Palveluhinnasto 2015 - Pohjois

Palveluhinnasto 2015
KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON
1. Visalan sairaala, s. 67
Kirjoitusvirhe; Hoitopäivät hl 44 Terveyskeskukseen siirtoa odottavan potilaan hoitopäivä, hinta 605€
(jäänyt vuoden 2014 hinta, oikea hinta mainittu Palveluhinnaston sivulla 5).
2. Asiakasmaksut, Laitoshoito, s. 7
Lisätty uusi kohta:
o Ylläpitomaksu aikuispsykiatrian avohoitoyksikössä 10,00 euroa 1.2.2015 alkaen
3. Lastentaudit, s. 40
Avohoidon hintaluokka 7, lasten hematologian käynti; poistettu sana punasolusiirto
Avohoidon hintaluokka 20, lasten hematologian käynti; poistettu sana trombosyyttisiirto sekä
hyytymistekijäluettelo korvattu tekstillä ”muut paitsi Novoseven”
4. Knk-tautien ja foniatrian klinikka, s. 16
Hintaluokka 10 ”Kalliita kertakäyttöinstrumentteja vaativat toimenpiteet esim. ballong dilataatiot”
muutetaan hintaluokaksi 18.
5. Aikuispsykiatria, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria, s. 51
Oikeuspsykiatrinen tutkimus hintaluokka 17 hinta palautetaan vuoden 2014 tasolle 559 euroa 1.4.2015
alkaen.
6. Lastenspykiatria, s. 52
Hoitopäivähintaluokkien 1,2,3, ja 4 hinnat puolitetaan aj. 1.11.-31.12.2015;
hl 1 Tukihoitopäivä uusi hinta 155 euroa, hl 2 Tutkimus- ja hoitopäivä uusi hinta 325 euroa, hl 3
Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä uusi hinta 460 euroa ja hl 4 Tehohoitopäivä uusi hinta 780 euroa.
7. Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria, s. 51
Käytetään vain aikuispsykiatrian hoitopäivähintaluokkia 14, 15 ja 16 aj. 1.11.-31.12.2015
hintaluokkien 24, 25 ja 26 tilalla.
SISÄLLYSLUETTELO
Hinnaston käyttäjälle _________________________________________________________ 3
Palveluhinnasto ____________________________________________________________________ 3
Erillislaskutus ______________________________________________________________________ 4
Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta ______________________________________________ 4
Asiantuntijakonsultaatiot____________________________________________________________ 4
Sähköiset konsultaatiot _____________________________________________________________ 4
Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus ______________________________ 4
Sopimushinta _______________________________________________________________________ 5
Suoramyynti _______________________________________________________________________ 5
Potilaskoti _________________________________________________________________________ 5
Asiakasmaksut ________________________________________________________________ 6
Avohoito ___________________________________________________________________________ 6
Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa ______________________________________________ 6
Laitoshoito _________________________________________________________________________ 7
OSA I _________________________________________________________________________ 9
PPSHP OMA TUOTTEISTUS______________________________________________________ 9
OPERATIIVINEN TULOSALUE ___________________________________________________ 10
ANESTESIA JA TEHOHOITO__________________________________________________________ 11
PEHMYTKUDOSKIRURGIA ___________________________________________________________ 11
TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA ______________________________________________________ 11
PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET _______________________________________________________ 15
HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA _____________________________________________________ 15
KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA _____________________________________________________ 16
SILMÄTAUTIEN KLINIKKA __________________________________________________________________ 19
KUNTOUTUS _______________________________________________________________________ 21
FYSIATRIA _______________________________________________________________________________ 21
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS _____________________________________________________________ 23
MEDISIININEN TULOSALUE _____________________________________________________ 25
ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE _________________________________________ 26
ERIKOISSAIRAANHOITO ____________________________________________________________________ 26
PERUSTERVEYDENHUOLTO ________________________________________________________________ 27
KARDIOLOGIAN VASTUUALUE _______________________________________________________ 28
SYÖPÄTAUTIEN JA HEMATOLOGIAN VASTUUALUE _____________________________________ 30
NEUROLOGIAN, IHOTAUTIEN JA GERIATRIAN VASTUUALUE ____________________________ 32
NEUROLOGIA ____________________________________________________________________________ 32
IHOTAUDIT ______________________________________________________________________________ 33
GERIATRIA ______________________________________________________________________________ 34
SISÄTAUTIEN JA KEUHKOSAIRAUKSIEN VASTUUALUE __________________________________ 35
1
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE _______________________________________________ 38
LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA _____________________________________________ 39
LASTENKIRURGIA __________________________________________________________________ 42
PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE _______________________________________________________ 43
SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT ___________________________________________________ 45
PSYKIATRIAN TULOSALUE _____________________________________________________ 48
AIKUISPSYKIATRIA _________________________________________________________________ 50
NUORISO- JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA _____________________________________________ 50
LASTENPSYKIATRIA ________________________________________________________________ 52
OULASKANKAAN - VISALAN TULOSALUE ________________________________________ 54
OULASKANKAAN SAIRAALA _________________________________________________________ 55
Sisätaudit ja keuhkosairaudet _____________________________________________________________
Kirurgia ________________________________________________________________________________
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit _____________________________________________________________
Lastentaudit ____________________________________________________________________________
Synnytykset ja naistentaudit ______________________________________________________________
Muut palvelut ___________________________________________________________________________
Perusterveydenhuollon päivystys __________________________________________________________
57
59
61
62
63
64
65
VISALAN SAIRAALA _________________________________________________________________ 66
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE ________________________________ 68
APUVÄLINEPALVELUT ______________________________________________________________ 68
OSA II ________________________________________________________________________ 70
DRG-PERUSTEINEN TUOTTEISTUS ______________________________________________ 70
OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA _________________________________________________ 72
OYS, LASTENTAUDIT _______________________________________________________________ 86
OULASKANKAAN SAIRAALA _________________________________________________________ 89
OSA III _______________________________________________________________________ 92
KEHITYSVAMMAHUOLTO ______________________________________________________ 92
LAITOSHOITO______________________________________________________________________ 93
POLIKLINIKKA _____________________________________________________________________ 94
OSA IV _______________________________________________________________________ 95
SUORAMYYNTI JA MUUT PALVELUT ____________________________________________ 95
2
Hinnaston käyttäjälle
Vuoden 2015 Palveluhinnasto sisältää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten avohoitoyksiköiden ja vuodeosastojen potilaiden hoitoon liittyvät palvelut:
 OYS (laskutuksessa sairaalatunnus 2, somaattinen hoito),
 Oulaskankaan sairaala (sairaalatunnus 4),
 OYS:n psykiatrian klinikka (sairaalatunnus 2)
 Visalan sairaala (sairaalatunnus 9) ja
 Kehitysvammahuollon tulosalue (sairaalatunnus 3)
 Yhteispäivystyksen perusterveydenhuolto (sairaalatunnus 8)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa somaattisen vuodeosastohoidon drgperusteisesti (Diagnosis related groups). Poikkeuksena kuntoutus, joka laskutetaan
PPSHP:n oman tuotteistuksen mukaisesti. Vuoden 2014 alusta myös päiväkirurgia ja
muu siihen rinnastettava toiminta on laskutettu drg-ryhmityksen mukaisesti. Muu
avohoito ja psykiatria kuuluvat oman tuotteistuksen piiriin samoin kuin hengityshalvauspotilaat, terveyskeskukseen siirtoa odottelevat potilaat sekä tarkkailun perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä.
Palveluhinnasto
Osa I sisältää avohoidon tuotehinnastot ja muut PPSPH:n oman tuotteistuksen mukaiset hinnat.
Osa II sisältää drg-pohjaiset hinnastot, jotka on laadittu erikseen Oulun yliopistolliselle sairaalalle ilman lastentauteja, OYS:n lastentaudeille ja Oulaskankaan sairaalalle.
Osa III sisältää Kehitysvammahuollon tulosalueen hinnaston.
Osa IV sisältää suoramyyntiyksiköiden ja muiden palveluiden yhteyshenkilöt.
Tuotekohtaisen palvelujen käytön laskutuksen ohella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi solmia erillisiä, tiettyjä tuotteita, tuoteryhmiä tai palveluja koskevia sopimuksia, joissa palvelujen sisältö, hinnat ja määrät sovitaan yksityiskohtaisesti osapuolten erikseen määrittämällä tavalla.
Sairaanhoitopiiri pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutoksia voivat aiheuttaa mm. hoitokustannusten nousu sekä palveluvarustuksen ylläpidosta johtuvien kustannusten ja niiden jakoperusteiden muutokset. Välisuoritteiden kustannusmuutokset voivat aiheuttaa muutoksia hinnoitteluun. Mahdolliset muutokset lisätään internetsivuilla julkaistavan Palveluhinnaston alkusivuille hyväksymisen jälkeen.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat myyvät palveluja myös muualle Suomeen. Palvelujen sisällöstä, tuottamisesta ja erikoisalan palvelujen järjestämisestä
antavat tietoja kunkin tulosyksikön ja vastuualueen edustajat, jotka on mainittu hinnastossa ao. yksikön alkulehdellä. Tiedustelut voi osoittaa myös taloussuunnittelija
Ritva Jussilalle, puhelin (08)315 4706, faksi (08)315 4348, sähköposti: [email protected] tai taloussuunnittelupäällikkö Pia Peterille, puhelin (08)315
4707, sähköposti: [email protected]
3
Erillislaskutus
Poikkeuksellisen kalliit lääkkeet (lähinnä hematologisilla vuodeosastoilla) ja tarvikkeet voidaan laskuttaa erikseen silloin kun niiden kustannukset eivät sisälly tuotteen
hintaan. Uusien menetelmien ja kalliiden lääkkeiden käyttöönotto (vaikutus vastuualuetasolla yli 35.000€) edellyttää mini-HTA –lomakkeen täyttämistä ja tulosalueen
johtajan sekä johtajaylilääkärin hyväksyntää.
Sairaanhoitopiiri käyttää potilaskuljetuksissa omia kuljetussopimuksiaan.
Ambulanssilentokoneella tapahtuvat sairaalasiirrot laskutetaan erikseen.
Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt myyvät palveluja myös ns. etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoimintana. Tällöin sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvat
tuottavat erikoissairaanhoidon palveluja tai antavat konsultaatiopalveluja jäsenkuntien tai kuntayhtymien terveyskeskuksissa tai muissa terveydenhuollon yksiköissä.
Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminnasta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen ja
niiden perusteella tapahtuva laskutus ei sisälly jäsenkuntien sitovuustasoihin.
Asiantuntijakonsultaatiot
Asiantuntijakonsultaatioilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon yksiköistä tai muista
terveydenhuollon yksiköistä tulevia puhelin-, yms. konsultaatiopyyntöjä, joita koskevien potilaiden hoitosuhde ei ole eikä siirry Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.
Asiantuntijakonsultaation antaja voi olla lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon
ammattihenkilö.
Konsultaatioiden laskutuksen Oberonin kautta G-käyntityypillä edellytyksenä on, että
vastauksesta tehdään merkintä elektroniseen sairauskertomusjärjestelmään (Esko).
Kaikki erikoisalat käyttävät hintaluokkia:
996 Normaali asiantuntijakonsultaatio (kesto alle 20 min.)
997 Laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto 20-40 min.)
998 Erityisen laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto yli 40 min)
57
110
232
Sähköiset konsultaatiot
Sähköisellä konsultaatiolla tarkoitetaan tässä myös sähköisen lähetteen muuttamista
sähköiseksi konsultaatiovastaukseksi. Laskutus tapahtuu elektronisen sairauskertomusjärjestelmän (Esko) kautta. Potilaasta ei tehdä merkintöjä PPSHP:n potilastietojärjestelmään. Kaikilla yksiköillä on käytettävissään kolme eri konsultaatiohintaluokkaa:
* Tavallinen konsultaatio
57 €
* Vaativa konsultaatio
110 €
* Erittäin vaativa konsultaatio
232 €
Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut 1.1.1998 lähtien jäsenkuntien osalta
voimassa käytäntö, jonka mukaisesti terveyskeskukseen (tai muuhun hoitopaikkaan)
siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutus on kirjattu koodille 044HP.
4
Kirjaaminen koodille 044HP koskee niitä potilaita, jotka eivät enää lääketieteellisin
perustein kuulu erikoissairaanhoidon piiriin, vaan ovat em. perusteella perusterveydenhuollossa hoidettavia.
Uusi laskutuspäätös 044HP:ksi voidaan tehdä vasta siirtoilmoitusta seuraavana päivänä. Näin kunnalle jää yksi vuorokausi aikaa järjestää potilaalle jatkohoitopaikka. Hoitopäivän hinta v. 2015 on kaikilla osastoilla 605 euroa.
Kaikilla osastoilla, joilla joudutaan hoitamaan tarkkailuosastolle tarkoitettuja potilaita, voidaan ko. potilaan ensimmäinen hoitopäivä kirjata koodilla 045HP
(=Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä). Hoitopäivän hinta v. 2015 on kaikilla osastoilla 371 euroa. Mikäli potilasta ei ole siirretty kotikunnan järjestämään
jatkohoitoon ensimmäisen vuorokauden jälkeen, hänelle tehdään uusi laskutuspäätös
044HP:ksi.
044HP ja 045HP eivät kuulu sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien erikoissairaanhoidon
palvelujen sitovuustasoihin.
Sopimushinta
Sairaanhoitopiirissä on olemassa yksi ”Sopimushintaluokka 999”, jota voidaan käyttää
vain yksittäisten kalliiden potilastapausten laskutuksessa. Hinta lasketaan potilaskohtaisesti euromääräiseksi. Hintaluokkaa voidaan käyttää vain, jos yksikössä ei ole olemassa mitään muuta hintaluokkaa, jolla ko. tapaus voitaisiin muutoin laskuttaa. Tämä hintaluokka on pääsääntöisesti käytössä vain Potilas- ja kuntamaksuyksikössä.
Kaikissa avohoitotuotteissa, joiden maksajana on Aluehallintovirasto, käytetään sopimushintaluokkaa 999 ja potilaskohtaista hintaa.
Suoramyynti
Palveluhinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä. Tällöin potilas ei ole hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin tai palvelujen myynnistä on sovittu erikseen. Näiden palvelujen sisällöstä
ja hinnoista sovitaan erikseen tilaajan kanssa, lukuun ottamatta tässä hinnastossa
mukana olevia suoramyyntituotteita. Suoramyyntituotteiden osalta yhteyshenkilöt on
lueteltu hoidollisten yksiköiden osalta hinnaston osassa 1 ja muiden yksiköiden osalta
hinnaston osassa IV sivuilla 95-99.
Potilaskoti
Potilaskodissa asuvilta henkilöiltä, jotka ovat joko tutkimuksissa tai hoidossa sairaalassa ja jotka tarvitsevat vuodepaikan, mutta eivät vuodeosastopaikkaa, laskutetaan
kotikuntaa 39,14 euroa potilaskotipäivältä yleislaskutuksen kautta.
Potilaskodin yöpymismaksu asiakkaan (aikuinen) maksama korvaus on 33,90€/vrk. Lapset alle 16 vuotta 20,00€/vrk, alle 4-vuotiaat maksutta.
5
Asiakasmaksut
Asiakasmaksut
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakkailta peritään sairaanhoitopiirin hallituksen vahvistamat asiakasmaksut, joiden enimmäismääristä on säädetty asetuksilla.
(Hallituksen päätös 16.12.2014, hinnat voimaan 1.1.2015 alkaen).
Avohoito
o
Poliklinikkakäynti 32,10 euroa
o
Sarjahoitokäynti 8,80 euroa, joka peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa
o
Psykiatrian klinikan päiväsairaalan ylläpito 17,60 euroa
o
Visalan sairaalan pien- ja kuntoutuskotien maksu 13,45 euroa
o
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut 11,30 euroa
o
Varatun ajan peruuttamatta ja käyttämättä jättäminen 15 vuotta täyttäneiltä 39,60 euroa
o
Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää
suonensisäistä lääkitystä, laaja-alaista puudutusta tai yleisanestesiaa, 105,50 euroa
käynti. Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään
häneltä 105,50 euron lisäksi 38,10 euroa toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.
Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa
Ateriamaksu työ/päivätoiminnassa 2,10 euroa/päivä
Potilasmaksua ei peritä:
6

lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus

yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit

ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito

hengityshalvauspotilaan hoito

psykiatrian avohoito, johon ei sisälly ylläpitoa

kehitysvammaisten neuvolatoiminta

potilas jää välittömästi osastolle

konsultaatiokäynti

ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava käynti (potilaan osuus sisältyy täyden korvauksen hintaan)
Asiakasmaksut

alle 18-vuotiaan sarjahoito

sarjahoito 45 käyntikerran jälkeen kalenterivuodessa

vapaakortin voimassaoloaika

sotiemme 1939-1945 veteraanien poliklinikkamaksu

partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleiden siviiliuhrien ja karjan evakuointitehtävissä olleiden poliklinikkamaksu
Laitoshoito
o
Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 38,10 euroa hoitopäivä
o
Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 17,60 euroa hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen
o
Lyhytaikainen psykiatrinen laitoshoito 17,60 euroa hoitopäivä
o
Ylläpitomaksu aikuispsykiatrian avohoitoyksikössä 10,00 euroa (1.2.2015 alkaen)
o
Päivä- ja yöhoitomaksu 17,60 euroa hoitopäivä
o
Vammaisen henkilön kuntoutushoito 13,20 euroa
o
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut 11,30 euroa
o
Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti
o
Asiakkaalta peritään hoitopäivämaksu myös kotiutuspäivältä
o
Asiakkaan siirtyessä välittömästi toiseen julkiseen laitokseen lähettävä laitos ei saa periä
lähtöpäivän hoitomaksua
Potilasmaksua ei peritä:

lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät
tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus

yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit

ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito

hengityshalvauspotilaan hoito

ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava hoito (potilasmaksu sisältyy täyden korvauksen hintaan)

alle 18-vuotiaan osastohoito 7 päivän jälkeen kalenterivuodessa (valtakunnallinen) lukuun
ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa

mielenterveyslain 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta
riippumattomaan hoitoon.
7
Asiakasmaksut
8

niiltä täysiltä hoitovuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta
esim. loman takia (pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä 5 päivää ylittävältä poissaolojakson päiviltä).

