Psykiatrian rakennemuutoksesta - Oulun yliopistollinen sairaala

17.4.2015
Kokemuksia yhteisistä rakennemuutoksista
PPSHP - Oulun kaupunki
Sirkku Pikkujämsä
terveysjohtaja
Oulun kaupunki
PPSHP:n ja kuntien seminaari 26.3.2015
Tulevaisuuden palvelurakenne?
Kaksiportainen palvelukokonaisuus
‐ ehjä, kokonaisvaikuttava ja kustannustehokas
Kaikille yhteiset / keskitetyt
erityispalvelut
Hyvinvointi‐
keskuspalvelut
Keskitetyissä erityispalveluissa päällekkäisyyden ja haavoittuvuuden välttäminen.
Tiivis yhteistyö shp:n kanssa.
‐ vertikaalinen integraatio
Perustasolla / hyvinvointikeskuksissa lähipalveluna kaikki tarkoituksenmukaiset avopalvelut ja myös
erityispalveluita (jalkautuen, etäteknologia).
‐ tavoitteena kasvattaa hvk‐palveluiden osuutta
‐ hvk‐palveluissa tiivistyvä horisontaalinen integraatio
‐ resurssien siirto kohti ”keveämpiä” palveluita
1
17.4.2015
Erikoissairaanhoidon toimenpideohjelman
toimeenpano
-
Päivystys- ja siihen liittyvät hoito- ja palveluketjut
Päällekkäisten ja rinnakkaisten erityistoimintojen ja
tukipalvelujen arviointi
Tulevaisuuden sairaalan suunnittelu
Tiedolla johtaminen
Oulun kaupungille painottuvat:
• Psykiatrian rakennemuutoksen seuranta ja jatkaminen
• Medisiininen tulosalue
– OSYP-yhteispäivystyksen kehittäminen
– OKS- ja OYS-sisätautien pkl:n yhteistyöselvitys (gastroenterologia,
kardiologia, sisätaudit)
– Ideoita: Diabeteksen hoidonporrastus / osaamiskeskus, geriatrian
osaamiskeskus
• Kuntoutuksen kokonaisuus
– apuvälinepalvelut, kriteerit, idea: AVH-kuntoutus/toimintakykypkl
•
Erikoissairaanhoidon toiminnan ja talouden raportoinnin
kehittäminen; seuranta ja mittarit yli organisaatiorajojen
Oulun kaupungin kehittämistavoitteet
mielenterveys- ja päihdepalveluissa
• Kansallisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma
(2009):
• 2012 THL/ Nordling & Hätönen: Oulun
mielenterveyspalveluiden sisällöllinen selvitys
• 2012 / Kokko & Nuutinen: Oulu Pohjoinen –alueen
terveydenhuollon rakenteiden selvitys
– Monipuoliset ja riittävät avopalvelut
– Matalan kynnyksen/yhden oven periaate
– Yhteistyön parantaminen mielenterveystyön ja päihdehuollon
sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.
– Erityisosaamista perustasolle ja peruspalveluiden tueksi
– Vuodeosastotoiminta OYS:n psykiatrian klinikan tehtäväksi –
Sairaansijoja vähennetään
2
17.4.2015
Psykiatrian rakennemuutos 2012‐
OM
TP os
O
Y
S
OMTP
avo
Tavoite:
‐ osastot yhdelle toimijalle,
‐ sairaansijojen vähentäminen
‐ avopalveluiden kehittäminen
Konsul‐
taatiot
Ta psyk sh;
TK‐lääkärit ja hoitajat
Oulun mielenterveyspalvelut ja
rakennemuutos 2013-2014
•
Avopalveluiden vahvistaminen ja monipuolistaminen
– Yrttipellontien keskus Peltolassa
• samassa paikassa aikuisten mielenterveyspalvelut, päihdeavopalvelut,
sosiaalipäivystys
• mt-/päihde-/sos.päivystysten yhdistäminen, OSYP-yhteistyö
– Tuiran mielenterveyskeskuksen avaaminen
• erilaiset ryhmät, liikkuva työ, injektiopkl
• osasto 2 (avo-osasto) 24 sairaansijaa lakkauttaminen
– Koskivira-asumisyksikön perustaminen
• Tuiran kuntoutuskodin lakkaaminen asumisen ohjauspalveluiden
vahvistaminen
•
Osastot 3 ja 4 (31 sairaansijaa) siirtyivät PPSHP:n toiminnaksi
28.10.2013 alkaen
• OYS:ssa aikuispsykiatrian osastojen profilointi (akuutti-, mieliala-,
psykoosiosastot)
3
17.4.2015
Muutokset


