Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman esittely

Ilo kasvaa liikkuen
- varhaiskasvatuksen liikkumis- ja
hyvinvointiohjelma
Jyväskylä 15.9.2015
Nina Korhonen ja Heli Ketola
varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat,
Valo
Verkoston rakenne
Ohjelman moniulotteisuus
Ohjelman päämäärä
• Tehtävänämme on ollut rakentaa valtakunnallinen,
yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma.
Työmme on osa kansallista terveyttä ja hyvinvointia
edistävää isompaa kokonaisuutta.
• Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.
• Uskomme, että ohjelman avulla pystymme yhdessä
muuttamaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria
ja arjen pedagogiikkaa sekä tuomaan liikkumisen
mukaan kaikkeen varhaiskasvatustoimintaan.
Nykytilasta tavoitetilaan pienin askelin
P S
AT
P S
AT
Missä olemme nyt?
Nykytilan analyysi
ja kuvaus
P S
AT
P S
AT
P S
AT
Ero nykytilan ja
tavoitetilan välillä.
Mitä haluamme
saavuttaa?
Tavoitetilan
kuvaus
Pilotointi vuosina 2013-2014
Pilottitahot 2014
Ilo kasvaa liikkuen ohjelman sisältö
Ohjelma-asiakirja ja pienten askelten ideaopas
Työkirjat ohjelman tueksi
Ohjelman nettisivut – www.ilokasvaaliikkuen.fi
•
Ohjelmaan voivat ilmoittautua mukaan joko
yksikkö - (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin
varhaiskasvatus) tai kuntatasolla
(varhaiskasvatuksen johto/hallinto).
Päivähoitoyksikön ilmoittautumisesta vastaa
yksikön johtaja. Edellytämme, että esimies
sitoutuu kehittämistoimintaan.
•
Ilmoittautumisen jälkeen toimitetaan
käyttäjätunnukset, joilla pääsee kirjautumaan
ohjelman nettisivuille. Kukin ilmoittautunut
päiväkoti/yksikkö saa omat käyttäjätunnukset.
Lisäksi esimies saa omat tunnukset.
•
Jokaiselle päiväkodille nimetään oma
kehittäjäpari = sparrauspari. Tarkoituksena on,
että yksikkö käy vertaiskeskustelua oman
sparrausparinsa kanssa kehittämistyöstä.
Vertaiskeskustelu on olennainen osa arviointia ja
kehittämistyön eteenpäin viemistä.
•
Ohjelma-alusta on kokeiluvaiheessa syksyllä
2015 ja käyttäjiltä pyydetään palautetta sivujen
toimivuudesta.
Ohjelma julkistetaan ja sen alueellinen
levittäminen käynnistetään 2015

Julkistamisseminaari 10.3.15 päättäjille Säätytalo, Helsinki

28.10 Ilo kasvaa liikkuen -seminaari mukaan lähteneille tahoille sekä työpajoina
kouluttajakoulutukset työkirjojen käytöstä
26.11 Luonto on! -kutsuseminaari, yhteistyössä Suomen Latu. Kansainväliset puhujat.
Seminaari suunnataan kehittämisverkoston jäsenille ja kuntatason toimijoille.

Kuntakierros 2015:
o
14.4 Hämeenlinna
o
5.5 Turku
o
5.6 Oulu
o
26.8 Rovaniemi
o
1.9 Tampere
o
15.9 Jyväskylä
o
17.9 Kouvola
o
22.9 Espoo
o
11.11 Kuopio




Valtakunnalliset LTO-päivät 27-28.9.Turku
Lasten liikuttajat laivaseminaari 3-5.10.15 Tukholmaan + vuoden Ilo kasvaa liikkuen PH-yksikkö
Varhaiskasvatusmessut 9.10. Helsinki
Pohjois-Suomen Varhaiskasvattaja –tapahtuma 17.11, Oulu
Valo TTS 2015: Tulos 1000 päiväkotia rakentaa liikunnallista
Toimintakulttuuria Uuden varhaiskasvatuksen liikkumis- ja
hyvinvointiohjelman mukaisesti
Tulevaisuuden muistelua sekä
suuntaviivoja ja visioita
2020
• Ohjelma on rakenteissa ja se näkyy lapsen ja perheen arjessa. Ohjelma käytössä
koko Suomen varhaiskasvatuksessa. VK- laki linjaa myös liikkumista.
• Verkosto on jossain muodossa olemassa, tehtävä on vain muuttunut; ”päivittäjät”
kannattelee ohjelmaa ja pitää ajan hengessä
• Iso yhteinen viesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toimijoilla; ”Liiketakuu”
• Varhaiskasvatus on oppimisen tunnustettu peruspilari. Suomalainen varhaiskasvatus
on vientituote ja edustaa osaltaan maailman liikkuvinta kansaa.
2017
• Noin puolet Suomen varhaiskasvatuksesta on mukana ohjelmassa
• Ensimmäiset ohjelman sertifikaatit myönnetään (syksyllä 2013 aloittanet)
• Laki tullut voimaan 2015 alusta ja uusia Varhaiskasvatuksen OPS:eja tehdään
kuntatasolla ja sitten yksikkötasolla
• Tutkimustieto on lisääntynyt ja se tukee ohjelman jalkauttamista
• Alueverkostot ovat muodostuneet
2015
• Ohjelman julkistaminen ja valtakunnalliset jalkauttamisseminaarit
• Ohjelman tukipalvelut valmistuvat (mm. työkirjat, koulutukset)
• Pilottitahot jatkavat ohjelmavaiheeseen
• Verkosto toimii aktiivisesti
Verkoston toiminta 2015-2016
Teemaryhmät- projektiryhmät
1. Pääsuunnitteluryhmä (pj. Valo)
2. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaryhmä (pj. Anneli
Pönkkö)
3. Kuntatyöryhmä- jalkauttamisen tuki- projektiryhmä (pj.
Ulla Soukainen ja Leena Lahtinen).
4. Uusi alkava OPS-työ (+VaLiSu:n päivittäminen)projektiryhmä (pj. Arja Sääkslahti)
5. Lapsen työkirja –projektiryhmä (pj. Päivi Virtanen)
6. Mediaoppiminen ja liikkuminen –projektiryhmä (pj. Kaisa
Mustonen)
Tulkaa mukaan myönteisen
muutoksen tekijäksi!