vapaakortin voimassaoloaika alle 18-vuotiaalta lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa, vammaisen potilaan kuntoutushoitoa, yö- ja päivähoitoa
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
OSA I
PPSHP OMA TUOTTEISTUS
OPERATIIVINEN TULOSALUE
MEDISIININEN TULOSALUE
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
PSYKIATRIAN TULOSALUE
OULASKANKAAN – VISALAN
TULOSALUE
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN
TULOSALUE
9
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
OPERATIIVINEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja, ylilääkäri Kari Haukipuro, (08) 315 2330
Tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, (08) 315 2680
Vastuualueet:
Anestesia ja tehohoito
Pehmytkudoskirurgia
Tukielin- ja neurokirurgia
Pään ja kaulan sairaudet
Kuntoutus
10
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Pehmytkudos- tukielin ja neurokirurgia
Operatiivinen tulosalue
ANESTESIA JA TEHOHOITO
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja Päivi Laurila, (08) 315 2267
Hall. apul.ylil. Tanja Forchini, (08) 315 2723
Kipupoliklinikka ja tehon jälkipoliklinikka
(erikoisala 11)
päivystyskerroin 1,3
0
1
2
4
5
6
7
8
9
Hoitajan hoidollinen puhelinkontakti tai vastaanotto
Hoitajan antama terapiakäynti
Käynnin korvaava puhelinvastaanotto alle 30 min
Käynnin korvaava puhelinvastaanotto yli 30 min, kipuryhmäkäynti
Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti alle 45 min
Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti yli 45 min, ja /tai pientoimenpiteen sisältävä käynti
Lääkärin vastaanotto, ensikäynti
Käynti tehon jälkipoliklinikalla
Lääkärin vastaanotto sisältäen moniammatillisen kiputyöryhmän tai vaativat toimenpiteet
Lääkärin vastaanotto, erittäin vaativa toimenpide tai tutkimus
70
93
137
225
284
456
761
1 118
1 668
PEHMYTKUDOSKIRURGIA
(erikoisala 20)
Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Heikki Wiik, (08) 315 2332
TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA
(erikoisala 20 ja 25)
Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Susanna Yli-Luukko, (08) 315 2825
Kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Hintaluokka valitaan käynnin sisältöä lähinnä
vastaavaksi.
päivystyskerroin 1,3
0
1
Käynnin korvaava puhelinvastaanotto.
Jonotyö hoitopalvelujen ostotilanteissa.
Sairaalalääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia, ei fysioterapeutin ohjausta)
70
93
11
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
2
3
4
5
12
Osa I
Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia
Erikoislääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia)
Sairaalalääkärin vastaanotto ja fysioterapeutin suppea ohjaus, voi
sisältää lisäksi peruslabran
Sairaalalääkärin vastaanotto, hoitoisuus, vastaanoton kesto, vaativa
ajanvaraus
Peruskäynti uroterapeutilla, sis.toistokatetroinnin ohjaus / lantionpohjalihasharjoitusten ohjaus / erektiolääkeinjektion ohjaus.
Kestokatetrin laitto / poisto ja virtsaamisen seuranta sairaanhoitajan vastaanotolla.
Haavapoliklinikka: lyhyt käynti, huokeat materiaalit.
Neurokirurgia: kontrollikäynti, ei tutkimuksia.
KT-4 käynti, johon sisältyy natiiviröntgen ja labra.
Videokonsultaatio / -neuvottelu 1
Vastaanotto, johon sisältyy paljon työtä, aikaperuste, hoitoisuus,
usean henkilön työpanos esim. fysioterapeutin laaja ohjaus.
Vastaanotto, johon sisältyy natiivirtg-tutkimus, voi sisältää kipsin
poiston.
Vastaanotto, johon sisältyy pientoimenpide esim. injektio, punktio,
näkyvän piikin veto.
Virtsarakon sisäinen lääkehoito esim.DMSO, Gepan +labra sairaanhoitajan vastaanotolla.
KT- 4 käynti, johon sisältyy tavanomainen UÄ-tutkimus ja peruslabra.
Videokonsultaatio / -neuvottelu 2.
Erikoislääkärin lähetepotilas, aikaa vievä, vaativa vastaanotto, natiivi-rtg, peruslabra.
Vastaanotto, johon sisältyy verisuonitutkimus ABI virtausmittarilla
Vastaanotto, johon sisältyy hyvin laaja fysioterapeutin ohjaus
Vastaanottoon sisältyy flow, residuaali, peruslabra.
Videokonsultaatio / -neuvottelu 3.
Kahden erikoislääkärin vastaanotto, (kirurgi, fysiatri, infektiolääkäri,
anestesialääkäri)
Vastaanotto, johon sisältyy mammografia- tai UÄ-tutkimus tai laajat
natiivirtg-tutkimukset, tai kipsaus rtg-kuvineen, urologialla peruslabra ja UÄ-tutkimus (rtg tai TRUÄ).
Virtsarakon sisäinen lääkehoito (BCG, Mitomycin, Farmorubisin) ja
labra sairaanhoitajan vastaanotolla.
Urologia: Vaativa konsultaatiokäynti jatko-hoito-ohjeineen.
Tavanomainen varjoainekuvaus (iv-urografia, uretrografia, kystografia).
Hoitoneuvottelu ilman luuston isotooppitutkimusta tai luustokuvaus.
UÄ (varjoainetehosteinen).
Zometa-infuusio ja labrat sairaanhoitajan vastaanotolla.
KT4-NATIIVICT.
Vastaanotto, joka sisältää kirurgin tekemän laskimo- tai valtimopuolen UÄ-tutkimuksen.
Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa ABI-mittaus.
Pientoimenpide suppea (luomi, patti, tarvittaessa PAD).
Haavapoliklinikka: aikaa vievä, kalliit materiaalit.
Neurokirurgia: kontrolli- tai ensikäynti, labratutkimuksia.
137
180
225
284
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Pehmytkudos- tukielin ja neurokirurgia
6
7
Operatiivinen tulosalue
Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa ABI- ja happiosapainemittaus.
Suonikohjujen ruiskutushoito.
Vastaanotto, johon sisältyy kilpirauhasen UÄ ja ONB tai mammografia ja UÄ-tutkimus neulanäytteineen.
Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (laskimot).
Isotooppitutkimus, joka ei sisällä vastaanottokäyntiä.
Vastaanotto, johon sisältyy suppea CT-tutkimus.
Perusteellinen urologinen tutkimus (TRUÄ , prostatabiopsiat, PAD ja
labrat
Kultamarkkereiden laitto prostataan
Kystoskopia ja / tai sytologia ja peruslabrat
UÄ, natiiviröntgen, peruslabrat (urologia)
UÄ-ohjattu näytteenotto (esim.munuaiskudosnäyte)
Virtsarakon sisäinen lääkehoito (Epirubisin + interferoni, Cystistat)
ja labra sairaanhoitajan vastaanotolla.
KT4-luuston isotooppitutkimus (hoitoneuvottelu myöhemmin).
Toimenpide (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus)
esim. kystostoomakatetrin laitto/vaihto.
Urologia: Natiivi-CT, labrat
Urologia: Suppea MRI, labrat
KT4-Varjoainetehosteinen CT, labrat, (tarvittaessa. iv.nesteytys).
Neurofysiologiset tutkimukset (ENMB 1-3, SEP, EEG) ilman muita
laajoja tutkimuksia.
Repositio ja kipsaus kuvineen, tarvittaessa. anestesiassa.
Pientoimenpide, laaja (aikaperuste, tarvittaessa useita näytteitä)
Tatuointi.
Hermojuuriblokadi.
Prepoliklinikkakäynti (2 erikoislääkäriä + fysioterapeutti + sairaanhoitaja).
Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa kävelytesti ja ABI-mittaukset
ennen ja jälkeen
Vastaanotto, johon sisältyy laaja CT –tutkimus
MRI-tutkimus
Plastiikkakirurginen toimenpide (arpikorjaus tai re-ekskisio)
Kallis iv-lääkehoito ja seuranta (Zometa)
Neurokirurgia: Vastaanotto ja CT- tutkimus
Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 1 ampulla.
Vastaanotto, jossa laaja varjoainetehosteinen CT, labrat, (tarvittaessa iv.nesteytys).
Urodynaaminen tutkimus ja peruslabrat.
Luuston isotooppitutkimus ja labrat.
Kystoskopia, sytologia + PAD ja labrat.
Kystoskopia, UÄ ja labrat.
Cavernosografia.
Laaja tai erittäin laaja MRI (kohteesta riippuen), labrat.
Punasolujen siirto (2 yks.) + labrat sairaanhoitajan vastaanotolla.
456
761
13
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
8
9
10
Osa I
Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia
Käynti, johon sisältyy angiografia tai MRA (magneettiangiografia),
voi sisältää lab, nat. rtg, ja verisuonilab. tutkimuksia.
Käynti, johon sisältyy CT, UÄ, nat-rtg ja korkea hoitoisuus.
Vena ovarican varjoainekuvaus
MRI-tutkimus, erittäin laaja esim. koko selkäranka varjoaineella
Urodynaaminen tutkimus, kystoskopia ja labrat.
Videourodynaaminen tutkimus, labrat.
Neurokirurginen DSA-kontrolli (yksi suoni)
Neuropsykologin testaus, CT-tutkimus ja vastaanotto
Neurokirurgia: Vastaanotto ja MRI-tutkimus
Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 2-3 ampullaa
Vastaanotto, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta
Käsikirurgiselle potilaalle Xiapex-lääkehoito
Neurokirurginen DSA-kontrolli (kaksi tai useampi suoni)
Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 4 ampullaa
Vastaanotto, johon sisältyy useita kalliita tutkimuksia
Toimenpideradiologia (vena ovarican embolisaatio)
1 118
1 668
2 104
Lyhytjälkihoitoinen kirurgia
905 Iso gastrokirurgia
930 Luokittelematon isompi lyhki
3 488
2 976
Reumayksikkö
(erikoisala 10R)
Yhteyshenkilö: Apulaisylilääkäri Anna Karjalainen, (08) 315 4940
Päivystyskerroin 1,3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
14
Yksinkertainen peruskäynti, käynti sairaanhoitajalla tai kuntoutusohjaajalla, pkl-potilaiden soitto tai laboratorionäyttö, pkl-käynnin korvaava paperikonsultaatiovastaus
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät peruslaboratoriotutkimukset, erittäin vaativa paperikonsultaatiovastaus
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot)
Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot)
87
161
279
550
963
1 308
1 787
2 605
3 505
4 366
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Pään ja kaulan sairaudet/Hammas- ja suusairaudet
Operatiivinen tulosalue
PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET
HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA
(erikoisala 58)
Yhteyshenkilöt:
Ylihammaslääkäri Kai Sundquist, (08) 315 3856
Hallinnollinen apulaisylihammaslääkäri Pauli Mattila,
(08 )315 3830
Klinikkasihteeri Tarja Lahtinen, (08) 315 3353
Erikoishammaslääkärin työpanos/pv
Matkakulut laskutetaan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti
883
Avohoito, päivystyskerroin on 1,3
Polikliininen hoito
1
2
3
4
5
Lyhytkestoinen toimenpide, kontrolli tai konsultaatio
Laajempi toimenpide tai hoidonsuunnittelu
Laaja tai pitkäkestoinen toimenpide, usean erikoisalan yhteinen
hoidonsuunnittelu
Laaja ja pitkäkestoinen toimenpide
Erittäin laaja polikliininen hoitokäynti
116
255
361
658
1 114
Oheisten hintojen lisäksi laskutetaan mahdolliset hammastekniset kulut.
15
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Pään ja kaulan sairaudet/Knk-taudit
KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA
(erikoisala 55 ja 57)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Petri Koivunen, (08) 315 3468
Ylihoitaja vs. Tarja Arvola, (08) 315 3342
Apulaisylilääkäri Samuli Hannula, (08) 315 3414
Klinikkasihteeri Merja Portimo, (08) 315 3343
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
0
1
2
3
4
5
6
7
9
18
16
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
Sairaanhoitajan tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä
Erikoislääkärikäynti. Sisältäen tavanomaisia laboratorio-, rtg- ym.
tutkimuksia sekä perustoimenpiteitä.
- maxpunktio, parasenteesi
- hyposensibilitaatio jatkokäynnit (muut kuin1. käynti)
Vaativia tutkimuksia (kalliimmat laboratoriotutkimukset, esim. aivolisäkehormonitutkimuksia) sisältävä käynti ja yksinkertaisia (ryhmä
1) toimenpiteitä sisältävä käynti sekä pkl-käynti samana päivänä
muilla polikinikoilla
- esim. skopiatutkimus
- biopsia, suturaatio, incisio, nenän tamponaatio
- vierasesineen poisto,
- PEG poisto,
- rhinomanometria,
- trakeostomiakanyylin vaihto (kanyyli klinikasta)
RII pkl toimenpiteet
- hyposensibilisaatiohoito (1. käynti)
- RFTA-hoito, pieni pdt-hoito
- tympanostomia,
- CT-tutkimuksen sisältävä käynti
- nenärepositio
MRI-tutkimuksen sisältävä käynti
PET-CT –tutkimuksen sisältävä käynti
RIII pkl toimenpiteet
Toimenpiteitä sisältävä poliklinikakäynti
- ihomuutoksen poisto pkl leikkaussalissa tai ihoplastia
- shaver polypektomia
- polikliininen larynx toimenpide (esim. injektio), botulinumtoksiinihoito
- laaja pdt hoito
- rasvapaikkaus
- puheproteesin laitto
Nenäaltistustutkimuksen sisältävä käynti
Kalliita kertakäyttöinstrumentteja vaativat toimenpiteet esim. ballong dilataatiot
65
88
139
385
492
1 090
2 091
714
569
1 150
Osa 1
Pään ja kaulan sairaudet/Knk-taudit
PPSHP oma tuotteistu
Operatiivinen tulosalue
Muut toimenpiteet
917 Muu toimenpide, kesto alle 45 min
918 Muu toimenpide, kesto yli 45 min
1 709
2 072
Kuulokeskus
20
21
22
23
24
25
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti lääkärillä ilman toimenpiteitä
Tavanomaisia laboratorio-, rtg-, kuulontutkimuksia tms. sisältävät
käynnit lääkärillä (esim. pre- ja postoperatiiviset käynnit, kuulon
seurannan käynnit
Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit kuten kuulokojesovitus, vaativaa informaatiota sisältävä käyti, tinnitushoito,
rasvapaikkaus, istutepotilaan seurantakäynti, työkykyselvitys
CT-tutkimukset, useat eri tyyppiset kuulon ja tasapainoelimen tutkimukset yhdistettynä aikaa vievään lääkärikäyntiin
MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit
66
88
190
399
492
1 090
Suoramyyntituotteet
10
29
30
Kommunikaatiokeskus Tikoteekin tekninen ohjaus ja laitekorjaus
Aikuisten puhe- tai äänesaudiogrammitutkimus
(ei sisällä lääkärin tutkimusta)
Puheaudiogrammi + äänesaudiogrammi tutkimukset yhdessä
(ei sisälllä lääkärin tutkimusta)
90
42
79
Kuntoutusohjauskäynnit, kuulokeskus
71
72
73
75
Kuntoutusohjauskotikäynti 1
Kuntoutusohjauskotikäynti 2
Kuntoutusohjauskotikäynti 3
Muiden käyntien yhteydessä tapahtuva kotikäynti
208
285
385
104
Foniatrian avohoito
0
11
12
13
14
15
16
17
19
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
Puheterapeutin sarjahoitokäynti
Tutkimuskäynti, mm. pelkkä kuulontutkimus
Työryhmäkäynti
Psykologi, Oraalimotorinen työryhmä tai istutepotilas
MRI-tutkimus tai vastaava,
Päiväyksikkökäynti, suppeat etiologiset tutkimukset
Päiväyksikkökäynti, laajat etiologiset tutkimukset
Aikaa vievä tutkimuskäynti mm. kuulontutkimus ja lääkäri/sh, puheterapeutin tupla-aika
Päiväyksikkökäynti, ei erityistutkimuksia tai aikaa vievä työryhmäkäynti, konsultaatio / yhteistyöneuvottelu
65
91
145
447
587
1 291
1 879
316
768
Kommunikaatiokeskus, foniatrian avohoito
60
61
62
63
Kommunikaatiokeskuskäynti, lyhyt
Kommunikaatiokeskuskäynti, vaativa
Kommunikaatiokeskuskäynti, erittäin vaativa
Yksinkertainen laitteen luovutus
431
844
1 366
173
17
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Pään ja kaulan sairaudet/Knk-taudit
Kuntoutusohjauskäynnit, foniatrian avohoito
91
92
93
94
95
18
Kuntoutusohjauskotikäynti 1
Kuntoutusohjauskotikäynti 2
Kuntoutusohjauskotikäynti 3
Kuntoutusohjauskotikäynti 4
Muiden käyntien ohessa tapahtuva kotikäynti tai ohjausselvittely
pkl:lla
226
342
434
614
123
Osa 1
Pään ja kaulan sairaudet/Silmätaudit
PPSHP oma tuotteistu
Operatiivinen tulosalue
SILMÄTAUTIEN KLINIKKA
(erikoisala 50)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri, Ville Saarela, (08) 315 3344
Ylihoitaja, (08) 315 2260
Klinikkasihteeri Tarja Lahtinen, (08) 315 3353
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
Poliklinikan lyhytkestoinen käynti
11
Lyhyt kontrollikäynti (esim. iriitti-, silmänpaine- tai muu vastaava
kontrolli). Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
55
Mobiiliyksikön käynti
15
16
Paineenmittaus
Glaukoomatutkimus (sisältää paineenmittauksen, näkökenttätutkimuksen ja valokuvauksen)
Suoramyyntituote: Diabeteskuvaus
20
72
Poliklinikan aikaa vievä käynti
21
22
23
24
25
26
Ensikäynti, silmien perustutkimus
Pelkästään silmälaboratoriotutkimus (esim. näkökenttätutkimukset,
erilaiset valokuvaukset)
Uusintakäynti, johon liittyy yksi lisätutkimus
Aikaa vievä uusintakäynti
Aikaa vievä paperikonsultaatio
Koululaisen perustutkimus
93
93
93
93
93
93
Vaativa polikliininen käynti
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Polikliininen pientoimenpide (esim. chalazionin poisto)
Laserhoito (esim. silmänpohja, glaukooma, jälkikaihi)
Neuro-oftalmologinen tutkimus
Näkökeskuskäynti
Piilolasipoliklinikan käynti
Useita tutkimuksia tai konsultaation sisältävä käynti
Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT).
Pelkkä hoitokäynti
TT- tai elektrofysiologisen tutkimuksen sisältävä käynti
MRI-tutkimuksen sisältävä käynti
Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) sisältäen esitutkimukset (lääkäri + valokuvaukset)
193
193
193
193
193
193
2 221
527
1 011
2 410
19
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Pään ja kaulan sairaudet/Silmätaudit
Muut hoidot
920
921
923
924
925
Anti-VEGF injektio A, yksi silmä
Anti-VEGF injektio B, yksi silmä
Molempien silmien Anti-VEGF injektio A
Molempien silmien Anti-VEGF injektio B
Kortisoni-implantin laittaminen lasiaiseen
479
1 644
522
2 411
1 800
Karsastuspoliklinikan lyhytkestoinen käynti
41
42
Karsastuspoliklinikan uusintakäynti
Karsastusleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti
77
77
Karsastuspoliklinikan aikaa vievä käynti
51
52
53
Karsastuspoliklinikan ensikäynti
Karsastuspoliklinikan vuosikontrolli
Ortoptinen hoito (silmien yhteistyön harjoitushoito)
134
134
113
Karsastuspoliklinikan pleoptoforihoito
61
Heikkonäköisen silmän näön parannushoito pleoptoforilaitteella
235
Kuntoutuksen kotikäynnit
70
71
72
73
74
20
Perustason kotikäynti (esim. apuvälineen toimitus ja käytön opastus)
Kuntoutustarpeen seuranta, jatkotoimenpiteet lausuntoineen,
asiakkaan ja omaisten informointi
Vaativa ja aikaa vievä käynti (esim. asiakaskäynnin lisäksi asiointi
virastoissa, koulussa jne., kuntoutuskokous)
Erittäin aikaa vievä käynti (esim. matka, kesto, jatkotoimenpiteet,
yhteiskäynti toisen ohjaajan kanssa) tai laajaan hoitovastuualueeseen liittyvät kotikäynnit
Lyhytkestoinen kotikäynti tai vastaava
193
388
527
674
97
Osa 1
Kuntoutus/Fysiatria
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
KUNTOUTUS
FYSIATRIA
(erikoisala 96)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Eero Kyllönen, (08) 315 2149
Ylihoitaja, (08) 315 2260
Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen, (08) 315 2311
Avohoito
1
2
3
4
5
Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti
Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti, joka sisältää natiivikuvan tai peruslaboratoriotutkimuksia
Vaativa lääkärissäkäynti, joka sisältää laajoja natiivitutkimuksia, uätutkimuksen ja laboratoriotutkimuksia
Soitto vastauksista, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona
Pitkä puhelu, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona
89
161
221
57
100
Fysioterapiakäynnit
10
11
12
13
14
15
16
17
Lyhyt fysioterapiakäynti
Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 tunti)
Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 ½ tuntia)
Fysioterapiakäynti (kesto n. 2 tuntia)
Fysioterapiakäynti – inkontinenssihoito
Inkontinenssihoito ja apuvälineet
Muu vaativa terapia tai tutkimuskäynti esim. liikuntafysiologin luona
Soittoaika ( fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ym. )
47
83
115
137
146
189
164
47
Toimintaterapiakäynnit
20
21
22
23
Toimintaterapiakäynti
Vaativa toimintaterapiakäynti esim. työkykyarvio
Lastan valmistus
Laaja toimintaterapiakäynti (esim työkykyarvio, apuvälineet ym.)
104
197
83
213
Kuntoutusohjauskäynnit
30
31
32
33
Lyhyt peruskäynti vastaanotolla
Pidempi peruskäynti vastaanotolla, kotikäyntinä tai muuna käyntinä
Vaativa: koti-, koulu- tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen ja jatkotoimenpiteet. Asunnonmuutostöiden selvitys lausuntoineen. Kuntoutusseuranta.
Erittäin vaativa: koti-, koulu- tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset.
136
274
363
504
21
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Kuntoutus/Fysiatria
Tutkimuskäynnit
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Peruslaboratoriotutkimukset/natiiviröntgenkuva
Ultraäänitutkimus
Laajat laboratoriotutkimukset
Laajat laboratoriotutkimukset ja laajat natiivitutkimukset/fasettiblokadi
EnMg-tutkimus
Hermojuuriblokadi
Isotooppitutkimukset
CT-tutkimukset
Magneettitutkimus
Diskografia (MRI/CT)
Kahden alueen magneettitutkimus
Usean alueen magneettitutkimus
Vaativa EnMg-tutkimus
95
119
235
283
346
502
407
366
733
592
1 004
1 083
519
Yhdistetyt hoito- ja tutkimuskäynnit
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Lyhyt lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti
Vaativa lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti
Fysioterapia- ja toimintaterapiakäynti
Fysioterapia ja toimintaterapia, sisältää lastan valmistuksen
Usean asiantuntijan luona käynti (esim. lääkäri, fysioterapeutti,
toimintaterapeutti, psykologi ja kuntoutusohjaaja)
Apuvälinekäynti (kipsikengät, kyynärsauvat)
Lääkärikäynti, johon sisältyy esim. CT-tutkimus, isotooppitutkimus
tai muu vaativa tutkimus, fysioterapeutin hoito ja tutkimus
Lääkärissäkäynti, johon sisältyy EnMg-tutkimus, SI-artrografia tai
muu vastaava tutkimus
Lääkärissäkäynti, johon sisältyy magneettitutkimus
170
271
142
290
338
46
549
564
792
Ryhmät ja kurssitoiminta
71
72
73
74
75
76
77
22
Fysioterapeutin/toimintaterapeutin ryhmäterapia /kerta
Selkä, esikurssi/pv (kesto 5 pv)
Selkä, varsinainen kurssi/pv (kesto 10 pv)
Niska, esikurssi/pv (kesto 5 pv)
Niska, varsinainen kurssi/pv (kesto 10 pv)
Sydän- yms. ryhmä/krt (kesto 10 krt)
Tekonivelpotilaiden kuntoutuskurssi/pv (kesto 10pv)
19
157
287
157
287
36
228
Osa 1
Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
(erikoisala 99)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Mauri Kallinen, (08) 315 4468
Ylihoitaja, (08) 315 2260
Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen, (08) 315 2311
I Avohoito
Poliklinikkakäynnit
0
1
2
3
5
6
7
8
46
47
9
19
41
60
61
18
Käynti lääkärillä tai vastaava käynti
Peruskäynti
Vaativa ja aikaa vievä käynti (useampi työntekijä)
Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti
Tutkimuskäynti (peruslaboratorio-/natiiviröntgentutkimus)
Erityisen vaativa, aikaa vievä tutkimus, sisältää useamman henkilön
työpanosta tai kalliita erityistutkimuksia
Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, suppea
Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, laaja
Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys
Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa
Videokonsultaatio/videoneuvottelu, suppea
Videokonsultaatio/videoneuvottelu, laaja
Uusintakäynti lääkärillä tai vastaava käynti
Peruskäynti (kävelysimulaattoriharjoittelu + sähköstimulaatio)
1 tunti
Vaativa käynti (kävelysimulaattoriharjoittelu+sähköstimulaatio
+alku-/loppumittaus; kävelyanalyysi, tasapainomittaus, videointi)
2 tuntia
Sairaanhoitajan ohjaus- ja seurantakäynti