Lokakuun lopussa 2013 OMTP osastot 3 ja 4 siirtyivät OYS:n toiminnaksi
Aikuisia hoitavien osastojen työnjako ja tehtävät tarkistettiin. Luotiin 3 hoitolinjaa: 


Erikoissairaanhoidon päivystys ja akuuttipsykiatria
Psykoosien hoito
Mielialahäiriöiden hoito
 V. 2014 alussa nuorisopsykiatrisen toiminnan painopistettä siirrettiin avohoitoon:  Osastot 80 ja 72 lopetettiin ja tilalle perustettiin uusi nuorisopsykiatrinen osasto 77 sekä tehostetun avohoidon työryhmä ja syömishäiriö‐työryhmä
Muutos on mahdollistanut / mahdollistaa
 Osastojen ja osastoryhmien erilaistumisen ja laadukkaan hoidon potilaiden tarpeiden mukaisesti  Koko alueen väestölle yhdenvertaiset psykiatriset osastopalvelut
 Oulu saattoi siirtää työpanoksia ja osaamista avohoitoon ja peruspalveluihin ja pääsy psykiatrisiin palveluihin on helpottanut, mikä on vähentänyt OYS:n psykiatrisen päivystyksen käyttöä 11 %
 Päällekkäisten toimintojen purkamisen ja eri toimijoiden roolien selkiinnyttämisen
4
17.4.2015
Mikä mahdollisti onnistuneen muutoksen
 Hyvä neuvotteluyhteys ja yhteistyö OYS:n ja kaupungin välillä
 Henkilöstön ottaminen mukaan muutoksen suunnitteluun, esim. työryhmiin, jotka suunnittelivat käytännön toimenpiteet ja toimintamallit  Tiedottaminen henkilöstölle säännöllisesti eri reittejä muutoksen eri vaiheissa; kuukausi‐infot, johtoryhmät, oh‐ kokoukset, lääkäri‐meetingit
 Tuen ja kannustuksen tarjoaminen henkilölle esim. työterveyshuollon muutoksen tuki
 Kaikkien omien toiveiden kuuleminen omasta sijoituspaikasta ja toimenkuvasta Rakennemuutoksen tunnistettuja riskejä
• Psykiatriset osastopaikat vähenevät 33 kpl
• Avohoidon resurssien riittämättömyys / toimimattomuus
– Osastojen ylikuormitus. Riski ei toteutunut: Osastojen
kuormitusprosentti ka. 2014 aikuisilla 86%, nuorilla 76%.
– Hoidon laadun huononeminen. Laatu päinvastoin parantunut
osastojen erilaistumisen myötä
– Henkilökunnan väsyminen
– Osastohoitoaikojen venyminen / pyöröovisyndrooma.
Hoitoajoissa ei ole ollut merkittävää muutosta (ka. 23 vrk)
– Vaaratilanteiden ja pakkotoimien lisääntyminen. Riski ei
toteutunut: HaiPro:n kohtalaisen tai vakavamman riskin
tapahtumat hoitojaksoja kohti oli aikuispsykiatrialla v. 2014 sama
kuin v. 2013, nuorilla jopa vähän laskenut. Pakkotoimissa
hoitojaksoja kohden ei myöskään lisääntymistä.
• Kustannusten nousu (Oulu)
5
17.4.2015
Talouden näkökulma
• Aikuispsykiatrian nykyisellä hinnoittelulla oli kertymässä
tämän toiminnan osalta shp:lle ylijäämää
• Toimenpide:
Aikuispsykiatrian laskutus korjattiin 10-12/2014 ja v. 2015
siten, että laskutus vastaisi paremmin
tuotantokustannuksia (ei kerryttäisi ali-/ylijäämää)
Mielenterveys- ja päihdepalvelut €/asukas
Mielenterveys‐ ja päihdepalvelujen kokonaiskustannukset asukasta kohti laskivat edellisvuodesta ‐0,6 %: tp 2014 255,08 €, tp 2013 256,67 €. Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos kohdistui aikuispsykiatriaan. Jos tarkastellaan kustannuksia aikuisten (yli 18‐
vuotiaiden) osalta menot nousivat edellisvuodesta noin 0,7 %: tp 2014 220,72 €, tp 2013 219,28 €. 6
17.4.2015
Gastroenterologian yksiköiden yhdistäminen 2014‐
O
O Y
K S
S
‐
‐
‐
‐
‐
päällekkäisyyttä
oululaisia molemmissa paikoissa
kilpailu erityisosaajista (?)
tilojen ja laitteiden hyödyntäminen
ammatillinen johtaminen, osaamisen ylläpito
7