselle, 100 euroa Euran yhteiskoulun
oppilaalle ja 100 euroa Kiukaisten yhteiskoulun oppilaalle.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
79 §
PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015
Panelian kirkkopiirin piirineuvoston 26.3.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2015 on
esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Panelian pappilassa.
LIITE 3
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Panelian piirineuvoston 26.3.2015 pidetyn
kokouksen pöytäkirja nro 2/2015.
Päätös
---------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
80 §
MYYNTITAPPIOKSI KIRJAAMINEN
Seurakunnalla on 10.4.2015 erääntyneitä saatavia yhteensä 275,79 euroa. Saatavat koostuvat vuokraja hautauslaskuista 240,29 euroa ja virkatodistuslaskuista 35,50 euroa. Saatavat ovat edelleen
perinnässä.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että 275,79 euroa kirjataan myyntitappioksi.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 12
________________________________________________________________________________
81 §
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen 31.3.2015 asti jaetaan kokouksen alussa kirkkoneuvoston
jäsenille. Toteutumisraportit ovat tuloslaskelma, käyttötalouden toteutumavertailu, rahoituslaskelma
sekä investointien toteutumavertailu.
LIITE 4
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kuluvan vuoden talousarvion
toteutuminen 31.3.2015 asti.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 22,4 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen
mukaan olisi kolmen kuukauden aikana 25. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on
20,4 %. Kausi- ja kesätyöntekijöiden henkilöstökulut tulevina kuukausina ja
kesäkuussa maksettavat lomarahat lisäävät myöhemmin kuukausittaisia menoja.
Vuosikate on ylittänyt koko vuoden vuosikatteen ja toteutuma on 126,8 %. Viime
vuoteen verrattuna vuosikate on 26,3 % pienempi. Verotuloja on tullut 4,2 %
vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana. Tilikauden tulos on kolmen
ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 109 026 euroa.
Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 13
________________________________________________________________________________
82 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
4/2015: kylmävaunun hankinta Mannilan kesäkodille
5/2015: myönnetyt sairauslomat ajalla 1.12.2014 – 31.3.2015
6/2015: talouspäällikön alaisten työntekijöiden vuosilomat
2. Vastaavan lastenohjaajan tekemät päätökset:
3/2015: sijaisen ottaminen iltapäiväkerhoon 1.4.2015
4/2015: sijaisen ottaminen iltapäiväkerhoon 2.4.2015
3. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
2/2015: kolehtikohteen muutos, Euran kirkko 5.4.2015
3/2015: vapaapäivien siirto/M. Kekäläinen, M. Pitkäranta
4/2015: kesätyöntekijöiden (rippikoulu-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö) ottaminen:
Heljä Hartonen 31.5.-31.7.2015 ja Petteri Saarinen 31.5.-6.8.2015
4. Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätös:
1/2015: kausityöntekijät
Päätös
---------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
83 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 18.5.
Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset pidetään 29.4. ja 27.5.
Päätös
----------
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Lisäksi kirkkoneuvoston tietoon saatettiin, että Euran kirkon ison kellon kiinnikkeen
rakenne on tarkistettu, ja pelkkä pultin kiristäminen riitti.
EURAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 4/2015
20.4.2015
Tark.________ ________
Sivu 14
________________________________________________________________________________
84 §
TALOUSARVION MUUTOS 1/2015
Osaan vuonna 2015 tehtävistä rakennusten korjauksista tarvitaan lisämäärärahaa. Talousarvion
käyttötalousosassa varattu määräraha ei riitä Panelian pappilan katon maalaukseen eikä Honkilahden
seurakuntakodin keittiökalusteiden uusimiseen. Honkilahden seurakuntakodissa oli ajatuksena
uudistaa ovet ja vetimet, mutta todettiin, että runkokalusteet pitää myös uusia.
Talousarvion investointiosaan varattu määräraha ei ole riittävä Kiukaisten uuden hautausmaan
kappelin maalaamiseksi.
Esityslistan liitteenä on talousarvion muutos 1/2015.
Ehdotus
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion
muutoksen 1/2015, joka sisältää seuraavat määrärahamuutokset:
käyttötalousosassa
4350.5360 Rakennusten kunnossapito, Panelian pappila, lisämääräraha 3.700 €
4350.5250 Rakennusten kunnossapito, Honkilahden seurakuntakoti, lisämääräraha
3.500 €
investointiosassa
8310.9603 Kiukaisten uuden hautausmaan kappelin maalaus, lisämääräraha 7.600 €
LIITE 5
Päätös
----------
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
85 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
-------------
86 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
------------