418
336
642
885
93
1 056
51
100
1 345
150
227
342
210
104
210
110
Ammattitautipoliklinikkakäynnit:
42
43
44
45
46
47
Peruskäynti
Vaativa peruskäynti
Seurantakäynti
Vaativa seurantakäynti
Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys
Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa
418
530
269
673
1 345
150
23
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus
II Muut kuntoutuspalvelut
Avohoito
Kuntoutusohjaus (oma toiminta)
52
53
54
Pidempi peruskäynti vastaanotolla, kotikäyntinä tai muuna käyntinä
Vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen
ja jatkotoimenpiteet. Asunnonmuutostöiden selvitys lausuntoineen.
Kuntoutusseuranta.
Erittäin vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset.
274
363
504
999 Ostopalvelut sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun 2,15 €/käynti
Hoitojaksot
Kuntoutushoito
16
20
21
23
24
25
26
Kuntoutushoito, yksilöllinen
Kuntoutushoito, yksilöllinen
Kuntoutushoito, yksilöllinen
Kuntoutushoito, erittäin vaativa
Kuntoutushoito, vaativa
Hengityshalvauspotilaan hoito
Hengityshalvauspotilaan vaativa hoito
204
411
718
923
847
983
1 508
Ensitieto ja sopeutumisvalmennus (oma toiminta)
Hintaluokat määräytyvät kurssin kokonaiskustannusten perusteella, joihin vaikuttavat
kohderyhmä, kurssin kesto, tarvittavien asiantuntijoiden ja henkilökunnan määrä sekä
omaisten osallistuminen. Etäryhmässä asiantuntijoihin on yhteys videon välityksellä.
8
9
10
11
12
Hintaluokka I / etäryhmä
Hintaluokka II
Hintaluokka III / kuntoutuskurssi
Hintaluokka IV
Hintaluokka V / lasten perhekurssi
75
350
454
602
1 214
999 Ostopalvelut sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun 4,40 €/vrk)
24
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
MEDISIININEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja, professori Taina Turpeenniemi-Hujanen, (08) 315 4100
Tulosalueen ylihoitaja Eila Alavahtola,
(08) 315 4102
Vastuualueet:
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue
Kardiologian vastuualue
Syöpätautien ja hematologian vastuualue
Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
25
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Yhteispäivystys, erikoissairaanhoito
ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja Matti Martikainen, (08) 315 2190
Ylilääkäri Antti Koskinen
perusterveydenhuolto, (08) 315 2535
Osastonhoitaja Vesa Vähäkangas, (08) 315 2134
Klinikkasihteeri Tarja Tyvelä, (08) 315 6234
ERIKOISSAIRAANHOITO
Avohoito
180 Polikliinisen potilaan tutkimuskäynti
182 Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn ilman tutkimuksia
183 Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn lisäksi perustutkimuksia,
- 1 natiivirtg-kuva ja peruslaboratorionäytteet, kipsaus sisältäen
yhden kontrollirtg-kuvan, yksinkertaiset toimenpiteet
184 Sisältää:
- Useita natiivirtg-kuvauksia tai ultraäänitutkimuksen tai artrografian ja/tai erikoislaboratorionäytteitä esim. lääkeainepitoisuusmäärityksiä
- Repositiot röntgenkuvineen
- Usean henkilön työpanoksen
185 Sisältää:
- Varjoainertg-tutkimuksia
- Osan intoksikaatiopotilaiden tutkimuksia ja hoitoa, osan sydäninfarkti-potilaiden liuotushoidoista, osan anestesiaa vaativista toimenpiteistä
186 Sisältää:
- Usean henkilön työpanoksen ja/tai pitkäaikaista seurantaa vaativien potilaiden hoidon
- Runsaasti aikaa vievät anestesiatoimenpiteet
- CT-tutkimus varjoaineella tai ilman
187 Sisältää:
- Usean henkilön työpanoksen lisäksi paljon tutkimuksia esim. monivammapotilas, aikaa vievä elvytys
- CT:t sekä varjoaineella että ilman varjoainetta
188 Sisältää:
- Runsaasti useita kalliita tutkimuksia ja sitovat paljon henkilökuntaa
esim. angiot, magneettitutkimukset
- Osa sydäninfarktipotilaiden liuotushoidoista
26
24
128
235
376
606
834
1 100
1 800
Osa 1
Yhteispäivystys, perusterveydenhuolto
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
PERUSTERVEYDENHUOLTO
(erikoisala 98)
Arkipäivisin klo 16.00 - 8.00 ja viikonloppuisin sopimuskuntien (Hailuoto, Ii,
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala) perusterveydenhuollon päivystys tapahtuu Oulun seudun yhteispäivystyksessä.
Avohoito, erikoisala 98
1
Luokka 1
- Peruskäynti
- Kesto alle 30 min.
- Tavanomaiset päivystyskäynnit ja yksinkertaiset toimenpiteet,
joissa ei tarvita avustavaa henkilökuntaa (esim. paracenteesit, injektiot)
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
2 Luokka II
- Kesto yhteensä yli 30 minuuttia.
- Henkilökuntaa sitovat ja/tai aikaa vievät tapaukset (kuten rintakipuiset, neurologiset- ja mielenterveyspotilaat tai näitä vastaavat
käynnit sekä kuoleman toteaminen
- Kipsaukset, suturaatiot ja muut aikaa vievät ja/tai avustavaa henkilökuntaa vaativat toimenpiteet
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
3 Luokka III
- Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas
- Pitkään Osypissa jatkohoitopaikkaa odottava potilas
4 Puhelinkonsultaatio
5 Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt enintään 1 ½ tuntia
6 Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt yli 1 ½ tuntia
7 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti., peruskäynti
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
8 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
9 Terveysneuvonta puhelinpalveluna (alv 0%)
(Mahdollinen hintamuutos vahvistetaan erikseen)
11 Luokka I
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen)
12 Luokka II
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen)
13 Luokka III
Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas (sopimuskuntien ulkopuolinen)
17 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, peruskäynti, (sopimuskuntien
ulkopuolinen)
18 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva (sopimuskuntien ulkopuolinen)
74
156
326
18
244
487
31
53
7,05
97
193
388
41
61
27
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Kardiologian vastuualue
KARDIOLOGIAN VASTUUALUE
Yhteyshenkilö:
Vastuualuejohtaja professori Timo Mäkikallio, (08) 315 3708
Kardiologiset polikliiniset tutkimukset
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
359
360
361
362
363
364
365
366
367
Kippilautakoe
Sydämen ultraäänitutkimus (sis. Ekg)
Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. Ekg)
Vrk-EKG-tutkimus (sis. Ekg)
RasitusEKG-tutkimus
Tapahtuma-EKG-tutkimus
Sydäntahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg)
Rytmihäiriötahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg)
Rytmihäiriöpotilaan etäseuranta
Sepelvaltimoiden TT
Vajaatoimintatahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. EKKO)
Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio
Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+PTCA+stentti
Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+PTCA+lääk.stentti
Polikliininen sydänkatetri, mol.puolet (sis. koronaariangion)
Polikliininen angio+ptca ja metallistentti
Polikliininen angio+ptca ja lääkeainestentti
Polikliininen sepelvaltimokuvaus (sis. UÄ tarvittaessa)
Polikliininen sydänkatetri, , mol.puolet+sydänbiopsia
Polikliininen sydän biopsia (sis. EKKO, tarv. angio)
Polikliininen angio+IVUS
Polikliininen angio+PTCA+IVUS+STENTTI
Polikliininen rytmivalvurin asennus
Sydämen isotooppiperfuusiotutkimus (MIBI)
Rytmihäiriötahdistimen testaus anestesiassa
1
3
5
1
3
4
1
1
1
2
4
2
173
245
377
235
224
265
224
306
122
755
357
422
882
010
422
876
845
183
730
632
091
998
244
867
485
Kardiologiset polikliiniset tutkimuspaketit
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
386
28
Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus
Polikliininen laajempi elektrofysiologinen tutkimus
Polikliininen kartoitusblaatio, erikoislaitteisto
Polikliininen elektofysiol.tutkimus + tahdistimen implantointi
Polikliininen elektrofys.tutkimus + ablaatiohoito + tahd. implantointi
Polikliininen koronaariangio + elektrofysiol. tutkimus
Polikliinen vaikea el.fys.tutkimus+ablaatio, erikoisvälineet
Polikliinen noninvasiivinen elektofysiologinen tutkimus (SNRT)
Polikliininen eteisvärinän kartoitusablaatiohoito (Carto)
Polikliininen vaikea elektrofysiologinen ablaatio
Rytminsiirto, elektiivinen
Peruskäynti, sairaalalääkäri
Vaativa käynti, erikoislääkäri
Erittäin vaativa käynti, suppean alan erikoislääkäri
Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus + ablaatiohoito
Rytmivalvurin luku
2
2
7
7
7
3
4
040
499
242
089
854
060
896
683
7 854
8 670
685
138
173
224
4 743
235
Osa 1
Kardiologian vastuualue
387
388
389
390
391
392
393
395
396
397
398
399
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Sydänleikatun poliklinikkakäynti (CABG, ei sis. EKKOa)
Rytmivalvurin poisto (sis. valvurin lukemisen)
Poliklinikkakäynti sairaanhoitajan luona
Vaativa ultraäänitutkimus
Vajaatoimintapotilaan poliklinikkakäynti
Sydämen oikovirtausmittaus gammakuvauksella
Polikliininen eteislepatuksen ablaatiohoito
Polikliinisen potilaan soitto / laboratorio näyttö
Nuorisokardiologinen poliklinikka / sydänsiirtopotilas (sis. EKKO)
Polikliininen tahdistimen vaihto SSIR
Polikliininen tahdistimen vaihto DDD
Polikliininen tahdistimen vaihto BIVE
Polikliininen tahdistinimplantointi (SSIR)
Polikliininen tahdistinimplantointi (DDD)
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen vaihto (VVIR)
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen vaihto (DDD)
Koronaariangio viikonloppuna
Koronaariangio + PCI viikonloppuna
Koronaariangio + PCI + lääkestentti viikonloppuna
Koronaariangio + IVUS + stentti viikonloppuna
Polikliininen tahdistimen implantointi CRT-P
Polikliininen tahdistinelektr. vaihto tai korjaus
Polikliininen tahdistinjohdon poisto
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen impl. DDD
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen impl. VVIR
Polikliininen biventr. ryhtimhäiriötahd. asennus
138
281
92
377
173
510
5 202
77
459
2 244
3 162
6 120
3 162
4 794
12 444
14 484
1 300
4 100
5 300
4 900
8 456
1 947
5 740
17 681
13 581
19 219
Medisiinisen päiväsairaalan polikliiniset suoramyyntituotteet
(sisätaudit, ihotaudit, syöpätaudit, neurologia, keuhkosairaudet ja geriatrian
erikoisalat
601
602
603
604
Päiväsairaalahoito,
Päiväsairaalahoito,
Päiväsairaalahoito,
Päiväsairaalahoito,
2
4
6
8
tuntia
tuntia
tuntia
tuntia
95
160
225
290
29
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Syöpätautien ja hematologian vastuualue
SYÖPÄTAUTIEN JA HEMATOLOGIAN VASTUUALUE
(syöpätaudit ea 65, hematologia ea 10H)
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Pirjo Koistinen,
(08) 315 4617
Ylihoitaja Eila Alavahtola, (08) 315 4102
Avohoito
62
64
65
67
69
70
71
72
74
75
80
82
84
30
Kustannukset sisältyvät muihin pkl-käynteihin
Vastaanotto ja suppea peruslaboratoriotutkimus
Vastaanotto ja suppea peruslaboratorio-/röntgentutkimus
Vastaanotto ja peruslaboratorio-/röntgentutkimus.
Ryhmän 1 lääkehoito.
Vastaanotto (uusi potilas)/hoitokäynti ja peruslaboratorio/röntgentutkimus
Palliatiivisen hoidon tavallinen vastaanotto.
Ryhmän 1 lääkehoito.
Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai laaja laboratorio-/röntgentutkimus.
Ryhmän 1 ja 2 lääkehoito.
Palliatiivisen hoidon vaativa vastaanotto.
Osa CT-tutkimuksista
Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai laaja laboratorio/röntgentutkimus/ skopia.
Ryhmän 1 ja 2 lääkehoito.
Osa CT- ja MRI-tutkimuksista, luuston gammakuvaus, kilpirauhasmetastaasien kuvaus.
Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai laaja laboratorio/röntgentutkimus/ skopia.
Ryhmän 1 ja 2 lääkehoito.
Osa MRI-tutkimuksista.
Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai vaativa laboratorio/röntgentutkimus/ skopia.
Ryhmän 1-3 lääkehoito.
Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai vaativa laboratorio/röntgentutkimus/ skopia.
Ryhmän 1-3 lääkehoito
Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset.
Ryhmän 1-3 lääkehoito.
Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
Ryhmän 1-4 lääkehoito.
Erittäin vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset.
Ryhmän 1-5 lääkehoito
PET-CT-tutkimus.
0
150
190
242
292
434
541
740
825
1 118
1 290
1 550
1 920
Osa 1
Syöpätautien ja hematologian vastuualue
87
89
90
91
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset.
Ryhmän 1-6 lääkehoito.
Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
Ryhmön 1-7 lääkehoito.
Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset.
Ryhmän 1-8 lääkehoito
Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
Ryhmän 9 lääkehoito.
2 594
3 800
5 100
17 500
Polikliininen sädehoito
92
93
94
95
96
97
98
Sädehoitokäynti
Uuden potilaan vastaanottokäynti
Vaativa sädehoitokäynti
Erittäin vaativa sädehoitokäynti
Sädehoitokäynti + Ryhmän 1-3 lääkehoito
Sädehoitokäynti + Ryhmän 1-4 lääkehoito
Stereotaktinen sädehoito –kertafraktiohoito
182
292
405
646
1 382
2 652
8 188
Konsultaatiot/puhelinkontaktit (korvaa käynnin)
25
26
27
28
29
Puhelinkontakti (< 5 min)
LABNÄ
Tavallinen konsultaatio
Puhelinkontakti (< 15 min)
Vaativa konsultaatio
Puhelinkontakti (< 30 min)
Erittäin vaativa konsultaatio
Puhelinkontakti (< 60 min)
Videovälitteinen konsultaatio
42
81
145
252
362
Kuntoutusohjaajalla käynnit
54
55
56
Kuntoutusohjaajalla käynti
Vaativa kuntoutusohjaajalla käynti
Kotona tapahtuva toimintakyvyn arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu.
89
263
362
31
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue
NEUROLOGIAN, IHOTAUTIEN JA GERIATRIAN VASTUUALUE
NEUROLOGIA
(erikoisala 77)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri, professori Kari Majamaa, (08) 315 4519
Ylihoitaja Tarja Hulkko, (08) 315 3968
Ayl. (hall.) Tarja Haapaniemi, (08) 315 4759
Klinikkasihteeri Mirja Kouvala, (08) 315 4517
Avohoito
1
2
3
Hoitajan vastaanottokäynti
Peruskäynti/yksinkertainen seuranta-/ensikäynti (ei tutkimuksia)
Aikaavievä peruskäynti/ensikäynti.
Muu käynti, jolla yksinkertaisia tutkimuksia, ohjaus/neuvonta
4 Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä)*
5 Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä)*
6 Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä) *
7 Laaja erityistaso, kalliit/vaativat tutkimukset *
8 Laaja eritystaso, kalliit/vaativat tutkimukset*
9 Laaja erityistaso, poikkeuksellisen kalliit/vaativat tutkimukset ja
hoidot
15 Käynnin korvaava puhelin- tai asiakirjakonsultaatio, hoitaja
16 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, lääkäri
17 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, lääkäri, vaativa
10 Televideokonsultaatio
11 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Suppea taso. Apuvälinearvio tai
–sovitus. Kuntoutusseuranta
12 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Perustaso. Kuntoutus-, apuvälinesekä asunnonmuutostarpeiden selvittely lausuntoineen
13 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Vaativa taso. Aikaa vievä selvitys,
yhteistyö- ja verkostokokoukset
14 Sairaanhoitajan ohjaus- ja neuvontakäynti
18 Vaativa immunomodulaattorihoito, mm. MS-taudissa
19 Vaativa infuusiohoito Päiväsairaalassa
20 Aivoverenkierron DSA-tutkimus tai infuusiohoito Päiväsairaalassa
21 Korkea-annos IVIG-infuusiohoito Päiväsairaalassa
* Hinta määritetään käynnin tutkimus - ja hoitokustannusten mukaan.
87
159
261
360
473
697
959
1 171
2 154
49
87
161
200
103
357
466
2
2
1
3
56
600
300
700
600
Työnohjaushinnat (+alv%)
Psykologi, yksilötyönohjaus
Psykologi, ryhmätyönohjaus
32
171e/h
80e/h/henkilö
Osa 1
Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
IHOTAUDIT
(erikoisala 60)
Yhteyshenkilöt:
Apulaisylilääkäri (hall.) Päivi Hägg, (08) 315 3175
Ylihoitaja Tarja Hulkko, (08) 315 3968
Klinikkasihteeri Mirja Kouvala, (08) 315 4517
Avohoito
Päivystyksenä tulevan potilaan kerroin on 1,3
1
2
3
4
5
Yksinkertainen sarjahoitokäynti
- esim. SUP- tai UVB-hoito
Vaativa sarjahoitokäynti
- esim. PUVA-hoito tai paikallishoito
- sisältää potilaan opetuksen ja ohjauksen hoitohenkilökunnan antamana
- siedätyshoito
Käynnin korvaava puhelin- tai asiakirjakonsultaatio, hoitaja, vaativa
Yksinkertainen ensi- tai uusintakäynti
- ei sisällä laboratoriotutkimuksia
- sisältää potilaan opetuksen ja ohjauksen hoitohenkilökunnan antamana
Käynnin korvaava puhelin- tai asiakirjakonsultaatio, lääkäri
Tavanomainen ensikäynti tai sitä vastaava uusintakäynti
- sisältää mm. suppeat laboratorio- ja röntgentutkimukset, allergiatestit (esim. yksittäinen prick-sarja), potilaan opetus ja ohjaus
hoitohenkilökunnan antamana
Käynnin korvaava puhelin- tai asiakirjakonsultaatio, lääkäri, väätiva
Vaativa ensi- tai uusintakäynti sisältäen mm.
- monipuolisen kliinisen tutkimuksen, sisältäen laboratorio- ja röntgentutkimukset, allergiatestit (esim. 1-2 standardiepikutaanitestisarjaa ja/tai useita prick-testisarjoja), kirurgiset toimenpiteet
(esim. tavalliset histologiset näytteet), jäädytyshoito, potilaan opetus ja ohjaus hoitohenkilökunnan antamana.
23
48
82
117
153
33
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
6
7
8
9
10
11
Osa I
Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue
Vaativa ensi- tai uusintakäynti tai ammattitaudin tai sen epäilyn
vuoksi tehty käynti sisältäen mm.
- vaativat intrakutaanitestaukset (esim. puudutteet, lääkeaineet ja
anestesia-aineet) ja tarvittaessa altistuksen (esim. puudutteet),
latex-altistuksenja omien (esim. kosmeettisten) aineiden koostumuksen selvittelyn ja testaukset
- ammattiselvitykset, työpaikan altisteiden selvitys, yhteydenotot
käsiteltävien aineiden valmistajiin
- allergologiaan liittyvien vaativien (standardisarjoihin kuulumattomien, ”omien” aineiden) testausten suunnittelu ja toteutus, sisältäen mm. yksittäisiä RAST-tutkimuksia (esim. 1-3)
- immunohistologiset tutkimukset
- ongelmameeting, patologimeeting
- tavallinen laserhoito
- erityisasiantuntijoiden palvelut (esim. tulkkipalvelut)
Käynnin korvaava puhelin- tai asiakirjakonsultaatio, hoitaja
Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti sisältäen mm.
- fotodynaaminen terapia (PDT) tai muu kustannuksiltaan vastaava
käynti
- erityisen laajat ja vaativat ammattitautiselvitykset tai muut erityisen laajat allergiatutkimukset sisältäen mm. lukuisia RASTtutkimuksia
- vaativa laserhoito
Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti sisältäen mm.
- poikkeuksellisen kallis lääkehoito (botulinustoksiini) tai erityistutkimus (esim. elektronimikroskopia)
- vaativa iholeikkaus
Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti sisältäen mm.
- tavallinen iholeikkaus
- kalliit allergologian erikoistutkimukset (esim. microarray)
Vaativa polikliininen hoito (mm. psoriaasipotilaan biologinen lääkehoito)
254
25
375
992
652
3 534
GERIATRIA
(erikoisala 97)
Yhteyshenkilö:
Geriatrian erikoislääkäri, (08) 315 3454
Geriatrian erikoisala on 97. Avohoitokäyntienlaskutus toteutetaan neurologian
hinnastolla.
Erikoislääkärin konsultaatiopäivät 1.007 euroa/6-7 tuntia tai 184 euroa/tunti.
Hinta sisältää konsultaatiopaikassa tehdyt työtunnit.
Matkakustannukset laskutetaan erikseen VES:n mukaan (oman auton käyttö).
Asiantuntijatehtävät (koulutus, vanhustyön suunnittelu) sopimuksen mukaan.
Erikoislääkärin videokonsultaatio 222 euroa/tunti.
34
Osa 1
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
SISÄTAUTIEN JA KEUHKOSAIRAUKSIEN VASTUUALUE
(erikoisala 10 ja 80)
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja Pasi Salmela, (08) 315 4222
Apulaisylilääkäri (hall.) Eija Eloranta, (08) 315 4084
Avohoito
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kustannukset sisältyvät muihin pkl-käynteihin
Soittoaika
Yksinkertainen peruskäynti
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät peruslaboratoriotutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja/tai kuvantamis- (mm. magneettikuvaus) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus, istotooppikuvaus
yms.) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus, istotooppikuvaus
yms.) ja/tai tähystystutkimukset sekä pkl-hoitoja (mm. hematologisia)
0
42
81
150
206
261
349
430
513
578
699
780
899
965
1 097
1 221
1 371
1 496
35
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
18
66
68
73
76
77
78
79
81
83
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä pkl-hoitoja (mm. hematologisia)
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia tutkimuksia ja
vaativia hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä hyvin vaativia tutkimuksia ja hoitoja
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Vaativa infektiopotilaan hoito ja siihen liittyvät tutkimukset
Vaativa infektiopoitilaan hoito ja siihen liittyvät tutkimukset
Vaativa paperikonsultaatiovastaus
Erittäin vaativa ja perusteellinen paperikonsultaatiovastaus
Erittäin vaativa ja perusteellinen monen erikoisalan yhteistyönä laadittu paperikonsultaatiovastaus
Kuntoutusohjaajan vastaanotto tai kotikäynti
Vaativa kuntoutusohjaajan selvitys ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja mahdollinen kotikäynti
Hyvin vaativa kuntoutusohjaajan selvitys, toimenpiteiden suunnittelu ja lausunnot sekä mahdollinen etäälle suuntautuva kotikäynti
Asiakkaan kotona tapahtuva toimintakyvyn arvio, asunnon- ja autonmuutostöiden sekä apuvälineiden arvio tarvittavine lausuntoineen
Endoskooppinen ultraäänitutkimus
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Pkl-käynti peruskäynti (peritoneaalidialyysi)
Omatoiminen hemodialyysi sairaalassa.
Pkl-käynti (vaativa pre-dialyysi, peritoneaalidialyysi, HLA-tiputus)
Pkl-käynti (laajat laboratoriotutkimukset, kuvantaminen munuaispkl:lla, elinsiirtovalmistelut, predialyysikäynti, kotihemodialyysin
kontrollikäynti)
Pkl-käynti (iv-infuusio)
Pkl-potilaiden soitto, laboratorionäyttö, käynti sh:n luona
Pkl-käynti (peruskäynti; predialyysi, elinsiirtovalmistelut)
Hemodialyysi, elektiivinen
Kotihemodialyysiopetus
Kotihemodialyysi
Kotihemodialyysi 15xkk
Pkl-munuaisbiopsia
Plasmafereesi, korvaus albumiinilla
85
86
88
Ravitsemussuunnittelun seurantakäynti
Ravitsemussuunnittelun ensikäynti
Ravitsemussuunnittelun erittäin vaativa käynti
19
20
21
22
23
24
30
31
32
34
35
36
37
38
50
51
52
53
60
61
63
36
Osa I
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
1 669
1 920
2 432
3 272
4 076
4 986
6 008
150
250
300
96
192
301
362
1 021
13 000
17 160
19 760
28 600
324
1 907
386
140
80
200
399
549
274
4 105
848
1 277
100
150
200
Osa 1
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Vuodeosastohoito
44
45
Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä
(seuraavina päivinä käytetään hl 44)
605
371
Polikliiniset suoramyyntituotteet, joita yksikkö myy suoraan terveyskeskuksille:
Keuhkofunktiotutkimukset
403
405
406
408
411
412
413
416
425
Virtaus/tilavuusspirometria
Bronkodilaatiokoe
Diffuusiokapasiteetti + TLC+RV
Histamiinialtistus
Juoksurasitus
Vastaanottokäynti spiroergometrian sijaan
Spiroergometria
Indusoitu yskös
Uloshengityksen typpioksidimittaus
55
77
94
137
259
160
352
34
86
37
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Osa 1
Lastentaudit ja lastenneurologia
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen,
(08) 315 5127
Tulosalueen ylihoitaja Seija Miettinen,
(08) 315 5102
Vastuualueet:
Lapset ja nuoret
Lastentaudit
Lastenneurologia
Lastenkirurgia
Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka
Perinnöllisyyslääketiede
Synnytykset ja naistentaudit
38
Osa 1
Lastentaudit ja lastenneurologia
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA
(erikoisala 40 ja 78)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Päivi Tapanainen, (08) 315 5127
Ylihoitaja Seija Miettinen, (08) 315 5102
Klinikkasihteeri, (08) 315 5432
Lastenneurologia:
Professori, ylilääkäri Heikki Rantala, (08) 315 5123
Avohoito
0
1
2
3
4
5
6
Laskutus sisältyy aikaisempaan poliklinikkakäyntiin.
Lääkärin konsultaatio ilman muita tutkimuksia, kipsipoliklinikka
Peruskäynti tai hoitajakäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorioja/tai röntgentutkimuksia, mm keltaisuuden vuoksi Bilirubiinikontrolli, i.v. lääkkeen antokäynti (1 x /vrk).
Päivystysaikaan peruskäynti tai diabeetikon sensorin purku/pumppukäynti, johon sisältyy yksinkertaisia laboratorio- ja/tai
röntgentutkimuksia, i.v. lääkkeen antokäynti (2 x /vrk)
Ajanvaraus- ja päivystyskäynti, johon liittyy laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen
erikoisalan konsultaatio, suonensisäiset hoidot, i.v. lääkkeen antokäynti (annostelu 3 x /vrk). Hematologian poliklinikan peruskäynti.
Suppean erikoisalan käynti. Kasvuhormonihoidon alkuohjaus.
Lihavuuspkl:n ohjauskäynti.
Poliklinikkakäynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, isotooppi-,
ultraääni- ja/tai rasitustutkimuksia mm. sydämen takia tutkimuksissa olevat, EEG- ja kromosomitutkimus ja diabeetikon silmänpohjakuvaus ja vuosikontrollikäynti. Neuro-ortopedinen poliklinikka. Päivystyspoliklinikkakäynti, johon liittyy Nml-nesteytyshoito.
Insuliinipumppupotilas.
Glukoosisensorointi.
Vaativa useiden terapeuttien ohjauskäynti.
Huuli- suulakihalkiopoliklinikka, vaativa käynti.
Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus, ruokatorven pH:n monitorointi tai muita erittäin vaativia laboratorio- ja röntgentutkimuksia.
Suppea ruoka-ainealtistuskoe (1-2 ruoka-ainetta). Päivystyspoliklinikkakäynti, jossa ripulin i.v. –nestehoito, ruoka-aine siedätys.
IV-poliklinikka (Zometa).
Lasten hematologisen poliklinikan kynti ja tavalliset sytostaatit tai
punasolusiirto tai neuropsykologin tutkimus.
Lastenpoliklinikan käynti ja GnRh-rasitus tai muu rasituskoe.
Insuliinipumpun pysäytys. Insuliinipumppuhoidon arviointikäynti.
Glukoosisensorointikäynti.
Sosiaalipediatrianpoliklinikan moniammatillinen käynti.
0
104
146
211
323
451
630
39
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
40
Osa 1
Lastentaudit ja lastenneurologia
Lasten hematologisen poliklinikan käynti, jossa hyytymistekijätutkimus tai neuropsykologin tutkimus.
Poliklinikkakäyntiin liittyy kalliita kuvantamistutkimuksia mm. magneettikuvaus, luustontiheysmittaus tai muita kalliita laboratoriotutkimuksia (esim. DNA-näyte, GFR-, DMSA- tai MAG3-tutkimus, vaativat immunologiset tutkimukset) tai pieni annos iv.
Ig/Remicade/Zometa tai interferoni kerta-annoksena. Laaja ruokaainealtistuskoe. Botox-arvio. Alfadornaasilääkitys (Pulmozyme).
IV-poliklinikka (Remicade, gammaglobuliini tai Orencia pieni).
Lasten hematologisen poliklinikan käynti ja trombosyyttisiirto (4) tai
PEG-asparaginaasi tai gammaglobuliini (alle 15g).
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, ½ päivää (lyhyt matka).
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, kokopäivä.
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 2 henkilöä.
Kuntoutusohjauskäynti 1 (katso lääkinnällisen kuntoutuksen vastaavat).
Kuntoutusohjauskäynti 2
Kuntoutusohjauskäynti 3
Kuntoutusohjauskäynti 4
Lääkärin puhelinkonsultaatio ja neuvonta, joka korvaa potilaan
käynnin. Sairaanhoitajakäynti.
Potilaskonsultaatio, jossa perehdytään erittäin vaativiin röntgentutkimuksiin, laboratoriotutkimuksiin ja aikaisempiin potilasasiakirjoihin.
Vaativa paperikonsultaatio
Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspaketti 1, sisältää
2 poliklinikkakäyntiä, virtsa- ja verikokeita, EEG:n
IV-poliklinikka (+reuma- ja silmäpkl ja Remicade pieni).
Lasten hematologisen poliklinikan käynti, jossa hyytymistekijöistä
muut paitsi Novosevon.
Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspaketti 2, sisältää
2 poliklinikkakäyntiä, virtsa- ja verikokeita, EEG:n, pään magneettikuvauksen. Botox-hoito.
IV-poliklinikka (+reuma- ja silmäpkl ja Remicade keski, Remicade
iso, gammaglobuliini iso).
Molekyylikaryotyypitys (lapsi ja vanhempi).
Lastenpoliklinikan käynti ja Valcyte tai pieni annos Rituximabia tai
interferoni+ribaviriinihoito kerta-annoksena.
Pitkän QT-ajan tutkimukset.
Lasten hematologisen poliklinikan käynti, jossa annetaan PEGasparaginaasi tai Novoseven.
Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspaketti 3, sisältää
2 poliklinikkakäyntiä, virtsa- ja verikokeita, EEG, pään anestesiamagneettikuvauksen.
IV-poliklinikka (Mabthera pieni).
1 097
181
270
413
181
270
342
486
101
254
144
1 469
2 598
2 952
Osa 1
Lastentaudit ja lastenneurologia
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Lastenneurologinen kehitystasotutkimuspaketti, sisältää
2 poliklinikkakäyntiä, joissa 4 terapeuttien tutkimusaikaa.
Lastenpoliklinikka, 2 eri alan vastaanottokäyntiä ja/tai toimenpidettä.
Reuman paikallishoito anestesiassa.
Lastenpoliklinikan käynti ja Orencia iv. tai omalitsumabi.
Lastenneurologinen monivammaisen kontrollikäynti, sisältää
2 poliklinikkakäyntiä, joissa 6 terapeuttiaikaa ja hoitajan ohjausta
IV-poliklinikka (Remicadekeski tai gammaglobuliini keski tai Orencia
iso).
Lasten hematologisen poliklinikan käynti ja trombosyyttisiirto (8) tai
Neulasta tai gammaglobuliini (yli 15g).
Lastenpoliklinikan käynti ja iso annos Ig tai Remicade tai Synagis.
Lastenneurologinen monivammais-/autismitutkimukset, sisältää 2
poliklinikkakäyntiä, joissa 10 terapeutin tutkimusaikaa ja hoitajan
ohjausta lääkärin tutkimuksen ja ohjauksen lisäksi.
IV-poliklinikka (+ reuma- ja silmäpkl ja Remicade iso).
Lastenneurologinen vaikeavammaisen tutkimus/kuntoutus, sisältää 3
poliklinikkakäyntiä, jossa useiden eri erikoisalojen lääkäreiden arvioita, esim. ortopedin, silmä/korva/perinnöllisyyslääkärin konsultaatiot, 8-10 terapeuttiarviota/kuntoutusohjausta ja mahdollisia röntgenkuvauksia.
IV-poliklinikka (Mabthera).
Lastenpoliklinikan käynti ja hemodialyysipotilaan Mimpara/ Zemplarin/Renvelan (6kk hoito) tai iso annos Rituximabia tai elinsiirtopotilaan Valsikloviiri (6kk hoito).
Keuhkofunktiokoe (esim. virtaustilavuusspirometria, broncodilataatiokoe, oskillometria tai uloshengityksen NO)
Allergiatestaus
Histamiinialtistus ja rasitusspirometria
Vaativa hoitajan ohjauskäynti
Ravitsemussuunnittelijan konsultaatio
Allergiapotilaan siedätyshoito sisältäen etiologiset ja seurantatutkimukset
1 265
1 833
3 232
4 079
73
81
178
69
81
1 372
41
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Osa 1
Lastenkirurgia
LASTENKIRURGIA
(erikoisala 20L)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Willy Serlo, (08) 315 5189
Klinikkasihteeri, (08) 315 5432
Avohoito, Päivystyskerroin 1,3
21
22
24
25
26
27
29
30
42
Sairaanhoitajan tai lääkintävahtimestarin käynti, kipsipoliklinikka
Peruskäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai naiiviröntgentutkimuksia.
Poliklinikkakäynti, johon liittyy laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen erikoisalan
konsultaatio, Erikoispoliklinikka (mm Urologia, Gastrokirurginen
plk).
Kampurakipsisarjahoidon jatkokäynnit.
Poliklinikkakäynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, isotooppitutkimuksia, ENMG. Neuro-ortopedinen-. Scolioosi- ja Käsikirurginen
poliklinikka.
Huuli- suulakihalkiopoliklinikka.
Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus, Erikoispoliklinikka johon
liittyy useita tutkimuksia (esim Ultraääni ja isotooppi.).
Kampurakipsisarjahoidon ensimmäinen käynti
Poliklinikkakäynti johon liittyy magneettikuvaus tai muita erityisen
kalliita tutkimuksia.
Lääkärin puhelinkonsultaatio ja neuvonta, joka korvaa potilaan
käynnin. Sairaanhoitajakäynti.
Potilaskonsultaatio, jossa perehdytään erittäin vaativiin röntgentutkimuksiin, laboratoriotutkimuksiin ja aikaisempiin potilasasiakirjoihin.
104
146
323
451
630
1 097
47
247
Osa 1
Perinnöllisyyslääketiede
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE
(erikoisala 94)
Perinnöllisyyspoliklinikka
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Jukka Moilanen, (08) 315 3069
Ylihoitaja Jaana Roininen, (08) 315 3180
Osastonhoitaja Anne Koskela, (08) 315 3100
Klinikkasihteeri Ritva Annola, (08) 315 3185
Oulun yliopistollisen sairaalan Perinnöllisyyslääketieteen klinikka on PohjoisSuomen ainoa kliinisen genetiikan yksikkö ja sen perinnöllisyyspoliklinikka vastaa
oman erikoisalansa palveluiden tuottamisesta koko erityisvastuualueella. Satelliittipoliklinikkakäyntejä järjestetään alueen keskussairaaloihin. Klinikan tärkeimpiin
toimintoihin kuuluvat geneettisten sairauksien ja harvinaisten oireyhtymien vaativa
kliininen ja molekyyligeneettinen diagnostiikka, raskauden aikaisten seulontojen
jatkotutkimukset, ennustavat geenitutkimukset, kantajuustutkimukset ja näihin
liittyvä perinnöllisyysneuvonta.
Avohoito
72
74
14
17
40
46
50
54
55
56
57
61
23
24
Sairaanhoitajan puhelinneuvonta
Sairaanhoitajan laaja puhelinneuvonta
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, suppea
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinneuvonta tai hoitokirje, joka
edellyttää potilaan/suvun sairauskertomustietoihin perehtymistä ja
sisältää tarvittaessa kirjallisen yhteenvedon.
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, tavallinen
Kuten 40, mutta sisältää diagnostisia DNA-/kromosomi- ym. tutkimuksia
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, vaativa
Kuten 50, mutta sisältäen diagnostisia/tarkentavia DNA-, kromosomi- ym. tutkimuksia
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, erittäin vaativa
Kuten 55, mutta sisältäen kalliita diagnostisia/tarkentavia DNA-,
kromosomi- ym. tutkimuksia
Kuten 55, mutta sisältää useita tai erityisen kalliita DNA-, kromosomi- ym. tutkimuksia
Suvun sairauden vuoksi tarpeellinen perinnöllisyysneuvonta ja kantajuus- tai ennakoiva tutkimus (ei välttämättä ulkoista lähetettä)
Paperikonsultaatio, tavallinen
Paperikonsultaatio, vaativa, edellyttää kirjallisuuteen perehtymistä,
diagnostisten tietojärjestelmien käyttöä
73
142
324
354
418
1 340
595
1 896
810
2 190
2 450
779
147
282
43
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
25
Osa 1
Perinnöllisyyslääketiede
Paperikonsultaatio, erittäin vaativa, edellyttää kirjallisuuteen perehtymistä, diagnostisten tietojärjestelmien käyttöä
101 Sikiötutkimus, johon sisältyy hoitajan neuvonta ja trisomia-PCR- tai
vastaava tutkimus
102 Sikiötutkimus, johon sisältyy hoitajan neuvonta ja laajempia kromosomi- tai Dna-tutkimuksia
104 Sikiötutkimus, johon sisältyy hoitajan neuvonta, mutta ei kromosomi- tai DNA-tutkimuksia
44
620
634
1 016
324
Osa 1
Synnytykset ja naistentaudit
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT
(erikoisala 30)
Yhteyshenkilöt:
Apulaisylilääkäri (hall.) Eila Suvanto, (08) 315 3627
Ylihoitaja Jaana Roininen, (08) 315 3190
Synnytys- ja naistentautien klinikka vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
alueen raskauksien ja naistentautien tutkimuksista ja hoidosta sekä erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien tarvitsemasta vaativatasoisesta hoidosta näillä
lääketieteen aloilla. Klinikan erityistoimintoihin kuuluvat mm. vaativa ultraäänidiagnostiikka sekä raskaudenajan ultraääniseulontatutkimukset, raskauskomplikaatioiden tutkimukset ja hoito, gynekologisen syövän ja sen eriasteiden tutkimukset
ja hoito, lapsettomuuden tutkimukset ja hoito sekä hormonihäiriöiden tutkimukset
ja hoito. Klinikan operatiivinen toiminta on voimakkaasti painottunut päivä- ja lyhytjälkihoitoiseen kirurgiaan. Synnytysosastolla hoidetaan vuosittain yli 4000 synnytystä.
Naistentaudit
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
Käynti lääkärillä, ei näytteitä
Lääkärin vastaanotto sisältäen peruslaboratoriotutkimukset
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen.
Sperma-analyysi, Lääk.keskeytys I-käynti.
Sukusolujen siirto OYS:aan ja säilytys.
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen
ja peruslaboratoriotutkimukset. Kolposkopia ilman näytteitä.
Vaativa ultraäänitutkimus
Limakalvomuutosten hoito anestesiassa.
Vatsan/vartalon CT
Gynekologinen UÄ + kolposkopia, kromosomiviljely.
Kolposkopia + HPV DNA näyte.
Alkionsiirto
Puhelinkonsultaatio, korvaa käynnin, lyhyt
Koeputkihedelmöityshoito (IVF), ei sisällä edeltävää hormonistimulaatiota, joka suoritetaan lähettävässä yksikössä (ei sisällä mikrohedelmöitystä), PET-CT.
Mikrohedelmöitys.
Koeputkihedelmöityshoito (IVF) sisältäen kaikki vaiheet pakettihintana (ei sisällä mikrohedelmöitystä)
Poliklinikkakäynti, joka sisältää magneettikuvauksen.
Kivesbiopsia, sisältää pakastuksen
Koeputkihedelmöitys
103
156
174
259
698
406
43
1 899
2 371
1 042
1 427
45
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
17
18
19
21
36
37
38
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
60
61
46
Osa 1
Synnytykset ja naistentaudit
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen
ja endometriumnäytteen. Kolposkopia sisältäen näytteet.
Inseminaatio.
Ultraääni+Papa+HPV DNA näyte
Miehen hedelmättömyyden laaja tutkimus
Miehen infektionäytteet.
Sukusolujen siirto OYS:sta toiseen kudoslaitokseen.
Aikaa vievä käynti, sisältää toisen erikoisalan konsultaation tai uätutkimuksen tai napaveripunktion sikiötutkimusyksikössä
Käynti sis. yhden seuraavista laboratoriotutkimuksista(Ydeletio,SPR:n vuoto- tai tukostaipumustutkimus)
Käynti sis. kaksi seuraavista lab.tutkimuksista(Y-deleetio,SPR:n
vuoto-tai tukostaipumustutkimus), raiskaustutkimus
Abrasio + erityistutkimus (esim. salpingosonografia)
UÄ + mammografia/UÄ rtg:ssä
Kolposkopia sisältäen näytteet ja hoidon.
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen thorax-rtg:n tai
vatsan UÄ-tutkimuksen. Hormonikierukka ja asetus ilman anestesiaa.
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen tuumorimarkkerit,
thorax-rtg:n ja vatsan UÄ-tutkimuksen.
Hormonikierukka anestesiassa.
Kolposkopia sisältäen hoidon ja gynekologisen UÄ-tutkimuksen.
TESA ilman pakastusta
Gyn. ca-potilaan luustokartta, magneettitutkimus
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen ihonalaisen lääkekapselin laiton. Abrasio ja hormonikierukka anestesiassa.
Sperman pakastus, sisältäen sperman pesun ja pakastuksen sekä
säilytyksen. Mahdollinen lisänäyte sisältyy hintaan
Käynti sairaanhoitajan luona/IVF-neuvonta;
laskimoportin huuhtelu
Abrasio tai Hysteroskopia
Abrasio + kolposkopia
Varhaisraskauden keskeytys anestesiassa
Käynti + vaativa UÄ tai kystapunktio,TSSG tai sonohysterografia
Sytostaattihoito, ryhmä I
Sytostaattihoito, ryhmä II
Pakastealkion siirto
Vaginasädehoito
Pakastealkion sulatus, ei siirtoa
Varhaisraskauden keskeytys lääkkein, lääkkeellinen keskeytys IIkäynti ja kotikeskeytys.
GnRH analogi
Kohdun limakalvonäyte + nestetäyttö (Pipelle+Sono)
Sytostaattihoito, ryhmä III, termoablaatio polikliininen termoablaatio.
Interni polikliininen sädehoito
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle kuin HL 42 + luustokartta.
Laskimoportin laitto
Pakastusalkion sulatus ja siirto, sperman pakastus hoitoa varten
Puh.konsultaatio, korvaa avohoitokäynnin, tavallinen
Konsultaatio, korvaa avohoitokäynnin, laajempi/vaativampi, esim.
onkologinen
327
698
108
446
365
592
877
281
355
438
602
821
73
734
644
290
2 963
869
490
380
483
1 331
1 066
686
73
147
Osa 1
Synnytykset ja naistentaudit
62
65
66
67
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Vaativa hoidon suunnittelu (onkol., kolposkopia), jääleike, kir.kons.,
askitespunktio
Sytostaattihoito, Bevasitsumabi (Avastin®) 15mg/kg
Sytostaattihoito, Trabektediini (Yondelis®)
Sytostaattihoito, Trabektediini (Yondelis®) + liposomaalinen doksorubisiini (Caelyx®)
290
4 917
5 464
7 103
Synnytykset
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
23
24
25
26
27
28
31
21
9
60
Kätilökäynti (äitiyspoliklinikka/vuodeosasto/vieripoliklinikka).
Ktg, RR, u-prot, Celeston, ompeleiden poisto, laboratorio- tai painokontrolli, kuuloseula.
Aikaa vievä kätilökäynti (äitiyspoliklinikka/synnytysvastaanotto/
vuodeosasto/vieripoliklinikka).
Diabeteshoitaja, synnytyspelko- tai päihdekätilö.
Poliklinikkakäynti lääkärillä ja kätilöllä (äitiyspoliklinikka/ vuodeosasto/vieripoliklinikka sisältäen yksittäisen laboratorionäytteen).
Poliklinikkakäynti ja kalliit tutkimukset.
Sikiön magneettitutkimus, napaveripunktio, osakeskeytys, telekonsultaatio HUS, rautatiputus.
Aikaa vievä poliklinikkakäynti lääkärillä ja diabetesalkuneuvonta/
synnytyspelkokätilö/sosiaalihoitaja/päihdekartoitus/ballonki/SPRverinäytteet.
Ulkokäännös, sisältää tarvittaessa pelvimetrian.
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus (sikiötutkimusyksikkö)
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus ja toisen erikoisalan konsultaatio
(lastenkardiologi/lastenkirurgia/perinnöllisyyslääkäri).
Poliklinikkakäynti ja toisen erikoisalan konsultaatio (sisätauti-, anestesialääkäri).
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus (SITU) ja äitiyspkl-lääkäri.
Puhelinkonsultaatio, korvaa käynnin, lyhyt
Puhelinkonsultaatio, korvaa käynnin, tavallinen
103
188
246
725
374
586
406
446
43
73
47
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Osa 1
Psykiatria
PSYKIATRIAN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja Outi Saarento, (08) 315 6700
Tulosalueen ylihoitaja Anna-Maija Puusti,
(08) 315 5107
Vastuualueet:
Aikuispsykiatria
Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria
Lastenpsykiatria
48
Osa 1
Psykiatria
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Aikuispsykiatria
Aikuispsykiatria tuottaa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita avo- ja osastohoitoina. Oikeuspsykiatrian yksikössä tehdään mielentilatutkimuksia Terveydenja hyvinvoinninlaitoksen (THL) oikeuspsykiatrian toimeksiannosta ja väkivaltariskin arvioita. Vastuualueelta annetaan konsultaatio- ja työnohjauspalveluja sekä
koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille.
Vastuualue on jakautunut eri toimintalinjoihin. Akuuttilinjan yksiköt ovat päivystysyksikkö 78 ja akuuttiosasto 81. Psykoosilinjan osastot ovat psykoosien akuuttihoito-osasto 87, tehostetun hoidon osasto 82 ja vaativan kuntoutuksen osasto 84.
Mielialalinjan yksiköt ovat mieliala- ja syömishäiriöitä hoitava osasto 88, siihen
kuuluva ECT-hoitoyksikkö sekä avo-hoitoyksikkö 74. Lisäksi alueella on psykiatrian
poliklinikka ja oikeuspsykiatrian yksikkö.
Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria
Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue koostuu kahdesta toimintaalueesta. Nuorisopsykiatrian alueella on kaksi osastoa ja yksi poliklinikka, jolla on
toimintaa myös Ylivieskassa. Lisäksi alueella on varhaiskuntoutusyksikkö nuorille.
Yleissairaalapsykiatriaan sisältyvät somaattisia yksiköitä konsultoiva yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ja yleissairaalapsykiatrian osasto 73. Lisäksi alueeseen
kuuluu vanhuspsykiatrian yksikkö.
Lastenpsykiatria
Lastenpsykiatria tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita lapsille ja varhaisnuorille
ottaen huomioon vanhemmat ja perheen. Vastuualue antaa lisäksi koulutusta sekä
konsultaatio- ja työnohjauspalveluja terveydenhuollon, sosiaalialan ja koulutoimen työntekijöille.
Lastenpsykiatrian vastuualueelle kuuluu poliklinikka, kriisi-, tutkimus- ja hoitoosasto 50, pienten lasten perheyksikkö 52, vaativan hoidon osasto 53 ja hoidollinen tutkimusosasto 54. Poliklinikkaan kuuluva etäpoliklinikka toimii kunnissa antaen erikoislääkärin ja sairaanhoitajan tutkimus-, hoito-, konsultaatio- ja työnohjaus-palveluita kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen yksiköille sekä
tehden suoraa potilastyötä.
Alaikäisten oikeuspsykiatrian työryhmä toteuttaa ja koordinoi lapseen kohdistuneiden seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten tutkimusten järjestämistä siltä osin, kuin
tehtävä on laissa terveydenhuollon tehtäväksi määritelty.
49
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Osa 1
Psykiatria
AIKUISPSYKIATRIA
(erikoisala 70)
Yhteyshenkilöt:
Osastonylilääkäri Arja Mainio, (08) 315 6709
Klinikkasihteeri Marita Niemelä-Peltoniemi, (08) 315 6702
NUORISO- JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA
(erikoisala 74 ja 70)
Yhteyshenkilöt:
Osastonylilääkäri Liisa Kantojärvi, (08) 315 6800
Klinikkasihteeri Sinikka Heikkinen, (08) 315 6802
Avohoito
Hoitopuhelu
- Hoidollinen/tutkimuksellinen sovittu puhelu, joka kirjataan ja joka
korvaa potilaan tutkimus- tai hoitokäynnin
- Kirjataan käyntityypillä C
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia
21-60
Hoito videon välityksellä
- Potilaan hoito videon välityksellä, joka kirjataan ja joka korvaa
tutkimus- tai hoitokäynnin
- Kirjataan käyntityypillä V
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia
21-60 ja nostetaan seuraavaan hintaluokkaan telekustannusten
vuoksi
999 Sopimushinta
20 Ryhmähoitokäynti
21 Lyhyt hoitopuhelu, alle 60 min
22 Avohoitokäynti, 60 min
33 Vaativa avohoitokäynti, 90 min
40 Laaja avohoitokäynti, 120 min
45 Laaja avohoitokäynti, 180 min
50 Erityisen laaja avohoitokäynti, 240 min
55 Vaativa avohoitokäynti, 360 min
60 Erityisen vaativa avohoitokäynti, 480 min
70 Polikliininen sähköhoito
83 Päiväsairaalakäynti, 8 h
50
100
100
170
250
290
400
550
800
850
500
420
Osa 1
Psykiatria
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Vuodeosastohoito
Hoitopäivät
Potilaan sairaalaoloaika jaksotetaan eri hintaryhmiin hoidon tarpeen mukaan
13
14
15
16
17
17
24
25
26
44
Perushoitopäivä
Vaativa hoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria aj. 1.11.-31.12.2015
Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt, nuorisoja yleissairaalapsykiatria aj. 1.11.-31.12.2015
Tehohoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria aj. 1.11.-31.12.2015
Oikeuspsykiatrinen tutkimus, hinta 1.1.-31.3.2015
Oikeuspsykiatrinen tutkimus, hinta 1.4.2015 alkaen
Vaativa hoito; nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian yksiköt aj. 1.1.31.10.2015
Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä; nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian
yksiköt aj. 1.1.-31.10.2015
Tehohoitopäivä; nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian yksiköt aj 1.1.31.10.2015
Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
330
405
700
1 200
700
559
500
910
1 560
605
Konsultaatio ja työnohjaushinnat (+alv%),
myös sähköiset konsultaatiot videoneuvotteluna
* Erikoislääkäri
* Psykologi
* Muut työntekijät
212 e/h
162 e/h
146 e/h
Valtion mielisairaaloissa annettu hoito
Laskutetaan ao. hoitoyksikön perimällä hinnalla.
Opintokäynti
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 90€/tunti ja toistuvasta tilaisuudesta 65€/tunti.
Psykologinen jälkipuinti
Psykiatrian tulosalue järjestää psykologisen jälkipuinnin, mikäli kunnan oma jälkipuintiryhmä ei voi istuntoa järjestää.
Istuntotunnit:
* Ryhmän vetäjä
* Muut vetäjät
240 e/h
162 e/h
Valmistelutunnit:
* Erikoislääkäri
* Psykologi
* Muut työntekijät
240 e/h
162 e/h
146 e/h
51
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Osa 1
Lastenpsykiatria
LASTENPSYKIATRIA
(erikoisala 75)
Yhteyshenkilöt:
Vastuualueen johtaja, Hanna Ebeling, (08) 315 5231
Klinikkasihteeri Anne Isteri, (08) 315 5678
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
Hoitopuhelu
Hoidollinen/tutkimuksellinen sovittu puhelu, joka kirjataan ja joka
korvaa potilaan tutkimus- tai hoitokäynnin
- Kirjataan käyntityypillä C
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia
999 Sopimushinta
1 Avohoitokäynti, 60 min
9 Avohoitokäynti, 90 min
2 Avohoitokäynti, 120 min
3 Vaativa avohoitokäynti, 240 min
4 Erityisen vaativa avohoitokäynti, 360 min
17 Avohoitopäivä, 420 min
5 Vaativa perhepäivä
6 Hoitopuhelu
18 Vaativa oikeuspsykiatrinen tutkimus
19 Rajattu oikeuspsykiatrinen tutkimus
20 Erityisen vaativa oikeuspsykiatrinen tutkimus
170
260
350
575
800
850
1 950
100
9 797
5 144
18 371
Konsultaatio ja työnohjaushinnat (+alv%),
myös sähköiset konsultaatiot videoneuvotteluna
* Erikoislääkäri
* Psykologi
* Muut työntekijät
216 e/h
162 e/h
146 e/h
Työntekijän erityiskoulutukseen liittyen voidaan käyttää yhtä ylempää hintaryhmää, esim.
psykologi 216 euroa tai muut työntekijät 162 euroa.
Matkakorvauksesta ja matka-ajasta sovitaan konsultaatiosopimuksessa.
Ostajan kanssa yhdessä voidaan rakentaa kiinteähintaisia paketteja yhden tai useamman
työntekijän antamasta konsultaatiosta. Pakettiin voi kuulua tapauskonsultaatioita, työnohjausta, balint-ryhmiä, perhe- tai verkostoistuntoja sekä muuta potilastyötä.
52
Osa 1
Lastenpsykiatria
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Vuodeosastohoito
Hoitopäivät
Potilaan sairaalassaoloaika jaksotetaan eri hintaryhmiin hoidon tarpeen mukaan
1 Tukihoitopäivä aj. 1.1.-31.10.2015
310
1 Tukihoitopäivä aj. 1.11.-31.12.2015
155
2 Tutkimus- ja hoitopäivä aj. 1.1.-31.10.2015
650
2 Tutkimus- ja hoitopäivä aj. 1.11.-31.12.2015
325
3 Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä aj. 1.1.-31.10.2015
920
3 Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä aj. 1.11.-31.12.2015
460
4 Tehohoitopäivä aj. 1.1.-31.10.2015
1 560
4 Tehohoitopäivä aj. 1.11.-31.12.2015
780
6 Osaston perhehoitopäivä
2 775
- Koko perhe (vanhemmat ja sisarukset), sisältää valmistelun, suunnitellun toiminnan, hoidon ja arvioinnin
Opintokäynti
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 90€/tunti ja
toistuvasta tilaisuudesta 65€/tunti.
53
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala
OULASKANKAAN - VISALAN
TULOSALUE
Tulosalueen johtaja, ylilääkäri Asko Rantala,
(08) 4297 502
Tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, (08)4297 504
Vastuualueet:
Konservatiivinen alue (Oulaskankaan sairaala)
Operatiivinen alue (Oulaskankaan sairaala)
Psykiatria (Visalan sairaala)
54
Osa 1
Oulaskankaan sairaala
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
OULASKANKAAN SAIRAALA
Oulaskankaan sairaala on Oulun läänin eteläosan erikoissairaanhoidon keskus, jossa
hoidetaan poliklinikka- ja vuodeosastopotilaita. Sairaalassa on ympärivuorokautinen
erikoissairaanhoidon päivystys.
Sairaala tarjoaa laadukkaita tutkimus- ja hoitopalveluja seuraavilla erikoisaloilla:
kirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, sisätaudit, synnytykset ja
naistentaudit sekä keuhkosairaudet.
Yhteyshenkilöt:
Konservatiivinen alue
Sisätaudit ja dialyysi
Ylilääkäri Asko Rantala
Osastonhoitaja Helena Vähäjylkkä
Dialyysin vast. sh Ritva-Liisa Kauppila
(08) 4297 020
(08) 4297 766
(08) 4297 765
Keuhkosairaudet
Ylilääkäri Päivi Impola
Osastonhoitaja Helena Vähäjylkkä
(08) 4297 064
(08) 4297 766
Operatiivinen alue
Kirurgia
Ylilääkäri Matti Pesonen
Osastonhoitaja Marko Niiranen
(08) 4297 736
(08) 4297 040
Korva- nenä- ja kurkkutaudit
Apulaisylilääkäri Tomi Penna
Osastonhoitaja Liisa Yppärilä
Sairaanhoitaja Marja-Riitta Kääntä
(08) 4297 031
(08) 4297 822
(08) 4297 054
Lastentaudit
Ylilääkäri Hannu Paajanen
Osastonhoitaja Raija Rapo
(08) 4297 713
(08) 4297 700
Synnytykset ja naistentaudit
Ylilääkäri Antti Hakala
Osastonhoitaja Raija Rapo
(08) 4297 709
(08) 4297 700
55
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala
Anestesia
Ylilääkäri Aarno Partanen
Osastonhoitaja Riitta Koskenlaine
(08) 4297 653
(08) 4297 654
Päivystyspoliklinikka
Ylilääkäri Anu Tuomikoski
Osastonhoitaja Liisa Yppärilä
(08) 4297 029
(08) 4297 822
Tukipalvelut:
Radiologia
Ylilääkäri
Osastonhoitaja Iris Korkiakoski
56
(08) 4297 034
(08) 4297 621
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Sisätaudit
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
KONSERVATIIVINEN ALUE
(erikoisala 10 ja 80)
Sisätaudit ja keuhkosairaudet
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
26
27
35
39
76
87
Soittoaika vastauksista (edellyttää aina potilaan sairauskertomukseen tehdyt merkinnät), paperikonsultaatio
Yksinkertainen peruskäynti, kontrollikäynti, voi sisältää yksinkertaisia laboratorio- ja röntgen-tutkimuksia
Vaativampi peruskäynti, joka sisältää sisätautien perusselvittelyn,
laboratorio-, tai ultraääni- tai röntgentutkimuksineen, diabetes- ja
reumakontrolli ilman toimenpiteitä
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 3
Laajahko perustutkimus tarvittavine laboratoriokokeineen sisältäen
myös röntgen-, tai ultraäänitutkimuksia
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 5 ja kotona nukkuva uniapneapotilas (embletta, spirit)
Käynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, röntgen- ja ultraääni- tai
isotooppitutkimuksia
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 7
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 8
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 9
Erittäin laajoja ja vaativia erikoistutkimuksia edellyttävät käynnit,
esim. laaja endokriininen tai hematologinen selvittely, magneettitutkimukset, angiografiat jne.
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 11
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 12
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 13
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 14
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 15
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 16
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia tutkimuksia ja
vaativia hoitoja
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Käynti sisätautien tai keuhkosairauksien poliklinikalla ja vuodeosastolla sairaanhoitajan vastaanotolla. Esim. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden vuoksi tehtävät kontrollikäynnit, apuvälineiden
käytön opetus ja ohjaus, muu ohjaus, opetus ja seuranta
Siedätyshoidon aloitus, sis. pkl-käynnit ja toimenpiteet
Apuvälineiden vaatimat kotikäynnit
Pkl-käynnin korvaava vaativa konsultaatio
Hemodialyysi, elektiivinen
Hemodialyysi, potilaalle tiputetaan hoidon aikana punasoluja tai
tehdään kalliita tutkimuksia (esim. CT, uä) samana päivänä
40
77
143
195
249
324
405
486
565
676
770
1
1
1
1
1
858
916
048
154
291
428
920
3 272
4 076
80
1 149
249
66
400
636
57
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Sisätaudit
Gastroenterologiset tutkimuspaketit
201
202
203
204
211
212
213
214
215
216
217
218
223
Gastroskopia (sis. PAD)
Gastroskopia + polypektomia
Gastroskopia ja skleroterapia tai muu vuodon hoito
Gastroskopia + dilataatio
Sigmoideoskopia (sis. PAD), kolonoskoopilla
Sigmoideoskopia + polypektomia
Colonoskopia (sis. PAD)
Colonoskopia + polypektomia
Sigmoideoskopia ja vuodon hoito
Sigmoideoskopia + dilataatio
Colonoskopia ja vuodon hoito
Colonoskopia + dilataatio
Ohutsuoliendoskopia
247
353
435
496
227
335
449
655
353
541
604
604
783
Sisätautien poliklinikan tutkimuspaketit
301
302
321
324
325
Sydämen ultraäänitutkimus (mukana valmiina EKG ja thorax-rtg)
Sydämen ultraäänitutkimus (ilman valmiita EKG ja thorax-rtg)
Rasitus-EKG lausuntoineen
-TRH-rasitus
-Sternaalipunktio
249
274
221
92
133
Kardiologiset toimenpiteet ja tutkimukset
342 Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. ekg)
391 Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta ja verikokeita
387
418
Keuhkofunktiotutkimukset
401
402
404
405
406
407
408
409
410
411
415
416
58
Spirometria
Oksimetria (veretön)
Keuhkojen kokonaistilavuus
Bronkodilaatiokoe
Diffuusiokapasiteetti + TLC+RV
Uloshengityksen typpioksidimittaus
Histamiinialtistus/Metakoliinialtistus
Keuhkojen maksimaalinen sisään- ja uloshengityspaine
Pentacarinat inhalaatio
Juoksurasitus
Prick-testit
Varastopunkki Prick (laaja Prick)
55
61
102
77
94
86
137
170
170
259
119
156
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Kirurgia
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
OPERATIIVINEN ALUE
Kirurgia
(erikoisala 20)
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
0
1
2
3
4
5
Paperikonsultaatio
Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia, osastolle tulevat potilaat.
Käynti ja peruslaboratoriotutkimukset (esim. pvk, crp, plv ja nestearvot tai sappistatus).
Suppea erikoisalan lääkärin vastaanotto (voi sisältää peruslabran).
Lisätyötä (aikaperuste, tutkimus, ajanvaraukset, hoitoisuus).
Videokonsultaatio/neuvottelu 1.
Peruskäynti uroterapeutilla sis. toistokatetroinnin ohjaus/lantiopohjalihasharjoitusten ohjaus/erektiolääkeinjektion ohjaus.
Kestokatetrin laitto/poisto ja virtsaamisen seuranta
uroterapeutin/sairaanhoitajan vastaanotolla.
Haavapoliklinikka: lyhyt käynti, huokeat matriaalit
Käynti, johon sisältyy runsaasti lisätyötä (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus).
Natiivirtg-tutkimus.
Kipsin poisto (m.l. mahdollinen kuvaus).
Pientoimenpide (injektio, punktio, proktoskopia). Videokonsultaato/neuvottelu 2
Käynti, johon sisältyy peruslabra ja natiivirtg.
Suppea verisuonitutkimus.
Rektoskopia ( m.l. mahd. Barronin ligatuurat). Videokonsultaatio/neuvottelu 3.
Flow, residuaali ja peruslabra
Käynti, johon sisältyy mammografia.
Uä-tutkimus.
Laajat natiivirtg-tutkimukset.
Pkl-pientoimenpide (luomi, tai patti ja mahd. PAD, haavan ompelu)
ei LYHKIä.
Kipsaus röntgenkuvineen.
Lisäksi fysioterapia ensimmäisen vastaanoton yhteydessä, suonikohjujen skleroterapia, hydrocelen skleroterapia, TRU-cut.
Haavapoliklinikka: aikaa vievä käynti, kalliit materiaalit
56
71
102
141
177
224
59
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
6
7
8
9
10
11
12
13
20
39
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Kirurgia
Käynti, johon sisältyy mammografia ja UÄ-tutkimus sekä ohutneulabiopsia ja/tai PAD.
Sigmoideoskopia (m.l. mahdollinen PAD ja polypektomia).
Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (suoli, laskimot, herniografia
yms.).
Perusteellinen urologinen tutkimus m.l. UÄ-tutkimus / prostatabiopsia.
Kystoskopian ja /tai sytologia tai impotenssitutkimus1 (perustutkimuksilla).
Kultamarkkereiden laitto prostataan.
Munuaisten UÄ, labrat, natiivirtg.
Virtsarakon sytostaattihuuhtelu.
Isotooppitutkimuksen (voi sisältää peruslabraa).
Laajat labrat (m.l. verivilj.), nat.rtg, uä, hoitoisuus (tipan laitto,
katetrointi).
Reposito ja/tai kipsaus (tarv. anestesia) rtg-kuvineen.
Käynti, johon sisältyy CT-tutkimus.
Laajempi verisuonilabra.
Urodynaaminen tai impotenssitutkimus2 (lisätutkimuksilla). Isotooppitutkimus ja laaja, esim. urologinen labra.
Kystoskopia, sytologia/PAD ja labrat.
Kystoskopia, UÄ ja labrat.
Laajat labrat, nat.rtg, UÄ-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit)
Käynti, johon sisältyy angiografia (voi sis. labraa, nat.rtg ja verisuonilabran tutkimuksia).
Laajat verisuonilabran tutkimukset m.l. duplex-UÄ ja labrat.
Suppea MRI-tutkimus (voi sisältää labraa).
Laajat labrat, nat.rtg- UÄ- ja CT-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit).
Monivamma- tai palovamma-potilaan ensihoito.
Huom. laajat tutkimukset
Käynti, johon sisältyy laaja tai erittäin laaja MRI-tutkimus (voi sisältää labraa)
Käynti, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta (CT, MRI,
angio, isotooppi)
Puhelinkonsultaatio
Neurofysiologiset tutkimukset ENMG tavallinen
Neurofysiologiset tutkimukset ENMG laaja
Etäpoliklinikkakäynti, laskutetaan erikseen
Pkl-käynnin korvaava vaativa konsultaatio
364
606
899
1 310
1 653
29
240
387
66
Kiinteähintaiset tutkimuspaketit
201
211
212
213
214
215
216
60
Gastroskopia
Sigmoidoskopia
+ polypektomia
Kolonoskopia
+ polypektomia
Gastroskopia + polypektomia
Uroflow + residuaali virtsa, ei sisällä lääkärin vastaanottoa
247
227
335
449
655
353
27
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Kirurgia
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
(erikoisala 55)
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
0
1
2
3
4
5
10
14
21
22
23
32
Paperikonsultaatio
Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti, ilman toimenpiteitä,
lab.tutkimuksia tms.
Poliklinikkakäynnin korvaava paperikonsultaatio
Tavanomaisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä sekä laboratoriokokeita sisältävät käynnit
Vaativia tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. nasofiberoskopia, natiivi-radiologiset tutkimukset pkl-toimenpide)
CT-tutkimuksen sisältävät käynnit, runsaasti aikaa vievät polikliiniset toimenpiteet tai pienet pehmytkudostoimenpiteet, RFTA-hoidot
MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit
Käynnit, jotka sisältävät vaativampia tutkimuksia ja toimenpiteitä
(esim. audiogrammi, otomikroskopia, pkl-pientoimenpide)
Hoitajan soittoaika
korvakappaleen mallinotto, kuulokojeen käyttöönohjaus
Tavanomaisia laboratorio- ja rtg- ja kuulontutkimuksia tms. sisältävät käynnit lääkärillä (esim. otomikroskopia, kuulontutkijan tekemä
kuulontutkimus
Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. kuulokojesovitus 1. käynti, 3. käynti
Pkl-käynnin korvaava aikaa vievä paperikonsultaatiovastaus
38
68
129
371
479
1 036
200
26
82
175
312
104
61
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Lastentaudit
Lastentaudit
(erikoisala 40)
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lääkärin konsultaatio ilman muita tutkimuksia
Peruskäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia, siedätyshoidon ylläpitokäynti
Päivystysaikana peruskäynti, johon sisältyy yksinkertaisia laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia.
Erityistason sairaanhoitoon lähetetyt potilaat
Ajanvaraus- ja päivystyskäynti, johon liittyy vaativampia laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen erikoisalan konsultaatio, suonen sisäiset hoidot tai erikoistyöntekijäryhmien työpanos, mm. aikaavievä astmahoitajan tai
diabeteshoitajan työpanos.
Erityistason sairaanhoidon päivystyspotilaat.
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 4
Pkl-käynti, johon liittyy vaativia hormonaalisia, isotooppi, ultraäänija/tai rasitustutkimuksia, histamiinialtistus
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 6
Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus tai muita vaativia laboratorio- ja röntgentutkimuksia
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 8
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 9
Poliklinikkakäyntiin liittyy kalliita kuvantamistutkimuksia mm. magneettikuvaus ja/tai kalliita kehitysviive/metabolisia tutkimuksia
Allergian siedätyshoidon aloitus, pkl-käynnit ja toimenpiteet
Erityishoidot
Hoitajan soittoaika
Puhelinkonsultaatio, paperikonsultaatio, puhelinsoitto potilaalle,
josta merkintä potilaspapereihin
Hoitajan luona käynti, ohjaus
Juoksurasitus
Juoksurasitus ja prick
Prick (suppea)
415 Prick (laaja)
62
88
143
188
274
349
418
474
568
649
836
1 060
1 111
1 511
26
39
75
219
312
51
119
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Synnytykset ja naistentaudit
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Synnytykset ja naistentaudit
(erikoisala 30), päiv.kerroin 1,3 Avohoito
Naistentaudit
0
1
2
3
4
5
6
8
9
12
18
21
41
42
45
48
49
50
55
Paperikonsultaatio
Suoramyynti: Niskapoimututkimus/sonografi
Suoramyynti: Rakenneultraäänitutkimus/sonografi
Leikohoitajalla käynti
Peruskäynti, sisältää alle 3 laboratoriotutkimusta
Mammografia, UÄ-tutkimus röntgenissä
Peruskäynti, joka sisältää ultraäänitutkimuksen ja/tai yli 3
lab.tutkimusta, vaativat, kustannuksia aiheuttavat hormoonipotilaat, luun tiheyden mittaus, ehkäisykapseleiden poisto, leikohoitajalla + lääkärilläkäynti
Kierukan poisto UÄ-ohjauksessa, UÄ-tutkimus + Pistolet, uä+Papa,
uä+mammografia, raskaudenkeskeytyksen tai keskenmenon hoito
kotona tai osastolla
Kystoskopia, UÄ + kolposkopia samalle potilaalle, sellan CT
Puhelinkonsultaatio, puhelinsoitto potilaalle, josta merkintä potilaspapereihin, hoitokirje potilaalle
Poliklinikkakäynti, joka sisältää magneettikuvauksen, Essure
Käynti sisältää CT-tutkimuksen, Essure yritys, SPR-tutkimukset
Kolposkopia + Papa, HSG, ehkäisykapselien laitto, Zoladexkapselien laitto
Ca-kontrollit, TSSG, kolposkopia + Pad-näytteet, Loop-konisaatio,
kierukan laitto, peruskäynti + rtg-tutkimukset
Kierukka pkl:lta, kolposkopia + hoito + Uä
Käynti kätilön/sairaanhoitajan luona
Aap
Varhaisraskauden Uä (lääkärin tekemänä), niskaturvotuksen mittaus
ja riskiluvun määrittäminen (yhdistettynä mm. veriseulan tulokseen,
verikokeet tk:n kautta)
Termoablaatio + Essure
Termoablaatio
58
60
80
86
140
167
227
377
40
1 197
623
294
337
411
39
562
90
2 000
1 292
Synnytykset
23 Käynti lääkärillä tai kätilöllä, ei muita tutkimuksia
24 Polikliininen käynti osastolla kätilön tutkimuksissa.
Uusintakäynti diabeteshoitajalla
25 Käynti äitiyspoliklinikalla (sisältää kätilön ja lääkärin tutkimukset
27 Ehkäisykierukan poisto uä-ohjauksessa (alkuraskaus)
28 Diabeteshoitajan alkuneuvonta tai synnytyspelkokäynti tai sosiaalityöntekijän kartoitus
29 Lääkärin tekemä niskaturvoke uä tai rakenne uä lähetteellä, Flow,
kaksosraskauksien rakenne uä.
93
149
177
362
317
250
63
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Muut palvelut
Muut palvelut
Ravitsemussuunnittelu
85 Seurantakäynti ravitsemusterapeutilla
86 Ensikäynti ravitsemusterapeutilla
88 Erittäin vaativa käynti ravitsemusterapeutilla
84
107
123
Vuodeosastohoitopäivä
Käytetään kaikilla vuodeosastoilla
44 Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
45 Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä
(seuraavina päivinä käytetään hl 44)
605
371
Fysioterapia
(erikoisala 96)
1
2
3
4
5
Fysioterapiakäynti
- lyhyt käynti fysioterapeutin luona < 30 min
- normaali käynti fysioterapeutin luona 30 –60 min
- vaativa käynti > 60 min
- vaativa käynti, joka sisältää henkilökohtaiset apuvälineet
- hoitajan puhelinneuvonta
42
72
121
171
32
Suoramyyntituotteet lastenpoliklinikalla ja sisätautien poliklinikalla (keuhkosairaudet)
500 Prick-testi, suppea
501 Prick-testi, laaja
64
51
119
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Perusterveydenhuollon päivystys
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Perusterveydenhuollon päivystys
0
1
Hoitajakäynti, joka siirtyy lääkärin katsottavaksi
Luokka 1
Lääketieteellisesti yksinkertainen peruspäivystyskäynti.
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
2 Luokka 2
-Kesto alle 30 minuuttia.
-Tavanomainen päivystyskäynti ja yksinkertaiset toimenpiteet, joissa
ei tarvita avustavaa henkilökuntaa (esim. paracenteesit, injektiot)
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
3 Luokka 3
-Kesto yhteensä yli 30 minuuttia.
-Henkilökuntaa sitovat ja/tai aikaa vievät tapaukset, kuten rintakipuiset, neurologiset- ja mielenterveyspotilaat tai näitä vastaavat
käynnit sekä kuoleman toteaminen.
-Kipsaukset, suturaatiot ja muut aikaa vievät ja/tai avustavaa henkilökuntaa vaativat toimenpiteet
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
4 Lääkärin puhelinkonsultaatio
Tk:n vuodeosastolta lääkärille tulevat konsultaatiopuhelut
5 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti
Sairausloman kirjoittaminen, haavasidosten vaihtaminen, injektion
antaminen (lääke potilaalla itsellä mukana), kipsin korjaaminen.
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
6 Luokka 2
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset
7 Luokka 3
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset
8 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva.
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
9 Terveysneuvonta puhelinpalveluna (alv 0%)
(Mahdollinen hintamuutos vahvistetaan erikseen)
10 Jatkopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
11 Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti
0
69
109
153
25
31
149
184
55
7,05
255
70
65
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Visalan sairaala
VISALAN SAIRAALA
(erikoisala 70)
Yhteystiedot:
Vastuualueen johtaja, johtava lääkäri Kari Lehtinen, (08) 429 7220
Ylilääkäri Aki Uusitalo, (08) 429 7224
Tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, 0500 563 700
Johtava hoitaja Anne Palokangas, 044 529 7226
Toimistonhoitaja Sanna Kujala, (08) 429 7205
Visalan sairaala tuottaa aikuispsykiatrisen sairaalahoidon palveluita pääasiassa Kala- ja
Pyhäjokilaakson ja Raahen seudun kunnille sekä Siikalatvalle.
Kuntouttavien ja psykogeriatrian osaston käyttö on laajentunut koko sairaanhoitopiirin
alueelle.
Lisäksi sairaalahoidon palveluita myydään Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle.
Toimintaan kuuluvat myös koulutus- ja työnohjauspalvelut.
Visalan sairaala käsittää kaksi akuuttipsykiatrian osastoa, kaksi kuntoutusosastoa sekä
psykogeriatrian osaston. Sairaalan polikliininen toiminta tukee alueen avohoitoa ja siitä
huolehtivat vuodeosastot sekä toiminnallisen terapian yksiköt.
Avohoitoyksiköitä on kuntoutuskoti Ylivieskassa.
Avohoito
16
26
56
66
Käynti toiminnallisessa terapiassa
Kontaktiterapia, perus-, kuntoutus- ja seurantakäynti sekä toimintaterapiakäynti
Psykoterapia, ryhmäpsykoterapia, vaativa kuntoutuskäynti, vaativa
erikoislääkäritutkimus, päivystys- ja kotikäynti, perheneuvottelu
Erikoislääkärin konsultaatio lausuntoineen, työkyvyn arviointi, psykologin suorittama perustutkimus lausuntoineen, kuntoutussuunnitelma, vaativa kotikäynti ja päivystyskäynti, perheterapiaistunto,
verkostoterapiaistunto, vaativa perheneuvottelu
Vaativa ja aikaa vievä kotikäynti, vaativa verkostoneuvottelu
Käynti sisältää erikseen terapiakäynnin ja lääkärin vastaanoton
86
Päiväsairaanhoito (euroa/vrk)
36
46
66
41
68
153
237
444
327
146
Osa 1
Visalan sairaala
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Vuodeosastohoito
Hoitopäivät
44
64
68
70
74
76
78
80
83
Terveyskeskukseen siirtoa odottavan potilaan hoitopäivä
Jatkuvaa valvontaa vaativa hoito (osasto 5)
Jatkuvaa valvontaa vaativa hoito (osastot 1, 3 ja 4 )
Vaativa kuntoutushoito (osastot 1,3, ja 4)
Akuuttihoito (osasto 5)
Akuuttihoito (osasto 6)
Kuntoutushoito (osasto 1)
Pitkäaikaiskuntoutus (osasto 3)
Psykogeriatrinen hoito (osasto 4)
605
854
711
465
369
311
208
208
233
Kuntoutuskotihoitopäivät
96
98
Ylivieskan kuntoutuskoti
Kuntoutuskotien päiväkäynti
72
53
Konsultaatio- ja työnohjaushinnat (+alv%)
* erikoislääkäri
* psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja
euro/tunti euro/päivä
90 - 165
536 - 925
57 - 142
344 - 706
Hinnat sisältävät konsultaatio- tai työnohjauspaikassa tehdyt tunnit, max. 6 tuntia/päivä.
Matkakustannukset laskutetaan VES:n mukaan tilaajalta.
Hinta määritellään työntekijän erityiskoulutuksen perusteella tilaajan kanssa erikseen
tehtävällä sopimuksella.
Hinnoittelun perusteella voidaan ostajan kanssa yhdessä rakentaa kiinteähintaisia paketteja yhden tai useamman työntekijän antamasta konsultaatiosta. Pakettiin voi kuulua tapauskonsultaatioita, työnohjausta, perhe- tai verkostoistuntoja sekä muuta potilastyötä.
Opintokäynnit
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 90€/tunti ja toistuvasta
tilaisuudesta 65€/tunti.
67
PPSHP oma tuotteistus
Apuvälinepalvelut
Osa I
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue
SAIRAANHOIDOLLISTEN
PALVELUJEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, (08) 315 2196
Toimialuejohtaja Marja Rahkola, (040) 840 2757
APUVÄLINEPALVELUT
Apuvälinepalvelukäynnit
(erikoisala 99)
Käynti lääkärillä
1
0
2
3
Peruskäynti
Käynti lääkärillä tai vastaava käynti
Vaativa ja aikaa vievä käynti (usea työntekijä)
Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti
336
418
642
885
Käynnin korvaava puhelinkontrolli tai sitä vastaava kirjallinen konsultaatio
7
8
47
Suppea
Laaja
Vaativa
51
100
150
Apuvälinepalvelut
10
11
12
13
14
15
16
68
Apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu
- pari tai ryhmätyönä tehtävät arviot ja käynnit
- yhden terapeutin tekemät arviot, joihin liittyy apuvälineen pienet
muutostyöt
Perus apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu
- ei apuvälinemuutostöitä
Suppea uusinta-, arviointi tai seurantakäynti
Laaja aikaa vievä apuvälineprosessi
- suunnittelu, yhteydenotot eri viranomaisiin
Laaja apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu
- apuvälinemuutostyöt
- kodinmuutostyöarviointi
Apuvälineen luovutus, käytönopetus ja ohjaus
- terapeutin tekemät
- tekniikan työntekijöiden tekemät kotikäynnit, joissa asennetaan
useita välineitä
Lyhyt kotikäynti tai käynti useamman asiakkaan luona samassa kunnassa
- terapeuttien tai tekniikan työntekijöiden tekemät kotikäynnit;
yksittäiset apuvälineet
418
324
109
832
673
244
124
Osa 1
Apuvälinepalvelut
17
PPSHP oma tuotteistus
Sairaanhoidollisten palvelujen ta
Kokonaisvaltainen ja vaativa apuvälineprosessi
- useamman apuvälineen arviointi ja/tai laajojen kodinmuutostöiden
arviointi
1 345
Apuvälineet
Apuvälinekohtainen käyttömaksu.
69
Drg-tuotteistus
Osa I1
OSA II
DRG-PERUSTEINEN TUOTTEISTUS
Hoitojakso laskutetaan kiinteällä drg-ryhmän hinnalla, mikäli hoitojakson välisuoritteisiin (= hoitopäivä, tehohoito, laboratoriotutkimus, radiologinen tutkimus, konsultaatio, leikkaustoimenpide, verivalmiste, henkilötunnuksella tilattava lääke) perustuva kokonaiskustannus asettuu drg-ryhmän ala- ja ylärajan välille, muussa tapauksessa laskutus on välisuoriteperusteista.
Jokaiselle Drg-ryhmälle on kahden edellisvuoden välisuoritekäytön perusteella laskettu ryhmään sisältyvien hoitojen suhteelliset kustannukset. Samaan ryhmään voi
mennä hoidollisesti ja kustannuksiltaan hyvin erilaisia potilaita (pituudeltaan erilaisia hoitojaksoja ja erihintaisia toimenpiteitä), joka aiheuttaa sen, että kyseisen
ryhmän hinta muodostuu hyvin keskimääräiseksi. Tästä syystä laskutuksessa käytetään outlier menettelyä, jossa keskimääräiseen potilaskohtaiseen kustannukseen
verrattuna hyvin kalliit ja hyvin halvat hoitojaksot laskutetaan välisuoriteperusteisesti.
Palveluhinnastoon lasketaan niille Drg-ryhmille kiinteät hinnat outlier-rajoineen,
joita on vuositasolla ollut yli 20 hoitojaksoa. Mikäli laskutuksessa syntyy Drg-tuote,
jota ei löydy hinnastosta, toteutetaan laskutus välisuoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden potilaiden laskutus perustuu potilaan hoitojaksoon sisältyvään välisuoritekäyttöön.
Vakuutusyhtiöitä ja ulkomaalaisia laskutetaan aina välisuoriteperusteisesti.
Potilaskohtaiset välisuoritetiedot drg-perusteisessa laskutuksessa
70
Osa II
Drg-tuotteistus
Hinnastossa käytetty MDC-koodisto
Päädiagnoosikategoria (Main Diagnosis Category) = DRGryhmittelyn yhteydessä muodostettava karkeampi elinryhmittelytaso kuin varsinainen DRG
Mdc
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
30
98
MDC-ryhmän nimi
PreMDC DRG
Hermojärjestelmän sairaudet
Silmän sairaudet
Korvan, nenän ja kurkun sairaudet
Hengityselinten saiaudet
Verenkiertoelinten sairaudet
Ruuansulatuskanavan sairaudet
Maksan, sappiteiden ja haiman sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet
Ihon, ihonalaisen kudoksen ja rintrauhasen sairaudet
Endokriiniset, nutritionaaliset ja metaboliset sairaudet
Munuaisten ja virtsateiden sairaudet
Miehen lisääntymisjärjestelmän sairaudet
Naisen lisääntymisjärjestelmän sairaudet
Raskaus, synnytys ja lapsivuodekausi
Vastasyntyneet tai perinataalikaudella alkavat ongelmat
Veren, vertamuodostavan kudoksen ja immunologisen järjestelmän sairaudet
Myeloproliferatiiviset sairaudet ja erilaistumattomat kasvaimet
Infektiosairaudet
Psyykkiset sairaudet
Vammat, myrkytykset ja lääkkeiden toksiset vaikutukset
Palovammat
Terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä
Rintarauhasen ongelma
Naisen/miehen lisääntymiselinten sairaus
71
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
Osa II
OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA
DrgMDC ryhmä
72
01
001A
01
001B
01
001C
01
001D
01
001E
01
002A
01
01
002B
004
01
01
005
006O
01
008
01
01
01
01
01
008O
010
011F
012
013
01
014A
01
014B
01
015
01
017
01
019
01
020
01
024
01
01
01
01
025
027
032
034
01
035
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen
leikkaus
11 512
8 814
15 287
Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide
6 954
3 131
14 762
Kallonsisäisen aneurysman, verisuonianomalian
tai hemangioman leikkaus
9 378
5 708
12 758
Kallonsisäinen aivo-selkäydinnestekierron toimenpide
9 708
5 311
20 858
Muu kallonsisäinen toimenpide paitsi vamman
korjaus
11 685
5 533
22 523
Muu aikuisen kallonsisäinen toimenpide trauman takia
13 417
6 567
28 076
Kroonisen kovakalvonalaisen vuodon leikkaushoito, aikuinen
4 642
3 583
8 492
Selkäydinleikkaus
9 648
5 064
20 398
Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava
verisuonten leikkaus
5 763
4 635
8 299
Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito
1 262
1 258
1 309
Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut
4 317
2 899
7 626
Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut, lyhyt hoito
1 730
1 495
2 729
Keskushermoston kasvain, komplisoitunut
3 856
1 547
8 616
Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut
2 324
609
6 148
Etenevä keskushermoston sairaus
1 486
948
2 309
MS-tauti tai pikkuaivoataksia
1 312
487
3 017
Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut
2 809
1 092
5 742
Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunut
2 442
920
4 950
Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia
1 645
640
3 162
Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei komplisoitunut
1 111
422
2 244
Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut
1 076
499
2 086
Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus
3 578
1 848
6 168
Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut
1 626
924
2 864
Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut
1 242
580
2 061
Vakava aivovamma
2 071
986
4 011
Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut
1 015
460
2 339
Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut
2 276
1 302
4 106
Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut
1 614
463
3 510
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
01
531
01
570
01
570O
01
901O
01
901P
01
02
02
02
02
02
02
901Q
036B
036D
036O
037
038
039O
02
039P
02
02
02
02
02
02
041O
042
042O
045
047
802O
02
03
03
03
03
03
902O
050N
053A
054O
054P
055
03
055O
03
03
03
03
055P
056
056O
060
03
060O
03
063
03
063O
03
064E
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Yleisanestesia neurologisen ongelman takia
7 236
2 247
13 824
Keskushermoston stimulointilaitteen asennus
tai korvaaminen, vuodeosastohoito
15 559
6 008
30 928
Keskushermoston stimulointilaitteen asennus
tai korvaaminen, lyhyt hoito
7 199
5 548
9 037
Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
536
405
825
Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen
toimenpide
1 050
644
1 991
Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide
1 146
880
1 635
Verkkokalvon kiinnittäminen
2 357
1 989
3 491
Silmän laaja toimenpide
2 668
1 602
5 228
Verkkokalvon toimenpiteet, lyhyt hoito
1 119
580
1 484
Silmämunan ja silmäkuopan leikkaukset
3 720
2 142
5 608
Värikalvon leikkaukset
1 927
1 858
2 604
Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito
780
780
780
Mykiön leikkaus, molemminpuoleinen, lyhyt
hoito
1 209
780
1 311
Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lyhyt hoito
839
451
1 087
Silmän sisäiset muut leikkaukset
2 208
1 152
4 938
Silmän sisäiset muut leikkaukset, lyhyt hoito
973
627
1 388
Silmän hermostolliset sairaudet
1 556
553
3 084
Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut
1 001
528
1 780
Silmätautien pientoimenpide
652
373
1 057
Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
542
462
507
Korvasylkirauhasen poisto
3 710
2 903
6 523
Nenänsivuontelon leikkaus
2 851
2 268
3 340
Nenänsivuontelon leikkaus, lyhyt hoito
2 009
1 714
2 505
Kartiolisäkkeen leikkaus, lyhyt hoito
1 670
1 587
2 151
Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus
2 694
2 020
3 033
Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus,
lyhyt hoito
2 062
1 172
2 642
Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus, lyhyt
hoito
569
563
705
Nenän muovausleikkaus
3 007
2 544
3 532
Nenän muovausleikkaus, lyhyt hoito
1 667
1 573
2 492
Risaleikkaus
1 519
1 357
2 035
Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lyhyt
hoito
850
758
946
Korvan, nenän tai kurkun alueen muu laaja
toimenpide
2 973
2 402
4 550
Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide, lyhyt hoito
1 329
1 002
2 347
Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain
1 401
772
2 387
73
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
03
065
03
066
74
03
068
03
069
03
03
03
03
070B
073
520
580A
03
580B
03
580D
03
03
580F
580G
03
03
03
580H
580O
803O
03
04
903O
075
04
076
04
04
077
078
04
079
04
04
04
04
04
04
04
080
082A
082E
085
086
087
088
04
089
04
04
04
090
092
093
04
096
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Tasapainohäiriö
1 190
490
2 727
Nenäverenvuoto
936
520
1 829
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,
komplisoitunut, aikuinen
1 605
1 088
2 863
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei
komplisoitunut, aikuinen
977
520
2 005
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi,
ei komplisoitunut
727
520
1 122
Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen
1 355
520
3 242
Obstruktiivinen uniapnea
892
566
1 665
Suun alueen ongelma, vuodeosastohoito
827
539
1 644
Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista
1 135
916
2 309
Laaja suun alueen tutkimus ilman anestesiaa
ja merkittävää kuvantamista
1 701
1 364
2 709
Suun ja leuan alueen toimenpide ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista
3 782
1 836
4 936
Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa
1 381
934
2 163
Suun ja leuan alueen toimenpide anestesiassa
tai merkittävän kuvantamisen kanssa
2 517
1 649
3 335
Suun alueen ongelma, lyhyt hoito
973
520
1 498
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide
1 197
563
1 837
Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt
hoito ilman merkittävää toimenpidettä
519
433
587
Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus
9 189
6 264
13 819
Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut
7 865
2 812
15 706
Suppea hengityselinten toimenpide, ei komplisoitunut
5 445
1 986
8 440
Keuhkoembolia
2 696
844
5 112
Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut
4 340
2 179
7 991
Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komplisoitunut
3 972
717
11 139
Hengityselinten kasvaimet, sädehoito
6 249
1 753
9 925
Hengityselinten kasvaimet
2 832
840
6 978
Pleuraeffuusio, komplisoitunut
3 088
964
6 453
Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut
2 073
717
4 472
Hengitysvajaus tai keuhkoödeema
2 332
625
6 567
Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus
2 148
1 185
3 421
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut
3 094
1 762
5 191
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut
2 241
1 276
3 558
Interstitielli keuhkosairaus, komplisoitunut
3 537
1 524
5 698
Interstitielli keuhkosairaus, ei komplisoitunut
2 861
1 365
4 880
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
aikuinen, komplisoitunut
2 449
665
5 414
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
04
04
04
04
097
099
100
702O
04
05
904O
104A
05
104B
05
05
104C
107A
05
107C
05
108
05
110
05
111
05
112B
05
112C
05
112D
05
112E
05
112F
05
113A
05
05
114
115A
05
05
05
115B
115C
119O
05
120
05
121
05
122
05
124A
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
aikuinen, ei komplisoitunut
2 125
556
4 392
Hengityselinoire, komplisoitunut
1 877
1 017
3 128
Hengityselinoire, ei komplisoitunut
1 470
432
3 505
Alahengitysteiden tähystys
1 112
765
1 483
Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
673
434
1 257
Sydämen yhden läpän leikkaus
18 312
15 490
23 684
Usean sydämenläpän leikkaus tai yksittäisen
läpän komplisoitunut leikkaus
22 184
15 780
32 705
Aorttaläpän proteesileikkaus katetriteitse
(TAVI)
24 007
23 000
24 683
Sydämen ohitusleikkaus ilman katetrisaatiota
14 195
11 929
18 312
Sydämen ohitusleikkaus yhdistettynä monimutkaisiin toimenpiteisiin tai muuten komplisoitunut
18 440
12 653
29 494
Rintakehän muu avosydän- tai verisuonileikkaus
16 013
5 827
33 388
Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei
avosydän, komplisoitunut
19 238
6 996
42 710
Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei
avosydän, ei komplisoitunut
14 957
4 840
25 299
Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa
8 200
5 261
9 962
Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilanteessa
5 684
4 080
7 409
Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa
komplisoituneessa tilanteessa
5 840
2 654
9 099
Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa
7 445
5 581
9 498
Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa
8 363
5 243
13 922
Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei
yläraaja tai varvas
6 623
4 182
12 248
Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä
3 966
2 566
7 088
Pysyvän tahdistimen tai defibrillaattorin poisto
6 192
2 397
16 779
Sydämen tahdistiminen tarkistaminen tai uusimiinen tai defibrillaattorin vaihtaminen
5 978
3 517
10 464
Sydämen defibrillaattorin asentaminen
19 213
14 022
28 410
Suonikohjuleikkaus, lyhyt hoito
1 852
1 497
2 839
Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide
5 825
4 411
8 453
Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron
sairaus, elossa 4 hoitopäivänä
3 149
860
7 410
Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä
2 588
845
4 950
Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio,
monimutkainen perussairaus
2 520
1 354
5 037
75
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
76
05
124B
05
125A
05
125B
05
05
05
127
128
129
05
130
05
05
05
05
131
132
133
134
05
135
05
136
05
138
05
05
05
05
05
139
140
141
142
143
05
144
05
145
05
478
05
479
05
905O
05
905P
05
06
06
905Q
146
147
06
148
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Verenkiertoelinten muu sairaus, päivystyskatetrisaatio, monimutkainen perussairaus
4 111
1 939
7 874
Verenkiertoelinten sairaus, ei sydäninfarkti,
sydämen katetrisaatio ilman monimutkaista
perussairautta, ei päivystys
1 727
1 372
2 475
Verenkiertoelinten sairaus, ei sydäninfarkti,
sydämen katetrisaatio ilman monimutkaista
perussairautta, päivytys
2 317
1 812
3 057
Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen
shokki
2 056
456
4 986
Syvien laskimoiden tromboflebiitti
1 624
908
2 538
Sydänpysähdys, syy tuntematon
5 868
2 892
9 284
Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut
1 782
607
4 216
Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut
1 771
526
4 000
Ateroskleroosi, komplisoitunut
789
405
1 846
Ateroskleroosi, ei komplisoitunut
490
357
1 224
Hypertensio
1 149
475
2 294
Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen,
komplisoitunut
2 303
471
4 835
Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen,
ei komplisoitunut
805
392
1 649
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut
1 072
461
1 990
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut
460
372
821
Sydänperäinen rintakipu
458
392
766
Pyörtyminen, komplisoitunut
1 099
418
2 506
Pyörtyminen, ei komplisoitunut
1 097
417
2 570
Epäselvä sydänperäinen rintakipu
605
392
1 496
Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut
1 902
840
3 205
Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut
943
475
1 659
Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut
6 140
2 794
12 483
Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut
5 770
2 679
11 780
Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
436
392
583
Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide
1 188
767
2 319
Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide
1 573
1 094
2 824
Peräsuolen resektio, komplisoitunut
14 872
9 449
27 230
Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut
9 494
6 326
14 312
Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut
10 727
6 097
23 282
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
06
149
06
152
06
153
06
155A
06
155B
06
156O
06
158
06
158O
06
159
06
160
06
160O
06
06
162
162O
06
06
06
162P
166N
167
06
170
06
06
171
171O
06
172
06
173A
06
173E
06
174N
06
06
06
06
175N
179
180
181
06
182
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei
komplisoitunut
7 383
5 429
11 287
Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide,
komplisoitunut
7 835
4 381
13 579
Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei
komplisoitunut
7 811
4 136
11 918
Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut
13 386
9 552
19 367
Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen
toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut
6 252
4 635
10 796
Vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, lyhyt hoito
4 083
4 064
4 116
Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut
3 082
2 040
4 691
Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, lyhyt
hoito
1 576
1 476
1 901
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut
5 754
3 728
9 848
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut
4 680
2 630
7 289
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, lyhyt hoito
2 275
1 771
3 101
Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
3 617
2 770
5 057
Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito
2 307
2 244
2 868
Nivus- tai reisityrän toimenpiteet, molemminpuolinen lyhyt hoito
2 710
2 292
2 905
Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut
5 126
3 458
7 992
Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut
3 621
2 551
5 270
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut
8 060
4 458
13 208
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut
4 782
1 820
10 779
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito
2 941
1 424
4 584
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,
komplisoitunut
3 441
910
8 361
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,
ei komplisoitunut, sädehoito
4 305
2 070
9 246
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,
ei komplisoitunut
2 689
855
6 230
Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto
2 995
1 707
4 764
Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton
2 233
871
5 262
Tulehduksellinen suolistotauti
2 385
874
4 902
Suoliston tukos, komplisoitunut
2 406
1 415
3 876
Suoliston tukos, ei komplisoitunut
1 864
575
4 636
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, komplisoitunut
2 036
572
4 888
77
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
78
06
183
06
188
06
06
189
711O
06
806O
06
906O
06
906P
07
07
198
202
07
07
07
07
07
07
203E
204
205
206
207
208
07
493
07
07
494
494O
07
08
907O
209C
08
209D
08
209E
08
08
209F
209G
08
210N
08
211A
08
08
211N
212O
08
08
214B
214C
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut
1 325
475
3 281
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut
2 590
553
6 764
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut
1 512
491
3 741
Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys
1 176
779
1 972
Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide
1 254
773
2 193
Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
550
400
881
Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen
toimenpide
1 115
706
2 874
Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta,
ei komplisoitunut
5 958
4 850
7 745
Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi
2 740
1 476
4 820
Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain
3 134
736
9 499
Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen
2 676
1 594
4 391
Muu maksan sairaus, komplisoitunut
3 822
2 013
6 088
Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut
1 985
1 089
3 829
Sappiteiden sairaus, komplisoitunut
3 198
1 829
4 744
Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut
1 839
572
4 239
Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä,
komplisoitunut
5 026
2 845
9 057
Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä,
ei komplisoitunut
4 395
3 226
6 995
Sappirakon poisto, lyhyt hoito
3 108
3 011
3 196
Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
607
440
890
Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus
11 093
7 935
13 690
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut
7 271
5 453
10 455
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut
7 096
5 676
8 963
Polven tai nilkan sekundarinen tekonivelleikkaus
9 941
4 666
14 364
Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus
7 172
6 339
8 571
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17
vuotias, komplisoitunut
7 273
4 897
12 393
Vaativa lantion, lonkan ja reiden traumaleikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunut
8 505
6 383
10 871
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17
vuotias, ei komplisoitunut
6 251
3 989
8 629
Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito
3 405
2 698
5 092
Muu selkänikamien yhdistäminen, komplisoitunut
13 310
9 535
18 327
Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut
9 151
4 494
20 582
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
08
08
08
215B
215C
215O
08
217
08
218
08
219
08
08
08
08
08
220O
221
222
222O
222P
08
223
08
08
08
08
08
08
08
223O
224
224O
225B
225O
227
227O
08
228O
08
229
08
229O
08
08
231O
232O
08
234
08
08
234O
236
08
239A
08
08
239E
240N
08
08
241N
242A
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut
9 613
6 831
14 347
Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut
5 496
4 031
10 911
Selän ja niskan leikkaus, lyhyt hoito
3 480
3 111
5 044
Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia
12 980
3 772
29 318
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut
7 280
3 931
15 305
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
5 210
3 606
7 733
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lyhyt
hoito
2 756
2 042
3 679
Polvileikkaus, komplisoitunut
6 644
5 186
9 370
Polvileikkaus, ei komplisoitunut
4 947
2 436
7 604
Polvileikkaus, lyhyt hoito
1 768
1 497
2 355
Suuri polvileikkaus, lyhyt hoito
3 266
1 887
5 092
Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan
leikkaus, komplisoitunut
6 433
3 268
8 665
Olka- tai kyynärpään vaativa leikkaus, lyhyt
hoito
1 901
1 756
2 257
Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
4 460
3 335
5 512
Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito
2 104
1 820
2 543
Jalkaterän muu vaativa leikkaus
3 711
2 776
6 682
Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito
2 260
2 136
2 840
Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut
2 981
2 327
4 489
Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito
1 897
1 541
2 516
Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikkaus, lyhyt hoito
2 741
2 147
3 796
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
3 569
2 465
4 958
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt
hoito
2 093
1 427
3 028
Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito
1 628
1 479
1 915
Artroskopia, lyhyt hoito
1 714
1 573
2 245
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu
toimenpide, ei komplisoitunut
4 095
2 913
8 155
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu
toimenpide, lyhyt hoito
1 952
1 309
2 687
Lonkan tai lantion murtuma
1 445
751
2 305
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti, sädehoito
6 457
2 394
14 298
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patologinen murtuma
1 587
1 001
2 761
Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut
3 214
1 441
6 585
Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut
2 146
1 169
3 357
Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti
2 929
1 385
4 719
79
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
80
08
242B
08
08
08
08
242C
242D
242F
243
08
08
247
248
08
249
08
251
08
253
08
254
08
256
08
471N
08
491
08
491O
08
808O
08
908O
09
263
09
264
09
266
09
09
266O
268O
09
269
09
270
09
09
270O
271
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus,
komplisoitunut
2 371
574
5 497
Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei
komplisoitunut
1 245
493
2 895
Muu niveltulehdus
1 385
511
2 933
Artroosi, ei komplisoitunut
1 044
511
2 083
Selkäsairaus
1 518
489
3 936
Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet
1 120
467
2 986
Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti
1 051
541
1 910
Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito
1 413
491
3 500
Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, aikuinen, ei
kompl.
677
518
1 005
Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, aik.,
kompl.
1 680
554
4 298
Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoilt.meno, aik., ei
kompl.
954
491
2 388
Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu
934
488
1 721
Alaraajan usean suuren nivelen tai molempien
raajojen kirurginen toimenpide
9 388
8 337
11 246
Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai
yläraajan suuri replantaatioleikkaus
8 313
7 130
9 900
Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai
yläraajan suuri replantaatioleikkaus, lyhyt hoito
6 151
3 308
6 601
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide
1 377
539
2 327
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
535
440
754
Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin
hoitamiseksi, komplisoitunut
7 571
2 588
16 003
Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin
hoitamiseksi, ei komplisoitunut
5 603
2 640
12 333
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut
3 976
3 145
5 092
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito
1 885
1 677
2 572
Plastiikkakirurginen toimenpide, lyhyt hoito
1 804
1 267
2 303
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
komplisoitunut
6 022
2 775
12 753
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
ei komplisoitunut
4 004
2 127
8 030
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
lyhyt hoito
1 918
1 568
2 510
Ihon haavauma
1 918
485
4 447
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
09
272
09
273
09
277
09
278
09
09
281
283
09
284A
09
10
909O
286
10
10
10
10
288A
288B
289
290
10
292
10
10
10
293
294
295
10
296
10
297
10
10
301A
301F
11
11
11
303
309
309O
11
310
11
311
11
311O
11
11
11
313
315
316
11
318
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Vaikea ihosairaus, komplisoitunut
2 696
1 037
5 260
Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut
1 847
491
3 745
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,
aikuinen, komplisoitunut
2 737
1 127
6 385
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,
aikuinen, ei komplisoitunut
1 656
535
3 432
Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut
872
464
2 127
Ihon muu sairaus, komplisoitunut
2 002
726
4 080
Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai
yli
1 679
619
2 994
Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
504
350
771
Lisämunuaisen ja aivolisäkkeen leikkaukset
5 980
4 554
11 035
Liikalihavuuden hoito mahasuolikanavan leikkauksella
6 804
6 222
7 546
Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella
5 604
5 192
6 766
Lisäkilpirauhasleikkaus
5 939
4 489
8 073
Kilpirauhasleikkaus
5 414
4 637
7 430
Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen
sairauden muu leikkaushoito, komplisoitunut
7 090
3 743
15 574
Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen
sairauden muu leikkaushoito, ei komplisoitunut
6 906
3 706
11 136
Diabetes, yli 35 vuotiaat
2 349
552
6 814
Diabetes, alle 35 vuotiaat
1 967
932
2 824
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut
1 792
885
3 187
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut
1 580
460
4 110
Endokriininen syöpäsairaus, radiojodihoito tai
ulkoinen sädehoito
1 539
1 147
1 832
Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut
1 720
520
4 372
Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia
9 355
6 659
14 915
Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut
2 466
1 816
4 090
Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito
1 491
1 416
1 831
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut
3 721
2 775
5 536
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut
3 619
2 686
4 872
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, lyhyt hoito
2 287
1 711
2 923
Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
3 340
2 227
10 701
Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide
3 413
2 197
6 422
Munuaisten toiminnanvajaus
2 689
1 354
4 619
Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut
2 672
892
6 386
81
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
82
11
319E
11
320
11
11
321
323
11
11
323O
324
11
325
11
326
11
331
11
11
332
718O
11
911O
12
334
12
335
12
336
12
12
337
337O
12
12
12
340O
341
343O
12
346
12
347C
12
13
347G
353
13
13
355
356
13
357
13
358
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut
1 645
735
2 647
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut
2 162
627
4 433
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut
1 650
502
3 302
Virtsatiekivi, komplisoitunut
2 250
463
4 777
Virtsatiekiven kehonulkoinen murskaus, lyhyt
hoito
2 372
2 343
2 438
Virtsatiekivi, ei komplisoitunut
780
451
1 691
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen,
komplisoitunut
1 766
930
2 904
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen,
ei komplisoitunut
1 401
400
3 694
Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut
1 989
766
3 602
Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut
1 711
882
3 032
Alempien virtsateiden tähystys
2 217
1 876
2 646
Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
530
415
1 010
Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, komplisoitunut
14 513
7 601
16 014
Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, ei
komplisoitunut
13 962
7 011
15 082
Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut
4 993
3 737
6 192
Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut
4 752
3 448
5 908
Transuretraalinen prostatektomia, lyhyt hoito
4 408
2 957
5 368
Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito
1 919
1 847
2 310
Peniksen muu kuin ympärileikkaus
4 595
2 608
9 226
Ympärileikkaus, lyhyt hoito
1 776
1 709
1 915
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus,
komplisoitunut
2 823
1 133
4 721
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei
komplisoitunut, erityistason vaativa isotooppihoito
6 559
6 358
6 733
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei
komplisoitunut
2 093
630
5 483
Gynekologisen syövän radikaalihoito
8 357
6 098
10 925
Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvaimen takia, ei
kompl.
8 045
5 140
10 563
Gynekologinen korjausleikkaus
2 995
2 021
5 427
Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen
tai sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia
6 633
3 333
9 318
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, komplisoitunut
6 077
2 362
11 350
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
13
359
13
13
359O
360
13
360O
13
13
13
364O
365B
366
13
13
13
367A
367E
368
13
13
369
813O
13
14
14
14
14
913O
370
371
372
373
14
374
14
375
14
14
376
378N
14
14
14
14
14
14
14
379
380
381
381O
383
384
814P
14
914O
16
394
16
16
16
394O
395
397
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, ei komplisoitunut
3 672
2 413
5 176
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, lyhyt hoito
1 633
1 322
2 475
Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus
3 286
1 643
5 511
Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus, lyhyt
hoito
1 183
875
1 555
Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito
hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito
999
748
1 503
Gynekologinen muu leikkaushoito
6 381
2 632
18 786
Gynekologinen syöpä, komplisoitunut
2 358
1 269
3 874
Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut, sädehoito
2 814
1 064
6 245
Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut
1 486
450
3 340
Gynekologinen infektio
945
422
1 811
Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus
701
419
1 425
Naisen sukuelinten pientoimenpide
1 435
774
2 242
Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
634
400
915
Keisarileikkaus, komplisoitunut
4 032
2 606
6 697
Keisarileikkaus, ei komplisoitunut
3 093
2 402
4 216
Alatiesynnytys, ongelmia
3 031
1 833
4 653
Alatiesynnytys, ongelmaton
2 132
1 496
3 054
Alatiesynnytys ja synnytyksen jälkeinen kohdun kaavinta tai sterilisaatio
4 389
3 036
5 965
Alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä
toimenpide
3 131
2 105
4 735
Synnytyksen tai abortin jälkeinen tilanne ilman
toimenpiteitä
962
326
1 886
Kohdunulkoinen raskaus, leikkaushoito
2 540
2 231
3 080
Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys
1 156
341
3 775
Abortti ilman kaavintaa
519
408
888
Abortti ja kaavinta, kohdun avaus
1 406
1 156
2 024
Abortti ja kaavinta, kohdun avaus, lyhyt hoito
1 020
704
1 581
Raskauden aikainen muu komplikaatio
917
636
1 333
Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila
709
404
1 040
Kohdun tyhjennys lääkkeellä
468
400
1 174
Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
413
310
540
Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide
3 060
1 742
7 876
Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu leikkaus, lyhyt hoito
3 474
1 742
5 055
Punasolusairaus, aikuinen
2 233
581
5 466
Veren hyytymishäiriö
3 036
1 393
4 822
83
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
84
16
398
16
399
16
916O
17
400
17
402
17
402O
17
403
17
404A
17
404C
17
404F
17
17
414
481A
17
917B
17
18
917O
415
18
18
415O
416N
18
18
18
418
421
423
18
19
19
19
918O
432C
436A
436B
19
21
21
21
919O
439
441
441O
21
442
21
443
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän
sairaus, komplisoitunut
3 314
556
8 039
Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän
sairaus, ei komplisoitunut
2 040
556
4 844
Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
757
313
1 674
Lymfooman tai leukemian vaativa operatiivinen hoito
8 900
5 547
12 198
Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei komplisoitunut
8 160
5 323
13 218
Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, lyhyt hoito
2 417
969
3 820
Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut
5 059
2 396
8 820
Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, sädehoito
7 329
2 821
17 326
Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, sytostaattihoito
5 002
1 955
10 952
Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut
4 382
2 174
7 279
Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti
erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut
1 897
491
4 802
Muu kantasolusiirto
19 097
13 652
31 961
Leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt
hoito
1 908
566
3 662
Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
1 060
464
2 968
Infektiosairauden operatiivinen hoito
8 025
4 710
12 763
Infektiosairauden operatiivinen lyhytkestoinen
hoito
1 720
926
2 621
Sepsis, aikuinen
4 367
2 457
7 125
Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio
1 930
596
3 900
Virussairaus, aikuinen
1 776
515
3 664
Infektiosairaudet, muut
2 347
1 271
3 710
Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
567
413
819
Muut psyykkiset häiriöt
1 159
566
1 930
Muu väärikäyttöoireyhtymä, komplisoitunut
1 719
889
2 670
Muu väärikäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut
1 027
458
1 854
Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
490
392
786
Ihonsiirto vamman hoitamiseksi
6 742
3 059
12 880
Käden leikkaus vamman takia
4 161
2 257
7 854
Käden leikkaus vamman takia, lyhyt hoito
2 061
1 650
2 616
Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut
8 026
4 887
13 637
Vamman takia tehty muu toimenpide, ei komplisoitunut
4 558
3 256
6 176
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
21
21
21
443O
445
447
21
449
21
21
450
452A
21
452B
21
453A
21
453B
21
921O
23
461O
23
463
23
23
464
467
23
923O
30
258
30
258O
30
260
30
260O
30
30
30
30
261
274
275E
501O
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Vamman takia tehty muu toimenpide, lyhyt
hoito
1 777
1 156
2 561
Vamma, aikuinen, ei komplisoitunut
1 031
551
1 512
Allerginen reaktio, aikuinen
801
415
1 735
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,
aikuinen, komplisoitunut
1 799
437
3 608
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,
aikuinen, ei komplisoitunut
1 188
474
2 189
Hoitokomplikaatio ja leikkaus, komplisoitunut
4 263
2 784
6 654
Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, komplisoitunut
2 397
545
6 565
Hoitokomplikaatio ja leikkaus, ei komplisoitunut
3 798
2 145
7 234
Hoitokomplikaatio , ei leikkausta, ei komplisoitunut
1 089
544
2 116
Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
570
392
1 698
Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen
1 823
1 592
2 102
Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä,
komplisoitunut
2 416
1 067
4 826
Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä,
ei komplisoitunut
1 795
453
4 228
Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä
556
350
1 100
Muu tai määrittämätön ongelma, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
569
350
1 036
Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei
komplisoitunut
5 354
4 543
6 607
Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, lyhyt
hoito
3 729
3 105
4 333
Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin
takia, ei komplisoitunut
4 419
3 555
5 461
Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin
takia, lyhyt hoito
2 723
1 646
3 884
Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden
takia, ei biopsia tai ekskisio
4 144
3 777
4 910
Rintasyöpä, komplisoitunut
2 766
1 463
4 804
Rintasyöpä, ei komplisoitunut
1 139
496
2 146
Rinnan rekonstruktioleikkaus, lyhyt hoito
2 409
1 595
3 726
85
Drg-tuotteistus
OYS, lastentaudit
Osa II
OYS, LASTENTAUDIT
DrgMDC ryhmä
01
010
01
012
01
026
01
033
01
034
86
01
01
035
011F
01
901D
01
901O
01
02
03
901Q
048
052
03
03
070B
580G
03
903O
04
091B
04
098A
04
098B
04
06
06
904O
163
167
06
06
171
190
06
06
06
160O
162O
171O
06
184A
06
184B
06
906O
07
907O
DRG-ryhmän nimi
Keskushermoston kasvain, komplisoitunut
Etenevä keskushermoston sairaus
Kohtausoire tai päänsärky, lapsi
Aivotärähdys, lapsi
Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut
Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut
Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut
Neurologinen syöpäsairaus, sytostaattihoito,
lyhyt hoito
Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide
Muu silmäsairaus lapsella
Huuli-suulakihalkion korjaus
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi,
ei komplisoitunut
Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa
Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt
hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
lapsi, komplisoitunut
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
lapsi, ei komplisoitunut
Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Tyräleikkaus, lapsi
Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, lyhyt hoito
Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, lapsi, komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, lapsi, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
3 814
2 025
6 997
2 290
1 135
4 322
1 418
702
2 614
630
490
1 625
2 385
1 120
5 200
1 827
2 440
915
1 000
3 493
5 199
1 139
1 029
1 632
877
566
1 353
1 291
1 628
9 770
1 079
635
7 698
1 844
2 944
11 681
1 011
1 383
640
353
2 027
3 902
696
592
860
1 193
659
2 464
1 665
765
3 294
966
695
1 438
688
3 191
3 132
592
1 809
2 412
854
4 777
4 690
2 220
1 435
1 580
539
3 583
2 578
1 339
1 319
1 192
1 181
1 319
961
1 397
1 319
1 580
1 132
635
2 885
888
521
1 931
610
490
779
1 109
1 000
1 311
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS, lastentaudit
MDC
08
08
08
Drgryhmä
212
220
224
08
229
08
08
234
243
08
252
08
255
08
08
256
224O
08
229O
08
231O
08
808O
08
908O
08
908Q
09
09
279
282
09
10
266O
295
10
10
10
298
299A
301F
10
11
910O
322
12
340
12
12
15
15
340O
343O
391
385A
15
385B
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Lonkan tai reiden muu leikkaus, lapsi
5 268
2 587
9 052
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi
3 478
2 065
6 505
Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
3 050
2 413
4 714
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
2 937
1 951
4 568
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu
toimenpide, ei komplisoitunut
12 861
3 018
17 860
Selkäsairaus
2 113
728
3 452
Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi
1 306
490
2 379
Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi
807
540
1 328
Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu
1 442
919
2 301
Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito
2 404
2 363
2 472
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt
hoito
1 844
1 104
2 309
Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito
1 403
1 281
1 467
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide
1 511
667
1 804
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
743
510
1 410
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide
1 281
920
1 796
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,
lapsi
1 980
671
4 097
Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, lapsi
566
490
1 087
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito
1 436
1 270
1 818
Diabetes, alle 35 vuotiaat
3 246
1 345
7 085
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi
1 760
922
2 934
Metabolinen sairaus
2 798
954
5 033
Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut
1 467
929
2 154
Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
656
592
1 017
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi
2 093
857
3 835
Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta
2 374
2 006
3 076
Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito
1 676
1 319
2 136
Ympärileikkaus, lyhyt hoito
1 097
1 073
1 176
Normaali vastasyntynyt
1 107
721
1 497
Vastasyntyneen lyhyt sairaalahoito
3 807
1 776
7 378
Vastasyntyneen jatkohoito tai myöhään ilmenevä neonataalinen ongelma, syntymäpaino
1000 g tai enemmän
1 442
638
4 115
87
Drg-tuotteistus
OYS, lastentaudit
DrgMDC ryhmä
88
15
16
16
915O
396
397
16
399
16
916O
17
405
17
917B
17
917O
18
18
19
19
422
417N
431A
431B
19
919O
21
451
21
23
921O
467
23
461O
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Vastasyntyneen lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
893
592
1 984
Punasolusairaus, lapsi
3 416
2 031
7 295
Veren hyytymishäiriö
3 711
1 000
9 257
Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän
sairaus, ei komplisoitunut
2 890
1 318
6 557
Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
1 151
1 000
1 464
Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi
5 770
3 297
8 613
Leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt
hoito
1 477
1 007
2 266
Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
1 144
1 000
1 572
Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi
1 241
657
3 402
Sepsis, lapsi
1 551
850
2 807
Psyykkinen kehitysvammaisuus
1 957
942
3 781
Neuropsykiatrinen häiriö
1 911
1 336
2 729
Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
723
592
1 054
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,
lapsi
1 094
680
2 054
Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
642
490
1 066
Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä
1 335
523
2 991
Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen
1 052
961
1 410
Osa II
Drg-tuotteistus
Oulaskankaan sairaala
OULASKANKAAN SAIRAALA
DrgMDC ryhmä
01
006O
01
03
901O
054O
03
055P
03
03
04
04
04
04
060O
803O
078
082E
087
088
04
089
04
090
04
096
04
04
04
097
099
100
04
904O
05
120
05
121
05
122
05
05
127
132
05
135
05
138
05
05
05
139
140
143
05
905O
06
182
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito
1 179
1 177
1 189
Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
511
450
657
Nenänsivuontelon leikkaus, lyhyt hoito
2 009
1 714
2 505
Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus, lyhyt
hoito
569
563
705
Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lyhyt
hoito
850
758
946
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide
1 197
563
1 837
Keuhkoembolia
2 242
813
4 019
Hengityselinten kasvaimet
1 626
582
3 656
Hengitysvajaus tai keuhkoödeema
1 445
570
2 843
Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus
1 819
574
3 549
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut
2 069
611
4 090
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut
1 772
632
3 405
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
aikuinen, komplisoitunut
1 672
596
3 415
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
aikuinen, ei komplisoitunut
1 549
569
3 033
Hengityselinoire, komplisoitunut
1 559
631
3 266
Hengityselinoire, ei komplisoitunut
1 080
570
2 246
Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
585
507
733
Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide
880
858
927
Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron
sairaus, elossa 4 hoitopäivänä
1 730
597
3 498
Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä
1 220
582
2 811
Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen
shokki
1 408
561
3 497
Ateroskleroosi, komplisoitunut
1 094
562
3 172
Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen,
komplisoitunut
1 628
1 166
2 485
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut
1 213
560
2 445
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut
700
546
1 208
Sydänperäinen rintakipu
1 234
574
2 545
Epäselvä sydänperäinen rintakipu
717
546
1 196
Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
708
546
863
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, komplisoitunut
1 352
564
3 077
89
Drg-tuotteistus
Oulaskankaan sairaala
DrgMDC ryhmä
90
06
183
06
07
906O
204
08
209D
08
08
209E
209G
08
08
211N
212O
08
08
219
222O
08
08
08
08
08
223O
224
224O
225O
227O
08
229O
08
08
08
08
08
08
231O
232O
236
242F
243
248
08
254
08
256
08
808O
08
908O
09
266O
09
10
11
270O
294
309O
11
320
Osa II
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut
1 008
449
2 297
Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
489
403
580
Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen
1 777
535
3 601
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut
6 646
4 655
7 267
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut
6 523
6 082
7 154
Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus
6 537
6 329
7 159
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17
vuotias, ei komplisoitunut
3 106
1 288
4 532
Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito
1 015
989
1 066
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
3 049
2 597
3 939
Polvileikkaus, lyhyt hoito
1 431
1 324
1 491
Olka- tai kyynärpään vaativa leikkaus, lyhyt
hoito
1 825
1 675
2 316
Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
4 561
3 455
4 986
Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito
1 904
1 675
2 328
Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito
2 025
1 483
2 100
Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito
1 494
1 104
2 160
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt
hoito
1 215
1 097
1 456
Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito
1 303
959
1 411
Artroskopia, lyhyt hoito
1 331
1 249
1 371
Lonkan tai lantion murtuma
1 033
454
3 048
Artroosi, ei komplisoitunut
811
469
1 800
Selkäsairaus
1 149
450
2 963
Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti
539
451
963
Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoilt.meno, aik., ei
kompl.
700
450
1 410
Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu
553
460
1 036
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide
1 133
856
1 396
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
506
450
720
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito
1 885
1 677
2 572
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
lyhyt hoito
1 918
1 568
2 510
Diabetes, yli 35 vuotiaat
1 455
567
2 352
Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito
1 278
1 192
1 390
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut
1 565
568
3 345
Osa II
Drg-tuotteistus
Oulaskankaan sairaala
DrgMDC ryhmä
11
321
11
11
326
718O
11
911O
12
13
337
356
13
359
13
359O
13
362O
13
364O
13
14
369
370
14
14
370
371
14
14
371
372
14
14
372
373
14
373
14
14
14
14
14
14
379
380
381O
383
384
814P
14
16
18
18
914O
395
416N
423
23
461O
23
464
Kiinteä
DRG-ryhmän nimi
hinta
Alaraja Yläraja
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut
1 280
546
2 430
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen,
ei komplisoitunut
807
400
1 805
Alempien virtsateiden tähystys
1 403
1 031
1 561
Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
501
450
624
Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut
3 934
3 462
4 420
Gynekologinen korjausleikkaus
2 979
2 181
3 661
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, ei komplisoitunut
3 672
2 413
5 176
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, lyhyt hoito
1 633
1 322
2 475
Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen
sterilisaatio, lyhyt hoito
1 413
1 385
1 589
Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito
hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito
999
748
1 503
Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus
518
400
1 350
Keisarileikkaus, komplisoitunut
3 860
2 859
4 804
Keisarileikkaus, komplisoitunut
1.2.2015 alkaen
4 370
3 359
5 690
Keisarileikkaus, ei komplisoitunut
3 449
2 862
4 166
Keisarileikkaus, ei komplisoitunut
1.2.2015 alkaen
3 949
3 362
4 666
Alatiesynnytys, ongelmia
2 508
1 614
3 946
Alatiesynnytys, ongelmia
1.2.2015 alkaen
3 101
2 138
4 641
Alatiesynnytys, ongelmaton
1 999
1 361
2 816
Alatiesynnytys, ongelmaton
1.2.2015 alkaen
2 595
1 861
3 722
Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys
467
400
811
Abortti ilman kaavintaa
442
400
681
Abortti ja kaavinta, kohdun avaus, lyhyt hoito
969
910
1 162
Raskauden aikainen muu komplikaatio
667
400
1 301
Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila
550
400
847
Kohdun tyhjennys lääkkeellä
401
400
414
Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
402
400
419
Punasolusairaus, aikuinen
1 832
641
4 160
Sepsis, aikuinen
2 418
1 039
4 665
Infektiosairaudet, muut
2 066
618
4 190
Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen
1 062
910
1 187
Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä,
ei komplisoitunut
629
450
1 617
91
Kehitysvammahuolto
Osa III
OSA III
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Yhteyshenkilöt:
Tulosalueen johtaja Ari Hietanen, 040 0412704,
28.2.2015 saakka
Tulosalueen johtaja, sosiaalijohtaja Päivi Lauri- Hettula,
044 7378413, 1.3.2015 alkaen
Vastuualueen johtaja Vastuualueen johtaja, ylilääkäri
Outi Kuismin, 050 5200732
Vastuualueen johtaja, ylihoitaja Taina Kärsämänoja,
040 7689114
Kehitysvammahuollon tulosalue täydentää jäsenkuntien kehitysvammahuollon
palveluja. Kehitysvammahuollon tulosalue toteuttaa omalta osaltaan valtakunnallisen rakennemuutoksen tavoitetta vähentää kehitysvammaisten pitkäaikaista
laitosasumista ja samalla kehittää tulevaisuuden palvelurakennetta yhteistyössä
kuntien kanssa.
92
Osa III
Kehitysvammahuolto
Kehitysvammahuollon tulosalueella vuonna 2015 palveluja tuottaa viisi palvelukotia, työ- ja päivätoimintayksikkö sekä tutkimus- ja neuvolapalvelut. Vastuuyksiköt tuottavat seuraavia palveluja: pitkä- ja lyhytaikaista laitoshoitoa, tutkimusja kuntoutuspalveluja sekä ohjauspalveluja. Palveluja tuotetaan n. 65 asukas/asiakaspaikalla ja poliklinikkakäyntejä on noin 1700 vuodessa. Koko henkilökunnan määrä on noin 150 työntekijää.
Laitoshoidon vastuualueella pitkäaikainen laitosasuminen on vähentynyt valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. Lyhytaikaisena laitoshoidon palveluina tarjotaan tutkimus-, hoito-, kuntoutus- ja intervallijaksoja.
Ohjauspalvelut tarjoaa asiakkaille kuntoutuksellisia päivä-, työ- ja harrastetoimintoja. Toimintojen tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutusta ja lisätä toiminnan avulla asiakkaiden osallisuutta ja elämänlaatua.
Tutkimus- ja neuvolapalvelujen vastuualueen erityistyöntekijät antavat tutkimus - ja kuntoutuspalveluja työryhmissä sekä eri palvelukodeilla. Palveluja viedään myös lähelle asiakasta.
Kehitysvammahuollon tulosalueella hinnoitteluluokat määräytyvät asiakkaan
palvelutarpeen mukaan.
LAITOSHOITO
1
2
3
4
35
Laitoshoito
Vaativa laitoshoito
Tehostettu hoiva
Vaativa autismikuntoutus
Kotiutuspäivä 1
Kotiutuspäivä laitoshoidon hintaluokissa 1-4
6 Vaativa aikuiskuntoutus
Vierihoito 1-vuorossa hintaluokat 1- 4
7 Vaativa nuorisokuntoutus
8 Lasten vaativa kuntoutus
Vierihoito 2-vuorossa hintaluokat 1-4,
1-vuorossa hintaluokat 6-7
39 Kotiutuspäivä 2
Kotiutuspäivä laitoshoidon hintaluokista 6-8 ja 11
10 Tutkimuspäivä
Pitkäaikaisessa asumisessa tai muilla jaksoilla olevien tutkimuspäivät.
11 Erittäin vaativa laitoshoito ja vierihoito 3-vuorossa hintaluokissa 1-4
2-vuorossa hintaluokat 6-7
999 Sopimushinta + koonnit
204
255
273
304
327
388
416
513
546
608
626
93
Kehitysvammahuolto
Osa III
Päivähoito
€/vrk
36
37
38
40
Päivähoito 16 v täyttäneille
Päivähoito alle 16 vuotiaille
Päivähoito Kotikoivussa ja päivähoito vierihoidolla yhdessä vuorossa
Päivähoito vierihoidolla kahdessa vuorossa
106
187
213
255
POLIKLINIKKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Poliklinikkakäynti, lääkäri tai erityistyöntekijä
Poliklinikkakäynti, 2 työpanosta
Poliklinikkakäynti, 3 työpanosta
Poliklinikkakäynti, 4 työpanosta
Käynnin korvaava yhteydenotto
Tutkimusyksikkö, suppea tutkimuspaketti
Tutkimusyksikkö, laaja tutkimuspaketti
Tutkimusyksikkö, erittäin laaja tutkimuspaketti
Kiikku-vauvaperhetyö, kotona tapahtuvaa perhetyötä. Varhaisen
vuorovaikutuksen, kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden tukemista.
Käynti matkoineen enintään 4h.
Kiikku-vauvaperhetyö, kotona tapahtuvaa perhetyötä. Varhaisen
vuorovaikutuksen, kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden tukemista.
Käynti matkoineen yli 4h.
Ratkaisukeskeinen koulutuspsykoterapia. Yksilön, parien tai perheiden kanssa tehtävää työtä. Terapiakokonaisuus sisältää pääsääntöisesti enintään 10 tapaamiskertaa, hinta /kerta
1
1
1
3
6
340
681
022
362
80
945
242
486
188
280
45
AAC-ohjaaja
Seksuaalineuvoja
€/h
40
41
Konsultaatio ja opetus
Materiaalin valmistus ja päivitys
150
88
Opintokäynnit
Opintokäynti ryhmille, kertaluonteinen/ryhmähinta
Opintokäynti ryhmille, toistuva/ryhmähinta
90
60
Työ ja päivätoiminta
12
13
94
Työ- ja päivätoiminta kokopäiväinen (ei sisällä kuljetusta)
Työ- ja päivätoiminta osapäiväinen (ei sisällä kuljetusta)
65
37
Osa IV
Suoramyynti ja muut palvelut
OSA IV
SUORAMYYNTI JA MUUT PALVELUT
Hinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä (tällöin potilas ei ole
hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin). Näiden palvelujen hinnoista sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Suoramyyntituotteiden osalta pyydämme
ottamaan yhteyttä hoidollisten yksiköiden alkulehdillä lueteltuihin yhteyshenkilöihin ja muiden yksiköiden osalta tässä kappaleessa mainittuihin henkilöihin.
Sähköpostit muodossa [email protected]
APTEEKKIPALVELUT
Yhteyshenkilö:
Apteekkari Sirpa Ämmälä, (08) 315 2389
ASIAKIRJAHALLINTO
Konsultaatiopalvelut
Koulutuspalvelut
Yhteyshenkilö:
Arkistopäällikkö Pirjo Karhunen, (08) 315 4161
AV-YKSIKKÖ
Kuvaus- ja editointipalvelut
Videoneuvottelut (etäluennot)
Video-ohjelmien myynti ja vuokraus
Kopiointi (CD, DVD, VHS, DV)
Yhteyshenkilö:
AV-tukihenkilö Marko Korhonen, (08) 315 4788
HANKINTA- JA LOGISTIIKKAPALVELUT
Konsultaatiopalvelut
Hankintatoimen ja varastoinnin asiantuntija- ja konsultointipalvelut
Hankintayhteistyö
Varastopalvelujen myynti
Yhteyshenkilöt:
Hankintapäällikkö Juha Putkonen, (08) 315 4362
Varastopäällikkö Esko Kallio, (08) 315 6506
95
Suoramyynti ja muut palvelut
Osa IV
Laitteet/kalusteet, tarvikehankinnat:
Hankinta-asiantuntija Päivi Kurjenniemi, (08) 315 5308
Palvelut, ohjelmistot ja tietojärjestelmät:
Hankinta-asiantuntija Irma Haataja, (08) 315 4364
Kuljetuspalveluiden hinnat ulkopuolisille:
Tuntihinta 42,00 euroa (alv 0%)
Pienin kertaveloitus 10,50 euroa (alv 0%)
Yhteyshenkilö:
Kuljetuspäällikkö Kai Juliander, (08) 315 2399
KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Mika Kallio, (08) 315 4347
Osastonhoitaja Marja-Riitta Kauppila (08) 315 4528
KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
Suoramyyntituotteena myydään Kommunikaatiokeskus / Tikoteekistä teknistä ohjausta sekä laitekorjausta. Kummankin osalta tuntiveloitus on 90 €. Mahdolliset varaosat
laskutetaan erikseen.
Yhteyshenkilöt:
Vastaava puheterapeutti Lempi Aitola, (08) 315 3433
Vt. osastonylilääkäri Sanna Häkli, (08) 315 3448
Kuulontutkimukset:
Konsultaatiotutkimukset ( ei sis. lääkärin tutkimusta)
Aikuisten puheaudiogrammi
Aikuisen äänesaudiogrammi
Puheaudiogrammi + äänesaudiogrammi
Yhteyshenkilö:
42,00€
42,00€
79,00€
Osastonhoitaja Irja Nuojua (08) 315 3690
KOULUTUSPALVELUT
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koulutuspalvelut järjestää monialaisia terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntijuuteen perustuvia täydennyskoulutuksia. Sisäiset koulutukset on suunnattu sairaanhoitopiirin omalle henkilöstölle, alueelliset koulutukset PPSHP:n erityisvastuualueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilöstölle.
Koulutuskalenteri löytyy internetsivuilta:
http://www.ppshp.fi/koulutus/alueellinen_koulutus
Osa koulutustilaisuuksista voidaan välittää etälähetyksinä.
Tilaukset ja tiedustelut Oys:n AV-tukihenkilö Marko Korhonen p. (08) 315 4788
Yhteyshenkilö:
96
Koulutuspäällikkö Helena Jatkonen, (08) 315 4341
Osa IV
Suoramyynti ja muut palvelut
KUVANTAMINEN
Kuvantamisen vastuualueen palveluvalikoima sisältää kaikki erikoissairaanhoidon tarvitsemat radiologiset tutkimukset sekä kuvantaohjatut toimenpiteet.
Erityisosaamisalueita diagnostiikassa
Pediatrinen radiologia
Neuroradiologia
Thoraxradiologia
Abdominaaliradiológia
Tuki- ja liikuntaelinten radiologia
Rintaradiologia
Isotooppi- ja fuusiokuvantaminen
Toimenpideradiologiassa
Neurointerventiot
Modaliteettikohtaisesti ohjatut toimenpiteet:
Muskuloskeletaali- ja selän alueen toimenpiteet
Verisuonitoimenpiteet
Abdominaali- ja thoraksin alueen toimenpiteet
Maksakasvainten laserablatiot
Lääketieteelliset pikamallit TT-kuvaukseen perustuen
Teleradiologiset konsultaatiot
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Ari Karttunen, 040 059 5240
Ylihoitaja vs. Kirsi Rannisto, (08) 315 2608
LASKENTAPALVELUT
Erillisraportit/tilastot tuntiveloituksella; 50€ tunti (+alv 24%).
Yhteyshenkilö:
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, (08) 315 4704
NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
Perhehuoneessa ateriamaksu 15,40€ ja majoitusmaksu 28,60€
Yhteyshenkilö:
Hallinnollinen apulaisylilääkäri Eila Suvanto, (08) 315 3627
PATOLOGIA
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Paavo Pääkkö, (08) 315 2192
Ylihoitaja Kirsi Rannisto, (08) 315 2608
97
Suoramyynti ja muut palvelut
Osa IV
RAVINTOPALVELUT
Asiantuntija- ja konsultointipalvelut
Koulutuspalvelut
Äidinmaito;
Luovuttajalle korvaus 22,00€/litra
Myynti ulos 50,00€/litra
Yhteyshenkilöt:
Ravitsemisjohtaja Kaisu Suvanto, (08) 315 6510
Ravitsemussuunnittelija Marja-Leena Silaste, (08) 315 2350
SAIRAALAHUOLTOPALVELUT
Puhtaanapito ja muut palvelutehtävät
Palvelujen suunnittelu
Koulutus ja konsultointi
Yhteyshenkilöt:
Sairaalahuoltopäällikkö Sirpa Pekkala, (08) 315 4340
Palvelupäällikkö Aila Kerosalo, (08) 315 2610
SILMÄTAUDIT
Diabeteskuvaus 37 € kpl
Yhteyshenkilö:
Ylilääkäri Ville Saarela, (08) 315 3344
SOSIAALITYÖ
Yksikkö tarjoaa sosiaalityön asiantuntijapalveluja koko erityisvastuualueelle ja myös
yksityis- ja järjestösektorille. Sosiaalityöhön liittyviä erityisosaamisalueita ovat mm.
sosiaalivakuutus, kuntoutus, lapsi- ja perhetyö sekä vanhustyö.
Konsultaatiot
Perheterapia
Kriisityö
Koulutus
Yhteyshenkilö:
Johtava sosiaalityöntekijä Minna Vaara, (08) 315 6442
TEKNIIKAN PALVELUT
Yhteyshenkilö:
Vastuualueen johtaja,
sairaalainsinööri Pasi Keskitalo, (08) 315 6420
Rakennuttamisen ja kiinteistötekniikan asiantuntijapalvelut
Yhteyshenkilöt:
Rakennustekniikka: Sairaalainsinööri Kari Ukkola, (08) 315 6454
98
Osa IV
Suoramyynti ja muut palvelut
LVI-tekniikka: Sairaalainsinööri Juhani Kettunen, (08) 315 6409
Sähkötekniikka: Sairaalainsinööri Sauli Kurttila, (08) 315 6435
Lääkintälaitteiden kunnossapito- ja asiantuntijapalvelut
Röntgenlaitteiden laadunvalvontamittaukset
Yhteyshenkilöt
Elektroniikkahuolto: huoltomestari Heino Määttä, (08) 315 6425
Laboratoriohuolto: huoltomestari Antti Järvelä, (08) 315 6423
Anestesia ja mekaniikkahuolto: huoltomestari Kauko Halmetoja,
(08) 315 6437
Röntgenhuolto: insinööri Harri Henner, (08) 315 6422
* laadunvalvontamittaukset: insinööri Kari Viitala,
(08) 315 6526
Sairaalalaitehuolto: huoltomestari Aki Piirainen, (08) 315 6413
ATK-laitehuolto: insinööri Heikki Lahdenperä, (08) 315 6421
TIETOHALLINTO
Yhteyshenkilöt:
Tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, (08) 315 4170
Suunnittelupäällikkö Pekka Mattila, (08) 315 4383
99
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
Utsjoki
Inari
OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit
Enontekiö
1. Lapin
2. Länsi-Pohjan
3. Pohjois-Pohjanmaan
4. Kainuun
5. Keski-Pohjanmaan
Muonio
Sodankylä
Kittilä
Savukoski
Kolari
Pelkosenniemi
Salla
Pello
Kemijärvi
Rovaniemi
Ylitornio
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat
Tornio
(Psykiatria)
Kuusamo
Simo
Oulun yliopistollinen keskussairaala
Psykiatria
Kempele
Lumijoki
Kehitysvammahuolto
Visalan sairaala
Ranua
Keminmaa
Oulun yliopistollinen sairaala
Oulaskankaan sairaala
Posio
Tervola
Kemi
Ii
Taivalkoski
Pudasjärvi
Oulu
Hailuoto
Suomussalmi
Utajärvi Puolanka
Muhos
Liminka
Tyrnävä
Hyrynsalmi
Siikajoki
Raahe
Ristijärvi
Pyhäjoki
Vaala
Paltamo
Merijärvi
Siikalatva
Alavieska
Oulainen
Kajaani
Kalajoki
Haapavesi
Pyhäntä
Sotkamo
Ylivieska
Kärsämäki
Nivala
Kannus
Sievi
Kokkola
Toholampi
Haapajärvi
Kruunupyy
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Kaustinen
Kuhmo
Lestijärvi
Veteli Halsua
Perho
Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen
Puh. (08) 315 4301
Johtajaylilääkäri
Aino-Liisa Oukka
Puh. (08) 315 4304
Hallintoylilääkäri
Yhteydenotot ja tiedustelut
Juha Korpelainen
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Puh. (08) 315 4303
Puh. (08) 315 4173
email: [email protected]
Hallintoylihoitaja
Pirjo Kejonen
Puh. (08) 315 4323
Oulun yliopistollinen
Oulaskankaan sairaala
sairaala
PL 100, 86301 Oulainen
PL 10, 90029 OYS
Puh. (08) 429 7500
Puh. (08) 315 2011
Fax (08) 315 4499
Fax (08) 429 7511
Visalan sairaala
Keskisentie 28, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 429 7200
Fax (08) 429 7211
http://www.ppshp.fi